ULUSLAR ARASI YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

Tarih: 16 Ağustos 1998
Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: Kasım 1998 - Sayı: 2494


Sayı: 13.08.0.OGM.....9943

"Türk Milletinin bütün fertlerini; beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karektere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek" 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun genel amaçları arasında sayılmaktadır.

Öğrencilerimizle var olan ilgi ve yetenekleri soyal, kültürel, zihisel ve fiziksel etkinliklerle geliştirerek, ileri ülkelerle her alanda rekabet edebilecek duruma gelmelerini sağlamak önde gelen görevlerimizden birisidir.

Bilimi herşeyin temeli sayabilen, çağdaş, dinamik, özgür düşünebilen, olumlu ve başarılı davranışlar gösteren öğrencilerin, maddî-manevî olarak ödüllendirilmeleri teşvik unsuru olduğu gibi çevresindekilere de örnek teşkil etmesi açısından son derece önemlidir.

Özellikle son yıllarda Dünya Fen ve Matematik Olimpiyatları ile güzel sanatlar alanında üstün başarı gösteren öğrencilerimizin sayılarının artışı da ülkemiz açısından memnuniyet vericidir.

Uluslar arası yarışmalarda dereceye girerek ülkemizin tanıtılmasına, dostluk ve barış bağlarının güçlenmesine katkıda bulunan bu öğrenciler, elde ettikleri başarılar ile övünç, onur ve gurur kaynağımız olmaktadırlar.

Spor, sosyal ve kültürel alanlarda yapılan yarışmalarda dereceye girenler, "Öğretim Kurumları ve Öğrenciler Arası, Spor, Sosyal ve Kültürel Yarışmalar ile İzcilik Faaliyetleri Ödül ve Disiplin Yönergesi'ne göre ödüllendirilmektedir. Ancak bu yönerge "Bilim, güzel sanatlar ve beceri dallarında" yapılan yarışmalarda dereceye girenleri kapsamamaktadır.

Önemli bir eksikliği gidermek; bütün yönetici, öğretmen, öğrenci ve velileri motive etmek ve özendirmek amacıyla, ilgili dairelerin de görüşleri alınarak, ilk defa Genel Müdürlüğümüzce "Uluslar Arası Yarışmalarda Dereceye Giren Öğrencilerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge" taslağı hazırlanmıştır.

Makamlarınızca uygun görüldüğü takdirde; bir örneği ilişikte sunulan yönergenin yürürlüğe konulmasını tensiplerinize arz ederim.

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden uluslar arası yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllendirilmesiyle ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden uluslar arası bilim, kültür, güzel sanatlar, spor, folklor ve beceri yarışmalarında bireysel veya ekip halinde dereceye girenlerin ödüllendirilmesiyle ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun'a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

"Bakanlık" Millî Eğitim Bakanlığını,

"Okul" Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmi ve özel okulu,

"Müdürlük" Ödül kazanan öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü,

"Ödül" Uluslar arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere verilen ödülü, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödüllendirme ve Yapılacak İşler

Ödüllendirilecek Öğrenciler

Madde 5- Uluslar arası yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, okul müdürlükleri, millî eğitim müdürlükleri ve Bakanlıkça ödüllendirilir.

Okul Müdürlüklerince Yapılacak İşler

Madde 6- Okulda uluslar arası yarışmalarda dereceye giren öğrenci bulunması halinde:

a) Mahallî yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin iştirakiyle özellikle bayramlarda, zorunlu hallerde ise kutlanan hafta içinde coşkulu törenler düzenlenerek çevre yarışma hakkında bilgilendirilir ve öğrenci imkânlar ölçüsünde maddî yönden ödüllendirilir.

b) Öğrencinin onur belgesi ile ödüllendirilmesi için okul disiplin kuruluna teklifte bulunur.

c) Okulda düzenlenecek şeref köşesinde resimlerinin, özgeçmişlerinin, dereceye girmiş oldukları yarışmalarla ilgili bilgi, belge ve fotoğrafların sergilenmesi sağlanır.

ç) Uluslar arası yarışmaya katılıp derece alan öğrencilere ait EK-1, EK-2 bilgi formu doldurulup bir örneği okulda muhafaza edilir. Bir örneği ise millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. Bunlarla ilgili kayıtlar tutulur.

Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşler

Madde 7- İlde uluslar arası yarışmalarda dereceye giren öğrenci bulunması halinde:

a) Dereceye giren öğrenciler millî eğitim müdürlüklerince imkânlar ölçüsünde ödüllendirilir.

b) Ödüllendirilen öğrencilerle ilgili, yerel basın ve yayın organlarında yayınlar yapılması sağlanır.

c) İl bazında bu öğrencilerle ilgili kayıtlar tutulur.

d) Her yıl ders kesimi tarihini takip eden ikinci hafta içinde okullardan intikal eden öğrencilere ait bilgi formları incelenerek topluca Bakanlık Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Bakanlıkça Yapılacak İşler

Madde: 8- Uluslar arası yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, aileleriyle birlikte katılacakları törende Bakanlıkça:

a. Bireysel Yarışmalarda:

1) Birinciler, dört Cumhuriyet altını, bir kol saati ve takdir belgesi,

2) İkinciler, üç Cumhuriyet altını, bir dolma kalem ve takdir belgesi,

3) Üçüncüler, iki Cumhuriyet altını ve takdir belgesi,

4) Mansiyon ve benzeri ödül alanlar, bir Cumhuriyet altını ve teşekkür belgesi ile ödüllendirilir.

b. Ekip Yarışmalarında:

1) Birinci olan ekip, plâket, ekip elemanlarının her biri iki Cumhuriyet altını, bir kol saati ve takdir belgesi,

2) İkinci olan ekip, plâket, ekip elemanlarının her biri bir Cumhuriyet altını, bir dolma kalem ve takdir belgesi,

3) Üçüncü olan ekip, plâket, ekip elemanlarının her biri yarım Cumhuriyet altını ve takdir belgesi,

4) Mansiyon ve benzeri ödül alan ekip, plâket, ekip elemanlarının her biri çeyrek Cumhuriyet altını,

ile ödüllendirilir.

Ancak bu öğrencilerden "Öğretim Kurumları ve Öğrenciler Arası, Spor, Sosyal ve Kültürel Yarışmalar ile İzcilik Faaliyetleri Ödül ve Disiplin Yönergesi" kapsamına girenlerin Bakanlıkça ödüllendirilmelerinde bu Yönergenin 8/a-b maddesi uygulanmaz.

c. Dereceye giren öğrencilerin isimleri, dereceleri ve eserleri her yıl Tebliğler Dergisi ile Millî Eğitim Dergisinde yayımlanır.

d. (0) ve (5) ile biten yıllarda öğrencilerin öz geçmişleri ile dereceye girdikleri yarışmayla ilgili bilgi, belge ve fotoğrafları içeren "Uluslar Arası Yarışmalarda Dereceye Giren Öğrenciler Albümü" hazırlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Personelin Ödüllendirilmesi

Madde 9- Öğrencilerin dereceye girmelerinde üstün gayret gösterdiği belirlenen personel "Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge" hükümleri doğrultusunda ödüllendirilir.

Okulların Ödüllendirilmesi

Madde 10- Dereceye giren öğrencilerin okulları, takdir veya teşekkür belgesiyle ödüllendirilmelerinin yanısıra kazandıkları yarışma konusuyla ilgili olarak bilim ve teknolojideki gelişmeler göz önünde bulundurularak araç ve gereç yönünden takviye edilir.

Maddi Kaynak

Madde 11- Ödüllerin maddî kaynağı Millî Eğitim Vakfı ile 3418 sayılı Kanun gelirlerinden karşılanır.

Yönergede Belirtilmeyen Hususlar

Madde 12- Bu Yönergede belirtilmeyen hususlarda ilgili birimlerin görüşlerini almak kaydıyla Ortaöğretim Genel Müdürlüğü karar vermeye yetkilidir. Verilen karar Makam Onayından sonra yürürlüğe girer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 13- Bu Yönerge, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

EK-1

ULUSLAR ARASI YARIŞMAYA KATILIP DERECE ALAN ÖĞRENCİLERE AİT BİLGİ FORMU
1 ADI SOYADI  
2 DOĞUM YERİ VE YILI  
3 EV ADRESİ VE TELEFONU  
4 YARIŞMAYA HANGİ OKULDAN KATILDIĞI VE SINIFI  
5 YARIŞMANIN ADI VE KONUSU  
6 YARIŞMANIN YAPILDIĞI ÜLKE VE ŞEHİR  
7 YARIŞMANIN YAPILDIĞI TARİH (Gün-Ay-Yıl)  
8 YARIŞMADA ALDIĞI DERECE VE ÖDÜL (*)  
9

DAHA ÖNCE ULUSLARARASI BİR

DERECESİNİN OLUP OLMADIĞI (*)

VAR YOK

 

10 ÖĞRENCİNİN İLGİ DUYDUĞU ALANLAR  
11

ÖĞRENCİNİN ÖZET ÖZ GEÇMİŞİ

(Öğrenim Durumu İle İlgili)

 

/ /1998

Okul Müdürü

İmza
Mühür

AÇIKLAMALAR:

1. Yarışma sonunda okul müdürlüklerince 3 nüsha olarak doldurulan bu formun 2 nüshası öğrenciye ait 4,5x6 cm. ölçüsünde, açık başta ve önden çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf ve öğrencinin yarışma kazandığını gösteren belgenin fotokopisi ile birlikte millî eğitim müdürlüğüne gönderilir.

2. Okullardan gelen formların 1 nüshası öğrenciye ait 2 adet fotoğraf ve öğrencinin yarışma kazandığını gösteren belgenin fotokopisi ile birlikte her yıl ders kesimini takip eden ikinci hafta içinde millî eğitim müdürlüğünce Bakanlık "Ortaöğretim Genel Müdürlüğü" ne gönderilir.

* Öğrencinin aldığı derece Dünya, Avrupa, Balkanlar, Uzak Doğu vb. gibi açık olarak yazılır.

** Daha önce uluslar arası derecesi olan öğrenciler için, bu derecesi ile ilgili 3 nüsha olarak ayrıca doldurulan formun 2 nüshası okul müdürlüklerince öğrenciye ait 2 fotoğraf ve yarışma kazandığını gösteren belgenin fotokopisi ile birlikte il millî eğitim müdürlüğüne, millî eğitim müdürlüğünce de "Bakanlık Ortaöğretim Genel Müdürlüğü"ne gönderilir.

EK-2

ULUSLAR ARASI YARIŞMAYA KATILIP DERECE ALAN EKİBE AİT BİLGİ FORMU

1 OKULUN ADI  
2 YARIŞMANIN ADI VE KONUSU  
3 YARIŞMANIN YAPILDIĞI İLÇE VE İL  
4

YARIŞMANIN YAPILDIĞI TARİH

(GÜN, AY, YIL)

 
5 EKİBİN YARIŞMADA ALDIĞI DERECE VE ÖDÜL (*)  
6
DAHA ÖNCE ULUSLARARASI BİR DERECESİNİN OLUP OLMADIĞI (**)

VAR YOK

 


/ /1998

Okul Müdürü

İmza
Mühür

AÇIKLAMALAR:

1. Yarışma sonunda okul müdürlüklerince 3 nüsha olarak doldurulan bu form ve eki listenin 2 nüshası, ekip elemanlarına ait 4,5x6 cm. ölçüsünde, açık başla ve önden çekilmiş 2'şer adet vesikalık fotoğraf ve ekibin dereceye girdiğini gösteren belgenin fotokopisi ile birlikte millî eğitim müdürlüğüne gönderilir.

2. Okullardan gelen formların ve listelerin birer nüshası, ekip elemanlarına ait 2'şer adet fotoğraf ve ekibin dereceye girdiğini gösteren belgenin fotokopisi ile birlikte her yıl ders kesimini takip eden ikinci hafta içinde millî eğitim müdürlüğünce Bakanlık "Ortaöğretim Genel Müdürlüğü"ne gönderilir.

* Ekibin aldığı derece Dünya, Avrupa, Balkanlar, Uzak Doğu vb. gibi açık olarak yazılır.

** Daha önce uluslar arası derecesi olan ekipler için, bu derecesi ile ilgili 3 nüsha olarak ayrıca doldurulan formun 2 nüshası okul müdürlerince ekip elemanlarına ait 2'şer adet fotoğraf ve ekibin yarışma kazandığını gösteren belgenin fotokopisi ile birlikte millî eğitim müdürlüğüne, millî eğitim müdürlüğünce de Bakanlık "Ortaöğretim Genel Müdürlüğü"ne gönderilir.

EK: Liste

EKİPTE YER ALAN ÖĞRENCİ LİSTESİ
SIRA NO ADI SOYADI YARIŞMAYA KATILDIĞI OKUL VE SINIFI EV ADRESİ VE TELEFONU DOĞUM YERİ VE YILI AÇIKLAMALAR
   

 

     

/ /1998

Okul Müdürü

İmza
Mühür