ÖĞRETMEN EVLERİ LOKALLER VE EĞİTİM MERKEZLERİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
MEB Karar Numarası ve Tarihi: 80 - 10.7.1990
Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: KHK/179 -
Tebliğler Dergisinde Yayımı: 20 Ağustos 1990 - Sayı: 2319

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmen evleri, Lokaller ve Eğitim Merkezleri Sosyal Tesislerinin kuruluş, yönetim, işletme ve denetim esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 - Bu yönetmelik, 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kararnamenin bazı maddelerini değiştiren diğer kanun hükmünde kararnamelere dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 3 - Bu yönetmelik Öğretmen Evleri, Lokaller ve Eğitim Merkezleri Sosyal Tesisleri kapsar.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen;

"Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığını,

"Kurum", Öğretmen evi, Öğretmen Lokali ve Eğitim Merkezi Sosyal Tesisini,

"Müdür", Öğretmen evi veya Öğretmen Lokali Müdürünü,

"Yönetim Kurulu", Öğretmen evi veya Öğretmen Lokali Denetleme Kurulunu,

"Denetleme Kurulu", öğretmenevi veya Öğretmen Lokali Denetleme Kurulunu,

(627 sayılı, 7.11.1994 tarihli Kararla "üye" tanımının değişik şekli)

"Üye", Bakanlığa bağlı resmi okul ve kurumlardaki öğretmenler, özel okullardaki öğretmenler, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı personeli, emekli personel, Milli Eğitim Bakanlığında en az 10 yıl öğretmenlik yapmış ve halen Yüksek Öğretim Kurumlarında görev yapan veya görev yapmakta iken emekli olan öğretim elemanları ile mlki amirin o il için tensip ettiği şahısları

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KURULUŞ VE HİZMET ÜNİTELERİ

Kurumun Amacı

Madde 5 - Kurumun amacı, öğretmenlerin ve Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personelinin;

a) Birbirleri ile kaynaşmasını ve dayanışma içinde olmalarını,

b) Sosyal ve moral ihtiyaçlarının karşılanmasını,

c) Hizmet içinde ortaya çıkacak eğitim ihtiyaçlarının giderilmesini,

d) Mesleki ve kültürel gelişmelerini,

e) Aileleri ve çevreleri ile sürekli ve olumlu ilişkiler içinde bulunmalarını

sağlamaktır.

Kurum Açma

Madde 6 - Bu kurumlar, genel ilke olarak, il ve ilçelerin öğretmen kapasitesi, öğretmenevi veya lokali olarak kullanılmaya müsait bina durumu, çevrenin tabii ve turizm özelliği dikkate alınarak il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün teklifi üzerine belirlenen tip ve özellikte Valilikçe açılır.

Bakanlık, il ve ilçelerdeki ihtiyaçları dikkate alarak kurum açabilir ve bu kurumların ülke düzeyinde dengeli olarak dağılımını sağlar.

Açılma Esasları

Madde 7 - Kurum binaları Bakanlıkça geliştirilen tip projelere veya özel projelere göre yaptırılır. Ayrıca Bakanlığa ait olup öğretmenevi veya lokali açılmasına müsait boş veya atıl kapasiteli binalar bu maksatla tahsis edilebilir.

Öğretmenevinin açılabilmesi için otel ünitesinin bulunması şarttır. Öğretmen lokallerinde otel bulunmaz. Kurumlara daha sonradan ek ünitelerin ilavesi ile il veya ilçedeki değişik semtlerde şubelerin açılması il Milli Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Valilik Onayı ile olur.

Öğretmenevi Hizmet Üniteleri

Madde 8 - Her öğretmenevinde binanın fiziki şartlarına ve imkânlarına uygun olarak otel, çocuk yuvası, lokanta, gazino, kantin, sinema, kitaplık, çok amaçlı salon, sergi, oturma ve dinlenme salonları, idare bölümü, erkek ve kadın kuaförü, bahçe, çocuk bahçesi, mahalli dinlenme kampları ile diğer bölümlerin bulunması esastır. Açılacak bölümler kurumların şartları ve imkânları gözönünde tutularak bu yönetmelikte belirlenen standartlar çerçevesinde döşenir.

Otel Bölümü

Madde 9 - Otel bölümünde:

a) Yatak odaları halı ile döşenir, pencerelerde tül ve kalın perde bulunur.

b) İmkânlar ölçüsünde, yatak odaları tek kişilik veya iki kişilik olarak düzenlenir. Yatak odalarında karyola, etajer ve elbise dolabı bulunur.

