SPASTİK ÇOCUKLAR ÖZEL REHABİLİTASYON MERKEZLERİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 2828 - 24.5.1983
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 21 Mart 1986 - Sayı: 19054

BİRİNCİ BÖLÜM


GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Gerçek Kişilerce ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerince açılacak olan Spastik Çocuklar Rehabilitasyon Merkezlerinin kuruluş ve işleyişine dair esasları, izin, açılış, çalışma, personel şartları, ücret tarifeleri, denetim, devir ve kapatılma işlem ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik Kamu Kurum ve Kuruluşları dışında Gerçek Kişilerce ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerince açılan Spastik Çocuklar Rehabilitasyon Merkezini kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 9. maddesinin (g) fıkrası ile 34, ve 35. maddeleri gereğince düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4 - a. Bu Yönetmelikte kullanılan; "Genel Müdürlük" Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü, "İl Müdürlüğü" İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü (İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kurulmamış illerde 2828 sayılı Kanunun geçici 6. maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünü), "Kuruluş" Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerince açılacak Spastik Çocuklar Rehabilitasyon Merkezlerini ifade eder.

b. Spastik Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi; Doğum öncesi, Doğum anı ya da sonradan herhangi bir nedenle beyin hareket merkezinde meydana gelen arıza sonucu ortaya çıkan kasıntılı hareket felci olan 0-14 yaş spastik çocuklara tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veren gündüzlü kuruluştur.

İKİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ AÇMA VE İŞLETME İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Müracaat

Madde 5 - Kuruluş açmak ve işletmek isteyen Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri bir dilekçe ile Valiliğe müracaat ederler. Dilekçe ile birlikte aşağıdaki belgeler istenir:

a. Kurucu ve Sorumlu Müdür için;

- Nüfus Cüzdanı Örneği

- İkametgah ilmühaberi

- İyihal ve Doğruluk Kağıdı (Savcılıktan)

- Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

b. Kuruluşun Adı ve Adresi.

c. Kuruluş binasının Belediye İmar Müdürlüğünden alınacak bütün taksimatını gösterir tasdikli planı,

d. Binanın faaliyet bölümlerinin; muayene odası, terapi ve eğitim odalarının kullanım amaçlarına göre tıbbi, mesleki ve diğer bölümlerini gösterir krokisi ile binanın dıştan çekilmiş her cepheden 2'şer adet fotoğrafı,

e. Binanın tapu senedi ya da kira kontratosu,

f. Yangın güvenliği yönünden İtfaiye Müdürlüğünden alınacak rapor,

g. Kuruluş için Emniyet ve Trafik Müdürlüklerinden alınacak rapor,

h. Kuruluşun bir apartman katında açılması halinde apartman sakinlerinin herbirinden noter huzurunda alınacak yazılı izin belgeleri,

ı. Kuruluşun işletme talimatı ve çalışma programı,

i. Binanın fizik şartları ile araç ve gereçlerin Spastik Çocuklar Rehabilitasyon Merkezine uygunluğunu gösterir İl Müdürlüğünce hazırlanacak rapor,

Madde 6 - Kuruluş açacak ve devir alacak kişiler ve sorumlu müdürde aşağıdaki şartlar aranır.

a. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak,

b. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

c. Ağır hapis, altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.

Özel Hukuk Tüzel kişileri açacağı ya da devir alacağı kuruluşlar için bir temsilci gösterir. Tüzel kişiliğin resmi kuruluş belgelerinin yanısıra temsilcisinde de belirtilen Gerçek Kişiler için geçen şartlar aranır.

Kuruluş Açma ve İşletme İzni İle İlgili İşlemler

Madde 7 - Kuruluş açma ve işletme izni için aşağıdaki belirtilen işlemler yapılır:

a. "5. maddede istenilen belgeler hazırlanarak dosya halinde incelenmek ve eksiklikleri varsa tamamlanmak üzere kurucu tarafından Valiliğe teslim edilir.

b. Valilikçe tamamlattırılan dosya bir yazıya bağlanarak onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

Genel Müdürlük dosya üzerinde gerekli incelemeyi yapar, belgeler belirlenen esaslara uygun olduğu takdirde Kuruluş açma ve işletme izni onayı alır ve teker teker tasdik olunan belgelerden birer adedi Genel Müdürlükçe saklanır. Diğer belgelere onay sureti bağlanarak Valiliğe gönderilir.

c. Gönderilen belgelerin birer kopyası İl Müdürlüğünde saklanır. "Kuruluş açma ve işletme izin belgesi" doldurulduktan ve imzalandıktan sonra kurucuya gönderilir. Kuruluş açma ve işletme izin belgesinin kuruluşun görülebilecek bir yerine astırılması İl Müdürlüğünce sağlanır.

d. Kuruluş açma ve işletme izin belgesi verilen her kuruluşun işveren ve işyerinin ismi ve yaptığı işin çeşidi, İl Müdürlüğünce bir ay içinde o yerin bağlı bulunduğu Çalışma Müdürlüğüne bildirilir.

Kuruluşun Hizmete Geçmesi

Madde 8 - Genel Müdürlük onayı alınıp Kuruluş açma ve işletme izin belgesi tanzim edildikten sonra kuruluş hizmete açılır ve kabul işlemlerine başlar.

Personel Çalışma İzni

Madde 9 - Kuruluş açma ve işletme izin belgesi verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kuruluşta istihdam edilen her personel için 5. maddenin (a) fıkrasında belirtilen belgeler düzenlenerek kurucu veya sorumlu müdür tarafından İl Müdürlüğüne teslim edilir. İl Müdürlüğü bu belgeleri 11. maddede belirtilen şartlara uygunluğu açısından değerlendirir ve uygun gördüklerini tasdik eder.

Personelin kuruluşta çalışması İl Müdürünün teklifi ve Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısının onayı ile gerçekleşir.

Personel belgeleri ve çalışma onayının birinci nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir. İkinci nüshaları İl Müdürlüğünde, üçüncü nüshaları da kuruluşta muhafaza edilir. İl Müdürlüğünce tasdik edilmeyen ve Valilik onayı alınmayan personel kuruluşta çalışamaz. Aynı işlem yeni alınacak personel için de yerine getirilir.

Sorumlu müdür değişikliğinde ise gerekli belgeler onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Personel değişikliği halinde gerekli belgelerin 30 gün içinde tamamlanması gerekmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

PERSONELİN NİTELİK, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 10 - Kuruluşta sorumlu müdür, tabip, fizyoterapist, psikolog, sosyal çalışmacı, eğitimci, hemşire, hizmetli olmak üzere çeşitli personel çalıştırılır.

Madde 11 - Kuruluş personelinin nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları ile personelde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a. Sorumlu Müdür:

Sorumlu müdürün Fizik-Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı ya da Milli veya Milletlerarası spastik çocukların rehabilitasyonu konusunda bir kursu başarı ile bitirme belgesi bulunan çocuk sağlığı ve hastalık veya aynı belgeye sahip Nörüloji Uzmanı olması gereklidir. Bu özellikleri taşıyan kurucular aynı zamanda kuruluşun sorumlu müdürü de olabilirler.

Kuruluşun yönetim ve teknik işlerini amacına uygun olarak yürütme; spastik çocukların en iyi şekilde muayene, kontrol, tedavi programlarını tesbit, tedavi ve rehabilitasyonu ile psiko-sosyal ihtiyaçlarının sağlanmasından birinci derecede sorumludur.

Bir kişi birden fazla kuruluşun sorumlu müdürü olamaz ve çalışma saatleri içinde başka bir görevde çalışamaz.

b. Tabip:

Fizik-Tedavi ve Rehabilitasyon, Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı veya Nöroloji alanlarının birinde uzmanlığı olanlar,

1. Kuruluşun sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden yönetime karşı sorumludur.

2. Kuruluşa müracaat eden çocuklara uzmanlık dallarında sağlık hizmeti verir.

c. Fizyoterapist:

fizik güçlerini geliştirir, günlük aktivitelerini bağımsız yapabilmelerine yardımcı

1. Uzman tabip tarafından muayene ile tedavi programı tesbit edilen çocuklara rehabilitasyon yönünden gerekli uygulamaları yapar.

2. Çocukların fizik gelişmelerini sürekli izleyerek belli aralıklarla kayıt tutar.

3. Çeşitli fizyoterapi teknik ve yöntemlerini kullanarak çocukların mevcut fizik güçlerini geliştirir, günlük aktivitelerini bağımsız yapabilmelerine yardımcı olur.

