TÜRK ÖĞRENCİLERİN YABANCI ÜLKELERDE ÖĞRENİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Bakanlar Kurulu Kararı Numarası ve Tarih: 93/4074 - 29.1.1993
Dayandığı Kanun Numarası ve Tarih: 1416 - 8.4.1929 / 3797 - 30.4.1992
Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı: 22 Şubat 1993 - Sayı: 21504

BİRİNCİ KISIM

GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ

MADDE 1 - (Değişik: 94/6032 - 15.8.1994) Bu Yönetmeliğin amacı, üniversitelerin öğretim elemanı, kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak üzere Milli Eğitim Bakanlığı veya uygungöreceği kurum tarafından yapılan sınavla lisans üstü, 492 Sayılı KHK uyarınca lisans öğrenimi için resmi-burslu öğrenci olarak yurdışına gönderilenler ile kendi hesaplarına özel öğrenci olarak öğrenim yapacakların yurtdışındaki öğrenimlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

KAPSAM

MADDE 2 - (Değişik: 94/6032 - 15.8.1994) Bu Yönetmelik,yurtdışında örgün öğretim kurumlarında lisans ve lisans üstü düzeyde öğrenim yapacak resmi-burslu öğrenciler ile özel öğrenci olarak kendi hesaplarına ilk,orta, lisans ve lisans üstü düzeyde öğrenim yapacak öğrencilerin uymaları gereken esasları kapsar. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışında okutmak istedikleri öğrenciler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun223 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

DAYANAK

MADDE 3 - Bu Yönetmelik, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere GönderilecekTalebe Hakkında Kanunun ile 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat veGörevleri Hakkında Kanun Hükümlerine göre hazırlan-mıştır.

TANIMLAR

MADDE 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık; Milli Eğitim Bakanlığını,

Büyükelçilik ve konsolosluk; Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve TürkiyeCumhuriyeti konsolosluklarını,

Müşavirlik; eğitim müşavirliğini,

Ataşelik; eğitim ataşeliğini,

Yükseköğretim; ortaöğretime dayalı en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim öğretimin tümü-nü,

Lisans; ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

Lisans üstü; yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik öğretimini,

Öğrenci; yurtdışında öğrenim yapmak üzere Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenciliği tanınan kişiyi,

(Değişik: 94/6032 - 15.8.1994) Resmi-burslu öğrenci; 1 incimadde esaslarına göre seçilerek yurtdışına zorunlu hizmet karşılığında lisansve lisans üstü düzeyde öğrenime gönderilen ve masrafları Bakanlık veya ilgilikurumlarca karşılanan öğrenciyi,

Resmi-burssuz öğrenci; resmi-burslu statüde öğrenim yapmakta iken çeşitlinedenlerle bursu kesilen ve öğrenimini kendi imkanları ile sürdüren öğrenciyi, Özel öğrenci; yurtdışında öğrenimleri süresince her türlü masrafları, kendi imkanları veya özel kuruluşlar tarafından karşılanan öğrenciyi,

Esas öğrenim; yurtdışında dil öğreniminden sonra başlayan ve daha önce tamamlanan öğrenim düzeyi-nin üstünde bir öğrenim ile o ülkenin eğitimsisteminin gereği olarak yapılan hazırlık veya tamamlama öğrenimini,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM


BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ, İSTENİLEN BELGELER ÖĞRENİMLE İLGİLİ HÜKÜMLER
BAŞVURU SÜRESİ

MADDE 5 - Özel öğrencilerin başvuruları her yıl bir Haziran'da başlar ve ertesi yıl otuz Nisan'a kadar on bir ay süre ile devam eder.

BAŞVURU ŞEKLİ

MADDE 6 - Özel öğrenciler, Bakanlıkça hazırlanacak başvuru dilekçesineöğrenciliklerinin tanınmasıyla ilgili gerekli belgeleri ekleyerek yurtdışında müşavirlikler veya ataşelikler, bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluklar vasıtasıyla, yurt içinde kendileri doğrudan Bakanlığa başvurabilirler.

İSTENİLEN BELGELER

MADDE 7 - Özel öğrencilerin öğrenciliklerinin tanınmasıyla ilgili gerekli belgeler her yıl Bakanlıkca belirle-nir.

ÖĞRENCİLİĞİ TANIMA

MADDE 8 - Bir kişinin özel öğrenciliğinin Bakanlıkça tanınabilmesi için ilgilinin 7 nci maddeye göre her yıl tespit edilecek belgeleri tamamlaması ve Devlet memuru olmaması şarttır.

İLK VE ORTAÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLİK TANIMA

MADDE 9 - Yurtdışında bulunan işçilerin, yurtdışında yerleşik Türk ailelerinin ve sürekli görevle yurt-dışında bulunanların ilk ve ortaöğretimedevam edecek olan çocuklarının öğrenciliklerinin tanınmasıyla ilgili iş-lemleri, Yurtdışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü ile bölgesi içinde bulundukları eğitim müşavirliği veya ataşeliğince, bunların bulunmadığı yerlerde ise konsolosluklarca yapılır.

YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLİK TANIMA

MADDE 10 - Yurtdışında lisans veya lisanüstü seviyede öğrenim yapacakların öğrenciliklerinin tanınmasıyla ilgili işlemler Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğüile bölgesi içinde bulundukları eğitim müşa-virliği veya ataşeliğince bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluklarca yapılır.

ZORUNLU HİZMETİ BULUNANLAR (*)

MADDE 11 - (Değişik madde başlığı ve madde: 94/6032 - 15.8.1994) Yurtdışında resmi-burslu statüde öğrenim yapmaya hak kazanan öğrenciler ile özel öğrenciliğinin tanınması, için başvuruda bulunanlar-dan,daha önceki öğrenimlerinden dolayı veya herhangi bir nedenle zorunlu hizmetle yükümlü olanlar, zorunlu hizmetini yaptığını, parasal karşılığını ödediğini, taksitle ödemede anlaştığını belgelendirmek zorundadır.

Özel öğrenciliğini tanıtmak isteyenlerden, daha önce burs almadığı halde, yasalar gereğince zorunlu hiz-met bulunanların bu hizmetlerini ertelettirdiklerini belgelendirmeleri gerekmektedir.

(*) Bu madde başlığı 15/8/1994 tarih ve 94/6032 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Yönet-melik ile değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir.

GEÇİCİ BELGE DÜZENLEME

MADDE 12 - Öğrenciliklerinin tanınması icin yurtdışından başvuruda bulunanlara, öğrencilik tanıma işlemleri tamamlanıncaya kadar müşavirlikler veya ataşeliklerce, bunların bulunmadığı yerlerde konsolos-luklarca bir defaya mahsus olmak üzere, altı ay süre ile askerlik ve pasaport işlemlerini yaptırabilmeleri için ilgli mercilere verilmek üzere öğrenci olduklarına dair belge düzenlenir. Bu gibilere izin belgesi düzenlen-mez.

DOSYA AÇTIRMA

MADDE 13 - Yurtdışında öğrenim yapacak öğrenciler, öğrenim yerlerine gitmeden önce, Bakanlığın beliryeceği işlem ve belgeleri tamamlamak; öğrenim yerlerine vardıklarında, müşavirlik veya ataşeliğe, bun-arın bulunmadığı yerlerde konsolosluğa varış tarihlerini bildirerek adlarına dosya açtırmak zorundadırlar.

Dosyası açılan öğrencilerin bütün işlemleri (pasaport, askerlik, izin v.b.)müşavirlik veya ataşeliklerce, bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluklarca yapılır.

Özel öğrenciler, öğrenciliklerinin tanındığı tarihten itibaren altı ay içerisinde müşavirliğe veya ataşeliğe bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluğa başvurarak dosya açtırmadıkları takdirde öğrenci tanıtma fişleri dosyaları kapanmak üzere Bakanlığa iade edilir.

DİL ÖĞRENİMİ

MADDE 14 - Öğrencilere dil öğrenimi için bir yıl süre verilir. Dil öğrenimi için verilen bu süre, vaktinde haber verildiği ve müşavirlik, ataşelik veya konsoloslukça kabul olunup Bakanlıkça uygun görülen bir özüre dayandığı takdirde altı ay uzatılabilir. Öğrenim yapmak istedikleri ülkenin dili veedebiyatı ile ilgli bir bölümden mezun olan fakülte veya yüksekokul mezunları, o ülkede lisans üstü seviyede öğrenime baş-lamak zorundadırlar. Ancak seviye tespit sınavına tabi tutulacağını belgelendirenlere bu sınava girme hakkı tanınır.

