YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ (*)
MEB Karar Sayısı ve Tarihi: 150 - 20.7.1979

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2287 / 1739 - 24.6.1973
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 7 Ağustos 1979 - Sayı: 16720

 

(*) 1 - Bu yönetmeliğin aşağıda belirtilen yönetmeliklerin kapsamına giren maddeleri adı geçen yönetmeliklerin hükümlerine göre uygulanır.

- 23.10.1995 tarih, 2441 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "MEB'na Bağlı Kurum Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği"

- 3.6.1991 tarih, 20890 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "MEB Sicil Amirleri Yönetmeliği" ve değişiklikleri.

2 - Bu yönetmeliğinin mesleki eğitim ile ilgili hükümleri, 3.7.2002 tarih ve 24804 sayılı R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin 315. maddesinin c bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.

BİRİNCİ KISIM

BAŞLANGIÇ

Kapsam:

Madde 1 - Bu Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurumların kuruluş, yönetim, eğitim ve öğretim işleri ile bu kurumlardaki görevlilerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel hükümleri kapsar.

Dayanak:

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Anayasa'nın 50. ve 113. maddeleri ile 2287 sayılı yasanın 9.maddesi ve 1739 sayılı yasanın ilgili hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

Deyimler:

Madde 3 - Aksi belirtilmedikçe, bu yönetmelikte geçen:

"Bakanlık" sözünden, Milli Eğitim Bakanlığı;

"Genel Müdürlük" sözünden, Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü,

"Başkanlık" sözünden, Halk Eğitimi Başkanlığı,

"Merkez" sözünden, Halk Eğitim Merkezi,

"Kurumlar" sözünden, Halk eğitimi Başkanlığı, Halk Eğitimi Merkezi ve Eğitim Odası;

"Müdür" sözünden, Halk Eğitimi Merkez Müdürü;

"Öğretmen sözünden, Kurumda kadrolu aday-asli olarak ders okutmakla görevli öğretim elemanları;

"Uzman ve Usta Öğretici" sözünden, sözleşmeli veya ek ders görevi ile görevlendirilecek öğretim elemanları;

"Enstitü" sözünden, Yaygın Eğitim Enstitüsü;

"Uzman-Uzman Yardımcısı" sözünden, Milli Eğitim Müdürlüğü Uzmanlık Bürosunda görevli uzman veya uzman yardımcıları; anlaşılır.

Başlıklar:

Madde 4 - Bu yönetmeliğin madde kenar başlıkları yalnız ilgili oldukları maddelerin konusu ve maddeler arasındaki sıralama ile bağlantıyı göstermekte olup yönetmelik metnine dahil değildir.

İKİNCİ KISIM

MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİ DÜZENLEYEN GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNUNA GÖRE TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI VE TEMEL İLKELERİ

Genel Amaçlar:

Madde 5 - Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,

a) Atatürk inkilâplarına ve Anayasının başlangıcında ifadesini bulan Türk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli ahlâki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan milli, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

b) Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

c) İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte, iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hazırlandırmak ve nihayet Türk milletinin çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

Temel İlkeler:

Madde 6 - Türk Milli Eğitiminin temel ilkeleri,

a) Genellik ve eşitlik:

Eğitim kurumları dil, ırk cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

b) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları:

Milli Eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.

c) Yöneltme:

Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler.

Milli Eğitim sistemi, her bakımdan bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve objektif ölçme ve değerlendirme metodlarından yararlanılır.

ç) Eğitim hakkı:

Temel eğitim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.

Temel eğitim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kaabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.

d) Fırsat ve imkân eşitliği:

Eğitimde kadın, erkek, herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlanır.

Maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.

Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.

e) Süreklilik:

Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir.

f) Atatürk inkılâpları ve Türk Milliyetçiliği:

Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü ğitim faaliyetlerinde Atatürk İnkılâpları ve Anayasasının başlangıcında ifadesini bulmuş olan Türk Milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlâk ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile, evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine önem verilir.

Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla Milli Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.

g) Demokrasi eğitimi:

Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Anayasa'da ifadesini bulan Türk Milliyetçilğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikte günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez.

ğ) Laiklik:

Türk eğitiminde lâiklik esastır.

Din eğitimi ve öğrenimi ancak kişilerin kendi isteği ve küçüklerin de kanuni temsilcilerinin isteğine bağlı olarak verilir. Bu istek kayıt esnasında veliler tarafından okul idaresine yazılı olarak bildirilir.

h) Bilimsellik:

Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metodlarıyla ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir.

Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır.

Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları, gereğince donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi bakımdan teşvik edilir ve desteklenir.

ı) Planlılık:

Milli eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim insangücü-istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir.

Mesleklerin kademeleri ve her kademenin ünvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir.

Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç-gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tesbit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır.

i) Karma eğitim:

Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkân ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.

j) Okul ile ailenin işbirliği:

Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır.

Bu maksatla kurulacak okul-aile birlikleri, maddi imkânlardan yoksun öğrenciler ile okulun veya okul tarafından seçilecek kardeş okulların zaruri ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere her çeşit yardım ve bağış kabul edebilir.

Yardım ve bağılşların alınma, sarfedilme ve denetleme şekil ve esasları Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

k) Her yerde eğitim:

Milli Eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel kurumlarında değil aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır.

Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri, Milli Eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından Milli Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir.

İKİNCİ BÖLÜM

YAYGIN EĞİTİM

Tanım:

Madde 7 - Yaygın eğitim, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış bireylere; gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak için örgün eğitimin yanında veya dışında onların; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte, çeşitli süre ve düzeylerde yaşam boyu yapılan eğitim-üretim-rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tümüdür.

Amaç ve İşlevler:

Madde 8 - Yaygın eğitimin amaç ve işlevleri Anayasa ilkelerine, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, planlı kalkınma erekleri, toplumun yapısal özellikleri ve gereksinimleri doğrultusunda bütün bireylere:

a) Okuma-yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim olanakları hazırlamak;

b) Ulusal bütünleşmeye ve yurttaşlık görevini bilinçli yapmaya yönelik, Atatürk devrimleri doğrultusunda özgürlükçü demokrasiyi güçlendirici, herkesin düşüncesini, kişiliğini ve yeteneklerini geliştirici biçimde eğitim çalışmaları yapmak;

c) Çağımızın bilimsel, teknolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim olanakları hazırlamak;

ç) Toplum kalkınması için kamusal, özel ve yerel kaynaklar harekete geçirilerek, kalkınma projelerine halkın katılımını sağlayıcı önlemler almak;

d) Kalkınmayı engelleyen davranış düşünce ve değerleri değiştirerek, ulusal kalkınmayı en geniş ölçüde destekleyici ekonomik ve toplumsal içerikli projelerin başarıya ulaşması için elverişli ortamı yaratıcı eğitim çalışmaları düzenlemek ve bu türlü çalışmalara katılmak;

e) Ulusal kültür değerlerinin korunması, dünya kültürüne açık olarak geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak;

f) toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenmeğe yönelik alışkanlıklar kazandırmak;

g) Tarım ve endüstri kesimindeki yeni teknoloji ve tekniklerin tanıtılmasına, yeni hizmet alanlarının geliştirilmesine, işsiz ya da istemediği işlerde çalışanların gelir getirici ve yaşam düzeylerini yükseltici beceriler kazanmalarına yardımcı olmak;

ğ) Yöresel özelliklere ve gereksinimlere göre eğitim-üretim-istihdam-pazarlama ve örgütlenmeğe yönelik çalışmalar yapmak;

h) Kırsal kesimden kente göçenlerin yeni ortama uyum sağlamalarına ve gecekondularda yaşayan yurttaşların ekonomik, toplumsal ve kültürel sorunlarının çözümüne dönük eğitim çalışmaları yapmak;

ı) Endüstrileşmenin gereksinimi olan işgücünün yetiştirilmesine yardımcı olmak için mesleki teknik içerikli eğitim çalışmaları yapmak;

i) Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırma olanağı sağlamak;

j) Halk sağlığının korunması, aile planlaması; sivil savunma, sağlıklı konuta kavuşma, iyi bir üretici ve tutumlu bir tüketici olma niteliğini kazandırıcı çalışmalar yapmak;

k) Boş zamanları sosyal ve kültürel etkinliklerle değerlendirmeye yönelik eğitim çalışmaları yapmaktır.

İlkeler:

Madde 9 - Yaygın eğitimin temel ilkeleri, Milli Eğitimin genel amaçları ve temel ilkeleri ile bu yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki biçimde sıralanır;

Yaygın eğitim hizmetleri,

Herkese açıklık :

a) Herkesin yararlanabileceği biçimde götürülür.

Gereksinime dönüklük :

b)Bireysel ve toplumsal gereksinimlere uygun olarak götürülür.

Süreklilik :

c) Bireylerin yaşam boyu yararlanabilecekleri biçimde düzenlenir.

Bilimsellik :

ç) Her derece ve türdeki program ve uygulamalar bilimsel araştırmalara dayalı olarak sürekli biçimde geliştirilir ve yenilenir.

Planlılık, sunu-istek :

d) Kalkınma ereklerine uygun olarak ve üretim-eğitim-insangücü-istihdam ilişkileri dikkate alınarak üretken yaygın eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır.

Yenileme ve gelişmeye açıklık :

e) Programlar, öğrenme-öğretme yöntemleri ile ders araç-gereçleri bilimsel ve teknolojik esaslara, yeniliklere, çevre ve ülke gereksinimlerine göre sürekli olarak geliştirilir.

Gönüllülük :

f) Çalışmalarda birey ve toplumun isteyerek katılmaları esas alınır.

Mali destek :

g) Amaçları gerçekleştirmek üzere genel bütçe dışında yapılacak her türlü yardım ve bağışları alma, harcama ve denetleme; halk eğitimi hizmeti yapan dernek ve benzeri kuruluşlarca tüzüğüne uygun olarak yapılır.

Her yerde eğitim :

ğ) Amaçlar, düzenli ve programlı olarak yalnız kamu kurumları ve özel kurumlarda değil aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, heryerde ve her fırsatta gerçekleştirilir.

Bütünlük:

h) Örgün eğitim ile birbirlerini tamamlayacak ve destekleyecek, gerektiğinde aynı nitelikleri kazandırabilecek biçimde birbirlerinin her türlü olanaklarından yararlanabilecek bir bütünlük içersinde düzenlenir.

Eşgüdüm :

ı) Aynı alanda hizmet yürüten çeşitli kamusal, özel ve gönüllü kuruluşlararasında, eşgüdüm ve işbirliği oluşturularak etkililik ve verimlilik sağlanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

KURUMLAR

Tanımlar:

Madde 10 - Yaygın eğitim kurumları, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ile yaygın eğitimin amaç ve işlevlerini gerçekleştirmek için il, ilçe, köy-kent, bucak ve köylerde açılabilen; örgün eğitim kurumları ile birbirini tamamlayacak ve birbirinin her türlü olanağından yararlanabilecek bir bütünlük içinde örgütlenen; gerektiğinde, devam edenlere aynı nitelikleri kazandırabilen eğitim kurumlarıdır.

BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Halk Eğitimi Başkanlığı

Madde 11 - Milli Eğitim Müdürlüğü, örgün eğitimde olduğu gibi ildeki yaygın eğitim kurumlarının da yönetim ve denetim üst organı olup; bünyesinde yaygın eğitim etkinliklerinin yürütülmesini sağlayacak Halk Eğitimi Başkanlığı bölümü kurulur.

İKİNCİ BÖLÜM

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ

Tanıtım:

Madde 12 - Halk Eğitimi Merkezleri, illerin merkez ve diğer ilçeleri ile köykent merkezlerinde Bakanlıkça açılan yaygın eğitim kurumlarıdır.

Kuruluş:

Madde 13 - Merkezler, aşağıda belirtilen ölçütlere göre bağlı köy ve kasabalarla birlikte toplam nüfusu;

a) 50.000 e kadar olan ilçelerde ve köy-kentlerde en az bir yönetim odası ile bir dersliği,

b) 50.000-200.000 arasında olan ilçelerde en az bir yönetim odası ile iki dersliği,

c) 200.000 den yukarı olan ilçelerde en az iki yönetim odası ile üç dersliği olan yapılarda açılır.

Bu yapılarda elektrik ve su tesisatı ile helâ bulunması aranır.

Gereksinim duyulduğunda, istenen ölçüt ve özelliklere sahip yapılar bulunamadığında, derslik sayılarında birer azaltma yapılabilir.

Kamu ve yerel yönetime ait yapılar bulunamadığında kiralık yapılarda da merkez açılabilir.

Hizmetlerin gereği gibi götürülemediği toplam nüfusu 400.000 in üzerindeki ilçelerde ikinci bir merkez açılabilir.

Yönetim:

Madde 14 - Merkez personeli ve ünvanları aşağıda belirtilmiştir:

a) Halk Eğitimi Merkezi Müdürü

b) Müdür Yardımcıları

(Merkezin bulunduğu ilçenin veya köy-kentin bağlı köylerle birlikte toplam nüfusu 50.000 den aşağı ise bir, 50.000-200.000 arası ise iki, 200.000 den yukarı ise üç müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Bu sayı, o merkezde uygulanan program türü ile öğretmen sayısı da gözönüne alınarak Bakanlıkça saptanır.)

c) Rehber öğretmeni

ç) Kurs öğretmeni

d) Uzman ve usta öğretici

e) Teknisyen

f) Diğer personel

Yapılacak Çalışmalar:

Madde 15 - Halk Eğitimi Merkezlerinde yaygın eğitimin temel ilkeleri doğrultusunda; bu yönetmeliğin 8.maddesinde sıralanan amaç ve işlevleri gerçekleştirmek için:

a) Okuma-yazma, eksik eğitimlerin tamamlanması için sürekli eğitim, yabancı dil ve benzeri etkinlikleri içeren okul dengi programlar;

b) Geleneksel kültür derlemeleri, sosyal-kültürel eğitim ve etkinlikleri, güzel sanatlar, çağdaş bilime uyum, yurttaşlık eğitimi ve benzeri konuları içeren öğretim programı dışı etkinlikler,

c) Meslek öncesi eğitimi, yeni bir meslek edinmeyi, çok yönlü iş eğitimini, endüstri içinde öğretimi, büro etkinlikleri ile yönetimi ve benzeri konuları içeren ekonomik ve teknik öğretim programları;

ç) Mevsimlere göre tarımsal teknik eğitimi, ev ekonomisini, kooperatifçilik ve toplum kalkınması, çevre sorunları ile doğa korunması ve benzeri konuları içeren kırsal ve toplumsal kalkınma programları;

d) Turizm, sivil savunma, halk sağlığı, hizmet-içi eğitim ile iş-kredi-pazar bulma gibi konuları içeren diğer programlar kurs, seminer, konferans, açık oturum, panel, sempozyum, gösteri ve benzer yöntemlerle uygulanır.

e) Yerleşik-durağan ve gezici kitaplıklar kurma, periyodik yayımlar yayınlama, eğitim araç- gereçleri sağlama ve dağıtma, yörenin özgeçmişine ait olayları tarihi gelişme süreci içinde derleme ve yayınlama, yörede yetişmiş ünlü kişilerin biyografilerini hazırlama ya da hazırlanmasını özendirme ve destekleme gibi yayın çalışmalarına yer verilir.

f) Ulusal ve yerel bayramlar ile belirli gün veya haftalar, çevreye özgü olumlu gelenekler ile kültür değerleri tanıtılır, korunur ve yaşatılır.

g) Gereksinime göre geziler, yaraşmalar ve sergiler düzenlenir.

ğ) Genel eğitim veren okullar, özel dershaneler; tarım-sanayii, hizmet kesimleri ve gönüllü kuruluşlar arasında eşgüdüm ve işbirliği sağlanır, etkinliklere olanaklar ölçüsünde katılınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EĞİTİM ODALARI

Tanım:

Madde 16 - Eğitim Odaları, köy, kasaba ve Halk Eğitimi Merkezi bulunmayan köy- kentlerde açılan yaygın eğitim kurumlarıdır.

Amaç ve İşlevler:

Madde 17 - Eğitim Odalarının amaç ve işlevleri yaygın eğitimin amaç ve işlevleri doğrultusunda;

a) Kırsal alan veya yörenin sosyo-ekonomik gelişmesi ve kalkınması için eğitim gereksinimini uyarmak ve eğitim desteği sağlamak;

b) Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma, örgütlenme, anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak;

c) Boş zamanların anlamlı bir biçimde değerlendirilmesi için, kültürel ve diğer konularda hizmet götürülen kesime olanak hazırlamak;

ç) Halkın yaşam düzeyini yükseltici nitelikte eğitim etkinlikleri yapmak;

d) Diğer kalkınma öğelerinin işbirliği ile sosyal değişme sürecini geliştirmektir.

Kuruluş:

Madde 18 - Eğitim Odaları, yörenin gereksinimlerini karşılamak üzere o yöre halkının isteği ve başvurusu, alan çalışmalarından sorumlu merkez müdür yardımcısının yerinde yapacağı araştırma ve inceleme sonunda hazırlayacağı rapora göre, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün önerisi üzerine; köy tüzel kişiliğine, belediyeye, hazineye, özel idareye, vakıflara, tarım kredi kooperatifi ya da benzeri diğer kurumlara ait yapılarda Valilikçe açılır.

Eğitim Odası açılacak yapının, ait olduğu kurum ya da kuruluşlarca, süresiz kirasız ayrılmış olması zorunludur.

Yönetim:

Madde 19 - Eğitim Odası Yönetim Kurulu, aşağıdaki üyelerden ve en az üç kişiden oluşur.

a) Belediyesi olan yerlerde Belediye Başkanı, olmayan yerlerde Muhtar (doğal üyeler olarak),

b) Her dereceli okul müdürleri, (aynı tür okulun birden fazla olması halinde bu okul türü müdürleri, aralarından seçecekleri birer müdürle temsil edilirler.)

c) Okul müdürleri tarafından seçilecek bir bayan öğretmen (varsa),

ç) Bir din görevlisi (birden fazla olması halinde aralarından seçecekleri bir din görevlisiyle temsil edilirler.)

d) Diğer kamu görevlilerinin aralarından seçecekleri bir temsilci (varsa),

e) Mevcut kooperatif yönetim kurullarını temsilen bir üye,

Yönetim Kurulu, Eğitim Odasının açılmasına Valilikçe izin verilmesinden sonra en geç bir ay içinde oluşturulur ve işbölümü gerçekleştirilir.

Bu çalışmalar için gerekli eşgüdüm ve işbirliği Halk Eğitimi Merkezince sağlanır.

Yönetimde İş Bölümü:

Madde 20 - Halk Eğitimi Merkezi Müdürü ya da alan çalışmalarından sorumlu müdür yardımcısının gözetiminde yapılacak ilk toplantıda yönetim kurulu üyeleri arasından bir başkan, bir yazman, bir sayman seçilerek işbölümü yapılır.

Türlü nedenlerle eksilen üyelerin yerine 19.maddede açıklanan yöntemle yenileri seçilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri:

Madde 21 - Eğitim Odası Yönetim Kurulu'nun başlıca görevleri şunlardır:

a) Yörenin sorunlarını ortaya çıkararak saptar, önem sırasına koyar, bu sorunların çözümüne yardımcı olacak eğitim etkinliklerini belirler;

İlgi duyulan alanlara göre var olan olanak ve fırsatları bu alanda kullanır;

Yukarıdaki esaslara göre kısa dönem çalışma programları hazırlar;

b)Çalışma programı için gerekli giderler ile bina, donatım ve işletme giderlerinin karşılanması için köy ihtiyar kuruluna veya belediye meclisine öneride bulunur;

c) Sağlanan bütçe olanakları ile uygulanacak çalışma programını Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne onaylanmak üzere sunar;

Çalışma yılı sonunda da yıllık çalışma raporunu Halk Eğtimi Merkezine gönderir:

ç) Okul yönetimleri, örgün eğitim kurumlarında devamsızlık gösteren öğrenci aileleri ile ilişki kurarak okula devam ettirilmelerini özendirir.

d) Toplumun kalkınması ve gelişmesi için işbirliği etkinliklerini düzenler, yöredeki çeşitli kuruluşlardan eğitim-öğretim personeli; teknisyen, yayınlar ile gerekli, araç-gereç yardımı konusunda istekte bulunur;

e) Eğitim odasından halkın kolaylıkla sağlıklı biçimde yararlanmasını sağlayacak önlemleri alır;

f) Eğitim odasında yapılacak çalışmaların etkinliğini artırmak, yaymak ve geliştirmek için Halk Eğitimi Merkezi ile sıkı bir işbirliği kurar;

g) Çalışma programına alınan etkinlikleri uygular, izler ve sonuçlandırır.

Yapılacak Çalışmalar:

Madde 22 - Eğitim odalarında bu yönetmeliğin 17.maddesinde sıralanan amaç ve işlevler doğrultusunda ve merkezce yürütülen eğitim etkinliklerinin olanaklar ölçüsünde uygulanması yanında:

a) Temel bilgi, okuma-yazma, teknik ya da üretime yönelik beceriler kazandırmak için kısa ve uzun süreli kurslar düzenlenir;

b) Üretim, sağlık (nüfus planlaması, koruyucu hekimlik, temizlik, aşı vb.), tarım, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, ekonomi, hukuk sosyal ve kültürel konularda konferans ya da grup tartışmaları düzenlenir;

c) Radyo ve televizyon kulüpleri kurularak dinlenen ya da seyredilen programlarla ilgili tartışmalar düzenlenir;

ç) Etkinliklerin çevreye duyurulması ve yayılması için eldeki olanaklardan iyi bir iletişim yöntemi bulunur, duvar gazetesi yayınlanır;

d) Okuma alışkanlığı kazandırmak üzere kitaplık ya da okuma köşeleri kurulur, afişler bastırılır;

e) Yörenin geçmişine ait olaylar tarihi gelişme süreci içinde derlenir ve yayınlanır;

f) Çevreye özgü olumlu gelenekler ile kültür değerleri (gelenekler, görenekler, yerel festivaller, panayırlar, el sanatları, kermesler, halk oyunları vb.) korunur, yaşatılır ve geliştirilir;

g) Ulusal kültür değerleri (bayramlar, belirli gün ve haftalar) korunur, tanıtılır ve yaşatılır;

ğ) Çevrenin gereksinimi bulunan (kooperatif kurma, yol yapımı, gübreleme, fidan dikimi, aşılama, su getirme, helâ yapımı, hasat toplama vb.) toplumsal çalışmaların imece yöntemi ile gerçekleştirilmesi özendirilir;

h) Çevrede bulunan fabrikalara, Devlet Üretme Çiftliklerine, örnek çiftliklere, tarihsel eserlere, müzelere ve benzeri yerlere geziler düzenlenir;

ı) Halk Eğtimi Merkezinin etkinliklerine olanak ölçüsünde katılım sağlanır;

i) Yörede bulunan Kaymakam, muhtar ile eğitim, sağlık, tarım, veteriner ile din ve benzeri kamu kuruluş temsilcileri ya da diğer ilgili gruplar ile işbirliği yapılarak etkinliklerin bir bütünlük içerisinde yürütülmesi sağlanır.

Bütçe:

Madde 23 - Eğitim Odasının bütçesi:

a) Köy ya da Belediye bütçelerine konulan ödenekler,

b) Genel ve Özel İdare bütçelerinden yapılan yardımlar,

c) Özel ve tüzel kişilerle kurumların yapacağı yardımlar,

ç) Bağışlar ve diğer gelirlerden oluşur.

Bağışların kabul edilip, edilmemesi yönünden kurulunun kararına bağlıdır. Ancak bağışı yapanın istekleri bu konudaki yönetim kurulu kararı, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olmalıdır.

Harcamalar, yönetim kurulu kararı ile fatura veya senet karşılığında yapılır. Mali konularda başkan ve sayman birlikte sorumludur. Sarf evrakı usulüne göre saklanır.

Tutulacak Defterler:

Madde 24 - Eğitim Odalarında:

a) Yönetim kurulu karar defteri,

b) Demirbaş eşya kayıt defteri,

c) Kitaplık kayıt defteri,

ç) Ödünç kitap verme defteri,

d) Gelir-gider kayıt defteri,

e) Gelen-giden evrak defteri,

f) Gereksinim duyulacak diğer defter ve dosyalar tutulur.

Sorumluluk:

Madde 25 - Eğitim Odası yönetim kurulunda görev alan muhtar belediye başkanı, eğitim görevlisi kurumun en iyi bir biçimde çalışma ve işleyişi ile bina ve demirbaş eşyaların korunmasından birinci derecede sorumludurlar.

Bu konu mülki idare amirleri ile örgün eğitim kurumlarının denetimi ile görevli müfettişlerin yörede yapacakları denetlemelerde ayrıca gözönünde tutulur.

Rehberlik ve Denetleme:

Madde 26 - Alan çalışmaları ile görevli merkez Müdür Yardımcısı ile rehber öğretmenler,

Eğitim odalarını gerektikçe ziyaret ederek etkinliklerin yürütülmesi ve uygulama sırasında karşılaşılan sorunların çözümünde rehberlik etmekle yükümlüdürler.

Eğitim odalarının genel durumu olanak bulundukça Halk Eğitimi Başkanı ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürünce denetlenir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

YÖNETİM

BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETİCİLERİN GÖREVLERİ

Milli Eğitim Müdürü:

Madde 27 - Milli Eğitim Müdürlerinin Yaygın Eğitim alanındaki görevlerinden başlıcaları şunlardır:

a) Milli Eğitim Müdürleri, İl İdaresi Yasası hükümleri doğrultusunda ilin, bir il idare şube başkanı ve bu sıfatla Milli Eğitim hizmetlerinde Bakanlık il örgütünün başıdır. Bu nedenle de yaygın eğitim etkinliklerinin planlaması, programlanması, yönlendirilmesi, yürütülmesi ve denetlenmesinden birinci derecede yetkili ve sorumludur.

b) Milli Eğitim Müdürü, bünyesinde bir Halk Eğitimi Başkanlığı bölümünü kurar. Bu bölüm Halk Eğitimi Başkanı tarafından (Milli Eğitim Müdürü adına) yönetilir. Bunun için gerekli araç-gereç ve personel gereksinimi Milli Eğitim müdürü tarafından sağlanır.

c) Milli Eğitim Müdürü, kadro ünvanı Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olan Halk Eğitimi Başkanının bu yönetmelikte belirtilen görevlerini etkili ve verimli bir biçimde yürütebilmesi için gerekli olanakları sağlar; gerekli konularda yazılı yetki devri yapar.

ç) İl düzeyinde yaygın eğitim etkinliklerinin yürütülmesi için gereksinim duyulduğunda Milli Eğitim Temel Yasasının 41.maddesi gereğince örgün eğitimin her türlü olanaklarından yararlanılır. Bu konuda eşgüdüm Milli Eğitim Müdürünce sağlanır.

d) İl düzeyindeki örgün eğitim kurumları ve Eğitim Araçları Merkezi Başkanlığı ile yaygın eğitim kurumları arasındaki eşgüdüm ve işbirliği esasları Milli Eğitim Müdürünce belirlenir. Bu esaslar doğrultusunda yapılacak çalışmalardaki işbölümü ilgili kurumlara bildirilir.

e) Milli Eğitim Müdürü, yaygın eğitim hizmeti yapan Bakanlık dışı diğer kurumlar ile Halk Eğitimi Başkanlığı arasında kurulması gereken diyaloğun başlatılması, eşgüdüm ve işbirliği içinde yürütülmesi ve başarı ile sonuçlanması için gerekli önlemleri alır, sonuçları izler,

f) Kırsal alana götürülmesi gereken yaygın eğitim hizmetlerinin etkililik kazanabilmesi için, köylerde hizmet gören öğretmenlerin konuya gereken önemi vermeleri ve özendirilmeleri yönünde ilköğretim Müfettişi ve ilköğretim Müdürleri ile Halk Eğitimi Başkanlığı arasındaki eşgüdüm ve işbirliği Milli Eğitim Müdürü tarafından yönlendirilir.

g) Genel nitelikteki Bakanlık emir ve genelgelerinin, yaygın eğitim kurumlarına da duyurulması Milli Eğitim Müdürünce gerçekleştirilir.

ğ) İl yaygın eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere, yerel yönetim bütçelerinden yeterince ödenek ayrılması için tüm önlemleri alır, izler ve sonuçlandırır.

Halk Eğitimi Başkanı:

Madde 28 - Kadro ünvanı Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olup, yardımcıların tüm hak ve yetkilerine sahiptir.

Halk Eğitimi Başkanı, bu yönetmelikte belirtilen görevleri ile il düzeyindeki tüm yaygın eğitim etkinliklerinin bir bütünlük içerisinde planlanmasından, programlanmasından, yürütülmesinden ve denetlenmesinden Milli Eğitim Müdürü adına yetkili ve sorumludur.

