SINIF GEÇME VE DİPLOMA DEFTERLERİYLE DİPLOMALARIN TANZİMİNE DAİR TALİMAT (*)


DİPLOMALAR

1. I. devre diplomalarının numaraları okulun açıldığı günden başlamak (Okul dışı ve asli öğrenci ayrı ayrı olmak) üzere sıra ile yürütülecektir.

Lise Edebiyat ve Fen kolu diplomalarının numaraları (okul dışı ve asli öğrenci ayrı ayrı olmak üzere) Devlet Lise imtihanlarının ihdas edildiği 1954-1955 ders yılı yaz döneminden itibaren sıra ile yürütülecektir. Edebiyat ve Fen kolları için ayrı numara takip edilmeyecektir.

Diğer Orta dereceli okulların 2. devrelerinin diploma numaraları da okul dışı ve asli öğrenci ayrı ayrı olmak üzere yürütülecektir.

Bu okullardan Sanat Enstitüleri ile Kız Enstitüleri diploma numaraları bu okulların 3 yıllık mezun vermeğe başladığı öğretim yılından itibaren başlamak üzere sıra ile yürütülecektir. İki yıllık Enstitülerden beklemeye kalmış olanların diplomaları ise eski sıraya göre devam edecektir.

2. Diplomalar çok güzel, okunaklı bir yazı ile ve sabit mürekkeple yazılacaktır. Diplomalardaki tarih kısmına yaz ve güz dönemlerine göre bitirme imtihanlarının bitimini takip eden gün, diploma tarihi olarak yazılacaktır. Engel imtihanlarına kalanların diploma tarihleri de, engel imtihanının bitimini takip eden gün olarak yazılacaktır.

3. Diplomalardaki öğrencilere ait doğum yılı, öğretim yılı ve okul numarası ve diploma numaraları kısımları, rakamlı, diğer kısımlar ise yazı ile doldurulacaktır.

Sanat Enstitüleri diplomalarının sanatı kısmına, öğrencinin sanat dalı öğretim programındaki ifadelere göre (Dış giyim - Resim - El sanatları, Tesviyecilik, Demircilik, Ağaçişleri, Motorculuk, Elektronik, Hadde, Kimya, Boya-Apre, Tipo Baskı gibi) yazılacaktır.

4. Diplomalara davranış notu yazılmayacaktır.

5. I. Devre diplomalarına yalnız 3 liralık harç pulu, II. Devre diplomalarına da 5 liralık harç pulu yapıştırılacaktır. Pulların imkan nisbetinde tek veya az sayıda olmasına çalışılacaktır. Pullar, tarih yazılmak ve okul mühürü ile mühürlenmek suretiyle iptal edilecektir. En çok iki pul için bir iptal muamelesi yapılır ve 3 pul veya daha fazlası yanyana yapıştırılamaz.

6. Orta dereceli okulları parasız yatılı okuyarak bitiren öğrencilerin diplomaları puldan muaftır.

7. Milli Eğitim Müdürlüğüne soğuk damga ile tasdik için gönderiliecek diplomalar, ilgililere temiz bir halde verilmesi sağlanmak üzere, katlanmayacak, iğne ve benzeri ile bağlanmayacak, düz bir halde iki karton arasında zarfa konacaktır.

Milli Eğitim Müdürlüklerince soğuk damga ile tasdik olunan diplomalar da yukarıda yazıldığı şekilde tabi tutularak ilgili okul müdürlüklerine gönderilecektir.

(*) Bu Talimat'ın ortaokul sınıflarıyla ilgili maddeleri 21166 sayılı, 9.3.1992 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim Kurumları Yönetmeliği"nin ilgili hükümleriyle yürürlükten kaldırılmıştır. (Sözü edilen yönetmelik 21308 sayılı, 7.8.1992 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.)

8. Diplomalardaki "Diploma derecesi" kısmına yazılacak olan (-İYİ-) ve (-PEKİYİ-) kelimelerin iki tarafına kalın ikişer çizgi çekilecek ve (P.İYİ) şeklinde kısaltılmış olarak derece yazılmayacaktır.

9. Fotoğrafı sonradan kaybolan diplomaların fotoğraf yerinin sol tarafındaki boş yere yeniden bir fotoğraf yapıştırılarak okul müdürlüğünce imzalanıp mühürlenecektir. Bu durum ayrıca diplomanın arkasına açıklanarak okul müdürlüğünce imzalanıp mühürlenecektir.