HAZIRLIK ÖĞRENİMİ

MADDE 15 - Lisans üstü öğrenim yapmak üzere yurtdışına gidenlerin bulundukları ülkenin eğitim sistemi dikkate alınarak esas öğrenimlerine başlayabilmeleri için okullarınca gerekli görülen hazırlık veya telafi öğrenimi yapmalarına izin verilir.

ÖĞRENİM SÜRESİ

Madde 16- (Değişik: 2001/1972- 21.2.2001) Resmi-burslu öğrencilerin lisans düzeyindeki öğrenimlerini programlarında gösterilen normal süreler, yüksek lisans düzeyindeki öğrenimlerini iki, doktora düzeyindeki öğrenimlerini de üç yıllık normal süreler içerisinde tamamlamaları esastır. Ancak, Bakanlıkça lisans düzeyindeki öğrenimini normal süresi içerisinde tamamlayamayan öğrenciye geçerli mazerete dayalı olarak bir yıl resmi-burslu, bir yıl da resmi-burssuz statüde; yüksek lisans düzeyindeki öğrenciye altı ay resmi-burslu, altı ay da resmi-burssuz statüde; doktora düzeyindeki öğrenciye ise bir yıl resmi-burslu, bir yıl da resmi-burssuz statüde süre uzatımı verilebilir. Gerekli görülmesi halinde hazırlık veya telafi öğrenimi için bir yıl süre verilebilir.

Ancak, ortaöğretim ve yükseköğretim sistemleri yapı ve işleyiş farklılıkları nedeniyle yukarıdaki sürelere uygunluk göstermeyen ülke üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler için bu süreler kazanılmış hak sayılmaz; öğrencilerin lisansüstü öğrenim süre ve planları, ilgili ülkedeki dış temsilcilikten alınacak ayrıntılı bilgiler doğrultusunda Bakanlıkça farklı belirlenebilir.

Özel öğrencilere de yukarıda açıklanan süreler aynen verilir. İki ve üç yıllık yükseköğrenim kurumlarına devam eden özel öğrencilere de bu oranlara uygun uzatım süresi verilir.

Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ve askerlik yükümlülüğü olmayan öğrencilere aynı düzeyde ancak bir defa daha öğrenim yapma izni verilebilir.

ÖĞRENİM PLANI

MADDE 17 - Esas öğrenimlerine başlayan resmi-burslu öğrenciler, üç ay içerisinde öğrenim plan taslaklarını müşavirliğe veya ataşeliğe, bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluğa gönderirler. Müşavirlik, ataşelik veya konsolosluklar öğrenim plan taslaklarını tasdik edilmek üzere Bakanlığa gönderirler.

YIL SONU ÖĞRENİM DURUMU FORMU

MADDE 18 - Müşavirlikler, ataşelikler veya konsolosluklar her yıl en geç Aralık ayı sonuna kadar resmi-burslu ve özel öğrencilerin yıl sonu öğrenim durum formunu doldurarak Bakanlığa gönderirler.

İZİN

MADDE 19 - Resmi-burslu öğrencilerin iki aya kadar olan sömestr tatilleriyle ilgili izinleri, müşavirlikler, ataşelikler veya konsolosluklarca verilir. Bunun dışında, süresi ve amacı ne olursa olsun her türlü izin müşavirlik, ataşelik veya konsolosluğun teklifi üzerine bakanlıkça verilir.

DİL, OKUL VE ÜLKE DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 20 - Özel öğrencilerin öğrenim dalının, öğrenim kurumunun ve öğrenim gördüğü ülkenin değiştirilmesi, müşavirliğin ataşeliğin veya konsoloslukların iznine bağlıdır. Bu değişikliklerde sömestr kaybı olmaması esastır. Ancak değişikliğin zorunlu görüldüğü hallerde, en fazla iki sömestrelik kayba izin verile-bilir. Uygun görülen değişikliler, müşavirlikler, ataşelikler veya konsolosluklarca yapılır ve Bakanlığa bu konuda bilgi verilir. Ancak resmi-burslu öğrencilerin öğrenim planlarının, öğrenim gördükleri ülkele-rin,okulların ve dalların değiştirilmesi konularında Bakanlığın ve ilgili kurumların izini alınır.

