YATILI-PANSİYONLU İLKOKULLAR YÖNETMELİĞİ (*)
MEB Karar Numarası ve Tarihi: 5 - 9.1.1967
Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 23 Ocak 1967 - Sayı: 1436

BÖLÜM I


Madde 1 - Yatılı-Pansiyonlu ilkokulların tanımı:

Çeşitli sosyal ve ailevi sebeplerden ötürü, gündüzlü okullara devamda güçlüklerle karşılaşan çocuklara mahsus ilköğretimi yatılı olarak sağlayan kurumlara, yatılı-pansiyonlu ilkokullar denir.

Madde 2 - Yatılı-Pansiyonlu ilkokulların amacı:

Çeşitli ailevi güçlükler yüzünden çocuklarını yanlarında gündüzlü ilkokullarda okutamayan ailelerin çocuklarına yatılı ve pansiyonlu olarak ilköğrenimi vermektir.

Madde 3 - (150 karar sayılı, 8.9.1981 tarihli değişik şekli) Yatılı Pansiyonlu ilkokulların kuruluşu:

Yatılı Pansiyonlu İlkokullar 222 sayılı Kanunun 9. maddesinde yazılı hükümlere göre Milli Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve İl Daimi Encümeninin Kararı ile kurulur.

Bu okullar sosyal ekonomik ve sağlık şartları elverişli olan yerlerde açılır.

Bu kurumlara bir müdür, müdür yardımcıları, sınıf ve grup öğretmenleri ve rehber öğretmenler atanır. Öğrenci sayısı ve ihtiyaca göre müessesenin özelliği de dikkate alınarak yeteri kadar memur, uzman eleman ve kadrosu Bakanlıkça verilecek yardımcı hizmetli personel alınır.

Madde 4 - Yatılı-Pansiyonlu ilkokul tipleri:

Yatılı-Pansiyonlu İlkokullar:

a) Öğrenci ücretleri, veli veya vasileri tarafından ödenen pansiyonlu ilkokullar.

b) Öğrenci ücretleri, 222 Sayılı Kanunun 78. maddesi uyarınca İl Özel İdareleri tarafından sağlanan yatılı ilkokullar olmak üzere iki tiptir.

Bu okullar, çevre ve ihtiyaca göre yatılı, pansiyonlu, kız, erkek, karma, bünyesinde özel eğitim tesisleri bulunan kurumlar olabilir.

Yatılı-Pansiyonlu ilkokullar, yukarıdaki tiplere göre ve Bölge Okulu niteliğinde olmak üzere, illerce uygun görülen yerlerde açılabilir.

Madde 5 - Pansiyonlu ilkokullarda kayıt ve kabul:

Pansiyonlu ilkokullara aile şartları bozulmuş, ana-babadan birisi veya ikisi birden sürekli ve bulaşıcı hastalıklara tutulmuş veya ölmüş ana-babanın çalışmalarından yahut çeşitli sebeplerden ötürü çocuğunu gündüzlü okullara göndermekte güçlük çeken ailelerin çocukları alınır.

Pansiyona alınacak çocukların ilkokul yönetmeliğinde belirtilen kayıt ve kabul şartlarını haiz olmaları esastır. Ancak başvuranların sayısı pansiyon kontenjanını aşarsa. Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulacak komisyonun uygun göreceği seçim esaslarına göre hareket olunur. Bu esasların saptanmasında, başvuran çocukların pansiyona alınmamaları halinde karşılaşacakları sosyal tehlike ön planda düşünülür. Sosyal şartların eşitliği halinde:

(*) 18206 sayılı, 30.10.1983 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Okul Pansiyonları Yönetmeliği"nin 43. maddesine göre bu yönetmeliğin pansiyonla ilgili hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Çocuğun:

a) Göçmen, mülteci veya yabancı uyruklu Türk olması,

b) Yaşının küçük olması,

c) Kız olması,

Veli veya vasinin:

a) Malûl gazi olması,

b) Göçmen olması,

c) Öğretmen veya memur olması gibi özelliklerden biri seçme sebebi sayılır.

Pansiyonu bulunan ilkokulların müdürleri seçim komisyonunun tabii üyeleridir.

Pansiyona girmek isteyen çocuklardan, İlkokul Yönetmeliği gereğince aranan belgelerden başka, seçim komisyonunun uygun göreceği belgeler de istenir.

Seçim Komisyonunca okula alınmaları uygun görülen çocukların velilerinin, istekleri ve oturdukları yerler gözönünde tutularak yerleştirilecekleri pansiyonları gösterir listeleri, ayni Komisyonca düzenlenerek mülki amirinin onayına sunulur. Öğretim yılı içinde müracaat edenler, Milli Eğitim Müdürlüğünün muvafakatı ile alınırlar.

Yatakhaneleri elverişli olmayan ve fakat derslik durumu müsait bulunan okullara pansiyonlu öğrenciler gibi ücreti karşılığında gündüzlü öğrenciler de alınabilir.

Aile durumu ve şartları sonradan düzelen çocuklar, okul müdürünün teklifi ve mülki amirinin onayı ile pansiyon kadrosundan çıkarılabilirler.

Zeka geriliği, uyur gezerlik, yatağını kirletmek, sara ve havale gibi psikolojik hastalığı olanlarla kalp, astım ve benzeri organik hastalığa tutulmuş oldukları okul doktorunca saptanan çocuklar da mülkiye amirinin onayı ile pansiyon kadrosundan çıkarılırlar.

Pansiyona seçilmiş bulunan öğrenciler, en geç okulun açıldığı günün akşamına kadar, ilk ayın ücretini yatırarak, kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Bu tarihe kadar kayıtlarını yaptırmayanlar, haklarını kaybederler, yerlerine sıradaki öğrenciler alınır.

Yabancı uyruklu çocukların kabulü Vilayet onayına bağlıdır.

Madde 6 - Yatılı İlkokullarda kayıt ve kabul:

222 Sayılı Kanunun 78. maddesi gereğince ödeneği il bütçesinden verilen yatılı okullara aşağıda yazılı nitelikte olan çocuklar alınır.

a) İl nüfusuna kayıtlı,

b) Anasız veya babasız,

c) (150 karar sayılı, 8.9.1981 tarihli değişik şekli)

Maddi imkânlardan yoksun olanlar. (Bunun için ailenin yıllık gelir toplamından, kişi başına düşen miktarın son mali yıl bütçe kanununun Milli Eğitim Bakanlığı (M) cetvelinde okul pansiyon ücretlerinin iki katını geçmemesi gerekir. Bunun tespitinde ilgilinin yazılı bildirimi esastır. Aksi tesbit edildiğinde kanuni işlem yapılır.)

d) Zeki, çalışkan, sınıfını bütünlemesiz geçmiş olanlar.

e) Yatağını ıslatmayanlar, saralı ve uyur-gezer olmayanlar.

f) Aday olarak kabul edilen ve yapılan sınavları kazananlar,

g) Sağlık Kurulu raporu ile sağlıklarının yerinde olduğu tesbit edilenler.

h) (150 sayılı, 8.9.1981 tarihli kararla eklenen fıkra)

Çocuğun fiziksel ve zihinsel bozukluğu olmadığı, Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nce tesbit edilir.