10. Okul dışından bitirme imtihanlarına girenlerin diplomaları, imtihanı başka bir okulda tamamlasalar dahi, imtihana ilk başladıkları okullarca düzenlenecektir.

11. Diplomalara imza sahipleri olan Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürünün ad ve soyadları yazılacaktır.

12. Girdikleri ilk 4 dönem sonunda başarısız olup da diğer dönemlerde Diploma almağa hak kazanmış olanlardan kayıt kabul şartlarını taşımayanların diplomalarının arkasına "orta dereceli okul imtihan yönetmeliklerinin yaş kaydına bakılmaz hükmünden faydalandırılmaz" şerhi verilerek okul müdürlüğünce mühürlenecek ve imzalanacaktır.

13. Bitirme imtihanlarına asli öğrenci olarak veya okul dışından girecekler için tek tip diplomalar düzenlenecektir. Asli öğrencilerle okul dışından imtihana girenlere aynı tip diploma verileceği cihetle okul dışından girenlerin diplomalardaki (okul numarası) kısmının karşısındaki boş bölüm düz bir çizgi ile çizilmek suretiyle iki diploma arasındaki fark belirtilmiş olacak ve bu bölüme numara yazılmayacaktır.

14. Her döneme ait diplomalar imtihanların bitiminden en geç üç (3) gün içinde düzenlenip tasdik için Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmiş bulunacaktır. İmtihanını başka bir okula nakletmiş olanların imtihan sonuçları, ilgili öğrencinin imtihanlarının değerlendirilmesinin bittiği gün okuluna bildirilecektir. Engele kalmış bulunmak gibi sebeplerle tespit edilen süre içinde tanzimi mümkün olmayan diplomalar sonradan tanzim edilerek gönderilecektir.

15. Mezunlara, geçici de olsa, çok zaruri ve öğrencilerin mağduriyetine sebep olacak haller dışında "çıkma" veya benzeri belge verilmeyecektir. "Çıkma" verilmesi zaruri ise öğrencilerin dilekçelerinin altına veya arkasına öğrencinin diplomaya esas olan künyesi, mezuniyet durumu, ne iş ve hangi müessese için kullanılmak üzere bu çıkmanın tanzim edildiği yazılacak ve sonuna "Bu yazıdan bilgi edinilmesi ve diploması alındığında iade edilmesi" kaydı ilave edilerek okul müdürlüğünce imzalanıp mühürlenecektir. Posta ile gönderilmesinde gecikme olacak bir durum varsa tanzim edilen çıkmanın bir zarfa konulup zarfın kapak bölümü mühürlenmek suretiyle öğrenciye verilmesinde bir sakınca yoktur.

Çıkma verilen öğrencilere de tanzim edilen diplomaları zamanında verilir fakat çıkma verilen müesseye durum bir yazı ile bildirilir.

Bir veya birkaç dersten imtihana devam edecek durumda bulunan öğrencilerden durumlarının herhangi bir müesseseye bildirilmesini isteyenler hakkında da yukarıdaki işlem yapılır.

Yabancı memleketlerde öğrenim yapmak isteyen mezunlardan diplomaları henüz verilememiş olanlara, okuyacakları müesseselerden akseptans yabancı emniyet idarelerinden ikamet müsaadesi alabilmelerini kayıt ve kabul işlemlerini zamanında yaptırabilmelerini sağlamak için mezuniyet imtihanını hangi dönemde ve hangi derece ile başardıklarını gösteren birer vesika verilecektir. Bu vesikalara diplomaların henüz tanzim safhasında bulunduğu, yabancı memleketlerdeki okullara kayıt ve kabul dışında geçerli olmadığı belirtilecektir.

16. "Çıkma" ile kayıtları yapılan mezun öğrencilerin diplomaları ders yılı başladıktan en geç 10 gün sonraya kadar temin edilerek dosyalarına konulacaktır.

17. Diplomalar İstanbul Milli Eğitim Basımevinden temin edilecektir. Diplomalar özel basımevlerinden veya bastırılmak suretiyle temin edilemez.

18. Diplomaların soğuk damgaları bundan böyle Milli Eğitim Müdürlükleri soğuk damga temin edecekler, bu damga ile yalnız diplomalar damgalanacak ve soğuk damganın sorumluluğu Milli Eğitim Müdürlerine ait olacaktır.

