KANUN NO: 3580
ÖĞRETMEN VE EĞİTİM UZMANI YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN KANUN
Kabul Tarihi: 15 Haziran 1989
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Temmuz 1989 - Sayı: 20215
5.t.Düstur, c.28 - s.

BİRİNCİ BÖLÜM


GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

AMAÇ

MADDE 1 - Bu Kanunun amacı, öğretmenlik mesleğini ve eğitim uzmanlığını cazip hale getirerek eğitimin kalitesini yükseltmek; öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarına talebi artırmak için Millî Eğitim Bakanlığı adına mecburî hizmet karşılığı parasız yatılı veya burslu öğrenci okutmak ve bunlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

KAPSAM

MADDE 2 - Bu Kanun, öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarının öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren programlarında, Millî Eğitim Bakanlığı adına mecburî hizmet karşılığı ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim yapmaya hak kazanmış olan öğrencileri kapsar.

TANIMLAR

MADDE 3 - Bu Kanunda geçen;

"Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığını;

"Parasız Yatılılık", şartları taşıyan öğrencilerin mecburî hizmet karşılığında barınma, beslenme, giyinme, öğrenim harcı ve harçlık gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını;

"Bursluluk", şartları taşıyan öğrencilerin mecburî hizmet karşılığındabelirlenecek miktarda para verilmek suretiyle desteklenmelerini;

(Değişik 4. bend: 3461 - 3.5.1990) Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumları; Eğitim Yüksekokullarını, Sanat Eğitimi Yüksekokullarını, Eğitim Fakültelerini, Meslekî ve Teknik Eğitim Fakültelerini, İlahiyat Fakültelerini, Fen Fakültelerini, Edebiyat Fakültelerini, Fen-Edebiyat Fakültelerini, Eğitim Bilimleri Fakültesi ile Dilve Tarih Coğraya Fakültesini; İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM


PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK İLE İLGİLİ HÜKÜMLER PARASIZ YATILI OKUTULACAK VEYA BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLERİN TESPİTİ

MADDE 4 - Bakanlık, kendisine bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ve uzman ihtiyacını karşılamak üzere, öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarında parasız yatılı ve burslu öğrenci okutabilir.

Parasız yatılı ve burslu öğrenci kontenjanları Bakanlıkça tespit edilir.

PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SÜRESİ

MADDE 5 - Parasız yatılılık ve bursluluk süresi, öğrencinin devam ettiği öğretim programının süresi kadardır. Bu süre Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde bir yıl uzatılabilir.

PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUKTAN FAYDALANMA

MADDE 6 - Parasız yatılılık veya bursluluk, öğrencinin okula kesin kaydının yapıldığı tarihi izleyen ilk ayın başından itibaren başlar.

Burs ve harçlıkların ödenmesine tatil aylarında da devam edilir.

PARASIZ YATILILIKTAN BURSLULUĞA, BURSLULUKTAN PARASIZ YATILILIĞA GEÇİŞ

MADDE 7 - Bir defaya mahsus olmak üzere, parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler de parasız yatılılığa geçirilebilirler.

BAŞKA KURUM BURSLARINDAN FAYDALANMA

MADDE 8 - Bakanlık adına parasız yatılı veya burslu okuma imkânlarını kullanan öğrenciler mecburî hizmet karşılığı olmayan gerçek ve tüzelkişilerce verilen burslardan ancak Bakanlığın izniyle yararlanabilirler.

ÖĞRENİM KURUMUNU DEĞİŞTİRME

MADDE 9 - Parasız yatılı veya burslu okutulan öğrenciler, bulundukları öğretim kurumunun tabi olduğu mevzuata uygun olarak Bakanlık izniyle öğretim kurumları arasında yatay geçiş yapabilirler.

BURS VE HARÇLIK MİKTARI

MADDE 10 - Her yıl burslu öğrencilere verilecek burs miktarı ile parasız yatılı öğrencilere verilecek harçlık miktarı Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

EĞİTİM VE SAĞLIK GİDERLERİNİN KARŞILANMASI

MADDE 11 - Parasız yatılı öğrencilerin belirlenecek miktarda kitap, kırtasiye ve diğer eğitim giderleri ile parasız yatılı ve burslu öğrencilerin muayene ve tedavi giderleri Bakanlıkça karşılanır.


EĞİTİM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI

MADDE 11.- (Değişik madde ve başlığı: 5079 - 22.1.2004 / m.1) Parasız yatılı öğrencilerin belirlenecek miktarda kitap, kırtasiye ve diğer eğitim giderleri Bakanlıkça karşılanır.


SORUMLULUK

MADDE 12 - Parasız yatılı veya burslu okuma hakkını kaybeden veya öğrenim kurumunu terk edenlere Bakanlıkça yapılmış masraflar, faizi ile birlikte tahsil olunur. Yüklenme senedi hükümleri saklıdır.

YÜKÜMLÜLÜK

MADDE 13 - Bakanlıkça parasız yatılı veya burslu olarak okutulan öğrenciler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 224 üncü ve 225 inci maddelerindeki hükümlere tabidirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
YÖNETMELİK

MADDE 14 - Bakanlıkça öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu olarak okutulacak öğrencilerde aranacak şartlara; kontenjanların tespit ve dağıtımına; seçimine, parasız yatılı öğrencilikten burslu öğrenciliğe, burslu öğrencilikten parasız yatılı öğrenciliğe geçmeye; öğrenim süresine, eğitim, sağlık giderlerinin karşılanmasına; parasız yatılı veya burslu öğrenciliğin sona ermesine; parasız yatılı veya burslu öğrencilerin okul değiştirmelerine ilişkin hususlarla bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. MADDE 14.- (Değişik: 5079 - 22.1.2004 / m.2) Bakanlıkça öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu okutulacak öğrencilerde aranacak şartlara; kontenjanların tespit ve dağıtımına; seçimine; parasız yatılı öğrencilikten burslu öğrenciliğe, burslu öğrencilikten parasız yatılı öğrenciliğe geçmeye; öğrenim süresine; eğitim giderlerinin karşılanmasına; parasız yatılı veya burslu öğrenciliğin sona ermesine; parasız yatılı veya burslu öğrencilerin okul değiştirmelerine ilişkin hususlarla bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Bakanlık adına yükseköğretim kurumlarında burslu olarak öğrenimlerine devam etmekte olanöğrenciler, bu Kanun hükümlerine uymak şartıyla bu haklardanyararlandırılabilirler.

GEÇİCİ MADDE 2 - Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar "Yurt İçinde Mecburî Hizmet Karşılığı Öğrenci Okutma veİhtisas Yaptırma Yönetmeliği"nin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

YÜRÜRLÜK

MADDE 15 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 16 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.