Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından:
SAĞLIK MESLEK LİSELERİ YÖNETMELİĞİ
Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3017 - 9.6.1936 / 1593 - 24.4.1930 / 2162 / 1739 - 24.6.1973
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 13 Kasım 1979 - Sayı: 16808

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kapsam

Madde 1 - Bu Yönetmelik Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liselerinin amaç, kuruluş, eğitim ve öğretim işleri ile bu kurumlardaki görevlilerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

Madde 2 - Bu Yönetmelik 3017, 1593, 2162 ve 1739 sayılı Yasalara göre hazırlanmıştır.

Deyimler, Tanım ve Kuruluş

Deyimler:

Madde 3 - Aksi belirlenmedikçe bu yönetmelikte geçen;

"Bakanlık" sözünden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı,

"Okul" sözünden Sağlık Meslek Liseleri,

"Müdür" sözünden Sağlık Meslek Liseleri Müdürü,

"Öğretmen" sözünden okulda kadrolu, ücretli aday vb. şekilde ders okutmakla görevli, öğretim elemanları,

"Ders" sözünden teorik ve uygulama,

"Sağlık Personel" sözünden okullarda görevli hemşire, ebe, ebe-hemşire, sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyeni, laboratuvar teknisyeni ve radyoloji teknisyeni anlaşılır.

Tanım ve Kuruluş:

Madde 4 - (Değişik - R.G.: 8.1.1983 - 17923) Sağlık Meslek Liseleri: Ortaokula dayalı (3+1=4) dört yıllık mesleki ve teknik öğrenim yapan orta dereceli okullardır:

Sağlık Meslek Liseleri aşağıdaki orta dereceli bölümlerden kurulur.

a) Hemşirelik Bölümü,

b) Toplum Sağlığı Hemşireliği Bölümü, (Bu bölüm mezunları, Hemşirelik Bölümü mezunu hemşireler arasından ihtiyaca göre, Bakanlıkça düzenlenen ve süresi üç aydan az olmayan kurs veya hizmetiçi eğitimlerle de yetiştirilebilir.)

c) Ebelik Bölümü,

d) Sağlık Memurluğu Bölümü,

e) Laboratuvar Bölümü,

f) Radyoloji Bölümü,

g) Çevre Sağlığı Bölümü,

h) Ortopedik Cihaz ve Protez Bölümü,

ihtiyaca göre yeni okullar ve bölümler açılır, müfredat programları Milli Eğitim Bakanlığıyla işbirliği halinde düzenlenir.

Başlıklar

Madde 5 - Bu yönetmelikte madde kenar başlıkları, ilgili oldukları maddelerin konusunu ve maddeler arasındaki sıralama ile bağlantıyı göstermekte olup, yönetmelik metni kapsamında değildir.

Genel Amaçlar

Madde 6 - Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk ulusunun bütün bireylerinin;

1) Atatürk Devrim ve ilkelerine, Anayasa'nın başlangıcında belirtilen Türk Milliyetçiliğine bağlı; Türk ulusunun ulusal, ahlaki, manevi, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, yurdunu, ulusunu seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan ulusal demokratik laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2) Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, özgür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı kişilik ve girişime değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3) İlgi, yatkınlık ve yeteneklerini geliştirerek bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak yoluyla yaşama hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; böylece, bir yandan Türk yurttaşlarının ve Türk toplumunun güvenç ve mutluluğunu arttırmak; öte yandan ulusal birlik ve bütünlük içinde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek, hızlandırmak ve sonuçta Türk ulusunu çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır.

Görevler

Madde 7 - Sağlık Meslek Liselerinin görevleri Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen yetki ve sorumluluk çerçevesinde;

1) Tüm öğrencilere orta öğretim düzeyinde en az ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara, kişi ve toplum sorunlarını tanıtmak,

2) Sağlık hizmetlerinin eşit, süreli ve yeterliliğini gerektiren her türlü niteliği kazandırmak, ahlâken, fikren ve bedenen gelişmiş bir kişiliğe sahip kılmak,

3) Sağlık örgütünün gelişmesine yardımcı olabilecek yeterlilikte, mesleki, teknik sosyal bilimlerde bilgi ve beceri ile dayanışmayı kazandırmak,

4) Görevlerini yapabilme ve sorumluluklarını yüklenebilme, topluma ve bireye yararlı olabilme bilincini vermek,

5) Ulusal ve meslek disiplinin gerektirdiği tavır ve davranışlara sahip elemanı olarak yetiştirmektir.

Özel Amaçlar

Madde 8 - Sağlık Meslek Liselerinin özel amaçları öğretim programının başında belirtilir. Ayrıca, okutulan derslerin türleri, amaçları, konuları ve uygulamada gözönünde bulundurulacak esaslar, öğretim programlarında saptanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim

Personel, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Madde 9 - Okulda görevlendirilecek personelin sayı ile nitelikleri, Bakanlıkça saptanarak yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre atanırlar.

Okul personeli ve unvanları aşağıda belirtilmiştir:

Müdür

Müdür Baş Yardımcısı

Müdür Yardımcıları

Öğretmenler

Okul Hekimi ve Diş Hekimi

Psikolog

Sağlık Personeli

İdare Şefi ve Memurlar

Diğer Personel.

Müdür

Madde 10 - Müdür okulun amiridir, okulu temsil eder ve yönetir.

Müdür okulun yönetim, eğitim ve öğretim işlerini; yasa, tüzük, yönetmelik ve emirlerin sınırları içinde, Türk Milli Eğitiminin ve programlarının amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek şekilde yürütür. Müdür okul bina ve eşyasının korunmasını, iyi kullanılmasını, temizliğin yapılmasını sağlar. Müdür, okuldaki bütün çalışmaları planlamaya, yürütmeye, görevlileri denetlemeye yetkili ve bu hizmetlerden birinci derecede sorumludur.

Madde 11 - Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

A) Araştırma, planlama

B) Yürütme,

C) İzleme, rehberlik, denetleme ve değerlendirme.

A) Araştırma, Planlama:

Madde 12 - Müdür, eğitim, öğretim ve yönetimin verimliliğinin arttırılmasını ve bu konuda sürekli gelişme için gerekli araştırmaların yapılmasını ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlar.

Madde 13 - Müdür, Okuldaki bütün çalışmaları, öğretim yılı başında ilgililerle işbirliği kurarak planlar ve düzenler. Ayrıca; okulun gelişmesi konusunda, çevre olanak ve gereksinmelerini de gözönünde bulundurarak, uzun dönemli bir plan hazırlanmasını, her öğretim yılı başında bu planın gözden geçirilmesini, yerine getirilen konular ile yeniliklerin saptanmasını sağlar.

Madde 14 - Müdür;

a) Okul Personelinin görev ve sorumlulukları alanında yapılan iş bölümü,

b) Öğretmenlerin okutacakları dersleri, yapacakları uygulamaları gezi ve incelemeleri,

c) Eğitsel çalışmaları ve spor etkinliklerini,

ç) Hastane ve laboratuvar, kitaplık ve diğer ders araç gereçlerinin sağlanarak, kullanılmasını,

d) Okul bina ve tesislerinin bakım ve kullanılmasını, (Yangından korunma ve sivil savunma gibi),

e) Okulun gelişmesini,

f) Uygulamalı ders eğitiminin, okul uygulama laboratuvarı ile çevredeki hastane ve işyerlerinde yapılmasını,

g) Öğrenci gruplarının okul bina ve tesislerinden yararlanma zaman ve sürelerini,

ğ) Özel Yönetmeliklerle verilmiş görevlerin yapılmasını,

h) İzleme, rehberlik, denetleme ve değerlendirmeleri,

ı) Aday öğretmenlerin yetiştirilmesini,

i) Ödeneklerin harcanması ve gerekli görülecek diğer konularda planlama ve düzenleme yapılmasını sağlar.

B) Yürütme:

Madde 15 - Müdür Başyardımcısı, müdür yardımcıları, Sağlık personeli, idari memurlar, öğretmenler, aday öğretmenler, okul hekimi, psikolog, diğer personel okul işlerinin yürütülmesinde müdürün yardımcılarıdır.

Müdür, okulun işlerini bunlara dağıtmaya ve gereğine göre görevlerini yasa ve yönetmeliklerin sınırları içinde değiştirmeye veya değiştirilmesi için üst makamlara öneride bulunmaya yetkilidir.

Müdürden; bu görevleri yürütmesinde, demokratik kurallar içerisinde, arkadaşlarına ve öğrencilerine örnek olacak bir biçimde personelin daha etkili, ahenkli, istekli ve verimli çalışmalarını sağlayıcı güven verici davranış ve tutum içinde bulunması beklenir.

Müdür, bütün personelin eğitim, öğretim ve yönetim sorumluluklarına etkili bir biçimde katılmalarını sağlayıcı ve yetiştirici önlemleri alır.

Madde 16 - Müdürün yürütme görevlerinden başlıcaları şunlardır:

1 - Müdür öğretim yılı başlamadan önce, ilgililerin de görüşünü alarak, öğretmenlerin okutacakları dersleri, hastane, tesis ve laboratuvar uygulamalarını, öğretimin en etkili ve verimli olarak yürütülmesini sağlayacak biçimde dağıtır ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

2 - Yıllık çalışma planlarının hazırlanması ve bunlara göre ders ve uygulamaların, hastane çalışmalarının uyumlu ve verimli bir biçimde yürütülmesi için zümre ve sınıf öğretmenleri ilk toplantısının, öğretim yılından önceki ilk hafta içinde yapılmasını sağlar ve toplantı tutanaklarını inceler, değerlendirir ve dosyasında saklar.

3 - Öğretmenlerden, derslerin başladığı ilk iki hafta içerisinde okutacakları, ders, hastane ve laboratuvar uygulamalarının zümre ve sınıf öğretmenleri toplantılarında oluşturulan yıllık planlarını alır, inceler, gerekiyorsa değişiklikleri yaptırır, onaylar, bir örneğini geri verir ve aslını dosyasında saklar. Yıllık planlarda bitirilmeyen bölümleri nedenleriyle birlikte Bakanlığa gönderir.

4 - Okulun dershane, laboratuvar, hastane ve diğer tesisleri ile araç ve gerecinin hizmete hazır bulundurulmasını, eksikliklerinin tamamlanmasını, bunlardan öğretmen ve öğrencilerin en geniş biçimde yararlanmalarını ve bu işin sürekliliğini sağlayıcı önlemleri alır.

Okulun tesislerinden, diğer Sağlık Meslek Liseleri öğrencilerinin olanaklar ölçüsünde yararlanmalarını da sağlar.

5 - Eğitim ve öğretim çalışmalarını geliştirmek, etkili ve verimli hale getirmek amacı ile Öğretmenler Kurulunu, sınıf, zümre, eğitici kol öğretmenlerini toplantıya çağrır. Bu toplantılara gerekli gördüğü hallerde başkanlık eder. Bu kurulların kararları müdürün onayından sonra uygulanır. Müdür bunlardan gerekli gördüklerini üst makamlara bildirir.

6 - Okulun amaçlarının çevre gereksinimine göre gerçekleştirilebilmesi için müdür, okul ile çevre arasında sıkı ve etkili bir ilişki kurar.

Bu amaçla yapılabilecek çalışmaların başlıcaları şunlardır:

a) Çevrede bulunan ve okulun eğitim alanına giren fabrika, kurum, işyeri, müze, turistik kuruluşlar ve benzerleri ile işbirliği yapmak ve bunlara inceleme gezileri yapılmasını sağlamak,

b) Eğitim-öğretim programlarının yürütülmesinde ve geliştirilmesinde çevredeki ilgililerin görüşlerini almak, bunlardan program sınırları içinde yararlanmak ve gerekli durumlarda bu konuda Bakanlığa öneride bulunmak,

c) Bir kısım uygulamalı derslerin çevredeki işyerleri ve kuruluşlarda yapılması olanaklarını araştırmak ve yaptırmak,

ç) Çevredeki yeterli ve başarılı kişilerin okuldaki meslek dalları ile ilgili ek ders, konferans vb. yollarla okul ile ilişki kurmalarını ve kendilerinden yararlanılmasını sağlamak,

d) Mezunlardan çevrede çalışanları izlemek, bunların karşılaştıkları güçlüklerin çözülmesinde kendilerine yardımcı olmak ve bu çalışmalar sonunda eğitime yansıması gerekenleri saptayarak uygulamada gözönüne almak,

e) Okulun olanakları ölçüsünde çevre kalkınmasına katkıda bulunmak,

f) Okulun öğretim alanına giren çevredeki insan gücü gereksinmelerini, ilgili kurumlarlada işbirliği yaparak araştırmak, buna göre bölümlere alınacak öğrenci sayılarını ayarlamak ve yeniden açılmasına gerek duyulan bölümler için önerilerde bulunmak ve okulun bu doğrultuda gelişmesini sağlayıcı önlemleri almak,

g) Özel yönetmeliklerle belirtilmiş olan okul-çevre ilişkilerini yürütmek,

ğ) Yurt içine ve yurt dışına yapılacak her türlü geziler ile mesleki ve bilimsel toplantıların programını hazırlatmak ve bu program için topluca Bakanlıktan izin almak,

7 - Okulun yıllara göre, akademik başarısını ve olanaklar ölçüsünde mezunların iş hayatındaki başarılarını, belgelere dayanarak saptar ve bunları tablo veya grafiklerle gösterir. Bunların sonuçlarından yararlanmak suretiyle eğitimi geliştirici önlemleri alır.

8 - Haftalık ders programı, günlük çalışma çizelgesi, müdür yardımcıları ve öğretmenlerin nöbet çizelgelerinin düzenlenmesini sağlar ve onaylatarak uygulamaya koyar.

(Haftalık ders programlarında yapılacak değişiklikler önemli bir neden olmadıkça hafta başlarında uygulamaya konur.)

Bu değişiklikler öğretmen ve öğrencilere, zamanında duyurulur.

Eğitim, bilim kurallarına uygun olarak düzenlenecek haftalık ders programında, dersler haftanın günlerine dengeli bir şekilde dağıtılır.

9 - Ders görevi verilen öğretmenlerin (maaş ve ücret karşılığı) listelerini zamanında Bakanlığa gönderir.

10 - Öğretmenlerin öğrencilere yaptırdığı yazılı yoklamaları ve not defterini ara sıra öğretmenlerden isteyerek bunların ilgili yönetmelik ve emirlere uygun olup, olmadığını inceler ve yıllık raporunda Bakanlığa bildirir.

11 - Öğretimde araştırmaya, incelemeye, laboratuvar çalışmalarına ağırlık verilmesini sağlar. Bu amaçla okul kitaplığının ve laboratuvarlarının spor ve benzeri tesislerinin geliştirilip zenginleştirilmesini ve öğrencilerin bunlardan geniş ölçüde yararlanmalarını sağlar. Çevrenin bu konudaki olanaklarından yararlanma önlemlerini alır.

12 - Yapılacak bütün sınavları, ilgili yönetmelik ve emirler çerçevesinde düzenler, bunların usulüne uygun ve güvenilir şekilde yapılmasını, değerlendirilmesini ve sonuçlarının duyurulmasını sağlar.

13 - Müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları, memurlar ve diğer görevli personelin, görev ve sorumluluklarını her öğretim yılı başında ve gerektiğinde yeniden düzenler ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

Görevlerin bu düzenlemeye göre aksaksız yürütülmesini sağlar.

14 - Eğitsel çalışmalarla spor etkinliklerini, ilgili yönetmeliklere ve emirlere göre yürütür.

Bu çalışmalarda, Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri ile okulun ve programın özel amaçlarının ve özel yönetmeliklerinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesini sağlar ve bu konuda gerekli önlemleri alır.

15 - Öğrencilerin hayata ve iş alanlarına uyumlarını sağlamak için okul ile Sağlık Kuruluşları, işyerleri ve diğer ilgili kuruluşlar arasında sıkı bir ilişki kurar. Bu amaçla; belirtilen yerlerin gerçek birer eğitim, öğretim ortamı haline gelmesini sağlar. Okulda yapılacak iş ve hizmet üretiminin programın amaçlarını gerçekleştirecek nitelikte olması esastır.

Bu çalışmalarda okulun olanakları yanında çevre olanaklardan geniş ölçüde yararlanılır.

Eğitimin etkinliklerini artırmak için, yapılan bu çalışmalarda çevre gereksinmeleri de gözönünde bulundurulur.

16 - Her öğretim yılında öğrencilerin, hastane laboratuvar, uygulamalı ders öğretimini ve uygulama çalışmalarını, çevredeki hastane ve işyerlerinde yapmaları için gerekli inceleme ve çalışmaları yapar.

17 - Öğrencilerin davranışlarının eğitimin amaçlarına uygun bir biçimde geliştirilmesi için okul-aile arasında sıkı bir işbirliği kurar.

18 - Okul bina ve tesislerinin yangından korunmasını ve sivil savunma hizmetleri ile diğer güvenlik önlemlerinin yasa, özel yönetmelik ve emirlere göre yürütülmesini sağlar. Okulla ilgili olağanüstü halleri soruşturma sonucunu beklemeksizin hemen Bakanlığa bildirir.

19 - Okulu Müdür temsil eder. Bu sıfatla diploma, tasdikname ve öğrenim belgelerini, resmi yazı ve çizelgeleri içeriğinin gereğine uygun olarak düzenlenmesini sağlar ve imzalar.

20 - Okulun gider gerçekleştirme memurudur. bu sıfatla, harcama kağıtlarını, bordroları onaylamak, bu memurluğun yasalarla belirlenen sorumluluğunu taşır. Verilen özel yetki ile "verile üstü" ödevini yaptığı takdirde, gider gerçekleştirme memurluğunu müdür başyardımcısı üstlenir. Tek müdür yardımcısı bulunan okullarda bu görev müdür yardımcısına verilir.

21 - Okulun ayniyat işlerinin, bu husustaki yasa ve yönetmeliklere uygun biçimde yürütülmesini sağlar.

Okulun tesis, demirbaş eşya, araç ve gerecini kıran, bozan ve kaybedenler ile bunlara neden olanları kovuşturur, ihmal ve kasıtlı bir durumda olup, olmadığını saptar. Kusurlu olanlar hakkında, Ayniyat Talimatnamesine göre işlem yapar.

Kaza ile kayıp olanlar hakkında "Ayniyat Talimatnamesine" göre işlem yapmakla yükümlüdür.

22 - "Ayniyat Talimatnamesi"ne göre okul demirbaş eşya, araç ve gerecinin sayılması için "Sayım Komisyonu"nu zamanında göreve çağırır. Okul ayniyat mutemedinin sayımdan sonra hazırlayacağı çizelge ve tutanakların okulda saklanmasını, kaybolmuş ve kayıttan silinmiş demirbaşa ait çizelge ve tutanakların Bakanlığa gönderilmesini sağlar.

23 - Atama önerisi kendisine ait olan görevlilerin, yasa ve yönetmelikler çerçevesi içinde atanmasını istemeye, cezalandırmaya gerektiğinde işlerine son verilmesini, cezalandırılmasını önermeye veya ilgili yasalar çerçevesinde cezalandırmaya görevlerini ve görev yerlerini doğrudan değiştirmeye yetkilidir.

24 - Öğretmen ve diğer görevlilerden de, görevini gereği gibi yapmayanları uyarır. Buna rağmen davranışlarını sürdürmeleri halinde bunları yasa ve yönetmeliklere göre cezalandırmaya, dışında kalan durumları ve olağanüstü nedenlerle işten elçektirilmesi gerekli görülenlerin durumlarını, belgeleri ile birlikte tez elden ilgili makamlara bildirmeye yetkilidir.