ÜÇÜNCÜ KISIM


RESMİ-BURSLU ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ MALİ HÜKÜMLER
SINAV ESASLARI

MADDE 21 - Resmi-burslu öğrencilerin seçme sınavları ile ilgili esaslar, her yıl Bakanlıkça kurulan bir komisyonca kararlaştırılır ve o yıl için tespit edilen esaslar hazırlanan sınav kılavuzunda açıklanır.

(Ek: 94/6032 - 15.8.1994) Yapılan sınav sonucunda resmi-burslu öğrenciliğe aday olanlar tam teşek-küllü bir hastaneden sağlık kurulu raporu almak zorundadırlar.

RESMİ-BURSLU ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ ÖDENEKLER

MADDE 22 - Resmi-burslu öğrencilerin aylık ödenekleri, yollukları, öğrenim tedavi ve diğer giderleri, her yıl yeniden düzenlenen ödeme esaslarıyla ilgli tebliğe göre ödenir.

İZİNSİZ AYRILMALARDA BURSUN KESİLMESİ

MADDE 23 - İzin almadan, resmi ve hafta sonu tatilleri haricinde, öğrenimyerinden ayrılan resmi-burslu öğrencilerin izinsiz oldukları süre zarfındaki bursları kesilir.

YURTİÇİ AYLIĞI

MADDE 24 - Resmi-burslu öğrencilerin yurtta izinli olarak bir yılda iki aydan fazla kalmaları halinde, üçüncü ayın başından itibaren kendilerine yurtiçi aylığı ödenir.

DÖRDÜNCÜ KISIM


ÖĞRENCİLİKLE İLİŞİK KESME VE DİĞER HÜKÜMLER
ASKERLİK SEBEBİYLE İLİŞİK KESME

MADDE 25 - Öğrenimlerine başarı ile devam ettikleri halde askerlikle ilgili kanunlarda belirlenen yaş sınırı sonuna gelenlerin, öğrenimini tamamlayanların ve öğrenimden vazgeçenlerin öğrencilikle ilişikleri kesilir.

DEVAMSIZLIK VEYA BAŞARISIZLIK SEBEBİYLE İLİŞİK KESME

MADDE 26 - Öğrenim kurumuna devam etmeyen, öğrenim durumunu belgelendirmeyen ve üst üste iki yıl başarısız duruma düşne öğrencilerin öğrencilikle ilişiklerinin kesilmesi; müşavirlikler, ataşelikler veya bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluklar tarafından Bakanlığa teklif edilir ve bakanlıkça bu kişilerin öğrencilikle ilişikleri kesilir.

MEVZUATA AYKIRI HAREKETLERDEN DOLAYI İLİŞİK KESME

MADDE 27 - Yurtdışında öğrenimde bulunan öğrencilerden;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya öğrencilik onur ve saygınlığını kıracak harekette bulunanların,

b) Mevzuata göre ülke için zararlı sayılan fiil ve hareketlerde bulunan veya bu çeşit faaliyetlere katıldıkları belirlenenlerin,

c) Öğrenim gödüğü kurumun kurallarına aykırı hareketinden dolayı öğrenim kurumuyla ilişiği kesilenlerin,

d) Bölgesinde bulunduğu müşavirliğin, ataşeliğin veya konsolosluğun talimatını dinlememekte ısrar edenlerin,

e) Bu Yönetmelik hükümleine aykırı hareket edenlerin,

f) (Ek: 94/6032 - 15.8.1994) Öğrenciliğin dışında bir işle meşgul olanların, (Değişik: 94/6032 - 15.8.1994) müşavirliğin,ataşeliğin veya konsolosluğun teklifi üzerine Bakanlıkça öğrencilik tanıma işlemleri ortadan kaldırılır.

STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 28 - Müşavirlikler veya ataşelikler, durumları 1416 sayılı Kanunun 20nci maddesine uyan özel öğrencilerden resmi-burslu statüye geçmek isteyenlerin başvurularını, bu konudaki görüşlerini de bildirerek Bakanlığa intikal ettirirler. Bunların özel öğrencilik statüsünden resmi öğrenci statüsüne geçebilmeleri ile ilgili gerekli değerlendirme Bakanlıkça yapılır.

STAJ İZNİ

MADDE 29 - Uluslararası proje, araştırma çalışması veya üniversite bünyesinde yeni teknolojilerle ilgili bir çalışma yaptıklarını belgelendiren öğrencilere, bir yılı geçmemek üzere öğrenim sonu staj izni verilebilir.

BİR ÜST ÖĞRENİM İZNİ

Madde 30- (Değişik: 2001/1972- 21.2.2001) Resmi-burslu öğrencilerden yurtdışına gönderiliş amaçlarının üzerinde bir öğrenim yapmak isteyenlerden öğrenimleri sırasında süre uzatımı almamış olanlara, adına öğrenim yaptığı kurumun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça izin verilebilir.

Ancak, öğrenimini en fazla altı ay süre uzatımı alarak tamamlamış olanlardan bir üst öğrenim için karşılıksız olmak koşuluyla okullarından bütün öğrenim ve yaşam giderlerini karşılayacak şekilde burs, asistanlık ücreti gibi maddi kaynak sağlamış olanlara da adına öğrenim yaptığı kurumun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça resmi-burssuz statüde izin verilebilir.

BELGE DÜZENLEME

MADDE 31 - Öğrenimlerine başarı ile devam ettiklerini belgelendiremeyen öğrencilere müşavirlikler, ataşelikler veya konsolosluklarca herhangi bir öğrenci belgesi düzenlenmez.

ÖĞRENİM YERİNDEN AYRILIŞ VE DÖNÜŞ

MADDE 32 - Resmi-burslu öğrenciler, öğrenim yerlerinden ayrılışlarını ve dönüşlerini müşavirlik, ataşelik veya konsolosluğa bildirmek zorundadırlar.

İLİŞİK KESMENİN BİLDİRİLMESİ

MADDE 33 - Bakanlıkça bir öğrencinin öğrencilikle ilişiğinin kesildiği bildirildiğinde müşavirlik, ataşelik veya konsoloslukça bu husus öğrenciye bildirilir. Ayrıca bakanlıkça askere sevk tehiri devam edenlerin durumları hakkında ilgili bakanlığa bilgi verilir.

İLGİLİ KURUMLARA BİLGİ VERİLMESİ

MADDE 34 - Resmi-burslu öğrencilerden bursu kesilenlerin veya yurda geri çağırılanların durumları hakkında ilgili kurumlara bilgi verilir.

ASKERE SEVK TEHİRLERİNİN UZATIMI

MADDE 35 - Lisans üstü öğrenim yapan öğrencilerin sevk tehirlerinin uzatılması ile ilgili işlemleri müşavirliklerin, ataşeliklerin veya konsoloslukların teklifi üzerine Bakanlıkça yapılır.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

MADDE 36 - Bakanlar kurulunun 19.8.1958 tarihli ve 4/10672 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Türk Öğrencilerinin Yabancı Memleketlerde Okumaları ileilgili Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

(Ek : 96/8371 - 12.7.1996) Bakanlık, özel öğrencilik tanıma görevimi, eğitim müşavirlikleri, eğitim ataşelikleri veya bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluklara devredebilir.

GEÇİCİ MADDE 1 - (Ek: 94/6032 - 15.8.1994) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 223 üncü maddesi ile öngörülen yönetmelik hazırlanarak yürürlüğe konuluncaya kadar bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Ek Madde 2- (Ek: 2001/1972- 21.2.2001) 3797 sayılı Kanunun 4307 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin (ı) bendinin birinci alt bendi uyarınca seçilen resmi-burslu öğrenciler, dil öğrenimlerine başlamadan önce, üç haftadan az olmamak üzere düzenlenecek uyum programına alınırlar. Bu süre Bakanın uygun görmesi halinde dört aya kadar uzatılabilir.

YÜRÜRLÜK

MADDE 37 - Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 38 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürürtür.