Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 88/13160
Karar Tarihi: 7 Ekim 1988
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI HER DERECEDEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI İLE HİZMETİÇİ EĞİTİM, KURS VE SEMİNERLERDE ÜCRETLE OKUTULACAK DERS SAATLERİNİN SAYISI, DERS GÖREVİ ALACAKLARIN NİTELİKLERİ VE DİĞER HUSUSLARA DAİR ESASLAR HAKKINDA KARAR
Resmi Gazete Tarihi: 21 Ekim 1988
Resmi Gazete Sayısı: 19966

Madde 1 - Bu Esasların amacı, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde görev alanların, okullardaki yönetici, öğretmen ve ders vermekle görevlendirilen personelin ücretli okutacakları ve okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususları belirlemektir.

Madde 2 - Bu Esaslar;

a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri,

b) Okullar ve eğitim merkezlerindeki yöneticiler ve öğretmenler ile bu kuruluşlarda ders vermek üzere görevlendirilen personeli,

kapsar.

Madde 3 - Bu Esaslarda geçen deyimlerden;

a) Bakanlık, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Öğretmen, her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumunda, okul, eğitim merkezi, hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde eğitim, öğretim ve yönetim hizmetlerini yürütenleri,

c) Okullar, ziraat, ev ekonomisi, veteriner sağlık, laborant meslek ve teknik liseleri,

d) Eğitim merkezleri, elsanatları, personel, çiftçi, mekanizasyon eğitim merkezlerini,

e) Zorunlu ücretli ek ders görevi, öğretmenin aylık karşılığı okutmak zorunda olduğu ders görevi dışında, okutmak zorunda olduğu haftalık ücretli ek ders görevi saatlerini,

f) İsteğe bağlı ek ders görevi, öğretmenin aylık ve zorunlu ek ders görevi dışında isteği ile okutacağı haftalık ücretli ek ders görevi saatlerini,

g) Ücretli ders görevi, her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumunda, okul, eğitim merkezi, hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde öğretmen sayısının yetersiz olması halinde, bu kuruluşlarda görev alacaklara verilecek ücretli haftalık ders saatlerini,

h) Öğrenci kişilik hizmetleri, öğrencilerin boş zamanlarının değerlendirilmesini, sosyal, eğitim ve rehberlik faaliyetlerini,

ifade eder.

Madde 4 - Okullar ve eğitim merkezleri müdür ve müdür yardımcıları haftada (6) saat, kadrolu meslek dersi öğretmenleri haftada (20) saat, genel bilgi dersi öğretmenleri haftada (15) saat aylık karşılığı idarece verilecek dersleri okutmak mecburiyetindedir.

Kadrolu meslek dersi öğretmenlerine haftada (20) saat zorunlu (4) saat isteğe bağlı, (3) saat öğrenci kişilik hizmetleri karşılığı; genel bilgi dersi öğretmenlerine ise haftada (6) saat zorunlu, (9) saat isteğe bağlı, (3) saat öğrenci kişilik hizmetleri karşılığı ücretli ek ders görevi verilebilir. Öğrenci kişilik hizmetleri karşılığı ek ders görevi bu hizmeti fiilen yürüten öğretmenlere verilir.

Madde 5 - Okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenecek her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerler ile gezici köy kurslarında görev alacaklara haftada (20) saate kadar ücretli ders görevi verilebilir.

Madde 6 - Okullarda ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmasını yürüten öğretmenlere, bu görevlerine karşılık aylık ve ücretle okuttukları ders sayısına bakılmaksızın okul idaresince düzenlenip onaylanan program gereği fiilen yapacakları bu faaliyetler karşılığı haftada (6) saat daha ek ders ücreti ödenir.

Madde 7 - Okullarda, öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme ve etüd saatlerinde denetim ve gözetim hizmetleriyle 24 saat nöbetçi öğretmenlere bu görevlerine karşılık günde (6) saat ek ders ücreti ödenir.

Madde 8 - Yıl içerisinde müfredat programlarına bağlı olarak yapılan tatbikatlar ile staj çalışmaları meslek dersi sayılır. Tatbikat ve staj çalışmalarında öğrenciler kuruluştaki bölüm ve laboratuvar sayısına göre gruplara ayrılır ve her grup için bir meslek dersi öğretmeni görevlendirilir.

Tatbikat ve staj çalışmalarında görev verilen öğretmenlere bu görevlerine karşılık haftalık zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatleri toplamı içinde kalmak kaydıyla haftada en çok (20) saate kadar ek ders görevi verilebilir.

Madde 9 - Okullara ve eğitim merkezlerine alınacak öğrencilerin imtihan ve imtihan sonuçlarının değerlendirilmesinde görevlendirilen öğretmenlere okulundaki o günkü ek ders ücreti ödenmez. İmtihan görevi karşılığı her imtihan ve değerlendirme günü için (4) saat ek ders ücreti ödenir. Ancak tahakkuk ettirilecek ücret tutarı (3) iş gününü geçemez.