25 - Öğretmen ve personelden görevlerini üstün başarı ile yürütenlerin, eğitim ve öğretim etkinliğini artırmak için büyük çaba harcamaların ilgili mevzuat içinde ödüllendirilmesini istemeye yetkilidir. Müdür, bu nitelikteki görevlilerin başarılarını uygun yollarla değerlendirir.

Müdür, kendisine yardımcı olacak müdür başyardımcısını ve müdür yardımcılarını Bakanlığa önerebilir.

26 - Öğretmenlerin özür izinleri hakkında "Devlet Memurları Kanunu"nun izinlerle ilgili maddelerine göre hareket eder.

27 - Geçici nedenlerle veya özürleri yüzünden görevlerine gelemeyecek öğretmenlerin yerine gerekli nitelikleri taşıyan öğretmenleri seçerek görevlendirir. Ücretli öğretmenleri il onayını aldıktan sonra işe başlatır.

28 - Geçici nedenlerle veya özürleri yüzünden görevlerine gelemeyen müdür başyardımcıları, müdür yardımcıları, öğretmenler, sağlık personeli ile memurların yerine uygun nitelikleri taşıyanları görevlendirir. Bir aydan fazla süreli görev değişikliği için üst makamdan olur alır.

29 - Okul personelinin belgeye dayanan devamsızlıklarına ait işlemleri gününde ilgili makamlara iletir.

Özürsüz devamsızlığı ve geç gelmeyi alışkanlık haline getirenler hakkında Yasanın kendisine verdiği yetkileri kullanıp Yetki sınırlarını aşan hallerde, durumu üst makamlara bildirir.

30 - Müdür, Bakanlıktan gelen emir, genelge, yönetmelik ve değişikliklerini okuldaki ilgililere yazılı olarak duyurur. Gerekli görülen durumlarda bunların uygulanması ile ilgili önlemleri saptamak üzere ilgilileri toplantıya çağrır. Bakanlıkça okula verilen inceleme, araştırma, geliştirme ve görevlerin zamanında sonuçlandırılması için, ilgilileri görevlendirir ve gerekli önlemleri alır.

31 - Öğrencilere istenen davranışları kazandırıcı disiplin olaylarını önleyici her türlü önlemin alınmasını ve bunların uygulanmasını sağlar.

32 - Sağlıkla ilgili veya önemli nedenlerden dolayı izin isteyen öğrencilere iki gün izin verebilir.

33 - Herhangi bir nedenle ve belirli bir süre okuldan ayrıldığında müdür, başyardımcısı, bulunmadığı takdirde müdür yardımcılarından birini, müdür yardımcısı bulunmayan okullarda; öğretmenlerden birini kendisine vekil seçer ve usulüne uygun bir şekilde ilgili makamlara önerir.

34 - Okulun gereksinmelerini saptar. Gereksinimlerin ödenek durumuna göre zamanında satın alınması için gerekli işlemleri yaptırır.

Bakanlıktan istenmesi gerekli olanlar ile onarımla ilgili öneri ve belgeleri zamanında Bakanlığa bildirir.

35 - Öğretmenler kurulu ile sınıf ve zümre öğretmenleri toplantı kararlarını inceleyerek gerekenleri yapar ve saklar.

C) İzleme, Rehberlik, Denetleme ve Değerlendirme:

Madde 17 - Müdür;

a) Okulun tüm etkinliklerini ve görevlilerin çalışmalarını izler, rehberlik eder, denetler ve değerlendirir,

b) Görevini eğitim ve öğretimin etkinliğini artırıcı görevlilerin mesleki gelişmelerini sağlayıcı yol gösterici, özendirici bir tutum ve anlayış içinde yerine getirir.

c) Yapılan rehberlikten gereği gibi yararlanamayanlar ve görevlerini aksatmaya devam edenler hakkında gerekli yasal işlemleri zamanında yapar.

ç) İzleme, rehberlik, denetleme ve değerlendirme görevini yerine getirirken, yürürlükteki mevzuat çerçevesi içinde ve nesnel olarak hareket eder.

Madde 18 - Müdür, izleme, rehberlik denetleme ve değerlendirme görevini öğretim yılı başında hazırlayıcı bir program çerçevesinde sürekli şekilde yürütür.

Bu görevini sürekli olarak yapmakla beraber, okuldaki bütün görevlileri ve her etkinliği yılda en az iki kez denetler.

Bu denetleme ile özellikle ilgililerin;

a) Öğrencilere olumlu bilgi, beceri ve davranışlar kazandırma ve başarılarını artırma,

b) Okulun bina, araç, gereç ve tesislerini etkili bir şekilde kullanabilme ve koruma,

c) Görevlerini, uyumlu bir işbirliği içinde yapma ve okulun uyumunu koruyucu ve geliştirici yönde çaba gösterir,

ç) Eğitim ve öğretim etkinliğini, verimliliğini artırıcı nitelikte etkinlik gösterme,

d) Okul-çevre ilişkilerinde uyum ve sıkı bir işbirliği sağlama,

e) Çalışmalarında yurtseverlik, ulusal birlik ve bütünlüğünü güçlendirici bir davranış içinde bulunma, yolundaki etkinlikleri izler ve değerlendirir.

Müdür, bir program çerçevesinde yaptığı izleme, rehberlik, denetleme ve değerlendirme ile ilgili bilgileri kendisine ait bir dosyada saklar. Saptadığı iyi ve noksan yönleri ders sonunda yapacağı toplantıda dersine girdiği öğretmene bildirir.

Bu dosya, okulu denetlemeye yetkili kişiler dışında hiçbir kimseye verilmez; gösterilmez.

Madde 19 - Müdür, öğretmenlerin "Sicil Raporları" ile diğer görevlilerin "Gizli Tezkiye Varakalarını" düzenleyerek zamanında ilgili makamlara gönderir.

Madde 20 - Müdür, yukarıda belirtilen planlama, yürütme, izleme ve rehberlik görevlerinin etkili ve verimli şekilde yerine getirilmesinden birinci derecede sorumlu olmakla birlikte, bu görevlerin yapılmasında okuldaki ilgili personelin işbirliği ve katkısını sağlar, her görevli bu amaçla kendisine okul müdürü tarafından verilen görevlerin yapılmasından ayrıca sorumludur.

Madde 21 - Müdür, okulun bina, tesis ve her türlü öğretim araçlarının gereksinmelere yetip yetmediği; onarım, değişikliğe ve eklere gerek olup olmadığı, eğitim, öğretim ve yönetim çalışmaları ve ilgili öğretim yılı sonunda genel bir rapor hazırlar ve Bakanlığa sunar.

Müdür Başyardımcısı:

Madde 22 - Müdür başyardımcısı, müdürün en yakın yardımcısıdır. Yönetim ve meslek yönünden deneyim kazanmış olmalıdır. Eğitim, öğretim ve yönetim işlerinin planlı bir şekilde düzene sokulmasından ve amaçlara uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. İlgili mevzuat ve müdürden alacağı emirlere göre, okul yönetimine katılır. Okulun amaçlarına ulaşması için alınacak önlemleri araştırır, müdür ile beraber oluşturur ve müdürün onayından sonra uygulamaya koyar.

Müdür bulunmadığı zamanlarda onaya gerek kalmaksızın müdürlüğe vekalet eder.

Madde 23 - Müdür Başyardımcısının görevlerinin başlıcaları şunlardır:

a) Müdürün vereceği görevleri yapmak,

b) Okulun yazı kayıt işlemlerini düzenli yürütmek, istatistiklerin ve diğer işlere ait cetvellerin gününde hazırlanmasını; okula gelen bütün yazıların, okul müdürü tarafından görüldükten sonra gerekli kayıt ve havale işlerinin yapılmasını sağlamak,

c) Kayıt ve kabul işlerinin noksansız olmasını, öğrenci kayıt işlemlerinin, öğrenci dosyalarının düzgün tutulmasını, bunlarla ilgili işlemlerin zamanında yapılmasını kovuşturmak,

ç) Öğrenci karneleri, tasdikname ve diplomaları ile müdürün onaylayacağı diğer bütün belgeleri inceleyerek müdürün onayına sunmak,

d) Müdür "Verile Üstü" görevini yaptığı takdirde, verildiğinde gider gerçekleştirme memurluğu ve satınalma komisyonu başkanlığı görevini yapmak. (Gider gerçekleştirme memurluğu, müdür tarafından yapılan okullarda bütün ödeme ve gider gerçekleştirme kâğıtlarını müdür başyardımcısı inceler ve parafe eder.)

e) Okulun disiplin kuruluna başkanlık etmek, bu sıfatla disiplin işlerini düzene koymak, yürütmek ve müdürün havale ettiği konuları inceleyip sonuçlandırmak için ilgilileri göreve çağırmak; disiplin kurulu kararları ile ilgili bütün işlemleri tamamlamak,

f) Öğretmen ve memurların nakillerinde, izinlerinde, görevden ayrılma ve yeniden atanmalarında, izin dönüşlerinde; görevlerine başlama tarihlerini saptayarak müdüre bildirmek; öğretmenlerin ve memurların izin belgeleri ve hastalık raporları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, sicil fişlerinin ve sicil defterlerinin tutulmasını sağlamak,

g) Okul memurlarının ve hizmetlilerinin iş bölümünü düzenlemek, müdürün onayına sunmak ve bu hizmetleri idare şefi kanalı ile yürütmek,

ğ) İsterse veya okul müdürü uygun bulursa öğretmenler gibi nöbet tutabilir.

h) Öğretmenlerin ve memurların görevlerine ve derslerine devamlarını yakından izlemek, göreve geç kalan veya gelmeyenleri yazı ile müdüre bildirmek, bunlarla ilgili sicil defterini tutmak.

ı) Öğretmen, memur ve diğer personelin devam-devamsızlık defter ve kayıtlarının tutulmasını, ek ders görevi ücretleri ve yan ödemelerle tahakkuk çizelgelerine esas belgelerin hazırlanmasını sağlamak ve sosyal yardımlarla ilgili işleri yapmak,

i) Öğretmenler arasındaki ders dağıtım ve haftalık ders programları ile uygulama programlarının düzenlenmesinde kendisine verilen görevi yapmak,

j) Zümre toplantıları, eğitici çalışmaları, sınıf öğretmenliği faaliyetlerini vb. çalışmaları müdürün bildireceği şekilde düzenlemek, bunların düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak, alınacak kararları müdürün onayına sunmak,

k) Okul borçlusu durumunda olan öğrencilerin borç takip işlerini yapmak, mezunların diplomalarını saklayıp ilgililere teslim işlerini yürütmek,

l) Öğretmenler kurulu toplantılarının gündemini ve tebliğini müdüre danışarak hazırlamak, kurulun sekreterliğini, seçilecek öğretmenle birlikte yapmak, tutanakları düzenlemek ve saklamak, kararların uygulanmasında müdüre yardımcı olmak,

m) Not çizelgelerini öğretmenlerden zamanında almak, müdürün onayına sunmak üzere incelemek, sınıf geçme defterine ve karnelere işlenmesini, yıl sonu sınıf öğretmenler kurulu kararlarına göre, gerekli işlemlerin ilgili müdür yardımcıları ile yapılmasını ve kayıtların saklanmasını sağlamak, öğrenci karneleri ile tasdiknamelerini müdürle birlikte imzalamak,

n) Öğrencilerin devam işlerini işleme, bu işlerle ilgili görevli müdür yardımcılarının işlerini düzenlemek, okula gelmeyen öğrencilerin velileriyle haberleşmeyi sağlamak,

o) Hastalıkla ilgili veya önemli nedenlerle izin isteyen öğrencilere bir günü geçmemek üzere izin vermek,

ö) Okul hemşiresi ve nöbetçi öğretmen tarafından saptanan hasta öğrencilerle ilgili muayene, kontrol, tedavi, bakım, rapor ve raporun incelenmesi, kabulü ve raporlarla ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

p) Askerlik çağına giren öğrenciler ile ilgili yoklama ve erteleme iş ve işlemlerinin zamanında yapılmasını, askerlik yaşında olup da erteleme hakkını kaybeden öğrencilerin künyelerinin bağlı bulundukları askerlik şubelerine bildirmelerini sağlamak,

r) Okulun muayene, satınalma ve sayım komisyonlarına başkanlık ettiği sürede, bu konulardaki işlemleri zamanında yaptırmak,

s) Sivil Savunma ve yangından korunma hizmetlerini yürürlükteki yönetmelik ve yasalara göre yürütmek ve diğer tehlikelere karşı gerekli güvenlik önlemlerini almak,

ş) Yetiştirici kurslar ile tamamlama, bütünleme, bitirme, yaz uygulaması, engel, tek ders geçme, sıralama ve okullararası geçişlerle ilgili sınav vb. işlerinin yürütülmesini sağlamak,

t) Okul-Aile birliği, okul ve öğrencilerinin koruma derneği ve okulla ilgili diğer toplantılara gerektiğinde katılmak, bu konularda müdürün vereceği görevleri yapmak ve yürütmek,

u) Okul içinde ve dışında yapılan ve okulun katılacağı her türlü, tören, yarışma, gezi, uygulama ve benzeri faaliyetlere okulun hazırlanmasını sağlamak, katılmak ve bu konularda müdürün vereceği görevleri yapmak,

ü) Okulda yapılacak özel veya genel yetişkinler eğitimi ile ilgili iş ve işlemlerin düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak,

v) Müdür Başyardımcısı ve müdür yardımcılarının bu yönetmelikte yazılı görevleri ile eğitim, öğretim ve yönetim konularına ait diğer görevlerini gözönünde bulundurarak, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları arasında yapılacak görev bölümünü uygun bulacağı şekilde hazırlamak,

y) Müdür yardımcılarına ait görevlerin uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak, aksayan hususlar için geçici değişiklikler yaparak önlemler almak ve durumu müdüre bildirmek,

z) Hazırlanacak bir nöbet çizelgesine göre, müdür yardımcıları ile birlikte idari nöbet tutmak ve okulda öğretimin devam ettiği süre içinde bütün faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak, nöbetçi öğretmenini denetlemek.

Ayrıca okulun rehberlik işlerinin ilgili öğretmen aracılığı ile yürütülmesini sağlamak. Okulda öğretim yapılmadığı zamanlar için ayrı nöbet çizelgesi düzenlemek ve müdürün onayına sunmak.

Müdür Yardımcıları

Madde 24 - Müdür yardımcıları, okulun yönetiminde müdür ve müdür başyardımcısının en yakın yardımcılarıdır. Meslek veya Kültür dersi öğretmeni niteliğinde ve mesleki yönden deneyim kazanmış olmalıdır. Eğitimin ve öğretimin, yönetim işlerinin planlı bir şekilde ve amaçlara uygun olarak yürütülmesinden sorumludurlar. İlgili yürürlükteki yönetmelik ve yasalara göre ve müdür ile müdür başyardımcısından alacakları emirler uyarınca okul yönetimine katılırlar.

Madde 25 - Müdür yardımcılarının görevlerinden başlıcaları şunlardır:

a) Öğrenci kayıt, kabul, eğitim, devam, izin, sınav, askerlik işlerinin ve bunlarla ilgili defter, dosya ve belgeleri usulüne uygun şekilde düzenlemek,

b) Toplantı gezi, tören hazırlama gibi işlerin düzenlenmesinde kendisine verilen işleri usulüne uygun bir şekilde yapmak,

c) Okulun bina, tesis, araç ve gerecinin tertip, düzen, temizlik ve bakımının korunmasıyla ilgilenmek ve onların her an kullanılır halde bulundurulmasını sağlamak,

ç) Müdür başyardımcısı olmayan okullarda, müdür tarafından verilen müdür başyardımcılığına ait görevleri yapmak,

d) Bir müdür yardımcısı bulunan okullarda, müdür yardımcılığı ile ilgili görevlerden, müdür ve yardımcısı arasında yapılarak iş bölümüne göre kendisine düşenleri yapmak, isterse öğretmenler gibi nöbet tutmak,

e) Okulda başyardımcı gider gerçekleştirme görevini yaptığı takdirde muayene ve tesellüm komisyonuna başkanlık etmek,

f) Öğrencilerle ilgili işleri yapmak ve belgeleri saklamak, ayrıca hizmetlilerin sicil dosyalarını tutmak,

g) Okulda açılacak kurs, seminer ve benzeri çalışmalarla, kamp ve dinlenme gibi faaliyetleri düzenleyip yürütülmesinde görev almak,

ğ) Okulun satınalma işlerinde müdürün vereceği görevleri yapmak,

h) Okulun anyinat ve demirbaş işleriyle, hesap işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak,

i) Okulda yapılan genel veya özel yetişkinler eğitimine ait eğitim ve yönetim işlerini düzenlemek ve yürütmek.

Öğretmenler

Madde 26 - Öğretmenler, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini; Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, yasa, yönetmelik ve emirlerle saptanan esaslara göre yapmakla yükümlüdürler.

Öğretmenler, okulun yönetim, eğitim, öğretim ve bu amaçla yapılan uygulama çalışmalarından sorumludurlar. Öğretmenler bu sorumluluklarını; okul yönetiminin düzenleyeceği esaslar ve öğretim programları çerçevesinde, Türk gençliğine; ilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda ve toplumun sağlık elemanı gereksinimi alanında bilgi, beceri ve davranışlar kazandıracak şekilde bir bütünlük ve uyum içinde yerine getirirler.

Okullarda meslek ve kültür derslerini, okutacağı konu alanında yüksek öğrenim görmüş ve öğretmenlik formasyonu almış kadrolu (asli görevli) öğretmenler okutur.

Madde 27 - Öğrencilerin alan ugyulamalarını, kuruma ve diğer kuruluşlara bağlı yataklı ve yataksız sağlık kurumlarında ve okul yönetimince uygun görülen kırsal alanlarda, ilgili ders öğretmeni gözetim ve denetimi altında yapması esastır. Bu uygulamalar okul müdürü ile ilgili kurum yetkilisi arasında yapılacak protokola göre düzenlenip yürütülür. Bu uygulamaları gerçekleştirmek üzere Sağlık kurumları ve personelinin eğitim hizmetlerine yardım etmesi beklenir. Okul müdürleri İl Sağlık Müdürü ile bu konularda işbirliği yapmakla beraber, Bakanlık ve kurumların öğrenciye her yönüyle açık olmasını sağlayıcı önlemleri alır.

Madde 28 - Öğretmenler 13. maddeye göre kendilerine verilen dersleri okutmak, bunlarla ilgili bütün deneyleri yapmak ve uygulamaları yaptırmakla beraber dersler dışında da eğitim ve yönetim işlerine katılmakla, yasa, tüzük, yönetmelik ve emirlerle saptanan görevleri yapmakla yükümlüdür. Öğretmenler öğrencilerini yetiştirme konusunda her olanaktan yararlanmalı, hizmet ruhu aşılamalı, öğrencilerine öğrenim işlerinde iyi bir yardımcı, rehber ve eğitim işlerinde tutum ve davranışları ile örnek olmalıdırlar.

Madde 29 - Öğretmenlerin öğretim işlerindeki görevleri şunlardır:

a) Her ders yılı başında okuttukları dersin öğretim programlarına göre, okul içi ve okul dışı teorik ve ders uygulamalarına ait yazılı sözlü ve ödevleri, çevre tarihi eser, müze ve benzeri yerlerde yapacakları gezi ve incelemelerin aylara ve haftalara dağılımını gösterir bir plan ve programı hazırlayarak derslere başlamadan önce bir örneğini okul müdürüne verirler.

b) Derslerini etkili bir şekilde işlemek için derslere hazırlıklı girmekle, derslerin işlenmesinde öğrencilerin yaparak, yaşayarak, inceleyerek, araştırarak, öğrenmelerini sağlamakla ve okulda bulunan her türlü ders araçlarından ve okul kitaplığından bulunan kitaplardan öğrencilerini yararlandırmakla yükümlüdürler. Ders kitabı olmayan dersler için öğrencilerine kaynak göstermek zorundadırlar.

c) Öğrencilerini bireysel çalışmalara, inceleme ve araştırmalara yöneltmek için gerekli önlemleri alırlar. (Bu hususta yerine göre eğitsel, kültürel ve sosyal kol çalışmalarında, doğal çevreden, eski eserlerden, müzelerden, kitaplıklardan, teorik ve uygulama saha çalışmaları ile laboratuvarlardan bütün öğretmenlerin elbirliği ile yaratıp yaşatacakları çalışma havasından yararlanırlar. İnceleme gezilerinin bir plana göre yapılması, gidilecek kurumların önceden haber verilerek gerekli önlemlerin alınması, öğrencilere öğrenecekleri ve inceleyecekleri konular üzerinde önceden bilgi verilmesi gereklidir.

Bu eğitsel çalışmaların sonunda, öğretmen ve öğrenci tarafından ortak değerlendirme yapılır. Eğitim ve öğretimde öğrencilerin kişisel çalışmaları yanında grup içinde uyumlu şekilde çalışma alışkanlığı kazanmalarına da önem verilir.

ç) Aynı dersi veya birbiriyle ilgisi olduğu öğretmenler kurulunca saptanan dersleri, okutan zümre öğretmenleri ve aynı sınıfta ders okutan öğretmenler sık sık toplanarak aralarında işbirliği yaparlar. Bu toplantılar ilk ders yılı başında yapılarak bu maddenin (a) fıkrasındaki planlar incelenir.

d) Derslerde, öğrencilerine dersleri ve konuları ile ilgili olmak üzere ödev vermekle, ödevlerin verilmiş, düzeltme, değerlendirme hususları ile ilgili esasları açıklamakla ve zümre öğretmenleri toplantılarında bu konudaki kararlar almakla yükümlüdür.

e) Sınav yönetmeliği ile kendilerine verilen görevleri yapmak ayırtmak, gözcü seçildikleri derslerin sınavlarında ve değerlendirilmesinde hazır bulunmak zorundadırlar.

f) İşledikleri dersleri, verdikleri ödevleri, yapılan deneyler ve sınavları her derste sınıf defterine yazarak imza ederler.

g) Laboratuvarlarla uygulama alanlarında ya da benzeri yerlerde yapılan deney ve uygulamaları her hafta sonunda müdüre bir raporla bildirirler.

ğ) Derse girince yoklamayı yaparlar, derste bulunmayanları ve bunların sayısını yazarak yoklama kağıdını imzalarlar.

h) Öğretim yılı başında kendilerine imza karşılığı verilen not defterini her zaman yanlarında taşımak derse kaldırdıkları öğrencilere takdir edeceği notları mürekkepli kalemle bu deftere anında yazarak o ders içinde öğrenciye bildirmek zorundadırlar. Yazılı yoklama kağıtlarına ve ödevlere takdir edilen notları da deftere aynı şekilde geçirerek öğrencilere bildirirler. Sınav kağıtlarını en geç on beş gün içinde değerlendirirler. Hataların altını çizerek kağıtları sınav cevap anahtarı ile birlikte yönetime teslim eder. Ödevleride öğrencilere verirler.

Madde 30 - Öğretmenlerin eğitim işlerindeki görevleri şunlardır:

a) 2162 sayılı yasaya göre okulda çalışan meslek dersleri öğretmenleri, okutmak zorunda oldukları derslerin dışında kalan süreyi Bakanlık veya okul müdürlüğünce verilen görevlerle değerlendirirler.

b) Öğretmenler: Öğretmenler kurulunca ya da okul müdürlüğünce yönetimi kendilerine verilen öğrenci kurslarını yönetir ve her türlü eğitim çalışmalarına katılırlar. "Eğitici çalışmalar yönetmeliği"ne göre yapacakları sosyal faaliyetlerle eğitimin amaç ve ilkelerinin gerçekleştirilmesini sağlarlar.

c) Eğitim, öğretim kararlarıyla kendilerine verilen sınıf eğitim işlerini üzerlerine alırlar. Öğretmenler bu sınıftaki öğrencilerin ayrı ayrı üstünlüklerini, kusurlarını, yönsemelerini incelemeye çalışırlar. Eğitimini üzerine aldıkları sınıf öğrencilerinin okul içi ve dışındaki durumları, davranışları ve çalışmaları ile yakından ilgilenirler. Okul müdürlüğü ile bu hususta sıkı bir işbirliği yaparlar. Öğretmene en çok dersi olduğu sınıfın sınıf öğretmenliği görevinin verilmesi dikkate alınır.

Madde 31 - Öğretmenlerin yönetim işlerindeki görevleri şunlardır:

a) Öğretmenler, kendilerine verilen nöbet görevlerini yapmak zorundadırlar.

b) Okulun disiplin ve onur kurulu ile eğitim ve yönetiminde kendilerine verilen görevleri yaparlar.

c) Öğretmenler kurulu toplantılarına katılırlar.

ç) Müdürün uygun bulacağı şekilde okulun öteki yönetim işlerine yardımcı olurlar.

d) Bakanlıkça gönderilen ve kendilerini ilgilendiren her türlü genelge ve emirleri imzalarlar. Ayrıca tebliğler dergisini okumakla yükümlüdürler.

Madde 32 - Bütünleme, uygulama, sınavlarından ve öğretim yılı başlangıcından bir gün önce görevleri başında bulunmak zorundadırlar.

Madde 33 - Öğretmenlere sınavların devamı süresince ve ders yılı içerisinde kendi hastalıklarından başka çok önemli nedenlerle izin, özür izni yürürlükteki yasalar ve mevzuat hükümlerine uygun olarak verilebilir. Yarı yıl ve yaz tatilleri dışında öğretmenlerin görev yerlerinden ayrılmaları için izin almaları gerekir.

Madde 34 - Kendi okul müdürlüklerinden başka okullarda ek ders görevi alacak öğretmenlerin okul yönetimince izin almaları zorunludur. Diğer okullarda görev almasında Bakanlıkça sakınca görülmeyen öğretmenler kadrolu öğretmen oldukları okulun çalışmalarını hiç bir surette aksatmamak zorundadırlar.

Madde 35 - Ayırtman, gözcü ve öğretmen olarak görevlendirildikleri sınav komisyonlarında ve okulda yapılan her türlü resmi toplantılarda bulunmak zorundadırlar. Görevlendirme ve toplantılar yazı ile ilgililere duyurulur. Bu toplantılarda bulunmayanlara, derslerde bulunmayan öğretmenler hakkında hükümler uygulanır.

Madde 36 - Öğretmenler ders yılı sonundaki uygulama ve sınavların bitiminden bütünleme uygulama ve sınavlarının başlamasına kadar başkaca görevleri yoksa adreslerini okul müdürüne bırakmak koşuluyla izinlidirler. İzinlerini ve dinlenme tatillerini yurt içinde diledikleri yerlerde geçirebilirler. Yabancı ülkelere gideceklerin Bakanlıktan izin almaları gereklidir. Üzerlerinde yönetim görevi olan öğretmenler yetkili makamlar tarafından geçici görevle başka yere gönderilir ya da çağrılırlarsa yönetim görevinden ayrılmamış sayılırlar.

Madde 37 - Bakanlıkça verilecek görevleri yapmaya, kurulacak komisyonlara, kurs ve seminerlere katılmaya zorunludurlar. Bunlara katılmayan öğretmenler hakkındaki hükümler uygulanır. Görevlendirme ve toplantılar ilgililere yazı ile duyurulur.

Madde 38 - Dersler ile ilgili ders araçlarını Laboratuvar ve diğer uygulama alanlarındaki eşya ve gereçleri, kitaplıktaki kitapları korumak ve öğrencilerine de bu alışkanlığı vermekle yükümlüdürler. Ayrıca memuru bulunmayan okullarda bu araç, gereç ve kitapların korunmasındanda sorumludurlar.

Madde 39 - Öğretmenler tuvaletlerinde ve giyimlerinde öğrencilerine temizlik ve sadelikte örnek olmalıdır. Öğretmenler okulda ve klinikte beyaz, önden düğmeli diz boyunda gömlek giyerler, kendi okul rozetini sol cep üstüne takarlar.

Madde 40 - Öğretmenler hiç bir surette özel ders veremezler ve dersanelerde görev alamazlar.

Madde 41 - Öğretmenler derslik, hastane, laboratuvar vb. yerlerde öğrenci karşısında sigara içemezler.

Madde 42 - Kadrolarında ders araçları ve kitaplık memuru bulunmayan okullarda, kitaplığa ait görevler, öğretmenler kurulunun seçeceği ve müdürün görevini onaylayacağı kitaplık kolu rehber öğretmenince yürütülür. Bu öğretmen, kaybolan kitapları ödemekle yükümlüdür.

Madde 43 - 1. veya 2. yarı yıl bitiminde 20 gün veya daha önce hangi nedenle olursa olsun okuldan veya sınıftan ayrılan bir öğretmen okuttuğu sınıf öğrencilerinin kendi dersi için yarı yıl notlarını, yarı yıla temel olacak notları, not çizelgeleri veya cep not defterleri ile birlikte yönetime vermek zorundadır.

Madde 44 - Öğretmenler okul yönetimine verdikleri ve okul yönetiminden aldıkları eğitim ve öğretimle ilgili her türlü belgeyi bir dosya içerisinde saklamak ve gerektiğinde denetleme yetkisi olanlara göstermekle yükümlüdür.

Madde 45 - Okul müdürünün hazırlayacağı bir plan içerisinde aday öğretmenleri yetiştirmek zorundadırlar. Kendisine aday öğretmen yetiştirme görevi verilen öğretmen, aday öğretmenle beraber hazırlayıcı çalışma programı zümre öğretmenleri kurulundan geçirir. Öğretim yılı sonunda yapılan çalışmaları ve sonuçlarını yazılı olarak okul müdürlüğüne bildirir.

Madde 46 - Öğretmenler, öğretim yılı başında görevlendirildikleri eğitsel kolların yıllık çalışma programlarını yapmak ve yıl sonunda çalışma programlarını yönetime vermek zorundadırlar. Rehberliği altında bulunan kollara ait her türlü gelir ve gider hesaplarından, defter ve dosyaların tutulmasından yöneticilere karşı sorumludurlar.

Madde 47 - Öğretmenler öğretim yılı başında, görev aldıkları tüm eğitsel kollara ait her türlü araç ve gereçleri ilgililerden teslim alır, yıl içinde verimli biçimde kullanılmalarını sağlarlar. Yıl sonunda bu araç ve gereçlerin tesliminden sorumludurlar.

Madde 48 - Öğretmenlerden okul müdürünce görevlendirilenler öğrencilerin katılacakları Ulusal Bayram ve benzeri törenlere öğrenci düzen ve disiplinini sağlamak üzere katılmak zorundadırlar.

Madde 49 - Okullarda eğitim ve öğretim katı kuralları dışında rehberlik ilkelerini temel alan bir anlayışla yürütülür.

Çağımız eğitimi, öğretmeni değil, öğrencinin aktifliğini temel almaktadır. Öğrencilerin sorunlarının çözümlenmesinde öğretmen yalnızca yol göstermeli davranışları ile onlara örnek olmalıdır.

Öğrenciler kendi sorunlarını, buldukları yollarla ve kendi yargılarıyla çözümlemelidirler.

Okullarda bu amaca ulaşmak için, her türlü önlemleri almak ve öğretmenlerini bu konuya yöneltmek ilkesinden hareket etmek zorundadırlar. Bu nedenle, okullar, özelliklerine ve olanaklarına göre rehberlik örgütlerini (Ek 2) deki örnek şemaya uygun olarak kurarlar ve yürütürler.

Stajyer Öğretmenler

Madde 50 - Öğretmenliğe ilk kez atanan öğretmen adaylarına stajyer öğretmen denir. Bu öğretmenlere okullarda branşlarına uygun ders görevi verilir. Öğretmenlik niteliği ve yeterliliği yönünden, öğretim yılı boyunca, çalışmaları okul müdürünce izlenir. Yeterliliğe kanaat getirenlerin bir takvim yılı sonunda öğretmenler kurulunda durumu görüşülerek karara bağlanır. Olumlu karar verilenler için öğretmenlik adaylığı kaldırılmak üzere durum, Bakanlığa bildirilir. (Bu adaylığın yasalarla belirlenen memurluk adaylığı ile ilişkisi yoktur.)

Birinci tam öğretim takvim yılı sonunda adaylığı kaldırılmayan öğretmene adaylığının kaldırılmayış nedenleri açıklanır. Bundan sonra bu öğretmen için ikinci tam öğretim takvim yılında aynı işlem tekrarlanır. Yeterliliğine kanaat getirilmeyenler hakkında Devlet Memurları Kanununun ilgili madde ve hükümleri uygulanır.

Madde 51 - Öğretmenlerin değerlendirilmesi; okullarda görevli öğretmenlerin ders uygulamalarındaki değerlendirilmesi Bakanlık eğitim müfettişliğince ve eğitim denetçilerince yapılır. Ayrıca okul müdürü de yıl içinde en az iki kez ders ya da uygulamaları izleyerek, izlenimlerini sicile de temel olmak üzere değerlendirme formlarına işler, bu formlar her öğretim yılı sonunda Bakanlığa gönderilir.

(Değerlendirme Bakanlıkça hazırlanan formlara göre yapılır.)

Okul Hekimi

Madde 52 - Her okula bir hekim atanır. Bu olanağın sağlanamadığı durumlarda Bakanlık kendi örgütünden bir hekime bu görevi verebilir.

Okullarda uygun bir bölüm revir olarak ayrılır. Revir okul hekiminin ve sağlık personelinin sorumluluğu altındadır.

Okul hekiminin görev ve sorumlulukları şunlardır.

a) Okul hekimi her öğretim yılı başında öğrencileri muayene ederek okula devam etmelerine engel hastalıkları olanları saptar ve gerekli işlem için ilgililere bildirir.

b) Okul hekimi, her öğretim yılı içinde tüm öğrencileri birer birer muayeneden geçirerek sonuçlarını herbirinin dosyasındaki sağlık formuna işler. Sağlık durumları bakım altında bulunmayı gerektiren öğrencileri saptar. Tedaviye alır, gerekli gördüklerini hastaneye sevk eder.

c) Yılda iki kez okul müdürünün görevlendireceği öğretmenlerin ve okul sağlık personelinin yardımıyla öğrencilerin boy ve ağırlıklarını, ruhsal dosyalarındaki sağlık sayfasına yazılmasını sağlar.

ç) Hekim her gün okul müdürünün saptayacağı saatte okul idaresi tarafından muayeneye gönderilen öğretmen, memur, öğrenci, hizmetli ve bunların eş ve çocuklarının revirde tutulan deftere kaydederek muayenelerini yapar. Her biri hakkında gereken önlemleri alır. Zorunlu hallerde memur ve öğretmenlerin evlerinde muayene eder. Gerekli gördüklerine rapor verir.

d) Okul hekimi okulun revir ve ecza dolabını yönetir ve revirde yatan hastaları tedavi eder. Gerekli olan ecza ve ilaçların daima okulda bulundurulmasını sağlar.

e) Okul hekimi, yiyecek ve içeceklerin sağlığa uygunluğuna dikkat eder. Yemek listelerinin yapılmasında görüşünü bildirir ve listelerin altını imzalar. Bundan başka okulun dersane, yemekhane, yatakhane, teneffüshane ve diğer bölümlerini sağlık bakımından sık sık denetleyerek gerekli gördüğü önlemleri müdürüne bildirir.

f) Gerek gördüğü hasta öğrencileri okul revirine yatırır. Uzun süre tedavisi gerekenlerle had, ateşli ve bulaşıcı hastalıklara tutulanları hastahaneye sevk eder.

Bulaşıcı hastalıklardan kurtulan öğrenci, diğer öğrenciler arasında bulunmasında sağlık yönünden bir sakınca bulunmadığını bildiren bir rapor getirmedikçe ve okul hekimi tarafından görülmedikçe okula devam ettirilmez.

g) Okul yönetim kadrosunda bulunanların hafif hastalıkları nedeniyle kendi yatak odalarında dinlenmeleri uygundur. Ancak öğrenciye ait yerlerde yatmaları yasaktır. Bir haftadan fazla devam eden veya had ve ateşli hastalıklarla bulaşıcı hastalıklara tutulanların okul dışında tedavi edilmeleri zorunludur.

ğ) Okuldaki aşçı ve yardımcıları ile diğer personelin yıl içinde belirli aralarla muayeneleri yapılarak, okulda çalışmasında sakınca görülenler hakkında gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

h) Okul hekimi okulda salgın bir hastalık çıktığı takdirde bunu ve alınması gereken sağlıksal ve yönetimsel önlemleri yazı ile okul müdürlüğüne bildirir.

ı) Okul hekimi öğretim yılı sonunda, okulun genel sağlık durumu ve gereksinmelerini, öğretim yılı içinde öğrenci arasında çıkan hastalıklarla alınan önlemleri ve öğrencilerin genel olarak sağlık durumları ile alınması gereken önlemleri bildiren bir rapor düzenler. Bu raporun bir örneği, okulun genel değerlendirme raporu ile birlikte Bakanlığa gönderilir.

Diş Tabibi

Madde 53 - Kadrosunda diş tabibi bulunan okullarda diş tabibinin görevleri şunlardır.

a) Her öğretim yılı başında tüm öğrencilerin ağız ve diş muayenelerini yapar ve gerekli önlemleri alır.

b) Tedavi gerektirenlerin okul olanakları ölçüsünde okulda veya hastanede tedavilerini sağlar ve sonuçlarını izler.

c) Ağız ve diş bakımı ile ilgili sağlık eğitimi için bir program hazırlar. Okul müdürünün onayından sonra uygulanır.

ç) Okul tabibi ile işbirliği yaparak öğrenci sağlık fişlerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

d) Okulda görevli tüm personel ile eş ve çocuklarının ağız ve diş muayene ve tedavilerini yapar. Araç ve gereç durumuna göre, protez yapılacakları, ilgili kurumlara gönderir.

e) Her öğrenci ve görevli için ağız ve diş sağlığı fişi doldurur. Yapılan işlemleri burada gösterir.

Madde 54 - Eczacısı bulunan okulların eczane, revir araç ve gereçlerinin idaresi, saklama sorunu eczacıya aittir. Eczacı, hekim tarafından yazılan ilaçları hazırlamak, dışardan alınacakları zamanında getirtmek ve hastalara dağıtmakla yükümlüdür. Eczacı, revirde eczane demirbaş eşya ve gereçlerinden sorumludur.

Eczacısı bulunmayan okullarda revir, ecza dolabı veya eczaneye ait işleri ve revirin diğer işlerini okul hekimi ve okul müdürünün görevlendireceği sağlık personelinden biri yapar.

Psikolog

Madde 55 - Okul Psikoloğu; okulda tamgün çalışan, okul yönetiminin bir parçasıdır. Ayda bir kez diğer sağlık kolejlerindeki psikologlarla toplantı yaparlar. Müşterek çalışma planını hazırlar. Çalışma planlarını okul müdürünün olurunu aldıktan sonra uygulamaya koyar.