Yukarıdaki şartları haiz çocuklar, okullara kadro nisbetinde kabul edilirler. Bu çocuklardan yaşı sınıfına uygun ve kız olanlarla şehit, göçmen, memur ve öğretmen çocukları tercih edilirler.

Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulacak seçim komisyonu, bu okullara müracaat tarihleri, istenecek belgeler ve diğer hususlar hakkında karar alır.

Madde 7 - Pansiyonlu ilkokullarda kayıt yenileme:

Pansiyonlu ilkokullara kayıtlı öğrenciler, gelecek öğretim yılı için Haziran ayının 5. günü saat 17.00'ye kadar, ilk aylık ücretini yatırarak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kaydını zamanında yenilemeyen öğrenciler yatılılık haklarını kaybederler. Bu gibilerin yerlerine yeni öğrenciler alınır.

Çocuğunu pansiyonlu ilkokullara veren veli veya vasilerden, ilkokullar yönetmeliği ile Pansiyonlu İlkokullar yönetmeliğinin velilere yüklediği hususları havi imzalı birer yüklenme senedi alınır. Yüklenme senedine, okul idaresini yönetmeliklere aykırı olmaksızın uygun göreceği hususlar da konulabilir. Veli tarafından yüklenme senedi imzalanmadıkça, öğrenci kaydedilmiş sayılmaz.

Madde 8 - Kayıt silme:

Aşağıda yazılı halleri görülenlerin kayıtları silinir. Kaydı silinen öğrenciler veli veya vasisine teslim edilir. Gösterilen adreste veli veya vasisi bulunmayan öğrenci, Valilikçe gösterilecek yere teslim edilir.

a) Pansiyon ücretini her ayın 5. günü akşamına kadar pansiyon veznesine yatırmayanlar veya bu tarihten önce postaya vermemiş olanlar,

b) 5. maddede yazılı psikolojik ve organik hastalıkları olanlar,

c) Klinik tedaviyi gerekli kılacak aşırı huysuzlukları ve uygunsuz cinsel davranışları bulunanlar,

d) Sürekli ve bulaşıcı hastalıklara yakalanmış olanlar,

e) Okul Disiplin Kurulunca pansiyonda kalması oy birliği ile sakıncalı görülenler,

Herhangi bir sebeple pansiyon kaydı silinen öğrencilerin durumu gerekçesi ile birlikte Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilir.

BÖLÜM II

Madde 9 - Yatılı-Pansiyonlu ilkokullarda eğitim ve öğretim:

Eğitim:

Yatılı-Pansiyonlu ilkokullarda eğitim faaliyetleri, ilkokul programında "Milli Eğitim amaçları ve ilkokulun eğitim ve öğretim ilkeleri" başlıklı bölümün çerçevesi içinde yürütülür. Öğrencinin toplumsal, kişisel bakımlardan ve insanlık ilişkileri yönünden bir üretici olarak ekonomik hayat bakımından yetiştirilmesine özen gösterilir.

Madde 10 - Ahlak Eğitimi:

a) Yatılı-Pansiyonlu ilkokullarda öğrenciler içinde bulundukları toplumun değer yargılarına ve toplumsal ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirilir.

b) Bu okullarda ilkokul programının ön gördüğü ahlak kurallarının uygulanmasına özellikle dikkat olunur.

Madde 11 - Sağlık Eğitimi:

a) Yatılı-Pansiyonlu ilkokullarda öğrencilere, her fırsatta sağlık eğitimi verilir.

b) Öğrencilerin ruh sağlıklarını bozucu her türlü etkenler ortadan kaldırılır, ruh sağlıklarını koruyucu tedbirler alınır.

c) Sağlık alışkanlıklarının kazandırılmasında, başta okul doktoru olmak üzere, bütün personel görevlidir.

d) Sağlık alışkanlıkları, tavsiye ve öğütlerle değil, yaşanarak kazandırılmaya çalışılır.

e) Öğrencilere kazandırılacak başlıca sağlık alışkanlıkları şunlar olabilir:

1 - Zamanında yatıp, zamanında kalkmak.

2 - Yaşa ve bünyeye uygun beslenme.

3 - Yardımsız yemek yiyebilmek.

4 - Vücut, çevre ve eşyanın temizliğine özen göstermek.

5 - Sağlığa uygun ve yardımsız giyinme.

6 - Sırada düzgün oturma, oturduğu yerin havasını değiştirme, göz mesafesini ve ısı derecesini ayarlama, tozdan, pislikten korunma.

7 - Bazı ilaçları kullanma.

8 - İlk yardım bilgilerini edinme.

9 - Tuvalet kullanma usulünü öğrenme.

10 - Bulaşıcı hastalıklar ve mikroplar hakkında bilgi edinme.

11 - Diş ve saç bakımı hakkında gerekli bilgileri edinme.

12 - Mendil ve tarak kullanma.

13 - Diğer sağlık alışkanlıkları.

Madde 12 - Cinsel eğitim:

Yatılı-Pansiyonlu İlkokullar 7-16 yaş arasında kız ve erkek öğrencilerin geceli gündüzlü bir arada yaşadıkları bir eğitim kurumudur. Bu kurumlarda cinsel bakımdan hiç bir şey bilmeyen öğrenciler bulunabileceği gibi doğru veya yanlış bir takım cinsel bilgiler edinmiş öğrencilerin de bulunması tabiidir. Bu itibarla çocukların cinsel sorunlarını kendilerine sezdirmeden araştırmak, onlara yaşlarına uygun ve gerçekçi bir görüşle yardımcı olmak eğiticilerin özenle izleyecekleri bir yol olmalıdır. Cinsel konularda özellikle şu esaslara dikkat edilir.

a) Hiç bir şekilde kız-oğlan ayrımı yapılmaz.

b) Kız-oğlan arkadaşlığında karşılaşılan aksamalarda, hemen sert tedbirlere başvurulmaz.

c) Cinsel uyanma döneminde bulunan öğrencilere özel bir dikkat gösterilir. Ve onlarla yakından ilgilenilir. Yanlış yollara sapmalarını önleyici iş ve faaliyetlerle meşgul edilirler.

d) Cinsel yönden zararlı alışkanlığı olanlara bu alışkanlıklarının giderilmesinde yardımcı olunur.

e) Hayvan ve bitkilerdeki üremeden faydanılarak, insanlardaki üreme hakkında yaşa ve seviyeye uygun bilgiler verilir.

Madde 13 - İş Eğitimi:

Yatılı-Pansiyonlu ilkokullarda çocukların merak, öğrenme, araştırma ve çeşitli el hünerleri ile havyan ve bitki sevgisi gibi yönsemlerini karşılayacak etkinliklere geniş yer verilir. İşlikler, tarım ve deneme bahçeleri, arıcılık, tavukçuluk, üretme faaliyet alanları hazırlanır. Şartların elverişliliği halinde, bu işleri yürütecek usta yöneticiler çalıştırılır.

Madde 14 - Mesleki Çalışmalar ve Rehberlik

a) Yatılı-Pansiyonlu ilkokullarda, Milli Eğitim Bakanlığından izin alınarak her türlü program ve metod denemeleri yapılabilir.

b) Test, araştırma ve rehberlik büroları kurulabilir. Bu işleri yürütecek elemanlar okul müdürünün gerekçeli teklifi ile bu kurumlara atanırlar.

c) Diğer mesleki çalışmalar ilkokul programı ve ilkokullar yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Madde 15 - Boş zaman eğitimi:

Öğrencilerin boş zamanlarında bazı zararlı alışkanlıklar edinmelerini önlemek, onları daha olumlu işlere yöneltmek gereklidir. Bu işler şunlar olabilir:

a) Spor faaliyetleri: (Voleybol, hentbol, basketbol, güreş, atletizm ve kapalı yer oyunları gibi.)

b) Tarım çalışmaları: (Kümes, arıcılık, limonluk, hayvan bakımı, fidancılık ve sebzecilik gibi.)

c) İşlik faaliyetleri: (Ağaç, mukavva, kâğıt, örme, tel, toprak ve alçı işleri gibi.)

Madde 16 - Yatılı-Pansiyonlu ilkokullarda öğretim:

Yatılı-Pansiyonlu ilkokullarda ilköğretim faaliyetleri ilkokul programındaki esaslara göre yürütülür.

Madde 17 - Kurs çalışmaları:

Ders saatleri dışında kalan zamanlarda çeşitli kurslar açılabilir. Bu arada müzik, yabancı dil, bale, folklor, resim ve elişleri gibi kurslara özellikle yer verilir. Bu kursları yönetecek öğretmen ve elemanların ücretleri okul bütçesinden ödenmek üzere tayinleri, okul müdürünün teklifi ve valiliğin onayı ile yapılır.

Madde 18 - Kitaplık çalışmaları:

Öğrencilerde boş zamanın değerlendirilmesi bakımından kitap okuma alışkanlığı yaratılmasına büyük önem verilir. Bu iş için sınıf kitaplıkları dışında okul kitaplığıda kurulur. Öğrenciler bir gözcü yönetiminde bu kitaplıktan günün belli saatlerinde yararlandırılır. Okul kitaplığında çocukların her türlü sorularına karşılık verecek yeterlikte kitap bulundurulur.

Madde 19 - Kamp çalışmaları:

Yaz aylarında öğrencilerin dinlenmelerini sağlamak ve boş zaman eğitiminde yararlanmak üzere, gerek okulun bulunduğu yerde, gerekse başka uygun yerlerde öğrenci kampları açılabilir. Bu kamplara öncelikle okulun öğrencileri alınır, boş yer kaldığı takdirde başka okul öğrencileri de alınabilir.

Yaz kampları, Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınarak okul idaresince açılabileceği gibi, Okul Yardım Derneklerince de organize edilebilir. Kamp ücretleri mahalli rayice göre ayarlanır. Kamp yöneticilerinin öğrencilerin doktor, hemşire ve işçilerinin ücretleri bu paranın içinden ödenir. Okul Müdürü kampın da müdürüdür.

Kampta elde edilecek gelir okula veya okul yardım derneğine gelir kaydedilebilir.

Kamp süresince öğrenciler ve görevliler okulun her türlü eşyasından faydalandırılırlar.

Kamplar, onbeşer günlük, birer aylık veya ikişer aylık olarak düzenlenebilir.

BÖLÜM III

YÖNETİM İŞLERİ

Madde 20 - Müdürün görevleri:

a) Yatılı-Pansiyonlu ilkokul müdürleri kanun, tüzük ve yönetmeliklerle, ilgili makamlarca verilecek emirlere göre eğitim, öğretim, sağlık, beslenme, yönetim ve genel disiplin işlerini yürütürler ve bu işlerden sorumludurlar.

b) Müdür, pansiyonla ilgili personelin tayin, terfi, tecziye ve işten çıkarma işlerini, gerekçesiyle birlikte üst makama teklif eder.

c) Yatılı-Pansiyonlu ilkokul müdürleri, okulun bünyesine göre eğitim ve öğretim işlerini düzenler ve denetler.

d) Pansiyonun idaresi, bağlı bulunduğu ilkokulun müdürüne aittir. Müdür, pansiyon öğrencilerinin bakımından, yemeklerin iyi, temiz pişirilmesinden, kalite ve miktarından, yatakhanelerin sağlık koşullarına uygun bir şekilde tertipli, düzenli ve temiz bulundurulmasından, pansiyon, bina ve müştemilatının, eşyanın iyi kullanılmasından, temizlik ve düzeninden, pansiyonun büro, hesap ve ayniyat işlerinin kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmesinden sorumludur.

Madde 21 - Müdür yardımcısının görevleri:

a) Müdür yardımcısı; okulun yönetim, eğitim, öğretim, sağlık, beslenme ve genel disiplin işlerinde müdürün en yakın iş arkadaşıdır. Müdürün kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili makamlardan gelen emirlere uygun olarak vereceği direktifleri yerine getirir.

b) Müdürün bulunmadığı zamanlarda onun vekilidir.

c) Okulun veya pansiyonun her türlü nöbet ve vakit çizelgeleri ile çalışma programına göre yapılacak hususların uygulanmasını sağlar, gördüğü aksaklıkları giderici tedbirler alır, gerektiğinde yazılı olarak müdüre bildirir.

d) Öğretmen ve personelin ödevlerinden ayrılma ve başlama tarihlerini tesbit eder, ödevine gelmeyenlerin özür tezkerelerini veya hastalık raporlarını alır ve bunlar hakkında gereken işlemi yapar.

e) Öğrencilerin giyimine, temizliğine, sağlığına, okul, bina ve eşyasının korunmasına dikkat eder ve gerekli tedbirleri alır.

f) Öğretmen, doktor, hemşire, memur ve işçilerin şahsi dosyalarını tutar.

g) Okulun genel hükümler içinde kayıt ve yazı işlerini yürütür.

h) Öğrencilerin sicil defterini tutar, dosyalarını düzenler, eksik belgelerin tamamlanmasından sorumludur.

ı) Pansiyonun tahakkuk memurudur.

j) Muayene komisyonunun başkanıdır.

k) Nöbetçi öğretmenden aldığı mevcut pusulasına göre günlük tabelayı hazırlar. Ve bunun uygulanmasından sorumludur.

l) Tabelaya ücretle girenlerin ay sonunda hesabını çıkarır, ilgililerden paralarını tahsil ederek pansiyon muhasebesine makbuz karşılığında yatırır ve muhasebe defterine gelir olarak kaydettirir.

m) Aybaşlarında ambar tartımı yapar, hesap memurundan alacağı devir cetvelini karşılaştırır ve imza eder.

n) Aybaşı ve yılbaşı nakit ve ayniyat hesaplarına ait cetvelleri hazırlatıp kontrol ve parafe eder.

o) Pansiyona satın alınan her çeşit erzak, eşya ve malzemenin şartnamesine göre alınmasını, maksada göre kullanılmasını, korunmasını ve usulüne göre depoya giriş çıkışı ile ilgili evrakın zamanında düzenlenmesini sağlar.

p) Memur, işçi ve diğer personelin görevlerini dikkatli olarak yapmalarını sağlar. Düzenli çalışmayanlar hakkında gerekli kovuşturmayı yapar ve durumu yazılı olarak müdüre bildirir.

r) Maaş, ücret ve gündeliklerin zamanında alınıp dağıtılmasını sağlar.

s) Birden fazla müdür yardımcısı bulunduğu takdirde müdür, eğitim ve öğretim işlerini yardımcılara dağıtarak görevlerini yazılı olarak bildirir. Müdür yardımcıları, bu işlerin noksansız yapılmasından birinci derecede sorumlu olmakla beraber, kendilerine ayrılan görevler ne olursa olsun, okulun disiplin ve düzeninden, bina ve eşyanın korunmasından ve temizliğinden de aynı derecede ve hep birlikte sorumludurlar.

