TAŞIMALI İLKÖĞRETİM YÖNERGESİ
Tarih: 24 Haziran 1994
Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 5 Aralık 1994 - Sayı: 2420

Sayı: B.08.O.İGM.0.8.3.6.701/5959

BAKANLIK MAKAMINA

Nüfusu az ve dağınık yerleşim birimlerinde bulunan ve birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan mecburi öğrenim çağındaki öğrencilerin merkezi yerlerdeki ilköğretim kurumlarına günü birlik taşınarak, eğitim-öğretim verilmesini sağlamak amacıyla 1990-1991 öğretim yılında 9 ilde Taşımalı İlköğretim Uygulaması başlatılmıştır.

1993-1994 öğretim yılında 56 ilde 87235 öğrenci Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına alınmıştır. 1994-1995 öğretim yılında bu kapsam daha da genişletilerek yeni illerin uygulamaya alınması plânlanmaktadır.

Söz konusu illerden alınan değerlendirme sonuçlarına göre, uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi ve farklı uygulamalara meydan verilmemesi için taşımalı ilköğretim yönergesi taslağı hazırlanmıştır. Bu yönerge taslağı; Bakanlığımızın eğitim ve öğretim birimleri ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının görüşleri doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce yeniden düzenlenmiştir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde ekte sunulan "Taşımalı İlköğretim Yönergesi"nin uygulamaya konulmasını müsaadelerinize arz ederim.

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu yönergenin amacı, nüfusu az ve dağınık yerleşim birimlerinde bulunan ilköğretim çağındaki öğrencilerin seçilen merkezdeki ilköğretim kurumlarına günü birlik taşınarak eğitim-öğretim verilmesini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönerge, çeşitli sebeplerle eğitim ve öğretime elverişli olmayan ilköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Taşımalı İlköğretim Uygulamasına ait iş ve işlemlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu yönerge, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu yönergede geçen;

"Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığı'nı,

"Bakan" Milli Eğitim Bakanını,

"Milli Eğitim Müdürlüğü", İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü,

"İlköğretim Kurumları", resmi özel veya pansiyonlu ilkokul, ortaokul, ilköğretim okulu ile yatılı ilköğretim bölge okulunu,

"İlkokul", ilköğretim çağındaki kız ve erkek çocukların eğitim ve öğretimlerini sağlamak üzere açılan ve öğrenim süresi beş yıl olan ilköğretim kurumunu,

"Ortaokul", ilkokula dayalı üç yıllık eğitim-öğretim veren gündüzlü, pansiyonlu ilköğretim kurumunu,

"İlköğretim Okulu", gündüzlü ve pansiyonlu sekiz yıllık ilköğretim kurumunu,

"Yatılı İlköğretim Bölge Okulu", nüfusu az ve dağınık yerleşim birimlerinde aynı yönetim altında kurulan sekiz yıllık parasız yatılı ilköğretim kurumunu,

"Birleştirilmiş Sınıf", az sayıda öğrencisi olan ilkokullarda birden fazla sınıfın birleştirilerek bir grup teşkil etmek suretiyle tek öğretmen tarafından okutulan sınıfı,

"Taşımalı İlköğretim", ilköğretim çağındaki çocuklar ile birleştirilmiş sınıflar programı uygulayan öğrencileri ve az nüfuslu dağınık yerleşim birimlerinde bulunan okullardaki öğrencilerin, merkez olarak seçilen ilköğretim kurumlarına günü birlik taşınıp eğitim-öğretimlerinin sağlanması için yapılan uygulamayı,

"Merkez Okul", çevre okul ve yerleşim birimlerinden taşınan öğrencilerin eğitim-öğretim kurumunu,

"Refakatçi Öğretmen", çevre okul ve yerleşim birimlerinden öğrencilerin merkez okula servis ile günübirlik taşınması esnasında refakat eden öğretmeni

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonlar, Plânlama, Değerlendirme ve Uygulama

İl ve İlçede Kurulan Komisyon

Madde 5 - Komisyon il ve ilçe milli eğitim müdürünün veya görevlendireceği şube müdürünün başkanlığında;

a) Merkez okullar arasından seçilen bir okulun müdürü,

b) Merkez okullarda görev yapan öğretmenler arasından seçilecek bir öğretmen,

c) Merkez okullardaki okul aile birliği veya koruma derneği başkanları arasından seçilen bir temsilci,

d) Öğrencisi taşınan köylerin muhtarları arasında seçilen bir temsilci,

e) Taşınan öğrenci velileri arasından seçilen bir temsilciden oluşur.