Halk Eğitimi Başkanının başlıca görevleri şunlardır:

a) Bakanlıktan gelen tüm genelge ve açıklamaları kurumlara ulaştırır;

b) Bakanlık ile kurumlar arasındaki haberleşme ve iletişimi yürütür;

c) Kurumlarca bir yıl sonraki yıl için planlanan proje ve kurslarda görev alacak personel sayısını nitelikleri ile birlikte Bakanlığa önerir;

ç) Dağıtım için il emrine atanan öğretmenlerin, aşağıda belirtilen komisyon kanalıyla ve kurumların gereksinimleri doğrultusunda; bu yönetmeliğe ekli puanlama cetveline göre il onayı ile yeni görev yerlerini belirler;

İl içi atama komisyonu, Milli Eğitim Müdürü ya da Halk Eğitimi Başkanının başkanlığında:

Merkez İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü, rehber öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir rehber öğretmen, kadın ve erkek kurs öğretmenlerinin kendi aralarından seçecekleri birer öğretmenden oluşur.

d) Kurumlardan önerilecek uzman ve usta öğretici gereksinimlerini karşılamak için gerekli girişimlerde bulunur, belirlenenlerin görevlendirilmelerini sağlar;

e) İl düzeyinde yaygın eğitim kurumlarında görevli tüm personelin özlük dosyalarını tutar;

f) İl dışı yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlerin başvurularını inceleyerek koşulları uyanların istemlerinin Bakanlığa iletilmesini sağlar;

g) Merkezlerin eğitim, öğretim, üretim, yönetim ve bütçe etkinlikleri ile ilgili öneri, istem, rapor, cetvel vb. belgeleri toplu olarak süresi içinde Bakanlığa ulaştırır;

ğ) İl düzeyinde görevlendirilecek ücretli öğreticilere eğitim, yöntem ve beceriler kazandırmak için kısa süreli seminerler düzenler;

h) Eğitim odalarına her türlü yararlı yayın gönderilmesi için girişimlerde bulunur;

ı) İl düzeyindeki tüm yaygın eğitim kurumlarının amaçlarına uygun olarak çalışmalarını izler ve yönlendirir.

i) Eğitim odalarının etkinliklerini ve genel durumunu yılda en az bir kez denetler ve sonuçlarını, merkez müdürlerinden alacağı sonuçlarla bütünleştirerek Bakanlığa sunar;

j) İl düzeyindeki yaygın eğitim kurumlarının yönetim ve eğitim görevlileri ile diğer görevlilerin gizli tezkiye belgelerini yetki sınırları içerisinde imzalar, ilgili makama sunar;

k) Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ile yaygın eğitimin amaç ve işlevlerinde gösterilen ve merkezlerce yürütülen hizmetlerin il düzeyinde bir bütünlük içerisinde yürütülmesinde eşgüdüm ve işbirliği sağlar;

l) İl Halk Eğitimi Planlama Kuruluna başkanlık eder; ilin yaygın eğitim gereksinimlerinin saptanması, planlanması ve programa bağlanması, değerlendirilmesi ve sorunların

çözümünü sağlayıcı önlemleri alır;

m) İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu toplantılarına katılır, çalışmaları izler ve gerektiğinde rehberlikte bulunur;

n) İl Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu toplantılarına katılır ve ilçelerden gelen hizmete yönelik önerileri kurula sunar;

o) Gönüllü halk eğitimcilerini bulmaya çalışır; bunların çalışmalarını, yetiştirilmelerini özendirir, görevlerini saptar.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü:

Madde 29 - Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Genel Müdürlüğü bağlı ilçe düzeyindeki yaygın eğitim kurumlarını temsil eder ve yönetir.

Müdür, merkezinin yönetim-eğitim-öğretim ve üretim süreçlerine ilişkin etkinliklerini yasa ve programların amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek biçimde yürütür.

Müdür yardımcıları, rehber öğretmenler, öğretmenler, aday öğretmenler, uzman ve usta öğreticiler ve diğer görevliler etkinliklerin yürütülmesinde müdürün yardımcılarıdır.

Müdür, etkinlikleri, anılan ilgililere dağıtmaya ve gereğinde görevlerini yasa ve yönetmeliklerin sınırları içinde değiştirmeğe ya da değiştirilmesi için üst makamlara öneride bulunmaya yetkilidir.

Müdürden bu görevlerini demokratik kurallara bağlı kalarak, personeline ve kursiyerlere örnek olacak, onların daha etkili, uyumlu, istekli, verimli görev yapmalarını sağlayacak ve onlara güven verecek bir davranış ve tutum içinde yürütülmesi beklenir.

Müdür, bütün görevlilerin eğitim-öğretim ve yönetim sorumluluklarına etkili bir biçimde katılmalarını sağlayıcı ve onları yetiştirici önlemleri alır; kurumdaki, bu yönetmeliğin 15.maddesinde sıralanan bütün etkinlikleri planlamaya, programlamaya, yürütmeğe, görevlileri denetlemeğe yetkili ve bu hizmetlerden birinci derecede sorumludur.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürünün başlıca görevleri şunlardır:

a) Eğitim-Öğretim, üretim ve yönetimin verimliliğinin artırılması, sürekli gelişme için gerekli araştırmaların yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlar;

b) Eğitim alanına giren yöredeki insan gücü gereksinimlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak araştırır, saptar ve merkezin bu doğrultuda gelişmesini ve yönlenmesini sağlayıcı önlemleri zamanında alır;

c) Tüm etkinlikleri ilgililerle işbirliği yaparak planlar ve düzenler; gereksinim duyulan öğretmen, uzman ve usta öğretici gibi öğretim elemanlarının atanması için öneride bulunur; merkezin gelişmesi konusunda yöre olanakları ve gereksinimlerini de gözönünde bulundurarak uzun dönemli bir plan hazırlar ve her mali yıl başında bu planı gözden geçirir, yerine getirilen hususlar ile yeni hedefleri saptar;

ç) Alan çalışmaları, program geliştirme, yönetim ve bütçe konuları ile gerekli görülecek diğer konularda planlama ve düzenleme yapılmasını sağlar;

d) Gelen emir, genelge ve yönetmelikleri ilgililere yazılı olarak duyurur.

e) Haftalık ders programı, günlük çalışma çizelgesi ile öğretmenlerin nöbet çizelgelerinin düzenlenmesini sağlar ve onaylayarak yürürlüğe koyar;

f) Gider gerçekleştirme (tahakkuk) memurudur, bu sıfatla harcama belgelerini, bordroları onaylar; bu görevin yasalarla belirlenen sorumluluğunu taşır;

g) Gereksinimleri saptar, buna göre kurumun yıllık bütçesini hazırlar; bütçe olanaklarına göre gereksinimlerin satın alma ve diğer yöntemlerle giderilmesi için gerekli işlemlerin yürütülmesini izler; gereksinim duyulan araç-gereç ve onarımla ilgili belgelerin zamanında ilgili makama ulaştırılması için öneride bulunur;

ğ) Kurumun Satın Alma Komisyonuna başkanlık eder; Muayene Teslim Alma ve Sayım Komisyonunun kararlarını onaylar;

h) Herhangi bir nedenle ve belirli bir süre görevden ayrılması halinde yardımcılarından birini, yardımcısının bulunmaması halinde rehber öğretmenlerden birini, bunun da bulunmaması halinde öğretmenlerden birini müdür vekili olarak ilgili makama önerir; ı) Programları tamamlayıp başarı belgesi alan kursiyerleri izler, bunların karşılaştıkları güçlüklerin çözümünde yardımcı olur; eğitime yansıması gereken hususları saptayarak uygulamada gözönünde bulundurulmasını sağlar;

i) Görevini, eğitim ve öğretimin etkiliğini artırıcı, görevlilerin mesleki gelişmelerini sağlayıcı, yol gösterici, özendirici bir tutum ve anlayış içinde yerine getirir;

j) Bütün etkinlikleri ve görevlilerin çalışmalarını izler, rehberlik eder, denetler ve değerlendirir; bu görevini yerine getirirken yürürlükteki kurallar içinde ve nesnel davranır.

k) Yapılan uyarılardan gereği gibi yararlanmayanlar ve görevlerini aksatmaya devam edenler hakkında gerekli yasal işlemleri zamanında yapar;

l) Eğitim Odalarını yılda en az bir kez denetler ve sonucunu Başkanlığa bildirir.

m) Öğretmen ve diğer personelden görevlerini üstün başarı ile yürütenlerin, yönetim- eğitim ve öğretimin etkinliğini artırmak için büyük çaba harcayanların yasal kurallar içerisinde ödüllendirilmesini önerir;

n) Müdür yardımcıları, rehber öğretmenler ve öğretmenler ile diğer görevlilerin gizli tezkiye belgelerini düzenler, imzalar ve ilgili makama sunar;

o) Hizmet bina ve tesislerinin ve her türlü eğitim araçlarının gereksinimlere yetip yetmediğine; onarıma, değişikliğe ve eklere gerek olup olmadığına ( hizmet binası kiralık değilse); eğitim-öğretim, yönetim ve bütçe çalışmalarına ilişkin genel bir rapor hazırlar ve akçalı yıl sonunda ilgili makama sunar;

ö) Kursiyerlerin hayata ve iş alanlarına uyumlarını sağlamak için eğitim ile üretim arasında sıkı bir ilişki kurar, bu amaçla kurumun gerçek eğitim-öğretim-üretim ortamı durumuna gelmesini sağlar;

p) Merkezin, çevre gereksinimine göre amaçlarına ulaşabilmesi için kurum ile çevre arasında sıkı ve etkili bir iletişim kurar; bu amaçla eğitim programlarının uygulanmasında ve geliştirilmesinde çevredeki ilgililerin görüşlerini alır, bunlardan program sınırları içerisinde yararlanır; gerekli durumlarda üst makamlara öneride bulunur,

r) Halk Eğitimi Merkezi Planlama Kuruluna başkanlık eder, çalışmaları yönlendirir, sonuçlarını izler, İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu toplantılarına katılır, kurulun yazı işlerini yürütür ve alınan kararlar doğrultusunda çalışmalarını yönlendirir. İl Halk Eğitimi Planlama Kurulu toplantılarına katılır, yıllık çalışma program ve raporu ile hizmete yönelik önerilerini kurulda savunur, alınan kararların uygulanması için gerekli önlemleri alır;

s) Ulusal Kültür değerleri ile (bayramlar, belirli gün ve haftalar) çevreye özgü olumlu gelenek ve kültür değerlerinin (gelenekler, görenekler, yerel festivaller, panayırlar, el sanatları, kermesler, halk oyunları vb) korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi için gerekli etkinliklerde bulunur; yörede bu tür etkinliklerin yapılmasını özendirir, gerektiğinde merkez olanakları ile yardımcı olur;

Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcıları:

Madde 30 - Yardımcıların görevleri, merkezin:

a) Alan çalışmaları,

b) Program geliştirme,

c) yönetim ve bütçe işleri olmak üzere üç bölümden oluşur.

Merkezde iki müdür yardımcısı varsa, yönetim ve bütçe işlerinden müdür, alan çalışmaları ve program geliştirmeden müdür yardımcıları ayrı ayrı; bir müdür yardımcısı var ise alan çalışmaları ve program geliştirmeden bu müdür yardımcısı, yönetim ve bütçe işlerinden müdür sorumludur.

Alan Çalışmalarını Yürüten Müdür Yardımcısının Görevleri:

a) Öncekilere göre yöredeki eğitim-öğretim-üretim gereksinimlerini saptar buna göre yıllık çalışma programını hazırlar;

b) Eğitim Odası açılması için yapılan başvurular üzerine ya da gerek duyduğunda inceleme ve araştırmalar yapar, önerilerini müdüre bildirir;

c) Programların çevrede bıraktığı sosyo-ekonomik etkisini saptamak için araştırmalar yapar;

ç) Alan çalışmaları taslağını hazırlar;

d) Müdürün önerileri doğrultusunda kurumun yıllık çalışma planını hazırlar;

e) Gerekli bina, ekipman, araç ve gereçlerin kullanımını planlar;

f) Çalışma takvimini hazırlar, çalışmaya katılacak kursiyerleri saptar ve gerektiğinde gruplar;

g) Program için gerekli özendirme kampanyasını planlar;

ğ) Yöredeki bütün yerleşim birimlerinde yapılacak yaygın eğitim etkinliklerini örgütler;

h) Yayınları düzenler;

ı) Programa göre öğretmen ve öğretici görevlendirilmesini önerir;

i) Eğitim çalışmalarını düzenli bir biçimde izler ve denetler;

j) Eğitim odası yönetim kurulu çalışlamalarına rehberlik eder;

k) Daha önce uygulanmış beher programlar için uygulamayı yürüten öğretmeni, başka yerdeki yeni uygulamada geçici düzenleyici olarak görevlendirir;

l) Çalışmalarda hedef alınan toplum kesimi ile iletişim kurar, bu kesimden gelen bilgileri değerlendirir ve yayar;

m) Çevrede, üretime dönek program uygulanmasından sonra, pazarlama olanağı hazırlanması için kooperatif kurma gibi program sonrası çalışmalar yapar:

n) Yöredeki yaygın eğitim hizmeti yapan kuruluşları saptar ve onlarla bir bütünlük içerisinde çalışma ilişkisi kurar;

o) Halk Eğitimi Merkezi Planlama Kurulu toplantılarına katılır, alınan kararlar doğrultusunda verilen görevleri yapar.

PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINI YÜRÜTEN MÜDÜR YARDIMCISININ GÖREVLERİ

a) Merkezin bulunduğu yöredeki eğitim gereksinimini saptamaya yönelik ilgili araştırma çalışmalarına katılır;

b) Merkez aracılığı ile uygulanacak programları amaçlarını saptar ya da başka yerlerde geliştirilmiş olan programları kendi bulunduğu çevreye uyarlar.

c) Başka merkezlerde geliştirilmiş programları eklemeler ve çıkarmalar yaparak bulunduğu çevreye uyarlar,

ç) Merkezin eğitim çalışmalarında etkililiğin artırılması için gerekli yöntem uygulama ve geliştirmesini yapar;

d) Öğrenme ve öğretme malzemelerini (araç ve gereç, öğretmen el kitabı, kursiyer için ders kitabı, poster vb.) uzmanlarla işbirliği yaparak hazırlar;

e) Öğrenme ve öğretme süresince kullanılacak değerlendirme formlarını, belgelerini, kayıtlarını hazırlar ve izler;

f) Geliştirilen programların pedagojik etkinliklerinin, uygulamadan önce seçilmiş bir grupta denenmesini sağlar;

g) Öğretmenin programın uygulanmasında kullanacağı görsel ve işitsel araçları kullanmasına yardımcı olur;

ğ) Hazırlanan programların, metod yönünden değerlendirilmesi için gerektiğinde Genel Müdürlüğe ya da Enstitüye gönderir;

h) Gerektiğinde Genel Müdürlükten ve Enstitüden teknik yardım ister;

ı) Programla ilgili konuları bilen uzman (tarım ve sağlık alanındaki görevliler), kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak programın hedef aldığı toplum kesimi, programı yürütecek öğretmenin niteliği ve program süresine göre her program için öğretim programı hazırlar;

i) Çevredeki Üniversite ve Yüksek öğretim kurumları ile program geliştirme konusunda işbirliği yapar;

j) Halk Eğitimi Merkezi Planlama Kurulu toplantılarına katılır, alınan kararlar doğrultusunda verilen görevleri yapar;

k) Merkez müdürü tarafından kendisine verilen öteki eğitsel görevleri yerine getirir.

YÖNETİM VE BÜTÇE İŞLERİNDE SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISININ GÖREVLERİ

a) Kursiyer kayıt ve kabul, eğitim-öğretim, devam, izin, disiplin işleri ile diğer yönetim konularını ve bunlarla ilgili defter, dosya ve belgeleri gereğince düzenler, izler sonuçları denetler;

b) Merkezin bina, tesis, araç ve gereçlerinin düzen, temizlik ve bakımı, korunması ile ilgilenir ve onların her an kullanılır durumda bulundurulmasını sağlar,

c) Merkezin ayniyat ve demirbaş işleri ile bütçe işlerini düzenli bir biçimde yürütür;

ç) Satın alma işlerinde müdürün vereceği görevleri yapar;

d) Merkezin muayene, teslim alma ve sayım komisyonuna başkanlık eder; bu konudaki işlemleri zamanında yürütür;

e) Satın almalarla ilgili yazışmaları yürütür, bu işlerin zamanında yapılmasını izler ve sonuçlanmasını sağlar,

f) Toplantı, gezi, tören gibi etkinliklerin düzenlenmesinde kendisine düşen görevleri yerine getirir;

g) Kurumca yürütülecek etkinliklerin yönetim ve bütçe işlerini düzenler ve yürütür;

ğ) Kurumun yazışma ve diğer kayıt işlemlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar, istatistiklerin ve diğer işlere ait form ve cetvellerin gününde düzenlenmesine yardımcı olur;

h) Öğretmen ve memurların görevlerine devamlarını yakından izler, görevine geç kalan ya da gelmeyenler hakkında gerekli işlemleri yapar;

ı) Memurlarla diğer görevlilerin işbölümünü düzenler, müdürün onayına sunar ve yürütülmesini sağlar;

i) Sivil Savunma ve yangından korunma hizmetlerini yönetmeliklerine uygun bir biçimde yürütür ve diğer tehlikelere karşı gerekli güvenlik önlemlerini alır;

j) İç hizmetlere ilişkin görevlerin uyum içinde yürütülmesini sağlar, aksıyan hususlar için önlemler alır ve gerektiğinde durumu müdüre bildirir;

k) Halk Eğitimi Merkezi Planlama Kurulu toplantılarına katılır, alınan kararlar doğrultusunda verilen görevleri yapar;

l) Merkezce açılacak kurs, seminer ve benzeri çalışmalarla kamp ve dinlenme gibi etkinliklerin (varsa) düzenlenip yürütülmesinde görev alır.

İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETİCİLİKLERE ATAMA İŞLEMLERİ

Genel Koşullar:

Madde 31 - Bu yönetmelik hükümlerine göre, yaygın eğitim kurumlarında yönetmelik görevlerine atanacakların Milli Eğitim hizmetlerinde çalışmış olması zorunludur.

Özel Koşullar:

Madde 32 - Eğitim, yönetim ve üretim süreçleri konusunda kendisini yetiştirmiş olması; halk eğitimi hizmetlerine karşı ilgisi ve isteği bulunması; sosyal ilişkileri olumlu; yöneticiliğin gerektirdiği liderlik davranışlarına sahip; eşgüdüm ve işbirliğini sağlayıcı nitelikte olması koşulu aranır.

Duyurma:

Madde 33 - Bu yönetmelik kapsamına giren yöneticilikler açıldığında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından en geç bir ay içinde yöresel olanaklarla il düzeyindeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarına gerekli duyuru yapılır.

Duyurma yazısında, açık olan yöneticiliklerin yeri, çeşidi, en son başvurma günü belirtilir.

Başvurma süresi, yazının eğitim-öğretim kurumlarına normal ulaşma süresi dışında olmak üzere, onbeş günden az olmayacak biçimde saptanır.

Duyuru eğitim ve öğretim kurumlarının tatil olduğu aylarda yapılmaz.

Başvurma:

Madde 34 - Açık yöneticiliklere başvurma, bu yönetmeliğin sonuna eklenen form dilekçe ile Valiliklere süresi içinde yapılır. Form dilekçelere değerlendirmede gözönüne alınacak belgeler (aslı veya onaylanmış örnekleri) eklenir.

Başvurma tarihi dilekçenin kayda geçiş tarihidir.

Birden fazla açık yöneticilik için başvurmak isteyenler her bir yöneticilik için ayrı bir form dilekçe doldurup vermek zorundadır.

Değerlendirme:

Madde 35 - Başvuruların değerlendirilmesi, Değerlendirme Kurulunca ve değerlendirme ölçütlerine göre yapılır.

Değerlendirme Kurulları:

Madde 36 - Değerlendirme Kurulları Milli Eğitim Müdürünün başkanlığı altında aşağıdaki üyelerden oluşur.

a) Halk Eğitimi Başkanı olarak atanacaklar için:

1. İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanı,

2. O yörede en çok hizmet vermiş iki orta dereceli okul müdürü

3. O yörede halk eğitimi kurumlarında en çok hizmet vermiş bir halk eğitimi merkezi müdürü,

b) Halk Eğitimi Merkezi Müdürü ve Yardımcıları için:

1. Halk Eğitimi Başkanı,

2. İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanı,

3. O yörede en çok hizmet vermiş bir orta dereceli okul müdürü,

4. O yörede halk eğitimi kurumlarında en çok hizmet vermiş bir halk eğitimi merkezi müdürü.

Değerlendirme Kurulu, Milli Eğitim Müdürlüğünce en az üç gün önce yazılı yapılan duyurudan sonra, bildirilen zaman ve yerde toplanır. Dilekçeleri havale edilen adayların durumları değerlendirme ölçütlerine göre puanlanır, her başvuru için ayrı ayrı olmak üzere puan çizelgesine geçirilerek altı imzalanır.

Değerlendirme Ölçütleri:

Madde 37 - Değerlendirme aşağıdaki ölçütlere göre yapılır:

a) Öğrenim durumu

-Fakülte veya yüksek okul mezunlarından:

1. Halk eğitimi bölümünü bitirmiş olanlara beş puan,

2. Mesleki ve teknik öğretim çıkışlılara dört puan,

3. Eğitim veya kamu yönetimi çıkışlılara dört puan,

4. Diğer bölümleri bitirmiş olanlara üç puan,

-Temel eğitim birinci kademe öğretmeni olanlara iki puan,

b) Başarılı toplam hizmet süresi:

1. Yöneticilik dahil tüm hizmetinin onbeş yılına kadar her yılı için bir puan. (Onbeş yıldan fazlası gözönüne alınmaz.)

2. Halk eğitimindeki hizmetinin (merkez örgütü dahil) her yılı için iki puan,

3. Köylerde geçen hizmetinin tamamlanmış her yılı için bir puan,

c) Başarılı yöneticilik hizmet süresi:

1. Eğitim kurumlarında geçen yöneticilik hizmetinin ilk beş yılı için üç puan, sonraki her hizmet yılı için bir puan,

2. Diğer kurumlarda geçen yöneticilik hizmetinin ilk beş yılı için iki puan, sonraki her hizmet yılı için bir puan,

ç) Başarı durumu:

1. Takdirname için üç puan,

2. Teşekkürname için bir puan,

(Yıl içinde verilmiş olan takdirname ve teşekkürnamelerin yalnız birer tanesi değerlendirmede gözönüne alınır.)

d) Diğer ölçütler:

1. Halk Eğitimi konusunda Talim ve Terbiye Kurulunca olumlu bulunmuş bilimsel araştırması veya yapıtı olanlara herbiri için beş puan,

2. Belgelendirmek koşulu ile katıldığı yaygın eğitime ilişkin hizmet-içi eğitim kurs ve seminerlerinin herbiri için iki puan,

3. Halk Eğitimi alanında master yapmış olanlara altı puan,

4. Eğitim alanında doktora yapanlara sekiz puan verilir.

Değerlendirme Kurulunca yapılan değerlendirmeden sonra, yukarıda belirtilen puanlara ek olarak bu yönetmeliğin 32.maddesindeki özel koşullar gözönüne alınarak değerlendirmeğe giren adaylardan yalnız bir aday için beş takdir puanı kullanılır.

Takdir puanını halk eğitimi başkanı için Milli Eğitim Müdürü; Halk Eğitimi Merkezi Müdürü için Halk Eğitimi Başkanı; Müdür Yardımcıları için ise atama yapılacak Halk Eğitimi Merkezi Müdürü kullanır.

Takdir puanı bildirimi, puanlama bittikten sonra gizli ve gerekçeli bir yazı ile Değerlendirme Kurulu Başkanına verilir. Puanlama evrakına eklenir. Bu puan, toplam puana eklenir. Puanlama da eşitlik olursa takdir puanı kullanılan aday öncelik alır.

Değerlendirme Sonucu ve Atama:

Madde 38 - Değerlendirme Kurulunca değerlendirilen adaylardan en çok puan alan birinci ve ikinci aday ile takdir puanı kullanılan adayın dilekçesi duyurma yazısının onaylı örneği, puanlama çizelgesi ve gerekirse Valiliğin adaylar hakkındaki görüşü de belirtilerek Bakanlığa (Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne) gönderilir.

Değerlendirme Dışı Atama:

Madde 39 - Belirtilen yöneticiliklere il düzeyinde yeterli ve deneyimli elemanın bulunmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşılması ya da puanlamanın Bakanlıkça yeterli görülmemesi halinde diğer illerden açığı olan il emrine 37.maddedeki ölçütlere uyanlardan yine Bakanlıkça atama yapılabilir.

Tercihan Atama:

Madde 40 - Kurumlarda açık bulunan bir üst yöneticiliğe, 31 ve 32. maddelerde yazılı genel ve özel koşulları taşıyanlardan uygun görülen alt yöneticiler, değerlendirme hükümlerine bağlı kalınmadan Valilik önerisi ile ya da doğrudan Bakanlıkça atanabilir.

İstek Üzerine Yer Değiştirme:

Madde 41 - Yönetilciler, il içinde karşılıklı olarak yer değiştirme dileğinde bulunabilecekleri gibi, açık veya açılacak aynı türden bir yöneticiliğe yer değiştirme yoluyla atanmalarını da isteyebilirler. Bu istekler, uygun görüldüğü takdirde, Valilik önerisi ve Bakanlık onayı ile yerine getirilir.

Yöneticiler, kendi istekleri ile il dışı yer değiştirme dileğinde de bulunabilirler. Bu tür istekler Valilik kanalı ile yapılacak başvurudan sonra Bakanlıkça karara bağlanır.

Yöneticilikten İstekle Ayrılma:

Madde 42 - Yöneticiler, yöneticilik görevlerinin üzerlerinden alınması dileğinde bulunabilirler. Dileğin kabulü atamaya yetkili makama aittir. Arılma isteğinde bulunanlar, dileklerinin kabulüne kadar görevlerine devam etmekte yükümlüdürler.

İstek Dışı Yer Değiştirmeler:

Madde 43 - Haklarında yapılacak bir soruşturma sonucunda yerlerinde kalmaları sakıncalı görülen yöneticilerin görev yerleri yasal yetki sınırları içersinde Valilik önerisi ve Bakanlık onayı ile yapılabilir.

Yöneticilikten Kurumca Alınma:

Madde 44 - Başarısızlıkları, yetersizlikleri, yasa ve yönetmeliklere aykırı uygulamaları, sicilleri müfettiş raporları ile kanıtlanan yöneticilerin yöneticilik görevleri yapılacak soruşturma sonucuna göre atamaya yetkili makam tarafından üzerlerinden alınır ve bu görevliler durumlarına uygun öğretmenliklere ya da diğer görevlere atanırlar.

BEŞİNCİ KISIM

EĞİTİM-ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

REHBER ÖĞRETMENLER

Nitelikleri:

Madde 45 - Bedence sağlıklı ve yolculuk yapmasına engel bir nedeni olmamak koşulu ile;

a) Mesleki ve teknik öğrenim veren ya da görevlendirileceği alanda bir yüksek öğrenim kurumundan mezun ve en az beş yıl öğretmenlik yapmış olanlar;

b) Kurumda görevli yüksek okul çıkışlı olmayan kurs öğretmenlerinden en az yedi yıl öğretmenlik yapmış, en az bir kez hizmet içi kurs veya seminere katılmış olanlar arasından seçilip Bakanlıkça atanırlar.

Atanmaları:

Madde 46 - Rehber öğretmenliğe, bu yönetmeliğin 45. maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyanlar, il önerisi ve Bakanlık oluru ile atanabilecekleri gibi; gerektiğinde kardekslerinin ve hizmet içi kurs ve seminerlerdeki başarılarının değerlendirilmesi sonucu Bakanlıkça da atanabilirler.

Merkezce açılan her onbeş kadın kursu için, bir bayan rehber öğretmen; on erkek kursu için de bir erkek rehber öğretmen görevlendirilir.

Rehber öğretmenler, doğrudan Halk Eğitimi Merkezlerine atanırlar. Bu kurumlardaki kurs sayısının azalması durumunda bunlara diğer merkezin rehberlik görevi de verilebilir.

Görevleri:

Madde 47 - Rehber öğretmenler:

a) Program geliştirmekle görevli Müdür Yardımcısına yardım eder ve onun vereceği tüm görevleri yerine getirir;

b) Hazırlanan programların uygulanışında, uygulayıcılara rehberlik eder;

c) İl düzeyinde uygulanacak olan her yeni programın uygulanışında belirli bir süre uygulayıcısının yanında bulunur ve etkinliği birlikte yürütür.

ç) Programların uygulanışında karşılaşılan güçlükleri saptar ve çözüm yollarını araştırır;

d) İlgili müdür yardımcısı ile birlikte uygulanmakta olan programları yerinde izler;

e) Program uygulamasına geçilmeden önce seçilen yerin uygulanacak olan programa uygun olup olmadığını saptar. Gerekirse öğretmenle birlikte yeni kurs yerleri bulunmasına çalışır;

f) Uygulanmakta olan programla ilgili olarak, yöre halkına zaman zaman aydınlatıcı bilgiler verir;

g) Eğitimde kullanılacak araç-gereç, makine ve diğer eşyayı öğreticiye tanıtır ve bunların kullanımındaki teknik özellikler hakkında bilgi verir;

ğ) Uygulanan eğitim programının sonucu hakkında çevre araştırması yapar ve alıncak sonuçlara göre; destekleme programları hazırlamak için ilgili Müdür Yardımcısı ile ilişki kurar;

h) Sonraki yıllar için yöre halkının gereksinim duyduğu konuları saptar ve ilgili Müdür Yardımcısına sunar;

ı) Eğitim Odaları yönetim kurulu çalışmalarında rehberlikte bulunur;

i) İl Halk Eğitimi Planlama Kurulu üyeliğine seçildiğinde toplantılara katılır ve verilen görevleri yapar;

j) Hak Eğitimi Merkezi Planlama Kurulu çalışmalarına katılır;

k) Rehber öğretmenler, asıl görevlerini aksatmamak koşulu ile Halk Eğitimi Merkezinde bulundukları sürece, ilgili yasaların belirlediği ölçüde ücretli ek ders görevi alabilirler.