Madde 10 - Ders kitabı ve yardımcı ders kitabı yazma, müfredat programı hazırlama, geliştirme, düzenleme, inceleme, araştırma işlerinde Bakanlıkça görevlendirilen ziraat mühendisi ve veteriner hekimlere görevlendirildikleri her gün için (4) saat, öğretmenlere ise haftalık zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatleri toplamı içinde kalmak kaydıyla haftada (12) saat ek ders ücreti verilir. Ancak, öğretmenlerin okullarındaki ücretli ders saati 12 saatten fazla ise okullarında aldıkları kadar ek ders görevlerini yapmış sayılırlar ve ek ders ücretlerini almaya devam ederler.

Madde 11 - Bu Esaslar kapsamına giren okullar ile hizmetiçi kurs ve seminerlerde öğretmen sayısının yetersiz olması veya öğretmen bulunmaması halinde;

a) Bakanlık teşkilatından görevlendirilecek yüksek öğrenimli personele, haftada (8) saate kadar,

b) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından görevlendirilecek personele, çalışmakta bulundukları kurumun ek ders görevi ile ilgili esaslarında tesbit edilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders sayısını aşmayacak şekilde,

c) Üzerinde resmi görev bulunmayan öğretmen formasyonunu haiz kişilere, aynı dersi okutan öğretmenlerin aylık karşılığı okutmakla yükümlü oldukları ders sayısı kadar,

d) Diğer kurumlardan görevlendirilecek üniversite ve yüksekokul mezunu personele haftada (6) saate kadar,

ek ders görevi verilebilir.

Madde 12 - Bu Esaslar kapsamına girenlerden öğretmen ve yöneticiler milli ve mahalli bayram hazırlık çalışmaları günlerinde öğrencilerle beraber bu çalışmalara katıldıkları takdirde, bugünlere rastlayan zorunlu ücretli, ücretli ders veya ek ders görevlerini yapmış sayılırlar,

Madde 13 - Bu Esaslara göre ücretli ders görevi verilenlerden;

a) Sınav dönemlerinde (yaz, güz, kış ve ek sınav) sınav komisyonlarında veya sınav gözcülüğünde görev alan öğretmenlere ve yöneticilere, ders yılı içinde ücretli ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, yıl içinde tam ders yapılan ayda azami tahakkuk edebilecek ek ders ücreti kadar sınav dönemi ücreti ödenir.

b) Güz dönemi sınavı yapıldıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilere sınava tabi derslerin tümü için ek bir sınav hakkı verilmesi halinde, sınav komisyonlarında veya sınav gözcülüğünde görev alan öğretmenlere yukarıdaki fıkrada yer alan hükümlere göre ayrıca ek ders görevi ücreti ödenir.

Madde 14 - Okullardaki meslek dersleri, ziraat mühendisleri, veteriner hekimler ve mesleki eğitim görmüş fakülte ve yüksek okul mezunları; genel bilgi dersleri, fakülte mezunları tarafından verilir.

Okullar ile eğitim merkezleri tarafından düzenlenen hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde eğitim konularının özellikleri gözönünde tutulmak suretiyle;

a) Eğitim programlarında yer alan konularda tecrübeye dayalı bilgi, beceri ve öğretme kabiliyetine sahip kuruluş personeline,

b) Üniversite öğretim üyeleri ile her derecedeki eğitim ve öğretim görevlilerine,

c) Diğer kurum ve kuruluşların eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi ve beceriye sahip elemanlara,

d) Herhangi bir resmi görevi olmayan, ancak Bakanlığın ve bağlı kuruluşların eğitim programında yer alan konularda tecrübeye dayalı pratik bilgi ve becerisi bulunan kişilere, kuruluş müdürünün onayı ile ücretli ders görevi verilebilir.

Madde 15 - Zorunlu ücretli ek ders görevi, haftanın mesai günlerine dengeli olarak dağıtılır. İzinli ve raporlu olunan günlere ait ek ders görevi ücreti ödenmez. Bakanlıkça her türlü eğitsel gezi ve seminerlerde görevlendirilen öğretmenler bugünlere rastlayan ek ders görevini yapmış sayılırlar.

Madde 16 - Bu Esaslara göre zorunlu ek ders görevi verilenlerden kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın bu görevi yerine getirmeyenler asli görevlerini yapmamış sayılırlar.

Madde 17 - 10.4.1980 tarihli ve 8/685 sayılı, 8.10.1980 tarihli ve 8/1730 sayılı, 11.3.1983 tarihli ve 83/6172 sayılı Bakanlar Kurulu kararnameleri ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 18 - 832 sayılı Kanunun 105. maddesine göre Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 19 - Bu Esasları Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı yürütür.