REHBER ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ GİZLİ SİCİL RAPORLARI KONULU GENELGE / GENELGE NO: 88/662
Tarih: 7 Mart 1988

İ LGİ:

a) İstanbul Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğünün 18.2.1988 gün ve Personel-Kadro 241/331730 sayılı yazı.

b) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının 27.3.1987 gün ve Personel Genel Müdürlüğü 201.34.MEV.D.BŞK.MHG.Şb.87/1099-44368 sayılı genelgesi (Genelge No.1987/30)

c) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının 27.11.1986 gün ve Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığının 274.5.Tef.tah.Şb.3359 sayılı yazısı.

d) Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği.

e) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Sicil Amirleri Yönetmeliği

1. İlgi (c) yazıda; Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında rehber öğretmen olarak görev yapan personel hakkında sicil raporu doldurulmayıp, önceden olduğu gibi Gizli Tezkiye Varakası düzenlenerek her yıl Ocak ayı içerisinde gönderilmesi gerektiğinin ifade edildiği, ilgi (b) genelgeyle; öğretmenler için de "Devlet Memurları Sicil Raporu" düzenlenmesinin zorunlu olduğunun bildirildiğinden bahisle; bu durum karşısında halen müdürlüğünüzde görev yapan rehber öğretmenler hakkında ne yönde işlem yapılacağına dair ilgi (a) yazı incelenmiştir.

2. 18.10.1986 gün ve 19255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren ilgi (d) yönetmeliğin 2. maddesinde; Bu Yönetmeliğin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 1. maddesinin 1. fıkrası kapsamına giren tüm personel hakkında uygulanacağı, ilgi (e) yönetmeliğin 6. maddesinde ise; kadrosunun bulunduğu birimden, onayla başka birimde görevlendirilenlerin sicil amirlerinin, sicil raporu doldurmak için gerekli süre dikkate alınmak şartıyla fiilen görev yaptığı yöredeki amirlerinin olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

3. İlgi (d) yönetmelik hükümleri, hizmet sınıfı ayırımı yapılmaksızın, 657 Sayılı Kanunun değişik 1. maddesinin 1. fıkrası kapsamına giren Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli tüm personel hakkında uygulanacaktır. Bu bakımdan, gerek kadrosu müdürlüğünüzde bulunan rehber öğretmen, gerekse kadrosu Davutpaşa Lisesinde olup, onayla müdürlüğünüzde görev yapan rehber öğretmen hakkında önceden olduğu gibi Gizli Tezkiye Varakası doldurulmayıp, ilgi (e) yönetmelikte tespit edilen sicil amirleri tarafından ilgi (d) yönetmelik hükümleri doğrultusunda "T.C. Devlet Memurları Sicil Raporu"nun doldurulması gerekmektedir.