İçişleri Bakanlığından:
SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİKLERİ VE EKİPLERİNİN KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarih: 7126 - 9.6.1958

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 21 Temmuz 2000 - Sayı: 24116


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne bağlı sivil savunma arama ve kurtarma birlikleri ile illerde kurulan arama ve kurtarma ekiplerinin kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; sivil savunma arama ve kurtarma birlikleri ile sivil savunma arama ve kurtarma ekiplerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 8/10/1999 tarihli ve 586 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Bakanlık : İçişleri Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük : Sivil Savunma Genel Müdürlüğünü,

c) Birlik : İllerde doğrudan merkeze bağlı olarak kurulan sivil savunma arama ve kurtarma birliklerini,

d) Müdür : Sivil Savunma arama ve kurtarma birlik müdürü ile bünyesinde arama ve kurtarma ekibi kurulan il sivil savunma müdürünü,

e) Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Ekibi: İl sivil savunma müdürlüğü bünyesinde kurulan sivil savunma arama ve kurtarma ekibini,

f) Gönüllü Kişi ve Kuruluşlar : Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde sivil savunma hizmetlerine katılacak gönüllü kişi ve kuruluşları, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Görev

Birliklerin Kuruluşu

Madde 5- Sivil Savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüğü; birlik müdürü, ana hizmet birimleri ve yardımcı birimlerden oluşur. Teşkilat şeması (EK-1), birlik kurulacak iller ve kadro çizelgesi (EK-2) dedir.

Ekiplerin Kuruluşu

Madde 6- Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği kurulmayan iller, nüfus yoğunluğu ve hassasiyeti dikkate alınarak; 3 grup olarak sınıflandırılmış olup, birinci grup illerde 10, ikinci grup illerde 20, üçüncü grup illerde 30 kadrolu personelden il sivil savunma müdürlükleri bünyesinde sivil savunma arama ve kurtarma ekipleri oluşturulmuştur. Ekip kurulacak illerin grupları ve kadro çizelgesi (EK-3) dedir.

Birlik ve Ekiplerin Görevleri

Madde 7- Sivil savunma arama ve kurtarma birlikleri ile il arama ve kurtarma ekiplerinin görevleri şunlardır.

a) Savaşta, afetlerde, büyük yangınlarda ve önemli kazalarda; arama, kurtarma, ilk yardım ve sosyal yardım hizmetlerini yürütmek,

b) Savaşta, afetlerde ve kazalarda; nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddelerinin ölçüm hizmetlerini imkanlar ölçüsünde yürütmek, ilgili birimlere ulaştırmak, (NBC) maddelerinin temizlenmesine (Dekontaminasyon) yardım etmek,

c) Arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan yerli ve yabancı, kamu ve özel kuruluşların arama ve kurtarma ekipleri ile gönüllü kişi ve kuruluşların çalışmalarını koordine etmek,

d) Birlik ve ekip personelinin nazari, tatbiki, bilgi ve becerileri ile fiziki kabiliyetlerini artırmak ve göreve heran hazırlıklı bulunmaları için haftalık, aylık, yıllık eğitim programları hazırlamak, uygulanmasını sağlamak,

e) Kamu ve özel kuruluşların arama ve kurtarma hizmetlerinde görevlendirilen ekipleri ile gönüllü kuruluş ve kişilerin eğitimlerini Bakanlık veya valiliğin uygun görüşü ile yapmak,

f) Gece ve gündüz tatbikatları planlamak ve uygulamak,

g) Eğitim amacı ile yurtiçi ve yurtdışında yapılacak eğitim ve tatbikatlara, istek yapılması halinde veya gerektiğinde yurtdışında meydana gelecek afetlerde de kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmak,

h) Sivil savunma koleji ve valiliklerce açılan kursların kurtarma, ilk yardım ve sosyal yardım konularındaki tatbiki bölümlerine yardımcı olmak,

i) Afet bölgelerine en seri şekilde ulaşabilmek için haberleşme, toplanma, yükleme ve intikal tatbikatları yapmak,

j) Bakanlık ve Valilikçe verilecek diğer görevleri yapmak,

Müdürün Görevleri

Madde 8- Müdür; mevzuat ve verilecek emirler doğrultusunda birliğin veya ekibin yönetiminden sorumlu olup, aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Hizmet birimlerini oluşturarak bunların donatımını, eğitimini ve denetimini yaptırmak,

b) Yıllık çalışma planını hazırlamak,

c) Yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak,

d) Sivil Savunma Fonundan yapılacak ödemelere ait tahakkuk müzekkeresini düzenlemek ve sayman mutemetliği görevini yapmak, ayniyat ve demirbaş işlemlerini yürütmek,

e) Genel Bütçe harcamalarında tahakkuk memurluğu görevini yapmak,

f) Eksik ve noksanlıkların zamanında giderilmesi için iş ve işlemleri takip etmek,

g) Hizmet binası ve tesislerinin iç ve dış güvenliğini sağlamak,

h) Bina ve tesisler ile hizmet malzeme ve araçlarının bakımını, temizliğini yaptırarak her an kullanılabilir halde bulundurulmasını sağlamak,

i) Mevzuatına uygun olarak personelin disiplin ve sicil amirliğini yapmak,

j) Personelin taltifi, tecziyesi ve izinleri için teklifte bulunmak,

k) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu sağlamak,

l) İl Valisi, Genel Müdür veya Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yönerge

Madde 9- Birlik ve ekiplerin eğitimlerinin usul ve esasları ile ana hizmet ve yardımcı birim personelinin görev ve sorumluluklarının ayrıntıları Bakanlıkça çıkarılacak bir yönerge ile düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Göreve Sevk ve Protokol

Göreve Sevk Yetkisi

Madde 10- Sivil savunma arama ve kurtarma birliğinin sorumluluk bölgesi içinde göreve sevki vali, bölge dışına göreve sevki Genel Müdürlükçe yapılır. Ankara Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliğinin bölge içi ve bölge dışı göreve sevki Genel Müdürlükçe yapılır. Birliklerin yurt dışı göreve sevki ise Bakanlıkça yapılır.

İntikal Planı

Madde 11- Afet haberlerinin alınması, personelin toplanması, araç gereç ve malzemenin hazırlanması ve görev yerine intikali esasları; hazırlanacak intikal planı ile düzenlenir. İntikal planları Genel Müdürlüğün onayı ile yürürlüğe girer.

Afet Bölgesinde Sevk ve İdare Sorumluluğu

Madde 12- Afet bölgesine birden fazla birlik intikal etmişse; birliklerin sevk ve idaresi bölgeden sorumlu olan birlik müdürü tarafından, sorumlu müdürün bölgede bulunmaması halinde en kıdemli birlik müdürü tarafından yapılır. Birliklerin sorumlu olduğu iller listesi (EK-4) dedir.

Protokol

Madde 13- Bir afet vukuunda birliklerin afet bölgesine havadan acil intikali için, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Kurumu uçak ve helikopterlerinden, denizden intikal için ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı deniz ulaştırma araçlarından bu kuruluşlarla yapılan protokoller çerçevesinde yararlanılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim

Denetim

Madde 14- Birliklerin denetimi, 29/5/1962 tarihli ve 6/624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "107 sayılı Kanuna Göre İhdas Edilen Sivil Savunma Kadrolarına Tayin Olunan Personelin Terfi, Nakil, Cezalandırma ve Denetlenmeleri Hakkında Tüzük"ün 28 ve 29 uncu maddeleri uyarınca yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Haberleşme, Koordinasyon ve İşbirliği

Haberleşme

Madde 15- Birliklerde afet haberlerinin alınması, ilgililere ulaştırılması ve değerlendirilmesi amacıyla 24 saat esasına göre çalışan bir haber merkezi oluşturulur. Haber merkezi ihtiyaç duyulan haberleşme araç, gereç ve malzemeleri ile donatılır. Afet bölgesinde aynı nitelikte seyyar haberleşme merkezi kurulur.

Haber merkezinin çalışma usul ve esasları birlik müdürlüklerince hazırlanacak ve Genel Müdürlükçe onaylanacak bir talimatla belirlenir.

Koordinasyon

Madde 16- Birliklerin tatbikat ve görev amaçlı intikallerinde, intikal edilen ilin imkanlarından mülki idare amirlerinin koordinatörlüğünde yararlanılır.

Arama ve kurtarma amacıyla afet bölgesine yurtiçi ve yurtdışından gelen ekiplerin koordinasyonu krizmerkezi başkanının (mülki idari amiri) gözetiminde sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlerince sağlanır.

İşbirliği

Madde 17- Sivil savunma müdürlükleri ile askeri makamlar, belediye itfaiye teşkilatı, il sağlık müdürlükleri bünyesindeki 112 acil sağlık hizmetleri birimi, kamu ve özel kuruluşlara ait kurtarma ve yardım ekipleri ile Kızılay ve sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliği ve koordinasyon mülki idare amirleri tarafından sağlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Donatım ve Kıyafet

Donatım

Madde 18- Sivil savunma arama ve kurtarma birliği malzeme listesi (EK-5), araç listesi (EK-6), il arama ve kurtarma ekiplerinin malzeme ve araç listesi (EK-7) dedir.

Kıyafet

Madde 19- Sivil savunma arama ve kurtarma birlik personeli, 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü"nün 123 üncü maddesine göre yürürlüğe konulan yönetmelikte belirtilen kıyafeti giyer, tanıtma ve rütbe işaretlerini taşır.

İl sivil savunma müdürlükleri bünyesinde oluşturulan arama ve kurtarma ekip personelinin giyeceği kıyafet ile tanıtma işaretleri Genel Müdürlükçe belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 20- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.


                                    +----+
                                    |EK-1|
                                    +----+
       SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİK
       MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMASI
          +----------------+
          |BİRLİK MÜDÜRLÜĞÜ|
          +-------+--------+
     +------------------+-----------------+
  +-----+---------+         +-------+----------+
  |ANA HİZMET   |         |YARDIMCI     |
  |BİRİMLERİ   |         |BİRİMLER     |
  +-----+---------+         +-------+----------+
  +-----+---------+         +-------+----------+
+--+ARAMA VE    |         |HABERLEŞME    +--+
| |KURTARMA BİRİMİ|         |BİRİMİ      | |
| +---------------+         +------------------+ |
| +---------------+         +------------------+ |
+--+İLKYARDIM VE  |         |ULAŞTIRMA VE   | |
| |AMBULANS BİRİMİ|         |TEKNİK İŞLER   +--+
| +---------------+         |BİRİMİ      | |
| +---------------+         +------------------+ |
+--+SOSYAL YARDIM |         +------------------+ |
  |BİRİMİ     |         |EĞİTİM VE     | |
  +---------------+         |HALKLA İLİŞKİLER +--+
                   |BİRİMİ      | |
                   +------------------+ |
                   +------------------+ |
                   |İKMAL VE     +--+
                   |DONATIM BİRİMİ  | |
                   +------------------+ |
                   +------------------+ |
                   |PERSONEL VE    +--+
                   |İDARİ İŞLER BİRİMİ|
                   +------------------+
                                   (EK - 2)
       SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİĞİ KURULACAK
       İLLER VE KADRO ÇİZELGESİ
+----+----------+-----------------+-------------------------------------------------+--------+---------+------+--------+----------+------+
|  |     |         |K A D R O  Ü N V A N V E D E R E C E L E R İ |    |     |   |    |     |   |
+----+     +-----------------+-------+-------+---+---+--------+------+---------+--------+---------+------+--------+----------+------+
|S.N.|İLİN ADI |SİVİL SAVUNMA  |SİVİL |SİVİL |ŞEF|ŞEF|V.H.K.İ.|DAİRE |VETERİNER|PSİKOLOG|SOSYAL  |SAĞLIK|MÜHENDİS|ARAMA VE |TOPLAM|
|  |     |ARAMA VE KURTARMA|SAVUNMA|SAVUNMA|  |  |    |TABİBİ|     |    |ÇALIŞMACI|MEMURU|    |KURTARMA |   |
|  |     |BİRLİK MÜDÜRÜ  |UZMANI |UZMANI |  |  |    |   |     |    |     |   |    |TEKNİSYENİ|   |
+----+----------+-----------------+-------+-------+---+---+--------+------+---------+--------+---------+------+--------+----------+------+
|  |     |        1|   1|   3| 3| 5|   10|   5|    5|    5|    5|   9|    6|     9|   |
+----+----------+-----------------+-------+-------+---+---+--------+------+---------+--------+---------+------+--------+----------+------+
|  1|ADANA   |        1|   3|   1| 1| 1|    2|   1|    1|    1|    1|   5|    2|    100|  120|
+----+----------+-----------------+-------+-------+---+---+--------+------+---------+--------+---------+------+--------+----------+------+
|  2|AFYON   |        1|   3|   1| 1| 1|    2|   1|    1|    1|    1|   5|    2|    100|  120|
+----+----------+-----------------+-------+-------+---+---+--------+------+---------+--------+---------+------+--------+----------+------+
|  3|ANKARA  |        1|   3|   1| 1|  |    2|   1|    1|    1|    1|   4|    2|    100|  118|
+----+----------+-----------------+-------+-------+---+---+--------+------+---------+--------+---------+------+--------+----------+------+
|  4|BURSA   |        1|   3|   1| 1| 1|    2|   1|    1|    1|    1|   5|    2|    100|  120|
+----+----------+-----------------+-------+-------+---+---+--------+------+---------+--------+---------+------+--------+----------+------+
|  5|DİYARBAKIR|        1|   3|   1| 1| 1|    2|   1|    1|    1|    1|   5|    2|    100|  120|
+----+----------+-----------------+-------+-------+---+---+--------+------+---------+--------+---------+------+--------+----------+------+
|  6|ERZURUM  |        1|   3|   1| 1| 1|    2|   1|    1|    1|    1|   5|    2|    100|  120|
+----+----------+-----------------+-------+-------+---+---+--------+------+---------+--------+---------+------+--------+----------+------+
|  7|İSTANBUL |        1|   3|   1| 1| 1|    2|   1|    1|    1|    1|   5|    2|    100|  120|
+----+----------+-----------------+-------+-------+---+---+--------+------+---------+--------+---------+------+--------+----------+------+
|  8|İZMİR   |        1|   3|   1| 1| 1|    2|   1|    1|    1|    1|   5|    2|    100|  120|
+----+----------+-----------------+-------+-------+---+---+--------+------+---------+--------+---------+------+--------+----------+------+
|  9|SAKARYA  |        1|   3|   1| 1| 1|    2|   1|    1|    1|    1|   5|    2|    100|  120|
+----+----------+-----------------+-------+-------+---+---+--------+------+---------+--------+---------+------+--------+----------+------+
| 10|SAMSUN  |        1|   3|   1| 1| 1|    2|   1|    1|    1|    1|   5|    2|    100|  120|
+----+----------+-----------------+-------+-------+---+---+--------+------+---------+--------+---------+------+--------+----------+------+
| 11|VAN    |        1|   3|   1| 1| 1|    2|   1|    1|    1|    1|   5|    2|    100|  120|
+----+----------+-----------------+-------+-------+---+---+--------+------+---------+--------+---------+------+--------+----------+------+
|   TOPLAM  |        11|   33|   11| 11| 10|   22|  11|    11|   11|    11|  54|   22|   1100| 1318|
+---------------+-----------------+-------+-------+---+---+--------+------+---------+--------+---------+------+--------+----------+------+

                                   (EK - 3)
       SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA EKİPLERİNİN KURULACAĞI
       İLLERİN GRUPLARI VE KADRO ÇİZELGESİ
+----+---------+----------------------------+
|  |     |KADRO ÜNVAN VE DERECELERİ  |
|  |     +---+------+----------+------+
|  |     |  |   |ARAMA VE |   |
|  |     |  |SAĞLIK|KURTARMA |   |
|S.N.|İL ADI  |ŞEF|MEMURU|TEKNİSYENİ|TOPLAM|
+----+---------+---+------+----------+------+
|  |     | 5|   9|     9|   |
+----+---------+---+------+----------+------+
|  1|ANTALYA | 1|   1|    28|  30|
+----+---------+---+------+----------+------+
|  2|AYDIN  | 1|   1|    28|  30|
+----+---------+---+------+----------+------+
|  3|BALIKESİR| 1|   1|    28|  30|
+----+---------+---+------+----------+------+
|  4|ESKİŞEHİR| 1|   1|    28|  30|
+----+---------+---+------+----------+------+
|  5|GAZİANTEP| 1|   1|    28|  30|
+----+---------+---+------+----------+------+
|  6|HATAY  | 1|   1|    28|  30|
+----+---------+---+------+----------+------+
|  7|İÇEL   | 1|   1|    28|  30|
+----+---------+---+------+----------+------+
|  8|KAYSERİ | 1|   1|    28|  30|
+----+---------+---+------+----------+------+
|  9|KOCAELİ | 1|   1|    28|  30|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 10|KONYA  | 1|   1|    28|  30|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 11|TRABZON | 1|   1|    28|  30|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 12|ZONGULDAK| 1|   1|    28|  30|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 13|ÇANAKKALE| 1|   1|    18|  20|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 14|DENİZLİ | 1|   1|    18|  20|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 15|ERZİNCAN | 1|   1|    18|  20|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 16|ELAZIĞ  | 1|   1|    18|  20|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 17|K.MARAŞ | 1|   1|    18|  20|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 18|KÜTAHYA | 1|   1|    18|  20|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 19|KIRIKKALE| 1|   1|    18|  20|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 20|MALATYA | 1|   1|    18|  20|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 21|MANİSA  | 1|   1|    18|  20|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 22|MUĞLA  | 1|   1|    18|  20|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 23|SİVAS  | 1|   1|    18|  20|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 24|TOKAT  | 1|   1|    18|  20|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 25|Ş.URFA  | 1|   1|    18|  20|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 26|KARABÜK | 1|   1|    18|  20|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 27|ISPARTA | 1|   1|    18|  20|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 28|TEKİRDAĞ | 1|   1|    18|  20|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 29|ADIYAMAN | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 30|AĞRI   | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 31|AMASYA  | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 32|ARTVİN  | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 33|BOLU   | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 34|BİLECİK | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 35|BİNGÖL  | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 36|BİTLİS  | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 37|BURDUR  | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 38|ÇANKIRI | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 39|ÇORUM  | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 40|EDİRNE  | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 41|GİRESUN | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 42|GÜMÜŞHANE| 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 43|HAKKARİ | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 44|KARS   | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 45|KASTAMONU| 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 46|KIRIKKALE| 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 47|KIRŞEHİR | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 48|MARDİN  | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 49|MUŞ   | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 50|NEVŞEHİR | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 51|NİĞDE  | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 52|ORDU   | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 53|RİZE   | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 54|SİİRT  | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 55|SİNOP  | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 56|TUNCELİ | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 57|UŞAK   | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 58|YOZGAT  | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 59|AKSARAY | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 60|BAYBURT | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 61|KARAMAN | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 62|BATMAN  | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 63|ŞIRNAK  | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 64|BARTIN  | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 65|ARDAHAN | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 66|IĞDIR  | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 67|KİLİS  | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 68|YALOVA  | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 69|OSMANİYE | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
| 70|DÜZCE  | 1|   1|     8|  10|
+----+---------+---+------+----------+------+
|  |TOPLAM  | 70|  70|    960| 1100|
+----+---------+---+------+----------+------+
                                    (EK-4)
       SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİKLERİNİN
       SORUMLU OLDUKLARI İLLER LİSTESİ
+-----------------------------+---------------------------------------------+
|BİRLİĞİN ADI         |SORUMLU OLDUĞU İLLER             |
+-----------------------------+---------------------------------------------+
|1. ADANA SİVİL SAVUNMA ARAMA|1. GAZİANTEP  4. KAHRAMANMARAŞ 7. OSMANİYE |
|  VE KURTARMA BİRLİĞİ   |2. HATAY    5. KARAMAN          |
|               |3. İÇEL    6. KİLİS           |
+-----------------------------+---------------------------------------------+
|2. AFYON SİVİL SAVUNMA   |1. ANTALYA   4. ISPARTA    7. UŞAK   |
|  ARAMA VE KURTARMA    |2. BURDUR   5. KONYA           |
|  BİRLİĞİ         |3. ESKİŞEHİR  6. KÜTAHYA          |
+-----------------------------+---------------------------------------------+
|3. ANKARA SİVİL SAVUNMA   |1. AKSARAY   4. KAYSERİ    7. NEVŞEHİR |
|  ARAMA VE KURTARMA    |2. ÇANKIRI   5. KIRIKKALE   8. NİĞDE  |
|  BİRLİĞİ         |3. ÇORUM    6. KIRŞEHİR    9. YOZGAT  |
+-----------------------------+---------------------------------------------+
|4. BURSA SİVİL SAVUNMA   |1. BALIKESİR  4. YALOVA           |
|  ARAMA VE KURTARMA    |2. BİLECİK                  |
|  BİRLİĞİ         |3. ÇANAKKALE                 |
+-----------------------------+---------------------------------------------+
|5. DİYARBAKIR SİVİL SAVUNMA |1. ADIYAMAN  4. ELAZIĞ     7. ŞIRNAK  |
|  ARAMA VE KURTARMA    |2. BATMAN   5. MALATYA    8. ŞANLIURFA|
|  BİRLİĞİ         |3. BİNGÖL   6. MARDİN     9. TUNCELİ |
+-----------------------------+---------------------------------------------+
|6. ERZURUM SİVİL SAVUNMA  |1. ARDAHAN   4. ERZİNCAN    7. KARS   |
|  ARAMA VE KURTARMA    |2. ARTVİN   5. GÜMÜŞHANE   8. RİZE   |
|  BİRLİĞİ         |3. BAYBURT   6. IĞDIR     9. SİVAS  |
+-----------------------------+---------------------------------------------+
|7. İSTANBUL SİVİL SAVUNMA  |1. EDİRNE                  |
|  ARAMA VE KURTARMA    |2. KIRKLARELİ                |
|  BİRLİĞİ         |3. KOCAELİ                  |
|               |4. TEKİRDAĞ                 |
+-----------------------------+---------------------------------------------+
|8. İZMİR SİVİL SAVUNMA   |1. AYDIN                   |
|  ARAMA VE KURTARMA    |2. DENİZLİ                  |
|  BİRLİĞİ         |3. MANİSA                  |
|               |4. MUĞLA                   |
+-----------------------------+---------------------------------------------+
|9. SAKARYA SİVİL SAVUNMA  |1. BARTIN   4. KARABÜK          |
|  ARAMA VE KURTARMA    |2. BOLU    5. ZONGULDAK         |
|  BİRLİĞİ         |3. DÜZCE                   |
+-----------------------------+---------------------------------------------+
|10. SAMSUN SİVİL SAVUNMA   |1. AMASYA   4. ORDU      7. TRABZON |
|  ARAMA VE KURTARMA    |2. GİRESUN   5. SİNOP           |
|  BİRLİĞİ         |3. KASTAMONU  6. TOKAT           |
+-----------------------------+---------------------------------------------+
|11. VAN SİVİL SAVUNMA    |1. AĞRI    4. MUŞ            |
|  ARAMA VE KURTARMA    |2. BİTLİS   5. SİİRT           |
|  BİRLİĞİ         |3. HAKKARİ                  |
+-----------------------------+---------------------------------------------+

                                   (EK - 5)
       SİVİL SAVUNMA ARAMA ve KURTARMA BİRLİKLERİ
       MALZEME LİSTESİ

A. ÖZEL ŞAHSİ TECHİZAT

1. DEPREM İÇİN (x)
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
|S.NO|MALZEMENİN CİNSİ                               |MİKTARI   |
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
  1 İş Elbisesi (Yazlık - Kışlık)                         2 Adet
  2 Lambalı Baret                                 1 Adet
  3 Toz Gözlüğü                                  1 Adet
  4 Toz Maskesi                                  Yeteri Kadar
  5 Palaska                                    1 Adet
  6 Bot (Uzun Konçlu)                               1 Adet
  7 El Feneri                                   1 Adet
  8 Düdük                                     1 Adet
  9 Çakı - Bıçak                                  1 Adet
  10 Baltalı Kazma                                 1 Adet
  11 Matara                                     1 Adet
  12 Yün Fanila (Uzun Kollu)                            2 Adet
  13 Yün Don (Uzun Kollu)                              2 Adet
  14 Yün Çorap                                   2 Çift
  15 Yün Kar Başlığı                                1 Adet
  16 Yün Eldiven                                  1 Adet
  17 İş Eldiveni                                  Yeteri Kadar
  18 Havlu (Banyo-Yüz)                               1"er Adet
  19 Görev Çantası                                 1 Adet

2. ÇIĞ İÇİN (xx)
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
|S.NO|MALZEMENİN CİNSİ                               |MİKTARI   |
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+

  1 Kar Elbisesi                                  1 Takım
  2 Mont                                      1 Adet
  3 Bot (Kar Tipi)                                 1 Çift
  4 Yağmurluk                                   1 Adet
  5 Rüzgarlık                                   1 Adet
  6 Tozluk                                     1 Çift
  7 Eldiven                                    1 Çift
  8 Emniyet Kemeri                                 1 Adet
  9 Kar Gözlüğü                                  1 Adet
  10 Tur Kayağı                                   1 Adet
  11 Sırt Çantası                                  1 Adet
  12 Çakar Lamba                                  Yeteri Kadar
  13 Leken                                     1 Takım
  14 Kayak Vaksı                                  1 Adet
  15 Kar Küreği                                   1 Adet
  16 Kar Kazması                                  1 Adet
  17 Kayak Sileceği (Eğe)                              1 Adet
  18 Emniyet Ekipmanları (Karabina, bivaks, ip, 8 demiri makara, vb.)        1 Takım
  19 Termos                                     1 Adet
  20 Uyku Tulumu                                  1 Adet
  21 Mat Yatak                                   1 Adet
  22 Çadır (Tek Kişilik)                              1 Adet
  23 Cep Sobası                                   1 Adet
  24 GPS Cihazı                                   1 Adet

3. SEL İÇİN (xxx)
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
|S.NO|MALZEMENİN CİNSİ                               |MİKTARI   |
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
  1 Su Giysisi (Komple)                              1 Takım
  2 Can Yeleği                                   1 Adet
  3 Kapalı Devre Solunum Sistemi                          1 Takım
  4 Palet                                     1 Takım
  5 Gözlük ve Şinorker                               1'er Adet
  6 Su Altı Feneri                                 1 Adet
  7 Kemer                                     1 Adet
  8 Ağırlık                                    Yeteri Kadar
  9 Askılı Bahçıvan Pantolonu                           1 Adet
  10 Uzun Konçlu Çizme                               1 Adet
  11 Kasık Çizme                                  1 Adet

4. NBC İÇİN (xxxx)
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
|S.NO|MALZEMENİN CİNSİ                               |MİKTARI   |
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
  1 Koruyucu Elbise (Karbon esaslı, tek kullanımlık) Komple            1 Takım
  2 Koruyucu Maske ve Filitre                           1 Takım
  3 Şahsi Korunma (İlkyardım) Kiti                         1 Takım
  4 Dozimetre                                   1 Adet
  5 Tumusol Kağıdı                                 1 Takım

B. EKİP MALZEMESİ

1. GENEL
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
|S.NO|MALZEMENİN CİNSİ                               |MİKTARI   |
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
  1 Kulaklıklı Telsiz                               4 Adet

2. DEPREM İÇİN
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
|S.NO|MALZEMENİN CİNSİ                               |MİKTARI   |
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+

  1 Yaralı Arama Cihazı                              Yeteri Kadar
  2 Kesme-Ayırma Cihazı (Komple)                          1 Takım
  3 Beton Kesme Makinası                              1 Adet
  4 Beton Kırma Makinası                              1 Adet
  5 Demir Kesme Makinası                              1 Adet
  6 Ağaç Kesme Makinası                              1 Adet
  7 Kaldırma Seti (Havalı-hidrolik-manuel)                     1 Takım
  8 Çekme Kaldırma Seti                              1 Takım
  9 Oksi-Asetilen Cihazı                              1 Takım
  10 Triport (Mekanik komuta ile) Komple                      1 Takım
  11 Liberatör (Komple)                               1 Takım
  12 Fren Tertibatlı İniş Takımı (Komple)                      1 Takım
  13 Matkap (Çeşitli)                                Yeteri Kadar
  14 Jeneratör                                   1 Adet
  15 Aydınlatma Takımı                               1 Takım
  16 Kurtarma Sırt Çantası                             1 Takım
  17 Manuel Enkaz Çalışma Aletleri (Çeşitli)                    1 Takım
  18 Enkaz Destek Seti                               Yeteri Kadar
  19 Sedye                                     1 Adet
  20 Merdiven (Çeşitli)                               Yeteri Kadar
  21 Kapalı Devre Solunum Cihazı                          1 Adet
  22 Manivela Demiri                                Yeteri Kadar
  23 Halat (Çelik, keten, ipek, PVC, kuşak, zincir vb.)               Yeteri Kadar
  24 Emniyet Ekipmanları (Karabina, makara, palanga, fırdöndü, 8 demiri,
   bivaks, emniyet kemeri vb.)                          Yeteri Kadar

+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
|S.NO|MALZEMENİN CİNSİ                               |MİKTARI   |
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
  25 Balyoz (Çeşitli boy)                              3 Adet
  26 Murç                                      5 Adet
  27 Kazma                                     5 Adet
  28 Kürek                                     5 Adet
  29 Demir Makası (Manuel)                             2 Adet
  30 El Testeresi                                  2 Adet
  31 Tamir Takımı                                  1 Takım
  32 Çivi Tabancası                                 1 Adet
  33 Pilli Megafon                                 1 Adet
  34 Hava Kompresörü                                1 Adet
  35 İlkyardım Çantası                               5 Adet

2. ÇIĞ İÇİN
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
|S.NO|MALZEMENİN CİNSİ                               |MİKTARI   |
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+

  1 Kar Motorsikleti                                1 Adet
  2 Merdiven                                    1 Adet
  3 Kızak Sedye                                  2 Adet
  4 Atel Seti                                   Yeteri Kadar
  5 Arama Çubuğu (Sondası)                             Yeteri Kadar
  6 Buz Çivisi (Sikke)                               Yeteri Kadar
  7 Çadır Isıtıcısı                                Yeteri Kadar
  8 Fren Tertibatlı İniş Takımı (Komple)                      2 Adet
  9 Şişme Çadır (Genel maksat)                           2 Adet
  10 Portatif Yemek Seti                              Yeteri Kadar

3. SEL İÇİN
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
|S.NO|MALZEMENİN CİNSİ                               |MİKTARI   |
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
  1 Su Motoru (Jet Sky)                              1 Adet
  2 Şişme Bot (Motorlu - 6-8 kişilik)                       1 Adet
  3 Can Yeleği - Can Simidi                            10 Adet
  4 İp Fırlatma Tüfeği                               1 Takım
  5 Emniyet Ekipmanları (Karabina, makara, fırdöndü, 8 demiri, emniyet kemeri vb.) Yeteri Kadar
  6 Halat (Çelik, keten, ipek, PVC, kuşak, zincir vb.)               Yeteri Kadar
  7 Motopomp (Hortumları ile)                           2 Adet
  8 Arama Çapası                                  5 Adet
  9 Dalgıç Tüpü Hava Komprasörü                          1 Adet

4. NBC İÇİN
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
|S.NO|MALZEMENİN CİNSİ                               |MİKTARI   |
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
  1 Tespit Cihazları                                Yeteri Kadar
  2 Numune Alma Kiti                                Yeteri Kadar
  3 Dozimetre Şarz Cihazı                             2 Adet
  4 Dekontaminasyon Seti                              1 Adet
  5 Kapalı Devre Solunum Cihazı                          2 Adet
  6 İlkyardım Malzemeleri                             Yeteri Kadar
  7 Dürbün (Gece ve gündüz görüşlü)                        2 Adet

5. SOSYAL YARDIM MALZEMELERİ
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
|S.NO|MALZEMENİN CİNSİ                               |MİKTARI   |
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
  1 İş Önlüğü                                   Yeteri Kadar
  2 Bulaşık Önlüğü                                 Yeteri Kadar
  3 Seyyar Ocak                                  1 Takım
  4 LPG Uyarıcı Cihazı                               1 Adet
  5 Yemek Pişirme Kazanı                              1 Takım
  6 Tencere                                    1 Takım
  7 Kepçe Takımı (Yemek pişirmek için)                       1 Takım
  8 Çay Pişirme Seti                                1 Takım
  9 Tepsi (Muhtelif)                                Yeteri Kadar
  10 Tava (Muhtelif)                                Yeteri Kadar
  11 Bıçak Takımı                                  Yeteri Kadar
  12 Satır                                     2 Adet
  13 Masat                                     2 Adet
  14 Sebze Soyacağı                                 5 Adet
  15 Et Dövme Demiri                                2 Adet
  16 Rende                                     2 Adet
  17 Çırma Teli                                   2 Adet
  18 Süzgeç (Muhtelif)                               1 Takım
  19 Elek (Muhtelif)                                1 Takım
  20 Et Kütüğü                                   1 Adet
  21 Kızartma Teli                                 2 Adet
  22 Konserve Açacağı                                2 Adet
  23 Sebze Doğrama Tahtası                             2 Adet
  24 Havan                                     1 Adet
  25 Hamur Karma Makinası                              1 Adet
  26 Taşıma Kabı (Termos tertibatlı)                        10 Adet
  27 Self Servis Tepsisi                              250 Adet
  28 Çatal-Kaşık-Bıçak                               250'şer Adet
  29 Ekmek Sepeti                                  50 Adet
  30 Metal Bardak                                  250 Adet
  31 Metal Sürahi                                  50 Adet
  32 Tuzluk Takımı                                 50 Adet
  33 Baharatlık Takımı                               1 Takım
  34 Plastik Çatal - Kaşık - Bıçak - Bardak - Tabak                 Yeteri Kadar
  35 Portatif Sandalye                               100 Adet
  36 Portatif Masa                                 Yeteri Kadar
  37 Su Termosu (Muhtelif)                             5 Adet
  38 Meyve Sıkacağı                                 2 Adet
  39 Tost Makinası                                 1 Adet
  40 Su Arıtma Cihazı (Komple)                           1 Takım
  41 Su Tankı                                    Yeteri Kadar
  42 Su Bidonu                                   Yeteri Kadar
  43 Buz Dolabı                                   1 Adet
  44 Çamaşır Makinası                                1 Adet
  45 Şofben                                     1 Adet
  46 Termosifon                                   1 Adet
  47 Hidrofor                                    1 Adet
  48 Et Kıyma Makinası                               1 Adet
  49 İbreli Terazi                                 1 Adet
  50 Televizyon - Video                               1'er Adet
  51 Kantar                                     1 Adet
  52 Robot                                     1 Adet
  53 Su Isıtıcısı                                  Yeteri Kadar

C. BİRLİK GENEL MALZEMELERİ
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
|S.NO|MALZEMENİN CİNSİ                               |MİKTARI   |
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
  1 Çadır ve Isıtıcısı                               Yeteri Kadar
  2 Uyku Tulumu                                  Yeteri Kadar
  3 Kampet                                     Yeteri Kadar
  4 Telli - Telsiz - Uydu Haberleşme Vasıtaları                  Yeteri Kadar
  5 Arazi Duş Sistemi                               Yeteri Kadar
  6 Arazi Çamaşır Ünitesi                             1 Adet
  7 Arazi Su Arıtma Ünitesi                            1 Adet
  8 Arazi Aydınlatma Sistemleri                          Yeteri Kadar
  9 Arazi WC Sistemleri                              Yeteri Kadar

Not: (x)  Tüm birlik personeli için.
   (xx)  Çığ için ayrılan personel sayısı kadar.
   (xxx) Sel için ayrılan personel sayısı kadar.
   (xxxx) NBC için ayrılan personel sayısı kadar.

                                   (EK - 6)
+---------------------------------------------------------------------------------------+
|       SİVİL SAVUNMA ARAMA ve KURTARMA BİRLİĞİ                  |
|       ARAÇ LİSTESİ                               |
+--------+---------------------------+---------------------------------------------+----+
|S.NO  |NİTELİK          |CİNS                     |ADET|
+--------+---------------------------+---------------------------------------------+----+
|1    |Hizmet Aracı        |Binek                    |  1|
+--------+---------------------------+---------------------------------------------+----+
|2    |Komuta-Muhabere Aracı   |Panelvan                   |  1|
+--------+---------------------------+---------------------------------------------+----+
|3    |Kurtarma Aracı       |Station-Römork-Panelvan veya Kurtarma Kamyonu|  5|
+--------+---------------------------+---------------------------------------------+----+
|4    |Sel-Çığ Kurtarma Aracı   |Kamyon 3,5 ton                |  1|
+--------+---------------------------+---------------------------------------------+----+
|5    |Kurtarma Malzeme Aracı   |Kamyon 3,5 ton                |  1|
+--------+---------------------------+---------------------------------------------+----+
|6 (X)  |Ambulans          |                       |  5|
+--------+---------------------------+---------------------------------------------+----+
|7    |Seyyar Mutfak       |Kamyon 9 ton veya Seyyar Konteynır      |  1|
+--------+---------------------------+---------------------------------------------+----+
|8    |Sosyal Yardım Malzeme Aracı|Kamyon 3,5 ton                |  1|
+--------+---------------------------+---------------------------------------------+----+
|9    |Barınma Malzeme Aracı   |Kamyon 9 ton                 |  1|
+--------+---------------------------+---------------------------------------------+----+
|10   |Hijyen Aracı        |Kamyon 9 ton veya Seyyar Konteynır      |  1|
+--------+---------------------------+---------------------------------------------+----+
|11 (XX) |Dekontaminasyon Aracı   |Kamyon 9 ton veya Seyyar Konteynır      |  1|
+--------+---------------------------+---------------------------------------------+----+
|12   |Arama Aracı        |Minibüs                   |  2|
+--------+---------------------------+---------------------------------------------+----+
|13   |Tamir Bakım Aracı     |Minibüs                   |  1|
+--------+---------------------------+---------------------------------------------+----+
|14   |İkmal Aracı        |Pick-Up                   |  2|
+--------+---------------------------+---------------------------------------------+----+
|15   |NBC Ölçüm-Tespit Aracı   |Jeep                     |  1|
+--------+---------------------------+---------------------------------------------+----+
|16   |Personel Nakil       |Otobüs                    |  1|
+--------+---------------------------+---------------------------------------------+----+
|17 (XXX)|Akaryakıt Aracı      |Tanker                    |  1|
+--------+---------------------------+---------------------------------------------+----+
|18   |Forklift          |6 ton                    |  1|
+--------+---------------------------+---------------------------------------------+----+
|19   |Su Arıtma Römorku     |500 lt/sa                  |  1|
+--------+---------------------------+---------------------------------------------+----+
|20   |Çamaşırhane Römorku    |                       |  1|
+--------+---------------------------+---------------------------------------------+----+
|21   |Aydınlatma Römorku     |                       |  1|
+--------+---------------------------+---------------------------------------------+----+
|22   |Dekontaminasyon Romorku  |                       |  1|
+--------+---------------------------+---------------------------------------------+----+

NOT: X  Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Diyarbakırda 5'er adet, diğer
     Birliklerde 2'şer adet.
   XX Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Diyarbakırda araç üzerinde seyyar
     konteynırlı, diğer Birliklerde 22 nci sıradaki seyyar römorklu
     Dekontaminasyon Cihazı.
   XXX Ankara, İstanbul, Erzurum, Diyarbakır'daki Birliklerde.

                                   (EK - 7)
       SİVİL SAVUNMA ARAMA ve KURTARMA EKİPLERİ
       MALZEME ve ARAÇ LİSTESİ
A. ÖZEL ŞAHSİ TEÇHİZAT
1. DEPREM İÇİN (x)
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
|S.NO|MALZEMENİN CİNSİ                               |MİKTARI   |
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+

  1 İş Elbisesi (Yazlık - Kışlık)                         2 Adet
  2 Lambalı Baret                                 1 Adet
  3 Toz Gözlüğü                                  1 Adet
  4 Toz Maskesi                                  Yeteri Kadar
  5 Palaska                                    1 Adet
  6 Bot (Uzun Konçlu)                               1 Adet
  7 El Feneri                                   1 Adet
  8 Düdük                                     1 Adet
  9 Çakı - Bıçak                                  1 Adet
  10 Baltalı Kazma                                 1 Adet
  11 Matara                                     1 Adet
  12 Yün Fanila (Uzun Kollu)                            2 Adet
  13 Yün Don (Uzun Kollu)                              2 Adet
  14 Yün Çorap                                   2 Çift
  15 Yün Kar Başlığı                                1 Adet
  16 Yün Eldiven                                  1 Adet
  17 İş Eldiveni                                  Yeteri Kadar
  18 Havlu (Banyo-Yüz)                               1'er Adet
  19 Görev Çantası                                 1 Adet

2. ÇIĞ İÇİN (xx)
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
|S.NO|MALZEMENİN CİNSİ                               |MİKTARI   |
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+

  1 Kar Elbisesi                                  1 Takım
  2 Mont                                      1 Adet
  3 Bot (Kar Tipi)                                 1 Çift
  4 Yağmurluk                                   1 Adet
  5 Rüzgarlık                                   1 Adet
  6 Tozluk                                     1 Çift
  7 Eldiven                                    1 Çift
  8 Emniyet Kemeri                                 1 Adet
  9 Kar Gözlüğü                                  1 Adet
  10 Tur Kayağı                                   1 Adet
  11 Sırt Çantası                                  1 Adet
  12 Çakar Lamba                                  Yeteri Kadar
  13 Leken                                     1 Takım
  14 Kayak Vaksı                                  1 Adet
  15 Kar Küreği                                   1 Adet
  16 Kar Kazması                                  1 Adet
  17 Kayak Sileceği (Eğe)                              1 Adet
  18 Emniyet Ekipmanları (Karabina, bivaks, ip, 8 demiri makara, vb.)        1 Takım
  19 Termos                                     1 Adet
  20 Uyku Tulumu                                  1 Adet
  21 Mat Yatak                                   1 Adet
  22 Çadır (Tek Kişilik)                              1 Adet
  23 Cep Sobası                                   1 Adet
  24 GPS Cihazı                                   1 Adet

3. SEL İÇİN (xxx)
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
|S.NO|MALZEMENİN CİNSİ                               |MİKTARI   |
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+

  1 Su Giysisi (Komple)                              1 Takım
  2 Can Yeleği                                   1 Adet
  3 Kapalı Devre Solunum Sistemi                          1 Takım
  4 Palet                                     1 Takım
  5 Gözlük ve Şinorker                               1'er Adet
  6 Su Altı Feneri                                 1 Adet
  7 Kemer                                     1 Adet
  8 Ağırlık                                    Yeteri Kadar
  9 Askılı Bahçıvan Pantolonu                           1 Adet
  10 Uzun Konçlu Çizme                               1 Adet
  11 Kasık Çizme                                  1 Adet

4. NBC İÇİN (xxxx)
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
|S.NO|MALZEMENİN CİNSİ                               |MİKTARI   |
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+

  1 Koruyucu Elbise (Karbon esaslı, tek kullanımlık) Komple            1 Takım
  2 Koruyucu Maske ve Filitre                           1 Takım
  3 Şahsi Korunma (İlkyardım) Kiti                         1 Takım
  4 Dozimetre                                   1 Adet
  5 Turnusol Kağıdı                                1 Takım

B. EKİP MALZEMESİ (1 Ekip İçin)

1. GENEL
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
|S.NO|MALZEMENİN CİNSİ                               |MİKTARI   |
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
  1 Kulaklıklı Telsiz                                 4 Adet

2. DEPREM İÇİN
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
|S.NO|MALZEMENİN CİNSİ                               |MİKTARI   |
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
  1 Yaralı Arama Cihazı                              Yeteri Kadar
  2 Kesme-Ayırma Cihazı (Komple)                          1 Takım
  3 Beton Kesme Makinası                              1 Adet
  4 Beton Kırma Makinası                              1 Adet
  5 Demir Kesme Makinası                              1 Adet
  6 Ağaç Kesme Makinası                              1 Adet
  7 Kaldırma Seti (Havalı-hidrolik-manuel)                     1 Takım
  8 Çekme Kaldırma Seti                              1 Takım
  9 Oksi-Asetilen Cihazı                              1 Takım
  10 Triport (Mekanik komuta ile) Komple                      1 Takım
  11 Liberatör (Komple)                               1 Takım
  12 Fren Tertibatlı İniş Takımı (Komple)                      1 Takım
  13 Matkap (Çeşitli)                                Yeteri Kadar
  14 Jeneratör                                   1 Adet
  15 Aydınlatma Takımı                               1 Takım
  16 Kurtarma Sırt Çantası                             1 Takım
  17 Manuel Enkaz Çalışma Aletleri (Çeşitli)                    1 Takım
  18 Enkaz Destek Seti                               Yeteri Kadar
  19 Sedye                                     1 Adet
  20 Merdiven (Çeşitli)                               Yeteri Kadar
  21 Kapalı Devre Solunum Cihazı                          1 Adet
  22 Manivela Demiri                                Yeteri Kadar
  23 Halat (Çelik, keten, ipek, PVC, kuşak, zincir vb.)               Yeteri Kadar
  24 Emniyet Ekipmanları (Karabina, makara, palanga, fırdöndü,
   8 demiri, bivaks, emniyet kemeri vb.)                              Yeteri Kadar
  25 Balyoz (Çeşitli boy)                              3 Adet

+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
|S.NO|MALZEMENİN CİNSİ                               |MİKTARI   |
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
  26 Murç                                      5 Adet
  27 Kazma                                     5 Adet
  28 Kürek                                     5 Adet
  29 Demir Makası (Manuel)                             2 Adet
  30 El Testeresi                                  2 Adet
  31 Tamir Takımı                                  1 Takım
  32 Çivi Tabancası                                 1 Adet
  33 Pilli Megafon                                 1 Adet
  34 Hava Kompresörü                                1 Adet
  35 İlkyardım Çantası                               5 Adet

2. ÇIĞ İÇİN
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
|S.NO|MALZEMENİN CİNSİ                               |MİKTARI   |
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
  1 Kar Motorsikleti                                1 Adet
  2 Merdiven                                    1 Adet
  3 Kızak Sedye                                  2 Adet
  4 Atel Seti                                   Yeteri Kadar
  5 Arama Çubuğu (Sondası)                             Yeteri Kadar
  6 Buz Çivisi (Sikke)                               Yeteri Kadar
  7 Çadır Isıtıcısı                                Yeteri Kadar
  8 Fren Tertibatlı İniş Takımı (Komple)                      2 Adet
  9 Şişme Çadır (Genel maksat)                           2 Adet
  10 Portatif Yemek Seti                              Yeteri Kadar

3. SEL İÇİN
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
|S.NO|MALZEMENİN CİNSİ                               |MİKTARI   |
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+

  1 Su Motoru (Jet Sky)                              1 Adet
  2 Şişme Bot (Motorlu - 6-8 kişilik)                       1 Adet
  3 Can Yeleği - Can Simidi                            10 Adet
  4 İp Fırlatma Tüfeği                               1 Takım
  5 Emniyet Ekipmanları (Karabina, makara, fırdöndü, 8 demiri, emniyet kemeri vb.) Yeteri Kadar
  6 Halat (Çelik, keten, ipek, PVC, kuşak, zincir vb.)               Yeteri Kadar
  7 Motopomp (Hortumları ile)                           2 Adet
  8 Arama Çapası                                  5 Adet
  9 Dalgıç Tüpü Hava Komprasörü                          1 Adet

4. NBC İÇİN
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
|S.NO|MALZEMENİN CİNSİ                               |MİKTARI   |
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
  1 Tespit Cihazları                                Yeteri Kadar
  2 Numune Alma Kiti                                Yeteri Kadar
  3 Dozimetre Şarz Cihazı                             2 Adet
  4 Dekontaminasyon Seti                              1 Adet
  5 Kapalı Devre Solunum Cihazı                          2 Adet
  6 İlkyardım Malzemeleri                             Yeteri Kadar
  7 Dürbün (Gece ve gündüz görüşlü)                        2 Adet

5. SOSYAL YARDIM MALZEMELERİ
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
|S.NO|MALZEMENİN CİNSİ                               |MİKTARI   |
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
  1 İş Önlüğü                                   Yeteri Kadar
  2 Bulaşık Önlüğü                                 Yeteri Kadar
  3 Seyyar Ocak                                  1 Takım
  4 LPG Uyarıcı Cihazı                               1 Adet
  5 Yemek Pişirme Kazanı                              1 Takım
  6 Tencere                                    1 Takım
  7 Kepçe Takımı (Yemek pişirmek için)                       1 Takım
  8 Çay Pişirme Seti                                1 Takım
  9 Tepsi (Muhtelif)                                Yeteri Kadar
  10 Tava (Muhtelif)                                Yeteri Kadar
  11 Bıçak Takımı                                  Yeteri Kadar
  12 Satır                                     2 Adet
  13 Masat                                     2 Adet
  14 Sebze Soyacağı                                 5 Adet
  15 Et Dövme Demiri                                2 Adet
  16 Rende                                     2 Adet
  17 Çırma Teli                                   2 Adet
  18 Süzgeç (Muhtelif)                               1 Takım
  19 Elek (Muhtelif)                                1 Takım
  20 Et Kütüğü                                   1 Adet
  21 Kızartma Teli                                 2 Adet
  22 Konserve Açacağı                                2 Adet
  23 Sebze Doğrama Tahtası                             2 Adet
  24 Havan                                     1 Adet
  25 Hamur Karma Makinası                              1 Adet
  26 Taşıma Kabı (Termos tertibatlı)                        10 Adet
  27 Self Servis Tepsisi                              250 Adet
  28 Çatal-Kaşık-Bıçak                               250'şer Adet
  29 Ekmek Sepeti                                  50 Adet
  30 Metal Bardak                                  250 Adet
  31 Metal Sürahi                                  50 Adet
  32 Tuzluk Takımı                                 50 Adet
  33 Baharatlık Takımı                               1 Takım
  34 Plastik Çatal - Kaşık - Bıçak - Bardak - Tabak                 Yeteri Kadar
  35 Portatif Sandalye                               100 Adet
  36 Portatif Masa                                 Yeteri Kadar
  37 Su Termosu (Muhtelif)                             5 Adet
  38 Meyve Sıkacağı                                 2 Adet
  39 Tost Makinası                                 1 Adet
  40 Su Arıtma Cihazı (Komple)                           1 Takım
  41 Su Tankı                                    Yeteri Kadar
  42 Su Bidonu                                   Yeteri Kadar
  43 Buz Dolabı                                   1 Adet
  44 Çamaşır Makinası                                1 Adet
  45 Şofben                                     1 Adet
  46 Termosifon                                   1 Adet
  47 Hidrofor                                    1 Adet
  48 Et Kıyma Makinası                               1 Adet
  49 İbreli Terazi                                 1 Adet
  50 Televizyon - Video                               1'er Adet
  51 Kantar                                     1 Adet
  52 Robot                                     1 Adet
  53 Su Isıtıcısı                                  Yeteri Kadar

C. EKİP GENEL MALZEMELERİ
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
|S.NO|MALZEMENİN CİNSİ                               |MİKTARI   |
+----+------------------------------------------------------------------------------+------------+
  1 Haberleşme Vasıtaları                             Yeteri Kadar
  2 Çadır ve Isıtıcısı                               Yeteri Kadar
  3 Uyku Tulumu                                  Yeteri Kadar
  4 Kampet                                     Yeteri Kadar
  5 Arazi Aydınlatma Sistemleri                          Yeteri Kadar
  6 Arazi Duş Sistemi                               Yeteri Kadar
  9 Arazi WC Sistemleri                              Yeteri Kadar

+--------------------------------------------------+
|       ARAÇ LİSTESİ             |
+----+--------------------+------+-----------------+
|S.NO|NİTELİK       |CİNS |ADET       |
+----+--------------------+------+-----------------+
|  1|Kurtarma Aracı   |Kamyon|Ekip Sayısı Kadar|
+----+--------------------+------+-----------------+
|  2|Personel Nakli Aracı|Otobüs|        1|
+----+--------------------+------+-----------------+
|  3|Malzeme Nakil Aracıx|Kamyon|        1|
+----+--------------------+------+-----------------+

NOT: 1- 10 Kişi bir ekip olarak değerlendirilecek, malzeme miktarı
    oluşturulacak ekip sayısına göre bulundurulacaktır.

(x)  Tüm ekip personeli için.
(xx)  Çığ için ayrılan personel sayısı kadar.
(xxx) Sel için ayrılan personel sayısı kadar.
(xxxx) NBC için ayrılan personel sayısı kadar.