Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
TARIM MESLEK LİSELERİ YÖNETMELİĞİ
Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 1739 - 24.6.1973 / Khk/441 - 9.8.1991
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 10 Mayıs 1998 - Sayı: 23338

BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Ziraat Teknik, Ziraat Meslek, Ev Ekonomisi Meslek, Veteriner Sağlık Meslek ve Laborant Meslek Liselerinin kuruluş, görev ve çalışmalarına ilişkin esasları düzenlemektir. MADDE 1- (Değişik - R.G.: 4.3.2003 - 25038 / m.1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı tarım meslek liselerinin kuruluş, görev ve işleviyle ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - Bu Yönetmelik, Ziraat Teknik, Ziraat Meslek, Ev Ekonomisi Meslek, Veteriner Sağlık Meslek ve Laborant Meslek Liselerinin yönetim, eğitim ve öğretim işleri ile bu kurumlardaki müdür, müdür yardımcıları, şube şefi, öğretmenler ile diğer personelin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları kapsar. MADDE 2- (Değişik - R.G.: 4.3.2003 - 25038 / m.2) Bu Yönetmelik, tarım meslek liselerinin yönetim, eğitim ve öğretim işleri ile bu işleri yürüten personelin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 58 inci maddesi ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin (f) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını;

Tarım Meslek Liseleri: Ziraat Teknik, Ziraat Meslek, Ev Ekonomisi Meslek, Veteriner Sağlık Meslek ve Laborant Meslek Liselerini, Tarım Meslek Liseleri: (Değişik - R.G.: 4.3.2003 - 25038 / m.3) Tarımla ilgili alanlarda öğretim veren meslek liselerini,

Müdür: Tarım Meslek Liseleri Müdürünü,

Öğretmen: Tarım Meslek Liselerindeki kadrolu veya ücretli ders okutmakla görevli olan eğitim elemanlarını,

Şube: Bölüm, tesis, atölye, laboratuvar, hayvan hastanesi ve işletme ünitelerini,

Öğrenci: (Ek - R.G.: 4.3.2003 - 25038 / m.3) Tarım meslek liseleri öğrencilerini,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Görev

Kuruluş

MADDE 5 - Tarım Meslek Liseleri; İlköğretim okuluna dayalı olup, bunlardan Ziraat Teknik, Ziraat Meslek, Ev Ekonomisi Meslek Liseleri 4 yıl, Veteriner Sağlık Meslek ve Laborant Meslek Liseleri 3 yıl sürelidir.

Bu okullar, paralı yatılı ve gündüzlü mesleki eğitim ve öğretim uygulayan orta öğretim kurumlarıdır. MADDE 5- (Değişik - R.G.: 4.3.2003 - 25038 / m.4) Tarım meslek liseleri, ilköğretim okulu üzerine öğrenim veren ve öğrenim süresi 4 yıl olan orta öğretim kurumlarıdır.


Tarım Meslek Liselerinin Amaçları

MADDE 6 - Tarım Meslek Liselerinin amaçları, Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak aşağıda sıralanmıştır:

I) Genel Amaçlar:

a) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek,

b) Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek,

c) İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak,

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak, öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

II) Özel Amaçlar:

a) Ülke ekonomisine, tarımsal üretim yönünden katkıda bulunacak, çeşitli tarımsal işletme ve kuruluşlarda başarı ile çalışabilecek, ileri tarım tekniklerini uygulayabilecek ve yapabilecek nitelikte pratik bilgi ve beceriye sahip ziraat teknisyeni, ev ekonomisi teknisyeni, veteriner sağlık teknisyeni ile laborant yetiştirmek,

b) Teknolojik gelişmelere paralel olarak tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunan çiftçilere çeşitli yaygın eğitim programları uygulamak,

c) Çevrelerindeki tarımsal işletmelere rehberlik etmek, tarım kesimini ilgilendiren alanlarda çeşitli deneme, uygulamalı araştırma ve yayım çalışmaları yaparak sonuçlarını değerlendirmek.
II) (Değişik - R.G.: 4.3.2003 - 25038 / m.5) Özel Amaçlar:

a) Ekonomiye tarımsal üretim yönünden katkıda bulunacak, tarımsal işletme ve kuruluşlarda başarı ile çalışabilecek; hayvan sağlığı, bitki sağlığı, peyzaj ve çevre düzenleme, su ürünleri, tarım alet ve makine kullanma, gıda analiz ve kontrolü ile ileri tarım tekniklerini başarı ile uygulayabilecek nitelikte pratik bilgi ve beceriye sahip "Teknisyen" yetiştirmek.

b) Teknolojik gelişmelere paralel olarak tarımsal ve su ürünleri üretim faaliyetlerinde bulunan işletmelere ve çiftçilere üretimi geliştirici, çeşitli yaygın eğitim projeleri hazırlamak ve uygulamak.

c) Çiftçilere, çevredeki tarımsal ve su ürünleri işletmelerine rehberlik etmek, tarım ve su ürünleri kesimini ilgilendiren alanlarda çeşitli proje, deneme, uygulamalı araştırma ve yayım çalışmaları hazırlamak, uygulamak ve sonuçları değerlendirmek.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim, Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Personelin Görev ve Nitelikleri

MADDE 7 - Okulda görevli personelin nitelikleri Bakanlıkça tespit edilir. Atamaları yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır. Bu personel görevlerini konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve okul idaresinin vereceği direktifler doğrultusunda yürütmekle yükümlüdürler.

Müdür

MADDE 8 - Tarım Meslek Liselerine atanacak müdürler, ziraat mühendisleri ve veteriner hekimlerden seçilir. MADDE 8- (Değişik - R.G.: 4.3.2003 - 25038 / m.6) Tarım meslek liseleri müdürleri, meslek derslerini okutmak üzere atananlar arasından, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğine göre atanırlar.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9 - Müdür, okulu yönetir ve temsil eder. Okulun yönetim, eğitim ve öğretim işleri ile okuldaki bütün çalışmaları mevzuatın ve programların amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek şekilde planlamaya, yürütmeye, görevlileri denetlemeye yetkilidir.

Müdürün başlıca görevleri şunlardır:

a) Eğitim ve öğretimin verimliliğinin artırılması ve yönetimde sürekliliğinin sağlanması için ilgililerle işbirliği yaparak okuldaki bütün çalışmaları planlamak, programlamak ve sonuçlarını değerlendirmek,

b) Eğitim ve öğretim çalışmalarını, etkili ve verimli hale getirmek amacıyla Öğretmenler Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılarda alınan kararları onaylamak ve uygulamaya koymak, gerekli hallerde alınan kararları üst makamlara bildirmek,

c) Haftalık ders çizelgelerini, günlük vakit cetvelini, öğretmenlerin nöbet çizelgelerini, her ders için ayrı olmak üzere üçer nüsha düzenlenen yıllık ders planlarını onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,

d) İlgili yönetmelik talimatlar çerçevesinde bütün sınavları düzenlemek, usulüne uygun şekilde yapılmasını, değerlendirilmesini ve sonuçlarının duyurulmasını sağlamak,

e) Okulun bina, tesis ve eşyalarının korunması, kullanımı ve temizliği konularında gerekli tedbirleri almak ve sivil savunma hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

f) Diploma, tasdikname, öğrenim belgeleri ve çizelgelerini onaylamak,

g) Okulun ambar ve ayniyat işleri ile ita amirliği görevini yürütmek,

h) Başarılı öğretmen ve personelin ödüllendirilmesini ilgili mevzuat çerçevesinde üst makamlara teklif etmek,