Okul Psikoloğunun görevleri şunlardır:

1) Eğitimin başarılı yürütülmesi için, mental sağlığı korumak, insani ilişkilerdeki güçlükleri yenme ve kuvvetlendirmek için grup rehberliği yapma,

2) Öğrencinin çevreye uyumunu, bulundukları bölgede kültürel ve ekonomik yapıya göre sağlamak, Aile çevresinden ayrılan öğrencilerin problemlerini çözme, okula ve mesleğe yaklaştırmayı sağlamak,

3) Uyumsuz öğrencileri gözleyerek sorunlarını çözmeye yardımcı olmak, sosyogram ve sosyometri uygulanarak öğrencinin özelliklerini öğrenip uyumu kolaylaştırmak,

4) Çeşitli zamanlarda öğrencinin moralini düzeltmek için eğitsel ve kültürel etkinliklerden yardımcı olmak ve öğretmen yetersizliğinde rehber öğretmenlik görevini de yapmak,

5) Psikolog, rehberlik danışma kurulunun tabii üyesidir.

a) Bu sıfatla: Okul müdürlüğünce konusu verilen görevlerin yanında okul müdürü, sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenler veya danışman rehberce çözümlenmesi ve yol gösterilmesi gereken öğrencilerle ayrı ayrı görüşmek,

b) Hazırlayıcı ve okul müdürlüğünce onaylanan programa göre her öğrenciyle yılda en az iki kez görüşme yapmak,

c) Öğrencilerin problem tarama listeleri ile diğer rehberlik araştırma tekniklerinin hazırlanarak ve uygulanmasında danışman rehbere yardımcı olmak,

ç) Gerek kendi gözlemleri ve gerekse diğer kaydı gereken rehberlik izlenimlerinin form ya da dosyalara işlemek,

d) Disiplin kurulunun gereksinimlerinde bireysel konulara ışık tutma,

e) Öğretim yılı sonunda hazırlayıcı raporu okul müdürlüğüne vermek,

Sağlık Personeli

Madde 56 - Okulun sağlık işlerini yürütmek ve okul müdürünün vereceği görevleri yapmak üzere yeteri kadar sağlık personeli atanabilir.

Okullarda görevli sağlık personeli, meslek dalında en az iki yıl başarılı çalışma yapanlar arasında seçilir.

Sağlık personeli kılık kıyafet ve davranış yönünden örnek olmak zorundadır. Bu nedenle görevli oldukları süre içinde belirlenmiş meslek kıyafeti giyerler. Çalışma süreleri dışındaki tuvalet ve kıyafetlerinde sadelik ve temizlik esastır.

Bu personelin görev ve sorumluluklarında başlıcaları şunlardır:

a) Okul hekiminin ve müdürünün emirlerine uygun olarak revire ait işleri, hasta bakımı, ilaçların verilmesi, enjeksiyonların yapılması, revirdeki hastaların beslenme işleri, öğrencilerin sağlık fişlerinin düzenlenmesi ile yükümlüdürler.

b) Meslek dersi öğretmenlerinin yeterli sayıda bulunmadığı hallerde, okul müdürü tarafından meslek dersi uygulamalarında görevlendirilebilir.

c) Öğrencilerin katılacakları ulusal bayram ve diğer törenler ile, her türlü eğitsel kol faaliyetlerine ilişkin toplantı, gezi ve çalışmalara yöneticilerce görevlendirilenler katılmak zorundadırlar.

ç) Öğrencilerin kılık, kıyafet, temizlik ve davranışlarından, okul idaresince konulan düzenin sağlanmasından sorumludurlar.

d) Okul Müdürünün uygun gördüğü hallerde kendilerine zorunlu veya yardımcı olarak nöbet görevi verilebilir.

e) Yöneticilerin uygun bulacağı şekilde, mesleği ve öğrenci işleri ile ilgili okulun diğer işlerine yardımcı olurlar.

İdare Şefi

Madde 57 - İdare şefi, okul ve tesislerinin iyi korunması düzen ve temizliği gibi okulun tüm maddi işlerinden sırasıyla müdür yardımcıları, başyardımcısı ve müdüre karşı sorumlu olup, bu işleri düzenli olarak yürütmekle görevlidir.

Bunlardan başka aşağıdaki görevleri yapar:

a) Okulun demirbaş eşya ve ayniyat sayım komisyonunun doğal üyesidir.

b) İdari memur ve hizmetlilerin devam çizelgelerini düzenler, izler ve ilgili yöneticiye bildirir ve gereğinde onaylatır.

c) Görevini aksatan idari memur ve hizmetlileri belirleyerek sözlü ve yazılı olarak yöneticilere bildirir.

d) İdari memur ve hizmetlilerin izin isteklerinde özürlerini saptayarak ilgili yöneticiye bildirir.

e) Hizmetlilerin temizliğini, kılık ve kıyafetlerini izler, görev ayrımı yapar ve ilgili yöneticinin onayına sunar.

f) Öğrencilere ait yıl sonu hesaplarını ilgili memurlardan aldığı belgelere göre çıkararak çizelge halinde ilgili yöneticiye sunar.

g) Okulda tek bir memur olarak çalıştığında okulun diğer memurlarına ait tüm işleri yapar. Ayrıca yöneticiler tarafından verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Ayniyat Saymanı

Madde 58 - Ayniyat saymanı okulun ayniyat işlerini, ayniyat talimatnamesi hükümlerine uygun olarak yürütülür. Bu memurun hesaplarını sorumlu olduğu yere vermekle beraber, okul müdürünün emir ve yönetimi altında bulunur. Ayniyat saymanı, ayniyat işleriyle beraber kendisine teslim edilen her türlü eşya ve gereçlerin korunmasından ve iyi bakılmasından sorumludur. Okulun ayniyat işleri, kadrolu ayniyat saymanı yoksa okul müdürü tarafından görevlendirilecek bir memur tarafından yürütülür.

Ayniyat saymanının bu işlere ilişkin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Okulun demirbaş eşyası ile kullanılmayan ve yoğaltılmaya yarıyan eşya ve gereçlerin hesap işlerini tutar.

b) Ders aletleri olarak kullanılan demirbaş eşyanın hesap işlerini tutar.

c) Demirbaş olan kitapların hesaplarını tutar.

ç) Kendisine teslim edilen demirbaşlarla kayden takip edilecek eşyaları Ayniyat talimatnamesine göre kaydetmekle beraber ayrıca malzeme listeleri düzenleyerek malzemenin bulundukları yerlere asar.

d) Satın alınacak veya satılacak eşya ve malzemenin alım satım (idari ve teknik) koşullarını ve sözleşme esaslarını ilgili yasa hükümlerine göre hazırlar.

e) Ayniyatla ilgili olan A, B, C demirbaş eşya esas, kullanılmaya ve tüketilmeye yarayan, yevmiye, imalat, defterlerini tutar. Bunlardan başka, kayıt, düşüm, sayım, birleştirme ve teslim tutanaklarını hazırlar ve saklar.

f) İstemsiz, kasıtlı ya da dikkatsizlik nedeni ile kırılan veya kaybolan eşyalar hakkında, yıl sonunu beklemeksizin gereken işlemleri gününde yapar.

g) Ayniyat işlemlerini her yıl sonunda hazırlar ve gerekli çizelgeleri süresinde Bakanlığa gönderir.

ğ) Okul yöneticileri tarafından verilecek diğer işleri yapar.

Madde 59 - Okulun demirbaş eşya ve gereçleri Bakanlığın emri olmadıkça geçici dahi olsa, başka bir daireye verilemez, okul sınırları dışına çıkarılamaz. Okul kitaplığındaki kitaplar, özel yönetmeliğe göre öğretmenlere ve öğrencilere verilebilir.

Madde 60 - Birden fazla memur bu işlerle görevlendirildiğinde birisi ayniyat saymanı, diğer yardımcıdır. Hazırlanan tutanak ve çizelgeler birleştirilerek saymanca imzalanır.

Madde 61 - Okul eşyası, okul sınırları içinde de olsa, özel konutlara kullanılmaz. Müdür evinin veya ev olarak kullanılmak üzere ayrılan bölümün (lojman) demirbaş eşyası müdür tarafından tesellüm ve ardıla şekline göre devredilir.

Depo ve Ambar Memuru

Madde 62 - Depo ve ambar memurunun görev ve sorumlulukları şunlardır;

a) Satın alınan eşyanın tesellümünde hazır bulunmak, muayene edilerek alınmasına karar verilen erzak ve eşyayı teslim alarak ambar veya depoda özenle saklamak,

b) Depo ve ambardaki kullanılmaya ve yoğaltılmaya yarayan erzak eşya ve gereçlerle ilgili ambar defterini ve yatılı öğrenci eşyasının ve gereçlerinin dağıtım defterini tutmak,

c) Ambar ve depoda bulunan gıda maddeleri, araç ve gereçlerin bakım ve sağlığa uygun şekilde saklanmasını, ambar ve deponun temizlik ve düzenini sağlamak,

ç) İdare şefi tarafından düzenlenen ve müdürce onanan tabelaya göre günlük yiyecek maddelerini nöbetçi öğretmen, idare şefi, aşçı ve nöbetçi öğrencinin huzurunda tartarak aşçıya teslim etmek ve tabelaları ilgililere imzalatmak,

d) Okula gelen yiyecek maddesi ve diğer araç, gereçlerin muayene ve tesellüm için "Ayniyat Talimatnamesi" gereğince işlemleri yapmak sonuçlandırmak ve saklamak,

e) Ambar ve depoya giren ve çıkan yiyecek, araç ve gereçlerle ilgili olarak "Ayniyat Talimatnamesi" hükümleri çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak, sonuçlandırmak ve saklamak,

f) Ambar ve depo stok durumunu devamlı izleyerek gereksinim görülecek yiyecek ve giyecek maddeleri ile araç ve gereçleri, sağlayabileceği düşünülen zaman gözönünde bulundurularak, önceden ilgili yöneticiye bildirmek, gereği yerine getirilinceyedek izlemek ve sonucunu ilgiliye bildirmek.

g) Okul yöneticileri tarafından verilen diğer işleri yapmak.

Mutemed ve Satınalma Memuru

Madde 63 - Mutemed ve satınalma memuru, yasa, tüzük, yönetmelik ve emirler gereğince yapılması gereken tüm işlemleri yapar. Bu işlemlerle ilgili evrak ve çizelgeleri zamanında hazırlayarak ilgililere verir veya gönderir.

Bu işlere ait görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kendisine verilen ödenekleri (Avans) müdürden aldığı emirlere, yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak sarf etmek ve hesabını süresinde kapatmak,

b) Maaş ve ücretler kayıt defterini tutmak,

c) Okul personeli ve öğrencilerinin aylık, ücret, harçlık, yolluk ve diğer parasal işlerinin mutemetliğini yapmak, bunlara ait evrakı düzenleyerek kayıtlarını ve bunlarla ilgili defterleri tutmak,

ç) Okulun diğer dairelerle ilgili, mali işlerini bizzat izlemek süresinde sonuçlandırarak müdüre bilgi vermek,

d) Personel ve öğrencilere ait aldığı para ve diğer ödenekleri kendisi ve okul müdürünün sorumluluğu altında bulunan kasada saklamak,

e) Okula satın alınacak araç, gereç ve yiyecek maddelerini "Ayniyat Talimatnamesi" ve ilgili Yasa hükümlerine göre sağlamak,

f) Her ay sonunda ödeme ve diğer gerçekleşme cetvellerini hazırlamak,

g) Satınalmaya ilişkin tüm evrakı ilgili dosyalarında saklamak,

ğ) Ayrıca ayniyat saymanı bulunmadığı takdirde ayniyat saymanlığı görevini yapmak, bu görevin gerektirdiği defter ve dosyaları tutmak, aylık gider çizelgeleri ile diğer ve ödeneklere ait çizelgeleri, Bakanlığın istediği sürede hazırlayıp göndermek,

h) Yöneticiler tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

ı) Tüm harcama kalemlerindeki ödenek durumunu sık sık ilgiliye bildirmek.

Ders Araçları ve Kitaplık Memuru

Madde 64 - Ders araçları ve kitaplık memurunun görevleri şunlardır:

a) Kendisine teslim edilen her türlü ders araç ve gereçlerini korur, saklar; bu araç ve gereçlerin bulundukları yerlerin temizlik ve düzenini sağlar,

b) Öğretmenlerin teorik ve uygulamalı derslerde kullanacakları ders araç gereç, kitap ve yardımcı kitapları derslik veya laboratuvarlarda zamanında hazır bulundurur. İşi bitenleri yerlerine koyar.

c) Öğretim yılı başında öğrencilere dağıtılacak ders kitaplarını müdürün talimatına göre dağıtır. Gerektiğinde geri alır.

ç) Laboratuvar ve teknik odası gibi belli yerlerde toplu olarak bulunan ders araç ve gereçlerini, öğretim yılı başında, yıl boyunca kullanılacak kadrolu öğretmene zimmetle teslim eder. Yıl sonunda teslim alır. Noksan olanlar için gerekli işlemleri yapmak üzere ayniyat saymanına bildirir.

d) Ders araçlarının demirbaş eşya defterini tutar, ayrıca bilgi bölümlerine göre ayrı bir defter tutar,

e) Demirbaş kitaplara ait demirbaş eşya defterini tutar kitapların bilgi bölümlerine veya yazar adlarına göre fişlerini düzenler,

f) Okul kitaplığını, müdürün saptayacağı zamanlarda öğrencilerin yararlanmaları için açık bulundurur,

g) Öğretmenler ve öğrencilerin kitaplık dışında okumak için alacakları kitapları özel yönergeye göre verir ve toplar,

ğ) Bunlardan başka, yöneticiler tarafından kendilerine verilen görevleri yapar.

Sekreter Daktilo ve Memurlar

Madde 65 - Daktilo ve memurların görevleri şunlardır:

a) Yöneticiler ve idare şefi tarafından kendilerine verilen her türlü yazı, daktilo işlerini yaparlar,

b) Gelen ve giden yazılara ait defter ve dosyaları tutarlar. Bu yazıların asıl ve suretlerini saklarlar. Yanıt gerekenlerin yanıtlarını süresinde hazırlarlar ve buna ilişkin tüm işlemleri günü gününe sonuçlandırırlar.

c) Giden evraka ait her türlü posta işlemlerini yaparlar ve resmi pul hesaplarını tutarlar,

ç) Tüm resmi yazıların desimal dosya sistemine göre dosyalanmasından, saklanmasından ve gereklerin ilgililere bildirilmesinden sorumludurlar.

d) Kendilerine teslim edilen gizli ve kişilere ait yazıların saklanmasından gizli kalmasından sorumludurlar.

e) Yazı ve çoğaltma makinalarının günlük ve haftalık bakım ve temizliğini yaparlar. Bunların korunmasından sorumludurlar.

f) Okulun çoğaltma işleri ile yöneticiler tarafından kendilerine verilen diğer işleri yaparlar.

Madde 66 - İdari memurlar bölümünde görevli memurlardan herhangi birinin bulunmaması halinde, bu memura ait yönetmelikte belirtilen görevleri hangi memurun yapacağına okul müdürü saptar.

Okulda Görevli Diğer Personel

Madde 67 -

a) Başhademe, okuldaki hizmetlilerin görev dağılımını yapar ve çalışmalarını izler. Okulun genel temizliğinin zamanında yapılmasını sağlar. Hizmetlilerin kılık, kıyafet ve kişisel temizliklerinin düzgün olmasını sağlar. Hizmetin yürütülmesinde görülen aksaklıkları ve görevini aksatanları saptayarak idare şefine bildirir.

b) Teknisyen: Okulun her türlü onarım, bakım işlerini izler ve yapar. Bu amaçla her gün okulu ve çevresini dolaşarak gördüğü eksiklikleri giderir, gideremediklerini yöneticilere bildirir. Kendisine teslim edilen araç ve gereçlerden sorumludur.

c) Şoför: Okuldaki motorlu taşıt araçlarının bakım, onarım, temizlik ve trafik muayenesi ve korunmasından sorumludur. Okul yöneticilerinin yaptığı iş planı ve verdiği emirlere göre hizmet yapar. Yöneticilerin izni olmadan aracı kullanamaz. Plakalardan başka araç iş defteri, araç siçil fişini, akaryakıt fişi gibi araçlarla ilgili kayıtları tutar yöneticilere imzalatır ve saklar.

Birden fazla şoför bulunması halinde, meslekte kıdemli olan şoföre karşı diğerleri sorumludur. Kıdemli şoför yukarıda belirtilen hizmetleri aynı zamanında denetlemeklede yükümlüdür.

ç) Aşçıbaşı: Mutfağın düzeni, temizliği yemeklerin sağlığı uygun bir şekilde hazırlanması, zamanında pişirilmesi, dağıtılması mutfak personelinin çalışma düzen ve temizliğinden aşçıbaşı sorumludur. Günlük erzakın ambardan çıkarılmasında hazır bulunur, teslim ve kilerde saklar, mutfak araç ve gereçlerinin kullanılmasında, bakımından ve korunmasından sorumludur.

Aşçıbaşı mutfak ve kilere görevlilerden başka kimseyi sokmaz.

Aşçı ve aşçı yardımcıları: Okul yöneticilerinin yapacağı çalışma programına göre aşçıbaşının verdiği her türlü işleri yaparlar.

d) Terzi: Okul personeli ve öğrencilere ait hertürlü resmi, giyim eşyalarını, yatak takımlarını, perde ve benzeri eşyaları diker, onarır ve gerekenlerin ütü işlerini yapar. Bu eşyaların saklanıp korunmasından sorumludur.

e) Kaloriferci: Okul yöneticilerin hazırlayacağı çalışma programına göre zamanında kaloriferleri yakmak, bakım, onarım ve temizliğini yapmaktan sorumludur.

Yakacak gereçlerini tasarruflu kullanır ve gereksinimi, sağlanabileceği düşünülen zamanı gözönünde bulundurarak, yöneticilere duyurur. Hizmetin az olduğu ve hiç olmadığı dönemde yöneticinin vereceği görevleri yapar,

f) Bahçıvan: yıl boyu okul bahçesinin düzen ve bakımından, ağaç ve çiçeklerin yetiştirilmesinden sorumludur. Hizmetin az olduğu kış aylarında yöneticilerin vereceği görevleri yapar.

g) Gece Bekçisi: Görevini devraldığı saatten başlayarak okul ve çevresinin beklenmesi ve korunmasından sorumludur. Önemli ve olağanüstü durumlarda gerekli önlemleri alır ve durumu anında nöbetçi öğretmene bildirir. Gece bekçisi saatinin yöneticilerce saptanacak aralarla kurulmasından, saat ve anahtarların bakım ve saklanmasından sorumludur.

ğ) Diğer Hizmetliler: Yöneticilerin, idare şefi ve başhademenin yaptığı iş bölümüne uygun olarak verilen her türlü görevleri yaparlar.

Madde 68 - Okul hizmetlilerinin seçiminde ve çalışmalarında şu ilkeler gözönünde bulundurulur:

a) Okula alınacak hizmetlilerin temiz ahlaklı, sağlık durumları elverişli ve hastalıksız olmaları ve en az ilkokulu bitirmiş olmaları koşulu aranır.

b) hizmetlilerin giyim ve tuvaletlerinin, okul eğitim araçlarını gerçekleştirecek nitelikte olmasına özen gösterilir. Giyimlerinde benzerlik sağlanır.

c) Hizmetlilerin hizmet içinde yetiştirilmeleri için okul ilgilileri tarafından gerekli önlemler alınır,

ç) Hizmetlilerden görevini gereği gibi yapmayanlar ile görevlerine gelmeyenler hakkında ilgili yasalara göre işlem yapılır.

Madde 69 - Aşağıda belirtilen işleri yaptırmak üzere, okula yeteri kadar hizmetli atanır.