Çevre İmkânları gözönüne alınarak karyola, etajer ve elbise dolaplarının ahşap malzemeden olması tercih edilir.

c) Yatak odalarının yeteri kadar ısıtılması, havalandırılması ve her zaman temiz ve düzenli olması sağlanır.

d) Yatak odalarının ev ortamı şartlarına uygun bir şekilde düzenlenmesi konusunda titizlik gösterilir.

e) Her yeni müşteride yatak çarşafı, nevresim ve yastık yüzü değiştirilir. Aynı şahıs üç günden fazla kalırsa üç günde bir çarşaf, nevresim ve yastık yüzü değiştirilir.

f) Değiştirilen çarşaf, nevresim ve yastık yüzleri yıkanmadan tekrar kullanılmaz.

Oturma ve Dinlenme Salonları

Madde 10 - Oturma-Dinlenme Salonları:

a) Üyelerin, oturup sohbet edebileceği, gazete, dergi vb. süreli yayınlar okuyabileceği, televizyon seyredebilecekleri, satranç, dama tavla gibi oyunları oynayabilecekleri şekilde düzenlenir.

b) Üyelerin küçük gruplar halinde yararlanabilecekleri şekilde birden fazla bulunabilir.

c) Radyo, müzik seti, video ve televizyonun bulunduğu dinlenme salonu ile okuma ve oyun salonları birbirinden ayrı olarak düzenlenir.

Yemek Salonları

Madde 11 - Yemek salonları, ihtiyaçlar dikkate alınarak çeşitli hizmetler verecek şekilde düzenlenir ve çalıştırılır.

Yemek Salonlarında

a) Dört veya altı kişilik yemek masaları ile yeterli sayıda sandalye bulundurulur. Masaların temiz, düzenli ve ötrülü bulunmasına özen gösterilir.

b) Pencerelerde tül ve perde bulunur, genel olarak huzurlu bir yemek ortamı sağlanır.

c) Sabah kahvaltısı, öğle, akşam yemeklerini yiyecek olanların giriş müracaat formunda durumu belirtmeleri esastır. Dışarıdan yemek getirilemez.

Yemek yemeyenler yemek salonunda oturamazlar.

Lokaller

Madde 12 - Öğretmenevinin hizmete açılmadığı yerlerde, oturma ve dinlenme salonları ile idare odalarının bulunduğu lokaller hizmete sokulur.

Eğitim Merkezleri ve Sosyal Tesisler

Madde 13 - Öğretmenlerin, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer personelinin faydalanacağı hizmet-içi eğitim, tatil ve dinlenme amaçlı sosyal tesisler Bakanlıkça açılır. Bu kurumların kuruluş, görev ve işletme esasları ile üyelerin kurumdan faydalanma esasları Bakanlıkça çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

PERSONEL VE YÖNETİM İŞLERİ

Atama ve Görevlendirme

Madde 14 - Öğretmenevi yöneticilerinin atanmaları, "Milli Eğitim Bakanlığı Memurların Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik"in 29. maddesi hükmüne göre hazırlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerine Atama ve Bunların Görevden Alınmaları Hakkında Yönerge" esaslarına göre yapılır.

Kadro imkânlarına göre atama yapılamadığı hallerde görevlendirme yolu ile yönetici ve diğer personel istihdam edilir. Tesis Müdürü ve ihtiyaca göre kendisine yönetim işlerinde yardımcı olacak personelin görevlendirilmesi, Milli Eğitim Müdürlüğünün teklifi, Valinin Onayı ile olur. Görevlendirme, kişilerin istekleri dikkate alınarak yapıldığı gibi doğrudan Valilikçe de yapılabilir.

Müdür ve diğer personel öncelikle orta dereceli okul, ihtiyacın gerektirdiği hallerde ilkokul yöneticileri ile öğretmenleri arasından seçilir. Bunların seçiminde otelcilik, turizm, işletme, muhasebe ve yönetim alanlarında yüksek öğrenim görmüş olanlarla Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Ticaret Lisesinden mezun olanlar tercih edilir.

Ücretli Personel

Madde 15 - Kurumların hizmet ünitelerinde zaruri görülen işler için teknik eleman ve işçi istihdam edilebilir. Bu personel, yönetim kurulu kararı ve Valilik Onayı ile ücretli olarak temin edilir. (uygulama okulu öğrencileri dahil)

Memur ve Hizmetliler

Madde 16 - Kurumlarda, ihtiyaca göre memur ve hizmetliler ile diğer personel istihdam edilir. Müdür, yönetim görevlerini bu memurlara dağıtmayı ve gerektiğinde görevlerini değiştirmek üzere Valiliğe teklifte bulunmaya yetkilidir.

