RESMİ VEYA ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ HAPİSHANE, İÇKİLİ YER VE UMUMA AÇIK YERLERE OLAN UZAKLIKLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 222 - 5.1.1961 / 625 - 8.6.1965
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 13 Ocak 1999 - Sayı: 23582

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hapishane, umuma açık yerler ile içkili yerlerin; öğretim kurumlarına olan uzaklığının ölçülmesi ve kazanılmış haklarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, hapishane, umuma açık yerler ve içkili yerler ile öğretim kurumlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun değişik 61 inci ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun değişik 9 uncu maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kanun: 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nda değişiklik yapan, 15.1.1998 tarihli ve 4322 sayılı Kanunu,

b) Öğretim Kurumları; Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin devam ettiği okul, kurs, dershane ve diğer resmi veya özel öğretim kurumları ile bunların bina ve tesislerini,

c) Turizmin yoğun olduğu yöreler: Turizm Bakanlığınca belirtilen yerleri,

d) Umuma açık yer: Açılmasına ve faaliyette bulunmasına kolluk kuvvetlerinin soruşturması üzerine o yerin mülki idare amiri tarafından izin verilen ve belli şartlara uymak kaydı ile herkesin girebileceği meyhane, kahvehane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi yerleri,

e) İçki: Her türlü alkollü içeceği,

f) İçkili yer: Kadehle ve açık olarak alkollü içki satılan, içilen ve içki servisi yapılan yerleri,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM


İşyerleri ile Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklık
Zorunlu Uzaklık

Madde 5 - Hapishane, umuma açık yerler ile içkili yerlerin öğretim kurumlarından en az 200 metre uzaklıkta bulunması zorunludur.

Uzaklığın Ölçülmesi

Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen umuma açık yerler ile içkili yerler ve öğretim kurumlarının açılmasına izin verilirken aralarındaki uzaklığın ölçümünde, bina ve tesislerin, varsa bahçesi de dahil en dış sınırı dikkate alınır ve bu sınırın her bir noktası için en az 200 metre şartı aranır. Uzaklık yaya gidilebilecek şekilde hesaplanır.

Uzaklığı Ölçme Yetkisi

Madde 7 - Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen hapishane, umuma açık yerler ile içkili yerlerin açılmasına izin verilirken, o yerin en az 200 metre civarında öğretim kurumu bulunup bulunmadığının tespiti, mahalli kolluk kuvvetlerince yapılır.

Öğretim kurumlarının açılmasına izin verilirken, o yerin en az 200 metre civarında Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen hapishane, umuma açık yerler ile içkili yerlerin bulunup bulunmadığının tespiti, milli eğitim müdürlüklerince görevlendirilecek 3 ilköğretim müfettişi tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Kazanılmış Haklar
Kazanılmış Haklar

Madde 8 - Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette bulunmak üzere ruhsat verilen, Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen umuma açık yerler ile içkili yerlerin ve öğretim kurumlarının kazanılmış hakları saklıdır.

Kazanılmış Hakların Sona Ermesi

Madde 9 - Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat verilen, Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen umuma açık yerler ile içkili yerlere ait ruhsat sahiplerinin;

a) İş yerini eş ve çocuklarına veya yasal mirasçılarına devri halinde işletme hakkı korunur.

b) İş yerini bir defaya mahsus olmak üzere bir başkasına satması veya benzeri el değiştirmesi halinde, bu iş yerini alan kişi veya kuruluşun işletme hakları korunur.

c) Yukarıda (a) ve (b) alt başlıkları altında belirtilen hakların kullanılmasından sonra kazanılmış hakları sona erer.

d) İş yeri faaliyet konusunun değiştirilmesi veya ceza alarak sürekli kapanması durumunda da kazanılmış hakları sona erer.

İstisnalar

Madde 10 - 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, turizmin yoğun olduğu bölgelerde, okulların yaz tatiline girdiği süre içerisinde Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen umuma açık yerler ile içkili yerleri açmak veya mevcut iş yerini bu şekilde işletmek isteyenlere, Kanun'da belirtilen 200 metre mesafe şartı aranmaksızın ruhsat verilip verilmemesine o yerin mülki idare amiri karar vermeye yetkilidir. Bu ruhsat, verildiği yıla ait yaz tatili dönemi için geçerlidir.

İlköğretim ve orta öğretim öğrencisi olmayan, sadece yetişkinlerin devam ettiği kurs ve dershanelerde Kanun'da sözü edilen 200 metre mesafe şartı aranmaz. Bu kurumlar için verilen izin yazılarında ve düzenlenen ruhsatnamelerde ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin kayıtlarının yapılamayacağına yer verilir.

Geçici Madde 1 - Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten önce, özel öğretim kurumu açmak veya nakletmek için milli eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunanlar veya ilgili kamu kuruluşlarından Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten önce gerekli izinleri alanlar hakkında bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önceki mevzuat hükümleri uygulanır.

Bu Yönetmelik kapsamına giren umuma açık yerler ile içkili yerleri açmak isteyenlerden, Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuruda bulunmuş olup açılması istenen yer ve şahıs bakımından kolluk kuvvetleri tarafından yapılan soruşturmaların sonucunda durumu olumlu görülenlere, ruhsat düzenlenmemiş olsa dahi, önceki mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük

Madde 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık ve Turizm Bakanları birlikte yürütür.