ı) İhtiyaç duyulması halinde ücretle ders verecek öğretmenleri görevlendirmek,

i) Bütçe tekliflerini zamanında hazırlamak ve ilgili makamlara göndermek,

j) Her ay sonunda bölümlerden alınacak çalışma raporlarını, ödenek sarf cetvellerini, öğretim, eğitim, disiplin, yedirme, giydirme, sağlık, inşaat ve onarım durumunu gösterir raporları ve okuldaki personel durumunu gösterir cetvelleri her ayın en geç onuna kadar Bakanlığa göndermek,

k) Öğretim yılı başında haftalık ders dağıtım çizelgesini, yıllık ders ve tatbikat dağıtım planlarını, öğretmenlerin okuttuğu dersleri, derse gireceği sınıfları, okuttuğu ders saatleri sayısını ve toplamını gösterir bir listeyi, günlük zaman çizelgelerini ve bunlarda yıl içinde yapılacak değişiklikleri zamanında Bakanlığa bildirmek,

l) Okuldaki faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak, görevlilerin çalışmalarını izlemek, rehberlik etmek, denetlemek ve değerlendirmek,

m) Öğretim yılı başında hazırlayacağı bir program çerçevesinde yaptığı izleme, rehberlik, denetleme ve değerlendirme ile ilgili bilgileri gizli bir dosyada saklayarak, okulu teftişle görevli kişilerin dışında kimseye vermemek ve göstermemek,

n) Öğretmen ve diğer personelin sicil raporlarını düzenleyerek ilgili makamlara göndermek ve atanması mahalline ait personel tezkiyelerini saklamak,

o) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

Müdür Yardımcıları

MADDE 10 - Müdür yardımcıları iki adet olup, Veteriner Hekimler ve Ziraat Mühendisleri arasından okul müdürünün teklifi ile Bakanlıkça tayin edilirler. Müdür yardımcısı olacak Veteriner Hekim ve Ziraat Mühendislerinin Tarım Meslek Liselerinde en az 5 yıl öğretmenlik yapmış olmaları gerekir.
MADDE 10- (Değişik - R.G.: 4.3.2003 - 25038 / m.7) Tarım meslek lisesi müdür yardımcıları, meslek derslerini okutmak üzere atananlar arasından, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğine göre atanırlar. Bunlar arasından atama yapılamaması durumunda genel bilgi dersleri öğretmenlerinden de atama yapılabilir.

Müdür yardımcısı sayısı, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda belirlenir.


Beslenme, Kılık ve Kıyafet (*)

(*) Madde 11 in "Müdür Yardımcılarının Görevleri" olan başlığı, 4.3.2003 tarih ve 25038 sayılı R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin 17. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

MADDE 11 - Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuata ve müdürden alacağı emirlere göre okul yönetimine katılmak, okulun verimli ve başarılı çalışması için alınacak tedbirleri tespit etmek ve müdürün onayından sonra uygulamaya koymak, müdürün bulunmadığı zamanlarda müdüre vekalet etmek,

b) Giriş sınavları, karşılaştırmalı sınavlar, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları ile ilgili işleri yürütmek,

c) Okulun yazışma ve kayıt işlemlerini düzenli yürütmek, okulla ilgili raporları, cetvelleri ve çizelgeleri zamanında hazırlamak,

d) Tahakkuk memurluğu görevini yürütmek,

e) Personelin iş bölümünü düzenlemek ve müdürün onayına sunmak,

f) Öğretmenlerin ve diğer personelin görevlerine devamlarını izlemek,

g) Öğretmenler kurulu toplantılarının duyurusunu yapmak, seçilecek bir öğretmenle birlikte kurulun sekreteryasını yürütmek, tutanakları düzenlemek ve saklamak, kararların uygulanmasında müdüre yardımcı olmak,

h) Hastalık ve önemli durumlarda öğrencilere bir günü geçmemek üzere izin vermek,

ı) Okulun satın alma, teslim alma ve sayım komisyonlarına başkanlık etmek ve bu konudaki işlemleri zamanında yaptırmak,

i) Sivil savunma ve yangından korunma hizmetlerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütmek ve diğer tehlikelere karşı önlemler aldırmak,

j) Nöbet çizelgesi ile günlük zaman çizelgesini hazırlamak, nöbet defterini incelemek ve müdürden alacağı emirler uyarınca gereğini yapmak,

k) Okula ait ulaşım araçlarının belirli saatlerde hareketini düzene koymak,

l) Okulun disiplin kuruluna başkanlık etmek, disiplin işleri ile ilgili işlemleri yürütmek,

m) Okul içinde ve dışında yapılacak olan her türlü toplantı, tören, gezi, sportif faaliyet, kamp ve benzeri faaliyetler ile, kurs, seminer ve yaygın eğitim gibi işlerin düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak,

n) Öğrencilerin kayıt-kabul, eğitim, öğretim, devam, izin, sınav, taahhüt, askerlik ve benzeri işlerini yürütmek, bunlarla ilgili her türlü defter, belge ve dosyaları usulüne uygun şekilde düzenlemek ve saklamak,

o) Öğrencilerin karne, tasdikname, sınıf geçme defteri, diploma ve diploma defteri ile her türlü çizelgelerini zamanında hazırlamak, müdürün onayına sunmak ve bunlardan Bakanlığa gidecekleri göndermek,

ö) Yemek listelerinin düzenlenmesini, yemeklerin iyi bir şekilde pişirilmesini, yemekhane, mutfak, bulaşıkhane gibi yerlerin temizlik ve düzeni ile ilgili işleri kontrol etmek,

p) Öğrencilere gelen para ve kolilerin dağıtımını ve saklanmasını sağlamak,

r) Öğrencilerin muayene, kontrol, tedavi, bakım, raporla ilgili işlemlerini yürütmek,

s) Okula alınacak erzak ve eşyaların muayene komisyonunca incelenmesini sağlamak,

t) Görev devrinde, Öğretmenler Kurulu, disiplin kurulu, öğretmen komisyon tutanakları ile öğrencilere ait her türlü defter, dosya, belge ve benzeri evrakları bir tutanakla tespit ederek, devir teslimini sağlamak,

u) Müdürün vereceği diğer görevleri yürütmek.

Şube Şefi Öğretmenler

Şube şefi öğretmenler, Ziraat Mühendisleri ve Veteriner Hekimler arasından müdür tarafından seçilir ve görevlendirilir. Şube şefi öğretmenlerin görevleri şunlardır: MADDE 12 - (Değişik 1. fıkra - R.G.: 4.3.2003 - 25038 / m.8) Bölüm, atölye ve laboratuvar şefleri, meslek derslerini okutmak üzere atananlar arasından müdürün teklifi ve Bakanlık onayı ile atanırlar. Bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görevleri şunlardır:

a) Bölüm, atölye, tesis, laboratuar, hayvan hastanesi ve işletme ünitelerini yönetmek,

b) Şubelerine ait bina, eşya, makina, avadanlık ve malzemenin bakım-onarım, koruma, saklama ve kullanmaya hazır durumda bulundurulmasını sağlamak,

c) Sorumluluğunda bulunan demirbaşlar için yardımcı demirbaş defterini demirbaşların dışındaki miatlı eşya ve malzemeler için gereç kayıt ve sarf defterini tutmak, yıl sonu sayım ve terkin işlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,

d) Şubelerindeki eğitim, öğretim ve üretim çalışmalarının aksamadan yürütülmesi için her öğretim yılı başında şubedeki öğretmenler ve diğer personel arasında iş bölümü planı hazırlamak, müdürün onayından sonra uygulamak,

e) Şubeleriyle ilgili yaygın eğitim programları uygulamak,

f) Öğretim yılı sonunda şubesi ile ilgili eğitim ve öğretim durumu, yapılan iş ve hizmetlerin sonucunu değerlendirmek ve gelecek öğretim yılında şubesi ile ilgili olarak alınması gerekli tedbirleri ve ihtiyaçlarını belirten bir rapor hazırlayarak okul müdürlüğüne vermek ve bu raporun bir kopyasını dosyada saklamak,

g) Şubeleri ile ilgili çalışmalar hakkında hazırlayacakları aylık çalışma raporlarını, her ayın başında müdürlüğe vermek,

h) Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

Öğretmenler

Tarım Meslek Liselerinde meslek dersleri, ziraat mühendisleri, veteriner hekimler ve en az lisans düzeyinde mesleki eğitim görmüş yüksek öğretim kurumları mezunlarınca; genel bilgi dersleri ise, menşeleri Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş ve pedagojik formasyon almış yüksek öğretim kurumu mezunları tarafından okutulur. MADDE 13 - (Değişik 1. fıkra - R.G.: 4.3.2003 - 25038 / m.9) Meslek dersleri, ziraat, gıda, su ürünleri mühendisleri, peyzaj mimarları, veteriner hekimlerden ve en az lisans düzeyinde mesleki eğitim görmüş yüksek öğretim kurumları mezunlarınca; genel kültür dersleri ise, menşeleri Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş ve pedagojik formasyon almış yüksek öğrenim kurumları mezunları tarafından okutulur. Meslek derslerini okutmak üzere atananlardan pedagojik formasyonu bulunmayanlara adaylık dönemi içinde bu formasyonun kazandırılması için gerekli tedbirler alınır.

Öğretmenlerin başlıca görevleri şunlardır:

a) Öğrencileri yetiştirmek için ders vermek, araştırma, uygulama ve deneyler yapmak ve öğrencilere yaptırmak, okul ve çevre arasında verimli ilişkiler kurmak,

b) Her öğretim yılı başında okutacakları derslerle ilgili yıllık, aylık, haftalık ders planları hazırlamak; ders planlarına uygun ve paralel olarak çevre inceleme gezilerinin, deneylerin, yazılı-sözlü yoklamaların ve ödev konularının nerelerde, hangi tarihlerde yapılacağını belirlemek,

c) Derslerine hazırlıklı girmek, derslerin işlenmesinde öğrencilerin yaparak, yaşayarak, inceleyerek, araştırarak öğrenmelerini sağlamak,

d) Ders başlangıcında öğrenci yoklamasını yaparak, ilgili fişlere işlemek ve yıllık planlara bağlı olarak verdikleri ders konuları ile yapılan deney, ödev, uygulama, sözlü ve yazılı yoklama gibi çalışmaları her dersin sonunda ilgili deftere işleyerek imza etmek, d) (Değişik - R.G.: 4.3.2003 - 25038 / m.9) Ders başlangıcında öğrenci yoklamasını yaparak, ilgili fişlere işlemek ve yıllık planlara bağlı olarak verdikleri ders konuları ile yapılan deney, ödev, uygulama ve yazılı yoklama gibi çalışmaları her dersin sonunda ilgili deftere işleyerek imza etmek,

e) Nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak, okulda yapılacak her türlü törenlere, görevlendirildiği komisyon, sınav, kurs ve seminerlere, resmi toplantılara, eğitici çalışmalara ve milli bayramlara katılmak,

f) Yıllık ders planlarını her ders için ayrı olmak üzere üçer nüsha düzenleyerek, okul müdürünün onayına sunmak ve onaylı bir suretini kendisinde bulundurmak,

g) Not defterini öğretim yılı başında imza karşılığında almak; öğretim yılı sonunda veya değişik sebeplerle öğretim yılı içerisinde okuldan 20 günden fazla süreli ayrılması durumunda imza karşılığı okul müdürüne teslim etmek; not defterini ders yılı süresince daima yanında taşımak, öğrencilere verdikleri puanları ve dönem notlarını mürekkep ile deftere yazarak öğrenciye bildirmek,

h) Derslerle ilgili araştırma ve yenilikleri takip etmek,

ı) Giyim kuşam konusunda 22.7.1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uymak; davranış, tutum ve yaşayışlarında öğrencilerine ve çevresine örnek olmak, ı) (Değişik - R.G.: 4.3.2003 - 25038 / m.9) Kılık-kıyafet konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine uymak, tutum, davranış ve yaşayışlarında öğrencilere ve çevresine örnek olmak,

i) Müdürün vereceği diğer görevleri yürütmek,

Nöbet Görevi

MADDE 14 - Tarım Meslek Liselerinde müdür hariç, müdür yardımcıları ve bütün öğretmenler nöbet tutmak zorundadırlar. Nöbet değişim saati okul müdürlüğünce belirlenir ve 24 saat devam eder. Nöbetçi öğretmene yardımcı olmak için son sınıf öğrencilerine sıra ile nöbet tutturulur. Nöbetçi öğrenciler nöbet süresi içinde derse girmezler. Ancak yazılı sınavlara katılmak zorundadırlar.

Nöbetçi Öğretmenin Görevleri

MADDE 15 - Nöbetçi öğretmenin görevleri şunlardır:

a) Günlük zaman çizelgelerini uygulamak,

b) Isıtma, elektrik ve sıhhi tesisatların çalışıp çalışmadığının, okul içi temizliğinin yapılıp yapılmadığının, bina ve tesislerin yangından koruma tedbirlerinin alınıp alınmadığının günlük kontrolünü yapmak, giderebileceği eksiklikleri gidermek, gideremediklerini idareye bildirmek,

c) Günlük erzakın ambardan çıkarılmasında ve gelen erzakın muayenesinde, öğrencilere yemek dağıtılmasında hazır bulunmak,

d) Nöbet görevini terketmemek, mecburi durumlarda müdür yoksa yardımcısından izin almak,

e) Müdür ve müdür yardımcılarının bulunmadığı zamanlarda idareyi temsil etmek,

f) Nöbet görevi sonunda nöbet defterlerini yazarak, nöbeti devralacak öğretmene teslim etmek,

g) Bahçede, koridorlarda, sınıflardaki öğrencileri gözetmek,

h) Etüdlerde öğrencilerle ilgilenmek; yemekhane ve yatakhanede dolaşarak kontrolü sağlamak,