Fazla Mesai

Madde 17 - Kurumların sürekli çalışma durumu gözönüne alınarak, personel yetersizliği durumunda ve kurum idaresinin tespit ettiği zamanlarda gerektiği kadar personel fazla mesaiye çağrılabilir. İlgili idari ve mali mevzuat hükümlerine bağlı kalınmak suretiyle; fazla mesai ile ilgili hususlar, kurumun yönetim kurulu kararı, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün teklifi ile Valilik veya Kaymakamlık Onayına bağlanır.

Müdürün Görev ve Sorumlulukları

Madde 18 - Müdür aşağıdaki görevleri yapar.

a) Kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlere uygun olarak kurumun bütün işlerini yürütür, düzene koyar ve denetler. Ayrıca kurumun bina ve eşyasının korunmasını, yerinde ve iyi kullanılmasını, temiz ve düzenli tutulmasını sağlar. Bu amaçla görevlileri yakından takip ve kontrol eder.

b) Kurumlardan yararlanan üyelerin mesleki, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için gereken tedbirleri alır.

c) Kurumun her türlü çalışma programını, personel nöbet çizelgelerini düzenler, onaylar ve uygulanmasını sağlar.

d) Tahakkuk memurluğu görevini yürüten memurla birlikte müştereken sorumluluk taşır.

e) Ayniyat işlerini, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde yönetip denetler. Demirbaş eşya ve malzemenin iyi korunup kullanılmasından birinci derecede sorumludur.

f) Kurum görevlilerinin, ilgili mevzuat çerçevesi içinde taltif edilmesini, cezalandırılmasını, gerektiğinde işlerine son verilmesini istemeye, memurların cezalandırılmalarını ve görevlerinin değiştirilmesini teklif etmeye yetkilidir.

g) Haziran ayı sonunda altı aylık, aralık ayı sonunda da yıllık olmak üzere birer rapor hazırlayarak Bakanlığa sunulmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderir. Bu raporda; muhasebe kayıtları, bina, demirbaş ve diğer eşyaların bakımı ile gelir-gider hesaplarının belgeler ve defter kayıtları arasındaki mutabakat durumuna yer verilir.

Memurlar

Madde 19 - Kurumlarda ihtiyaca göre hesap, ambar ve depo memurları ile diğer memurlar ve ayniyat mutemetleri görevlendirilir. Bu memurların seçiminde, daktilo bilmeleri muhasebe ve işletme konularına vakıf olmaları dikkate alınır.

Hesap Memurlarının Görevleri

Madde 20 - Hesap memurları aşağıdaki görevleri yapar:

a) Satın alınacak veya satılacak eşya ve gerecin eksiltme ve arttırma şartlarının tespitini yapar, sözleşme ile ilgili belgeleri düzenler.

b) Harcama evrakını mevzuata ve usulune uygun olarak hazırlar, bunlarla ilgili belgeleri, "Ayniyat Talimatnamesi"nin gerektirdiği faturaları, örneklerini ve satınalma veya satma kararlarını dosya halinde saklar.

c) Ödenek, aylık, avans ve senet defterlerini usulune göre işler.

d) Her ay sonunda ödeme ve gider gerçekleşme çizelgeleri ile her yıl sonunda gönderilmekte olan istatistik çizelgesini hazırlar.

e) Kurumun mutemetlik hizmetlerini yürütür. Kurum personelinin aylık, ücret ve personele tahakkuk edecek olan diğer alacakların bordrolarını hazırlar, alır ve hak sahiplerine dağıtır.

f) Kurumda, ayrıca bulunmuyorsa, ayniyat mutemetliği görevini yapar, bu görevin gerektirdiği defter ve dosyaları tutar.

g) Amirlerinin vereceği hizmetle ilgili diğer görevleri yapar.

Ayniyat İşleri ve Ayniyat Mutemedi

Madde 21 - Ayniyat mutemetleri, kurumun ayniyat hesap işlerini "Ayniyat Talimatnamesi" hükümlerine uygun olarak yürütür ve Bakanlık merkezindeki "Ayniyat Sorumlu Muhasipleri"nin mutemedi olan memurlardır. Bu memurlar, hesaplarını sorumlu muhasiplere ve kurum müdürüne vermekle yükümlü oldukları gibi, kurum müdürünün emir ve yönetimi altında bulunurlar. Ayniyat mutemetleri, ayniyat, hesap işleri ile birlikte kendilerine verilen eşya ve malzemenin korunmasından ve bakımından da sorumludurlar.