Madde 22 - Nöbetçi öğretmenin görevi:

a) Okulda çalışan her öğretmen, idarece düzenlenen çizelgeye göre nöbet tutar. Nöbetçi öğretmen hiçbir suretle görevinden ayrılamaz.

b) Nöbet bir günlüktür, okulun özelliğine göre belirli saatte nöbetçi öğretmen nöbeti devir alır ve belirli saatte devreder.

c) Okulun, temizlik, düzen ve disiplin işleriyle yakından ilgilenir. Hizmetlilerin çalışmalarını düzenler, görülen noksanları önleyici tedbirler alır.

d) Öğrencileri zamanında yatırıp, kaldırır, sabah, temizliklerini yaptırır, gece bekçilerini kontrol eder.

e) Günlük tabelaya esas olmak üzere yoklamaları titizlikle yapar. İzinli, görevli, hasta veya başka sebeplerle okuldan ayrılmış olan öğrencilere ait mevcut pusulalarını doğru bir şekilde düzenleyerek idareye verir.

f) Ambara giren erzak, eşya ve malzemenin teslim alınmasında, erzakın tabelaya göre ambardan çıkarılmasında, aşçıya tesliminde ve ambarın kapanmasında hazır bulunur.

g) Ambardan çıkan erzakı her hangi bir şekilde bozuk görürse durumu bir tutanakla idareye bildirir.

h) Yemeklerin vaktinde hazırlanmasına, temiz ve özenle pişirilip dağıtılmasına gözcülük eder.

ı) İlgililerin haberi ve izni olmadan hiç bir eşyanın okul dışına çıkarılmamasını sağlar.

j) Kalorifer veya sobaların zamanında yakılıp söndürülmelerini sağlar. Yangından korunma yönetmeliğinin gerektirdiği tedbirleri alır.

k) Gezi ve başka sebeplerle tek tek veya toplu olarak okuldan ayrılacak öğrencilerin beraberlerinde götürmelerine lüzum görülen ihtiyaç maddelerini hazırlatır.

l) Bayrak törenlerinin zamanında ve ciddiyetle yapılmasını sağlar.

m) Nöbeti sırasında hemen müdahaleyi gerektiren olayları derhal idareye bildirir. Gördüğü noksanları ve aldığı tedbirleri ayrıca nöbet defterine not eder.

n) Ders, iş ve çalışma zamanlarında boş öğrencileri kovuşturur.

Madde 23 - Sınıf öğretmenlerinin görevleri:

a) Sınıf öğretmenleri İlkokullar Yönetmeliğinin 101 ila 116. maddelerinde sayılan hususlara uymakla yükümlüdürler.

b) Pansiyon hayatının gerekli kıldığı ek işleri usulüne uygun olarak yaparlar.

c) Sınıflarındaki öğrencilerin sağlık ve beslenme durumları ile yakından ilgilenirler.

d) Sınıf öğretmeni, lüzumu halinde rehber öğretmen ve grup öğretmeni görevlerini de yapar ve bunlardan sorumludurlar.

Madde 24 - Öğretmenler Kurulunun görevleri:

Öğretmenler Kurulu okulun bir eğitim ve öğretim organıdır. Okul öğretmenlerinden ve pansiyon doktorundan teşekkül eder. Toplantılar okul müdürünün başkanlığında ve yılda üç defa (Öğretim yılı başında, ikinci dönem başında ve yıl sonunda) gereği halinde müdürün çağrısı ile yapılır. Kurul:

a) Eğitim ve öğretimin genel gidişini gözden geçirir.

b) Gelecek çalışmalar için gösterilen temennileri tesbit eder ve inceler.

c) Üst makamlarca ve okul idaresince verilen konuları görüşür karara bağlar.

d) Kararlar kurulda bulunan öğretmenlerce imza edilir.

Madde 25 - Rehber öğretmenin görevleri:

a) Sınıf öğretmenleri ile görüşerek problemli ve rehberliğe muhtaç öğrencileri tesbit eder.

b) Her öğrenci için ayrı dosyalar tutar, onlar hakkında gerekli bilgileri toplar ve kaydeder.

c) Problemli öğrencilerle ve velileriyle mülakatlar yapar, problemlerin sebeplerini araştırır.

d) Kendine ayrılan öğrencileri, istek ve yeteneklerine uygun, zevk alabilecekleri işlerle meşgul eder, onları kovuşturur.

e) Problemi olan çocukları derste, işte yemekte oyunlarda ve yatarken izler.

f) Öğrencilerin problemlerini araştırmada anketler düzenler.

g) Öğrencilerin ilgi, eğitim, başarı, zeka ve yeteneklerini testlerle tesbit eder ve değerlendirir.

h) Edindiği bilgileri sınıf öğretmenine ulaştırır.

ı) Gerekli gördüğü öğrencilerin sosyal, ekonomik ve kültürel durumlarını evlerine giderek inceler, bu hususta notlar alır. Özel eğitime muhtaç ağır öğrenen ve üstün zekalı öğrencileri tesbit eder ve bunlarla ilgili tekliflerde bulunur.

j) Eğitsel kolların faaliyetlerini düzenler, denetler ve yürütmede sınıf öğretmenleriyle iş birliği yapar.

k) Cinsel uyanma döneminde bulunan öğrencileri, gözaltında bulundurur, onlara eğitsel rehberlik yapar.

l) Disiplin Kurulunun tabii üyesidir. Kurul toplantılarına katılır, olayların yorumunda ve ceza tertiplerinde fikrini söyler.

m) Öğrencilere verilen cezaların tepkilerini inceler, bu hususta raporlar düzenler.

n) Öğrencilerin mükafatlandırılması konusunda görüş ve tekliflerini bildirir.

o) Öğrencilerin arkadaşlık ilişkileri üstüne sosyometrik araştırmalar yapar, bunları yorumlar ve değerlendirir.

p) Okul müdürünün vereceği diğer eğitim ve öğretim işlerini görür.

Madde 26 - Grup öğretmenlerinin görevleri:

a) Grup öğretmenlerinin görevlerini, okul bünyesine göre okul müdürü düzenler.

b) Grup öğretmeni, sınıf öğretmeni ile yakın işbirliği yapar.

c) Sınıf öğretmenleri gibi sorumlu olduğu öğrencilerin eğitim, öğretim, sağlık ve beslenme işlerini yürütür.

d) Öğrencilerin günlük çalışmalarında karşılaştıkları eğitim ve öğretim sorunlarını çözmede yardımcı olur.

e) Öğrencileri ertesi günün derslerine hazırlar.

f) Okulun bünyesine göre okul müdürünün kendisine vereceği diğer işleri yapar.

Madde 27 - Pansiyon doktorunun görevleri:

a) Her öğretim yılı başında pansiyona yeni giren öğrencileri muayene ederek, akıl ve beden sağlığı bakımından devamlarını engel özürleri bulunup bulunmadığını açıklayan raporunu okul müdürüne verir.

b) Her ay yatılı ve gündüzlü bütün öğrencileri birer birer muayene ederek, sonuçlarını pansiyon hemşiresinin yardımı ile sağlık karnelerine geçirir. Sağlık durumları özenli bir bakıma ihtiyaç gösteren öğrencileri ayırarak kendilerine verilecek besinleri ve ilaçları tayin eder.

c) Prevantoryum ve sanatoryuma gönderilmeleri gereken öğrencilerin raporlarını düzenleyerek okul müdürüne verir.

d) Her gün okul müdürünün uygun göreceği saatte pansiyona gelerek idare tarafından muayeneye gönderilen öğrenci, memur ve hizmetlileri muayene ve durumlarını özel defterine kaydederek herbiri hakkında gerekli tedbirlerini alır. Okul müdürünün göstereceği lüzum üzerine memurları ve hizmetlileri evlerinde muayene eder.

e) Pansiyon revirini, eczanesini idare ve revirde yatan öğrencileri tedavi eder. Gerekli ecza ve ilaçların pansiyonda daima hazır bulundurulmasını sağlar.

f) Hastalanan öğrencinin hastalığının nev'ini ve devam müddetini tedavisi için alınan tedbirleri revir defterine günü gününe yazdığı reçeteler muhtevayıtını, numara ve tarih sırası ile reçete defterine geçirir.

g) Hastalığı hafif olanları revirde tedavi eder.

Uzun süre tedaviye muhtaç görülenlerle yüksek ateşli ve bulaşıcı hastalıklara tutulanları velilerinin yanına, yahut hastaneye, gerekiyorsa Prevantoryum ve Sanatoryuma gönderir.

h) Öğrenci ve hizmetlilerden, bulaşıcı hastalıkları tutulanları, vakit geçirmeksizin hükümet ve Belediye doktorluğuna bildirir.

ı) Pansiyonda yenilecek ve içilecek maddelerin, saflığına ve temizliğine dikkat eder.

j) Okul Müdürüyle ortaklaşa hazırlayacağı, yemek listelerinin altına imza eder. Yemeklerin sağlığa uygun, temiz ve iyi pişirilip pişirilmediğini sık sık kontrol eder.

k) Pansiyonun yemekhane; yatakhane ve diğer kısımlarını sık sık kontrol ederek alınmasını gerekli gördüğü sağlık tedbirlerini yazı ile okul müdürlüğüne bildirir.

l) Bizzat veya öğretmenlerle işbirliği yaparak, öğrencilerin sağlık bilgilerinin artırılmasına çalışır.

m) Okulun, salgın hastalıklar yüzünden, hükümet emriyle kapatılması halinde, pansiyonda alınması gerekli sıhhi ve idari tedbirleri yazı ile okul müdürlüğüne bildirir.

n) Ders yılı sonunda pansiyonun genel sağlık durumu ve ihtiyaçları, ders yılı içinde öğrenci arasında çıkan hastalıklarla alınan tedbirleri, öğrencilerin sağlığının korunması ve geliştirilmesi uğrunda yapılan çalışmaları bildiren bir rapor düzenleyerek okul idaresi tarafından hazırlanacak, yıllık raporla birlikte Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmek üzere, okul müdürüne tevdi eder.

o) Bulaşıcı bir hastalıktan kurtulan bir öğrencinin, okula tekrar devama başlaması getireceği rapora ve pansiyon doktorunun muayenesine bağlıdır.

Pansiyonda yaralanan, sakatlanan veya ağır surette hastalanan öğrenci hakkında şu yolda hareket olunur.

Keyfiyet hemen okul doktoruna bildirilir. Pansiyon doktoru bulunmadığı takdirde öğrenci en yakın doktora gönderilir. öğrencinin hastaneye kaldırılmasına lüzum gösterildiği halde, hastanın sarsılmadan ve hırpalanmadan en yakın bir hastaneye sür'atle taşınması ve yatırılmasını sağlar ve keyfiyeti telefon veya telgrafla velisine duyurur. Durum ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğüne arzedilir.

İşin disiplin kuruluna intikal etmesi gereken bir yönü varsa bu husus çabukça sonuçlandırılır.

p) Doktor, pansiyon hemşiresinin çalışmalarını düzenler ve denetler. Hemşirenin işe alınmasında ve işten çıkarılmasında fikrini belirtir.

Madde 28 - Pansiyon hemşiresinin görevleri:

a) Pansiyon doktorunun okul ve öğrenci sağlığı ile ilgili olarak vereceği bütün işleri görür.

b) Birdenbire hastalanan veya yaralanan öğrencilere ilk sağlık yardımını yapar.

c) Revirde yatan çocuklara pansiyon doktorunun tavsiyesine göre gerekli tıbbi ihtimamı gösterir.

d) Öğrencilerin sağlık ve sosyal durumları ile ilgili inceleme ve sonuçları sağlık fişlerine işler.

e) Revirin her türlü sağlık kurallarına uygun olarak temizlik ve düzenini sağlar.

Madde 29 - Sekreter ve Hesap Memurunun görevleri:

a) Müdür ve Müdür yardımcısının kendisine verdikleri yazı ve muhasebe işlerini yapar.

b) Maaş, ücret ve gider hesaplarını günü gününe işler.

c) Sarf evrakını kanun ve yönetmeliklere göre hazırlar, buna ait satma ve satınalma kararlarını dosyasında saklar.

d) Her ay sonunda ödeme, gider ve tahakkuk hesaplarını gösteren cetvellerini düzenler.

e) Okulun mutemetliğini yapar, öğretmen, doktor, memur ve ücretlilerin maaş ve ücret bordrolarını zamanında hazırlar. Parayı ilgili vezneden alarak gününde hak sahiplerine öder.

f) Ücret taksitlerini zamanında ve makbuz karşılığında alarak özel defterine işler. Zamanında ücret yatırmayanları okul müdürüne bildirir.

g) Mevcuda göre günlük tabelayı hazırlar.

h) Okul müdürünün vereceği diğer hesap ve kayıt işlerini yapar.

ı) Aylık ve yıllık devir cetvellerini hazırlar. Lüzumlu yiyecek ve malzemenin zamanında ambar ve depoda bulundurulmasını sağlar.

j) Ücretle tabelaya girecek olanların hesaplarını çıkarır.