Hizmetlilerin görevlerinden başlıcaları şunlardır:

a) Okul binası ve okula bağlı uygulama alanları ile okul eşyalarının temizliğini yapmak,

b) Işıtma, sıhhi ve elektrik döşemelerinin işletme, bakım, koruma ve basit onarımlarını yapmak,

c) Okula gelen türlü araç ve gereci gerekli yerlere taşımak ve yerleştirmek,

ç) Okulun badana, boya ve benzeri işlerini yapmak,

d) Okulun posta ve evrak dağıtım işini okul içinde ve dışında yürütmek,

e) Mutfak işlerinde yardımcı olmak,

f) Okul ve tesislerinde geceleri, çalışma saatleri dışında ve tatillerde verilecek nöbet görevini yapmak,

g) Okul bahçesinin temizlik, bakım ve diğer hizmetlerini yapmak,

ğ) Okul idaresi ve öğretmenlerinin verecekleri hizmet ile ilgili diğer işleri yapmak,

Hizmetliler bu görevlerini okul idaresince yapılacak bir programa göre yerine getirirler.

Komisyonlar

Madde 70 - "Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu" gereğince satın alma Komisyonu şu suretle kurulur:

a) Bir sorumlu saymana bağlı bulunan okulların ortak işleri için kıdemli okul müdürünün başkanlığında diğer okul müdürlerinden ve sorumlu saymanlardan oluşmak üzere bir komisyon kurulur.

b) Sorumlu bir saymana bağlı bulunan okulların yalnız kendi okullarını ilgilendiren satınalma işleri için satınalma komisyonu okul müdürünün veya görevlendireceği bir kimsenin başkanlığında sorumlu sayman ve öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilecek bir öğretmen üyeden oluşur.

c) Sorumlu bir saymanlığa bağlı bulunmayan okulların satınalma komisyonları il merkezlerinde, okul müdürünün başkanlığı altında defterdar veya görevlendireceği bir memur, belediye meclislerinden görevlendirilecek bir kişiden oluşur.

İl Sağlık tesislerinin genel gereksinimlerinin ihalesinde komisyon başkanı, il sağlık müdürü veya görevlendireceği sağlık kurum amiridir.

ç) İş, inşaat, bayındırlık ve fen işlerine ait olduğu takdirde bu komisyonlara bayındırlıktan bir üye katılır.

d) Yukarıdaki paragraflarda gösterilen satınalma komisyonları "Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ve Yönetmeliği" ile "Muhasebe-i Umumiye Kanunu" ve "Ayniyat Yönetmeliği" hükümleri gereğince iş görürler.

Madde 71 - Her sağlık meslek lisesinde Başyardımcı veya müdür tarafından görevlendirilecek bir yardımcının başkanlığında bir yıl için seçilen iki öğretmen ile idare şefinin de katılmasıyla oluşan bir "Muayene ve Tesellüm Komisyonu" bulunur. Komisyon, usulüne uygun satın alınan eşya ve gereçlerin şartname ve sözleşmelere uygun muayenesini yaparak gereğine göre kabul veya reddi hakkında gereken işlemi saptar. Yiyecek bu benzeri maddelerin muayenesinde nöbetçi öğretmen de hazır bulunur. Bu komisyona ilgili memurunda katılmasıyla oluşacak komisyon aynı zamanda "Ayniyat Yönetmeliği" hükümlerine göre her mali yıl sonunda demirbaş ile kullanılmaya yarayan eşya ve gereçlerin sayım ve denetimine ait görevleride yapar. Bu komisyonunun muayene ve tesellüm işlerine ait kararları okul müdürü tarafından onaylanır. Satınalma komisyonunda görevli olan üyelerden herhangi birisi muayene veya sayım komisyonunda görev alamaz.

Madde 72 - Okulların ambarı her gün mühürlenir veya çift kilitle kilitlenir. Anahtarlardan birisi ambar memurunda, diğeri nöbetçi öğretmende bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurullar-Eğitici Çalışmalar

Öğretmenler Kurulu

Madde 73 - Okulun tüm öğretmenleri ile aday öğretmenlerden oluşur.

Öğretmenler Kurulunun başkanı müdürdür.

Müdürün bulunmadığı zamanlarda; müdür başyardımcısı, onun da bulunmaması halinde en kıdemli müdür yardımcısının başkanlığı altında toplanır.

Öğretmenler Kurulu öğretim yılı başında, öğretim yılı içinde ve öğretim yılı sonunda veya müdürün gerekli gördüğü zamanlarda müdürün çağrısı ile toplanır. Ayrıca öğretmenlerin üçte ikisinin yazılı isteği ile de toplanır.

Öğretmenler Kurulu Kararları bir tutanağa geçirilir ve müdürün onayından sonra yürürlüğe girer, bunlardan gerekli görülenlerin bir örneği Bakanlığa gönderilir. Diğer tutanaklar usulüne göre saklanır.

Olağanüstü haller dışında, öğretmenler kurulu toplantılarının zamanı, yeri ve gündemi önceden ilgililere yazılı olarak duyurulur.

Madde 74 - Öğretmenler Kurulunda:

a) Eğitim ve öğretim işlerinin düzenli yürütülmesi,

b) Okulun disiplin işleri

c) Öğrencilerin çalışma ve yetişme durumları üzerine alınması gereken önlemler,

ç) Eğitsel kollarda görev alacak öğretmenlerle sınıf öğretmenliğinde görevlendirilecek öğretmenlerin saptanması (Bu görevler için öğretmen seçilmezse müdür görev dağıtımı yapar,

d) Bakanlığın bildireceği konular,

e) Aday öğretmenlerin durumu, (Okulun kadrolu öğretmenlerinin katılacağı bu toplantıya aday öğretmenler katılamaz. Aday öğretmenlerin durumu hakkındaki görüşmeler ayrı bir tutanakla saptanır.)

f) Öğretim yılı içinde yapılan eğitim ve öğretim çalışmalarının öğretim yılı sonunda değerlendirilmesi,

g) Okutulacak dersler, haftalık ders saatleri, müfredat programları ve bu programlarda yapılması gereken değişiklikler hakkındaki görüşler,

ğ) Zorunlu ve serbest kurslar, mesleki ve bilimsel konferanslar hakkındaki düşünceler,

h) Okul Müdürünün gerekli gördüğü diğer konular,

ı) Öğretmenler kurulunun tartışılmasını gerekli gördüğü eğitim, öğretim ve yönetim işleri ile ilgili diğer konular,

i) Öğrenci disiplin kurulunun asıl ve yedek üyelerinin seçimi görüşülür.

Madde 75 - Verilen kararlar karşıt oy vermiş olanların gerekçeleri ile birlikte yazılır, toplantıya katılanlarca imzalanır.

Madde 76 - Öğretmenler kurulu üye sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

Madde 77 - Öğretmenler kurulunda aday öğretmenlerin durumu üzerinde yapılan konuşmalar dışında, kişisel ve meslek dışı konular üzerinde görüşme ve tartışma yapılamaz.

Sınıf ve Zümre Öğretmenleri toplantıları

Madde 78 - Okullarda aynı dersleri veya birbiriyle ilgisi olduğu öğretmenler kurulunca saptanan dersleri okutan öğretmenler birer zümre oluştururlar. Aynı dersi okutan zümre öğretmenleri ile aynı şubede ders okutan öğretmenler aralarında sürekli iş birliği ve beraberlik sağlamak için toplanırlar. Zümre öğretmenleri yılda en az üç kez toplanır. Sınıf öğretmenleri kurulu II. dönem başı, öğretim yılı sonunda ve sınıf geçme devrelerinde toplanır. Sınıf ve zümre öğretmenleri toplantısına okul müdürü başkanlık edebileceği gibi, gerekli gördüğü hallerde müdür yardımcılarından birini veya o sınıf yahut zümre öğretmenlerinden birini toplantı başkanı olarak görevlendirir.

Zümre ve sınıf öğretmenleri kurulu başkanı, çalışmalarını müdüre karşı sorumlu olarak yürütür.

Sınıf ve zümre öğretmenleri toplantıları kararları müdürün onayından sonra yürürlüğe girer, bunlardan gerekli görülenlerin bir adedi Bakanlığa gönderilir.

Olağanüstü haller dışında bu toplantıların zamanı önceden ilgililere yazı ile duyurulur. Toplantı ders saatleri dışında yapılır.

Zümre Öğretmenleri toplantılarında:

a) Derslerin birbirine uyumlu olarak yürütülmesi,

b) Okutulacak bir ders kitaplarının yönetmelik ve emirlere uygun olarak saptanması,

c) Uygulama alanlarında ders araçlarından, laboratuvar ve çevreden yararlanılma işlerinin programlaştırılması,

ç) Dersle ilgili inceleme gezilerinin düzenlenmesi,

d) Öğretim yöntemlerinin saptanması,

e) Aday öğretmenlerin yetiştirilmesi

f) Bakanlıkça verilen öğretimle ilgili emirlerle okul müdürlüğünce gerekli görülen diğer konuları görüşürler.

Sınıf öğretmenleri Kurulu Toplantılarında:

a) İlk toplantıda öğretmenlerin, yıllık planlarında gösterdikleri yazılı, sözlü, uygulama, ödev günlerinin kararlaştırılması ve eşgüdümün sağlanması,

b) O sınıftaki öğrencilerin bilgi, davranış, çalışma, devam, disiplin ve eğitim durumları,

c) O sınıftaki başarısız ve uyumsuz öğrencilerin yönlendirilmesi,

ç) O sınıftaki üstün başarılı öğrencilerin yönlendirilmesi,

d) Sınıf seçme devrelerinde saptanan yıl sonu notlarında başarısız olan öğrencilerin durumlarının sınıf geçme ve sınav yönetmeliğine göre değerlendirilip, sonuca bağlanması görüşülür.

Madde 79 - Sınıf ve zümre öğretmenleri toplantılarında yapılan görüşmeler tutanağa geçirilir. Görüşmelerde alınan karar ve önlemlerin uygulama sonuçları sonraki toplantılarda gözden geçirilir. Ve gerekli kararlar alınır.

Alınan kararlar müdürün onayından sonra yürürlüğe girer. Bunlardan gerekli görülenlerin bir adedi Bakanlığa gönderilir.

Disiplin İşleri

Madde 80 - Disiplin işleri Bakanlık Sağlık Meslek Liseleri disiplin yönetmeliğine göre yürütülür.

Madde 81 - Okullarda her türlü eğitici çalışmalar "Sağlık Meslek Liseleri eğitici çalışmalar yönetmeliği" hükümlerine göre yürütülür.

Nöbetler

Madde 82 - Okullarda nöbetler öğretim yılı başlamasından bir gün önce başlar, sınav uygulama ile bütünleme sınavları süresince devam eder. Nöbetler ek görev ve saat başı ücretli öğretmenler dışında kadrolu öğretmenler tarafından okulda tutulur.

Memuriyette hizmeti Bayanlarda 20 yıl Baylar da 25 yıl veya daha fazla olan öğretmenler isterlerse okul müdürüne bir yazı ile başvurarak onayını aldıktan sonra nöbet tutmayabilirler.

Madde 83 - Nöbet işleri okulların özelliklerine göre gündüz, gece ve resmi tatil günleri nöbetleri olmak üzere üçe ayrılır. Okul müdürü gündüz, gece ve tatil nöbetlerini tutacak öğretmenlerin sayılarını dikkate alarak, öğretmenlerin tutacakları nöbet sayılarını düzenlemeye yetkilidir.

1 - Yatılı ve gündüzlü okullarda gündüz nöbetleri 1. dersten yarım saat önce başlar, aralıksız devam ederek son dersten onbeş dakika sonra biter, bu nöbeti okulların kadrolu öğretmenleri tutar. Gündüz nöbetçilerinin görevleri şunlardır.

a) Zaman çizelgesine uygun olarak ders zillerinin zamanında çalışmasını izler, uygulamaya gidecek, öğrencilerin yoklamalarını yaparak gitmelerini sağlar ve öğretmenleri göreve davet eder. Göreve gelmeyen öğretmenleri müdüre bildirir.

b) Ders dışı zamanlarda öğrenciler arasında sık sık dolaşarak disiplini sağlar,

c) Günlük tabelaya göre ambardan çıkan veya okula gelen yiyecek ve diğer maddelerin tartı, muayene ve teslim alınmasında hazır bulunur. Zamanında gelmeyen maddeleri anında ilgililere bildirir.

ç) Hasta öğrencilerin muayene ve tedavi işlerini izler, bu işle görevli olanlara yardımcı olur.

d) Yöneticilerce gerekli görüldüğü takdirde öğretmeni gelmeyen veya boş geçen derslerde bulunur.

2 - Gece nöbetlerini yatılı erkek okullarında erkek, yatılı kız okullarında bayan öğretmenler tutarlar.

Zorunlu durumlarda ve okul müdürünün uygun gördüğü hallerde sağlık personeli sorumlu veya yardımcı olarak nöbet tutar. Gece nöbetleri yatılı okullarda gündüz nöbetinin başlama saatine kadar devam eder. Karma okullarda kızlar için ayrı, erkekler için ayrı olmak üzere gündüz gece ve tatil nöbetleri belirlenen esaslara göre yürütülür.

Gece nöbetçilerinin görevleri şunlardır:

a) Gece nöbetçisi okul müdürünün vekilidir. Var olan yönetmelik ve verilen emirler gereğince okulun normal düzenini sürdürür. Olağanüstü acil ve önemli hallerde gerekli önlemleri almakla beraber durumu hemen okul müdürüne bildirir.

b) Okulun zaman çizelgesine göre açılış ve kapanışını sağlar.

Kapanma saatleri süresince, denetleme yetkisi olanlar dışında kimsenin okula girmesine izin vermez.

c) Gece bekçileri ve nöbet zamanlarındaki diğer hizmetlilerin görevlerini kontrol eder. Nöbet defterini tutar ve gördüğü aksaklıkları ilgililere bildirir.

ç) Acil hastaların ilgili yere gönderilmesi dışında, her ne nedenle olursa olsun, öğrencilere özel izin veremez.

d) Zaman çizelgesine göre ders, uygulama ve etüt, yemek, yatma, kalkma, giyim, temizlik, dinlenme, ısınma gibi işlerin düzenini sağlar ve yönetir.

e) Resmi tatil nöbetleri resmi tatilin başlangıç saatinde başlar ve okul idaresinin düzenlediği nöbet çizelgesine göre devam eder. Resmi tatil gündüz nöbetleri gündüz nöbet esasına, gece nöbeti, gece nöbet esasına, göre tutulur.

Resmi tatil nöbetçileri gece ve gündüz nöbetlerinde yapılması gerekli olan görevleri yürütürler.

Madde 84 - Tüm nöbetçiler yukarda yazılı görevlerden başka:

a) Nöbetleri birbirinden devralan ve devreden nöbetçiler beraberce tüm okulu dolaşarak aksaklıkları saptarlar. Nöbetteki görevli bu aksamaları gidermeye çalışır. Gideremediği konuları anında yöneticilere bildirir ve nöbet defterine yazarlar.

b) Okulun genel düzeni ve temizliğinden sorumludurlar.

c) Kahvaltı ve yemeğin zamanında hazırlanmasını sağlarlar. Dağıtım ve yedirilmesinde öğrencilerin başında bulunurlar günlük tabelaya esas mevcut çizelgesini hazırlar, ilgiliye verirler.

ç) Okuldaki Elektrik ve suların gereksiz yere kullanılmasına engel olurlar.

d) Öğrencilerin banyo ve çamaşır yıkama hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlarlar.

e) Öğrencilerin kişisel sorunları ile ilgilenerek gerekli yardımı yaparlar ve ilgililere bildirirler.

f) Öğrencilerin hafta sonu ve resmi tatil izinlerinde okuldan çıkış ve dönüşlerini izler ve yönetirler.

g) Nöbetleri sonunda önemli durumları nöbet defterine yazmakla beraber, gerekli bulduklarını yazılı olarak okul müdürüne bildirirler.

Madde 85 - Okulların özelliğine ve gereksinimine göre müdür başyardımcısı ve yardımcıları ile öğrenciler ve diğer personele de nöbet görevi konulabilir.

Madde 86 - Okullarda nöbet görevi alan öğretmen ve sağlık personeli müdürün görevlendireceği yöneticilerden birinin başkanlığında en az ayda bir kez toplanarak nöbet hizmet hizmetlilerinin değerlendirilmesini yaparlar. Alınacak önlemleri ve önerileri görüşerek sonucunu okul müdürüne bir raporla sunarlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt-Kabul

Madde 87 - Sağlık Meslek Liselerinin birinci sınıflarına aday yazılma Bakanlıkça yeri ve kuruluş şekli saptanmış sınav merkezlerindeki sınav komisyonuna yapılır. Başvurma tarih ve süresi her yıl Bakanlıkça saptanır ve duyurulur.

Giriş sınavları Bakanlıkça saptanan tarihlerde il merkezlerin de merkezi sistemle yapılır. Madde 87 - (Değişik - R.G.: 7.5.2003 - 25101 / m.1) Sağlık meslek liselerine öğrenciler, merkezi sınavla veya diploma notu üstünlüğü esasına göre alınır.


Madde 88 - Sınavı kazanan adayların verilecekleri okul ve bölümler okudukları yabancı dil ve kontenjan durumu dikkate alınarak sınav kazanarak okula kaydı yapılacak öğrencilerin aldıkları puana göre en yüksek puandan aşağıya doğru gitmek koşulu ile okullara Bakanlıkça bildirilir.

Başvuranlardan istenilen belgeler:

a) Öğrenci tarafından yazılmış dilekçe (Dilekçede mezun olduğu okulda okuduğu yabancı dil belirtilecek.)

b) 3 adet vesikalık fotoğraf

c) Öğrenim durumu gösterir fotoğraflı ve onaylı belge

ç) Nüfus kimlik cüzdanının aslı ya da onanmış örneği,

Madde 89 - Sağlık Meslek liselerinin birinci sınıflarına alınacak öğrencilerin aşağıdaki koşulları taşıması gerekir.

A. Genel Koşullar:

a) Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmak (Türkiye'de oturma izni olan yabancı uyruklu öğrencilerin okula alınmaları Bakanlığın iznine bağlıdır.)

b) Sağlığı, girmek istediği mesleğin öğretim ve yürütülmesine elverişli olduğunu gösterir, sağlık kurulu raporu almış olmak, kekemelik, şaşılık, körlük, sağırlık, topallık, kamburluk, cücelik ve benzeri özürler okullara alınmaya engel özürlerdir. Bu gibilerin özürleri okula kayıtlarında okul müdürlüğünde saptandığı takdirde sağlık raporu almış olsalar bile kayıtları yapılamaz.

c) Evli, boşanmış veya nişanlı olmamak, (Öğrenci iken evlenen veya nişanlananların okulla ilişkileri kesilir.)

ç) Sabıka kaydının bulunmadığını, yerel Cumhuriyet Savcılığından alacağı belge ile kanıtlamak,

d) O yıl giriş sınavını kazanmış olmak,

A. ÖZEL KOŞULLAR:

a) Temel eğitimin II. kademesi (Ortaokul) mezunu olmak veya ortaokul son sınıfta bulunmak,

b) Bakanlıkça o yıl için belirtilen yaş sınırları içinde bulunmak veya yaş düzeltilmesi için mahkemeye başvurduğuna ilişkin belge getirmek.

Madde 90 - Lise veya dengi okullarda okuyanlar veya bu okullardan ayrılanlar, Ortaokul dengi ve meslek okulları son sınıfından olanlar veya bu okulları bitirenler ile yukarıdaki özel ve genel koşullardan herhangi birini taşımayanların aday kaydı yapılamaz.

Madde 91 - Özel ve genel koşulları taşıyan ve okula aday kaydını yaptıran öğrencilerin, okula velileri ile birlikte başvurmaları ve aşağıda yazılı belgeleri tam olarak okul yönetimine vermeleri gerekir;

1 - Sağlık Kurulu raporu,

2 - Örneği Bakanlıkça gönderilen ve noterce düzenlenen yüklenme (Taahhüt ve kefalet) senedi.

3 - Sabıkası bulunmadığına ilişkin yerel Cumhuriyet Savcılığından alınan belge,

4 - Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden evli veya boşanmış olmadığını gösterir belge.

5 - Ortaokul diploması (Diploması hazırlanmayan öğrencilerden fotoğraflı çıkma ve belgesi istenir.)

6 - Nüfus kimlik cüzdanı aslı (Öğrenci dosyasındaki kayıtla karşılaştırıldıktan, kayıtların doğruluğu görüldükten ve örneği alındıktan sonra geri verilir.

7 - Aday giriş kartı

8 - 5,5x6 cm. ölçüde açık başla ve önden çekilmiş 12 adet fotoğraf.

9 - 6 adet pullanmış ve üzerine veli adı soyadı yazılmış zarf

10 - Kayıt bildiriği, okuldan verilir. Ve veli tarafından doldurulur.

Madde 92 - Okullara giriş sınavı ile alınacak öğrencilerin aday kayıtlarında belirlenen koşullara durumlara uymadığı halde, yanlışlıkla aday kaydı yapılan öğrencilerle, okullara kesin kayıt için belgelerini Bakanlıkça gösterilen süre içinde tam olarak getirmeyenlerin, giriş sınavını kazansalar dahi kesin kayıtları yapılmaz.

Madde 93 - Yabancı uyruklu olanların okullara kesin kayıtları Bakanlığın iznine bağlıdır. Okudukları okullarda hiçbir belge almadan yurda sığınan göçmen çocuklarının kayıtları Bakanlığın belirtildiği şekilde yapılır.

Madde 94 - Ana ve babanın veli olması esastır. Ana ve babanın okulca kabul edilebilecek bir özürü olduğu takdirde gündüzlü ve yatılı öğrenciler. Okulun bulunduğu yerde oturan okulca kabul edilecek özellikleri taşıyan bir veli göstermeye zorunludur. Bu özellikleri göstermeyenlerin yalnız yatılı olanların veliliğini okul müdürü veya öğretmenler üzerine alabilirler.

Öğrenim sırasında velisi bulunduğu öğrenci ile gereği gibi ilgilenmeyen velilerin değiştirilmesini okul yönetimi isteyebilir.

Madde 95 - Sağlık Meslek liselerine başvurarak girme hakkını kazananlar, önce aday kayıt defterine yazılır. Dosyası tamamlanmayan aday sicil defterine geçirilmez ve tasdikname verilmez. Ancak, aday defterine yazıldığı günden başlayarak öğrencinin okula devamına izin verilir.

Madde 96 - Okula kaydedilen öğrenciye okul yönetimince okul numarası, devam edeceği sınıf ve şubesi bildirilir.

Madde 97 - Okula ilk kaydından başlayarak sürekli olarak 20 gün devam etmeyen ve bu konuda geçerli bir özür bildirmemiş bulunan öğrenci, okuldan ayrılmış sayılır. Bunlar hakkında kayıt silme işlemi yapılır. Tasdikname verilmez. Getirdiği belgelerin arkasına durumu belirtilir. Ve belgeleri geri verilir.

Madde 98 - Okulun aday defterine kaydedilip henüz kaydı tamamlanmamış olanlardan 30 gün içinde ayrılmak isteyenlere tasdikname verilmez. Daha önce geldikleri okuldan getirdikleri diploma, tasdikname ve diğer öğrenim belgelerinin altına durumları yazılarak ve devamlarını gösterir bir belge bağlanarak getirdiği belgelerle birlikte imza karşılığında geri verilir. Ancak kaldığı günler için adına yapılan giderler ödettirilir.

Madde 99 - Okula ilk kaydını yaptırarak devam etmeye başlayan öğrenci 30 gün sonra sicil defterine kaydedilerek kişisel dosyası geldiği okuldan istenir, bu gibi öğrenciler okuldan ayrılmak istedikleri takdirde adlarına yapılan giderler ödettirilir, tasdikname düzenlenir ve kaydı silinir.

Madde 100 - Öğrenimi süresinde kendi isteği ile okuldan ayrılmak için başvuran öğrencilerden (18 yaşını tamamlamış ise) velisinin izin belgesi istenir.

Bu durumda olanlara Devlet borcu ödettirilir ve kayıt silme işlemi yapılır.

Bunların Bakanlığa bağlı okullarda tekrar okumak istemeleri dahilinde kayıtları yapılmaz. Madde 100 - (Değişik - R.G.: 7.5.2003 - 25101 / m.2) Öğrenim süresince kendi istekleri ile okuldan tasdikname ile ayrılan öğrenciler, öğrenim hakkını ve öğrenci olma niteliklerini kaybetmedikleri takdirde tasdikname aldığı öğretim yılını takip eden ilk öğretim yılı başında ve ilk on gün içinde başvurmaları halinde kendi okul ve bölümlerine kayıtları yapılır.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Nakiller ve Öğrenim Belgeleri

A. Nakiller

Madde 101 - (Değişik - R.G.: 3.10.1982 - 17827) Aynı dalda öğretim yapan okul öğrencilerinden;

a) Sağlık Kurulu raporu ile lüzum gösterilenlerin,

b) Tasdikname ile uzaklaştırma cezası alanların,

c) Mazeretleri Bakanlıkça uygun bulunanlardan durumları uyanların okullar arası nakilleri yapılır.

Madde 102 - Okulu bitiren öğrencilere zorunlu hizmet sürelerini tamamlamadan veya devlet alacağını ödemeden, diploma, diploma örneği çıkış belgesi verilmez. Ancak bir üst öğrenim kurumuna devam etmek isteyenlere istediği belgenin aslının, örneğinin veya fotokopisinin kendisine verilmemesi kaydı konularak ilgili okula gönderilir.

Madde 103 - Diploma almaya hak kazanma dışında (Sağlık, disiplin ve diğer zorunlu nedenlerle) veya kendi isteği ile okuldan ayrılan öğrencinin tasdiknamesi yazılı isteği üzerine 2 iş günü içinde düzenlenir. 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin yazılı istekleri ile birlikte velilerinin de yazılı istekte bulunması zorunludur. Her ne nedenle olursa olsun tasdikname ile okuldan ayrılan öğrencilerin tasdiknamelerine ayrılış nedeni ile öğrencinin izlediği program, yabancı dili ile derslerdeki başarı durumu ve isteğe bağlı ders belirtilir.

Madde 104 - Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğine göre, bitirmeye veya sınıf geçmeye ilişkin sınavlarla bağlanmış olan öğrenciye tasdikname verilmez.

Madde 105 - Okuldan ayrılanlara bir evvelki okuldan aldıkları, diplomaları arkalarına en son öğrenimleri ve okuldan ayrılma durumu kaydedilip, onaylı bir örneği dosyasında alıkonmak koşulu ile aslı kendisine verilir.

Madde 106 - Okuldan verilen diploma, tasdikname ve belgeleri kaybedenler bir dilekçe ile okul yönetimine başvururlar. İlgilinin öğrenim durumu kayıtlara göre okul yönetimince dilekçesinin arkasına yazılır. Fotoğraf yapıştırılıp, onaylanarak belge kendisine verilir. Ayrıca durum öğrencinin siciline işlenir. Ancak diplomasını kaybedenler diploma aldıktan sonra bir okula devam etmemişlerse kayıt sureti verilmeden önce, gittikleri okula sorulmak suretiyle son durumları dilekçelerine yazılır. Bu hususta sicile işlenir.

Tasdikname ile ayrılanların öğrenim durumları en son ayrıldıkları okulca saptanır.

Aldıkları kayıt örneklerini iki defadan fazla kaybedenlerin durumları, yukarıdaki şartları tamamlamak koşuluyla fotoğraflı bir yazı ile istedikleri ilgili makamlara bildirilir. Kendilerine öğrenim kaydı verilmez. Öğrencilerin durumları hakkında okullardan resmi dairelere gönderilen yazılarla, öğrenci not karneleri öğrenim belgesi olarak kullanılmaz.

Sınıfta kalma veya disiplin yönetmeliğine göre okuldan çıkarılanlara durumlarını bildirir belge verilir.

Madde 107 - Basılı her türlü belge ve diplomalar el yazısı ile ve çıkmayan mürekkeple doldurulur. Belge ve diplomalar kazıntısız ve silintisiz düzenlenir.

Diplomaların Düzenlenmesi

Madde 108 - Okullarda diplomalar Bakanlıkça hazırlanan ve gönderilen şekil ile doldurulur. Bu diplomalarda genel içerikten başka öğrencinin bitirdiği okul, mezuniyet tarihi, diploma notu ve derecesi, bölümü meslek unvanı ve zorunlu hizmet süreleri gösterilir.

Diplomalar, diploma almaya hak kazananların iki adet listesi 6 adet fotoğraf, diploma bildirgileri ve nüfus cüzdanları sureti ile birlikte bütünleme sınavlarını takip eden bir ay içinde, diploma defteri onaylanmak ve tescil edilmek üzere Bakanlığa gönderilir.

Diplomaların doldurulmasında, kayıtlara, bildirgeye ve nüfus cüzdanına uygunluğu gözönünde tutulur.

Diploma tarihleri

Madde 109 -

a) Doğrudan mezun olanlar için derslerin kesildiği,

b) Tamamlama sınavlarında mezun olanlar için, sınıf öğretmenler kurulu toplantısının son günü,

c) Bütünleme sınavlarında mezun olanlar için sınıf öğretmenler kurulu toplantasının son günü,

ç) Engel ve tek ders sınavlarında mezun olanlar için engel ve tek ders sınav günü, tarihlerini taşıyacaktır.

Bu tarih, "diplomada ayrılan" okulu bitirdiği tarih "kısmına yazılır." Okul müdürünün onayı üzerindeki tarih, diplomanın düzenlenme tarihidir. İki tarih birbirine uymayabilir.

Madde 110 - Sınıf geçme ve sınavları, S.S.Y.B. Sağlık Meslek Liseleri sınıf geçme ve sınav yönetmeliğine göre yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Öğrenciler

Madde 111 - Okul yöneticileri ve öğretmenler, gerek derslerde ve gerekse okulun genel yaşamı içinde öğrencinin kişisel gelişmesine olanaklar sağlamak, toplumsal eğitimlerini, yurt, meslek ve yardımseverlik ödev ve sorun olgularını besleyip güçlendirmek, ulusal ve toplumsal yaşamın gerektiği iş bölümü ve beraberliğine alıştırmak ve boş zamanlarını öğretmek için önlemleri almakla yükümlüdürler.

Öğrencilere verilen işler

Madde 112 - Okulun, eğitici çalışmalar yönetmeliğinde belirlenen amaçlara ulaşabilmesi için, öğrencilerin elden geldiğince geniş surette okul işlerine katılması ve kendi öğrenci topluluğu için etkin görevler almak üzere kendilerini yönetmeye alıştırılmaları gereklidir. Bu amaçla öğretim saatleri dışında olmak üzere öğrencilere verilecek görevler ve sınırları aşağıda belirtilmiştir.

a) Okulların birinci sınıf öğrencilerine okul içi ve okul dışı genel temizlik ve bakım işlerinde olmak üzere, dershaneler, laboratuvarlar, mutfak, çamaşırhane ve yemekhane işlerinde görev verilir.

b) Okulların ikinci sınıf öğrencilerine beslenme işlerinde mutfak temizliği, yemeğin hazırlanması ve dağıtımı işlerinde görev verilir.

c) Okulların üçüncü sınıf öğrencilerine yöneticilerce uygun görülecek yemekhane ve yönetsel işlerde görev verilir.

ç) Son sınıf öğrencilerine müdür veya müdür yardımcılarının gösterdikleri yönetim işleri, devam işleri ve öğrenci nöbetlerinin düzenlenmesi ile öğrenci sorumlu nöbetçiliği görevi verilir.

Bu işler öğrenciler arasında nöbetleşe yapılır. Öğrenci nöbet işleri okul yöneticilerince düzenlenir ve nöbetçi öğretmen tarafından kontrol edilir.

Yukarıda belirtilen görevler dışında öğrencilere özel iş ve hizmetler ile okul dışı uygulama alanlarında eğitim, öğretim ve hasta bakımı hizmetleri sayılmayan genel temizlik işleri görevi verilemez.

Öğrenci İzinleri

Madde 113 - Öğrencilere, okullarda görevli bulunmadığı durumlarda hafta sonu izni ve yönetimce uygun görüleceklere evci izni verilir. (*)

(*) Hafta sonu ve tatil günleri izinlerinin süresi Bakanlıkça saptanır. İzinlerin başlayış ve bitiş saatleri yörenin ve mevsimin özellikleri dikkate alınarak, okul müdürlüğünce saptanır. Okul müdürü gerekli gördüğü hallerde bu izin süresini kısıtlar. Durumu nedeniyle birlikte bakanlığa bildirir.

1) Bayramlarda veya zorunlu tatillerde evci izni olanlar veya evlerine gitmek isteyenler yönetmeliğe uygun olarak gönderilir.

2) Evci izni: Okulun bulunduğu kentte belediye sınırları içinde oturan anne, baba, kardeş ve amcaya verilir. Velinin onayı ile evci çıkacağı kişinin birlikte başvurusu ve okul yönetiminin uygun bulması halinde evci için işlem yapılır.

a) Evci izin belgesi her yıl için düzenlenir. İki örnek olarak düzenlenecek bu belgelerde öğrenci velisinin ve evci iznine çıkacağı kişinin okulca mühürlenecek fotoğrafları ile okul müdürünün ve öğrencinin sorumluluğunu yüklenen kişilerin adres, telefon ve imzaları bulunur.

b) Evci çıkan öğrenciler izin belgelerini evci çıktıkları yer sorumlusuna imza ettirip okula dönüşlerinde yönetime verir.

c) Evci öğrencilerden hasta olanlar izin süresini beklemeden hemen okula döner, tedavisi okulca sağlanır.

ç) Evci çıkmasında sakınca görülen veya evcilik niteliğini kaybedenlerin evcilik izinleri kaldırılır.

d) İzin süresini geçirenler ve izin sırasında suç niteliğinde davranışı görülenler hakkında disiplin yönetmeliği hükümleri uygulanır.

e) Okul yönetimi gerek ve zorunlu gördüğü durumlarda öğrencilere evci iznini vermeyebilir.

f) Öğrenciler tatillerinde ve izinlerinde kayıt bildiriğinde belirtildiği şekilde gideceği yere gönderilir; okulda kalmaları zorunlu olan öğrenciler okulda barındırılırlar ve doyurulurlar. Bunlar yönetmelik hükümlerine uyarlar.

g) Sürekli olarak okula üç gün gelmeyen bu konuda geçerli kanıt bildirmemiş olan öğrencinin velisine bir yazı yazılarak durumu bildirilir. Ve gerekirse koğuşturması yapılır.

İş ve Tatil Günleri

Madde 114 - Öğretime ve sınavlara başlama ve son verme zamanları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı orta dereceli okullar sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinde belirtilen sürelere göre saptanır. Gerekli durumlarda bu günlerde yapılacak değişiklikler Bakanlıkça zamanında okullara duyurulur.

Madde 115 - Okullarda bir ders süresi 40 dakikadır. Ders araları derslerin başlama ve bitme saatleri okul Müdürlüğünce saptanır.

Madde 116 - Uygulamalar, okulların özelliğine ve bölümlerine göre, günün 24 saatinde, herhangi bir saatte, vardiye usulü ile veya öğrencilerin tamamını göndererek yapılacağı gibi, haftanın belirli günlerinde tam gün veya yarım gün şeklinde de yapılabilir. Bunu okul müdürü belirler.

Madde 117 - Haftalık ders saati toplamı okulların bölümlerine ve sınıflarına göre öğrenim programlarında gösterilir.

Madde 118 - Yaz ara vermesi dışında okulların ara verme zamanları şunlardır.

a) Haftanın resmi ara verme günleri (Cumartesi-Pazar)

b) Cumhuriyet Bayramı: (28 Ekim öğleden sonra başlamak üzere 29 ve 30 Ekim günleri)

c) Yılbaşı (31 Aralık öğleden sonra ve 1 Ocak günleri)

ç) Yarı yıl (1 Şubat günü başlamak üzere 15 gün)

d) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (22 Nisan öğleden sonra başlamak üzere 23 ve 24 Nisan günleri)

e) Bahar Bayramı (1 Mayıs günü)

f) Gençlik ve Spor Bayramı (19 ve 20 Mayıs günleri)

g) Hürriyet ve Anayasa Bayramı (26 Mayıs öğleden sonra ve 27 Mayıs günleri)

ğ) Zafer Bayramı (30 Ağustos günü)

h) Şeker Bayramı (Arife günü öğleden sonra başlamak üzere üç buçuk gün)

ı) Kurban Bayramı (Arife günü öğleden sonra başlamak üzere dört buçuk gün)

i) Yerel kurtuluş günleri ve bayramları (bir gün) Bu tatil il makamının kararına uygun olarak yapılır.

Bu günlere sınav konulmaz. Ancak soruları Bakanlıktan gönderilen sınavlar bu günlere rastlarsa yapılır.

Madde 119 - Okulda ya da okulun bulunduğu yerde bulaşıcı hastalık çıkar veya sel, deprem ve benzeri doğal afetler veya başkaca zorunluklar nedeni ile yerel yetkilerin ve kurulların gerekli görmeleri ve karar vermeleri üzerine okullar, saptanan süre içinde öğretime ara verir ve durumu ivedi olarak Bakanlığa bildirilir.

Bu maddeye göre toplam 3 günü geçen ara verme halinde, bu süre öğretim yılı sonuna eklenerek öğretime devam edilir. (*)

(*) Öğretime ara verilen süre içinde öğretmenler okulda bulunur ve gerekli çalışmaları yaparlar.

Madde 120 - Okullarda yapılan sağlık denetimi ve aşılardan sonra okul hekimi veya ilgili hekim gerek gördüğü takdirde, bir gün süre ile dersler kesilebilir. Bunun için ayrıca üst makamdan onay almaya gerek yoktur. Okul müdürünün onayı ile ara verilir.

Madde 121 - Yukarıdaki maddelerde açıklanan durumlar dışında öğretime ara verilemez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Arşiv İşleri

Madde 122 - Okullar kendi yapısında bir bölümü arşiv olarak ayırır ve usulüne uygun biçimde arşiv düzenini sağlar ve yürütür.

Madde 123 - Okullardaki dosyalama işlemi "desimal sisteme" göre düzenlenir.


Madde 124 - Okullarda Ayniyat Yönetmeliği uyarınca tutulması gereken demirbaş eşya defteri üç bölüme ayrılır ve ayrı ayrı tutulur:

a) Okulun esas demirbaş eşya ve tesisleri ile demirbaş eşyadan sayılan gereçleri kayda yarayan (A demirbaş eşya esas defteri)

b) "Ayniyat Yönetmeliğinin" demirbaş defterine giren okulun bütün ders araç ve gereçlerini kayda yarayan (B demirbaş eşya esas defteri)

e) Okulun kitaplığındaki kitapları yazmaya yarayan (C demirbaş eşya esas defteri)

Madde 125 - Demirbaş eşya esas defterinin sayfaları numaralandırılıp her sayfa okul mühürü ile mühürlendikten sonra kaç sayfa olduğu defterin birinci sayfasına yazılır. Bu defterler ayniyat saymanlığınca kilit altında saklanır.