Kurumların ayniyat işleri, memurlar arasındaki iş bölümü bakımından iki kısma ayrılır.

a) Kurumun esas demirbaş eşyası ile kullanılmaya, tüketilmeye yarayan eşya ve malzemenin hesap işleri,

b) Demirbaş olan kitapların hesap işleri,

Her iki kısmın, ayniyat mutemedi olan bir memura verilmesi esastır. Gerektiğinde bu kısımlardan biri veya ikisi ayrı mutemedin sorumluluğu altına da verilebilir. Bu kısımlardan he biri, birden fazla ayniyat mutemedinin sorumluluğuna verilmez.

Bu kısımlardan birine, birden çok memur tayin edildiği zaman, bunlardan biri ayniyat mutemetliği görevini yapar, diğerleri de ona yardım ederler. Ayniyat mutemetleri veya bu işle görevlendirilmiş olan memurlar, ilgili kanun gereğince kefalete bağlıdırlar.

Ambar ve Depo Memurlarının Görevleri

Madde 22 - Ambar ve Depo Memurları aşağıdaki görevleri yapar:

a) Satın alınan eşya, araç-gereç, makina ve erzakın tesliminde hazır bulunur, muayene edilerek kabul edilen erzak, araç-gereç, eşya ve makineyi ambar veya depoda itina ile korur, gerekli olan yerlere usulune göre verir.

b) Demirbaş eşya esas defteri ile kullanılmaya ve tüketilmeye yarayan erzak, araç-gereç, eşya, makinaya ait ambar ve depo esas defterlerini tutar.

c) "Ayniyat Talimatnamesi" gereğince depo ve ambarların ayniyat mutemetliği görevini yapar ve sözü geçen talimatname hükümlerine göre demirbaş eşya hakkında gereken işlemleri tamamlar.

d) Kurumda düzenlenen günlük yemek listesine göre erzakı, sorumlu personelin yanında çıkarır ve listeyi imza ettirir.

e) Depo çıkış pusulalarını düzenler ve müdüre imzalatarak malzemeyi vaktinde ilgililere verir. Kuruma gelen yiyecek ve gerecin muayenesi ve teslimi için "Ayniyat Talimatnamesi" gereğince yapılması gereken işleri takip edip sonuçlandırır, bu iş ve işlemlerle ilgili belgeleri saklar.

f) Ambar ve depolara giren ve çıkan eşya kayıtlarını, "Ayniyat Talimatnamesi" esaslarına göre zamanında tutar. Yıl başında ambar ve depo sayımları sonunda cetvel tutanakları düzenler.

Diğer Memurların Görevleri

Madde 23 - Diğer Memurlar aşağıdaki görevleri yapar:

a) Kendisine verilen yazı ve daktilo işleri ile bunların çoğaltma işlerini yapar. Gelen ve giden yazılarla ilgili defterleri tutar. Evrakın asıl veya örneklerini saklar ve gizliliğe riayet eder.

b) Kurumda görevli personelin dosyalarını, sicil defterlerini tutar, bunlarla ilgili değişmeleri defter ve belgelere işler.

c) Kendisine teslim edilen daktilo, teksir vb. hizmet araçlarını iyi kullanır, bakımını yapar.

d) Amirlerinin vereceği hizmetle ilgili diğer görevleri yapar.

Tutulacak Defter ve Kayıtlar

Madde 24 - Hesap, ambar ve ayniyat işlemleri ile tutulacak defter ve belgeler Bakanlıkça çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir.

Yardımcı Hizmetler

Madde 25 - Aşağıda belirtilen işleri yaptırmak üzere kurumda yeteri kadar yardımcı hizmetler sınıfından personel istihdam edilir.

Bu personel aşağıdaki görevleri yapar.

a) Kuruma ait bina, tesis ve eşyaların temizliğini yapar.

b) Isıtma, sıhhi ve elektrik tesislerinin bakım, koruma ve basit onarımlarını yapar.

c) Kuruma gelen çeşitli malzeme, erzak ve eşyayı hizmetin yapılacağı yer ve bölümlere taşır ve yerleştirir.

d) Kurumun posta ve evrak dağıtım işini kurum içinde ve dışında yürütür.

e) Kurum ve ek tesislerinde geceleri, mesai saatleri dışında ve tatillerde verilecek nöbet görevini yapar.

f) Kurumun ve tesislerinin bahçesinin temizlik, bakım ve diğer hizmetlerini yapar.

g) Amirlerinin vereceği hizmetle ilgili diğer görevleri de yapar.