Madde 30 - Ambar ve Ayniyat Memurunun görevleri:

a) Ayniyat ve ambar memuru gerek demirbaş eşyayı gerekse tüketim maddelerini tesellüm eder ve bunların korunmasından sorumludur.

b) Günlük tabela muhteviyatını tartıp görevlilere teslim eder. Çıkış pusulaları ile istenilen eşya ve malzemeyi vererek bunları defterine işler.

c) Ambarın iki kilidi bulunur. Bunlardan birinin anahtarı ambar memurunda diğerinin anahtarı da öğretmende bulunur.

d) Ayniyat memuru depo ve ambar hesaplarını, giriş çıkış fişleri ve tabelalarla belgelendirir, defterlerini belgelerinden işler.

e) Ambar ve deponun temizlik, düzen ve tertibinden sorumludur.

f) Ambar günün belli saati dışında müdürün muvafakatı olmaksızın açılamaz.

g) Ambar memuru, kadrolu devlet memuru değilse muayyen nisbette ve noterden tasdikli maddi kefalet göstermek zorundadır.

Madde 31 - Personelin Görevleri:

Okul hizmetlilerinin seçiminde ve çalışmalarında şu esaslar gözönünde bulundurulur:

a) Okula alınacak hizmetlilerin temiz ahlaklı ve hastalıksız olmaları, okuyup yazma bilmeleri şarttır.

b) Hizmetlilerin okul içinde üst ve başlarının, el, ayak ve yüzlerinin temiz bulunmasına, tırnaklarının kesilmiş olmasına önem verilir. Erkek işçilerin saç ve sakallarının kesilmiş olması, kadınların saçlarının da derli toplu bulunması gerekir.

c) İşçilere, temizlik işinin öğretilmesi ve bunların okul yapı ve eşyasının korunması işine alıştırılmış olmaları lazımdır.

d) Hizmetlilerden ödevine özürsüz olarak gelmeyenlerin gündelikleri verilmez. Ödevini iyi yapmayan hizmetliler önce uyarılır. Savsaması veya tembelliği devam eden işçilerin bir günlükten on beş günlüğe kadar gündelikleri kesilir veya bu gibiler usulüne göre işten çıkarılır.

e) Hizmetliler, sık sık okul doktoru tarafından muayene edilir, bulaşıcı hastalıklara tutuldukları anlaşılanların işlerine son verilir.

BÖLÜM IV

MALİ HUSUSLAR

Madde 32 - Bütçe:

a) Pansiyonlu okul müdürü her bütçe yılından en az bir ay önce hazırlayacağı gelir-gider bütçesini Milli Eğitim Müdürlüğüne sunar. Milli Eğitim Müdürlüğünce uygun görülen bütçeler il Daimi Encümeninin onayına sunulur.

b) Pansiyonlu okul müdürü bütçe döneminin sonunda pansiyonun kesin hesaplarını gösterir bilanço hazırlayarak Mart ayı içinde Milli Eğitim Müdürlüğüne sunar.

Madde 33 - Gelirler:

a) Pansiyon öğrenci ücreti pansiyonun gerektirdiği harcamalar ve çevresel rayiç gözönünde tutularak her ders yılı başında Valilikçe saptanır.

b) Ücret, biri ders yılı başında diğerleri Aralık ve Mart ayları başında olmak üzere üç taksitte alınır. Ancak mali durumların bu türlü peşin ödemeye elverişli okul müdürlüğünce tesbit edilenlerden aylık olarak da alınabilir.

c) İlk taksit ödenmedikçe öğrenci pansiyona alınmaz. Bundan sonraki taksitleri ait olduğu ayın 5. günü akşamına kadar yatırılmayan öğrencinin kaydı silinir. Bu gibi çocuklar 5 için yapılan harcamalar veli veya vasilerinden tahsil olunur.

d) Pansiyon müdür, öğretmen, memur ve hizmetlilerinin çocuklarına % 20 indirim yapılır. Pansiyonda birden fazla çocuğu bulunan öğretmen memur ve işçilerin de ikinci çocuklarına % 10 üçüncü çocuklarına % 15 oranında bir indirim yapılır.

e) Mevcudun % 2'sini geçmemek üzere fakir ve üstün zekalı oldukları usulünce saptanan çocuklar parasız olarak kabul edilirler.

f) Pansiyon öğrencilerinin giyecek, kitap ve kırtasiye masrafları ile harçlıkları veli veya vasilerine aittir.

g) Öğrencilerin ölümü veya pansiyondan her hangi bir sebeple ayrılması halinde hadiselerin vuku bulduğu ayı izleyen aylara ait ücret taksitleri veli veya vasiye iade olunur.

h) Yangın, deprem, hastalık vesair sebeplerle verilecek kısa süreli tatillerde, çocuğun pansiyonda kaydı devam ediyorsa taksitler tam olarak alınır.

ı) Başka bir pansiyonlu okula nakleden öğrencinin ayrıldığı okuldan artan ücreti, gittiği pansiyonlu okul hesabına geçirilir.

j) İlkokul pansiyonlarının gelirini, öğrenci velilerinden alınacak ücretlerle Özel İdare Bütçesinden alınacak yardım ödeneği, özel ve tüzel kişilerin yapacakları bağışlar teşkil eder.

k) Pansiyon öğrencilerinin yatıracakları ücret taksitleri pansiyonda parası karşılığında yemek yiyen gündüzlü öğrencilerle pansiyon müdür, müdür yardımcısı, öğretmen ve memur ailelerinin yemek paraları ve bağışlar, pansiyon hesap memurunca makbuz karşılığında tahsil olunur. İl bütçesinin nazım hesaplarına gelir ve bütçeye gider kaydedilmek suretiyle harcanmak üzere, Milli Bankalardan birinde açtırılacak karşılıklı ve faizli bir cari hesaba irsaliye ve tahsil müzekkeresiyle yatırılır.

l) Pansiyon hesap memuru tahsil ettiği paraları nihayet üç gün içinde bankaya yatırmakla yükümlüdür. Tatil günleri bu süreye dahil edilmez.

m) Pansiyonların gelir artığı ertesi yıla devrolunur.

Madde 34 -Giderler:

a) Özel İdare, Pansiyonlar adına bankaya yatırılan paranın % 95'ini nazım gelir % 5'ini de pansiyon tesis, eşya ve amortisman karşılığı olarak adi emanet hesabına gelir kaydeder. Pansiyonun bütün harcamaları kendi gelirinden ve usulüne göre yapılır. % 5'ler Milli Eğitim Müdürlüğünün göstereceği lüzum üzerine ve usulüne göre ödeme emrine bağlanarak harcanır.

b) Pansiyonu bulunan ilkokulun müdür, müdür yardımcısı ve öğretmeni olupda İlkokul Yönetmeliğinin çerçevesi dışında kalan ve pansiyonla ilgili gece hizmeti görenlere pansiyon bütçesinden İl Daimi Encümenince uygun görülecek miktarda ek görev ücreti verilir.

c) İlkokul pansiyonlarının muhasebe ve ayniyat işleri, Umumi, Muhasebeye ve ihale kanunu hükümlerine göre yürütülür.

