KANUN NO: 1607
YATILI BÖLGE VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLARA MAHSUS OKULLARDA DÖNER SERMAYE KURULMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi: 11 Temmuz 1972
Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 20 Temmuz 1972 - Sayı: 14251
5.t. Düstur, c.11 - s.2840

MADDE 1 - Yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus okullarda öğrencilere halıcılık, dokumacılık, trikotaj, terzilik, kunduracılık, her türlü tarımsal faaliyetler, çeşitli tarım sanatları, taş işlemeciliği, çorapçılık, hububat sapları örücülüğü, demir ve ağaç işleri ile açılacak diğer meslek dallarında meslekî temrinler yaptırmak ve açılacak kurslarda çevre halkına yukarıda sayılan meslekî bilgi ve becerileri kazandırmak amacı ile Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine konulacak ödeneklerden (30.000.000) liraya kadar döner sermaye verilebilir.

Bu miktar Bakanlar Kurulu kararı ile bir katı kadar artırılabilir.

Döner sermayenin işletilmesinden elde edilecek kârlar ödenmiş sermaye miktarı yukarıda belirtilen limite ulaşıncaya kadar mevcut sermayeye eklenir, ödenmiş sermaye miktarı bu limite ulaştıktan sonra kârlar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere malsandıklarına yatırılır.

Hazinece döner sermaye işletmelerine verilecek malların bedelleri sermayeye mahsubedilir.

Özel ve tüzel kişilerce döner sermaye işletmelerine yardım ve bağışta bulunulabilir.

Ancak bu yoldan sağlanan gelirler 30 milyon liralık limitle bağlı kalmaksızın mevcut sermayeye eklenir.

Halen mevcut olanlarla yeniden açılacak olan okullarda uygun görülenlere döner sermaye vermeye ve bunların birinde diğerine sermaye aktarmaya Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir. Yapılan değişikliklerden Maliye Bakanlığı bilgi verilir.

MADDE 2 - Her okul müdürü aynı zamanda döner sermaye işletmesinin de müdürü olup yönetim işlerinde tek başına, diğer işlerden saymanla birlikte sorumludur.

MADDE 3 - Döner sermaye ile yapılacak çalışmaların gerektirdiği canlı, cansız demirbaş, hammedde ve malzeme bedelleri ile döner sermaye işlerinde çalıştırılacak işçilerin ücretleri döner sermayeden ödenir.

MADDE 4 - Döner sermaye işlemleri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu hükümlerine ve sarftan önce Sayıştay vizesine tabi değildir. Ancak her çalışma dönemi sonunda düzenlenecek bilançolar, ekleri ve bütün gelir ve gider belgeleri ile birlikte malî yılın bitiminden itibaren 4 aylık bir süre içinde Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.

Döner sermayenin işletilmesine, hesap usullerine, alım, satım, bakım ve onarım işlemlerine ilişkin esaslar Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.

MADDE 5 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 - Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür.