ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ TESBİT VE TAHSİL YÖNETMELİĞİ
Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: KHK/326 - 2.6.1988
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Haziran 1988 - Sayı: 19832

BİRİNCİ BÖLÜM


GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, özel öğretim kurumlarında öğrenci ücretlerinin hangi esaslara göre tesbit, tayin, ilan ve tahsil edileceğini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik, ücretlerin tesbit ve tahsili bakımından bütün özel öğretim kurumlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu yönetmelik 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2 Haziran 1988 tarih ve 326 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Aksi belirtilmedikçe bu yönetmelikte geçen tabirlerden:

"Kanun" 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan kanunlarla kanun hükmünde kararnameleri,

"Bakanlık" Milli Eğitim Bakanlığı'nı,

"Kurum", Özel öğretim kurumlarını.

(Değişik:20505-15.1990)

"Ücret": Kurumların bir öğretim yılı için başına alacakları ücreti, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM


ÜCRETLERİN TESBİT VE TAHSİLİNE AİT ESASLAR
Ücretlerin Tespit ve Tahsili

Madde 5 - (Değişik:20505-1.5.1990) Ücretler aşağıdaki esaslara göre tespit edilir.

(94 sayılı, 10.7.1998 tarihli Kararla değiştirilen a ve b bentleri)

a) Özel Öğretim Kurumları öğrenci ücretleri, her yıl Mayıs ayında, kurum tarafından tespit ve basın yoluyla ilan olunur. Bu ilanlarda; yıllık ücret tutarıyla birlikte, peşin veya süreli ödemeler ve kurumca belirlenecek indirimler kıstaslarıyla birlikte belirtilir.

Ayrıca öğrencilerine yemek, beslenme, taşıt, pansiyon ve benzeri hizmetleri verecek kurumlar, bu hizmetleri için alacakları ücretleri de Mayıs ayı içinde tespit ve ilan ederler.

b) Bu Yönetmelikte belirtilenler dışında öğrenciden bağış ve yardım da dahil olmak üzere hiçbir ad altında ücret alınmaz.

c) Süresi içinde ücret ilanı yapmayan kurumlar, bir önceki yılın ücretini alırlar.

d) İlan edilmeden öğrencilerden ücret tahsil edilemez.

e) Okullarda öğrencileri yetiştirmek, geliştirmek ve imtihanlara hazırlamak maksadıyla kurs açılması ve günlük programların bitiminden sonra gündüzlü öğrenciler için etüd saatleri düzenlenmesi halinde öğrencilerden ayrıca ücret alınır.

Okullar bu kursların ücretlerini resmi okullarda uygulanan ücrete göre alırlar. Bu hükmün aksine davranan kurucu ve yöneticiler hakkında Kanunun 15. ve 47. maddeleri uygulanır.

f) (94 sayılı, 10.7.1998 tarihli Kararla değiştirilen f bendi) Kurumlarca ilanların örnekleri milli eğitim müdürlüklerine verilir. İlanların birer örneği ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinde saklanır. Bir örneği de valiliklerce toplu halde Haziran ayı içerisinde Bakanlığa gönderilir.

g) Kurumlar ilan ettikleri ücretleri bir sonraki ilan tarihine kadar değiştiremezler."

Madde 6 - (2490 sayılı, Temmuz 1998 tarihli Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan değişik madde) Kurumlar öğrenci ücretlerini, 625 sayılı Kanun’un 2. maddesinde ifade edilen hükümlere uygun olarak;

a) Sağladıkları eğitim-öğretim imkânlarına,

b) Gelişmelerine de imkân verecek yatırım ve hizmetlere,

c) Personel ve işletme giderlerine,

ç) Devlet İstatistik Enstitüsü’nün Nisan ayı itibarıyla ilan etmiş olduğu o ildeki yıllık tüketici fiyat endeksine,

göre tespit ve ilan ederler.

Kurumlar yapmış oldukları yatırımlara ilişkin bilgi ve belgelerini en geç Nisan ayının başında valiliğe bildirirler. Yatırımlardan kaynaklanan farklar, Devlet İstatistik Enstitüsü’nün Nisan ayı itibarıyla ilan etmiş olduğu o ildeki yıllık tüketici fiyat endeksinin en çok % 10’u kadar, öğrencinin bir yıllık eğitim ücretine yansıtılabilir.

Kurumlar, ücretlerini yukarıdaki esaslara göre tespit ve ilan ettiklerini yetkili makamlara, belgelendirmek zorundadırlar.

