KANUN NO: 671
ŞAPKA İKTİSASI HAKKINDA KANUN (*)
Kabul Tarihi: 25 Teşrinisani 1341
Resmi Ceride ile neşir ve ilânı: 28 Teşrinisani 1341 - Sayı: 230
3.t. Düstur, c.7. - s.108

MADDE 1 - Türkiye Büyük Millet Meclisi âzaları ile idarei umumiye ve hususiye ve mahalliyeye ve bilûmum müessesata mensup memurin ve müstahdemin Türk milletinin iktisa etmiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir. Türkiye halkının da umumi serpuşu şapka olup buna münafi bir itiyadın devamını hükümet meneder.

MADDE 2 - İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır.

MADDE 3 - İşbu kanun Büyük Millet Meclisi ve İcra Vekilleri Heyeti taraflarından icra olunur. _