SAKATLARIN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE HANGİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 83/6526 - 12.5.1983

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 657 - 14.7.1965
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 27 Temmuz 1983 - Sayı: 18117


AMAÇ

MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla kaldırılan ve 2595 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen 53 üncü maddesine göre sakatların, Devlet memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalıştırılacaklarını belirlemektedir.

KAPSAM

MADDE 2 - (Değişik: 98/11735 - 25.8.1998) Sürekli olarak çalışma gücünden en az % 40 oranında yoksun olduğunu, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte belirlenen sağlık kuruluşlarınca verilecek resmi sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanırlar.

TANIM

MADDE 3 - (Değişik: 98/11735 - 25.8.1998) Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerinden 2 nci maddede belirtilen oranda yoksun olduğunu resmi sağlık kurulu raporu ile belgeleyenlere sakat denir.

SAKAT ÇALIŞTIRMAKLA YÜKÜMLÜ KURUM VE KURULUŞLAR

MADDE 4 - a) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı müesseseler, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları ve döner sermayeli kuruluşlar,

b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi müesseselerle sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalar,

c) Hususi Kanunlarla veya hususi kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve teşekküller,

d) Yukarıdaki bendlerde yazılı idare, teşekkül ve bankalar tarafından sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurulan teşekküllerle bunların aynı nisbette iştiraki ile vücut bulan müesseseler,

(Değişik ibare: 99/12386 - 4.2.1999) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda, dolu kadro sayısının (taşra teşkilatı dahil) % 3’ü oranında sakat çalıştırmak zorundadırlar.

SAKAT KADROLARININ TESBİTİ

MADDE 5 - (Değişik 1. fıkra: 99/12386 - 4.2.1999) Sakatlara ayrılacak kadroların tespitinde ilgili kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı dahil) bütün dolu memur kadro sayısı dikkate alınır.

Ancak, bunların istihdamında verimlilik, hizmet ilkesi ve ihtiyaç, gözönünde tutularak merkez ve illerdeki birimlere göre dağılımı ilgili Kurum veya Kuruluşça yapılır.

SAKAT KADROLARININ BİLDİRİLMESİ

MADDE 6 - (...) (Madde 6, 20.9.1986 tarih ve 86/11017 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlanan yönetmeliğin ilgili madesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

ATAMA

MADDE 7 - (Değişik: 86/11017 - 20.9.1986) Sakatlar için ayrılan kadrolara 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 41 ve 48 inci maddelerinde belirtilen şartlar dikkate alınarak sınavla atama yapılır.

SINAV

MADDE 8 - (Değişik: 98/11735 - 25.8.1998) Kurumlarca, sakatlara tahsis edilen boş kadrolara, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavla eş zamanlı veya özürlü açığı bulunduğu sürece her yılın Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos, Ekim-Kasım dönemlerinden bir veya bir kaçında sınav yapılır.

Sınavlar, İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hariç diğer hükümlerine göre yapılır. Ancak, sınav esnasında sakatlığın özelliğine göre, kurum refakatçi bulundurulmasına izin verir. Bu sınavlar, özürlü grupları dikkate alınarak sınav sorusu hazırlamak ve değerlendirmek üzere özel sınav kurulu teşkil edilerek ayrı yapılır.

Sakatlar için dönemler itibariyle yapılacak sınavlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 46 ve 47 nci maddeleri gereğince Devlet Personel Başkanlığınca duyurulur. Kamu kurum ve kuruluşları, sınava girmek için belirlenen son başvuru tarihinden en az bir ay önce olmak kaydıyla, Nisan-Mayıs dönemi sınavları için en geç Mart ayı, Temmuz-Ağustos dönemi için en geç Haziran ayı, Ekim-Kasım dönemi için en geç Eylül ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığında olacak şekilde sakat memur alınacak kadroların sınıf, unvan ve derecelerini, sayısını, bu personelde aranacak genel ve özel şartları, en son başvurma tarihini, başvurulacak mercileri, sınav tarihleri ve başvuru için gerekli belgeler ile diğer bilgileri bildirir. Kurumlar tarafından sınav duyurusuna ilişkin talepte bulunulurken işin özelliği gerektirmediği sürece sakatlık grupları arasında bir ayırım yapılmayacağı gibi sakatlık oranına da bir üst sınır getirilmeyecektir.

Söz konusu sınav duyurularına ilişkin giderler Başbakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır.

SAKATLARIN ÇALIŞTIRILACAKLARI İŞLER

MADDE 9 - Belirli bir mesleği olan sakatların meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırılmaları esastır.

Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro bulunmayan sakatlar, sakatlık durumlarına göre, yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut kadrolarda çalıştırılır.

Sakatlar, sakatlıklarını artırıcı veya ek sakatlık getirici işlerde çalıştırılamazlar.

İŞYERLERİNİN SAKATLARIN ÇALIŞMA ŞARTLARINA GÖRE DÜZENLENMESİ

MADDE 10 - Sakat memur çalıştırmak zorunda olan Kurum ve Kuruluşlar çalışma yerlerini sakatların çalışmalarını kolaylaştıracak şekilde düzenlemek, gerekli tedbirleri almak ve sakatların çalışmaları ile ilgili özel araç ve gereçleri temin etmek zorundadır.

YÖNETMELİĞİN AYKIRI HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAYACAĞI

MADDE 11 - Kurum ve Kuruluşların halen uygulamakta oldukları çeşitli yönetmeliklerin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hükümleri uygulanmaz.

EK MADDE 1 - (Ek: 98/11735 - 25.8.1998) Kurum ve kuruluşların sakat memur çalıştırma yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin takip ve denetimi Devlet Personel Başkanlığınca yapılır. Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde istihdam edilen ve işten ayrılan sakatlara ilişkin bilgiler kurum ve kuruluşlarca her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son günü itibariyle, ekli İstihdam Edilen Sakat Memurlara İlişkin Bilgi Formu doldurularak takip eden ayın ilk iki haftası içerisinde Devlet Personel Başkanlığında olacak şekilde gönderilir.

YÜRÜRLÜK

MADDE 12 - 832 sayılı Kanunun 105 inci maddesi hükmü uyarınca Sayıştayca incelenmiş bulunan bu Yönetmelik yayımı tarihinden yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

İSTİHDAM EDİLEN SAKAT MEMURLARA İLİŞKİN BİLGİ FORMU (Ek: 98/11735 - 25.8.1998)

KURUM ADI: 1 - (Değişik: 4.2.1999 - 99/12386) TOPLAM DOLU MEMUR KADRO SAYISI:
KURUM KODU: 2 - (Değişik: 4.2.1999 - 99/12386) TOPLAM DOLU MEMUR KADRO SAYISININ % 3’Ü
  3 - DOLU SAKAT MEMUR KADRO SAYISI:

İSTİHDAM EDİLEN SAKAT MEMURLARIN

CETVEL - I

  DERECELER   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOPLAM
TEŞKİLATI(*) SINIFI ÜNVANI                                
                                     
                                     
                                     
                                     
DERECELER TOPLAMI                                    

(*) Merkez, Taşra, Yurtdışı, Dönersermaye, Fon, Kefalet Sandığı v.b. belirtilecektir.

CETVEL - II

A - İSTİHDAM EDİLEN SAKAT MEMURLARIN SAYISI  - AYRILAN SAKAT MEMURLARIN SAYISI:
    KADIN ERKEK TOPLAM KADIN ERKEK TOPLAM
               

SAKATLIK

ORANI (%)

40-60            
61-80            
81-100            
SAKATLIK GRUBU İşitme            
Konuşma              
İşitme ve Konuşma              
Zihinsel              
Ortopedik              
Görme              
Diğer              

EĞİTİM

DURUMU

İlköğretim            
Ortaöğretim            
2 Yıllık Yükseköğretim            
4 Yıllık Yükseköğretim            
Lisans Üstü