Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünden:
ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİ HAKKINDA MEVZUAT
ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BAKANLIK OLURU HAKKINDA
Tarih: 12 Temmuz 2002
Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: Ağustos 2002 - Sayı: 2539

SAYI : B.08.O.ÖEG.0.13.01.02-(380)-2741

BAKANLIK MAKAMINA

İLGİ: a) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25/01/2002 tarih ve B.30.EÖB.0.00.00.03.-08-166-1673 sayılı yazısı.

b) Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 01/07/2002 tarih ve B.08.O.TTK.0.01.02.03.356-007480 sayılı yazısı.
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun Öğretmenlerin Nitelikleri ve Seçimi ile ilgili 45. maddesinde; Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Milli Eğitim Bakanlığınca tespit olunur hükmüne yer verilmiştir.

Bugüne kadar zaman zaman öğretmenlerin nitelikleri ile ilgili lokal çalışmalar yapılmıştır. Ancak, dünyada görülen değişim ve gelişmelere paralel olarak öğretmen yeterliliklerinin de yeniden belirlenmesi kaçınılmaz bir zorunluluk ve gereksinim haline gelmiştir. Bu nedenle; Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde, Bakanlığımız ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan Öğretmen Yeterlilikleri Komisyonunca yurt içinde ve yurt dışında yayımlanmış, konuya ışık tutabilecek literatür de incelenerek Öğretmen Yeterlilikleri belirlenmiştir.

Çalışmada öğretmen yeterlilik alanlarından; genel kültür ve özel alan boyutlarının genel çerçevesi çizilmiş ve öğretim sürecinde işe nasıl koşulacağına işaret edilmiştir. Öğretmenin eğitme-öğretme (pedagojik formasyon) yeterlilikleri ise 14 ana yeterlilik altında 206 alt yeterlilik olarak ayrıntılı bir biçimde ortaya konulmuştur.

Hazırlanan Yeterlilikler;

- Bakanlığımızın (19) merkez birimine,

- Üniversitelerden (22) eğitim fakültesi, (6) teknik eğitim fakültesi ve (3) mesleki eğitim fakültesine,

- (20) il milli eğitim müdürlüğüne,

- (3) harp okulu komutanlığına,

- (4) özel öğretim kurumuna,

- (12) öğretmen meslek kuruluşunan gönderilmiş, görüş ve önerilerinin rapor halinde bildirilmesi istenmiştir.

Gelen raporlardaki görüş ve öneriler Komisyonca değerlendirilmiş, uygun bulunanlar çalışmaya yansıtılmıştır.

01 Kasım 2000 tarihinde Ankara'da yapılan bir toplantıda, Bakanlığımız merkez örgütü birimlerine tanıtımı yapılan Öğretmen Yeterlilikleri, sırasıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgi (a), Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ise ilgi (b) yazıları ile uygun bulunmuştur.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 45. maddesi gereğince, Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde Bakanlığımız ve üniversite temsilcilerinden oluşan komisyonca hazırlanan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca da uygun bulunan ekteki Öğretmen Yeterliliklerinin yürürlüğe konulmasını ve söz konusu Yeterliliklerin;

* Öğretmen yetiştirme politikalarının belirlenmesi,

* Öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimi,

* Öğretmenlerin seçimi,
* Öğretmenlerin denetlenmesi ve performanslarının değerlendirilmesi,

* Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri,

* Öğretmenlerin kendilerini geliştirmesi, amacıyla kullanılmasını olurlarınıza arz ederim.

Aydın ÖZYAR
Genel Müdür

EKLER Ek 1- Öğretmen Yeterlilikleri

Uygun Görüşle Arz Ederim 11 /07/2002

Prof. Dr.İsmail BİRCAN
Müsteşar V.

OLUR 11/07/2002

Prof. Dr. Necdet TEKİN
Milli Eğitim Bakanı