Komisyon Üyeleri, milli eğitim müdürlüğünce seçilir. Gerekli görüldüğünde komisyona yeni üyeler alınabilir. Komisyonun görev süresi bir yıl devam eder. Komisyon çalışmalarını yürütürken ilgili yerleşim birimlerinin belediye başkanları, köy ve mahalle muhtarları, okul koruma derneği, okul aile birliği başkanları ile ihtiyaç duyulduğu takdirde kamu kurum ve kuruluşları yetkililerinin görüşleri alınır.

Komisyonun Görevleri

Madde 6 - Komisyon, aşağıda belirtilen görevlerini hazırlayacağı bir plân çerçevesinde yürütür. Her görev ve çalışma sonunda bir rapor düzenleyerek milli eğitim müdürlüğüne sunar.

Komisyonun Görevleri Şunlardır;

a) Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına alınacak yerleşim birimlerini ve okulları tespit etmek;

b) Yerleşim birimleri ve okullarda bulunan ilköğretim çağındaki çocukların yaş, cinsiyet ve sınıflara göre sayılarını belirlemek,

c) Merkez okul olarak seçilen her okulun derslik, sınıf, şube, öğretmen, öğrenci, personel, araç-gereç ve diğer tesisleri ile ilgili bilgileri toplamak,

d) Kapalı bulunan okul ve lojmanın bakım, onarım, kullanım ve geçici devir işlemleri ile ilgili teklifte bulunmak,

e) Her merkez okula taşınacak öğrencilerin sayılarını dikkate alarak kaç araçla ve nasıl taşınacağı konusunda görüş bildirmek,

f) Öğrenci velilerinin istekli olup olmadığını tespit etmek,

g) Taşınan öğrencilerin ulaşım, sağlık, ısınma ve beslenme gibi konularında gerekli tedbirlerin ne şekilde alınıp uygulanacağını tespit etmek,

h) Gerekli görüldüğü takdirde öğrenci servislerinde hangi refakatçi öğretmenlerin görevlendirilebileceğini tespit etmek,

ı) Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına alınan yerleşim yerlerindeki öğrenci velilerine, köy ve belde yöneticilerine bu konuda bilgi vermek,

i) Merkez okulları, öğretim yılı içinde zaman zaman ziyaret ederek uygulamada karşılaşılan problemleri tespit etmek ve bu problemlerin çözümü için gerekli teklifleri ilgili makamlara bildirmek,

k) Nüfus, coğrafi yapı, ulaşım, iklim, merkez seçilecek okulun durumu ve konumu gibi özelliklerine göre, ilçeye bağlı yerleşim birimlerini gruplaştırmak,

l) Taşımalı kapsamına alınan yerleşim birimlerinin yol durumu, uzaklığı ve ulaşım plânını gösteren krokiyi hazırlamak,

m) Uygulamanın tahmini aylık ve yıllık giderlerini hesaplamak,

n) Uygulama sebebi ile kapatılan okulun araç ve gereçlerini kullanacak ilköğretim kurumlarını tespit etmek,

o) Taşınan öğrencilerin taşıma ve beslenme giderlerine mahalli imkânlarla katkıda bulunmak için gerekli tedbirleri zamanında almak ve kaynak temini girişimlerinde bulunmak,

Plânlama

Madde 7 - İl ve ilçe milli eğitim müdürlüğünce kendi bölgesi içinde her yıl Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına alınacak veya çıkarılacak ilköğretim kurumları ve yerleşim birimleri ile ilgili komisyonca yapılacak çalışmalar, ayrıca bölgesi ilköğretim müfettişlerince incelenip rapora bağlandıktan sonra plânlanır.

