T.C. Milli Eğitim Bakanlığı / Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü:
REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ AÇMA YÖNERGESİ
TÜRKİYE GENELİNDE AÇILMIŞ OLAN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN GEREK MEVCUT DURUMLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ, HİZMETLERE YÖNELİK ALT YAPININ GELİŞTİRİLMESİ VE GEREKSE YEREL DESTEĞİN SAĞLANABİLMESİ HAKKINDA
Tarih: 29 Ocak 2002
Tebliğler Dergisi’nde Yayımı: Şubat 2002 - Sayı: 2533

SAYI : B.08.O.ÖRG.0.20.02.01-426/0456 ANKARA

BAKANLIK MAKAMINA

İLGİ: a) 02 Nisan 1993 tarih ve 21540 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Kurumlara Ait Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği.

b) 06 Haziran 1997 tarih ve 23011 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

c) 17 Nisan 2001 tarih ve 24376 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği.

d) 18 Ocak 2000 tarih ve 23937 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği.

e) MEB.Müsteşarlık Özel. 17.08.1994 tarih ve 1907 sayı 1994/53 Genelge Nolu Kurum Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esaslar.

Eğitim öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine ilişkin gerekli çalışmalarla, özel eğitim gerektiren bireylerin tanılanması ve bu bireylere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, ilgi (a) Yönetmelik esaslarına göre açılan rehberlik ve araştırma merkezlerince yürütülmektedir.

Türkiye genelinde il merkezleri ile nüfus ve hizmet potansiyeline göre büyükşehirlerin bazı ilçelerinde olmak üzere açılmış olan 113 rehberlik ve araştırma merkezinin gerek mevcut durumlarının iyileştirilmesi, gerekse bundan sonra ilgi (b) Kanun Hükmünde Kararname'nin 21.maddesine göre açılış teklifi yapılacak merkezlerin alt yapısının kalıcılığı ve ilgi (c) ve (d) Yönetmelik esaslarına göre hizmetlerin kesintisiz sürdürülebilmesini sağlamak amacıyla, ilgi (a) Yönetmelik ve ilgi (e) esaslara ek olarak hizmetlere yönelik alt yapının geliştirilmesi ve yerel desteğin sağlanabilmesi için Bakanlığımız ilgili birimlerinin görüşleri de alınarak düzenlenen "Rehberlik ve Araştırma Merkezi Açma Yönergesi" taslağı ekte sunulmuştur.

Olurlarınıza arz ederim.

Metin MEMİŞ
Genel Müdür V.

EKLER:

EK: 1-Yönerge

Uygun Görüşle Arz ederim. 23/01/2002

Mehmet TEMEL
Müsteşar

OLUR 28/01/2002

Metin BOSTANCIOĞLU
Milli Eğitim Bakanı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ AÇMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1-Bu yönergenin amacı, İI/ilçe düzeyinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle özel eğitim hizmetlerini yürütmek üzere açılacak rehberlik ve araştırma merkezi açma usül ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 -Bu yönerge, rehberlik ve araştırma merkezi açmaya ilişkin usül ve esaslarla görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

Madde 3-Bu yönerge, 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17 Nisan 2001 tarih ve 24376 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-Bu yönergede geçen;

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

c) Merkez: Rehberlik ve Araştırma Merkezini,

d) Psikolojik Ölçme Araçları: Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde kullanılan ölçme araçlarını,

e) Tanılama: Özel eğitim gerektiren bireylerin yeterli ve yetersiz yönleri ile bireysel özelliklerini, ilgilerini belirlemek amacıyla tıbbi, psiko-sosyal, eğitim alanlarında yapılan değerlendirme sürecini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkez Açma

Merkez açma

Madde 5-Rehberlik ve araştırma merkezi; eğitim öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine ilişkin çalışmalarla bölgesindeki özel eğitim gerektiren bireylerin tanılanması ve bu bireylere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek amacıyla her il merkezi ile nüfus ve hizmet gereklerine göre ilçelerde Bakanlıkça açılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 6-Genel müdürlük, merkez açılmasıyla ilgili;

a) Valilik önerilerini, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülebilmesi için uygunluğu açısından inceleyerek değerlendirir,

b) Bütçe, donatım, personel ve hizmet içi eğitim alanlarında ilgili birimlerle eşgüdümü sağlar.

Milli Eğitim Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 7- İI Milli Eğitim Müdürlükleri merkez açılmasıyla ilgili;

a) Açılması önerilecek rehberlik ve araştırma merkezinin açılma gerekçelerinin, "Rehberlik Hizmetleri İI Danışma Komisyonu"nda görüşülmesini sağlayarak karara bağlar.

b) Merkez açılması önerilecek ilçe milli eğitim müdürlüğünden ve önerilen bölgeye hizmet veren merkezden gerekçeleriyle birlikte değerlendirme raporlarını alır.

c) Yeni bir rehberlik ve araştırma merkezi açılabilmesi için, hizmetlerin gerektirdiği özellikleri taşıyan bina veya bağımsız bir bölümün kullanımına ilişkin olarak, ilgili makamdan tahsis onayını alır.

ç) Hazırlayacağı öneri dosyasını Bakanlığa sunar.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 8- İlçesinde yeni bir merkez açılmasına ilişkin değerlendirme raporu hazırlar, il milli eğitim müdürlüğüne sunar.

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 9- Açma önerisi yapılan merkezin bulunduğu bölgeden sorumlu rehberlik ve araştırma merkezi, hizmet bölgesi içinde yeni bir merkez açılmasına ilişkin değerlendirme raporu hazırlar. İI/ilçe milli eğitim müdürlüğüne sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Esaslar

Merkez Binası

Madde 10-Açılması önerilen merkez binasının;

a) Hizmetlerden yararlanacak olan öğrenci, veli ve diğer bireylerin kolaylıkla ulaşabileceği merkezi bir yerde olması,

b) Tip proje sağlanamadığı durumlarda önerilen bina veya bağımsız bölümün, hizmetler için uygun duruma getirilmiş en az altı odası (bir odası sesten yalıtılmış olmalı) ve kullanabileceği çok amaçlı bir salonunun bulunması,

koşulları aranır.

Öneri Dosyası

Madde 11-Merkez açılmasına ilişkin hazırlanan öneri dosyasında, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde belirtilen esaslara ek olarak;

a) Çalışma yeri olarak önerilen binaya/bölüme ait tip proje veya yerleşim planı,

b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonu raporu,

c) İlçe milli eğitim müdürlüğü tarafından hazırlanan değerlendirme raporu,

ç) Mevcut rehberlik ve araştırma merkezi tarafından hazırlanan değerlendirme raporu,

d) Açılacak merkezde görev almak isteyen personele ilişkin bilgi formları (Ek:1)

e) Önerilen binaya / bölüme ait ilgili makamın tahsis onayı,

bulunur.

Merkezin Kapatılması

Madde 12- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği ile bu Yönergede belirlenen esasları taşımadığı saptanan rehberlik ve araştırma merkezi Bakanlıkça kapatılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük Hükümleri

Yürürlük

Madde 13-Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14-Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.