Madde 35 - İl Yatılı Okullarının Bütçesi ve Diğer Mali Hususlar:

222 Sayılı Kanunla ödeneği il bütçesinden verilen yatılı okulların bütçeleri, il, bütçesinin Milli Eğitim bölümü arasında yer almak üzere mali yıl başından 4 ay önce okul müdürü tarafından Milli Eğitim Müdürlüğüne sunulur. Bu bütçenin gelir kısmı, bölümlere konan miktarlara göre saptanır. Bölümlere konan miktarlar, öğrenci mevcudu ile yılın rayici gözönünde bulundurularak Milli Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve İl Daimi Encümeninin bir öğrenci için tesbit edeceği birimlere göre hesaplanır.

Kesin hesap sonuçlarının, İl Daimi Encümenince onayından sonra yılı içinde harcanamayan paralar, o yatılı okul adına gelecek yıllar ihtiyaçları için Yıllık bütçesinin dışında hesabına kaydedilir. Bu paralar Milli Eğitim Müdürlüğünün kararı ile her türlü ihtiyaca sarfolunur.

222 Sayılı Kanuna göre yatılı-pansiyonlu ilkokulların onarımı, inşaat, demirbaş, ders araçları ve diğer ihtiyaçları için gerekli ödenek Milli Eğitim bütçesine de konur.

Madde 36 - Bir Yatılı-Pansiyonlu ilkokul bütçesi hazırlanırken gözönünde bulundurulacak hususlar:

Bölümler:

Yiyecek: Her yılın rayice dikkate alınarak bir nüfusa bir günde yedirilmesi gereken erzakın yıllık ortalaması kuruş olarak tesbit edilir.

Yakacak: Okul binası ve müştemilatı ile yemek pişirme, temizlik işlerine yetecek miktarda günün rayicine göre yıllık olarak hesaplanır.

Temizlik: Yılda nüfus başına harcanması gereken miktar saptanarak hesaplanır.

Aydınlatma ve Aydınlatma Malzemesi: Bir yıl içindeki harcamaya göre hesaplanır.

Çeşitli Malzeme: Bir yıl içinde yetecek miktara göre hesaplanır.

Demirbaş: Okul demirbaşının onarımı ve gerekli satınalmaları karşılayacak miktarda tesbit edilir.

Kitap-Kırtasiye: Öğrencilerin bir yıl içinde muhtaç oldukları kitap ve kırtasiyeye yetecek miktarda konacak prime hesaplanır.

Ders araçları ve gıda eksiklerinin sağlanması için öğrencilere ayda verilecek para; Ders araçları ve besin maddelerinin noksan olanlarının sağlanması için her öğrenciye ayda verilecek miktar üzerinden hesaplanır.

Yolluk: Görevli elemanların, çeşitli hizmetlerin görülmesi için hizmet yerlerinden ayrılmaları halinde zaruri masraf ve kanuni yolluklarının verilmesi için yeteri kadar ödenek konur.

Giyim: Öğrencilere verilecek elbise, ayakkabı, palto, önlük, çamaşır, yatak takımı vs. için bir yılda yetecek miktar tesbit edilerek hesaplanır.

Fazla mesai ücreti: Yatılı-pansiyonlu okulların müdür, müdür yardımcısı, sınıf, grup ve rehber öğretmenlere program ve yönetmelik dışındaki çalışmalarına karşılık Milli Eğitim Müdürlüğü teklifi ve daimi encümenin kabul edeceği miktarda ücret verilir.

Bu bölümlerden başka zaruret halinde yeniden bölümler açılması ve bu bölümlere ödenek konması ve aktarılması Milli Eğitim Müdürlüğünce İl Daimi Encümenine teklif edilir.

Yatılı okullar personel kadroları, İl Bütçesinin Milli Eğitim kadroları içinde yer alır.

Madde 37 - Muayene Komisyonu:

a) Muayene komisyonu müdür yardımcısının başkanlığında çalışır. Öğretmenler Kurulunda seçilecek iki öğretmen ile ambar memurundan teşekkül eder.

b) Satın alınan veya müteahhidince ambara getirilen yiyecek ve içecek maddeleri ile sair eşya ve malzemenin şartnamesine uygun olmasını gözetir. Muayene komisyonunca şartnamesine uygun bulunmayan yiyecek, eşya ve malzeme geri çevrilir. Durum, yazılı olarak okul müdürüne bildirilir.

Madde 38 - Tabelaya girecek olanlarla ilgili hükümler:

a) Maaşını, ücretini devletten veya okul bütçesinden alan okuldaki her görevli, tabelaya ücretsiz olarak dahil edilir.

b) Okula inceleme, teftiş ve tahkik sebebiyle gelen yetkililer ile ücretleri okul yardım derneklerince ödenen kurs öğretmenleri de tabelaya ücret alınmaksızın dahil edilirler.

c) Pansiyonda lojmanı bulunan ve burada sürekli oturan müdür, müdür yardımcısı, öğretmenler ve memurlarla, hizmetlilerin yanlarında bulunan eşleri, çocukları, ana-babaları ve diğer akrabaları ücret ödemek şartıyla tabelaya girerler.

d) İlgili Bakanlıklarla, müdürlükler tarafından etüd, kurs, kamp veya tetkik vs. için gönderilecek misafirler de ücretli olarak tabelaya alınabilirler. Bunun dışında olağanüstü ve düşünülmeyen haller karşısında ücret karşılığında tabelaya alınmaları gerekli görülecekler okul müdürünün izni ile alınabilirler.

e) Okulda ve pansiyonda görevli olan herkesin çamaşır ve yatak takımları parasız olarak yıkanır. Okulda yatıp kalkan müdür, müdür yardımcısı, öğretmen ve memurların yanlarında kalan ailelerinin çamaşırları da parasız yıkanır.

f) Okulda çamaşırhane veya çamaşırcı yoksa, rızası alınmak ve münasip bir ücret ödenmek suretiyle, çalışma saatleri dışında bu işler bir işçiye gördürülebilir.

g) (150 karar sayılı, 8.9.1981 tarihli değişik şekli) Gündüzlü kısımda bulunan yatılı-pansiyonlu okullarda görevli öğretmen ve personel çocukları da ücretli tabldot karşılığı okula kaydedilirler.

Madde 39 - Disiplin İşleri:

a) Pansiyonlu ilkokullarda disiplin işleri İlkokul Yönetmeliğinin bu husustaki hükümleri gereğince yürütülür.

b) Genel gidişi ve davranışı bakımından diğer öğrenciler için zararlı olacağına kanaat getirilenlerin, disiplin kurulunca gündüzlü bir okula nakledilmelerine karar verilir.

BÖLÜM V

Madde 40 - Beslenme İşleri:

a) Yatılı-pansiyonlu okullarda tabelalar, ekli rasyon cetveline göre düzenlenir.

b) Yemek listeleri okul müdürü ile okul doktoru tarafından ortaklaşa hazırlanır. Listenin hazırlanmasında ekli rasyon cetveline göre kalori ve vitamin ihtiyacı ile birlikte mümkün olan hallerde öğrencilerin arzuları da dikkate alınır.

c) Okul revirinde tedavi altında bulunanlarla sağlıkları yönünden bakım ve ayakta tedaviye muhtaç olan öğrencilere okul doktorunun uygun göreceği veya gündelik yemeklere ek olarak verilmesine lüzum göstereceği yemekler, revirde yedirilmek şartıyla verilebilir.

d) Yemekhane dışına yemek çıkarılamaz ve yemek zamanlarıdışında yemekhanede kimseye yemek verilemez. Okul revirinde yatan hasta çocukların yemekleri revire gönderilir.

e) Okulda lojmanı bulunan okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen veya memurların ücreti karşılığında tabelaya giren eş ve çocukları için, dağıtım sırasında çıkarılan yemeklerinin lojmanlarına gönderilmesi uygundur.

f) Okul mutfağına tabela dışında hiçbir yiyecek sokulamaz ve hasta yemeklerinden başka özel yemek pişirilemez.

