KANUN NO: 1353
TÜRK HARFLERİNİN KABUL VE TATBİKİ HAKKINDA KANUN (*)
Kabul Tarihi: 1 Teşrinisani 1928
Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 3 Teşrinisani 1928 - Sayı: 1030
3.t. Düstur, c.10 - s.3

MADDE 1 - Şimdiye kadar Türkçeyi yazmak için kullanılan Arap harfleri yerine Lâtin esasından alınan ve merbut cetvelde
şekilleri gösterilen harfler (Türk harfleri) unvan ve hukuku ile kabul edilmiştir.

MADDE 2 - Bu Kanunun neşri tarihinden itibaren Devletin bütün daire ve müesseselerinde ve bilcümle şirket, cemiyet ve hususi müesseselerde Türk harfleriyle yazılmış olan yazıların kabulü ve muameleye konulması mecburidir.

MADDE 3 - Devlet dairelerinin her birinde Türk harflerinin Devlet muamelâtına tatbiki tarihi 1929 Kânunusanisinin birinci gününü geçemez. Şukadar ki evrakı tahkikiye ve fezlekelerinin ve ilâmların ve matbu muamelât cetvel ve defterlerinin 1929 Haziran iptidasına kadar eski usulde yazılması caizdir. Verilecek tapu kayıtları ve senetleri ve nüfus ve evlenme cüzdanları ve kayıtları ve askerî hüviyet ve terhis cüzdanları 1929 Haziranı iptidasından itibaren Türk harfleriyle yazılacaktır.

MADDE 4 - Halk tarafından vâkı müracaatlardan eski Arap harfleriyle yazılı olanlarının kabulü 1929 Haziranının birinci gününe kadar caizdir. 1928 senesi Kânunuevvelinin ipdidasından itibaren Türkçe hususi veya resmî levha, tabelâ, ilân, reklâm ve sinema yazıları ile kezalik Türkçe hususi, resmî bilcümle mevkut, gayrı mevkut gazet, risale ve mecmuaların Türk harflariyle basılması ve yazılması mecburidir.

MADDE 5 - 1929 Kânunusanisi iptidasından itibaren Türkçe basılacak kitapların Türk harfleriyle basılması mecburidir.

MADDE 6 - Resmî ve hususi bütün zabıtlarda 1930 Haziranı iptidasına kadar eski Arap harflerinin stenografi makamında istimali caizdir. Devletin bütün daire ve müesseselerinde kullanılan kitip, kanun, talimatname, defter, cetvel kayıt ve sicil gibi matbuaların 1930 Haziranı iptidasına kadar kullanılması caizdir.

MADDE 7 - Para ve hisse senetleri ve bonolar ve esham ve tahvilât ve pul ve sair kıymetli evrak ile hukuki mahiyeti haiz bilcümle eski vesikalar değiştirilmedikleri müddetçe muteberdirler.

MADDE 8 - Bilûmum bankalar, imtiyazlı ve imtiyazsız şirketler, cemiyetler ve müesseselerin bütün Türkçe muamelâtına Türk harflerinin tatbikı 1929 Kânunusanisinin birinci gününü geçemez. Şukadar ki halk tarafından mezkûr müesseselere 1929 Haziranı iptidasına kadar eski Arap harfleriyle müracaat vâkı olduğu takdirde kabul olunur. Bu müesseselerin ellerinde mevcut eski arap harfleriyle basılmış defter, cetvel, kataloğ, nizamname ve talimatname gibi matbuaların 1930 Haziranı iptidasına kadar kullanılması caizdir.

(*) Bu kanun, 7 Kasım 1982 tarih ve 2709 sayılı (TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI) nın 174 üncü maddesinde belirtilen inkılap kanunlarından olup Anayasanın kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin Anayasa aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz.

MADDE 9 - Bütün mekteplerin Türkçe yapılan tedrisatında Türk harfleri kullanılır. Eski harflerle matbu kitaplarla terdrisat icrası memnudur.

MADDE 10 - Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir.

MADDE 11 - Bu Kanunun ahkâmını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.