Diplomaların soğuk damga için Milli Eğitim Bakanlığına gönderilme işlemi 1968-1969 öğretim yılından itibaren kaldırılmıştır.

DİPLOMA DEFTERLERİ

19. Diploma defterleri okul müdürlüklerince İstanbul Milli Eğitim Basımevinden veya özel basımevlerinden temin edilebilir.

20. Yaz-Güz ve Engel imtihanları sonunda mezun olan öğrenciler için ayrı ayrı diploma defteri düzenlenmeyecektir.

Bu dönemlerde mezun olan öğrenciler için son sınıf geçme defterindeki kayıtlara göre diplomalar düzenlenecektir. Diplomaların soğuk damga ile tasdiki için Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi sırasında diploma defteri yerine İstanbul Milli Eğitim Basımevi veya Özel Basımevlerinden temin edilecek olan ".......... Diploması almaya hak kazananların listesi" adındaki form'dan 2 nüsha doldurulacaktır. Bu listelerin üst kısmında okulun adı, sayfa No:.......... diploması almaya hak kazananların listesi" başlığı, dönemi, diploma tarihi ve öğretim yılı yazılıdır. Bir sahifesi 20 öğrencilik olan çizelge kısmında ise öğrencinin: sınıf, okul no: adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve yılı, sanatı, diploma no: derece, diplomayı alanın imzası ve düşünceler bölümleri bulunmaktadır.

21. İki nüsha olarak tanzim edilecek olan bu listelere son sınıf öğrencileri sınıf ve numara sıralarına göre yazılacaktır.

22. Okul dışından mezun olan öğrenciler için de 2 nüsha olarak ayrıca tanzim edilecek olan bu listelerdeki "öğrencinin sınıfı" bölümüne "Okul Dışı" yazılacaktır.

23. Öğrencilerin lise Edebiyat veya Fen kollarından hangisinden mezun olduklarıda "Öğrencinin sınıfı" bölümünde, Meslek okullarının sanat dalıda ilgili bölümde gösterilecektir.

24. Tanzim edilen listelerin alt kısmı bir çizgi ile kapatılacak ve "Diploma almaya hak kazanan ....... öğrenciden ibaret olan bu listenin kayıtlarımıza uygun olduğu tasdik olunur" yazıldıktan sonra Müdür Yardımcısı, Müdür Başyardımcısı ve Müdür tarafından ad ve soyadları yazılarak imzalanacak ve okul mühürü ile mühürlenecektir.

25. Diplomalar ve ikişer nüsha olarak düzenlenen bu listeler Milli Eğitim Müdürlüğüne her imtihan döneminin bitiminden en geç 3 gün sonraya gönderilir. Milli Eğitim Müdürlükleri listeler ile diplomaları karşılaştırarak kontrol ederler ve Diplomaları soğuk damga ile tasdik ederek ilgili yerlerini imzalarlar. Ayrıca listeleri de "İncelenmiştir" kaydı ile imzalar ve mühürler.

26. Bu işlemler en kısa zamanda bitirilir ve Diplomalar ile bir nüsha liste okul Müdürlüğüne iade edilir, diğer liste ise dosyalanarak saklanır. Bu liste okulda son sınıf sınıf geçme temiz defteri ile birlikte ciltlenerek saklanır.

27. Yaz-Güz ve Engel imtihanlarına ait her dönem sonunda diploma almaya hak kazanan öğrencilerin mezuniyet dönemleri, diploma numara, tarih ve dereceleri son sınıf sınıf geçme defterine yazılır.

28. Engel imtihanlarının bittiği tarihten itibaren son sınıf sınıf geçme müsvette defteri bütün ayrıntıları ile silintisiz ve kazıntısız olarak temize çekilir. Bu temiz son sınıf sınıf geçme defteri geçen, kalan, ertesi yıla kalan öğrencileri, diploma alanların diplomalarının dönem, numara, tarih ve derecelerini, okuldan ayrılanları yani son sınıftaki bütün öğrencilerin durumlarını gösterir bir belge olarak arşivlenecektir. Okullarda diploma defterleri kalmayacaktır.