4. Kuruluşta çocukların kazalardan korunması için gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

d. Hemşire:

Sağlık Meslek Lisesi mezunu olanlar.

1. Kuruluşa müracaat eden çocukların özürleri ile ilgili gerekli bilgileri alarak tabiplerce yapılacak muayene ve tedaviye hazırlar.

2. Tıbbi muayene, tedavi, değerlendirme ve kontrolün yapılmasında tabip ve fizyoterapiste yardımcı olur.

3. Tabibin verdiği ilaçları çocukların kullanmalarını sağlar, enjeksiyonları ve pansumanları yapar, bunları hemşire notuna miktar ve zaman belirterek kaydeder.

4. Acil vakalarda mesleğinin gerektirdiği ilk yardımı yaparak sorumlu müdür veya ilgili tabibe durumu bildirir.

e. Sosyal Çalışmacı:

Sosyal hizmet alanında yüksek öğrenim görmüş olanlar.

1. Kuruluşa müracaat eden çocuklar ve aileleri ile ilgili gerekli bilgileri kapsayan sosyal inceleme raporu hazırlar.

2. Çocukların kuruluşa alışma ve uyumlarında yardımcı olur, ailenin ve çocuğun sosyal değişimlerini izler, problemlerini tesbit eder ve çözümlenmesinde diğer meslek elemanlarıyla ekip halinde çalışır.

3. Çocukların çevreleri ile sağlıklı münasebet kurma, geliştirme ve sürdürmelerine, kapasiteleri oranında sosyal benliklerini kazanmalarına yardımcı olur.

4. Çocukların sosyal değişmelerini izleyerek belli aralıklarla kayıt tutar.

5. Çocukların aileleri ve çevreleri tarafından kabullenilmesi için gerekli mesleki çalışmaları yapar, rehberlik eder.

Sosyal çalışmacı yukarıdaki görevlerini diğer uzman elemanlarla ekip çalışması halinde yürütür.

f. Psikolog:

Psikoloji alanında yüksek öğrenim görmüş olanlar.

1. Mesleki test, yöntem ve gelişme ölçekleri ile çocukların zihinsel potansiyellerini, psikolojik gelişmelerini, ruhsal durumlarını, yeteneklerini ve psiko-motor aksamalarını belirler.

2. Çocukların özürlü olmaları sebebiyle aile ve çevre münasabetlerinde çıkan psikolojik problemleri çözmek için çocuk ve aile ile gerekli mesleki çalışmaları diğer ekip elemanları ile yürütür.

3. Çocuklara kapasiteleri oranında normal davranış kalıplarını benimsetir,duygusal benlik ve doygunluk kazanmalarına yardımcı olur.

4. Çocukların zihinsel ve duygusal bakımdan gelişmesini inceleyerek belli aralıklarla gelişme aşamalarını gösteren kayıtlar tutar.

Psikolog yukarıda belirtilen görevlerini diğer uzman elemanlarla ekip çalışması halinde yürütür.

g. Eğitimci:

Çocuk Gelişimi ya da özel eğitim alanında konu ile ilgili yüksek öğrenim veya kurs görmüş olanlar.

1. Çocukların genel gelişim özelliklerine, kişilik yapılarına ve yeteneklerine uygun eğitim programları hazırlar ve uygular.

2. Çocukların günlük aktivitelerini bağımsız olarak yapabilmelerine ve genel gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla mevcut zihinsel fonksiyonlarını, fizik güçlerini ve yeteneklerini uygun eğitim, yöntem ve materyalleri aracılığıyla geliştirir.

3. Programların uygulanabilmesi için gerekli ortamı hazırlar, gerekli araçgereci tesbit eder ve kuruluş yönetimince teminini sağlar.

4. Çocuklara gelecekte bir iş ve meslek sahibi olmalarına yardımcı olmak amacıyla çeşitli beceriler kazandırır.

5. Verilen eğitimin çocukların gelişmesindeki etkilerini değerlendirir ve belli aralıklarla gelişme aşamalarını gösteren kayıtlar tutar.

6. Ailelere özel eğitim teknik, yöntem ve materyali ile bunların amaca uygun olarak evde kullanılması konusunda rehberlik eder.

Eğitimci yukarıdaki görevlerini diğer uzman elemanlarla ekip çalışması halinde yürütür.

h. Hizmetli:

Enaz ilkokul mezunu olanlar, (Kadın-Erkek)

1. Çocukların tedavi, oyun, dinlenme, temizlik ve eğitim faaliyetleri ile ilgili kendisine düşen görevleri yerine getirir.

2. Çocukların giyinme ve soyunmalarına yardım eder, genel temizliklerini ve tuvalet sonrası temizliklerini yapar.

3. Çocukları sürekli olarak gözetir, tehlikelerden korur, eğitimcinin denetiminde güneş ve deniz havadan yararlanmalarını sağlar.

4. Çocukların faaliyet ve oyun odalarının genel temizliğini yapar, düzenin ve eşyaların korunmasını sağlar, odalarını havalandırır.

5. Kendisine teslim edilen kuruluşa ve çocuklara ait eşyaları korur, saklar.

6. Ayrıca kuruluş idaresince kendisine verilen görevleri yerine getirir.

i. Diğer Personel:

Kuruluşta iş hacmine göre teknik, idari ve yardımcı hizmetler için istihdam edilen personel, yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmeliklere uygun olarak Kuruluş Müdürlüğünce verilecek kendi alanlarıyla ilgili herçeşit işi yapmakla görevli ve sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KURULUŞLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Kuruluşun İskan Durumu

Madde 12 - Kuruluşun iskan yönünden taşıması gereken özellikler aşağıda gösterilmiştir.

a. Bina iskan yönünden çocuklar için tehlike yaratmayacak ve ulaşıma uygun bir mahalde bulunmalıdır.

b. Kuruluş bir bahçe içinde müstakil tek veya çok katlı bir binada kurulabileceği gibi bir apartmanda da işletmeye açılabilir. Kuruluş amacına uygun olarak çocukların yararlanabileceği oyun, araç ve gereçlerinin korunabileceği genişlikte bir bahçeye sahip olmalıdır.

Emniyet ve Trafik Güvenliği

Madde 13 - Binanın bulunduğu yer genel ahlak kurallarına uygun özellikler taşımalı, tercihen şehir merkezine yakın ve çocukların gidiş gelişlerine trafik yönünden uygun ve emniyetli olmalıdır.

Yangından Korunma ve Isıtma

Madde 14 - Kuruluşlar yangından korunma ve ısıtma sistemi açısından aşağıdaki şartlara uygun bir düzenlemeye sahip olacaklardır.

a. Kuruluşta yeterli sayıda yangın söndürme cihazı ve malzemesi bulunacak, yangın için gerekli tedbirler alınacaktır.

b. Ahşap ve yangına karşı güvenlik tedbirleri bulunmayan binalarda bu tip kuruluşlar açılamaz.

c. Kuruluşun ısıtması, kalorifer sistemi olmadığı hallerde kömür sobası veya borulu akaryakıt sobası ile yapılabilir. Saç odun sobası, borusuz akaryakıtlı ve gazlı ısıtıcılar, açık elektrik sobaları vb. ısıtma araçları kullanılamaz.

Özellikle sobalı kuruluşlarda ısıtma araçları, çocuklar yönünden tehlike yaratmayacak biçimde kurulacak ya da yerleştirilecek çocukların ısıtma araçlarına ulaşmalarını engelleyecek tedbirler alınacaktır.

d. Kuruluş binasının çocuklar ve personel tarafından kullanılan bütün bölümlerinin uygun sıcaklıkta ve aynı ısıda tutulması gereklidir.

Kuruluşta Aranacak Diğer Özellikler

Madde 15 - Kuruluşta aranacak diğer özellikler şunlardır:

a. Kuruluş binasının faaliyet bölümleri tercihen doğrudan veya yeterli güneş ışığı ile aydınlanmalıdır.

Binanın çocuklar için kullanılacak bölümlerinin taban, tavan yüksekliği en az 2.70 cm olmalıdır.

b. Çocukların bulunduğu oda ve salonlarda taban, çocukların sağlığına zarar vermeyecek kolaylıkla silinip temizlenen bir maddeyle döşenmeli, duvarlar düzgün ve kolay temizlenecek nitelikte, odaların yapısı ve eşyalar toz tutmayacak şekilde düz ve basit olmalıdır.

c. Merdivenlerin genişliği ve yüksekliği çocukların iniş ve çıkışlarına kolaylık sağlayacak şekilde olmalıdır. Çocukların güvenliğini sağlayabilecek nitelikte emniyet korkulukları bulunmalıdır.

d. Kuruluşta ihtiyaca göre yeterli sayıda tuvalet (alafranga, alaturka) ve lavabo bulunmalı bunlar çocukların kullanabilecekleri büyüklük ve yükseklikte olmalıdır.

Tuvaletlerin tabanları ile duvarlarının belli bir yüksekliğe kadar olan bölümleri yıkanmaya elverişli olmalıdır.

e. Binanın faaliyet bölümleri ve çocuklar tarafından kullanılan diğer bölümleri ile koridor ve giriş yerleri yeterli biçimde aydınlatılmaya ve havalandırılmaya uygun olmalıdır.

f. Her çocuğun özel eşyalarını koyacağı gerekli malzeme dolapları olmalıdır.

g. Kuruluşta gerekli ilaç ve gereçlerin konulacağı bir sağlık bölümü olmalıdır.

h. Kuruluşun hertürlü tesisatı genel hijyenik şartları bozmayacak şekilde temiz ve düzenli olmalıdır.

Kuruluşun Bölümleri

Madde 16 - Kuruluş bölümleri ve özellikleri aşağıda belirlenen şekilde olmalıdır.

a. Egzersiz Salonu: Spastik çocukların optimal rehabilitasyonlarını sağlamak için kişisel terapide kullanılacak bütün yardımcı araçların bulunduğu ve uygulamaların yapıldığı salondur.

Egzersiz salonunda, çalışma minderi ve aynası, tırmanma merdiveni, rampa, eğitim merdiveni, boya göre ayarlanan bir paralel bar, ayakta durma masası, denge çalışmaları için gerekli cihaz ve malzeme, direnci ve boyu ayarlanabilir özel kondisyon bisikleti ve koordinasyon çalışmaları için çeşitli oyuncaklar bulunmalıdır.

b. Konuşma Tedavi Odası: Çocuk konuşurken her yönden dudak ve yüz hareketlerini görebilecek şekilde ayarlanmış aynalı masa, konuşma tedavisi için gerekli tüm materyallerin konulabileceği bir dolap bulunan ve uygulamaların yapıldığı odadır.

c. Kavram Eğitimi Odası: Kavram eğitimi için tüm materyallerin bulunduğu ve uygulamaların yapıldığı odadır.

d. Uğraşı Tedavi Odası: Çocuklara günlük yaşayış faaliyetlerini kazandırmada, varolanları geliştirmede, motor fonksiyonlarını arttırmada ve destekleyici uğraşı tedavisinde kullanılacak cihaz ve malzemelerin bulunduğu ve uygulamaların yapıldığı odadır.

e. Ayrıca kuruluşta personel dinlenme odası, çocuk velilerinin bekleme salonu, mutfak bulunmalıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ İŞLEYİŞİNE DAİR ESASLAR

Madde 17 - Çocukların kuruluşa kabulünde izlenecek yol:

a. Aileden istenecek belgeler

1. Dilekçe

2. Çocuğun nüfus cüzdanı veya örneği

b. Çocuğun rehabilitasyonu için kuruluşa müracaat eden her ailenin kuruluşta hazırlanacak formlara uygun olarak sosyal incelemesi yapılır. Bu incelemede ailenin sosyal ve ekonomik özellikleri tesbit edilmeye çalışılır.

c. Kuruluşa müracaat eden her çocuğun uzman elemanlarca muayene, değerlendirme ve kontrolü yapılır.

Çocuklarla ilgili tüm belgeler ve bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda kuruluş yönetimi çocuğu sıraya koyar, kabul eder veya reddeder. Kabul edilenlerin belgeleri bir dosyada saklanır.

Kuruluşa Kabul Edilecek Çocuklarda Aranacak Özellikler

Madde 18 - Kuruluşa Cerebral Palsy'li olup başkaca bulaşıcı ve ağır hastalığı bulunmayan çocuklar kabul edilir.

Kuruluştan Ayrılma

Madde 19 - Ayrılma isteğe bağlı olup aile istediğinde çocuğunu kuruluştan ayırabilir.

Madde 20 - Çocuğun kuruluşla münasabeti aşağıdaki hallerde doğrudan Kuruluş Müdürlüğünce kesilir.

a. Kabule esas olan bilgi ve belgelerde yanlışlık olduğu anlaşıldığında,

b. Çocukların ve ailelerin kuruluşun işleyiş ve düzenine aykırı hareketleri sabit olduğunda.

Ücret Tesbiti

Madde 21 - Ücrete ait uygulama aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak yerine getirilir.

a. Velilerden alınacak ücretin taban ve tavan miktarları her mali yıl başlangıcından en geç 2 ay sonra il düzeyinde kurulacak bir komisyonca tesbit edilir. Komisyonca belirlenen ücretler Genel Müdürlüğün onayına sunulur ve onaydan sonra yürürlüğe giren ücretler dışına çıkılamaz. Yeni ücretler en geç mali yıl başını takip eden üçüncü ay başından itibaren uygulanır. Tesbit edilen ücretler kuruluşun görülebilecek bir yerine asılır.

b. Ücret Tesbit Komisyonu, Valinin (veya görevlendireceği Vali yardımcısının) başkanlığında, İl Müdürü, Devlet Hastanesi Baş Hekimi, Tabip odası, Ticaret Odası, Defterdarlık, Belediye Temsilcilerinden teşekkül eder.

c. Ücret tesbiti komisyonca fiyat endeksleri, çevrenin sosyo-ekonomik şartları ve emsal gündelik ücretler gözönünde bulundurularak yapılır. Tesbit edilen gündelik ücretler Genel Müdürlükçe aynen ya da değiştirilerek uygulanır.

d. Ücretler bir yıl geçmeden artırılamaz. Ancak kuruluşlar, Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyatları indeks artışı % 25'i geçtiği takdirde en az 6 yıl geçmek şartıyla bir yıllık süreyi beklemeden ücret artışı isteminde bulunabilirler. Kuruluş ücret değişikliği için İl Müdürlüğünce müracaat eder.

Alındı Belgesi Verme Mecburiyeti

Madde 22 - Çocuklara alınan paralara karşılık kuruluşun mührü ve yetkilinin imzasını taşıyan bir alındı belgesi verilir. Tedavi için aileden en fazla on seanslık ücret talep edilebilir.

Ücret tesbit komisyonunca tesbit edilip resmileşen ücret dışında kuruluş başka isim altında ücret alma yoluna gidemez. Verdiği hizmetler için çocuğun eğitimi ile ilgili kırtasiye hariç aynı ve nakdi yardım veya fazladan katkı talebinde bulunamaz.

Ücretin İadesi

Madde 23 - Çocuğun herhangi bir sebeple kuruluştan ayrılması halinde ücret iade edilmez. Ancak kuruluşca çocuğun çıkartılması halinde bakiye ücret iade edilir.

Program Düzenleme

Madde 24 - Kuruluşun günlük çalışma programı, kuruluşa alınan çocukların durumlarına, ailelerin çalışma süresi ve zamanı ile çevrenin özelliğine göre, kuruluş yönetimince hazırlanır. İl Müdürlüğüne gönderilir. İnceleme sonucunda Genel Müdürlük Onayı ile kesinleşir.

Teftiş ve Denetim

Madde 25 - Kuruluşların teftiş ve denetimleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a. Kuruluşlar İl Müdürlüklerince yılda enaz bir defa denetlenir. Gerektiğinde Genel Müdürlük müfettiş ve yetkili elemanlarınca da kuruluşlar denetlenir ve teftişe tabi tutulur. Teftiş ve denetim sırasında kuruluş yetkilileri denetleyicilere hertürlü belgeyi istediğinde sunmak ve kolaylık göstermekle yükümlüdürler.

b. Denetim ve teftiş sonucuna göre kuruluşların ilgili kanunlar ve yönetmelik hükümlerine aykırı görülen aksaklıkları İl Müdürlüğünce yazılı olarak kuruluşlara bildirilir. Kuruluşlar bir ay içinde belirtilen aksaklıkları düzeltmek ve gidermek mecburiyetindedirler.

c. Verilen süre içerisinde belirtilen aksaklıkları gidermeyen kuruluşlar, İl Müdürlüğü'nün veya Genel Müdürlüğün teklifi ile mahallin en büyük mülki amirliğince aksaklıkların önem derecesine göre geçici veya sürekli olarak kapatılır. Sonuç Genel Müdürlüğe bildirilir.

d. Kuruluşların sürekli kapatılması;

- Genel ahlak kurallarına aykırı hareketin tesbit edilmesi,

- Belirlenenden fazla ücret almada ısrar edilmesi,

- Önce geçici kapatma cezası alan kuruluşların önceden bildirilen aksaklıkları devam ettirdiğinin görülmesi ve İl Müdürlüğünün yazılı uyarısına rağmen verilen süre içerisinde aksaklıkların giderilmemesi,

- Yönetmelik hükümlerine aykırı davranılmaı hallerinde olur.

e. Sürekli kapatılan kuruluş ilgili bütün belgelerini 15 günlük süre içinde İl Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

f. Kuruluş kapatıldığında peşin alınan ücretten kuruluşun kapalı günlerine düşen pay velilere geri verilir.

g. Rehabilitasyon için alınan çocuklara karşı ihmali görülen veya herhangi bir suç işleyen kuruluş görevlileri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 27. maddesine göre işlem yapılır.

Devir ve Nakil

Madde 26 - Devir ve nakil ile ilgili işlemler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a. Kuruluşun diğer bir gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişilere devrinde, yeni kurucular noterden alacakları devir senedi ile Valiliğe müracaat ederler.

b. Kuruluşların başka bir binaya naklinde ise, yeni bina ile ilgili gerekli belgelerle birlikte kurucular Valiliğe müracaat ederler.

c. Kuruluşların devir ve naklinde işletme izni işlemlerinde Yönetmeliğin 7. maddesi hükümleri aynen yerine getirilir.

d. Genel Müdürlüğün onayından sonra yeni kurucu adına veya yeni bina için açılış izni belgesi düzenlenir.

Kuruluşun Kurucu Tarafından Kapatılması

Madde 27 - a. Kurucular en az bir ay önceden Valiliğe, personel ve velilere yazılı olarak kuruluşu kapatma isteğini bildirmek mecburiyetindedirler. Kapanan kuruluşlar İl Müdürlüğünce Genel Müdürlüğe bildirilir.

b. Kapanan kuruluş ilgili tüm belgelerini onbeş gün içerisinde Valiliğe teslim eder. İl Müdürlüğünce Genel Müdürlüğe bildirilir.

c. Yukarıda belirtilen şartlara uymadan kuruluşlarını kapatan kuruluşlar yeni bir kuruluş açamaz veya ortak olamazlar.

ALTINCI BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

İl Müdürlüklerine Gönderilecek Bilgiler

Madde 28 - Kuruluşlar her ayın ilk haftasında personel listesini, aylık ücret bordrosunun bir örneğini, değişiklik varsa o personelle ilgili belgeleri, çocuk sayısını 2 nüsha olarak hazırlarlar. Bir nüshası kuruluşta kalır. Diğer nüsha denetim için İl Müdürlüğüne gönderilir. Uyarılara rağmen istenilen belgeleri göndermeyen kuruluşlara bu yönetmeliğin 25. maddesi uygulanır.

Kuruluş Adları

Madde 29 - Kuruluşlar Devletin veya diğer kuruluşların kullandıkları ad ve ünvanlar ile toplum değerlerine aykırı düşecek ve yabancı dildeki ad ve ünvanları, kelime ve deyimleri kullanamazlar.

Kuruluş Binalarının Kullanımı

Madde 30 - Kuruluşlarda çocuklara ayrılan bölümlerde kurucu ve personel ikamet edemez ve konut olarak kullanamaz. Kuruluş binası hiçbir biçimde asli amacı dışında başka bir amaçla kullanılamaz.

Kuruluşta Bulunacak Defter ve Dosyalar

Madde 31 - Kuruluşlarda aşağıda gösterilen defter ve dosyaların bulunması zorunludur.

a. Gelen yazı kayıt defteri

b. Giden yazı kayıt defteri

c. Gerekli muhasebe kayıtları

d. Çocuklara ait kütük defteri

e. Teftiş ve denetleme defteri

f. Çocuk dosyaları (Bu dosyalarda çocuklar hakkında fiziksel ve psiko-sosyal gelişimlerine ait kayıtlar bulunur.)

g. Personel özlük dosyaları

Diğer Hususlar

Madde 32 - Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda 24.5.1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

Müktesep Haklar

Geçici Madde 1 - Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından ve Genel Müdürlükten açılış onayı alarak faaliyette bulunan kuruluşlar şartlarını bu Yönetmelikte yeralan hükümlere bir yıl içinde uydurmak zorundadırlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Yürürlük

Madde 33 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 34 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü Yürütür.