Yardımcı Hizmet Personeli

Madde 26 - Yardımcı hizmet personelinin, yaptıkları hizmetin özelliğine göre giyim, kuşam ve genel görüşleri ile temizliklerine özen gösterilir. Kurumun hizmet özelliğine uygun davranış içerisinde görev yapmalarını sağlayıcı tedbirler alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KOMİSYONLAR VE KURULLAR

Komisyonlar

Madde 27 - Kurumlara, Bakanlık bütçesinden ayrılan ödenekle alınacak malzeme, makine, eşya ve diğer malların ihale, muayene ve kabul işleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince kurulacak komisyonlar kanalı ile yapılır.

Ayrıca, kurumların kendi imkânları ile yapılacak alımları, bu yönetmelikte belirlenen esaslara uygun olarak gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulunun Teşkili

Madde 28 - Yönetim Kurulu;

a) İl ve ilçe milli eğitim müdürlüğünün teklif ettiği üyeler arasından, valilikçe seçilecek üyelerden varsa bir veya ikisinin bayan; birinin emekli öğretmenden olmak üzere dört asıl ve iki yedek üyeden,

b) İl ve ilçe merkezindeki orta dereceli okul müdürlerinin kendi aralarından seçekleri bir asıl ve bir yedek üyeden,

c) İl ve ilçe milli eğitimi müdürlerinin belirleyeceği beş ilk okulun yönetici ve öğretmenlerinin kendi aralarından seçecekleri; biri yönetici, biri öğretmen olmak üzere iki asıl ve iki yedek üyeden bir takvim yılı için teşekkül ettirilir.

Bir üye en çok iki yıl üst üste seçilebilir.

Yönetim Kurulu, görev dağılımını ilk toplantısında yapar. Yönetim Kurulu Başkanını, üyeler, kendi aralarında yapacakları seçimle tespit ederler.

Yönetim Kurulunun Görevleri ve Çalışma Esasları

Madde 29 - Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

a) Kurumların, kuruluş amaçlarına uygun olarak devamlı şekilde gelişmesi ile hizmetlerin en iyi ve ucuz bir şekilde yapılmasını sağlar.

b) Yönetimi kolaylaştırmak için her türlü karar ve tedbirlerin alınmasında müdür ile koordineli bir şekilde çalışır.

c) Kurum müdürlüğünce hazırlanan kâr-zarar cetveli ile yıllık bilançoyu inceler, onaylar ve kurumun gelir-gider durumunu izler.

d) Yıl içinde yapılacak işler ile gelecek yıllarda yapılacak işlere dair faaliyet raporlarını hazırlar ve Milli Eğitim Müdürlüğüne sunar.

e) Yönetim Kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır. Oylamalarda, oyların eşit olması durumunda, başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış kabul edilir.

f) Yönetim Kurulu ayda bir toplanır. Kurul toplantılarına müdür de katılır. Yönetim Kurulu başkanının göreceği lüzum üzerine Kurul daha sık da toplanabilir. Kararlar, karar defterine geçerilir.

g) Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbirisi, Kurul kararına bağlanmamış işlerin yapılmasını, müdür ve diğer personelden isteyemez.

Denetleme Kurulu

Madde 30 - Kurumların faaliyetlerinin yakından ve sürekli olarak kontrol ve takip edilmesini sağlamak için bir denetleme kurulu teşekkül ettirilir.

Denetleme kurulu, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün teklif ettiği üyelerden Valiliklerce seçilerek en az üç üyeden teşekkül eder. Bu üyeler her takvim yılı, başında, bir yıl için seçilir. Aynı kişi üst üste iki yıldan fazla denetleme kuruluna seçilemez. Denetleme kurulu üyeleri, ilk toplantısında aralarından birini başkan seçerek görev taksimi yaparlar.

Denetleme kurulu üyelerinin seçiminde mali ve muhasebe işlemlerini bilmeleri gözönünde bulundurulur.

Denetleme Kurulunun Görevleri ve Çalışma Esasları

Madde 31 - Denetleme kurulu, aşağıda belirlenen konularda, durum tespiti ile idari ve hesap denetlemeleri yapar.

a) Muhasebe kayıtlarının tamam olup olmadığı, günü gününe işlenip muhafaza edilip edilmediğini tespit eder.

b) Bina, demirbaş, döşeme ve eşyanın bakım ve muhafazasının iyi yapılıp yapılmadığını takip eder, gördüğü aksaklıkları kurum idaresine bildirir.

c) Her gelir kaynağı ve gider bölümünün ayrı ayrı gösterilmek üzere üçer aylık devreler içindeki gelir ve gider miktarlarının nelerden ibaret olduğunu gösteren belgeler ile defter kayıtları arasında bu konuda mutabakatın bulunup bulunmadığını inceler.