ı) Dersi olmadığı durumlarda öğretmeni bulunmayan sınıflarla yakından ilgilenmek,

i) Nöbeti süresince okulun eğitim, öğretim, disiplin gibi çeşitli işlerini izlemek, devamsızlığı önlemek; yemekhaneye giriş ve ders için toplanmalarda, yatma saatinde, etüdlerde, ayrıca tatil günlerinde en az 4 defa yoklama almak suretiyle öğrencilerin kontrolünü sağlamak,

Yeterli sayıda öğretmen bulunduğu takdirde kız okullarında erkek, erkek okullarında bayan öğretmenler ile emekliliğini hak etmiş öğretmenler kendi istekleri ve okul müdürünün onayı ile nöbet görevinden muaf tutulabilirler. Kadın öğretmenler hamilelikleri döneminde doğumdan önce üç ay ve doğumdan sonra altı ay süreyle nöbet görevlerinden muaf tutulurlar. Öğrencinin okulda bulunmadığı zamanlarda nöbet tutulmaz. Nöbete gelmeyen öğretmenler hakkında derse gelmeyen öğretmenler gibi işlem yapılır.

İdareci ve Öğretmenler

MADDE 16 - Tarım Meslek Liselerinde görev alan idareci ve öğretmenler bu Yönetmelikteki esaslara göre Bakanlıkça tesbit ve tayin edilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurullar ve Komisyonlar

Öğretmenler Kurulu

MADDE 17 - Öğretmenler Kurulu, okulun kadrolu ve ücretli öğretmenlerinden meydana gelir. Öğretmenler Kurulunun başkanı müdürdür. Müdürün bulunmadığı zamanlarda görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlık eder.

Öğretmenler Kurulu, ders yılı başında ve kanaat dönemleri sonunda ilgili yönetmeliklerde belirtilen zamanlarda, ayrıca müdürün gerekli gördüğü zamanlarda toplanır

Öğretmenler Kurulunda, öğretim işlerinin düzenli yürütülmesi, okulun düzen ve disiplin işleri, öğrencilerin başarı durumlarının inceleme ve onaylanması gibi eğitim ve öğretim işleri ile müdürün belirleyeceği veya Bakanlığın bildireceği konular üzerinde görüşmeler yapılır.

Öğretmenler Kurulu kararları müdürün onayından sonra yürürlüğe girer. Bunlardan gerekli görülenlerin bir örneği Bakanlığa gönderilir. Olağanüstü durumlar dışında Öğretmenler Kurulu toplantılarının zamanı, yeri ve gündemi bir hafta önceden ilgililere yazılı olarak duyurulur ve öğretmenler odasına asılır. Öğretmenler Kurulu ders saatleri dışında yapılır. Öğretmenler, gündeme alınmasını istedikleri konular varsa toplantıdan en az bir gün önce müdürlüğe yazılı olarak bildirirler, müdür gerek duyarsa konuyu gündeme alır.

Karar Alma

MADDE 18 - Öğretmenler kurulunda kararlar toplantıda bulunanların oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

Zümre Öğretmenler Toplantısı

MADDE 19 - Müdür yardımcısının veya müdür tarafından görevlendirilecek bir öğretmenin başkanlığında aynı dersi okutan zümre öğretmenleri aralarında sürekli bir işbirliği ve beraberlik sağlamak üzere toplanırlar. Bu toplantılarda; öğrencilerin başarı durumları, öğretim programları, derslerin birbirleriyle uyumlu olarak yürütülmesi, ders araç ve gereçleri konuları üzerinde görüş ve kararlar alırlar. Bu kararları müdürün onayından geçtikten sonra uygularlar.

Aynı sınıfta ders okutan öğretmenler, arasıra toplanarak sınıf öğrencilerinin çalışma ve eğitim durumları üzerinde görüşerek gerekli tedbirleri alır ve uygularlar.

Toplantı Sonuçları

MADDE 20 - Öğretmenler Kurulu ile zümre öğretmenleri toplantılarında yapılan görüşmeler tutanağa geçirilir. Görüşmelerde alınan karar ve tedbirlerin uygulama sonuçları sonraki toplantılarda gözden geçirilir, gerekli kararlar alınır.

Satınalma ve İhale İşleri

MADDE 21 - Genel bütçeden yapılacak satınalmalar ve ihale işleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Muayene ve Teslim Alma İşleri

MADDE 22 - Muayene ve teslim alma işleri konu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Stajyer Öğretmenlik

Stajyer Öğretmenlerin Yetiştirilmesi

MADDE 23 - Tarım Meslek Liselerine ilk defa atanacak genel bilgi ve meslek dersi stajyer öğretmenleri, bağımsız görev yapabilecek yetişkinliğe ulaşıncaya kadar tayin oldukları okullarda okul müdürü ile seçeceği bir rehber öğretmenin sorumluluğunda yetiştirilerek, stajyerlik süresi sonunda asil öğretmenliğe geçirilip geçirilmeyeceğine karar verilir.

Yetiştirme Programı

MADDE 24 - Stajyer öğretmenler için Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumlarında uygulanan stajyerlikle ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Rehber öğretmen, okul idaresinin de görüşünü alarak bir yetiştirme programı hazırlar ve müdürün onayından sonra uygulamaya koyar.

Bir yıllık yetiştirme programı sonunda başarılı olanların stajyerliği kalkar. Stajyerliği kaldırılmayan öğretmenler için ikinci yıl yeni bir yetiştirme programı hazırlanır ve uygulanır. İkinci yetiştirme programı sonunda da başarı gösteremeyenlere öğretmenlik yaptırılmaz.

Örnek Ders

MADDE 25 - Rehber öğretmen, yetiştirme programının üçüncü ve altıncı ayları sonunda stajyer öğretmenin çalışmaları ile ilgili bir rapor hazırlayarak okul müdürüne verir. Okul müdürü raporları değerlendirerek gerekli tedbirleri alır. Son değerlendirme raporunda rehber öğretmen tarafından bağımsız görev yapacak yetişkinliğe ulaştığının belirlenmesi ve okul müdürünün de bu rapordaki değerlendirmenin kendi gözlem ve değerlendirmesine uyması halinde stajyer öğretmene örnek ders verdirilir.

Örnek derslerin konuları rehber öğretmenin de görüşü alınarak okul müdürlüğünce belirlenir ve 15 gün önceden stajyer öğretmene duyurulur. Örnek derslere okul müdürü, rehber öğretmen, okul müdürlüğünce seçilecek bir branş öğretmeni katılır ve değerlendirme müştereken yapılır. Bu değerlendirme sonucunda, stajyer öğretmenin başarılı olup olmadığı düzenlenecek bir raporda açıkça belirtilir.

Stajyerliğin Kaldırılması

MADDE 26 - Okul müdürü her stajyer öğretmen için ayrı ayrı hazırlanan dönem sonu raporlarını, örnek dersler değerlendirme raporlarını ve stajyer öğretmenin sağlık raporu ile yıl içindeki çalışmalarını dikkate alarak stajyerliğin kaldırılmasını uygun görür ve durumu Bakanlığa bildirir.

ALTINCI BÖLÜM

Öğrenci Disiplin ve Ödül İşleri

Disiplin İşleri

MADDE 27 - Tarım Meslek Liselerinde disiplin işleri 31.1.1995 tarihli ve 22188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği" hükümlerine göre yürütülür. MADDE 27- (Değişik - R.G.: 4.3.2003 - 25038 / m.10) Tarım meslek liselerinde disiplin işleri, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Üst Disiplin Kurulu

MADDE 28 - Bakanlık makamının onayı ile Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünde, eğitim hizmetlerinden sorumlu genel müdür yardımcısının başkanlığında, eğitim hizmetlerinden sorumlu daire başkanı, şube müdürü ve bu şubeden seçilecek iki üyeden müteşekkil bir "Öğrenci Üst Disiplin Kurulu" oluşturulur.

Disiplin Cezalarının Uygulanması

MADDE 29 - Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin disiplin cezaları ve tanımları bölümünde belirtilen cezalar aynen uygulanır. Ancak; okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma cezaları disiplin kurulunca karar verildikten sonra, üst disiplin kurulunun bu kararı benimsemesi ve Bakanlık onayının alınmasından sonra yürürlüğe girer.

Ödül İşleri

MADDE 30 - Okulu birinci, ikinci ve üçüncü olarak bitirenlere uygun birer ödül verilir. Verilecek ödüller öğretmenler kurulunca kararlaştırılır ve okul idaresince onaylanarak uygulamaya konulur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Kabul İşleri

Öğrenci Sayısı

MADDE 31 - Tarım Meslek Liselerine alınacak kız ve erkek öğrenci sayısı her yıl Bakanlıkça tespit edilir.

Kayıt ve Kabul İşleri

MADDE 32 - Tarım Meslek Liselerine girmek isteyenlerde aranacak şartlar şunlardır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) İlköğretim okulunun son sınıfında olmak, öğrenime ara vermemiş olmak (Kesin kayıt için ilköğretim okulundan mezun olmak),

c) Öğrenime başlayacağı tarihte 17 yaşından büyük olmamak. (18 yaşından gün almamış olmak),

d) Sağlığı tarım hizmetlerinde çalışmaya elverişli olmak, bu durumu sağlık kurulu raporu ile belirlemek,

e) Evli veya dul olmamak,

f) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

g) (Ek - R.G.: 4.3.2003 - 25038 / m.11) Orta Öğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme sınavına katılarak Tarım Meslek Liselerine giriş hakkı kazanmak.

Kayıt İşlemi

MADDE 33 - Tarım Meslek Liselerinde aday kaydı için istenecek belgeler şunlardır:

a) Dilekçe,

b) Diploma veya ilköğretim okulu son sınıf öğrencisi ise bu durumunu gösterir bir belge,

c) Nüfus cüzdanının aslı veya tasdikli sureti,

d) Cumhuriyet Savcılığından alınan iyi hal kağıdı.

e) (Ek - R.G.: 4.3.2003 - 25038 / m.12) Sınav sonuç belgesi.

Müracaat edenler arasında belgeleri tam olup, durumları giriş şartlarına uygun olanların aday kaydı yapılarak, sınav giriş kartı verilir. Tarım Meslek Liseleri için aday kayıt ve sınav işlemleri Bakanlıkça veya Milli Eğitim Bakanlığıyla işbirliği yapılarak yürütülür.

Kazanan öğrencilerin kesin kayıtları bu Yönetmeliğin 32 ve 33 üncü maddelerindeki şartlar ve belgelerle yapılır. (Değişik 3. fıkra - R.G.: 4.3.2003 - 25038 / m.12) Kazanan öğrencilerin kesin kayıtları bu Yönetmeliğin 32 nci ve 33 üncü madde hükümleri doğrultusunda ilgili okul müdürlüğünce yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim İşleri

Eğitim ve Öğretim Takvimi

MADDE 34 - Tarım Meslek Liselerinde öğrenime ve sınavlara başlama ve son verme işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen öğretim yılı çalışma takvimine göre yürütülür. Gerekli durumlarda uygulama çalışmaları için Bakanlıkça ayrı bir düzenleme yapılabilir.

Ders ve Uygulama Dağıtım Çizelgeleri

Öğretim, müfredat programlarına ve mevsim özelliklerine uygun olarak hazırlanan yıllık ders ve uygulama dağıtım çizelgelerine göre yapılır. Her dersin öğretim programı o ders için ayrılmış saatler içinde tamamlanır. MADDE 35 - (Değişik 1. fıkra - R.G.: 4.3.2003 - 25038 / m.13) Tarım meslek liselerinde, Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş haftalık ders çizelgeleri kullanılır.

Öğretim yılı başında öğretmenlerce yapılıp okul müdürlüğüne verilecek olan ders ve uygulama dağıtım çizelgeleri mevsim ve uygulama imkanları ile bölge özellikleri dikkate alınarak öğretim programındaki sıraya bağlı kalınmadan hazırlanır ve uygulanır.

Ders ve uygulama dağıtım çizelgelerinde yer almış olduğu halde mecburi haller sebebiyle tamamlanamayan konularda okul yönetimi zamanında haberdar edilir. Eksik kalan konular tamamlanmaya çalışılır. Bu gibi durumlarda ders dağıtımında değişiklik gerekiyorsa, okul yönetiminin izniyle yapılır. (Değişik 3. fıkra - R.G.: 4.3.2003 - 25038 / m.13) Haftalık ders çizelgelerinde yer almış olduğu halde zorunlu nedenlerle tamamlanamayan konularda okul yönetiminin bilgisi dahilinde eksik kalan konular tamamlanır. Uygulama derslerinde öğrenci grupları en az beş kişiden oluşturulur.

Eğitici Çalışmalar

Tarım Meslek Liselerinde eğitici çalışmalar 25.5.1983 tarihli 18057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı "İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği" hükümlerine göre yürütülür. MADDE 36 - (Değişik 1. fıkra - R.G.: 4.3.2003 - 25038 / m.14) Tarım meslek liselerinde eğitici çalışmalar, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim, Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Eğitici çalışmalar daha çok tarımsal çalışmalara yönelik mesleki konulardan seçilir. Ayrıca eğitici çalışma olarak konferanslar, kültürel ve sportif faaliyetler ve yarışmalar düzenlenir. Bu yarışmalarda derece alan öğrencilere ödüller verilir.

Stajlar

MADDE 37 - Öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmek ve üretim şartları içinde yetişmelerini sağlamak amacıyla staj yaptırılır.

Stajlar okul yönetiminin uygun göreceği bölüm veya işletme ünitelerinde yaptırılır.

Tarım Meslek Liselerinde staj çalışmaları ders saatleri içinde veya dışında uygulanabilir. Okul yönetiminin ve şube şeflerinin önemli göreceği sulama, mücadele, bakım, hasat, harman, traktör bakımı ve kullanımı, tımar, sağım, suni tohumlama, bulaşıcı ve paraziter hastalıklarla mücadele, besleme ve pazarlama gibi çeşitli tarımsal konularda öğrencilere uygulama yaptırılır, pratik bilgi ve beceri kazanmaları sağlanır.