Denetim yetkisi olanlarla müdür ve başyardımcı ile ayniyatı saymak üzere toplanan komisyonlardan başkasına gösterilmez. Defterlerden kazıntı ve silinti bulunmaması ve öncülden ardıla usulüne uygun olarak sürdürülmesi gerekir.

Kitaplıkta bulunan kitapların ve laboratuvardaki demirbaş ders araç ve gereçlerinin bilimsel sınıflandırılmasını yapmak ve demirbaş sayımını kolaylaştırmak için yukarıdaki deftere ek yardımcı defter tutulur. Bu defterin niteliği okullarca saptanır.

Madde 126 - Bütün defterlerle, dosya ve her türlü çizelgelerin kazıntısız ve silintisiz olması gerekir.

Madde 127 - Okullarda yok edilecek evrak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Merkez Arşiv talimatı ve imha ve iller teşkilatındaki evrakın imhasına ait yönetmelik hükümlerine uygun olarak yok edilir. Ancak sınav kağıtları okullarca kurulacak Komisyonca 2 yıl da bir tutanak düzenlenerek yok edilir.

Madde 128 - Okullarda tutulması zorunlu olan defter, çizelge ve dosyalar şunlardır.

A) Defterler:

1) Öğrenci aday defteri

2) Öğrenci sicil defteri

3) Öğrenci kütük defteri

4) Öğrenci devam defteri

5) Sınıf ders defteri

6) Sınıf geçme defteri (1 ve 2 nolu olarak tutulur) 1 nolu okulda kalır 2 nolu Bakanlığa gönderilir.

7) Diploma defteri

8) Tasdikname defteri

9) Belge defteri

10) Disiplin kurulu karar defteri

11) Öğretmen devam defteri

12) Nöbetçi öğretmen nöbet defteri

13) Öğretmen not defteri

14) Kütüphane defteri

15) Revir defteri

16) Teftiş defteri

17) Gelen giden evrak kayıt defteri

18) Evrak zimmet defteri

19) Posta zimmet defteri

20) Demirbaş eşya defteri

21) Demirbaş eşya yardımcı defterleri

22) Ambar defteri

23) Öğrenci eşya dağıtım defteri

24) Eczane defteri (Ambar defterinin yardımcı defteri olarak tutulacaktır)

25) Ödenek defteri

26) Öğretmen ve memurlar sicil defteri

27) Avans defteri

28) Maaş ve ücret kayıt defteri

29) Satın alma karar defteri

30) Araç defteri ve araç sicil fişi

31) Öğrenci harçlık defteri

32) Öğrenci havale defteri

33) Hizmetli sicil defteri

34) İmalat defteri

B - Belge ve Çizelgeler:

1 - Diploma, tasdikname, çıkış ve diğer belgeler.

2) Öğrenci başarı durum belgesi (Okulda saklanır, diploma ile beraber öğrenciye verilir.)

3) Öğrenci masraf müfredat çizelgeleri (1 ve 2 nolu)

4) Evci kartı

5) Öğrenci sağlık fişi

6) Personel devam çizelgesi

7) Personel, öğrenci durum ve saat başı ders ücretleri çizelgeleri

8) Öğretmen değerlendirme formu (Ders denetim raporu A-B)

9) Öğretmenler, sınıf öğretmenleri, zümre öğretmenleri kurul tutanakları

10) Kanaat ve sınav not çizelgeleri

11) Öğrenci karneleri

12) Nöbet çizelgeleri

13) Sınav kağıtları sarf çizelgesi ve tutanağı

14) Öğrenci servis çalışma plan ve programları

15) Deney raporları

16) Yıllık ders dağıtım çizelgeleri ve planları

17) Personel ve öğrenci maaş durum çizelgeleri

18) Yemek listeleri

19) Duyün çizelgeleri

20) Günlük tabela (Yiyecek ve yakacak için istem ve çıkış pusulaları yerine kullanılır.)

21) Günlük tabelaya esas mevcut çizelgesi

22) Ayniyat Yönetmeliğine göre tutulması gereken istem çıkış pusulaları muayene raporları ile diğer çizelge tutanak ve evrakın asıl ve suretleri

23) Ambar Kartı (fişi)

24) Aylık gider çizelgesi

25) Benzin fişi

26) Soru saptama tutanağı

27) Sınav tutanağı

28) Yanıt Anahtarı

29) I. İnceleme tutanağı

30) II. inceleme tutanağı

31) Sınav kağıdı değerlendirme fişi

32) Öğrenci durum çizelgesi (Bakanlık ve Başbakanlık istatistik enstütüsünce istenen.)

C - Dosyalar:

1) Öğrenci dosyaları

2) Kanaat ve sınav not çizelgeleri dosyası

3) Tasdikname dosyası

4) Belge dosyası

5) Deney raporları dosyası

6) Sınıf öğretmenleri ve zümre öğretmenleri toplantı dosyası

7) Öğretmenler kurulu tutanakları dosyası

8) Disiplin kurulu kararı dosyası

9) Maaş bordrolarının onaylı örnek dosyası

10) Personel özlük dosyası

11) Demirbaştan düşülen araçlara ait evrak, tutanak ve kayıtların dosyası,

12) Demirbaş, kullanılan ve yoğaltılan araç ve gereçlerin giriş ve çıkışlarına ait yazılar dosyası

13) Gelen giden evrak dosyası

14) Gizli yazı dosyası

15) Sivil savunma dosyası

16) Gider tahakkuk ve ödeme çizelgeleri ödenekleri dosyası

17) Senet dosyası

18) Rehberlik kurulu dosyası

Madde 129 - Belli zamanlarda Bakanlığa gönderilmesi gereken defter ve çizelgeler şunlardır:

1) Sınıf geçme defteri (en geç 1 kasımdan)

2) Diploma defteri (Sınavların bittiği tarihten en geç bir ay içinde)

3) Gider çizelgesi (Her üç ayda bir)

4) Personel durum çizelgesi (Her kanaat dönemi başında)

5) Saatbaşı ders ücretleri çizelgesi (Öğretim yılı başında öğretmen ve ders değişikliğinde) öğrenci uygulama plan ve programları (Öğretim yılı başında ve değişiklikler de ek olarak gönderilir.

6) Öğrenci durum çizelgesi (Kasımın ilk 15 ve Şubat'ın ikinci yarısı ile ders kesiminden başlayarak 10 gün içinde)

7) Bina durum çizelgesi (Kasım ayı içerisinde)

8) Mezunların diplomaları, bildirgeleri, masraf çizelgeleri, yüklenme senetleri ve diğerleri (Sınıf geçme sınavlarının bittiği tarihten en geç bir ay içinde)

9) Öğretmenlerin sicil raporları (her ders yılı Ağustos ayı içinde Bakanlıkta bulunmak üzere) (Ek:3)

10) Personel gizli tezkiye varakası: (Ocak ayı içinde, ilgili makama gönderilir.)

11) Öğretmenler kurulu kararı (Okul Müdürünün takdirine göre Bakanlıkça bilinmesi gerekli görülenler veya Bakanlıkça istenenler.

12) Okul bütçe önerisi: (Mayıs başında)

13) Personel maaş durum çizelgesi (1 temmuz durumuna göre gönderilir.)

14) Diğer kurum ve kuruluşların istediği çizelgeler, istenen tarihlere uygun olarak düzenlenir ve gönderilir.

15) Ayniyat idare hesaplarına ilişkin çizelge ve tutanaklar (üç nüsha olarak hazırlanır. İki yılda bir, birisi Bakanlık Donatım Genel Müdürlüğüne, birisi Sayıştay Başkanlığına gönderilir.)

16) Düyun çizelgesi (Mayıs sonuna kadar)

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Pansiyon İşleri

Madde 130 - Okullarda parasız yatılı öğrenciler, ödenek durumuna göre yedirilir, giydirilir ve yatırılır okulların yatılı öğrenci sayısı Bakanlıkça saptanır.

Madde 131 -

a) Müdür, müdür yardımcıları, memurlara öğle yemekleri,

b) Nöbetçi görevlilere, nöbetleri süresindeki öğünlerde,

c) Okul müdürü sürekli veya geçici okulda kaldığı takdirde üç öğün,

ç) Okulda yatan yönetici, öğretmen ve diğer personel kendilerine çalışma saatleri içi veya dışı okul müdürlüğünce verilen görevleri yaptığı zaman içindeki (Bu görev kesintili veya sürekli olabilir) öğünler de yedirilir.

Madde 132 - Bakanlığa bağlı diğer okullardan değişik nedenlerle gelen öğrenci ve personel okulda yemek çıktığı takdirde tabelaya koyularak yedirilirler ve yatırılırlar.

Madde 133 - Yemekhane dışına yemek çıkarılamaz ve yemek zamanları dışında yemekhanede hiç bir kimseye yemek verilmez, okul revirinde yatan hasta öğrencilerin yemekleri revire gönderilir.

Madde 134 - Her gün verilecek yiyeceklerin türleri ve miktarları, bir öğrencinin gereksinim duyduğu besin maddelerini, kaloriyi, proteini ve vitaminleri sağlayacak nitelikte olmalıdır. Yemek listeleri okul hekiminin de düşüncesi alınmak suretiyle okul yönetimince düzenlenir. Listelerin düzenlenmesinde öğrenci istek, gereksinmelerinde mevsim ve bütçe olanakları da gözönünde bulundurulur.

Madde 135 - Okulun tatil olduğu sürelerde okulda kalmak zorunda olan öğrencilerin pansiyon hakları yıl içindeki gibi sürer. Diğer görevliler için tatillerde yemek çıkarılıp, çıkarılmamasına okul müdürü karar verir.

Madde 136 - Sağlık nedeni ile bakım ve tedaviye gereksinimi olan, eğitsel kol çalışmalarına katılıp özel yemek verilmesi gereken veya radyoloji bölümü öğrencileri ve personele, okul hekimi ve ilgili hekimin saptayıp önereceği veya gündelik yemeklere ek olarak verilmesi gerekli görülen yemekler verilebilir.

Bunlar için gerekli yiyecekler günlük tabelaya eklenir.

Madde 137 - Ekmekler dilim halinde hazırlanarak herkesin yiyeceği kadar verilir. Savurganlığı önleyici önlemler alınır.

Madde 138 - Yemek listesinde gösterilenler esas olmak üzere varolan yiyecek stokları ve taahhütlerin teslim tarzı, mevsim iklim ve çevre alışkanlıkları gözönünde bulundurulmak suretiyle nöbetçi öğretmenler ve nöbetçi öğrencinin de görüşleri alınarak, yiyenleri bıktırmayacak şekilde okul müdürü veya görevlendireceği yardımcı tarafından düzenlenir ve uygulanır.

Madde 139 - Okulda yemek ve kahvaltılara ait yiyecek, günlük ve noksansız olarak çıkarılır.

Madde 140 - İstihkak karşılığı ambardan çıkarılacak veya satın alınacak yiyeceklerin yemek saatlerine yetiştirilecek şekilde hazırlanması gereklidir.

Madde 141 - Okul mutfağına tabela dışında hiç bir yiyecek sokulmaz, hasta ve diyetli yemekleri hariç özel yemek pişirilmez.

Madde 142 - Ambardan yiyecek çıkarılırken nöbetçi öğretmen, nöbetçi öğrenci, idare şefi, aşçıbaşı ve ilgili memur ambarda hazır bulunur. Gerektiğinde okul müdürüne haber verilir. Bu suretle yiyeceklerin ambardan tam ve noksansız olarak çıkarılması sağlanır.

Madde 143 - Okula alınacak besin maddelerinin "Gıda Maddelerini ve Umumi Sağlığı ilgilendiren eşya ve levazımın hususi vasıflarını gösterir Tüzük"teki niteliklere uygun olarak hazırlanan şartnameye göre okul muayene komisyonun ca kabulü yapılır. Bunların sağlık koşulları esaslarına göre saklanmasında ambar memuru sorumludur.

Madde 144 - Evci, izinli, raporlu ve diğer nedenlerle okulda bulunmayan öğrenci ve personel, bulunmadıkları sürece tabelaya konulmaz.

Madde 145 - Bayram tören ve özel günlerde iaşe yönetmeliğine bakılmaksızın özel yemek tabelası yapılabilir.

Madde 146 - Günlük kişi başına verilecek yiyecek miktarı ile öğrencilere verilecek giyim eşyaları (EK:1) de gösterilmiştir. Bu listelerde yazılı miktarlardan fazla yiyecek ve giyim eşyası verilemez. Bu listelerde gösterilen giyim eşyalarından, her yıl bütçede ayrılan ödenek miktarı gözönüne alınarak, önemli ve zorunlu olanlar verilir.

Madde 147 - Okullarda öğrencilerin formaları çıkacak kıyafet yönetmeliğine uygun olarak yaptırılır veya sağlanır. Okul müdürü, süresinde, öğrenci sayısını ve gereksinimlerini gözönüne alarak giyim eşyalarını sağlar.

Madde 148 - Öğrenciler dışındaki okul personeline verilecek giyim eşyaları "Devlet Memurları Giyecek Yardımı Yönetmeliği" Hükümlerine ve Bakanlığın gönderdiği ödenek miktarına göre karşılanır.

Madde 149 - Öğrencilerin çamaşırları ve yatak takımları okul idaresince yıkattırılır, yırtık ve sökükleri okulda tamir ettirilir isteyenler çamaşırlarını kendileri yıkayabilir.

Diğer Hükümler

Madde 150 - "Kullanılan ve yoğaltılan eşya ve gereçler defteri" Ayniyat Yönetmeliğine bağlı 16 numaralı defter örneğine göre düzenlenir, harcaması fazla olan okul laboratuvarlarında harcamanın miktarını kontrol etmek üzere, her laboratuvarda yardımcı defterler kullanılır.

Madde 151 - "Kullanılan ve yoğaltılan eşya ve gereçler" defterinde her eşya ve malzeme için karşılıklı iki sayfa ayrılır. Bu sayfalardan birine giren, diğerlerine çıkan eşya ve gereçler yazılır. Aynı cins eşya ve gereçlerin fiatları değişik olsa bile, bunlar "aynen" giren eşya sayfasına kaydedilir. Ve kendi değerleri üzerinden çıkarılır.

Madde 152 - Kullanılan ve yoğaltılan eşya ve gereçler "defterinin" girişe "esas olan" "müsbit evrak" faturaları, sayım ve devir tutanakları merkezden bir depo veya basımevinden gönderilen eşya ve gereçler içinde gönderme pusulaları, tezkereler veya bunların onaylanmış örnekleridir.

- "Çıkışa" esas olan "müsbit evrak" eşya ve gereçlerle ilgili öğretmenler, başyardımcısı ve idare memurlarının "istem pusulaları" sarf yerini gösteren "teslim" tutanakları kaydedilen veya sayımda noksan çıkan yahut dikkatsizlikle kırılan, dökülen eşya ve gereçler içinde ödendiğine dair tutanaklar, kaydının silinmesi veya yok olmuş sayılmasına dair tutanaklardır.

Madde 153 - 149. maddede açıklanan "Kullanılan ve yoğaltılan eşya ve gereçler" defterindeki eşya ve gereçler, her mali yıl sonunda demirbaş eşya ve gereçler sayım komisyonu tarafından sayılarak kontrol edilir.

Fazla ve noksan çıkan eşya ile yok edilen veya kaybedilen yahut da ne maksatla alınmış ise ondan başkasına sarfedilen eşya ve gereçler hakkında "Ayniyat Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ve hükümleri uygulanır.

Madde 154 - Ayniyat Saymanının görevini yapan memur, öğretmen ve yardımcılar, okuldan ayrıldıkları takdirde bu görevlerini ve üzerlerinde bulunan eşyayı ardıllarına, ardılları yoksa sayım ve muayene komisyonuna, bu komisyonun toplanması mümkün olmazsa kurulacak üç kişilik geçici bir komisyona, devir ve teslim etmeye zorunludurlar, bir ay içinde devir ve teslim yapmayan memura, maaş nakil ilmuhaberi verilmez. Saymanlık görevini yapanların ölümü halinde durum muayene ve demirbaş eşya komisyonunca saptanır ve yeni saymana devir ve teslim edilir.

Madde 155 - Ayniyat Saymanı bulunmayan okullarda müdürler, demirbaş eşyanın korunmasından sorumlu olduklarından okulda bulunan eşya ve gereçlerin, defterleri gereğince ardıllarına, ardılları henüz işe başlamamışsa eşya sayım komisyonuna devir ve teslim ederler. İşe yeni başlayan müdür, 15 gün içinde devir ve teslim işlerinin bitirdiğini bildiren bir tutanağı Bakanlığa göndermeye zorunludur.

Madde 156 - Okulda veya lojmanda devamlı olarak yatan personelin kişisel çamaşırları, okulda yıkatılamaz.

Madde 157 - Okul lojmanı Devlet Memurları Konut yönetmeliği hükümlerine bağlıdır. Ancak okul personelinden başka kimseye tahsis olunamaz. Tahsiste sıra ile okul müdürü, başyardımcısı ve yardımcıları öğretmen ve diğer okul personeline öncelik tanınır.

Madde 158 - Okulun özelliği dikkate alınarak, öğretmen ve personelin okulda yatmalarına, olanaklar ölçüsünde okul müdürü karar verir.

Madde 159 - Binası uygun olan okullarda müdür, müdür yardımcıları okulda kalabilirler.

Madde 160 - Okul personeli dışında hiç kimse okulda sürekli yatamaz.

Madde 161 - Okulda sürekli kalan personel zaman çizelgesine okulun iç düzeni ile okul müdürünün vereceği talimata uymak zorundadır.

Madde 162 - Okuldaki öğrencilere, öğrenimleri süresince Bakanlıkça saptanan miktarlarda harçlık verilir.

Madde 163 - Okullarda türlü amaçlarla toplanacak kurul ve komisyonlar okul müdürünce saptanan saatlerde toplanır.

Madde 164 - Öğrenciler, Bakanlığın izni dışında hiçbir kurum kuruluş ve derneğe üye olamazlar.

Madde 165 - Okulların kendi mezunları ile devamlı ilişki kurmaları mezunların yaşamları hakkında bilgi toplamaları, okuldan yetişmiş ve yurda değerli hizmetler yapmış olanlarla, okula değerli hizmetler yaptıktan sonra ayrılmış olan yönetici ve öğretmenler için bir onur köşesi kurmaları ve mezunlarının da katılmasıyla toplantılar yapılması istenir.

Madde 166 - Okul saati her gün belli zamanlarda radyodan ayar edilir. Öğretmen ve personelin bu saate uymaları zorunludur.

Madde 167 - Yeni öğretim yılının ilk haftası içinde bir önceki öğretim yılına ilişkin okulun genel başarı durumunu gösterir bir rapor İl Sağlık Müdürlüğüne ve Bakanlığa gönderilir.

Madde 168 - (Değişik - R.G.: 14.11.1987 - 19634) Sağlık Meslek Liselerini dışarıdan bitirme yoktur.

Ancak, Bakanlık ihtiyaç duyduğu branşlarda lise veya dengi okul mezunlarına Sağlık Meslek Liselerinde "Tamamlama Programları" uygulayarak meslek eğitimi yaptırabilir.

a) Tamamlama programlarında; Sağlık Meslek Liselerinde okutulan teorik ve pratik Meslek derslerine ait öğretim programları ve toplam ders saati aynen uygulanır.

b) "Tamamlama Programları"nda, eğitim ve öğretim görerek mesleki eğitimi başarı ile bitirenlere "Diploma" verilir.

Bu uygulamanın usul ve esasları Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte Bakanlıkça belirlenir.

Madde 169 - Sağlık meslek liselerinde 5 yıl parasız okuma hakkı vardır.

Sınıfta kalan öğrencilerden kaldığı yılda ek yüklenme belgesi alınır. Yatılılık hakkını her ne nedenle olursa olsun kullananlar, kaçıncı sınıfta olduklarına bakılmaksızın öğrencilik niteliklerini kaybetmemek koşuluyla öğrenimlerine gündüzlü olarak devam ederler. Gündüzlüye ayrılanlar, yatılılık hakkının bittiği sınıftan başlar. Gündüzlüye ayrılıp, okula devam etmek istemeyenlerin okulla ilişkileri kesilerek okul borçları ödettirilir.

Yatılı hakkını kullanıp gündüzlü mezun olan öğrenciler yatılı mezun olanlar gibi yatılı okudukları yıl kadar zorunlu hizmetle yükümlüdürler. Öğrencilik niteliklerini kaybedip okula devam edemeyecek durumda olanlar hakkında ödence kovuşturması yapılır.

Madde 170 - Okulun her bölümünü birinci, ikinci, üçüncü olarak bitirenlere uygun armağanlar verilir. Verilecek armağanlar yönetimce saptanır ve uygulanır.

Madde 171 - Okul binasında esas projelerine aykırı değişikliklerinin alınan keşif özeti ile birlikte bakanlıktan izin alınması zorunludur.

Ek Madde 1- (Değişik - R.G.: 23.9.2000 - 24179) Kapatılması planlanan sağlık meslek lisesi öğrencileri ile daha önce eğitim öğretim yapılan bölümde öğrenci alınmayarak bölüm değişikliğine gidilen veya aynı bölümde yeni öğretim programı uygulaması başlatılan okullarda, mevcudu sınıf oluşturacak sayıya ulaşamayan öğrencilere aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Aynı bölümde eğitim yapılan ve sınıf oluşturabilecek sayıda öğrencisi bulunan gündüzlü veya yatılı sağlık meslek liselerinden birine velilerinin istekleri de dikkate alınarak öğrencilerin nakilleri sağlanır.

b) Öğrenci velilerinin yatılı okul seçeneği doğrultusunda nakli yapılanların yeme, içme, yatma giderleri karşılanır.

Ancak, bu durumdaki öğrenciler 18/5/1983 tarihli ve 83/6622 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Yurt İçinde Mecburi Hizmet Karşılığı Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat uyarınca, yatılı öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

Bu maddenin uygulanma esasları Bakanlıkça düzenlenecek bir yönerge ile belirlenir.

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1 - 3 Yıllık Sağlık meslek okulları (Sağlık okulları) öğrencilerinin tümü mezun oluncaya kadar, müfredat programı yönünden eski programlara, diğer yönlerden bu yönetmelik hükümlerine bağlıdır.

Geçici Madde 2 - 5 yıllık Sağlık Meslek Okullarına devam eden öğrencilerden 3 ncü yıl sonunda başarı gösterenler, Sağlık Meslek Liselerinin Ebe-Hemşire Bölümü birinci sınıfına sınavsız kaydedilirler.

Geçici Madde 3 - 3 ve 5 yıllık Sağlık Meslek Okulu öğrencilerinden Sağlık

Meslek Lisesine devam edenlerden ek taahhütname alınır. Ve zorunlu hizmet süreleri birbirine eklenerek hesaplanır.

Geçici Madde 4 - (Değişik - R.G.: 14.11.1987 - 19634) Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce Bakanlıkça başlatılmış olan "Tamamlama Programlarında" eğitim ve öğretim görerek uygulamalı mesleki eğitimi başarı ile bitirenler de 168'nci madde hükmünden yararlandırılırlar.


Ek Madde 1 - (Ek - R.G.: 4.6.1992 - 21248) Sağlık meslek liselerinde okuyan gündüzlü öğrenciler ile tamamlama programı öğrencileri, okudukları il ve ilçe merkezinde yatılı bir sağlık meslek lisesi bulunması halinde, her gün için tabela gereğince kişi başına düşen günlük ücretin % 55'ini ödemek şartıyla; okuduğu sağlık meslek lisesi yatılı ise bu okulda, okuduğu sağlık meslek lisesi gündüzlü ise Bakanlığın tesbit edeceği yatılı bir sağlık meslek lisesinde günlük iaşe tabelasına dahil olarak öğle yemeği yiyebilir.

Ek Madde 2 - (Ek - R.G.: 4.6.1992 - 21248) Tamamlama programı ve gündüzlü öğrencilerin yemek paraları önceki aylara göre tesbit edilen iaşe bedellerinin % 55'i oranında ve ay başında peşin olarak alınır. Tahsilat, görevlendirilecek sayman mutemetleri tarafından yapılarak ilgili saymanlığa yatırılır. Ay içinde sağlık ve diğer geçerli nedenlerden dolayı beş günden fazla yemek yiyemeyenlerin bu günlere isabet eden iaşe bedelleri, bir sonraki ayın iaşe bedelinden mahsup edilir.

Ek Madde 3 - (Ek - R.G.: 4.6.1992 - 21248) Gündüzlü öğrencilerin uygulamalı eğitimlerinin takviyesi amacıyla, bakanlıkça düzenlenecek "Yaz Uygulamaları" programlarına katılmak üzere Bakanlığa bağlı yatılı sağlık meslek liselerine geçici surette nakledilerek yer değiştiren öğrenciler, yatılı sağlık meslek liselerince bu süre içinde iaşe ve ibate edilirler. Bununla ilgili giderler Devlet Bütçesinden karşılanır.

Yürürlükten Kaldırılanlar

Madde 4 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 137 sayılı Sağlık Okulları ve Sağlık Kolejleri Yönetmeliği ve ekleri ile bu yönetmeliğe aykırı ve okulları ilgilendiren 170 sayılı yönetmelikle, diğer yönetmelikler, yönergeler, genelgeler ve emirler yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 6 - Bu Yönetmeliği Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yürütür.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Pansiyon işleri Ekidir. (Ek:1)

1 - A) Bir günlük iaşe: Sabah Kahvaltısı, 2 kap öğle yemeği, 2 kap akşam yemeğinden oluşur. Her günkü öğle veya akşam yemeklerinden birine tatlı, meyva veya salata ilave edilir. Bunlardan birisi yerine haftada bir defa olmak üzere ağır tatlı verilebilir. (ağır tatlı çizelge 2 de gösterilenler dışında kalan tatlılardır.)

B) GÜNLÜK BESİN GEREKSİNİMLERİ

Günlük Ekmek 600

Günlük Tuz 25

Günlük Soğan 40 (Taze olursa 50)

Günlük Domates 40 (veya 8 gr. salça)

Baharat veya çeşni maddesi (çizelge 2 deki gibi)

C) KAHVALTILAR

En çok günlük miktarı

Cinsi

Gr.

Düşünceler

Süt 200 Kahvaltı yerine haftada en çok 2 kez çorba verilir.

Kakao 3 2 kez çorba verilir.

Çay 1,5

Şeker 25 Süt veya çayın yanında herhangi birisi verilir. Reçelle margarin beraber verilir.

Kaşar Peyniri 40

Beyaz Peynir 40

Tereyağı 20

Margarin 30

Reçel 40

Pekmez 50

Zeytin Tanesi 40

Yumurda (Adet) 1

Ç) ÖĞLE VE AKŞAM YEMEKLERİ:

Yemekler haftalık olarak aşağıdaki şekilde düzenlenir. Ancak okul yönetimince yemeklerin hafta içerisinde verilme adetleri, lüzumu halinde birinden eksiltmek diğerinden çoğaltmak suretiyle değiştirilebilir.

Mevsime göre en çok 5 kez zeytinyağlı yemek olabilir.

Kuru Sebze Yemekleri Haftada beş kez

Yaş Sebze Yemekleri Haftada Yedi kez

Pirinç Pilavı Haftada Dört kez

Bulgur Pilavı Haftada üç kez

Makarna veya Kuskus Haftada Üç kez

Et Yemekleri, Köfteler Haftada Beş kez et yerine balık, hindi tavuk, karaciğer veya beyin yemek olarak verilebilir.

Etli, Zeytinyağlı Dolmalar Haftada Üç kez

Börekler Haftada İki kez

Çorbalar Haftada Üç kez

D) Haftalık yemekler için harcanacak yiyeceklerin türü ve en çok miktarı aşağıda gösterilmiştir. Bu miktarlardan, kaloriye veya beher kişiye her yıl bütçe ile alınacak ödeneği aşmamak için indirme yapılabilir.

Ayrıca haftalık yemekler arasında besin maddelerinin türlerine kalitelerine ve pişirme yöntemlerine göre daha az tüketimi gerektiren düzenler için savurganlığa gidilmez.

Kişi başına haftalık kalori ortalaması günde 3000 Cal.den az 4000 Cal.den fazla olmaz.

Cinsi Hangi Yemeğe Konacağı En çok Günlük Gr. Miktarı Düşünceler

Koyun ve Sığır Eti Et Yemeklerine, 200 Bir öğrenciye verilecek

Köfteler 150 En çok et miktarı günde 250 gramı geçmez.

Kuru veya yaş sebzeler 75

Dolmalar 60

Makarna, Kuskus ve böreklere 40

Pilavlara 50

Bitkisel Margarin yağı ve rafine Bitkisel Yağ Et Yemeklerine 8

Köftelere 15 (Kadınbudu 30 gr.)

Kuru ve yaş sebzelere 35 (yağda kızartmalar)

Dolmalara 10

Tatlılara 30

Makarna, Kuskus ve böreklere 15

Pilavlara 20

Çorbalara 5

(Tavuk, Hindi ve et sularında yapılan pilavlardan 5 gram, çorbalarda 2 gram yağ kesilir.)

Zeytinyağı Dolmalara, Kuru veya yaş sebzeler 25

Kızartmalara 35 Havuç biber gibi az yağ çekenlere

Piyazlara 5

Cinsi Hangi Yemeğe Konacağı En çok Günlük Gr. Miktarı Düşünceler

Sebzeler Cacıklar 5

Yemeklere 70

Pilavlara 30 toplamı 30 gr.mı aşmamak üzere türlü cinsleri olabilir.

Çorbalara

Yaş Sebze Yemeklere 200 Pırasa, Ispanak gibi çok fire verenlere 250 gr.a kadar arttırılabilir.

Kızartmalar 200

Dolmalara 200 Biber olursa 125 gr. taze yaprak 50, salamura yaprak 60 gr.

Garnitürlere 60

Bamya 80 Kuru bamya 20 gr.

Sebze Çorbalarına 125

Konserve sebze Yemeklere 300

Patates Yemek olarak 200

Patates Garnitür 75

Pirinç Pilavlara 80

Dolmalara böreklere vs.20

Zeytinyağlı dolmalara 30

Köftelere 10

Yaş Sebzelere 5

Çorbalara 30 Çorba içine başka kuru sebzeler konursa, konan miktar kadar pirinç de kesilir.

Makarna, Şehriye Yemekler için 30

Kuskus Garnitür 20

Çorbalara 30 Kuru sebze konulduğu takdirde konan miktarlar kesilir.

Yufka Böreklere 100

Böreklere 70

Hamur tatlılarına 60

Helvaya 60

Terbiyeli yemeklere 10

Çorbalara 30

Baklava, Lokmaya, Güllaca, Tulumba Tatlısına 50

Beyaz Peynir Tava, Kızartma ve fırın makarna, omlet ve böreklere 15

Kaşar Peyniri Makarna 15

İrmik Helvaya 70

Revaniye 40

Tatlılar Şambaba (adet) 1

Yassı Kadayıf (adet) 1

Ekmek Kadayıfı (adet) 1/12

Tel Kadayıf 80 gr.

Balıklar 250 zor bulunan ve çok pahalı olanlar olmayacaktır.

Cinsi Hangi Yemeğe Konacağı En Çok Günlük Gr. Miktarı Düşünceler

Tavuk, Hindi Yemeklere 250 içi temizlenmiş

Ciğer Koyun, Keçi, Sığır 180 Yemeklere katılınca 60 gr.

Beyin Koyun, Keçi, Sığır (adet) Sığır 1/4 salatalar koyun olursa 1/2; olursa 1/10

Yumurtalar Kıymalı Yumurta, Çılbır (adet) 1

Piyazlara (adet) 1/2

Ispanak için (adet) 1

Terbiyeli yemek ve çorbalara 1/5

Böreğe (Adet) 8 (Bir kilo un için)

Köftelere 3 (Bir kilo et için)

Tulumba, kadın göbeği ve benzerine 12 adet (Bir kilo una)

Şeker Hamur tatlılarına 75 Diğer tatlılara konan miktar/ek çizelge gösterilmiştir.

Süt İrmik Helvası 25 Diğer tatlılara konulan miktarlar çizelge gösterilmiştir.

Güllaç için 60

Yoğurt Yemek için 200

Cacık ve Çılbır için 150 Cacık için 75 gr. salatalıkla beraber.

Makarna, Çorba ve diğer yemeklerde 50

Kızartmalara 80

Ayran için 80

Çeşni maddeleri, salatalar, meyvalar ve tatlılar çizelgede.

Cinsi En Çok Günlük Miktarı Gr. Düşünceler

a) Çeşni maddeleri

Kuru soğan 30 Bu miktarlar bir cins yemek için olup daha az da kullanılabilir.

Kırmızı biber 0.1

Karabiber 0.1

Maydonoz (Demet) 1/3

Dereotu 1/4

Nane (Demet) 1/4

Limon (Adet) 1/2

Havuç 20

Sarmısak 5

Gülsuyu Gerektiği kadar

İç Fındık 5-10

Çam fıstığı 5-10

Cinsi En Çok Günlük Miktarı Gr.

Düşünceler

Kuş Üzümü 5-10

b) Salatalar:

Havuç, Lahana, Domates, Patates, Turp, Hıyar, Yeşil Salata 100 Mevsimine göre bu salatalardan herhangi biri verilebilir.

Turşu 100 Salatalara 5 gr. Zeytinyağı ve kış aylarında 1/2 limon veya yaz aylarında 10 gr. sirke ile gerekenlere 20 gr. kuru soğan ilave edilir.

Taze Soğan 50

Marul 1 Adet

Zeytin Tanesi 10 Gr.

c) Meyvalar:

Elma, armut, erik, kiraz, kayısı, üzüm, taze incir, şeftali vb. 150 gr.

Portakal (adet) 1

Mandalina 1-2 Büyüğünden 1, küçük olursa 2, (İdarece takdir edilecek)

Kavun-Karpuz 350 gr.

ç) Hafif Tatlılar:

Hoşaf

Yaş meyva 100 veya 50 gr. kuru meyva

Şeker 40

Yaş Pasta 100

Kuru Yemiş 100

Tahin Pekmez 40+50 = 90 Tahin yekmez birlikte verilir.

Tahin Helvası 100

Pekmez 100

Kabak Tatlısı: Balkabağı 200

Şeker 50

Ceviz içi 5

Pelte Nişasta 20

Şeker 40

Limon veya Portakal (adet) 1/2

Muhallebi: Nişasta 10 veya 20 gr. pirinç unu

Şeker 50

Süt 150 veya 30 gr. süt tozu

Sütlaç: Pirinç 30

Şeker 50

Süt 150 veya 30 gr. süttozu

Aşure Aşurelik Buğday 30

Kuş Üzümü 10

Cinsi

En çok Günlük Miktarı Gr. Düşünceler

İç Ceviz, iç fındık 7

Kuru üzüm ve incir 8

Kuru Sebze 10

Nişasta 5

Şeker 40

Gülsuyu - Yeteri Kadar

Baklava 150

Dondurma 100

Meşrubat 1 şişe (Normal boy)

ÖĞRENCİ GİYİM İSTİHKAKI VE BUNLARIN ADI AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR

Cinsi Adedi Yıl Öğrenci

Düşünceler

Manto Pardesü veya benzeri 1 4 Kız Kumaştan

Dış forma 1 2 Kız Kumaştan

Forma entari 2 1 Kız Poplinden Terilen kumaştan verilirse yılda 1 adet

Önlük yaka, kolluk ve kep 2 2 Kız Beyaz (kolalı) Patiskadan olmak.

Buluz 1 1 Kız Poplin veya benzeri

Gömlek 1 1 Kız Beyaz, gerektiğinde 2 olabilir

Palto, pardesü veya benzeri 1 4 Erkek

Erkek Takım 1 1 Erkek (ödenek durumuna göre 2 yıl da bir olabilir veya kumaş olarak verilir.)

(A) ÖĞRENCİ GİYİMİ: (Kız-Erkek)
Cinsi Adedi Yıl ÖğrenciDüşünceler

Servis Pratik

Çalışma kıyafeti 2 1 Kız-Erkek Her bölümün özelliğine göre seçilir.

Kravat 1 1 Erkek

Frenk Gömleği 2 1 Erkek Uygun olan (Ödenek durumuna göre yılda 2 çift olabilir.)

Ayakkabı 1 çift 1 Kız-Erkek

Çorap 2 çift 1 Kız-Erkek

Banyo Havlusu

Takım 1 4 Kız-Erkek

Yüz Havlusu 1 2 Kız-Erkek

Kaşkorse 2 1 Kız

Fanila, atlet 2 1 Erkek

Kombineson 2 1 Kız

Kilot 2 1 Kız-Erkek

Pijama 2 1 Kız-Erkek

Yün jile 1 2 Kız

14) Varsa üçüncü sicil üstünün düşünceleri:

Not:

1 - Kareli sorular, çarpı (X) işareti konularak cevaplandırılacaktır.

2 - a) şıkkı Kültür dersi öğretmenleri,

a) şıkkı Meslek dersi öğretmenleri, için doldurulacaktır.

3 - Okul müdürleri, kendilerine ait tezkiye fişlerine görüş yazmayacak ve imzalamayacaklar, ancak birinci sayfayı eksiksiz dolduracaklardır.

4 - Okul müdürleri, öğretmen olan eş ya da çocukları hakkında bir görüş yazmayacaklardır.

5 - Okul müdürleri, hakkında tezkiye fişi doldurulacak öğretmenlerin en az altı ay çalışmış olmalıdırlar.

a) Bir okulda altı aydan fazla bir süre bulunup, öğretim yılı içinde başka bir yere naklen giden öğretmenlerin tezkiye fişleri, önceki amirleri tarafından doldurulacaktır.

b) Temmuz ayı gelmeden, görevi değişmek suretiyle işinden ayrılan okul müdürleri birlikte çalıştıkları öğretmenlerden altı aylık süreyi tamamlamış olanların tezkiye fişlerini doldururlar.

c) Bir okul müdürü bir öğretmenle altı ay çalışmadan ayrılır ve yeni gelen müdür de Temmuz ayı sonunda bu öğretmenle altı ay çalışmış durumda olursa tezkiye fişi, altı ayın tamamlandığı tarihte doldurularak gönderilir.

d) Yeni müdür için bu altı aylık süre bir Ocak tarihini aşıyorsa bir önceki yıla ait tezkiye fişinin Ocak ayında Bakanlıkta bulundurulması için en az iki ay bir arada çalışmış olmak şartıyla 1 Ocak tarihinde doldurulur.

6 - Tezkiye fişleri tek örnek doldurulur. Üzerinde kazıntı, silinti yapılmaz.

Fazla ve yanlış yazılan kelimelerin, okunacak şekilde üzerleri çizilir, karşısı paraflanır.

7 - Gizli Tezkiye fişlerine, kasıtlı olarak gerçek dışı kanaat yazdıkları anlaşılanlar hakkında gerekli kanuna kovuşturma yapılır.

8 - Tezkiye fişleri "GİZLİ" işaretini kapsayan kapalı zarf içinde en geç Temmuz ayı sonunda Bakanlıkta bulunacak şekilde postalanır.