29. Temiz olarak hazırlanacak olan sınıf sınıf geçme defteri esas olmak üzere bir nüsha diploma defteri düzenlenecektir. Bu diploma defterinde o yıl son sınıfta okuyan bütün öğrenciler, sınıf geçme defterindeki esaslara göre işleneceğinden okuldan ayrılan, diploma alan, kalan ve ertesi yıla kalan bütün öğrenciler gösterilmiş olacaktır. Bir nüsha olarak hazırlanan diploma defterinde bütün öğrenciler yazılmış olacağından çeşitli dönemlerde diploma alan öğrencilerin diploma numaraları tabii olarak bir sıra takip etmeyecektir. Ertesi yıllarda diploma numarasının başlangıcını tespit için sınıf geçme defteri ve diploma defteri sonuna verilen son diploma numarasının yazılması faydalı olacaktır.

30. a) Son sınıf sınıf geçme defterinin temiz nüshasının son sahifesi altı çizilerek kapatılır ve "..... sayfadan ibaret olan bu sınıf geçme defterini kayıtlarımıza uygun olduğu tasdik olunur" yazılarak Müdür Yardımcısı Müdür Başyardımcısı ve Müdür tarafından ad ve soyadları yazılarak imzalanır ve mühürlenir.

b) Bir nüsha olarak hazırlanan Diploma defterinin son sahifesi altına da aynı işlemler yapılır ve "..... sayfadan ibaret olan diploma defterinin kayıtlarımıza uygun olduğu tasdik olunur" yazılır.

c) Diploma defterine fotoğraf yapıştırılmaz.

31. Son sınıf sınıf geçme temiz defteri ile diploma defteri en geç 30 Kasım tarihine kadar Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir. Milli Eğitim Müdürlüklerince diploma ve sınıf geçme defterleri Yaz-Güz ve Engel imtihanları sonunda gönderilmiş ve Milli Eğitim Müdürlüğünde dosyalanmış olan ".... diploması almaya hak kazananların listesi" ile kazananların listesi" ile karşılaştırılır. Uygunluk ve doğrulukları tespit edildikten sonra son sınıf sınıf geçme temiz defteri ve diploma defteri "İNCELENMİŞTİR" kaydı ile Milli Eğitim Müdürleri tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Bu işlemler tamamlanınca son sınıf sınıf geçme defteri okuluna iade edilir ve diploma defteri de Milli Eğitim Müdürlüğünde arşivlenir. Yaz-Güz ve Engel imtihanları sonunda gönderilen listeler ise bundan sonra normal evrak gibi işleme tabi tutulurlar.

32. Okul dışından imtihanlara giren öğrencilere ait sınıf geçme ve diploma defterleri içinde aynı yol takip edilir.

Diploma defterlerinin bir nüshasının Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmesi işlemi 1968-1969 öğretim yılından itibaren kaldırılmıştır.

SINIF GEÇME DEFTERLERİ

33. Orta Dereceli okullar son sınıf sınıf geçme defterleri bir nüsha olarak bütün ayrıntıları ile silintisiz ve kazıntısız olarak hazırlanacaktır. (Fıkra 28) Bu defterler Milli Eğitim Müdürlüklerince incelenecek ve tasdik edilerek okullarına gönderilecektir.

34. Ara sınıflar sınıf geçme müsvette defterleri temize çekilmiyecektir. Buna karşılık müsvette sınıf geçme defterlerinin sonuçlarına göre 2 nüsha özet sınıf geçme defteri tanzim edilecektir.

35. İki nüsha özet sınıf geçme defterlerine yıl içinde tanzim edilen müsvette sınıf geçme defterinin sonuç kısmı aynen yazılacaktır. Öğrencinin ortalama ile geçtiği, öğretmenler kurulu kararı ile başarılı veya başarısız sayıldığı, 7 numara alarak geçtiği, sınıfta kaldığı, tasdikname ile ayrıldığı, kaydı silindiği ve buna benzer diğer bütün işlemler özet sınıf geçme defterinde gösterilmiş olacaktır.

36. İki nüsha olarak tanzim edilen özet sınıf geçme defterlerinin son sahifesi bir çizgi ile kapatılacak ve bunun altına ".... sayfadan ibaret olan bu sınıf geçme defterinin kayıtlarımıza uygun olduğu tasdik olunur" diye yazıldıktan sonra Müdür Yardımcısı, Müdür Başyardımcısı ve Müdür tarafından ad ve soyadları yazılarak imzalanacak ve okul mühürü ile mühürlenecektir.

37. Bu özet sınıf geçme defterleri küçük sınıflardan başlamak ve klasöre konduğu zaman en yüksek sınıf en alta gelecek şekilde düzenlenecektir.

