ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ KURULUŞ İŞLEYİŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ
Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 2547 - 4.11.1981
Resmî Gazete'de Neşir ve İlanı: 6 Ocak 1982 - Sayı: 17566

Dayanak
Madde 1 - Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65. maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 2 - Bu Yönetmelikte Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi için Merkez, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı için Başkan deyimleri kullanılmıştır.

Merkezin Görevleri

Madde 3 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Yükseköğretim Kurulunca tesbit edilen esaslar çerçevesinde yükseköğretim kurumlarına girecek öğrenilerin sınav sistemini belirlemek, sınavları hazırlamak, uygulamak, seçme ve yerleştirme işlemlerini yürütmek ve sistemi geliştirme amacına yönelik araştırmalar yapmak ve kendisine Yükseköğretim Kurulunca verilecek diğer işleri yürütmekle görevlidir.

Organlar

Madde 4 - Başkan:

(18652 sayılı, 31.1.1985 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan değişik fıkra)

a) "Başkan, Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından atanır veya 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36. veya 38. madde hükümleri uyarınca üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilir."

b) Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Başkan

(22543 sayılı, 3.2.1996 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle değiştirilen 4. maddenin b. bendinin son fıkrası)

(i) Yürütme Kuruluna ve Danışma Kuruluna Başkanlık eder.

(ii) Merkezin görevlerinin, yönetim ve araştırma işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

(iii) Merkezin teknik ve büro hizmetlerini yürütecek danışman, uzman ve diğer görevlileri atar veya görevlendirir.

(iv) Merkezin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını hazırlar ve Yükseköğretim Kurulunun onayına sunar.

(v) Merkezin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapar ve gerekli gördüğü hallerde her düzeydeki personelin görev yerlerini değiştirir veya bunlara yeni görevler verir.

Başkan görevi başında bulunmadığı zamanlarda Yürütme Kurulu üyelerinden birisini yerine vekil olarak bırakır.

Madde 5 - (22543 sayılı, 3.2.1996 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte yeniden getirilen 5. madde)

a) Yürütme Kurulu, Merkez Başkanının önereceği 10 kişi arasında Yükseköğretim Kurulu'nun görüşü alınarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanınca 3 yıl için seçilen beş üyeden oluşur. Bu üyeler üniversite öğretim elemanı olduğu hallerde Yükseköğretim Kanunun 36 ncı veya 38 inci madde hükümleri uyarınca görevlendirilir. Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine toplanır.

b) Görevleri: Yürütme Kurulu idari faaliyetlerde Başkana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar.

(i) Yükseköğretim Kurulunun tesbit ettiği esasların uygulanmasında Başkana yardım eder.

(ii) Başkanın Merkez yönetimiyle ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar verir.

(iii) Kanun ve Yönetmeliklerde belirlenen veya Yükseköğretim Kurulunca istenen diğer görevleri yapar.

iv) Toplanan kaynakların verimli şekilde değerlendirilmesi ve harcamaların yapılması hususunda gerekli kararları alır.

Başkan, Yürütme Kurulu üyelerini Merkezdeki değişik birimlerin yönetim ve denetimi için görevlendirebilir.

Madde 6 - Danışma Kurulu.

(a) Kuruluş: Danışma Kurulu her üniversite Rektörünün önereceği ikişer aday arasından Yükseköğretim Kurulunca seçilecek birer üye ile değişik öğretim ve eğitim alanlarından Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilmesi istenecek dört üyeden oluşur. Kurul, Başkanın çağırısı üzerine toplanır.

(b) Görevleri: Danışma Kurulu Başkanın sunacağı teknik ve uygulamayla ilgili konuları tartışır ve tavsiyelerde bulunur.

Merkezin Kuruluşu

Madde 7 - Merkezde Başkana bağlı olarak kanun ve yönetmelikle verilen görevlerin gerekli kıldığı test hazırlama, ölçme ve değerlendirme, bilgi işlem, araştırma-geliştirme, sınav hizmetleri, organizasyon ve koordinasyonla ilgili uzmanlık birimleri ile genel idari hizmetleri yürütmek üzere bürolar bulunur.

Merkez Görevlileri

Madde 8 - Başkan, merkez birim ve bürolarında sözleşmeli personel, memur ve işçi statüsünde çalışacak danışman, uzman ve diğer görevlilerle ilgili kadro önerilerini hazırlayarak gerekli işlemlerin yürütülmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunar.

(18652 sayılı, 31.1.1985 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan fıkra) Üniversite öğretim elemanları Yükseköğretim Kanununun 36. veya 38. maddesi uyarınca Merkezde görevlendirilebilir.

Seçme ve Yerleştirme İşlemlerine İlişkin Esasların Saptanması

Madde 9 - Başkan, seçme ve yerleştirme işlemlerine ilişkin esaslar hakkındaki önerilerini Yükseköğretim Kuruluna sunar. Merkez, Yükseköğretim Kurulu'nun tesbit edeceği esaslar çerçevesinde sınavları hazırlar; uygulanmasını sağlar; seçmeye yardımcı olacak diğer hususları değerlendirir; adayların tercihlerini ve Yükseköğretim Kurulunun insangücü planlaması ve yükseköğretim kurumlarının kapasitelerini gözönünde bulundurarak belirleyeceği kontenjanları dikkate almak suretiyle seçme ve yerleştirme işlemlerini yürütür.

Seçme ve Yerleştirme Sınavı Uygulama Esasları

Madde 10 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarına ilişkin koşullar ve kurallar her yıl Merkez Başkanlığınca hazırlanacak sınav kılavuzlarında, sınav uygulama ve yönetim yönergelerinde belirlenir.

Sınava girecek adaylar bu kılavuz ve yönerge hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu gereği yerine getirmeyen adayların sınava ilişkin işlemleri geçersiz sayılır ve sınavları iptal edilir.

Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında Görevlendirme Esasları

Madde 11 - Üniversite öğretim elemanları ve diğer görevliler sınav haftasını içine alan yurtdışı izin ya da görev, uzun süreli hastalık ve kesinlikle asli görev yerinde bulunma gereği gibi zorlayıcı nedenler dışında öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarında kendilerine verilecek görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Üniversite Rektörleri, yukarıdaki fıkra hükmü gereği sınavda görev alacak öğretim elemanlarının ve diğer görevlilerin tam listesini her yılın Ocak ayı içinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirir. Öğretim elemanlarının ve diğer görevlilerin görev, tür ve yerleri Merkez Başkanlığı tarafından hazırlanacak yönerge hükümlerine göre her sınav döneminde yeniden belirlenir.

Madde 12 - Öğretim elemanlarının ve diğer görevlilerin öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarında kendilerine verilen görevden çekilmeleri için mazeretlerinin bağlı bulundukları üniversite Rektörünce kabul edilmesi gerekir. Rektör kararını en kısa zamanda Merkez Başkanlığına bildirir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı yukarıdaki 11. maddede belirlenen zorlayıcı nedenler dışında ve geçerli mazereti olmaksızın görev kabul etmeyen, görev yerine gelmeyen ya da görevin gereklerini yerine getirmeyenler hakkında soruşturma açılmasını ilgili yükseköğretim kurumunun yetkili organından ister.

Madde 13 - 19 Kasım 1974 tarih ve 15067 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Üniversitelere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetmeliği ve değişiklikleri ile 16 Mayıs 1980 tarih ve 16990 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Üniversitelerarası Seçme ve Yerleştirme Sınavı Uygulama ve Görevlendirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 14 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 15 - Bu yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.