TEDAVİ YARDIMI BEYANNAMELERİNİN DÜZENLENMESİNDE UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR

Tarih: 14 Nisan 1988


Sayı: İMİD 3707.1/717

Bilindiği gibi; 207 sayılı, K.H.K. ile değişik 178 sayılı Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 28. maddesinde Başkanlığımızın görevleri sayılmakta ve anılan maddenin (f) fıkrasına göre de Bakanlığımız personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlandırılmalarını sağlamakla ilgili işlemlerin yapılması görevi Başkanlığımıza verilmiş görevler arasında bulunmaktadır.

Buna paralel olarak, sözü edilen K.H.K.nın yürürlüğe girdiği 14.12.1983 tarihinden itibaren Bakanlığımız personelinin ve bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için düzenlenen Sağlık Karnelerinin tanzimi ile ilgili esas ve usulleri tayin ve tespit etmek görev ve sorumluluğu da Başkanlığımıza intikal etmiştir.

Sözü edilen görev ve sorumluluğun Başkanlığımıza intikal ettiği tarihten bu yana, personelimizin bilhassa anne ve babalarına ve eşi herhangi, bir Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olan bayan personelimizin çocuklarına Sağlık Karnesi verilmesine mesnet teşkil eden Tedavi Yardım Beyannamelerinin, içerdikleri beyanların doğurduğu hukuki sorumluluğun gerektirdiği hassasiyet gösterilmeden doldurulduğu gözlenmektedir. Bu nedenle; ilgili mevzuatın yapılan değişikliklerde dikkate alınarak, personelimizin kendilerine, anne ve babalarına ve eşi herhangi bir sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olan bayan personelimizin çocuklarına Sağlık Karnesi düzenlenebilmesi için ilgililer tarafından verilmesi gereken Tedavi Yardımı Beyannemelerinin nasıl tanzim edileceğinin ve bu beyannamelere eklenecek tevsik edici belgelerin neler olması gerektiğinin duyurulmasında fayda görülmüştür.

Bu nedenle;

1) Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 40. maddesinde "Her Devlet Memuru tedavi yardımından yararlanabilecek eşi, bakmakla yükümlü olduğu, ana, baba ve aile yardımı ödeneğine müstahak çocuklarını gösterir bir beyanname vermekle yükümlüdür", hükmü yer aldığından, Sağlık Karnesi talebinde bulunacak personelimizin bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerini gösterir bir örneği ilişik (Bkz. Ek.1) Tedavi Yardımı Beyannamesinden düzenlemeleri,

2) Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği açısından aile fertleri denince; arada resmi nikah olup olmadığına bakılmaksızın öz anne, baba ve çocukları ile üvey ve resmen evlat edinilen çocukların ve resmi nikahlı eşlerin anlaşılması gerektiğinden, Tedavi Yardımı Beyannamelerine üvey anne ve babalar ile resmi nikahlı olmayan eşlerin yazılmaması ve Sağlık Karnesi talebinde bulunacakların kendilerine ve tedavi yardımından yararlanması mümkün aile fertlerine ait Nüfus Cüzdanı suretlerini beyannamelerine eklemeleri.

3) Tedavi Yardım Beyannameleri 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ek (1) sayılı tablonun IV/2-b-4. maddesine göre (Halen 150.liralık) Damga Vergisine tabi olduğundan Sağlık Karnesi için müracaat eden personelimizin beyannameyi doldurduktan sonra, arkasına tabi olduğu Damga Vergisi kadar Damga Pulu yapıştırmaları,

4) 19.1.1983 tarih ve 8/6022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği'nin 3. maddesinin 4. fıkrasında "Devlet Memurunun bakmakla yükümlü olduğu ana babasının bu sıfatından dolayı tedavi ve yol giderlerinden yararlanabilmesi için, Devlet Memurunun yardım etmemesi halinde muhtaç duruma düşmesi, her ne şekilde olursa olsun ücret karşılığı çalışmaması ve yasalar uyarınca kendisine sağlık yardımı sağlanmamış olması gerekmektedir" hükmü bulunduğundan, personelimizin anne ve babalarına Sağlık Karnesi düzenlenebilmesi için, babalarının ve babaları yoksa annelerinin her ne şekilde olursa olsun elde ettikleri gelirin asgari ücretle çalışan bir kimseye ödenmesi gereken vergi kesintileri yapılmış ücret ile, o kişi için Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmesi gereken prim toplamından az olması ve ayrıca kendilerine Yasalar uyarınca Sağlık Yardımı yapılmamış olması gerekmektedir. Dolayısıyla yukarıdaki açıklamalara göre anne ve babaları için Sağlık Karnesi düzenlenmesi mümkün olan Bakanlığımız personelinin anılan Yönetmelikte yapılan değişiklikten önce matbulaştırılan Tedavi Yardımı beyannamesine ek olarak, ilişikteki dilekçe (Ek Beyanname) ile (Bkz. Ek:2) anne ve babalarının Fakirlik il muhaberlerini ve ikamet ettikleri yerin sosyal Güvenlik Kurumları Şubelerinden ve bulundukları yer Vergi Daireleri ve Belediyelerinden alacakları sigortasız olduklarına ve Vergi mükellefiyeti bulunmadıklarına dair belgeleri vermeleri,

5) 82 sıra numaralı Devlet Memurları Genel Tebliğinin (a) bendinde "Eşi Sigortalı olarak çalışan Devlet Memurunun bakmakla yükümlü olduğu ve aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocuklarını beyannamesinde göstermesi ve sigortalı eşinin de tedavi ettirmemesi koşuluyla bu durumda olan çocukların anılan Yönetmelik hükümlerinden yararlandırılması gerekmektedir". Hükmü olduğundan eşi sigortalı olarak çalışan bayan personelimizin aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklarına Sağlık Karnesi düzenlenebilmesi için, eşlerinin bağlı oldukları Sosyal Güvenlik Kuruluna müracaatları ve bundan böyle çocukları için sağlık yardımı talebinde bulunmayacaklarını beyan etmeleri üzerine, mezkur kurumlarca verilecek beyanlarını teyit eder ve talepleri istikametinde işlem yapılacağını belirtir bir yazının Başkanlığımıza verilmesi.

6) Yukarıdaki maddede sözü edilen Genel Tebliğin (b) bendinde "Devlet Memurunun İş Kanunu kapsamında çalışan veya serbest meslek erbabı olan vergi yükümlüsü veya bağ-kur üyesi (isteğe bağlı üyelikler dışında) eşlerinin tedavi ve yol giderlerinden yararlandırılmaması... gerekmektedir." hükmü olduğundan eşleri için Sağlık Karnesi Talebinde bulunacak bayan personelimizin eşlerinin ikamet ettikleri yerin Sosyal Güvenlik Kurumları Şubeleri, vergi daireleri ve Belediyelerinden alacakları sigortasız olduklarına ve vergi mükellefiyetleri bulunmadıklarına dair belgeleri vermeleri,

7) Yukarıdaki hususlar ile Tedavi Yardım Beyannamelerinin arka yüzünde yazılı hususların sağlanıp sağlanmadığının kontrolünü temin bakımından, sağlık karnesi taleplerinin ilgililerin bağlı oldukları Birim Başkanlıkları aracılığıyla yapılması,

Gerekmektedir.


MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

(EK:1)

Tedavi Yardımı Beyannamesinde gösterdiğim ve bakmakla yükümlü olduğum ve bakmadığım takdirde muhtaç duruma düşecek olan her ne şekilde olursa olsun çıkar karşılığı çalışmayan ve yasalar uyarınca kendilerine sağlık yardımı yapılmayan annem ve babam için sağlık karnesi düzenlenmesi hususunda gereğine emir ve müsaadelerinizi arz ederim.

İŞ ADRESİ:

EV ADRESİ:

(EK:2)

TEDAVİ YARDIMI BEYANNAMESİ

DİKKAT: Beyanname tek nüsha olacak ve el ile doldurulacaktır. Beyannamede doldurma eş,

çocuklar ve ana, baba, sırasını takip edecek.


1 - Adı Soyadı 2 - Sicil No.

3 - Görevi

 

4 - TEDAVİ YARDIMINDAN YARARLANACAK OLAN AİLE FERTLERİNİN

5 -Adı Soyadı

6 -Yakınlığı

7-Doğum Tarihi

Meşguliyeti

       

1 - Eşimin Devlet Memuru veya 657 sayılı kanuna, 1327 sayılı kanunla eklenen Ek geçici 6, 7, 9, 12, 13, 14 ve 16. maddelerde sözkonusu edilen personel veya bir zümreye sağlık yardımı sağlayan bir kanuna tabi olmadığı,

2 - Çocuklarımın kendileri hesabına ticaret yapmadıklarını, gerçek veya tüzel kişiler yanından menfaat karşılığı çalışmadıklarını, üvey çocuklarımın geçiminin tarafımdan sağlandığı, bundan başka;

a) Çocuklarımdan orta öğrenimde olanların 19 yaşını, yüksek öğrenimde olanların 25 yaşını doldurmayanların nüfus kâğıdı örnekleri ile öğrenci olduklarını gösterir belgelerini,

b) Öğrenim yapmayan çocuklarımdan 19 yaşını doldurmayanlar ile 19 yaşını geçtiği halde evlenmemiş kız çocuklarından 25 yaşını doldurmayanların nüfus kâğıt örneklerini,

c) Çocuklarımdan yaş haddini geçmiş fakat malûllüğü dolayısıyla çalışamayacak durumda olanların bu durumlarını belirten sağlık kurulu raporlarını,

d) Evlat edindiklerimin mahkeme tescil belgelerini,

eklediğimi;

3 - Beyannamede gösterdiğim ana, babama bakmakla yükümlü olduğumu,

4 - Beyannamede gösterdiğim şahısların durumunda meydana gelen değişiklikleri 15 gün içinde yeniden beyanname düzenleyerek bildireceğimi beyan ederim.

Tarih

İmza

NOT: Karı ve kocanın her ikisi de memur ise çocuklar baba tarafından doldurulacak beyannamede gösterilir. Boşanma veya ayrılık vukuunda çocuklar, mahkeme kararı ile hangi tarafa bırakılmışsa ona ait beyannamede gösterilir.