38. Bu özet sınıf geçme defterlerinin bir nüshası okulda saklanacak, diğer nüshası ise ileride gerekecek bir müracaat için arşivlenmek üzere Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

39. Okul idarelerince kayıtlara uygunluğu tasdik edilmiş olan ve bir nüsha olarak gönderilmiş bulunan bu özet sınıf geçme defteri Milli Eğitim Müdürlüklerinde arşivlenecektir.

40. Sınıf geçme defterleri en geç 30 Kasım tarihine kadar Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

41. Sınıf geçme defterlerinin Milli Eğitim Bakanlığına gönderilme işlemi 1968-1969 öğretim yılından itibaren kaldırılmıştır.

GENEL HÜKÜMLER

42. Tanzim edilen sınıf geçme ve diploma defterlerinin her sahifesi bu defterleri tanzim eden mühür yardımcıları tarafından (tarafımdan tanzim edilmiştir) şekliyle imza edilecektir.

43. Bir süre parasız yatılı okumuş olan öğrencilerin kaç yıl parasız yatılı veya burslu okudukları - mecburi hizmet süreleri değil diploma ve sınıf geçme defterlerine yazılacaktır.

44. Diploma, diploma defteri ve sınıf geçme defterlerinde silinti ve kazıntı bulunmayacaktır. Diplomalar da tasdikten sonra farkına varılacak yanlışlıklar, diploma ve defterlerde yanlış yerin üzeri okunabilecek şekilde çizilmek ve üstüne doğrusu yazılmak suretiyle düzeltilecek düzeltmenin okulca yapıldığı diplomanın arkasına ve defterin münasip bir yerine şerh edilerek mühürlenecek ve imza edilecektir. Sınıf geçme defterlerinde sonradan farkına varılacak yanlışlıklar hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.

Yapılan bütün değişikliklerin Milli Eğitim Müdürlüklerinde saklanmakta olan defterler üzerinde de yapılabilmesi için durum Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilecektir.

45. Öğrencilerin adı, soyadı, doğum yeri ve yılının mahkeme kararı ile düzeltilmesi gibi sebeplerle meydana gelecek değişikler nüfus cüzdanlarındaki şerhlerle resen tespit edilebileceğinden bu gibi sebeplerle defter ve diplomalarda düzeltme yapılmayacaktır.

46. Sınıf geçme ve diploma defterlerinin yazılışında sınıf, şube ve öğrenci numara sıralarına riayet edilecektir.

Meslek okulları sınıf geçme ve diploma defterlerine dersler öğretim programlarına bağlı ders dağıtım çizelgelerindeki sıraya göre yazılacaktır.

Beden eğitimi dersinden raporlu olan öğrencilerin not bölümü R harfi ile, okunmayan derslerin ilgili bölümleri (/) şeklinde, imtihanlara girmeyen öğrencilerin ilgili bölümleri de (X) işareti ile kapatılacaktır.

47 - Öğrencilerin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve yılı nüfus cüzdanlarına uygun olarak yazılacaktır. Doğum yeri karşısına "Köyü" yazılı olan nüfus cüzdanlarındaki köy adı "Nüfus hüviyet cüzdanının kayıtlı bulunduğu yer" kısmından bulunarak yazılacaktır. Diploma ve defterlerdeki doğum yeri kısmına "köyü" tabiri konulamaz. İsimler kısaltılmadan tam olarak yazılacaktır.

48. Defterlerin her sahifesi numaralanacak, sınıf ve şubelerin yazılmasına sayfa başından başlanacak sınıf ve şubeler arasında boş kalacak haneler (X) şeklinde çizilerek kapatılacaktır.

49. Defterlerin her yaprağının sağ üst kenarı okul mühürü ile mühürlenecektir.

50. Sınıf geçme ve diploma defterleri ciltlenmede kolaylık sağlanmak üzere içi içe konmak suretiyle en çok onar yapraklık formalar halinde tanzim edilerek ve defterler kenarları zımbalanarak bir dosya veya klasöre takılacak veya bir bağla bağlanacaktır.

51. Yangın ve ev işgaller sebebiyle kayıtları bulunmayanlara Bakanlık Müdürler Komisyonunun 16.1.1938 tarih ve 7 sayılı kararı gereğince bu talimata bağlı örneğe göre verilecek öğrenim belgeleri Milli Eğitm Müdürlüklerince tasdik edilecektir. 1968-1969 ders yılından önceki kayıtlar için Milli Eğitim Bakanlığından bilgi istenecektir.

