ÖĞRETMEN VE EĞİTİM UZMANI YETİŞTİREN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MEB Karar Numarası ve Tarihi: 163 - 27.11.1989

Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 3580 - 15.6.1989 / 1739 - 24.6.1973 / 657 - 14.7.1965

Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 19 Şubat 1990 - Sayı: 2306


BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığı adına mecburi hizmet karşılığı okutulacak parasız yatılı ve burslu öğrencilerle ilgili yapılacak iş ve işlemlere ait usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik, öğretmen veya eğitim uzmanı yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren programlarında, Bakanlık adına mecburi hizmet karşılığı ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrenim yapmaya hak kazanmış olan öğrencileri kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu yönetmelik, 3580 sayılı "Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 14. Maddesi" ile 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 1739 sayılı "Milli Eğitim Temel Kanunu"na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen;

"Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığını;

"Parasız Yatılılık", şartları taşıyan öğrencilerin mecburi hizmet karşılığında barınma, beslenme, giyinme, öğrenim harcı ve harçlık gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını;

"Bursluluk", şartları taşıyan öğrencilerin mecburi hizmet karşılığında belirlenecek miktarda para verilmek suretiyle desteklenmelerini;

"Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumları", Eğitim Yüksek Okullarını, Sanat Eğitimi Yüksek Okullarını, Eğitim Fakültelerini, Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerini, İlahiyat Fakültelerini ve Eğitim Bilimleri Fakültelerini;

"Öğrenci", öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yüksek öğretim kurumlarında Bakanlık adına parasız yatılı ve burslu öğrenim görenleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Kontenjan Tespiti ve Duyurulması

Madde 5 - Öğretmen ve eğitim uzmanı adaylarını daha geniş bir tabandan ve daha yetenekli öğrenciler arasından seçerek eğitimin kalitesini yükseltmek amacıyla parasız yatılı veya burslu okutulacak öğrencilere ait kontenjanın tespit ve dağıtımı Bakanlıkça yapılır. Bu kontenjan, ikinci basamak öğrenci seçme ve yerleştirme kılavuzu ile duyurulur.

Parasız Yatılı veya Burslu Okutulacak

Öğrencilerde Aranacak Şartlar

Madde 6 - Parasız yatılı veya burslu okutulacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olmak,

b) (2337 sayılı, 27.5.1991 tarihli Tebliğler Dergisinde yayımlanan değişik şekli) 22 yaşını geçmemiş olmak. Yaş hesabında ay ve gün dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü eğitim yöneticiliği ve deneticiliği ile lisans üstü programlarına kayıt hakkı kazananlara uygulanmaz.

c) Sağlıklı olmak (Kekemelik, körlük, topallık çolaklık, şaşılık, sağırlık, cücelik, kamburluk ve bulaşıcı kellik, dikkati çeken tikler ve ruhi arızası bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek),

Özel eğitim kurumlarında görev alacak öğretmen adayları için, bu okulların özel şartlarını gözönünde bulundurmak,

d) Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı tercih bildirim formunda ilk on tercihi arasında öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren Yüksek öğretim programlarından birini seçmiş olmak,

e) Öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yüksek öğretim kurumlarından birine kesin kaydını yaptırmış olmak,

f) Memuriyet yapmasına engel bir mahkumiyeti bulunmamak,

g) Özel kanunlarla affa uğramış olunsa bile herhangi bir okuldan disiplin cezası veya kanuni bir kovuşturma sonucu çıkarılmamış olmak,

h) Başka bir kuruma karşı, mecburi hizmetle yükümlü olmamak veya mecburi hizmetinin Bakanlığa devrini sağlamış olmak,

ı) Alacağı bursun dışında herhangi bir kaynaktan burs, kredi, mecburi hizmet karşılığı maddi yardım almamak.

Öğrenci Seçimi

Madde 7 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın tebligatı, sonucunda Bakanlığın parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanına girmeye hak kazandığını öğrenen öğrenci, kazandığı yüksek öğretim kurumuna kaydını yaptırdıktan sonra en geç on gün içinde ya doğrudan Bakanlığa veya herhangi bir milli eğitim müdürlüğüne aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat eder.

a) Parasız yatılı veya burslu olarak öğrenim görmek istediğini belirten dilekçe,

b) Nüfus cüzdanının tasdikli altı örneği,

c) Sabıka kaydı ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge,

d) Sağlık kurulu raporu,

e) 4, 5x6 ebadında 4 fotoğraf,

f) Öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yüksek öğretim kurumlarından birine kesin kaydın yaptırdığını belirten belge,

g) Örneğine uygun kefalet, senedi ve taahhütname (Ek-1).

İstenen belgeleri süresi içinde tamamlayıp başvurmayan öğrencilerin yerine, yedeklerden alınır. İl milli eğitim müdürlükleri usulüne uygun şekilde yapılan müracaatlarla ilgili belgeleri, en geç üç gün içinde Bakanlığa ulaştırır.

Başvuran öğrenci sayısı, ilgili yüksek öğretim kurumuna ayrılan kontenjandan fazla olduğu takdirde, öğrenci seçme ve yerleştirme sınavının puan sıralamasına göre yatılılık veya bursluğa alınacak öğrenciler belirlenir.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan yüksek öğretim kurumları için yetenek sınavı başarı sıralaması geçerlidir.

Başvuran öğrenci sayısı, ilgili yüksek öğretim kurumuna ayrılan kontenjanlardan az olduğu takdirde, yedek listedeki öğrenciler, yukarıdaki usule uygun olarak alınırlar.

Kontenjanın Dağıtımı

Madde 8 - Parasız yatılılık veya bursluluğa hak kazananların durumları, Bakanlıkça kendilerine bildirilir. Bu bildirimde, öğrencinin hangi yurtta kalacağı veya bursunu nereden alacağı, diğer hak ve yükümlülükleri de belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÖĞRENCİLERİN TABİ OLACAĞI ESASLAR

Parasız Yatılılık veya Bursluluk Süresi

Madde 9 - Parasız yatılılık veya bursluluk süresi, öğrencinin devam ettiği öğretim programının süresi kadardır.

Hastalık sebebiyle bir yılı geçmemek üzere öğrenimine devam edemeyen veya sınava giremeyen öğrencilerin, bu durumlarını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri halinde, parasız yatılılık ve bursluluk hakları aynen devam eder.

Hastalığı bir yıldan fazla devam eden öğrencilerin kayıtları bir yılın sonunda, hastalığı süresince dondurulur. Ancak bunun süresi en çok iki yıldır.

Sağlık mazereti uygun görülen öğrencilere mazereti devam ettiği sürece (en çok iki yıl), başarısızlıkları sebebiyle bir üst sınıfa devam etme hakkını elde edemeyen öğrencilere ise, bir yıl harçlık, burs, barınma, beslenme, giyinme ve öğrenim harcı gibi ödemeler yapılmaz.

Sağlık sebebiyle en fazla iki yıl kaydı dondurulan veya bir yıl başarısız olan öğrencilerin parasız yatılılık veya bursluluklarına son verilir.

Parasız Yatılılık veya Bursluluktan Faydalanma

Madde 10 - Parasız yatılılık veya bursluluk, öğrencinin okula kesin kaydının yapıldığı tarihi izleyen ilk ayın başından itibaren başlar.

Burs ve harçlıkların ödenmesine, tatil aylarında da devam edilir. Burs ve harçlıklar peşin olarak ödenir.

Parasız yatılı öğrencilerin yatılılık durumları, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile yapılacak bir protokolle tespit edilir.

Başka Kurumu Burslarından Faydalanma

Madde 11 - Bakanlık adına parasız yatılı veya burslu okuma imkânlarını kullanmakta olan öğrenciler, mecburi hizmet karşılığı olmayan gerçek ve tüzel kişilerce verilen burslardan ancak Bakanlığın izniyle yararlanabilirler. Bakanlığın izni olmadan yararlandıkları takdirde parasız yatılılık ve bursluluklarına son verilir.

Parasız Yatılılıktan Bursluluğa,

Bursluluktan Parasız Yatılılığa Geçiş

Madde 12 - Kontenjan bulunması halinde, Bakanlığın onayı ile öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere parasız yatılılıktan bursluluğa, bursluluktan parasız yatılığa geçilebilir.

