RESMİ MÜHÜRLER HAKKINDA GENELGE
Tarih: 7 Ocak 1977

SAYI: 52350/10.53418

Milli Eğitim Bakanlığına

1. Bilindiği gibi 18.2.1930 tarih ve 1427 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 29.1.1930 tarihli Başbakanlık tamimi ile resmi mühür, başlıklar ve damgaların imalatı görevi yalnızca Bakanlığın darphane ve damga matbaası müdürlüğüne verilmiştir.

Ayrıca, 9.6.1929 tarihli Bakanlar Kurulu uyarınca mühürlerin tek tip ve standart bir tarzda yapılması karar altına alınmıştır.

2. Anılan işlere ait müracaatların birimlerce doğrudan ve bir mürakabeden geçmeden yapıldığı ve resmi işlerde kullanılan mühürlerin bazen darphane imali olmadığı müşahade edilmektedir.

Bu durum, Başbakanlık Tamimi ve Bakanlar Kurulu kararına ders düştüğü gibi, mühür konusunun suuniyetli kişilerce suiistimal edilebilme imkânını da ortaya çıkarmaktadır.

3. Yukarıda belirtilen nedenlerle ilgili kuruluş resmi mühür taleplerini merkezde Bakanlıklar, İllerde Valilik, ilçelerde Kaymakamlık ve Belediyelere Başkanlıklarca incelenerek imali gerekliliğine lüzum görüldüğünde, bu teşekküllerce darphane ve damga matbaası müdürlüğüne intikal ettirilmesi hususunda gereği için ilgililere emir verilmiştir.