MÜDÜRLER KOMİSYONUNUN 7 SAYILI VE 16.1.1936 TARİHLİ KARARI

Yangın ve işgaller yüzünden kayıtları bulunmayan bazı kimselerin Bakanlığa müracaat ederek tahsil vesikası istedikleri hakkında Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün, Komisyonumuza havale buyrulan 9.1.1936 tarih ve 106 sayılı betiği okundu.

Tahsil vesikası isteyen bazı kimselerin Bakanlıkça tespit edilen formül tahtında bu vesikayı doldurarak kendisini tanıyan iki öğretmenine imza ettirmek suretiyle bir vesika sahibi oldukları görünmektedir. Bu durum bazı mahzurlara sebep olmaktadır. Nitekim böylece verilmiş ve 13 yaşında lise mezuniyeti tasdik edilmiş bazı vesikeler ele geçirilmiştir.

Gereği düşünülerek;

Bademe muteber üç şahıs tarafından Milli Eğitim Müdürünün huzurunda ve Milli Eğitim Müdürünün kanaat getirilip tasdik ettiği vesikaların muteber tutulmasının usul ittihaz edilmesi ve işin Bakanlık Yüksek Makamına tasvibine arzı kararlaştırıldı.

52. Evvelce Lise bitirme diploması alıpta olgunluk diploması alamadıklarından dolayı şimdi Lise bitirme imtihanlarının yazılı bölümüne girerek Lise Diploması almağa hak kazananların yeni diplomaları verilirken eski lise bitirme diplomaları okullarınca iptal edilerek dosyalarında saklanacaktır.

53. Evvelce lise bitirme diploması almış olup şimdiki Lise Bitirme imtihanlarının yazılı bölümüne girerek Lise Diploması alacakların Diploma derecelerinin tespitinde yazılı bölüme giren derslerden evvelce Lise bitirme imtihanlarında aldıkları sözlü imtihan notları dikkate alınmayacaktır. Bu gibilerin diploma dereceleri sonradan girdikleri Lise yazılı bölümü imtihanlarında aldıkları notlarla yazılı Bölüme girmeyen derslerden evvelce lise bitirme imtihanlarında almış oldukları notlara göre tespit edilecektir.

54. Öğrenim süresi 2 yıl olan Sanat Enstitüsü mezunlarından fark imtihanlarını vererek 3 yıllık Sanat Enstitüsü diploması almağa hak kazananların diplomaları verilirken 2 yıllık Enstitü diplomaları iptal edilerek dosyasında saklanacaktır.

ÖĞRENİM BELGESİ

........................Milli Eğitim

MüdürlüğüBelge Numarası:

Belge Tarihi: Fotoğraf

Belgenin Sahibinin

Adı ve Soyadı:

Baba Adı:

Doğum Yeri ve Yılı:

Okuduğu Okul:
Yukarıda künyesi yazılı ve tasdikli fotoğrafı yapıştırılan .....................................’ın ............................ yılında ............................... okulun .................................. yılında ................................... okulun .......................................... sınıfına devam ettiğini ve ............................................................................................... biliriz.

Bu husustaki vicdani ve kanuni mesuliyeti müdrik olyarak şahadette bulunduğumuz ve ifademizin aksi sabit olduğu takdirde hakkımızda her türlü kanuni takibatta bulunulmasına şimdiden muvafakat ettiğimizi ayrıca bildiririz.


Şahidin Şahidin Şahidin
Fotoğrafı Fotoğrafı Fotoğrafı
Şahidin Şahidin Şahidin
Künye ve adresi Künye ve adresi Künye ve adresi
İMZASI İMZASI İMZASI

...................................... yılında ......................... okulunda yaptığı öğrenimi şahitle isbat etmek istiyen .......................................... sözü geçen okulun o zamana ait kayıtlarının bulunmadığı anlaşıldıktan ve gösterilen şahitler birer birer dinlenerek adı geçenin tahsil durumunu yakinen bildiklerine ve doğru olarak ifade ettiklerine kanaat getirildikten sonra bu öğrenim belgesi verildi.

Milli Eğitim Md. M.Eğ. Md. Yrd. Mümeyyiz veya

Başkatip


Not : 3 imzadan birinin bulunmadığı hallerde bir Orta Öğretim Öğretmen veya idarecisi.