d) Kurumların her türlü faaliyetinin mevzuat esaslarına uygun cereyan edip etmediğini takip edip değerlendirir.

e) Kurumun bir önceki denetleme tarihindeki durumu ile yapacağı denetleme tarihindeki fiili mevcutların, muhasebe kayıtları ile mutabakat gösterip göstermediği hakkında durum tespiti yapar.

f) Bir hesap yılı içerisinden bütün gelir ve gider belgelerinin incelenmesi ile mevcut mevzuat hükümlerine göre uygulamanın yapılıp yapılmadığını değerlendirir.

g) Denetleme Kurulunun yıl sonu raporları, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin değerlendirmesini müteakip en geç bir ay içinde Bakanlığa gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

MALİ İŞLEMLER

Kurumun Gelirleri

Madde 32 - Kurumun gelirleri; Bakanlık bütçesine konulacak ödeneklerden, üye aidatlarından, kurumun işletme gelirlerinden ve bağışlardan teşekkül eder.

Üye Aidatı

Madde 33 - Üye aidatı, öğretmenevi veya lokalin bulunduğu mahalde görevli üyelerden o yerin yönetim kurulunca tespit edilip mahallin mülki amirinin onayı ile kabul edilen miktar üzerinden ve bütün üyelerden eşit olarak alınır. Eşi aidat ödeyen personel aidat ödemeyebilir. Eşlerden öğretmen olandan aidat kesilir.

Aidatlar, üyelerin görevli bulunduğu kurumun mutemetlerince aylıklarından kesilerek kurumun bulunduğu yerdeki bir Devlet bankası şubesinde açılmış bulunan hesaba, topluca, maaşın alınmasını takip eden beş gün içerisinde yatırılır. Mutemetler, banka dekontunu kurum idaresine vakit geçirmeden intikal ettirirler.

Emekli Öğretmen ve Diğer Personelin Üye Aidatları

Madde 34 - Emekli öğretmen ve personel ile mülki amirler tarafından o il için üye olması uygun görülen kişiler aidatlarını kurumun muhasibine makbuz karşılığı verebileceği gibi ilgili bankaya yatırarak alacağı dekontları yine kurum idaresine verirler.

Aidatların Banka Hesabına Nakli

Madde 35 - Aidatların banka hesabına intakilini kurumun müdürü titizlikle takip eder. Bunu sağlamak için gereken tedbirleri alır, defter ve kayıtları tutturur.

ALTINCI BÖLÜM

İHTİYAÇLARIN TESPİTİ VE TEMİNİ

İhtiyaçların Tespiti

Madde 36 - Kurumun bir senelik ihtiyacı, yönetim kurulu tarafından aralık ayında tespit edilerek bir ikmal planına bağlanır.

Muhafazası mümkün olan maddeler, kurumun gelirleri ve kredilerinin verdiği imkân ölçüsünde toptan alınır. Muhafazası mümkün olmayan maddelerle müteferrik malzemeler ihtiyaç duyuldukça temin edilir.

İhtiyaçların Temini

Madde 37 - Kurumun ihtiyaçları aşağıda belirlenen şekle göre sağlanır:

a) İhtiyaçların Devlet teşekküllerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden ve Bakanlığın üretici döner sermayeli kuruluşlarından sağlanması esastır.

b) Alımlar öncelikle, Bakanlığın döner sermayeli kuruluşlarından yapılır. Bunlardan yapılacak alımlardan, onaylı bir fatura ile yetinilir. Sürekli alımların yazılı bir anlaşmaya bağlanması gerekir.

c) Benzer ihtiyaç maddelerinin piyasadan daha ucuza alınması tespit edildiği hallerde bu maddeler piyasadan sağlanabilir. Piyasadan yapılacak alımlar için teklif alma usulü uygulanır.

d) Teklif alma usulü ile yapılması mümkün olmayan önemli ve acil alımlar pazarlık usulü ile yapılabilir.

e) İhtiyaçların temini amacı ile bir yıllık veya daha kısa süreli bağlantılar yapılabilir. Yönetim kurulları ve kurum müdürleri, bu gibi bağlantıların kurumun menfaatine en uygun şekil, hal ve zamanda yapılmasını sağlamakla görevlidir.

Satın Alma ve Sarf

Madde 38 - Kurumda alım ve sarf konusunda yetkili organ, Yönetim Kuruludur.

Demirbaş eşya ile uzun süre muhafazası mümkün olan malzeme, Yönetim Kurulu kararıyla satın alma komisyonu tarafından alınır.

Acil hallere Kurumun günlük tüketim maddelerinden çay, şeker, tüpgaz, ekmek vb. sabit fiyatlı malzeme alımları satın alma komisyonu tarafından yapılır. Sonra Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Muayene ve Kayıt Silme

Madde 39 - Satın alma komisyonları marifeti ile alınan mallar muayene komisyonuna muayene ettirilir. Muayene komisyonu satın alınan malın tespit edilen nitelik ve özelliğe sahip olup olmadığını kontrol eder ve durumu bir tutanağa bağlar.

Muayene komisyonunca önceden tespit edilen nitelik ve özellikleri taşımadığı anlaşılan mal, satın alınmaz. Bu hususlar hazırlanacak şartnamelere konulur.

Tesellüm, ilgili mal sorumlusu tarafından yapılır ve kurumun ticari muhasebe sistemine bağlı olarak tutulan belge ve kayıtlarına geçirilir.

Kurumun mallarının kayıt silme işlemleri "Ayniyat Talimatnamesi" esaslarına göre yapılır ve valiliğin onayı ile kesinleşir.

YEDİNCİ BÖLÜM

HİZMET ÜNİTELERİNİN İŞLETİLMESİ

Otellerin İşletilmesi

Madde 40 - Otellerden, öncelikle Kurum üyeleri ve üyelerin aile efradı yararlanır.

Kurum üyeleri açıkta bırakılmamak kayıt ve şartıyla otele misafir kabul edilebilir. Bu misafirlerden, Yönetim Kurulunun belirleyeceği ücret alınır.

Madde 41 - Üyelerin yatak ücreti, en düşük dereceden maaş alan öğretmenin (iş güçlüğü, iş riski, eğitim ödeneği, temininde güçlük zammı gibi yan ödemeler dahil) aylık brüt maaş tutarının 1/100'ünü geçemez.

Otel ücreti peşin alınır.

Üyeler dışındakiler için rezervasyon kabul edilmez.

Hastalık gibi özel durumları dışında otelde kalma süresi en fazla 15 gündür. Bu sürenin uzatılması yetkisi müdürlüğe aittir. Öğretmen evlerinde sürekli kalınmasına ve bu izlenimi verecek şekilde kısa aralıklarla da olsa uzun süre kalınmasına müsaade edilmez.

Otelden Faydalanma

Madde 42 - Otelde kalmak isteyen çiftlerden, evlenme veya hüviyet cüzdanı istenir.

Yemek Salonlarının İşletilmesi

Madde 43 - Yemek salonunda ihtiyaca göre ve yönetim Kurulu kararı ile kahvaltı, öğlen yemeği ve akşam yemeği çıkarılır. Bunlardan sadece kahvaltı, öğlen yemeği ve akşam yemeklerinden biri de çıkarılabilir. Üyelerin çoğunluğunun istemesi halinde özel yemekler de çıkarılabilir.

Yemek bedelinin, su, elektrik, temizlik malzemesi, yakıt, ısıtma, kullanılan eşyanın amortisman bedelleri, genel giderlere oranlanarak ilave edilip gerçek maliyeti bulunur. Yemek fiyatları, gerçek maliyetine % 10 kâr eklenerek tespit edilir.

Kurumdaki Diğer Hizmet Ünitelerinin İşletilmesi

Madde 44 - Kurumdaki diğer hizmet ünitelerinin işletme usul ve esasları Bakanlıkça bir yönerge ile belirlenir ve kurumlara duyurulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Üye Olma Şartları ve Üye Kartları

Madde 45 - (2419 sayılı, 21.11.1994 tarihli Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan değişik 45. madde) Bakanlığa bağlı resmi okul ve kurumlardaki öğretmenler, özel okullardaki öğretmenler, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilâtı personeli, emekli personel, Milli Eğitim Bakanlığında en az 10 yıl öğretmenlik yapmış ve halen yüksek öğretim kurumlarında görev yapan ve görev yapmakta iken emekli olan öğretim elemanları ile mülki amirin o il için tensip ettiği şahıslar, öğretmen evleri ve lokallerin tabii üyeleridirler. Daha önce Bakanlık, Müsteşarlık, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Müsteşar Yardımcılığı, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliği, Genel Müdürlük, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı yapmış olanlar ile 35 yıl ve daha fazla çalışan veya çalışarak emekli olmuş öğretmenler kurumun onur üyesidir.