Bu plânlama yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Yerleşim biriminde okul bulunmamak,

b) Öğrenci mevcudu 20'den az olmak,

c) Geçici binada eğitim ve öğretim yapmak,

d) Birden fazla yerleşim biriminde bulunan öğrencileri aynı güzergâh üzerinde tek araçla taşımak,

e) Merkez olarak seçilen okulun en az beş dershanesi bulunmak,

f) Merkez okula öğrencisi taşınacak yerleşim birimleri en az 2 km. en çok 30 km. uzakta bulunmak.

Değerlendirme

Madde 8 - Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına alınacak veya çıkarılacak okul ve yerleşim birimlerinin plânlamaya uygun olup olmadığı komisyonca karara bağlanır.

Madde 9 - Komisyon, plânlama gereğince taşımayı yol, iklim, çevre şartları ve ekonomik olması bakımından değerlendirir.

Madde 10 - Taşıması güç ve ekonomik olmayan yerleşim birimlerinde bulunan öğrenciler, varsa milli eğitim müdürlüğünce yatılı ilköğretim bölge okulları ile pansiyonlu okullara yerleştirilir. Yoksa bu öğrencilerin eğitim-öğretimlerinin sağlanması için gerekli tedbirler alınır.

Madde 11 - İlçe milli eğitim müdürlüklerince yapılan plânlama çalışmaları, düzenlenecek rapor ve listesi Nisan ayı sonuna kadar il milli eğitim müdürlüğüne sunulur.

İlde Kurulan Komisyon

Madde 12 - İl milli eğitim müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında,

a) Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına alınan okulların yer aldığı bölgenin ilköğretim müfettişlerinden biri,

b) Taşımalı İlköğretim Uygulamasının yapıldığı ilçelerden birinin milli eğitim müdürü,

c) Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına alınan merkez okullarından bir okul müdürü,

d) Merkez okulların okul aile birliği veya koruma derneği başkanlarından birinin katılmasıyla komisyon kurulur.

Komisyon üyeleri, milli eğitim müdürlüğünce seçilir. İlçelerden gelen Taşımalı İlköğretim ile ilgili raporları ve okul listelerini, komisyon bir bütün olarak inceleyerek değerlendirir ve Mayıs ayı sonuna kadar karara bağlar.

Uygulama

Madde 13 - Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına alınacak veya uygulamadan çıkartılacak okul ve yerleşim birimleri ile ilgili karar ve liste, valilikçe 15 Haziran'a kadar Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Madde 14 - Valiliklerden gelen teklifler Bakanlıkça değerlendirilerek, Taşımalı İlköğretim Uygulamasına başlayacak veya uygulama kapsamından çıkarılacak okul ve yerleşim birimlerine ait onay en geç 15 Ağustos'a kadar valiliklere gönderilir.

Madde 15 - Bakanlıkça gönderilen onay, öğretim yılı başlamadan valiliklerce uygulanmaya konulur.

Madde 16 - Milli eğitim müdürlüklerince Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına alınan okulların yönetici, öğretmen ve diğer personelleri ile öğrenci velilerine uygulama hakkında gerekli bilgilerin verilmesi ve uygulamanın tanıtılması ile ilgili olarak eğitim faaliyetleri düzenlenir.

Madde 17 - Taşımalı İlköğretimin yapıldığı milli eğitim müdürlükleri bünyesinde bir şube müdürlüğüne uygulama ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde sorumluluk verilir.

Madde 18 - Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına alınan okulların yönetici ve öğretmenleri valilikçe ihtiyaç duyulan okullara atanır.

Madde 19 - Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına alınan yerleşim birimlerinde boş bulunan okul bina ve tesisler ile öğretmen lojmanları aşağıdaki hususlar dikkate alınarak değerlendirilmeye çalışılır.

Söz konusu uygulama kapsamına alınan ve boş bulunan okul bina ve tesisleri ile öğretmen lojmanları Bakanlığın muvafakatı alınarak;

a) Okul binalarının öncelikle halk eğitim hizmetlerinde ve diğer milli eğitim hizmetlerinde kullanılması, sonra sağlık, nüfus plânlaması, köy kütüphanesi, PTT gibi hizmetlere geçici olarak tahsisinin yapılması,

b) Öğretmen lojmanlarının öncelikle öğretmenlere ve milli eğitim personeline, bunun dışında diğer kamu görevlilerine geçici olarak tahsisinin yapılması,

c) Okul bina ve tesisleri ile öğretmen lojmanlarının geçici olarak tahsisinden 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76. maddesi gereğince elde edilecek gelirlerin ilköğretim hizmetlerinde kullanılması,

d) Okul bina ve tesisleri ile öğretmen lojmanlarının, geçici olarak tahsisi yapılan kamu kurum ve kuruluşları tarafından bakım ve onarımlarının yapılması şartıyla tahsis edilir.

Madde 20 - Boş kalan okul binası, tesisleri ile araç-gereç ve öğretmen lojmanları, köy muhtarına bakım ve korunması yapılmak üzere teslim edilir. Öğrencisi taşınan okuldaki defter, dosya, kayıtlar ve her türlü resmi evrak merkez okulda muhafaza edilir.

Madde 21 - Taşımalı İlköğretim Uygulamasına alınan okulların araç ve gereçleri mülki amirlerin izniyle ihtiyaç duyulan okullara ayniyatla verilebilir.

Merkez Okul Müdürünün Görevleri

Madde 22 - Merkez okul müdürünün görevleri şunlardır:

a) Okulun fiziki durumuna göre Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına giren çocuklardan okuluna alabileceği öğrenci sayısını tespit ederek Mart ayı sonuna kadar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirmek,

b) İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince, okuluyla guruplaştırılması uygun görülen yerleşim birimlerinde ilköğretim çağındaki çocuklar ile buradaki ilköğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin kayıt ve kabul işlemlerini yapmak,

c) Taşınan Öğrenciler ile merkez okuldaki öğrencilerin birlikte eğitim öğretimlerini sağlayacak şekilde sınıf ve şubelere göre dengeli dağılımını sağlamak,

d) Taşınacak öğrencilerin geliş ve gidişlerine göre haftalık ders dağıtım ve günlük vakit çizelgesini düzenlemek,

e) Taşınan öğrencilerin, yeteri kadar öğretmeni bulunmayan ilköğretim kurumlarından geldiği dikkate alınarak yetiştirilmesi için gerekli tedbirleri almak,

f) Taşınan öğrencilerin öğle yemeklerini güvenli ve sağlıklı bir şekilde yemeleri için gerekli tedbirleri almak,

g) Merkez okullarda yapılan eğitsel faaliyetlerin, taşınan öğrencilerin geldikleri yerleşim birimlerinde de imkânlar ölçüsünde yapılmasını sağlamak,

h) Varsa refakatçi öğretmenlerin çalışmalarını kontrol etmek,

ı) Taşınan öğrenci velilerinin okulla işbirliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

i) Öğrencileri taşıyan aracın aylık çalışma programını her ayın sonunda milli eğitim müdürlüğüne bildirmek,

j) Taşıma işini yapan aracın, öğrencileri zamanında okula getirip götürmesi ile şartnamenin diğer hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek ve aksaklıkları milli eğitim müdürlüğüne bildirmek.

Madde 23 - Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına alınan yerleşim birimlerindeki lojmanda oturan öğretmenlerden istekli olanlar, refakatçi öğretmen olarak öğrencilerle birlikte günübirlik araçla gidip gelmek üzere görevlendirilir. Refakatçi öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenlere yolluk ve yevmiye ödenmez.

Refakatçi öğretmenin görevleri şunlardır:

a) Refakat ettiği öğrencilerin güvenli ve emniyetli bir şekilde geliş gidişlerine yardımcı olmak,

b) Taşınan öğrencilerin merkez okullarda yaptıkları sosyal ve eğitici faaliyetlerin, kendi yerleşim birimlerinde de yapılması için okul yönetimine yardımcı olmak,

c) Okul-aile-öğrenci ilişkilerinde aktif rol oynamak,

d) Öğrencilere sağlık, beslenme ve temizlik konularında yardımcı olmak,

e) Okul müdürlüğünce verilen bu konu ile ilgili diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gelir ve Giderler

Madde 24 - Taşımalı İlköğretim Uygulamasında kullanılmak üzere;

a) Genel bütçeden ayrılan pay,

b) Bakanlıkça yardım mahiyetinde gönderilen gelirler,

c) İl Özel İdare Bütçesinden ayrılan pay,

d) 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu hükümlerine göre elde edilen gelirler,

e) İhale teminatları,

f) Yardım ve bağışlar,

g) Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına alınan köy bütçelerinin % 10'u taşıma gideri olarak alınır.

Bu gelirler, İl Özel İdaresinin İlköğretim Gelir ve Ödenekleri tertibine aktarılarak Taşımalı İlköğretim Uygulamasında kullanılır.

Giderler

Madde 25 - Madde 24'de belirtilen gelirler, öğrencilerin taşıma ve ihtiyaç duyulan okullarda beslenme giderleri için kullanılır. Ödeme, yapılacak plânlama ve sözleşme esaslarına uygun olarak yapılır. Artan gelir sonraki yıla devredilir ve o yıl Taşımalı İlköğretim Uygulamasında kullanılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale İşlemleri

Madde 26 - Milli eğitim müdürleri okulların açılmasından en geç bir ay önce toplanarak ihale şartnamesini hazırlar. Ancak; taşımanın ekonomik ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için varsa öncelikle belediye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlardan faydalanılması esas alınır.

Madde 27 - İhale işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Taşıma işlerine ait ihale işlemleri il ve ilçelerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa (Ek-1) göre gerçekleştirilir.

b) İhale, okullar açılmadan en geç bir hafta önce mevzuatına uygun olarak yapılır.

Madde 28 - Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına alınan yerleşim birimlerinde hizmet verecek araçların özellikleri, taşıt sürücüsünün yükümlülükleri ve diğer hususlar "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" (Ek-2) hükümleri gereğince yürütülür. Ancak okul servis araçlarındaki yaş sınırına uygun araç bulunmaması halinde bilirkişinin vereceği teknik rapora göre araçların ihaleye girmeleri sağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 29 - Taşımalı İlköğretim Uygulaması hakkında il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkilileri, merkez okul idarecileri ve öğretmenlerince, başta veliler olmak üzere kamuoyu aydınlatılır.

Madde 30 - Yıllık il ilköğretim kurumları yapım programlarında Taşımalı Merkez Okullarının bina, ek tesis ve lojman ihtiyaçlarına öncelik verilir.

Madde 31 - Merkez okulların ders araç-gereç ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verilir. Boş olan okullarda mevcut olan eğitim araç ve gereçleri, donatım malzemeleri ihtiyaç duyulduğu takdirde ayniyatla merkez okullara aktarılır.

Madde 32 - Olağanüstü sebepler ile deprem, çığ, sel, yangın gibi afet sonucu Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına alınacak veya çıkarılacak yerleşim birimleri ve okullar valilikçe teklif edilerek Bakanlıkça onaya bağlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 33 - Bu yönerge hükümleri yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 34 - Bu yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

EK - 1

.......... EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNE AİT ÖRNEK TAŞIMA SÖZLEŞMESİDİR.

1 - TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

a) Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Taşımalı İlköğretim Uygulaması Yönergesi" ve ............... Valilik makamına ............. tarih ve .............. sayılı emirler gereğince ............... ilçe milli eğitim müdürlüğü ile ........... plakalı ............... sahibi, vekili veya şoförü ..................... tarihinde aşağıda belirtilen şartlarla taraflar arasında belirtilen taşıma sözleşmesidir.

b) Taşıyıcı aracı ile ............. Köylerinde mevcut öğrencilerin merkez ................. okuluna taşıma işini yapacak ve bu iş için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kendisine verilecek olan zaman çizelgesine göre taşıma işini gerçekleştirecektir.

2 - İŞİN NİTELİĞİ

a) Taşımalı İlköğretim Uygulaması çerçevesinde ................... İlçesi .................. Köyü (leri) öğrencileri merkez ............... okuluna, ilk ders saati başlangıcında okula, ders bitimi sonunda ikâmet yerleri olan köylerinde olacak şekilde taşıttırılacaktır.

b) Taşıma işlemi, okulların eğitim-öğretime açık olduğu günlerde ve öğrencilerin katılmak zorunda oldukları resmi kutlama ve anma günlerinde yapılacaktır.

3 - TAŞIMA ÜCRETİ

a) ............... Köyü (leri), merkez ..................... okuluna günü birlik getirilip götürülme ücreti günlük .............. TL.dir.

b) Okul servis araçları fiyat tarifeleri, her yıl öğretim başında ilgili komisyonca belirlenir.

c) Taşıyıcı ya da taşımacı firma belirtilen bu ücretler dışında ya da fiyat talebinde bulunamazlar.

d) Müdürlüğümüz ile taşıyıcı arasında yapılacak sözleşmenin uygulanmasında doğacak her türlü vergi, harç ve mevzuatında meydana gelebilecek tüm giderler taşıyıcıya aittir.

e) Ödemeler, ödenek olduğu takdirde her otuz günde bir veya taşıt sahibinin otuz günden sonraki istediği günde yapılacak tahakkuku ödeneğin geliş şekline göre ilçe milli eğitim müdürlüğünce veya taşıma yapılan merkez okul müdürlüklerince yapılacaktır.

4 - İŞİN SÜRESİ

Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren eğitim-öğretimin sonu olan ................. Haziran ................. tarihine kadardır.

EK-2

5 - SİGORTA

Taşıma ile ilgili sürücü, yardımcı sürücü, öğrenci ve rehber öğretmenler için kazalara karşı Karayolları Trafik Kanununun zorunlu kıldığı mali mesuliyet (Trafik) sigortası dışında "FERDİ KAZA SİGORTASI" yaptırmak zorunluluğu, taşıma süresince taşıyıcıya aittir. Taşıyıcı, ferdi kaza sigortasını taşımaya başlamadan önceki bir hafta içinde yaptırmakla yükümlüdür.

6 - TAŞIMA İŞİNDE KULLANILACAK TAŞITLARIN ÖZELLİKLERİ

a) Karayolları Trafik Kanununun Tüzüğüne ve diğer ilgili mevzuata uygun taşıma için gerekli fenni tedbirler alınmış, tüzük gereğince yalnız yolcu taşımak için yapılmış ya da tadil edilmiş olmak,

b) Model olarak 15 yaş ve daha küçük olmak (Taşıtların yaşı fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas olarak alınır.)

c) Taşıtların, taşınacak öğrenci adedi kadar oturma yeri olması,

d) Taşıtların, daima temiz, bakımlı, sağlam, sağlıklı ve teknik şartlara sahip olması,

e) Taşıtların, öğrencilerin kolayca yetişebileceği cam ve çerçevelerinin sabit olması,

f) Taşıtların iniş ve biniş kapılarının hava ile kumandalı veya gerekli emniyet tedbirinin olması,

g) Taşıtların arkasında "OKUL TAŞITI" yazısı taşıyan numunesine uygun renk, ebat ve şekilde levhanın bulunması,

h) Taşıtlarda şoför haricinde öğrencilerin inip-binmesinde, düzenli oturmasında yardımcı olmak amacı ile yardımcı personelin bulundurulması,

i) Öğrencilerin inip-binmelerinde taşıtlarda kullanılmak üzere 30 cm, çapında olan ve üzerinde siyah (DUR) yazılı kırmızı ışıklı bir lamba bulunan işaret levhasının konulması,

j) Araçların aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık bakım ve onarımlarının yaptırılmasıyla birlikte, cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yer alan muayene sürelerini kapsayacak şekilde fenni muayenelerinin "periyodik" olarak yaptırılmış olması,

k) Taşıtlarda sağlık çantası, (ilkyardım malzemelerinin bulunduğu) ve trafik seti bulundurulması,

l) Taşıtların cinsine göre doldurma kapasitesi 1 Kg. olan en az bir adet, 5 kg. olan en az iki adet söndürme cihazlarının bulundurulması,

m) Taşıtların imal, tadil ve montaj hakkındaki Yönetmeliğin 2 inci maddesine göre tayin edilen ve o araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturacak yer adedi, aracın içinde görülecek bir yere yazılarak sabit bir şekilde monte edilecektir.

n) Taşıtlar 19.06.1985 gün ve 18789 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan araçların imal, tadil ve montajı hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygun olacaktır.

o) Taşıtların kalorifer tesisatı fenni, en soğuk havalarda dahi taşıtın içini 16 derecede ısıtacak güçte olacaktır. Eksoz gazından yararlanılarak ısıtma sistemi olmayacak, kalorifer tesisatı çalışırken koku ve gürültü yapmayacaktır.

