ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ
Tarih: 3 Ağustos 1998
Tebliğler Dergisi’nde Yayımı: Ekim 1998 - Sayı: 2493

Sayı: B.08.0.DEG.D.13 01 02-300 8.2.55-4392
BAKANLIK MAKAMINA
Bilindiği gibi, öğretmenlik uygulaması süreci; öğretmen adaylarının mesleğe giriş davranışlarını kazanıp ilk mesleki yeterlikleri geliştirdikleri dönem olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle, öğretmenlik uygulamalarının; öğretmen adaylarını mesleki standartlara ulaştıracak düzeydeki etkinliklerle yürütülmesi büyük önem taşımaktadır.

Öğretmenlik uygulaması sürecinin istenilen niteliğe ulaşması; bu etkinliklerin gerekli personel, fiziki ortam, araç gereçlerle desteklenmesi, Bakanlığımız ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında iyi bir koordinasyon ve iş birliğinin kurulmasıyla mümkündür.

Bu sebeple,

- Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine gereği gibi hazırlanması,

- Uygulamanın dayandığı temel ilke ve kuralların belirlenmesi,

- Uygulamada yer alacak kurum ve kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi,

- Öğretmen yetiştiren kurumların öğretmenlik uygulaması çalışmalarında birlik ve beraberliğin sağlanması,

amacıyla 25.12.1997 tarihinde kurulan ve Bakanlığımızın ilgili birimleri ile öğretmen yetiştiren kurum temsilcilerinden oluşan ihtisas komisyonunca, Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge Taslağı" hazırlanmış ve bir örneği ekte sunulmuştur.

Bakanlığımız ilgili birimleri, eğitim fakülteleri ile valiliklerin görüşleri de dikkate alınarak son şekli verilen Yönerge taslağının uygulamaya konulması Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ARASINDA "ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPACAKLARI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında öğretmen yetiştirmeye yönelik sürdürülen koordinasyon ve iş birliği kapsamında; öğretmen adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim-öğretim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulamasının başarılı olarak yürütülmesi amacıyla taraflar aşağıda belirtilen hususlarda görüş birliğine varmışlardır.

MADDE - 1
Milli Eğitim Bakanlığı ve eğitim fakülteleri temsilcilerinden oluşan İhtisas Komisyonunca hazırlanan, "Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge2, 1998-1999 öğretim yılından geçerli olmak üzere uygulamaya konulacaktır.

MADDE - 2
Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve eğitim fakülteleri temsilcilerinden oluşan Öğretmen Yetiştirme Milli Komitesi"nin koordinatörlüğünde, taraflar, Yönergede belirtilen hususların gerçekleşmesi için her türlü desteği verecek ve uygulama sürecinde ortaya çıkacak sorunları giderici ortak çalışma yapacaklardır.

MADDE - 3
Özel Öğretim Yöntemleri, Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması vb. Derslerin yürütülmesinde yardımcı olacak Milli Eğitim Bakanlığı personelinin (yönetici ve öğretmen), öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumları tarafından 2547 sayılı Yasanın ilgili hükümleri uyarınca ek görevli öğretim elemanı olarak görevlendirilmesi sağlanacaktır.

MADDE - 4
Dört maddeden oluşan bu protokol, 28.07.1998 tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş ve imza edilmiştir.

Hikmet ULUĞBAYProf. Dr. Kemal GÜRÜZ

Milli Eğitim BakanıYükseköğretim Kurulu Başkanı