Üyelere, kurum müdürlüğünce, Bakanlığın belirlediği şekil ve ölçüde her yerde geçerli giriş kartı verilir. Mülki amirce üyelikleri uygun görülenlere verilecek üye kartları ancak o il için geçerlidir. Üyelerin eş ve çocukları ile kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişilere de giriş kartları verilerek bu tesislerden yararlanmaları sağlanır. Üye olan öğretmenin anne ve babası ile ölen üye öğretmenin eşi ve yetimlerine giriş kartı verilebilir.

Onur üyeliği kartı Bakanlıkça verilir.

Bakanlık ve Emekli Kimlik Kartları

Madde 46 - Kurumun bulunduğu il veya ilçeye görev, gezi veya dinlenme maksadı ile gelen ve üye kartı bulunmayan personel, "Bakanlık Kartı"nı göstermek suretiyle geçici ikamette bulunabilir. Bakanlıktan emekli olan kişiler de "Emekli Kimlik Kartı"nı göstererek Kurumdan faydalanabilirler. Bu kişilerin eşleri veya bakmakla yükümlü olduğu aile efradı da Kurumun hizmetlerinden faydalanırlar.

Giriş Kartı ve Kıyafet

Madde 47 - Kurumlara giriş kartı olmayanlar giremezler.

Kurumlara gelen üyelerin kılık kıyafetleri "Devlet Memurları Kılık Kıyafet Yönetmeliği"ne uygun olur. Üyelerin memur olmayan anne, baba eş ve çocuklarının kılık ve kıyafetlerinin sade ve temiz olmamasına dikkat edilir.

Üyeler, kurumların otel dışındaki ünitelerine kılık ve kıyafetleri uygun olmak kaydıyla misafir getirebilirler.

Müstecire Verme

Madde 48 - Kurumların hizmet üniteleri zorunlu hallerde Valiliklerce gerekli görüldüğü takdirde, ücret ve işletilme hususları yönetim kurullarınca tespit edilmek şartıyla müstecire verilebilir.

Faaliyetle İlgili Esaslar

Madde 49 - Kurumlardaki hizmet ünitelerinde öğretmenlik mesleği ile bağdaşmayacak davranışlarda bulunulamaz.

Tüketim Kooperatifi

Madde 50 - Yönetim kurulunun ihtiyaç duyduğu hallerde kurumun kantininde üyelerin yiyecek, giyecek ve dayanıklı tüketim malları ve benzeri ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla bir tüketim kooperatifi kurulabilir.

Deniz Kenarındaki Kurumlar

Madde 51 - Kurum, deniz kenarında ise kurulacak mahalli dinlenme kamplarının yönetimi ve işletilmesinden yönetim kurulları ile kurumun idareci personeli sorumludurlar.

Düğün ve Nişanlar

Madde 52 - Kurumlarda üyelerin veya çocuklarının düğün ve nişan vb. törenleri yapılabilir. Bu husustaki ücret, günün şartlarına uygun olarak yönetim kurullarınca tespit edilir.

Kasadaki Para Miktarı

Madde 53 - Kurum kasasında en fazla bulundurulabilecek para miktarı, yönetim kurulunca belirlenir. Kasada toplanan günlük ihtiyaç fazlası para, bir Devlet bankasında açılacak cari hesaba yatırılır. Üç ay ve daha fazla kullanılmayacağı anlaşılan para vadeli hesaba aktarılır.

Bankadan Para Çekme

Madde 54 - Bankadaki aidat hesabından yönetim kurulu başkanı ve kurum müdürünün müşterek imzası ile işletme hesaplarından ise kurum müdürü ve muhasibin müşterek imzası ile para çekilir.

Yangın Talimatı

Madde 55 - Kurumların yangına karşı korunmaları için "Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Talimatı"na göre gerekli tedbirler alınır.

Bina ve Tesislerin Güvenliği

Madde 56 - Kurum bina ve tesislerinin güvenliği; "Milli Eğitim Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı" hükümlerine göre sağlanır.

Yürürlük

Madde 57 - Sayıştay'ın görüşü alınan bu yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 58 - Bu yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakan'ı yürütür.

DİNLENME KAMPLARI KONUSUNDA AÇIKLAMAMIZ

Dinlenme kampları konusunda MEB. sık sık genelge yayımlamaktadır. MEB. mensubu öğretmen, memur ve gençliğin hangi il ve ilçede, hangi okul ve kamp yerinde, hangi koşullarla kalabileceklerini duyurmaktadır.

Son olarak 2310 sayılı, 2.4.1990 tarihli Tebliğler Dergisin'de Okul ve Uygulama Alanlarında Açılacak Aile Dinlenme Kampları genelgesi yayımlanmış bulunmaktadır.