Geçişler için başvurular, yazılı olarak yapılır.

Öğretim Kurumunu Değiştirme

Madde 13 - İlgili mevzuata göre ve Bakanlık izniyle yüksek öğretim kurumları arasında yataş geçiş yapan öğrencilerin parasız yatılılık veya bursluluk durumları devam eder.

Parasız Yatılı ve Burslu Öğrencilere

Yapılacak Ödemeler

Madde 14 - Her yıl burslu öğrencilere verilecek burs miktarı ile parasız yatılı öğrencilere verilecek harçlık miktarı, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir ve Bakanlıkça karşılanır.

Parasız yatılı öğrencilerin barınma, beslenme, kitap-kırtasiye, öğrenim harcı, sağlık ve benzeri giderlerini karşılamak üzere verilecek ödenek miktarı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile birlikte tespit edilir ve Bakanlıkça ödenir (EK-2).

Bakanlık gerektiğinde, ödeme esaslarına ilişkin tebliğler çıkarır.

Sağlık Giderlerinin Karşılanması

Madde 15 - Parasız yatılı veya burslu öğrenciler, öğretim kurumlarının veya Bakanlığın sağlık birimleri ile devlet hastanelerinde "Yurt İçinde Mecburi Hizmet Karşılığı Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma Yönetmeliği"nde ki esas ve usullere göre sağlık hizmetlerinden yararlanırlar.

Öğrencilerin Öğrenim Durumlarının İzlenmesi

Madde 16 - Öğrencilerin; öğrenim, disiplin, devam ve başarı durumları Bakanlıkça izlenir.

Mezun olan öğrencilerin listesi yüksek öğretim kurumlarından Bakanlıkça istenir.

Parasız Yatılılık ve Bursluluğun Sona Ermesi

Madde 17 - Aşağıdaki hallerde parasız yatılı veya burslu okuma hakkı sona erer.

a) Devam ettiği öğretim kurumunda kaydı silinmiş olmak.

b) Taksirli suçlar ile kabahat türünde olanlar hariç olmak üzere ertelenmiş olsa dahi bir suçtan dolayı mahkûm olmak,

c) Bakanlıkça kabul edilebilir bir mazerete dayanmaksızın kendiliğinden öğrenimini terk ederek öğretim kurumundan ayrılmak,

d) Parasız yatılı veya burslu okumaktan vazgeçmek,

e) Bakanlığın izni olmadan program veya kurum değiştirmek,

f) Yüksek Öğretim Kurulları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin sekizinci maddesinde belirtilen suçlar ile daha ağır cezayı gerektiren diğer suçlardan birini işlemiş olmak.

Yükümlülük

Madde 18 - Sağlık sebebi dışında parasız yatılılık veya bursluluk hakkını kaybedenler ile Bakanlıkça verilen görevi kabul etmeyenler yahut mecburi hizmetini tamamlamadan ayrılanlar hakkında tazminat kovuşturması yapılır.

Öğrenimini tamamlayan öğrenciler iki ay içerisinde görev almak için, Bakanlığa başvururlar. Bunların atamaları üç ay içerisinde yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GEÇİCİ HÜKÜM

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yayımından önce, Bakanlık adına yüksek öğretim kurumlarında burslu olarak öğrenimlerine devam etmekte olan öğrenciler yayımı tarihinden itibaren durumları bu yönetmelik hükümlerine uymak şartıyla bu haklardan yararlandırılabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

Yürürlük

Madde 19 - Sayıştay ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın görüşü alınarak hazırlanan bu yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 - Bu yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakan'ı yürütür.

EK:1

NOTER ÖNÜNDE RE'SEN TANZİM EDİLECEK TAAHHÜTNAME

(1)

söze

başlayarak

(2) ..................... (3) ................................. öğrenimi yapmak üzere girdiğim öğretim kurumu ile ilgili kanuna, tüzük ve yönetmeliklere öğrenim planına göre öğrenim yapacağımı (4) ......................'da müessese ve iştiraklerinde veya (5) ................................'nin devredeceği Bakanlık, Genel Müdürlük, Özel İdare ve kurumlar ve bunların göstereceği yerlerde tüm çalışma şartlarına uyarak, tahsilde bulunduğum süre (tatil dahil) kadar mecburi hizmet yapmayı, hesabına okuduğum kurumda öncelikle görev almayı aşağıda yazılı hususlarla birlikte şimdiden kabul ve taahhüt ederim.

ÖĞRENİMİM SIRASINDA:

1. Kendi isteğimle öğrenimi bıraktığım,

2. Başka Bakanlıklar ve Kurumlar hesabına geçtiğim veya hesabına okuduğum kurumun izni dışında öğrenim yerimi ve dalımı değiştirdiğim,

3. Okumakta olduğum okuldan "Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutan ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yönetmelik"te kabul edilmeyen sıhhi sebeplerle veya başka sebeplerle ayrıldığım,

4. Kanun, tüzük, yönetmeliklerde ve öğretim planında yazılı sertifika veya devamsızlığın yahut cezalı bulunmam sebebiyle giremediğim veya girip de başaramadığım ve diplomamı alamadığım,

5. İlgili Kanun, tüzük, yönetmelik ve öğrenim planında yazılı hususlara riayet etmediğim,

6. Hesabına okuduğum kurumun iznini almadan öğrenim planını veya öğrenim dalını değiştirdiğim,

7. Hesabına öğrenim yaptığım kurumun iznini almadan yabancı veya yerli bir müesseseden burs aldığım, (Başarıdan dolayı karşılıklık ödül hariç)

8. Öğrenim sonu meslek stajını yapmakta olduğum müesseseden; bu çalışmalarımın karşılığında öğrenci tahsisatından fazla bir ücret aldığım takdirde bursumun tamamen kesilmesini, aldığım ücret öğrenci bursundan tenzil olduktan sonra geri kalanının adıma tahakkuk ettirilmesini kabul etmediği takdirde,

(6) .....................................'nın benim için yapmış olduğu bütün masrafların herbiri için tediye veya sarf tarihinden itibaren (yıl sonu hesapları dikkate alınmak kaydıyla) tahakkuk ettirilecek % .................... kanuni faizi vesair ve kanuni ödemelerle birlikte, ilgili kurum veya Hazine emrine hüküm istihsaline hacet kalmaksızın nakden ve def'aten tediye edeceğimi,

ÖĞRENİMİMİ BİTİRDİKTEN SONRA

9. Kanun, tüzük, yönetmeliklerle tayin edilmiş müddet içinde vazife talebinde bulunmadığım,

10. Verilen görevi ve ücreti kabul etmediğim veya ihtirazi kayıtla kabulden imtina ettiğim,

11. Tayin edildiğim görevlerde mecburi hizmet süremi doldurmadan mazeretsiz ve izinsiz işimi bıraktığım,

12. Mecburi hizmet sürem sona ermeden meslekten, memurluktan veya hizmetinde bulunduğum müesseseden ihraç olunduğum,

13. İşbu tahsil ve mecburi hizmet taahhütümle ilgili olarak çıkmış veya çıkacak olan tüm kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymadığım ve yükleyecekleri mükellefiyetlere rıza göstermediğim,

14. Askere çağırılmam halinde, askerlikte geçirdiğim sürenin mecburi hizmet müddetinden sayılmayacağını, terhisimden sonra en geç iki ay içinde (7) .........................'ne yazı ile müracaat edip vazife istemediğim,

Takdirde (8) ............................................'in benim için yapmış olduğu bütün masrafların % 50 fazlasıyla ve herbiri için tediye veya sarf tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek % .........................Kanuni faiz vesair kanuni ödemelerle birlikte ilgili kurum veya hazine emrine hüküm istihsaline hacet kalmaksızın nakden ve def'aten tediye edeceğimi, ancak mecburi hizmet sürem dolmadan görevinden ayrıldığım takdirde işbu taahhütnâme gereğince namıma tahakkuk ettirilen borcun yekûnunden ifa ettiğim mecburi hizmet süresine tekabul eden miktar tenzil olduktan sonra bakiyesini % 50 fazlası ve % ................. Kanuni faiz vesair kanuni ödemelerle birlikte hüküm istihsaline hacet kalmaksızın nakden ve def'aten tediye edeceğimi şimdiden kabul ve taahhüt ederim.

15. Bu taahhütnâmeden doğacak borç ve hesaplar için (9) ....................' nin kayıt ve defterleri muteber ve makbul olup; "Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 287. maddesi gereğince esas ve delil olarak kabul edilip ve başkaca sübut delilleri aranmayacaktır."

16. Bu taahhütnamede yazılı bütün hususlar hakkında doğabilecek uyuşmazlıkların halinde (10) .................................... Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili bulunduklarını şimdiden kabul ve taahhüt ederim.

17. Bu taahhütnâme ile ilgili ihtilaflarda bana yapılacak tebligat için adresim (11) .................................................'dir. Adresimdeki değişiklikleri taahhütlü mektupla derhal bildirmeyi, bildirmediğim takdirde, yukarıdaki adrese çıkarılacak bila tebliğ iade edilse dahi bütün tebligatı şahsıma yapılmış olarak kabul ve beyan ederim.

Adı, Soyadı:

Adresi:

İmza

BELGELERİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

TAAHHÜTNAMEDE

1. 1. boşluğa nüfus cüzdanındaki kayda göre öğrencinin ad ve soyadı yazılacaktır.

2. 2., 4., 5., 7., 8., 9., ......................................boşluklara, hesabına öğrenim yapılacak Bakanlık veya kurumun adı yazılacaktır.

3. 3. boşluğa öğrenim dalı ve seviyesi yazılacaktır.

4. 10. boşluğa öğretim kurumunun bulunduğu il adı yazılacaktır.

5. 11. boşluğa devamlı adresi açık olarak yazılacaktır.

KEFALET SENEDİ

(1) ......................................................................... hesabına öğrenim yapmak üzere (2) ........................................... tarafımdan (3) ........................................................... na verilmiş olan (4) ............................................. Noterliğinden tanzim ve tasdik edilmiş (5) .......................................... tarih ve (6) ................................................ sayılı taahhütnameyi okuyarak hükümlerini aynen kabul ettiğimiz ve mezkûr taahhütnamenin herhangi bir şartının ihlalinden mes'un olduğumuzu beyan ederiz.

Taahhütün ihlali halinde (7) ............................................ nın adı geçen öğrenci için yaptığı bütün masrafların (8) ........ liraya kadar olan kısmını ve ayrıca bunların herbirisi için tediye veya sarf tarihinden itibaren hesap ve tahakkuk ettirilecek % ............... Kanuni faiz vesair masrafları, mezun olduktan sonra taahhütün ihlali halinde işbu kefalet senedi gereğince namımıza tahakkuk ettirilen borcun yekününden adı geçen öğrencinin ifa ettiği mecburi hizmet süresine tekabül eden miktar tenzil olduktan sonrayapılan tüm masrafın % 50 fazlası ve % ................. Kanuni faiz vesair masrafları da kabul ederek asıl borçlu ile birlikte müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla zamin olduğumuzu her birimiz borcun tamamından müteselsilen mes'ul olmayı ve (9) ............................ tarafından yazılı olarak talep edildiği takdirde bu meblağı protesto keşidesine, hüküm istihsaline ve asıl borçlunun rızasını almaya hacet kalmaksızın nakden ve def'aten ödeyeceğimizi, ödemediğimiz takdirde talep tarihinden ödeme tarihine kadar da borcumuzun ayrıca % ................... Kanuni faize tabi tutulmasını, bize yapılacak tebligata esas olan bu kefaletnâmede yazılı adresimizde vuku bulacak değişikliği (10) ............................'na vaktinde taahhütlü olarak bildirmediğimiz takdirde aşağıdaki adresimize çıkarılacak bila tebliğ iade edilse dahi bütün tebligatın şahsımıza yapılmış olarak kabul ettiğimizi ve bu taahhütname ile kefaletnâmeden doğacak ihtilafın halinde (11) .......................... Mahkemelerini ve İcra Dairelerinin selâhiyetli olacağını kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

Kefil

(Veli veya Vasi)

Adı, Soyadı, Adresi

Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil

Adı, Soyadı, Adresi

BELGENİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

KEFALETNAMEDE

1. 1., 3., 7., 9., 10. boşluklara hesabına öğrenim yapılacak Bakanlık veya kurumun adı yazılacaktır.

2. 2. boşluğa taahhüt senedi veren öğrencinin nüfus cüzdanına göre adı, soyadı yazılacaktır.

3. 4. boşluğa taahhüt senedinin yapıldığı noterliğin adı yazılacaktır.

4. 5. boşluğa taahhüt senedinin noterlikçe tasdik tarihi yazılacaktır.

5. 6. boşluğa taahhüt senedinin numarası yazılacaktır.

6. Faiz kısmına % ..................... faiz yazılacaktır.

7. 8. boşluğa kefalet miktarı yazılacaktır.

8. 11. boşluğa öğretim kurumunun bulunduğu il adı yazılacaktır.

KEFİLLERİN DURUMU:

1. Kefaletname asgari iki kefil tarafından düzenlenir.

2. Kefillerin mali durumları, bursu namına okuduğu kurum tarafından tetkik olunur. Uygun görüldüğü takdirde kabul edilir. Aksi halde, mali kudreti kefalet senedindeki miktarı ödeyebilecek, yeni kefiller bulması ilgiliden istenir.

3. Kefillerin Emekli Sandığına iştirakçi, işçi sigortalarına bağlı sigortalı veya BAĞ-KUR üyesi olan ve asgari ücret olan şahıslar ile Ticaret ve Sanayi Odasında kayıtlı tüccar, sanayici, serbest meslek erbabı (Avukat, Doktor, Eczacı, Dişçi gibi) olmaları, şirket veya ortaklıklarda çalışmakta olup bu şirket veya ortaklıklara Medeni Kanunun tesis hakkındaki hükümlerine bağlı kurulmuş emekli aylığı tesis senedine tabi ve emeklilik aylığı almaya hak kazanmış memru bulunmaları lazımdır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ADINA PARASIZ YATILI OKUYACAK ÖĞRENCİLERİN GİYİM İSTİHKAK CETVELİ

MALZEMENİN CİNSİ

Erkek

Palto veya Pardesü

Takım Elbise

Gömlek

Takım İç Çamaşırı

Çorap

Ayakkabı

Terlik

Pijama (Takım)

Bornoz

Havlu

El çantası

*Eşofman (Takım)

*Spor ayakkabısı

*İş önlüğü

Kravat

Atkı

Valiz

Kemer

Plastik sabunluk

Traş takımı

Diş fırçası

Diş macunu

El ve banyo sabunu

Mendil

Elbise Askısı

Bayan

Manto veya Pardesü

Döpiyes

Bluz

Takım İç Çamaşırı

Çorap

Ayakkabı

Terlik

Pijama (Takım)

Bornoz

Havlu

El çantası

Eşofman (Takım)

Spor Ayakkabısı

İş önlüğü

Atkı

Valiz

Kemer

Plastik sabunluk

Diş fırçası

Diş macunu

El ve banyo sabunu

Mendil

Elbise Askısı

SINIFLARA VERİLECEK MALZEMELER

1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf
       
1 - 1 -
       
1 - 1 -
       
2 2 2 2
       
2 Tk. 2 Tk. 2 Tk. 2 Tk.
       
3 Çift 3 Çift 3 Çi. 3 Çif.
       
1 Çift 1 Çi. 1 Çi. 1 Çif.
       
1 Çift 1 Çi. 1 Çi. 1 Çif.
       
1 - 1 -
       
1 - - -
       
1 1 1 1
       
1 - - -
       
1 - 1 -
       
1 Çift - 1 Çift -
       
1 1 1 1
       
1 1 1 1
       
1 - 1 -
       
1 - - -
       
1 - 1 -
       
1 - 1 -
       
1 - - -
       
2 2 2 2
       
6 6 6 6
       
12 12 12 12
       
2 2 2 2
       
6 - - -


NOT:

* Eşofman ve spor ayakkabısı; yalnız Beden Eğitim ve Spor Bölümü öğrencilerine,

* İş Önlüğü; ilgili program gereğince önlük giyinmesi gereken öğrencilere verilir. Diğer istihkaklar tüm öğrencilere verilir.