Kurumların Gruplandırılması

Madde 7 - (Değişik:20505-1.5.1990) Ücret tesbiti kapsamına giren kurumlar aşağıdaki gibi gruplandırılır.

a) Okullar;

(1) İlkokullar,

(2) Bir kısım derslerin öğretimini yabancı dille yapan okullar,

(3) Bütün derslerin öğretimini Türkçe yapan okullar,

(4) Takviyeli yabancı dil uyulayan okullar,

(5) Fen Liseleri,

(6) Meslek Liseleri, (kendi aralarında, türlerine göre gruplara ayrılır)

olarak gruplandırılır ve bütün sınıflar için yıllık ücret tespit ve ilan edilir.

b) Kurumlarca pansiyon hizmetleri sağlandığı takdirde öğrenciler;

(1) Daimi yatılı,

(2) Evci yatılı,

olarak gruplandırılır ve verilecek hizmetler için tespit edilen ücretler ayrıca aylık olarak tahsil edilir.

c) Okul öncesi eğitim kurumları:

(1) Yuva,

(2) Anaokulları,

(3) Anasınıfları,

olarak gruplandırılır ve her grup için aylık ücreti tespit edilir.

d) Öğrenci etüd eğitim merkezleri için ücretler aylıktır.

e) Dershaneler;

(1) İlkokul öğrencileri,

(2) Ortaokul ve lise öğrencileri,

(3) Üniversiteye hazırlık öğrencileri,

şeklinde gruplandırılır ve her grup için öğrenci başına düşen ücret, ders saati ücreti olarak tespit olunur,

f) Kurslar;

Her kurs kendi özellik ve türüne göre öğrenci başına düşen ücret, ders saati ücreti olarak belirler."

Ücretlerin Taksitlendirilmesi

Madde 8 - Kurumlar yıllık öğrenci ücretlerini, en az üç eşit taksitte alırlar. Ancak isteyen öğrenci velileri ücretleri defaten veya iki taksitte ödeyebilirler.

Madde 9 - Yeni kayıtlarda ücretin ilk taksidi kesin kayıt esnasında alınır. Ara sınıflarda ise ilk taksidin alınmasına öğretim yılının bitimine on gün kala başlanır ve Haziran ayının son iş günü akşamına kadar devam edilir.

Ücretlerin İadesi

Madde 10 - (Değişik:20505-1.5.1990) Aşağıda belirtilen sebeplerden biri veya birkaçı dolayısıyla kurumdan ayrılan öğrencilerin ayrılış tarihinden sonraki aylara, günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri iade edilir.

a) Öğrencinin il içinde veya il dışında başka bir kuruma naklolması,

b) Öğrencinin sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması,

c) Kanun'un 15. ve 16. maddelerine göre kurumun kapatılması,

d) Kurumların öğretime başlamasından önceki bir tarihte öğrencinin herhangi bir sebeple kurumdan ayrılması ve ayrılmak için müracaat etmesi,

e) Öğrenci velisinin öğrenciyi kurumda okutamayacak duruma düştüğünü gösterir resmi makamlardan alacağı belgelerle tevsik etmesi,

f) Okulların ilkokul birinci sınıfları ile hazırlık sınıfların (Hazırlık sınıfı bulunmayan okullarda birinci sınıflarına) yeni kaydolan öğrencilerden, öğretim yılı başlamadan ayrılanlara, ödemiş oldukları ilk taksidin % 80'i iade edilir."

gerekir.

Madde 11 - Sınıfta kalıp da öğrenime devam edenlerle, doğrudan birinci sınıfa kayd olan veya herhangi bir sınıfa naklen gelen öğrencilerin devam ettikleri sınıftaki diğer öğrencilerin ödedikleri ücret alınır.

Öğretim yılı içinde naklen gelen öğrencilerin ücreti, okuyacağı süreye göre hesaplanır.

Ücretsiz Öğrenci Okutmak

Madde 12 - (Değişik:20505-1.5.1990) Özel öğretim kurumları, her öğretim yılında veya devresinde ücretsiz öğrenci okutmak mecburiyetindedir."

Madde 13 - (Yürürlükten Kalktı - RG: 1.5.1990 - 20505)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


SON HÜKÜMLER
Yürürlükten Kaldırma

Madde 14 - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 Ocak 1985 tarih ve 18626 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Öğretim Kurumlarında Öğrenci Ücretlerinin Tesbit ve Tahsiline Ait Yönetmelik ile bu Yönetmeliğin bazı maddeleri hakkındaki 24 Nisan 1986 tarih ve 19087 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan değişik hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - 1988-1989 öğretim yılında, önceki yönetmelik hükümlerine göre serbest bırakılanlar dışındaki ücretler, 1987-1988 öğretim yılı ücretleri % 40 nisbetinde arttırılarak uygulanır.

Geçici Madde 2 - Geçici 1. madde uyarınca tesbit edilecek ücretler kurumlarca 1 Temmuz 1988 tarihine kadar basın yoluyla ilan edilir. İlan edilecek ücret listelerinin birer nüshası Bakanlığa, il ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir.

Yürürlük

Madde 15 - Bu yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 - Bu yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.