Staj çalışmaları üç yıllık okullarda ikinci sınıfın sonunda 150 saat, 4 yıllık okullarda 2 sınıfın ve 3 sınıfın sonunda 150 şer saat olmak üzere toplam 300 saat yaptırılır. Stajın başlayış ve bitiş tarihi okul müdürlüğünce tespit edilir ve Bakanlığa bildirilir.

Staj çalışmaları için ayrı ayrı programlar hazırlanır. Bu programlar bütün mesleki derslerin konularını kapsar. Öğrenciler işletmedeki bölüm sayısına göre gruplara ayrılır ve sıra ile her bölüm çalışmalarına katılarak becerileri artırılır.

Staj çalışmasını tamamlamayan öğrencilere diploma verilmez.

Veteriner Sağlık Meslek Lisesi ve Laborant Meslek Liselerinde bir kısım uygulamalı meslek derslerine ait tatbikatlar ve stajlar okul müdürünün teklifi ve Bakanlık izni ile okul dışındaki iş yerleri ve kurumlarda yaptırılabilir.

Buna karar verilmesi halinde bu iş yeri ilgilileriyle okul müdürlüğü arasında iki kuruluşun karşılıklı görev ve sorumluluklarını belirten yazılı bir protokol düzenlenir ve protokolün bir örneği Bakanlığa gönderilir.

Tarım Meslek Liselerinde son sınıf öğrencileri için yayım dersinin uygulamasını yapmak amacı ile okul yönetimince uygun görülecek zamanda (Yılda en az 6 hafta) köy uygulaması çalışması yaptırılabilir.

Öğrencilere meslek dersi uygulamalarını göstermek, bölgenin tarımsal ve tabii varlıklarını tanıtmak amacı ile yıllık eğitim çalışma devresi içinde öğretmenler kurulu kararı ve Bakanlığın izni ile yol dahil yedi günü geçmemek üzere yurt içi uygulama gezileri yaptırılabilir.

Ders yılı içinde her sınıftaki öğrencilere şube şefi ve ilgili öğretmenin isteği ve okul müdürünün onayı ile derslerle ilgili günlük çevre gezileri yaptırılabilir.

Şube şefinin teklifi ve idarenin onayı ile kısa zamanda yapılması gereken acil işler için amacına uygun olarak öğrencilere yıl içinde toplam bir haftayı geçmemek üzere olağanüstü uygulama yaptırılabilir. Bu uygulamada uygulamanın gereğine göre öğrenciler bir veya birkaç bölüme gönderilebilir.
MADDE 37- (Değişik - R.G.: 4.3.2003 - 25038 / m.15) Öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmek ve üretim şartları içinde yetişmelerini sağlamak amacıyla staj yaptırılır.

Stajlar, okul yönetiminin uygun göreceği bölüm veya işletme ünitelerinde yaptırılır.

Tarım meslek liselerinde staj çalışmaları ders saatleri dışında uygulanır. Okul yönetimince uygun görülen tarımsal konularda öğrencilere uygulama yaptırılır, pratik bilgi ve beceri kazanmaları sağlanır.

Staj çalışmaları, okullarda 10 uncu ve 11 inci sınıfın sonunda olmak üzere toplam 300 saat yapılır.

Staj çalışmaları için ayrı ayrı programlar hazırlanır. Bu programlar bütün mesleki derslerin konularını kapsar. Öğrenciler işletmedeki bölüm sayısına göre gruplara ayrılır ve sıra ile her bölüm çalışmalarına katılarak becerileri artırılır.

Staj çalışmasını tamamlamayan öğrencilere diploma verilmez.

Tarım meslek liselerinde bir kısım uygulamalı meslek derslerine ait uygulamalar ve stajlar okul yönetiminin uygun görüşü ile okul dışındaki iş yerleri ve kurumlarda yaptırılabilir. Buna karar verilmesi halinde bu iş yeri yetkilileri ile okul müdürlüğü arasında iki kuruluşun karşılıklı görev ve sorumluluklarını belirten yazılı bir protokol düzenlenir ve protokolün bir örneği Bakanlığa gönderilir.

Tarım meslek liselerinde son sınıf öğrencileri için yayım dersinin uygulanmasını yapmak amacıyla okul yönetimince uygun görülecek zamanda (yılda en az 6 hafta) köy uygulaması çalışması yaptırılabilir.

Öğrencilere, meslek dersi uygulamalarını göstermek, bölgenin tarımsal ve tabii varlıklarını tanıtmak amacı ile yıllık eğitim çalışması devresi içinde öğretmenler kurulu kararı ve Bakanlığın izni ile yol dahil yedi günü geçmemek üzere yurt içi uygulama gezileri yaptırılabilir.

Ders yılı içinde her sınıftaki öğrencilere şef ve ilgili öğretmenin isteği ve okul müdürünün onayı ile derslerle ilgili günlük çevre gezileri yaptırılabilir.

Şefin teklifi ve idarenin onayı ile kısa zamanda yapılması gereken acil işler için amacına uygun olarak öğrencilere yıl içinde toplam bir haftayı geçmemek üzere olağanüstü uygulama yaptırılabilir. Bu uygulamada uygulamanın gereğine göre öğrenciler bir veya birkaç bölüme gönderilebilir.


DOKUZUNCU BÖLÜM

Ders Çeşitleri

Genel Bilgi Dersleri

MADDE 38 - Tarım Meslek Liselerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarının genel bilgi derslerine ait öğrenim programları ve haftalık ders dağıtım çizelgeleri uygulanır.

Meslek Dersleri

MADDE 39 - Tarım Meslek Liselerinde, Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş meslek dersleri öğretim programları uygulanır.

ONUNCU BÖLÜM

Öğrenim Belgeleri

Diploma

MADDE 40 - Tarım Meslek Liselerini başarı ile bitirenlere diploma verilir. Diplomalar okul müdürü ve Bakanlıkça onaylanır ve öğrenciye ya da velisine imza karşılığı verilir.

Mezuniyet Belgesi

MADDE 41 - Okulu bitiren ve diploma işlemleri henüz tamamlanmamış olanlara isterlerse mezuniyet belgesi verilir.

Tasdikname

MADDE 42 - Okuldan diploma almaya hak kazanma durumu dışında herhangi bir sebeple ayrılacak öğrenciye velisinin yazılı isteği üzerine usulüne uygun şekilde düzenlenecek tasdikname en geç iki gün içinde imza karşılığı verilir.

Hangi sebeple olursa olsun tasdikname ile okuldan ayrılan öğrencilerin tasdiknamelerine okuldan ayrılış sebepleriyle derslerdeki başarı durumu yazılır.

Öğrenci Belgesi

MADDE 43 - Öğrencilik hakkı devam edenlere, isterlerse okuldaki öğrenim durumlarını belirtir resmi bir yazı verilir.

Okuldan verilen diploma, tasdikname ve belgeleri kaybedenler bir dilekçe ile okul idaresine başvurarak yenisini talep edebilirler. Ancak, diplomasını kaybedenlerin son durumları dilekçelerine yazılır ve künyesine işlenir.

Aldıkları kayıt örneklerini iki defadan fazla kaybedenler bir dilekçe ile okul idaresine başvururlarsa durumları, fotoğraflı bir yazı ile istedikleri resmi makamlara bildirilir.

Okuldan ayrılan öğrencilere, ilköğretim okulu diploması, arkasına en son öğrenim ve okuldan ayrılma durumu yazılarak ve onaylı bir örneği dosyasına konduktan sonra geri verilir.

Basılı her türlü belge ve diplomalar el yazısı ile ve çıkmayan mürekkeple doldurulur.

Belge ve diplomalar kazıntısız ve silintisiz düzenlenir.

Öğrenci Nakilleri

MADDE 44 - Tarım Meslek Liseleri arasında yer değiştirmeler Bakanlık onayı ile olur. Bu yer değiştirmeler sağlık sebepleri ile resmi bir kurumdan alınan doktor raporu veya mecburi sebeplerden dolayı okul idaresinin görüşü alınarak yapılır. Disiplin yönünden olanlar dışında bir ders yılı içerisinde bir öğrenci ancak bir kez yer değiştirebilir.

Bir öğrencinin bir okuldan başka bir okula naklinin yapılabilmesi için öğrencinin naklini istediği okulda, bir önceki okulda devam ettiği program ve meslek dalının bulunması gerekir.

Öğrencilerin nakil talepleri velileri kanalıyla yaz tatili başlangıcının ilk ayı içerisinde okudukları okul müdürlüğüne yapılır.
MADDE 44- (Değişik - R.G.: 4.3.2003 - 25038 / m.16) Tarım meslek liseleri arasındaki öğrenci nakilleri Bakanlık onayı ile olur. Nakiller, sağlık kurulu raporuna dayalı olarak yada zorunlu nedenlerden dolayı okul yönetiminin görüşü alınarak yapılır. Disiplin cezası alanlar dışında birinci yılda nakil yapılamaz. Ara sınıflardaki nakiller ise bir ders yılı içinde bir defa yapılır. Disiplin cezasının uygulanmasından kaynaklanan nedenler dışındaki nakiller, öğrenim yılı sonunda yapılır.

Öğrencinin bir okuldan başka bir okula naklinin yapılabilmesi için öğrencinin naklini istediği okulda, bir önceki okulda devam ettiği program ve meslek dalının bulunması veya fark derslerini vermiş olması gerekir.


ONBİRİNCİ BÖLÜM

Yedirme ve Giydirme İşleri

Beslenme (*)

(*) Madde 45 in "Yedirme" olan başlığı, 4.3.2003 tarih ve 25038 sayılı R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin 18. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Tarım Meslek Liselerinde yatılı olarak giren öğrenciler her yıl bütçe ile tespit edilen günlük yemek ücretine bağlı kalınarak düzenlenen yemek tabelasına göre yedirilirler. MADDE 45 - (Değişik 1. fıkra - R.G.: 4.3.2003 - 25038 / m.18) Tarım meslek liselerinde yatılı olarak okuma hakkı kazanan öğrenciler, her yıl bütçe hazırlama rehberi ile tespit edilen günlük yemek ücretine bağlı kalınarak düzenlenen yemek tabelasına göre yedirilirler.

Okul müdürü, pansiyonlarda görevli müdür yardımcısı, memur ve hizmetliler ile nöbetçi oldukları günlerde öğretmenler pansiyon tabelasına dahil edilerek ücretsiz yemek yerler.

Okullarda görevli öğretmen, memur ve hizmetliler ile gündüzlü öğrenciler her gün için tabela gereğince kişi başına düşen günlük ücretin % 55 ini ödemek şartı ile pansiyon tabelasına dahil olarak öğle yemeği yiyebilirler.

Yemekhane dışına yemek çıkarılmaz ve yemek zamanları dışında yemekhanede kimseye yemek verilmez. Okul revirinde yatan hasta öğrencilerin yemekleri revire gönderilir.

Okul mutfağına tabela dışında hiçbir yemek malzemesi sokulmaz, hasta yemekleri hariç özel yemekler pişirilmez.

Mesleki inceleme gezisi, sosyal ve sportif amaçla birbirine konuk olan ve pratik çalışmalar için başka bir okula giden öğrenciler, gittikleri okulda iaşe edilirler. Pratik çalışmalarını köylerde yapan öğrencilere iaşeleri kumanya olarak verilir.

Giydirme

MADDE 46 - Öğrenci kılık kıyafetinin, 22.7.1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olması sağlanır.

Öğrenciler uygulamalı derslere (atölye-laboratuvar gibi) uygun iş giysileriyle girerler. Bu giysiler her öğretim yılı başlamadan önce okul idarelerince tespit edilir ve okulda duyurulur.
Kılık ve Kıyafet

MADDE 46- (Değişik madde ve başlığı - R.G.: 4.3.2003 - 25038 / m.19) Öğrencilerin kılık-kıyafetlerinde, "Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulur.

Öğrenciler uygulamalı derslere iş giysisiyle girerler. Bu giysiler her öğretim yılı başlamadan önce okul yönetimince tespit edilir.


ONİKİNCİ BÖLÜM

İş ve Tatil Günleri ile İzinler

Ders ve Dinlenme Süreleri

MADDE 47 - Ders süresi 40’ar dakikadır. Dersler arasında 10-20 dakikalık dinlenme verilir. Uygulamalı derslerde iki ders saatinde bir dinlenme verilir.

Günlük ve Haftalık Ders Süresi

MADDE 48 - Dersler öğleden önce beş, öğleden sonra dört olmak üzere günde en çok dokuz ders saatini, haftada toplam en çok 41 ders saatini geçemez.

İş ve Tatil Günleri

MADDE 49 - Tarım Meslek Liselerinde, tatille ilgili uygulama; 2429 sayılı "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun" ile Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen çalışma takvimi esasları gereğince yürütülür.

Tarım Meslek Liselerinde görevli personel mazeret ve sağlık durumları dışında yıllık izinlerini, okul tatil olduğu zamanlarda kullanırlar.

Okulda ve okulun bulunduğu yerde bulaşıcı hastalık çıkar ya da sel, deprem gibi olaylar olursa yerel makamların ve kurulların karar vermeleri üzerine okullar tespit edilen süre kadar öğretime ara verir ve durum Bakanlığa bildirilir.

Okul Müdürü 1 gün süre ile okulu tatil edebilir. Bu süre yılda toplam 4 günden fazla olamaz.

Evci Çıkma

Öğrenciler hafta tatillerinde veya resmi tatillerde ailelerinin yanlarına evci çıkabilirler. Şehirde, ailesi olmadığı için akrabasından birini veli göstermek isteyenler, ailelerinin izinlerini bildirir bir belgeyi okul idaresine vermeye mecburdurlar. MADDE 50 - (Değişik 1. fıkra - R.G.: 4.3.2003 - 25038 / m.20) Gündüzlü öğrenciler bayrak törenlerinde okulda bulunmak zorundadır. Yatılı öğrenciler hafta sonu tatillerinde veya resmi tatillerde evci çıkabilirler. Ailesi, okulun olduğu yerleşim yerinde bulunmadığı için akrabasından veli göstermek isteyenler ailelerinin izinlerini bildirir bir belgeyi okul yönetimine vermek zorundadır.

Kız öğrenciler velilerinin izni ile birinci derece yakınlarının yanına izinli çıkabilirler.

Hafta sonunda evci çıkacak öğrenciler; Cuma akşamından Pazar akşamına etüd saatine kadar, resmi tatillerde ise tatilin son günü etüd saatine kadar izinlidirler. Evci olmayan öğrenciler Cumartesi ve Pazar günü akşamları, idarenin bildireceği saatte okulda bulunmaya mecburdurlar. Evci olan ve olmayan öğrenciler okul idaresince belirlenen zamanlarda okulda bulunmak mecburiyetindedirler. Evet öğrencilerden hastalık sebebiyle izin sürelerini geçirmiş olanlar, bu durumlarını velinin bildirimi ve resmi raporla belgelemek mecburiyetindedirler.

Olağanüstü durumlarda öğrencilere bir haftayı geçmemek üzere idarece izin verilebilir.

İzin süresini geçiren öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları, Ödül ve Disiplin Yönetmeliğindeki hükümler uygulanır.

Okul, idaresi, gerekli ve zorunlu gördüğü durumlarda öğrencilere izin vermeyebilir.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tutulması Gereken Defterler, Cetveller ve Dosyalar

MADDE 51 - Tutulması gereken defterler, cetveller ve dosyalar:

a) Defterler:

1) Öğrenci aday defteri,

2) Öğrenci künye defteri,

3) Her sınıf için öğrenci yoklama, devam özet defteri

4) Sınıf ders defteri, (Atölye, teknoloji ve laboratuvar dersi de deftere yazılır),

5) Sınıf geçme defteri,

6) Diploma defteri,

7) Tasdikname defteri,

8) Başarı durum belgesi defteri,

9) Disiplin Kurulu karar defteri,

10) Teftiş defteri,

11) Öğretmenler kurulu karar defteri,

12) Gelen ve giden evrak defteri,

13) Zimmet defteri, (posta zimmet, evrak zimmet),

14) Ödenek defteri,

15) Avans defteri,

16) Aylık ve ücret gerçekleştirme ve ödeme defteri,

17) Demirbaş eşya esas defteri,

18) Demirbaş eşya yardımcı defteri,

19) Miadlı malzeme eşya defteri,

20) Nöbet defteri,

b) Çizelgeler ve dosyalar:

1) Disiplin Kurulu belgeleri dosyası,

2) Öğrenci kişisel dosyaları,

3) Yoklama fişi dosyası,

4) Sınıfların öğrenci listeleri dosyası,

5) İstatistik cetvelleri dosyası,

6) Kanaat ve sınav notları cetvelleri dosyası,

7) Öğretmenlerin haftalık ders programları dosyası,

8) Nöbet çizelgesi dosyası,

9) Memurun günlük imza çizelgeleri dosyası,

10) Öğretmen, memur, hizmetli ve diğer personelin şahıs dosyaları,

11) Okula gelen ve okuldan giden yazıların dosyaları,

12) Gizli yazılar dosyası,

13) Seferberlik dosyası,

14) Maaş ve ücret bordroları örnekleri dosyası,

15) Demirbaş eşya sayım ve devir işlemlerine ait dosya,

16) Demirbaş eşyanın kayıt silme işlemlerine ait dosya,

17) Makina fişleri dosyası.

Bütün defterlerle, çizelge ve dosyaların kazıntısız ve silintisiz yazılması gerekir. Tutulan defterler Bakanlıktan izin alınmadıkça değiştirilemez, değiştirilen eski defterler arşivde saklanır.

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Mali Hükümler

MADDE 52 - Sağlık sebepleri dışında her ne şekilde olursa olsun, okulu terk eden, çıkarılan veya eğitim süresi sonunda başarısız duruma düşen öğrencilerden yüklenme senedi ve yürürlükteki mali mevzuat hükümlerine göre yapılan masraflar geri alınır.

Paralı yatılı öğrencilerden:

a) Alınacak ücret miktarları her yıl Bakanlıkça o yılın bütçe kanunu esaslarına göre tespit edilir. Tesbit edilen bu ücret bir öğretim yılı için geçerlidir. Alınacak ücret, öğretim yılı başlangıcı ve ikinci kanaat dönemi başlangıcı olmak üzere iki eşit taksitte alınır.

b) Taksitlerini belirten zamanlarda ödemeyen öğrencilerin okul ile ilişkileri kesilir.

c) Taksitlerini yatırdıktan sonra her ne sebeple olursa olsun okuldan ayrılanlardan, alınan ücret iade edilmez. (Değişik 2. fıkra - R.G.: 4.3.2003 - 25038 / m.21) Paralı yatılı öğrencilerden alınacak ücret miktarları her yıl Bakanlıkça bütçe hazırlama rehberi ile tespit edilir ve bir öğretim yılı için geçerlidir. Okul taksitlerinin ilk yarısı 1 inci dönemin ilk ayı sonuna kadar, kalan yarısı da 2 nci dönemin ilk ayının sonuna kadar ödenir. Okul taksidini zamanında ödemeyen öğrenci gündüzlü okuyan öğrenci konuma getirilir. İlişik kesilmesi durumunda o güne kadar tahakkuk ettirilen bedel tahsil edilir. Taksitlerini yatırdıktan sonra her ne sebepten olursa olsun okuldan ayrılanlardan alınan ücret iade edilmez.


Sınıf Geçme ve Sınav

MADDE 53 - Tarım Meslek Liselerinde sınıf geçme ve sınav işleri, 5.9.1995 tarihli ve 22395 sayılı "Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği" esaslarına göre yapılır. MADDE 53- (Değişik - R.G.: 4.3.2003 - 25038 / m.22) Tarım meslek liselerinde sınıf geçme ve sınav işleri, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Devam-Devamsızlık

MADDE 54 - Öğrencilerin devam ve devamsızlıklarında Milli Eğitim Bakanlığının uygulamalarına aynen uyulur.

Diploma

MADDE 55 - İkinci kanaat dönemi ve bütünleme sınavları sonunda iki örnek olarak düzenlenecek diploma defterleri onaylanarak bir sureti ile diploma almaya hak kazanan öğrencilerin üç kopya listesi 15 gün içinde Bakanlığa gönderilir.

Etüd

MADDE 56 - Tatiller hariç olmak üzere okulda sabahları bir, akşamları iki bölüm halinde günde üç saat etüd yaptırılır.

(Ek 2. fıkra - R.G.: 4.3.2003 - 25038 / m.23) İsteyen gündüzlü öğrenciler okuldaki etütlere katılabilir.

Kurum veya Derneğe Üyelik

MADDE 57 - Öğrenciler, Bakanlığın izni dışında hiç bir kurum ve derneğe üye olamazlar.

Kutlamalar

MADDE 58 - Milli bayramların okul içinde ve dışında yaşatılması ve kutlanması esastır. Öğretmen, memur ve öğrencilerin bu bayramların kutlama törenlerinde bulunmaları, bayrak törenlerine iştirak etmeleri zorunludur.

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 59 - Bu Yönetmelikle 15.12.1991 tarihli ve 21082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım Meslek Liseleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce öğrenime başlayanlar hakkında daha önce tabi bulundukları mevzuat hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1- (4.3.2003 - 25038) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce öğrenime başla- yanlar hakkında daha önce tabi bulundukları mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 60 - Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 61 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.