ö) Taşıtların aydınlatma ve elektrik donanımı Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzük esaslarına uygun olacaktır. Arabaların tabanları halıfleks döşetilecektir.

7 - TAŞIT SÜRÜCÜLERİNDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

a) Sorumlu ve yetkili olduğu hizmetin niteliklerine sahip olması,

b) Mesleğe uygun ve öğrencilere güven verecek görünüm yansıtan ya da gerektiğinde idarece belirlenecek tek tip kıyafet giymeleri,

c) Yapısı itibariyle 14 oturma yerine kadar olan taşıtların sürücüleri en az 5 yıl B sınıfı, sürücüsünden başka en az 15 oturma yerinden fazla öğrenci taşıyan araçları kullanacakların ise en az 5 yıllık E sınıfı sürücü belgesine sahip olması,

d) Sürücünün dönem başlarında sağlık kontrolünden geçmiş olması ve durumunu belgelendirmesi,

e) Taşıma sırasında taşıta öğrencilerden, ilgili okul öğretmenlerinden ve yardımcılarından başkasının alınmaması,

f) İdarece verilecek öğrenci listesinin indirme-bindirme duraklarını, taşıma saatlerini ve yol güzergâhını taşıtta bulundurması.

8 - CEZAİ VE HUKUKİ HÜKÜMLER

a) Taşıma işinin yapılıp yapılmadığının günlük kontrolü ve çizelgelerin tutulması merkez okul müdürleri tarafından yapılacaktır.

b) Taşıma esnasında taşıtın gelmediği günler için taşıyıcıya taşıma ücreti ödenmediği gibi daha önce hak ettiği üç günlük taşıma ücreti ödenmeyecektir.

c) Taşınacak öğrenciler belirtilen yerlerde ve belirtilen saatte hazır bulunacaklardır. Hazır bulunmayan öğrenciler hak iddia edemeyeceklerdir.

d) Öğrencilerin okula giriş saatlerinden önce okulda bulunmaları esastır.

e) Taşıma işinde geç kalmaları o gün için taşıma işinin yapılmadığı anlamına gelir. Taşıyıcının o günkü hak edeceği ücret ödenmez.

f) Okul dağılımında öğrencilerin aldığı yere bırakılmasındaki her türlü sorumluluk taşıyıcıya aittir.

g) Güzergah seçilen yerdeki öğrenciler belli bir yer ve saatte toplandıktan sonra varsa refakatçi öğretmen nezaretinde taşıyıcı tarafından taşıta bindirilecek merkez seçilen okula belirtilen saatlerde, götürülüp getirilecektir.

h) Öğrenci taşımasındaki şartname ve sözleşme gereği belirtilen hususlarda aksaklık olması halinde idare sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etmeye yetkilidir.

i) Taşıt sefere başlamış, herhangi bir nedenle yolda kalmış ise kalan aracın yerine derhal yenisi taşıyıcı tarafından temin edilerek taşıma yapılacaktır.

k) Cezai ve hukuki müeyyidelerden doğacak gelirler idaremizin Taşımalı İlköğretim Uygulaması hesabına gelir kaydedilecektir.

l) Sözleşme ile ilgili anlaşmazlıkların çözümlenmesinde bağlı olduğu İl veya İlçe Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5 - İhalenin bütünlüğü esastır ve bu bütünlük bozulamaz.

6 - Bu ihale ve sözleşme hükümleri Valilik onayından geçtikten sonra geçerlidir.

7 - Bu sözleşme "BİR" öğretim yılı için geçerlidir.

Komisyon BaşkanıÜyeÜyeÜye