BÖLÜM VI

Madde 41 - Müdür yardımcılarının ve öğretmenlerin tayinleri:

Yatılı-pansiyonlu ilkokullarda müdür, müdür yardımcısı ve sınıf öğretmenlerinden başka grup öğretmenleri ile rehber öğretmen bulunur.

Bu okullara atanacak öğretmenlerin seçiminde kurumun özelliği gözönünde tutulur. Sağlık durumları bozuk olanlarla, kurumun özelliği bakımından intibaksızlığı yetersizliği ve geçimsizliği görülenler bu okullara tayin edilemezler. Sonradan bu durumları doktor ve müfettiş raporları ile tesbit edilenler, okul müdürü veya ilköğretim Müfettişinin teklifi ile başka okula nakledilirler. Yeni tayin edilen öğretmenlerin başkaları ile geçimsizlikleri, kurumun özelliğini zedeleyici durumları olup olmadığı titizlikle araştırılır. YatılıPansiyonlu okullara atanacak öğretmenlerin durumları dairesince kurulacak, ilgili okul müdürünün de katılacağı bir komisyonda incelenir.

b) Müdür yardımcılarını müracaatçılar arasından okul müdürü kendisi seçip Milli Eğitim Müdürlüğüne teklif eder.

BÖLÜM VII

Madde 42 - Diğer işler: İş ve Tatil zamanları:

a) Yatılı-Pansiyonlu okullarda iş ve tatil zamanları ilkokullardaki gibi ilkokul yönetmeliği hükümlerine göre ayarlanır.

b) Boş zamanlar en faydalı şekilde kullanılır. Boş zamanların en az iki saati, etüd faaliyetlerine ayrılır geriye kalan saatlerde sosyal faaliyetler ve her türlü kurs çalışmaları yapılır.

c) Günlük ders, iş ve vakit cetveli okul müdürlüğünce ve okulun ihtiyacına uygun olarak hazırlanır.

Madde 43 - Çalışma Programları:

a) Okul müdürü her ders yılı başında okulun eğitim, öğretim ve yönetim işleri ile ilgili bir program yapar.

b) Okul müdürü yıllık çalışma programını, kendisini denetlemek görevli makam ve şahıslara talep halinde gösterir.

c) Pansiyonlu ilkokullarda geliri okul yararına harcanmak şartıyla yaz aylarında ve Okul yardım Derneklerince yönetilecek öğrenci dinlenme kampları açılabilir.

Madde 44 - İzin İşleri:

1) Öğrenci izinleri:

a) Okulun açık olduğu günlerde öğrencilere velilerinin isteği ve özürlerinin önemine göre senede bir haftayı geçmeyecek şekilde izin verilir.

b) Hastalık sebebiyle okula devam edemeyen öğrencilerin velileri durumu en geç üç gün içinde okul idaresine bildirmek zorundadırlar.

c) İzinli olmak veya hastalık sebebiyle okula devam edememek durumunda kalan öğrencilerin ücret taksitleri zamanında pansiyon veznesine yatırılır.

d) Hastalık sebebiyle devamsızlığı üç günü geçenler hasta olduklarını ve hastalıklarının bulaşıcı olmadığını tabip raporu ile belgelendirmeye mecburdurlar.

Madde 45 - Öğretmen İzinleri

Pansiyonlu ilkokullarda öğretmenler izinlerini 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 45. maddesi uyarınca kullanırlar.

Madde 46 - Personel İzinleri:

a) Yatılı-pansiyonlu ilkokulların memur ve hizmetlileri yıllık izinlerini okul müdürünün düzenleyeceği bir sıraya göre ve yılda (15) gün (Yol hariç) olarak kullanırlar.

b) Memur ve hizmetli izinleri, okul müdürünün teklifi ve Valilik onayı ile kullanılabilir.

Madde 47 - Bina Durumu:

a) Pansiyonlu ilkokullarda müdür, müdür yardımcısı, öğretmenler, memur, hizmetli ve öğrencilerin her türlü ihtiyacına yetecek yerler, okul müdürlüğünce tesbit ve tayin olunur.

b) Okul Müdürünün okulda geceli gündüzlü bulunması uygundur. Bu itibarla okul binasında bir müdür lojmanı ayrılır. Kira hususunda 222 sayılı kanun hükümleri uygulanır.

c) Müdür yardımcıları ve öğretmenleri okulda kalmalarında fayda görüldüğü takdirde okul müdürünün teklifi ve Valilik onayı ile kendilerine yetecek yatma yerleri verilir.

Madde 48 - Yatılı-pansiyonlu okullarda aşağıdaki defter ve dosyalar tutulur. (*)

1 - Öğrenci kütüğü

2 - Öğretmen sicil defteri

3 - Demirbaş eşya, kitaplık defteri

4 - Ambar defteri

5 - Depo defteri

6 - Eşya dağıtım defteri

7 - Karar defteri

(*) Maddenin uygulanmasında 2 sayılı, 19.1.1987 tarihli "Okullarda Tutulan Defter, Dosya ve Çizelgeler, Yürürlükten Kaldırılan Defter ve Belgeler ile Kırtasiyeciliğin Azaltılması Yönünde Yapılacak İşler" Konulu Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının kararı esas alınır.

8 - Ödenek defteri

9 - Avans ve kredi defteri

10 - Revir defteri

11 - İlaç sarfiyat defteri

12 - Ders, karne ve yoklama defteri

13 - Diploma defteri

14 - Maaş ücret ve tahakkuk defteri

15 - Gelen-giden evrak defteri

16 - Ayniyat tesellüm makbuzu

17 - Öğrenci dosyaları

18 - Vezne makbuzu

19 - Öğrenci sağlık karneleri

20 - İstatistik cetvelleri

21 - Müfettiş raporları dosyası

22 - Mevcut defteri

23 - Raporlar dosyası

24 - Kayıt silme cetvelleri dosyası

25 - Nöbet çizelgeleri dosyası

26 - Çalışma programları dosyası

27 - Öğretmen, memur ve hizmetliler dosyası

28 - Ziyaret defteri

29 - Teftiş defteri

30 - Öğretmenler kurulu, disiplin kurulu karar defteri

31 - Velilerle haberleşme dosyası

32 - Nakil, tasdikname cilt veya koçanları

33 - Gizli yazı dosyası

34 - Seferberlik dosyası

35 - Ambar kontrol defteri

36 - İstek pusulası

37 - Taksit defteri

38 - İlkokul yönetmeliğinin gerektirdiği diğer defterler.

Madde 49 - 2287 Sayılı Kanunun 9. maddesine göre hazırlanan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 50 - Bu yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı yürütür.