İKİNCİ BÖLÜM

KURS ÖĞRETMENLERİ

Nitelikleri:

Madde 48 - Kurs öğretmenleri ve Milli Eğitim Temel Yasası'nın öğretmenlik mesleği için öngördüğü genel ve özel koşulları taşıyan adaylar, gereksinim duyuldukça Genel Müdürlüğün hizmet alanlarında çalıştırılmak üzere Bakanlıkça atanırlar.

Atanmaları:

Madde 49 - Kurs öğretmenleri, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda hizmetine gereksinim olan illere (merkez ilçe halk eğitimi merkezine) dağıtım için adçekme ile atanırlar.

İl emrine atanan öğretmenlerin görev yerleri, bu yönetmeliğin 28. maddesi (ç) fıkrasındaki ilkelere göre; oluşturulan komisyon kanalı ile belirlenir.

Görevleri:

Madde 50 - Öğretmenler, kendilerine verilen görevleri Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak yasa, tüzük, yönetmelik ve emirlerle saptanan esaslara göre yapmakla yükümlüdürler. Kurumun yönetim, eğitim, öğretim ve bu amaçla üretim etkinliklerinde görevli ve bunların yerine getirilmesinden sorumludurlar.

Öğretmenler; bu görev ve sorumluluklarını, kurum yönetiminin düzenliyeceği esaslar ve eğitim programları çerçevesinde; kursiyerlerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda; toplumca insan gücü gereksinimi duyulan alanlarda bilgi, beceri ve davranışlar kazandıracak biçimde, bir bütünlük ve uyum içinde yerine getirirler.

Öğretmenlerin yukarıdaki esaslara göre yapacakları görevler şunlardır: Öğretmenler, a) Kurumdaki eğitim, öğretim ve üretimi daha etkili kılarlar; kurum ve çevre arasında verimli ilişkiler kurmak için her fırsattan yararlanırlar; kursiyerlerini yetiştirirler, davranışları ile kursiyerlerine ve çevreye iyi örnek olurlar.

b) Derslerine hazırlıklı girer, konuların işlenmesinde kursiyerlerin yaparak, yaşayarak, inceliyerek ve araştırarak öğrenmelerini; eğitim-öğretim, üretim çalışmalarında konuların gerekli kıldığı araç-gereç gibi her türlü olanaklardan yararlanmalarını sağlarlar;

c) Eğitim ve öğretimde kursiyerlerin kişisel çalışmaları yanında, grup içinde uyumlu biçimde çalışma alışkanlığı kazanmalarına önem verirler; yerine göre kurum ve çevredeki atelye, fabrika, işyerleri, ticari, ekonomik, turistik ve mali kurumlar ile işletmelerden, eski eserler, kitaplıklar, müzeler ve laboratuvarlardan bir plân ve program içinde yararlanmalarını sağlarlar, bunun alışkanlık haline getirilmesine özen gösterirler.

ç) Yıllık plânlara bağlı olarak verdikleri ders konuları ile yapılan deney, uygulama, sözlü ve yazılı yoklama ve benzeri çalışmaları her dersin sonunda ilgili deftere açıkça yazarak imza ederler;

d) Her türlü eğitim-öğretim ve üretim çalışmaları ile uygulamalarda öğrencilerin etkinliklerini devamlı ve yakından izlerler; gerekli rehberliği yaparlar;

e) Yönetimce düzenlenecek nöbet çizelgesine göre nöbet tutarlar; (Hizmet süresi yirmibeş yıldan fazla olan öğretmenler, isterlerse merkez müdürüne yazı ile başvurarak nöbet tutmayabilirler)

f) Kendilerine verilen eğitim, öğretim, yönetim ve üretim görevlerini noksansız yaparlar;

g) Görevlendirildikleri kurul, komisyon, eğitici kol ve rehberlik çalışmalarında görev alır, milli ve yerel bayram törenlerine kursiyerleriyle birlikte katılarak verilen ödevleri yaparlar;

ğ) Bilim ve teknolojideki yenilikleri izlerler, bunları kurumun amaç ve ilkeleri doğrultusunda öğretime aktarırlar; kursiyerlerin mesleki konuda çevre ile ilişki kurmalarını sağlarlar;

h) Uygulamalı öğretimde gerekli görülecek araç-gereç ve avadanlıkların zamanında sağlanması amacı ile ilgililerle işbirliği yaparlar. Uygulamadan önce bu araç ve gereçleri denetlerler;

ı) Kursiyerlerin yaptıkları deney, temrin, iş ve uygulamalarda tüketilen gereçlerin bir listesini yaparak ilgililere verirler;

i) Merkezde yapılan iş ve hizmet çalışmalarının beklenen nitelikte ve sürede sonuçlandırılmasını sağlarlar;

j) Kendilerine verilen araç-gereç ve makinelerin korunmasını, bakımını, onarımını ve uygun biçimde kullanılmasını sağlarlar; bu konuda kursiyerlere rehber olurlar;

k) Tebliğler Dergisini aralıksız okurlar ve son sayfasındaki kendilerine ait yeri imzalarlar;

l) Alan çalışması yapmakla görevli müdür yardımcısına yardımcı olurlar;

m) Yaygın eğitim hizmeti yapan ebe, sağlık memuru, tarım teknisyeni, din görevlisi vb. gibi kamu görevlileri ile eşgüdüm ve işbirliği içinde bulunurlar;

n) Hazırlanacak programlar için yöre halkının istek ve gereksinimlerini saptarlar, ilgili müdür yardımcısına sunarlar;

o) Görevleri ile ilgili tüm belge ve istatistikleri tutarlar, program bitiminde ilgili müdür yardımcısına teslim ederler;

ö) Kursiyerlerin ilgi ve yaratıcılık yeteneklerinden yararlanarak iş üretimi için onlara çeşitli beceriler kazandırırlar;

p) Program esaslarına göre yıllık çalışma planlarını yaparak uygularlar;

r) Derslerin başlamasından en az onbeş dakika önce görev yerinde bulunur, dersliği öğretime hazırlar ve sınıfın devam yoklamasını yaparlar;

s) Giyim kuşamlarında sadeliğe ve ağırbaşlılığa önem verirler, günlük davranış ve yaşayışlarında örnek olurlar, dikkati çekecek derecede aşırı süs, gösteriş ve giyimden sakınırlar; derste, törenlerde ve görevde iken başı açık bulunurlar, erkek öğretmenler sakal ve aşırı derecede uzun saç bırakamazlar;

ş) Merkezden uzak olan yerleşim birimlerinde görev yapan öğretmenler, her ayın ilk Cuma günü maaş ile diğer özlük haklarını almak ve gereksinimlerini karşılamak için izinli sayılırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

UZMAN VE USTA ÖĞRETİCİLER

Nitelikleri:

Madde 51 - Yaygın eğitim kurumlarında görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilerde aranacak koşullar:

a) Türk vatandaşı olmak;

b) Onsekiz yaşından küçük olmamak;

c) Kamu haklarından kısıtlı bulunmamak; (ağır hapis veya altı aydan fazla hapis ya da, affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflâs gibi yüz kızartıcı bir fiilden ötürü hapis cezasına hükümlü bulunmamak)

ç) Eylemli askerlik hizmetini yapmış; ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak;

(erkekler için)

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ya da vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak;

e) En az ilkokul mezunu olmak;

f) Öğreticiliği alanında başarılı bir biçimde çalışmış olduğunu belgelendirmek. Görevlendirilmeleri:

Madde 52 - Uygulanacak programın gerektirdiği bilgi ve beceri sahibi uzman ve usta öğreticilerin saptanması için yapılacak duyurudan sonra gelen başvurular merkez müdürlüğünce değerlendirilir.

Değerlendirme sonucu görevlendirilmesi kararlaştırılan uzman ve usta öğreticilerin dilekçesi ile belgelerini; görev yeri ve zamanını; uygulayacağı programın türünü; günlük, haftalık ve toplam çalışma süresini; yasal olarak ödenecek ders ücretini ve diğer bilgileri kapsayan önerinin Valilikçe onaylanmasından sonra görevlendirilme gerçekleştirilir.

Görev ve Sorumluluk:

Madde 53 - Merkezlerde görevlendirilen uzman ve usta öğreticiler eğitim ve öğretim hizmetlerindeki öğretmenlerin yetki ve sorumlulukları içinde ve müdürün düzenliyeceği esaslara uygun biçimde görev yaparlar.

Ders görevi verilerek görevlendirilen uzman ve usta öğreticilere ilgili merkezin öğretmenlerine verilen ek ders ücreti kadar beher saat başına ders görevi ücreti ödenir.

Bunlara ilgili kurum öğretmenlerinin haftada maaş karşılığı okutmakla yükümlü oldukları ders saati kadar ek ders görevi verilebilir.

Başka bir resmi kuruluşta görevli olanlara verilecek ders görevi haftada sekiz saati geçemez.

Ders görevi ile görevlendirilen uzman ve usta öğreticilerin günlük çalışma süresi en fazla sekiz saattir. Müdür, Cumartesi Pazar günleri de dahil olmak üzere uzman ve usta öğreticilere günün 8.00 ile 23.00 saatleri arasında görev verilebilir.

Çeşitli yasa, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet memurları ile öğretmenler için suç sayılan eylem ve davranışlar uzman ve usta öğreticiler için de suç sayılır. Ancak uzman ve usta öğreticiler görevlerini aksatmamak koşulu ile başka kurumlarda veya serbest çalışabilirler.

Uzman ve usta öğreticilerin 51.maddede belirtilen koşulları taşımadıkları, görevlerinde başarısız oldukları, bu yönetmelik hükümlerine uymadıkları merkez müdürlüğünce saptanması ya da kursiyerlerin çeşitli nedenlerle öğrenime devam etmemeleri halinde kursun kapanması zorunluluğu doğması durumunda uzman ve usta öğreticilerin görevine atanmasındaki yöntem ile son verilir ve durum kendisine gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Bu durumda öğreticiye yalnız görev yaptığı süre kadar ücret ödenir.

ALTINCI KISIM

DİĞER GÖREVLİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNİSYENLER

Nitelikleri ve Atanmaları:

Madde 54 - Yaygın eğitim etkinliklerinin üretime dönük duruma getirilmesi çalışmaları bir takım yeni araç-gerek ve makinelerin kullanılmasını ve bunların bakımı ile onarılması sorununu da birlikte getirdiğinden, uygulamalı öğretimde öğretmenlere yardımcı olmak, öğretmenin eğitim yükünü azaltarak daha fazla kursiyer eğitmesini sağlamak ve ayrıca, çeşitli nitelikteki hizmetleri yürütmek için:

a) Devlet Memurları Yasasındaki koşulları taşıyanlar,

b) Teknik Lise veya Endüstri Meslek Lisesi mezunlarından başvuran adaylar arasından uygun görülenler Valilikçe atanırlar.

Teknisyenler, büyük merkezlerde veya Bakanlıkça saptanacak bölgelerde görevlendirilirler.

Görevleri:

Madde 55 - Teknisyenler:

a) Tezgâh, makine, tesis vb.ni korur; bakım, onarım ve ayarlarını yaparak, bunları kullanılmaya hazır durumda bulundurur;

b) Öğretmen tarafından yapılacak deney ve uygulamalar için gerekli araç ve gereci önceden hazırlar;

c) Kurumda yapılacak ders araç, gereç, levha ve modelleri hazırlar;

ç) Müdürün ve ilgili müdür yardımcılarının verdiği görev alanına giren konularda diğer iş ve hizmetleri yapar;

d) Kurumda mesleği ile ilgili çeşitli hizmetleri yürütür;

e) Kıyafet ve davranış bakımından kursiyerlere örnek olacak şekilde, öğretmenlerden beklenen tutum içinde bulunur.

Kurum bünyesinde çeşitli hizmetler için görevlendirilen teknisyenlerin görev sorumluluk ve ilgililerle olan ilişkileri bir plânla saptanır; müdür tarafından onaylanarak kendilerine yazı ile bildirilir. Bu plânda teknisyenin yıllık izni dışındaki sürede yapacağı işler de belirtilir.

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL İDARE VE YARDIMCI HİZMETLER PERSONELİ

Nitelikleri ve Atanmaları:

Madde 56 - Genel idare ve yardımcı hizmetler personeli kurumun yönetici, öğretmen ve uzman ve usta öğreticiler ile teknisyenler dışında kalan görevlilerdir.

Bunlarn ünvan ve sayıları kurumların gereksinimlerine göre Bakanlıkça saptanır.

Kurumlar için gerekli kadroların sınıfları, dereceleri, ünvanları ve adetlerini gösterir kadro dağıtım cetvellerinin ilgili Valiliklere gönderilmesinden sonra, Devlet Memurları Yasası ile "Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Örgütlerindeki Çeşitli Görevlere İlk Defa Atanacaklar İçin Zorunlu Yeterlik ve Yarışma Sınavları Özel Yönetmeliği"ne göre sınav açılır, kazanan adayın atanması İl İdaresi Yasasına göre yapılır.

Bu personelin atanmaları için yapılacak sınavlarda aşağıda belirtilen görevleri yapabilecek nitelikleri taşıyıp taşımadıkları saptanır ve bu nitelikleri taşıyanlar alınırlar.

Genel idare ve yardımcı hizmetler personeli görevlerini merkez yönetimince yapılacak bir programa göre yerine getirirler. Görevini gereği gibi yapmayanlar ile görevine gelmeyenler hakkında yürürlükteki kurallara göre işlem yapılır. Bunların hizmet içinde yetiştirilmeleri için merkez ilgilileri tarafından gerekli önlemler alınır.

Memur ve Daktilografların Görevleri:

Madde 57 - Memur ve daktilografların görevleri şunlardır:

a) Kendisine verilen yazı ve daktilo işleri ile bunların çoğaltılmasını yapar, gelen ve giden yazılarla ilgili defterleri tutar, bu kağıtların asıl ya da örneklerini saklar; gerekenlere cevap hazırlar, işlemleri günü gününe yürütürler;

b) Kendisine teslim edilen gizli ya da kişilerle ilgili yazıların saklanmasından ve gizli kalmasından sorumlu olur;

c) Memur, öğretmen ve hizmetlilerin dosyalarını, sicil defterlerini tutar ve bunlarla ilgili değişmeleri günü gününe defter ve belgelere işler;

ç) Satın alınacak eşya ve gereçlerin koşullarını saptamada yardımcı olur, satın alma ile ilgili belgeleri düzenler;

d) Mutemet sıfatı ile kendisine verilen avansı müdürden alacağı emirlere, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak harcar ve hesabını zamanında kapatır;

e) Kendisine teslim edilen daktilo, teksir, hesap vb. makine ve aygıtları iyi kullanır, korur, bakım ve onarımını sağlar;

f) Harcama kâğıtlarını yasa ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlar, bunlarla ilgili belgeleri Ayniyat Yönetmeliğinin gerektirdiği faturaların örneklerini ve satın alma kararlarını dosya halinde saklar;

g) Ödenek, aylık, avans ve senet defterlerini usulüne göre işler;

ğ) Her ay sonunda ödeme ve diğer gerçekleştirme çizelgeleri ile gönderilecek istatistik çizelgelerini hazırlar;

h) Merkezin mutemetliğini yapar, öğretmen, memur ve hizmetlilerin aylık, ücret, yolluk ile personele tahakkuk edecek olan diğer alacakların bordrolarını zamanında hazırlar, alır ve gününde hak sahiplerine verirler;

ı) Müdürün vereceği diğer görevleri yapar;

i) Görev verildiği takdirde merkezin Muayene, Teslim Alma ve Sayım Komisyonuna katılır, üzerine düşeni yapar;

j) Giyim, kuşam ve genel görüşlerine, temizliğine özen gösterir.

Şoförlerin Görevleri:

Madde 58 - Kurumlarda görevli şoförlerin göreve başlarken, görev süresince, şehirler arası gezilerde ve görevleri sona ererken yapmaları gereken işlemlerle görev süresindeki tutum ve davranışlarından başlıcaları şunlardır:

Göreve başlarken,

a) Tüm gereksinimler giderilir,

b) Giyim, kuşam ve genel görünümlere, temizliğe özen gösterilir.

c) Taşıtın çalışıp çalışmadığını kontrol edilir, temizlik ve çıkış bakımı sağlanır;

ç) Taşıtın çalışır durumda bulunmasından sonra yakıt ikmali yapılır;

d) Göreve belirli ve tam saatinde başlanır, bu arada özellikle buluşmalara çok dikkat edilir;

e) Göreve ciddi, nazik ve güleryüzlü bir davranışla başlanılır ve bu davranış görev süresince devam ettirilir.

Görev süresince,

f) Her zaman harekete hazır durumda bulunur, trafik kurallarına tam olarak uyar;

g) Değişik olayların her an meydana gelebileceğini düşünerek titiz ve çok dikkatli olur; bilgi ve önlemin trafik güvencesi olduğunun bilinci içinde taşıtta bulunanlara trafik bakımından güven verir;

ğ) Yayalara daima sevgi ve saygı gösterir;

h) Daha çok başka bir aracın her an karşısına çıkabileceğini düşünür, yol ve kavşaklarda daha dikkatli hareket eder;

ı) Verilen her hizmeti güleryüzle karşılar ve en uygun bir şekilde yapma çabası gösterir;

i) Yakıtı ekonomik şekilde kullanır, yakıt ve yağ sızıntılarına meydan vermez, taşıtta bulunan araç ve gereçleri özenle korur.

j) Gerekirse yakıt hesabını kolaylıkla verebilmek için yapılan hizmetleri ve kilometreyi bir deftere işler;

k) Törenlere katılmada, törenin yapılacağı yeri, giriş kapısını saatini önceden öğrenme çabası gösterir;

l) Taşıtın onarıma verilmesi halinde, çalışma saatleri içinde taşıtın yanında veya dairede bulunur ve onarım hakkında ilgililere sık sık bilgi verir;

m) Bu hizmetin en iyi biçimde yapılabileceğini davranışları ile kanıtlar. Görev gezilerinde.

n) Geçici görevli olarak yapılacak gezilere çıkmadan önce taşıtın bakımını sağlar ve taşıt ile geziye çıkılabileceğini saptar, gideceği yol hakkında bilgi edinir;

o) Geziye kısa bir süre içinde çıkılması olasılığında yolluk avansını alarak cebinde para bulundurur;

ö) Gezilerde sürat, trafik, yol, hava koşulları ve belirlenen programa göre ayarlanır, her ne suretle olursa olsun aşırı hızdan her zaman kaçınır;

Görev sona ererken,

p) Hizmeti, insancıl anlayış içerisinde yürütür ve kıvanç verici biçimde sonuçlandırır;

r) Taşıtı akşamları gelişigüzel bir yere park etmekten kaçınır, varsa garaja çeker, yoksa dairenin önüne park eder; camları, kapıları kapatarak kilitler, varsa gece bekçisine teslim eder;

s) Taşıtın kontak anahtarını yetkililerden başka hiç kimseye vermez;

ş) Taşıtta; karayolları ve yerel haritalar, stepne, tekerlek zinciri, çeki halatı, reflektör, ilk yardım çantası, avadanlık ve takım çantası, levye, tornavida, pense, kaynak makinesi, kriko, bijon anahtarı, oto örtüsü, oto paspası, seyyar lâmba, pompa, takoz, süpürge, toz bezi gibi araç ve gereçlerden gereği kadar bulundurur; koruma ve bakımlarından sorumlu olur.

Yardımcı Hizmet Personelinin Görevleri:

Madde 59 - Kurumlarda görevli yardımcı hizmetler sınıfından personelin görevlerinden başlıcaları şunlardır:

a) Yapı, tesis ve eklentileri ile eşyaların temizliğini yapar;

b) Isıtma, sıhhi ve elektrik tesislerinin işletme, bakım ve basit onarımlarını yapar;

c) Kuruma gelen çeşitli malzeme, araç ve gereci gerekli yerlere taşır ve yerleştirir;

ç) Küçük çaptaki badana, boya ve benzeri işleri yapar;

d) Posta ve evrak dağıtım işlerini kurum içinde ve dışında yürütür; kurum içinde ve dışındaki ulaştırmayı başırılı yapabilmek için iç örgütü, yöredeki resmi daire ve özel kurumlarla benzeri yerleri tanıma çabası gösterir;

e) Kurum ve tesislerinde geceleri, çalışma saatleri dışında ve tatillerde verilecek nöbet görevini yapar; güvenliği sağlar;

f) Kurum bahçesinin (varsa) temizlik, bakım ve diğer hizmetlerini yapar;

g) Kullanılmakta olan büro makine, araç-gereçlerinin adlarını, nasıl ve ne amaçla kullanıldıklarını öğrenmeğe çalışır;

ğ) Kısa zamanda telefonla konuşma yöntemini öğrenir;

h) Ulusal ve yerel bayram, genel tatil ve diğer önemli gün ve haftaları öğrenir, verilen görevleri yapar;

ı) Bayrağın göndere çekiliş ve indirilişinin usulü ile zaman ve saatini iyice öğrenir;

i) Giyim kuşam ve genel görünümlerine, temizliklerine özen gösterir;

j) Ağzısıkılğı, doğruluğu ve başarılı çalışmaları ile amir, memur ve diğer arkadaşlarının güvenini kazanmaya çalışır;

k) Merkez yöneticisi ve öğretmenlerin verecekleri hizmet ile ilgili diğer işleri yetenekleri ölçüsünde yerine getirmeğe çalışır; amirleri ve başkaları tarafından hoş karşılanmayacak tutum ve davranışlardan sakınır.

YEDİNCİ KISIM

PERSONEL İLE İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

ADAYLIK

Tanım ve Süresi:

Madde 60 - Kamu kurumlarında ilk kez göreve başlayanların memurluğu onanıncaya kadar geçen adaylık süresince yetiştirilmeleri için önlemler alınır.

Bu süre, Devlet Memurları Yasası'nın ilgili hükümlerine göre en az altı ay ve en çok iki yıldır.

Bu süreden amaç, mesleğe yeni katılan görevliye göreve uyum sağlamak, rehberlikte bulunmak, görevi ile ilgili yasa, tüzük, yönetmelikleri öğretmek, kursiyer-çevre-veli ilişkileri ile genel çalışmalar hakkında bilgi ve becerileri vermektir.

Adayların yetiştirilmesinden müdür sorumludur.

Anılan süre içinde veya bitiminde, tutum ve davranışlarında memuriyetle bağdaşmayacak durumları; göreve devamsızlıkları; bilgi ve iş yapma yeteneği bakımından yeterli olmadıkları saptananların, kurumlarının Aday Değerlendirme Kurulu kararı ve atamaya yetkili makamın onayı ile görevine son verilir.

Öğretmenlerin Yetiştirilmesi:

Madde 61 - Aday öğretmen, adaylık süresince özel bir yetiştirme statüsüne bağlıdır. Bunun için Genel Müdürlükçe ayrı bir yetişme sistemi bildirilmediği takdirde aşağıdaki konularda adayın yetiştirilmesine çalışılır. Ancak, göreve yeni başlayan bir aday öğretmene zorunlu olunmadıkça bağımsız bir öğretmen gibi görev verilmez. Aday öğretmenin,

a) Ders araç-gereçlerinin tanınması, kullanılması ve korunması konusunda bilgisi artırılır;

b) Merkezin eğitim-öğretim ve sosyal etkinliklerine katılımı sağlanır, gerektiğinde görev verilir;

c) Merkezde uygulanmakta olan kısa süreli bir kursta, o kursun öğretmeni ile birlikte çalışma ortamı hazırlanır;

ç) Merkezde kaldığı süre içinde rehber öğretmenle birlikte, hazırlanacak program doğrultusunda çalışması sağlanır;

d) Hazırlanacak programlara göre saptanan süreler içerisinde alan ve program geliştirme ile görevli müdür yardımcıları ile birlikte çalışma ortamı hazırlanır;

e) Yaygın eğitim konusu iyice tanıtılır, bu konuda yazılmış iki yapıtı incelemesi ve özetlemesi ile birini konferans halinde tüm öğretmenlere sunması sağlanır;

f) Milli eğitimi, yaygın eğitimi, görevi ve memuriyeti ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikleri inceleyerek öğrenmesi için gerekli özendirme yapılır, önlemler alınır;

g) Belli bir süre büro işlerinde görevlendirilerek yazışma, kayıt ve diğer işlemlerle ilgili yöntem ve teknikleri öğrenmesi sağlanır; (ancak bu süre içinde ona bir memur gibi hizmet gördürme tutum ve davranışı içini girilmez.)

ğ) Adayın yetiştirilmesi için yukarıda sıralanan işlemler yürütülürken öğretmenlik formasyonu kazandırılır; ancak bu çalışmalar, adayı bıktırmayacak, meslekten soğutmayacak ve çalışma saatleri dışına taşmayacak biçimde bir program dahilinde düzenlenir;

h) Aday öğretmenin yetiştirilmesi için hazırlanacak olan bu program, ilgiliye ve birlikte çalışacağı görevlilere ayrı ayrı bildirilir; aday öğretmenin birden fazla olması halinde her bir aday için ayrı bir yetiştirme programı hazırlanır;

ı) Yetiştirme programının uygulanması tamamlandıktan sonra adaya durumuna uygun bir yerde görev verilir.

Aday Değerlendirme Kurulu:

Madde 62 - Adaylığın kaldırılması, Aday Değerlendirme Kurulunca karara bağlanarak Bakanlığa öneride bulunur.

Bu kurul:

a) Halk Eğitimi Merkezi Müdürü,

b) Müdür Yardımcıları,

c) Birlikte çalıştığı rehber ve kurs öğretmeninden oluşur.

Kurul başkanı müdürdür. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde müdürün bulunduğu taraf ağırlık kazanır.

Adaylığın Kaldırılması:

Madde 63 - Yasanın belirlediği altı ayın bitiminde müdür, aday öğretmende bağımsız görev yapabilme durumunu saptamış ise ilgilinin adaylığının kaldırılmasını kurula önerir. Aday Değerlendirme Kurulu, bu öneri üzenide toplanarak durumu inceler ve hazırlayacağı tutanak o anda imza edilir. kurul toplantılarında kişisel konuşmalarla adayın mesleksel kişiliği dışında herhangi bir konuşma yapılmaz.

Adaylığın kaldırılması kararında olumsuz oy kullananlarla çekimser kalanlar görüşlerini yazılı olarak kurul başkanına vermek zorundadırlar.

Aday öğretmen hakkındaki her türlü görüşler kuşkuya ve yoruma yer vermeyecek biçimde açıkca belirlenir.

Adaylığının kaldırılmasına karar verilen aday öğretmenle ilgili kurulca tutulan tutanak, görüşler, gizli tezkiye belgesi (her bir aday öğretmen için ayrı ayrı olmak üzere ) bir yazıya eklenerek Bakanlığa (Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü) gönderilir.

Diğer Görevli Adaylar:

Madde 64 - Genel idare, teknik ve yardımcı hizmetler sınıflarında aday olarak görevlendirilenler, belirli süre içinde görevlerini öğrenmeleri ve daha iyi bir biçimde yürütebilmeleri için merkezin yöneticilerince her fırsattan yararlanılarak yetiştirilirler.

Aday genel idare, teknik ve yardımcı hizmetler görevlisinin asıl göreve geçirilmesinde merkez yöneticilerince sakınca görülmeyenlerin adaylığının sona ermesi ve asıl memurluğa geçirilmesi için Valilik makamına açık gerekçeli öneride bulunulur. Ayrıca buna bir sağlık raporu ve gizli tezkiye belgesi de eklenir.

İKİNCİ BÖLÜM

HİZMET İÇİNDE YETİŞTİRME

Düzenleme:

Madde 65 - Taşra personelinin yetişmesini sağlamak, verimliliğini artırmak, daha üst görevlere hazırlamak amacıyla merkez ya da taşra örgütünce eğitim etkinlikleri düzenlenir.

İş Öncesi Eğitim:

Madde 66 - Yaygın eğitimde görev alacak tüm personeli ve özellikle öğretmen olmayan ücretli öğreticileri hizmete hazırlamak ve eğitim yöntem ve becerileri vermek amacıyla iş öncesi eğitimi düzenlenir.

İşbaşında Eğitim:

Madde 67 - Tüm taşra personelinin (yönetici, eğitici ve yardımcı personel) yetişmesini sağlamak, verimini artırmak ve üst göreve hazırlamak için değişik aralıklarla sürekli iş başında eğitim yapılır.

İş Dışında Eğitim:

Madde 68 - Eğitime katılanların bu süre içinde kurumdaki işlerinden ayrılarak tüm zaman ve çabalarını eğitime ayırabilmelerinin sağlanması ve olanakların iş başında eğitime elverişli olmaması gibi durumlarda başka bir yerde ve iş dışında eğitim yapılır.

Mektupla Öğretim Yöntemi ile Eğitim:

Madde 69 - Taşra personeli yöneticilerinin daha üst öğrenim görmelerini sağlamak üzere Yaygın Eğitim Enstitüsü ile işbirliği yapılarak mektupla öğrenim kursları düzenlenir.

Yurt Dışında Eğitim:

Madde 70 - Bu eğitimden, dış ülkelerden sağlanan bursların içeriğine uygun olarak geliştirilen ölçütlere göre, örgütün gereksinimine cevap verecek nitelikte ve Genel Müdürlükçe saptanan personel yararlanır.

Eğtime Katılanların Yükümlülüğü:

Madde 71 - Eğitim etkinliklerine katılanlar, çalışma programlarında gösterilen etkinliklere katılmak ve bunların gerektirdiği işlerle verilecek ödevleri yapmak ve zaman çizelgesine uymakla yükümlüdürler.

Eğitime Katılmayanların Yapacağı İşlem:

Madde 72 - Eğitime sağlık nedenleri ile katılmayanlar bu durumlarını sağlık raporu ile belgelendirmek zorundadırlar. Diğer özür nedenleri ile katılmayanlar da bu özürlerini çalıştığı yörenin mülki amirliğince onaylanmış bir belge ile kanıtlamak zorundadırlar.

Eğitime Özürsüz Olarak Katılmayanlara Yapılacak İşlem:

Madde 73 - Hiçbir özür göstermeden eğitime katılmayanlar hakkında gerekli yasal işlem yapılır.

Eğitime Katılanların Başarı Belgesi:

Madde 74 - Eğitime devam edenlerden başarı sağlayanlara başarı belgesi verilir.

Eğitimle Kazanılan Hak:

Madde 75 - Eğitim sonucu kazanılan belgeler bir üst göreve atanmada kişiye puan kazandırır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YER DEĞİŞTİRMELER

Yönetim ve Eğitim Personeli:

Madde 76 - Yönetim personelinin yer değiştirme işlemleri bu yönetmelik hükümlerine; eğitim personelinin yer değiştirme işlemleri ise yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklere göre Bakanlıkça saptanan ilkeler doğrultusunda yapılır.

Diğer Personel:

Madde 77 - Yönetim ve eğitim personeli dışında kalan diğer personelin gerek il içi ve gerekse il dışı yer değiştirmeleri, İl İdaresi Yasası hükümlerine göre Valiliklerce yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

REHBERLİK VE DENETİM

Görev ve Yetki:

Madde 78 - Yaygın eğitim kurumlarında, hizmetlerin yasa, tüzük, yönetmelik ve verilen emirlere uygun olarak yürütüp yürütülemediğinin saptanması yönündeki yönetimsel rehberlik ve denetim Bakanlık müfettişleri, ilgilinin üst kademe amirleri ile Genel Müdürülük yetkilileri tarafından yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

DEĞERLENDİRME

Gizli Tezkiye Belgesi:

Madde 79 - Yaygın eğitim kurumlarında Devlet Memurları Yasasına göre çalışan personel için her yılın Ocak ayında bir Gizli Tezkiye Belgesi düzenlenir.

Bu belgeyi düzenleyip imza yetkisine sahip görevliler ilgili ile en az altı ay çalışmış olmalıdır.

Anılan belgede birinci ve ikinci tezkiye amirlerinin görüşlerinde farklılık bulunduğu takdirde, üçüncü tezkiye amirinin görüşüne gereksinim duyulur.

Kurumlarda gizli tezkiye belgesi düzenleyip imzalayacak görevliler şunlardır.

a) İllerin merkez ilçelerinde:

1. Halk Eğitim Merkezi Müdürü,

2. Milli Eğitim Müdürü ya da Halk Eğitimi Başkanı,

3. Vali,

4. Yaygın Eğitim Genel Müdürü,

b) İlçelerde:

1. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü,

2. Kaymakam,

3. Milli Eğitim Müdürü ya da Halk Eğitimi Başkanı,

4. Vali.

Uzman ve Usta Öğreticilerin Değerlendirilmesi:

Madde 80 - Kurumlarda görevlendirilen Uzman ve Usta Öğreticiler için, her program uygulanması bitiminden sonra müdür, ilgili müdür yardımcısı ve rehber öğretmenin birlikte hazırlayıp imzalayacakları genel bir değerlendirme raporu geretiğinde kendisinden tekrar yararlanılabilmesi amacıyla ilgilinin merkezdeki özlük dosyasında saklı tutulur.

ALTINCI BÖLÜM

İŞ VE TATİL ZAMANLARI

Tatil Günleri:

Madde 81 - Sosyal ve kültürel etkinlikler dışındaki kurslara, aşağıda belirtilen günlerde ara verilir:

a) Hafta sonu tatili,

(İstek ve gereksinimine göre ara verilmiyebilir)

b) Cumhuriyet Bayramı

(28 Ekim öğleden sonra başlar, 29 ve 30 Ekim günleri)

c) Yılbaşı,

(31 Aralık öğleden sonra başlar, 1 Ocak günü)

ç) Yarıyıl tatili,

(Yöre özelliğine göre İl Halk Eğitimi Planlama Kurulunca saptanır. Süre onbeş gündür.)

d) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ,

(22 Nisan öğleden sonra başlar, 23 Nisan günü)

e) Bahar Bayramı,

(1 Mayıs günü)

f) Gençlik ve Spor Bayramı,

(18 Mayıs öğleden sonra başlar, 19 Mayıs günü)

g) Hürriyet ve Anayasa Bayramı,

(26 Mayıs öğleden sonra başlar, 27 Mayıs günü)

ğ) Zafer Bayramı,

(30 Ağustos günü)

h) Yerel Kurtuluş Bayramı,

(1 Gün)

ı) Ramazan (Şeker) Bayramı,

(Arife günü öğleden sonra başlar 3 1/2 gün)

i) Kurban Bayramı,

(Arife günü öğleden sonra başlar (4.1/2 gün)

Yıllık Çalışma Süresi:

Madde 82 - Kurumlarda etkinlikler yılın oniki ayında sürdürülür. Kadrolu ve ücretli öğretmen ve öğreticilerin belirtilen bu süre içinde döner sistemle çalıştırılmaları esas alınır.

Kadrolu Öğretmenlerin Yıllık Tatilleri:

Madde 83 - Kadrolu öğretmenlerin iki aylık yaz tatillerinin başlangıç ve bitiş tarihleri, İl Halk Eğitimi Planlama Kurulunun, bölgesel özelliklere göre saptadığı kursların açılış ve kapanış tarihleri gözönünde bulundurularak, Valilikçe belirlenir.

Öğretmenlerin Yıllık Çalışma Süresi:

Madde 84 - Öğretmenler yılın on ayında çalışmakla yükümlüdür. Bunlar için düzenlenen kurs ve hizmet içi eğitim seminerleri süresi, çalışma süresi içinde sayılır.

Öğretmenlerin Haftalık Çalışma Süresi:

Madde 85 - Öğretmenlerin, gerek maaş ve gerekse ek ders görevi ücreti karşılığında yapacakları çalışmaların haftalık süresi ilgili mevzuata göre belirlenir.

Kursların Açılış-Kapanış Tarihleri:

Madde 86 - Kırsal kesimde bir ders yılı süre ile açılan meslek kurslarının açılış ve kapanış tarihleri İl Halk Eğitimi Planlama Kurulunca saptanır.

Kursların Haftalakı Çalışmas Süresi:

Madde 87 - Öğretim programlarının süresi, kurs yerinin durumu, kursiyerlerin devam edebilme olanakları dikkate alınarak merkez müdürlüğünce saptanır.

Kursların Günlük Çalışma Saatleri:

Madde 88 - Kursu açan merkez müdürlüğünce, çalışma saatleri sabah saat 08.00 ile akşam 23.00 arasında bölgesel istek ve gereksinime göre saptanır. Valilik onayından sonra uygulanır.

Ders saatleri:

Madde 89 - Bir ders saati süresi elli dakikadır. İki ders arasında on dakikalık dinlenme verilir. Atelye ve uygulamalı derslerde iki ders (blok ders) sonunda yirmi dakikalık dinlenme verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

İZİNLER

Özür İzni:

Madde 90 - Özür izni Devlet Memurları Kanununun 104.maddesine göre alınır.

Hastalık İzni:

Madde 91 - Hastalık izni Devlet Memurları Kanununun 105. maddesine göre alınır.

Yıllık İzin:

Madde 92 - Yıllık izin Devlet Memurları Kanununun 102 ve 103. maddelerine göre alınır.

SEKİZİNCİ KISIM

PROGRAMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

PROGRAMLARIN İÇERİK VE TÜRLERİ

Programların İçeriği:

Madde 93 - Yaygın eğitimde tüm programlar, genel ve mesleki teknik programlar olmak üzere iki ana bölümde düzenlenir; örgün eğitimle birbirini destekleyecek, tamamlayacak gerektiğinde aynı nitelikleri kazandıracak, kalkınma planları ile bağlantılı ve işlevsel biçimde hazırlanırlar.

Bunlar:

Genel Eğitim Programları;

a) Destek programlar,

b) Denklik sağlamaya yönelik programlar,

c) Öğretim programı dışı programlar,

Mesleki Teknik Eğitim Programları;

a) Ekonomik ve mesleki teknik programlar,

b) Kırsal ve toplumsal kalkınma programlarıdır.

Destek Programlar:

Madde 94 - Fen bilgisi, yabancı diller ve okuma-yazma gibi genel eğitim konularında hazırlanan programlardır. Örgün eğitimin programlarına göre ilgili kurum yetkilileri ile işbirliği yapılarak, katılanların gereksinimlerini karşılayacak biçimde merkezlerde hazırlanır ve uygulanır.

Denklik Sağlayan Programlar:

Madde 95 - Örgün eğitimin ilk, orta, lise kademelerinde telâfi öğrenimi, mektupla öğretim gibi denklik sağlamaya yönelik programlar Bakanlıkça örgün eğitimin ilgili kademesinin öğretim programına göre denklik sağlayacak biçimde hazırlanıp merkezlerce uygulanır.

Öğretim Programları Dışı Programlar:

Madde 96 - Geleneksel kültür değerlerini, yaratıcı güzel sanatları, çağın sosyal ve kültürel gelişmelerine uyum sağlayıcı programları içeren öğretim programı dışı programlardır.

Yaygın eğitim politikası doğrultusunda Bakanlıkça çerçeve programlar biçiminde hazırlanıp, merkezlerce bölgesel özelliklere göre uyarlanıp uygulanır.

Ekonomik ve Mesleki Teknik Programlar:

Madde 97 - Meslek öncesi, vasıfsız işçilere yönelik endüstri içinde uygulamalı, çok yönlü iş eğitimi, sevk ve idare gibi alanlarda hazırlanan ekonomik ve mesleki teknik programlardır.

Yetişkinleri hayata, mesleğe hazırlayacak ve iş alışkanlıkları kazandıracak, endüstrileşmede ve çevrenin insan gücü gereksinimine çevap verecek biçimde gerektiğinde bakanlıklar ile özerk öğretim kurumları, resmi ve özel işletmeler ile işbirliği yapılarak Genel Müdürlükçe hazırlanır, merkezlerce uygulanır.

Kırsal ve Toplumsal Kalkınma Programları

Madde 98 - Tarım teknikeri, sebze ve meyvecilik, kooperatifçilik gelir yaratıcı, teknik beceri kazandırcı kırsal ve toplumsal kalkınma programlardır. Kalkınma planı doğrultusunda tarım teknolojisi ve kentleşmenin gereklerini karşılacak çerçeve programlar biçiminde Bakanlıkça hazırlanır, bölgesel özelliklere göre merkezlerce uyarlanarak uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

PROGRAM HAZIRLAMA VE UYARLAMA

Programların Hazırlanması:

Madde 99 - Merkezlerce hazırlanacak destek programlarda eğitim- öğretim bir bütün olarak kabul edilip, farklı öğrenim düzeyindeki kişiler için, farklı programlar hazırlanır. Bu program çalışmaları program geliştirmeden sorumlu müdür yardımcısınca yürütülür.

Hazırlanan programların amacı, davranışsal hedefleri, içeriği, eğitim yöntemi, ders araç ve gereçleri ile toplam ve haftalık süresi belirtilir. Geliştirilen programlar denenir, değerlendirilir; değişik grupların özelliklerine uyarlamaya açık tutulur.

Programların Bölgesel Uyarlaması:

Madde 100 - Bakanlıkça hazırlanan çerçeve programların bölgesel uyarlaması, merkez müdürü ve program geliştirmeden sorumlu müdür yardımcısı ile rehber öğretmen ve konunun öğretmenlerinden oluşan kurulca yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KURSLAR

Kursa Kabul:

Madde 101 - Yaygın eğitim kurslarına devam edeceklerde:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak koşulu aranır.

(Yabancı uyruklu olanlar için Valilik izni gerekir.)

b) Yaygın eğitim etkinliklerinden yararlanmak için yaş sınırı yoktur. Ancak ilköğretim çağında bulunanlar devam ettikleri öğrenim kurumlarının öğrenime kapalı olduğu sürelerde etkinliklere katılabilirler. Belirli yaş ve eğitim seviyesi programın özelliğine göre gerektiğinde aranır.

Kursa Kayıt:

Madde 102 - Kursa kayıt olmak üzere başvuranlardan nüfus cüzdanı (kayıttan sonra örneği alınarak geri verilir), öğrenim belgesi, konut oturma belgesi ile üç adet belgelik fotoğraf istenir.

Kursa Devam:

Madde 103 - Kursa kabul edilenler devam etmek zorundadırlar. Kurs süresinin 1/5 i kadar devamsızlık gösterenlerin kaydı silinir ve belgesi verilmez. Geç kalmayı alışkanlık haline getirenler hakkında devamsızlık işlemi yapılır.

Disiplin:

Madde 104 - Kurslara geç kalmayı alışkanlık haline getirici, eğitim-öğretimi aksatıcı, kursun normal düzenini bozucu, öğretmen ve kursiyerlerin huzurunu kaçırıcı tutum ve davranışlarda bulunan kursiyerler, yapılan uyarılara karşın davranışlarını düzeltmezlerse kursla ilişikleri kesilir.

Demirbaşın Korunması:

Madde 105 - Kursa katılanlar demirbaş eşyanın bakım ve korunmasından sorumludur. Oluşacak bozulgu, neden olana ödetilir.

Kursa Katılacakların Sayısı:

Madde 106 - Genel olarak kurslar, en az on kursiyerin katılması ile açılır. Mesleki ve teknik kurslarda yirmi, genel bilgi kurslarında ise yirmibeşten fazla kursiyer bulunmaz. Bir kısım programların özelliği ve olanaklar ölçüsünde kursiyer sayılarında değişiklik yapılabilir.

İnceleme Gezileri:

Madde 107 - Program gereği yapılacak inceleme gezileri, önceden saptanan ve planlanan zamanlarda yapılır. Ancak konuların işlenmesinde çevre ile ilişki kurmak amacı ile geziler ilgili dersin öğretim saati içinde düzenlenir. Kent içi geziler merkez müdürünün, kent dışı geziler ise mülki amirin onayından sonra uygulanır.

İş Alışkanlıkları:

Madde 108 - Mesleki ve teknik kurslarda yapılacak atelye çalışmalarında ele alınan işin fazla zaman ve gereç tüketilmesine neden olmadan iş eğitimi yönünden iş yerini sevmek atelye ve araç gereci temiz tutmak, yöntemli çalışmak, iş yerini düzenli bulundurmak gibi iyi alışkanlıkların kazandırılmasına özen gösterilir.

Kurs ve Etkinliklerin Yerleri;

Madde 109 - Genel olarak yetişkinlere yönelik kurs veya diğer etkinlikleri:

a) Halk Eğitim Merkezlerinde,

b) Eğitim Odalarında,

c) Ceza ve Islah Evlerinde,

ç) Gecekondu Bölgelerinde,

d) İl, İlçe, bucak ve köylerdeki eğitim için sağlanan yerlerde,

e) Rehabilitasyon gerektiren hastahanelerde,

f) Kamu ve özel kuruluşlara ait iş yerlerinde,

g) Örgün eğitim kurumlarına ait binalarda,

ğ) Gereksinim duyulan diğer yerlerde sürdürülür.

Başarının Değerlendirilmesi:

Madde 110 - Kurs süresince uygulanan öğretim programının özelliğine göre:

a) Öğretim süresince yapılacak uygulama, deney, yazılı ve sözlü yoklamaların sonucuna;

b) Yapılacak ev ödevlerinin sonucuna,

c) Öğretim süresince bitiminde yazılacak sınav sonucuna göre kursiyerlerin başarısı saptanır.

Öğretim süresi sonunda kursiyerlerin başarılı sayılabilmesi için, kurs programında öğretim süresi içinde alınan notların ortalaması ile öğretim süresi sonunda yapılacak sınavlarda alınan notun ortalamasının en az beş olması gerekir. Buçuklu notlar tama çıkarılır. Değerlendirmelerde en yüksek not on üzerinden takdir edilir.

Her öğretmen kursiyerlere vereceği notlar için bir not çizelgesi tutar. Not çizelgesine öğretim süresince kursiyerlere verilen notlar yazılır. Bu çizelge denetleme yetkisi olanlardan başkasına gösterilmez ve kurs sonunda müdüre teslim edilir.

Kurslarda başarılı olanlara örneği ekli kurs bitirme belgesi, kursa devam edip de başaramayanlara örneği ekli kursa devam belgesi verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

PROGRAMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirmeden Amaç:

Madde 111 - Yaygın eğitimde uygulamaya konmuş olan programlarla ilgili olarak yapılacak değerlendirme, o programın geliştirilmesi ya da devam ettirilmesi ile ilgili verileri ve kursa katılanların kazandıkları bilgileri nasıl kullandıklarını, kendileri, aileleri ve çalıştıkları iş yerleri için ne gibi yararlar sağladığını saptamak için yapılır.

Değerlendirmede Yöntem:

Madde 112 - Hazırlanan programlar, deneme ve uygulamalarda elde edilen verilere göre bilimsel yöntemlerle değerlendirilir.

DOKUZUNCU KISIM

BÜTÇE-BİNA-ARSA, ARAÇ-GEREÇ VE AYNİYAT İŞLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

HALK EĞİTİMİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ

Bütçe, Harcama ve Diğer Hükümler:

Madde 113 - Başkanlık bütçesi, Bakanlıkça bütçenin ilglii programlarından gönderilen ödenekler ile il özel idare bütçesinden ayrılan ödeneklerden oluşur.

Başkan, etkinlikleri için gerekli bütçe önerisini, saptanan ölçütleri dikkate alarak hazırlar; merkez bütçeleri ile birlikte ilgili makama süresi içinde sunar.

Ödedeneklere ait ödeme emirleri alındıkça, bütçe yasası ile yönergeler doğrultusunda ve Genel Muhasebe Yasası hükümlerine göre harcamalar yapılır.

Bakanlık ve İl Özel İdare bütçelerinden sağlanan ödeneklerin harcamaları ile ilgili düzenlenecek yıl sonu kesin gerçekleme çizelgeleri yine merkezlere ait gerçekleme çizelgeleri ile birlikte süresi içinde Bakanlığa sunulur.

Bütçenin harcanmasında Halk Eğitim Başkanları Milli Eğitim Müdürünce yetki verildiği takdirde tahakkuk (gerçekleştirme) memuru; Vali ita amiridir. Bütçe ile ilgili her türlü evrak usullerine uygun biçimde tutulur ve saklanır.

Başkanlık bütçesinden yapılacak satın almalar ile yaptırılacak onarım ve ihale işleri; muayene, teslim alma ve sayım işleri Artırma, Eksiltme ve İhale Yasası gereğince oluşturulacak komisyonlar eliyle bu yasa hükümlerine göre yapılır.

Anılan komisyonlar ilgili yasa ile Genel Muhasebe Yasası ve Ayniyal Yönetmeliği hükümlerine göre iş görürler.

Başkanlar, gerek satın alınan, gerek Bakanlıkça gönderilen ve gerekse başka kaynaklardan sağlanan her türlü eşyanın gerek görülen defterlere yazılmasından; yapılacak planlama ve eşgüdüm gereği olarak etkinlikler için halk eğitimi merkezlerine yöntemine göre dağıtımından sorumludurlar.

Başkanlıklarda, bu yönetmeliğin çeşitli bölümlerinde belirtilen tutulması gerekli defter, cetvel ve dosyalardan gereksinim duyulanlar yöntemlerine göre tutulur ve görev değişikliklerinde yeni sorumluya devir ve teslim edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

HALK EĞİTİM MERKEZİ BÜTÇESİ

Merkez Bütçesi:

Madde 114 - Merkezin gelir bütçesi, Milli Eğitim Bakanlığınca bütçenin ilgili programından gönderilen ödeneklerle İl Özel İdaresi; İl, İlçe ve kasaba belediyeleri ile köy muhtarlıkları bütçelerine yaygın eğitim hizmetleri için konulan ödenekler, vatandaşların yaygın eğitim hizmetlerine yardım amacı ile yapacakları ve özel idarelerin gelir fasıllarına bu hizmetler için harcaması koşulu ile yazdıracakları bağışlar; derneklerden sağlanacak yardımlar ve özel fonlardan elde edilecek gelirlerden oluşur. Merkez müdürü etkinlikler için özellikle yerel kaynaklardan yararlanma yoluna giderek ödenek sağlamaya çalışır. Hazırlanması ve Sunulması:

Madde 115 - Merkez müdürü kurumun, var olan yapı, personel, araç ve gereç olanakları ile yapmayı planladığı her türlü etkinlikleri gözönünde bulundurarak bütçe önerisini hazırlar.

Bütçe önerisi hazırlarken gereksinim duyulan harcama kalemlerinden istenilecek ödeneklere ait Bakanlıkça saptanan ölçütler dikkate alınır. Bir sonraki akçalı yıla ait bütçe önerisi her yılın Haziran ayı sonunda Bakanlığa sunulur.

Harcamalar:

Madde 116 - Ödenekler, Bütçe Yasası doğrultusunda Maliye Bakanlığınca yayınlanacak Bütçe Uygulama Yönergelerindeki ilke ve serbest bırakma oranlarına göre kullanılır.

Merkezin etkinlikleri ve gereksinimleri dikkate alınarak, Genel Muhasebe Yasası çerçevesinde usulüne göre yapılacak harcamalar için, ödeneklere ait ödeme emirlerinin alınması zorunludur.

Ödeme emirleri alınmadan gelen ödenekleri gösterir miktarlar üstünde harcama yapılmaz.

Bütçenin, plan ve programa uygun ve savurganlıktan kaçınılarak, gerçek ve etkili hizmetler için kullanılması esas alınmalıdır.

Yıl Sonu Kesin Gerçekleme Çizelgesi:

Madde 117 - Akçalı yılın sona erdiği Şubat ayının son günü esas alınarak bir yıl içinde Bakanlık ve yerel yönetim bütçeleri ile diğer fonlardan sağlanan ödeneklerin ne kadarının nereye harcandığını belirtir açıklamalı bütçe yılı yıl sonu kesin gerçekleme çizelgesi en geç 15 Mart tarihine kadar Bakanlığa sunulur.

İta Amirliği ve Tahakkuk Memurluğu:

Madde 118 - Bütçenin harcanmasında, merkez müdürleri tahakkuk (gerçekleştirme) memuru; ilde Vali, İlçede Kaymakam ita amiridir.

Bütçe ve Sarf Evrakı:

Madde 119 - Bütçe önerisi, bütçenin ödemelerle ilgili gider evrakı ve bütçe yılı sonu kesin gerçekleme çizelgesi, merkez müdürlüğünce usullerine uygun şekilde ayrı ayrı tutulur ve saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BİNA VE ARSA İŞLERİ

İzlenecek Yol:

Madde 120 - Merkez binası yapımı için yerel yönetimlerce sağlanacak veya kamulaştırılacak arsalar ile satın alınacak yapılar için, şehir imar planının o bölümünü gösterir ( Halk Eğitimi Merkezi yeri şeklinde işaretli ) bir örneği ile Takdir Kıymet Komisyonu kararı, gerekçeli ve açıklamalı öneriye bağlanarak Bakanlığın oluruna sunulur.

Düzenlenecek Belgeler:

Madde 121 - Bakanlık oluru alındıktan sonra, satın alma veya kamulaştırma işlemi tamamlanarak, aşağıda belirtilen belgeler noksansız olarak Bakanlığa gönderilir.

a) Tapu senedi

(Mülkiyeti Hazineye ait olacak)

b) Tahsis Kararı:

(Özel İdare veya Belediyelerce halk eğtimi merkezi binası yapılmak üzere tahisis edilen arsalar için, ilgili meclislerde, derneklerce tahsis edilenler için yönetim kurulundan alınan tahsis kararı)

c) İmar Durumu:

(Sağlanan arsa üzerine kurulacak binanın kaç kata kadar elverişli olacağı ile binanın ön, arka ve yan komşu uzaklığını belirtecek)

ç) İmar Planı:

(Arsanın şehir imar planınında Halk Eğitimi Merkezi yeri şeklinde işaretlendiğini; bununla ilgili Belediye Meclisi kararı örneği ve planın bu şekli ile İmar ve İskân Bakanlığınca onaylı olduğunu gösterir açıklamasını taşıyan imar planının o bölüme ait örneği)

d) Kadastro Çapı:

(Arsanın bulunduğu ilçe, kadastro görmüş ise kadastro çapı; eğer ilçe kadastro görmemiş ise Tapu Dairesinin İlçenin kadastro görmediğini belirtir yazısı ile aynı daire kayıtlarından çıkarılacak tapu çapı örneği)

e) Tahsis Yazısı:

(Arsanın halk eğitimi merkezi binası yapılmak üzere Maliye Bakanlığınca (Milli Emlâk Genel Müdürlüğü) Milli Eğitim Bakanlığına (Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü) tahsis edildiğine dair yazı örneği; bu olanak sağlanamadığı takdirde aynı maksat için arsanının ayrıldığına dair aynı kuruluşun vereceği ayırma yazısı örneği)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ARAÇ, GEREÇ VE AYNİYAT İŞLERİ

Satın Alma:

Madde 122 - Merkez müdürlüğü bütçesinden satın alınacak her türlü araç, gereç, makine, eşya ve malların alımları ile yaptırılacak onarım ve ihale işleri, Artırma-Eksiltme ve İhale Yasası gereğince oluşturulacak Komisyonlar kanalıyla, bu yasa hükümlerine göre yapılır.

Satın Alma Komisyonu:

Madde 123 -Artırma-Eksiltme ve İhale Yasası'na göre, İl ve İlçelerde Satın Alma Komisyonu: Merkez Müdürünün başkanlığında, sayman ya da görevlendirilecek bir üye ile belediye meclisinden bir üyenin katılmasıyla oluşur. İş, Bayındırlık ve Fen konuları ile ilgili ise, bu komisyona Bayındırlık Müdürlüğünden bir teknik çalışman da üye olarak katılır.

Satın Alma Komisyonu Artırma, Eksiltme ve İhale ile Genel Muhasebe Yasası ve Ayniyat Yönetmeliği hükümleri gereğince iş görür.

Muayene Teslim Alma ve Sayım Komisyonu:

Madde 124 - Her merkezde yönetim ve bütçe işlerinden sorumlu müdür yardımcısının başkanlığında Halk Eğitimi Merkezi Planlama Kurulunca bir yıl için seçilen iki öğretmen ile ayniyat işlerinden sorumlu bir memurdan oluşan Muayene, Teslim Alma ve Sayım Komisyonu bulunur.

Komisyon usulüne göre satın alınan eşya ve gereçlerin şartlaşma veya sözleşme uyarınca muayenesini yaparak kabul ya da geri çevirmesi hakkında gereken işlemi yapar.

Bu komisyon aynı zamanda Ayniyat Yönetmeliği hükümlerine göre her mali yıl sonunda demirbaş eşya ile tüketilen eşya ve gereçlerin sayımı ve denetlenmesiyle ilgili ödevleri de yapar. Komisyonun muayene ve teslim alma işleriyle ilgili kararları merkez müdürü tarafından onaylanır.

Bağışlar:

Madde 125 - Merkeze, Gümrük Yasası hükümlerine göre yurt dışından gerçek ve tüzel kişiler tarafından bağış yoluyla gönderilen veya getirilen ya da verilen parayla alınıp getirilen her türlü eşyanın, gümrük ve resimlerinden bağışık olarak girişi için Milli Eğitim Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı olurunun alınması zorunludur.

Bunun için Bakanlığa yapılacak önerilere aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

a) Bağışta bulunacak gerçek veya tüzel kişinin, o yörenin mülki amirliğine vereceği dilekçe,

b) Noterde düzenlenmiş bağış senedi veya yetki belgesi,

c) Eşyanın markası (varsa), modeli, tipi ve diğer nitelikleriyle en son durumunu gösterir muayene komisyonu raporu,

ç) Gümrük teslim ve teslim alma tutanağı,

d) Gümrük Triptik koçanı veya örneği,

e) Vergi Dairesi makbuzu,

f) Diğer belgeler (varsa)

Sorumluluk:

Madde 126 - Müdürler, satın alınan Bakanlıkça gönderilen veya yerel kaynaklardan sağlanan her türlü eşya, araç-gereç ve makinelerin korunmasından, bakım ve kullanımından, bunların ilgili defterlere kaydedilmesinden sorumludur.

Ayrıca görsel, işitsel ve diğer eğitim araçlarının her an işler durumda olması için gerekli önlemleri zamanında alır.

Demirbaş ve Tüketim Defteri:

Madde 127 - Merkezlerde:

a) Ayniyat Yönetmeliği gereğince tutulması gereken demirbaş eşya esas defterleri; Merkezin ana demirbaş eşyası ile demirbaş eşyadan sayılan gereçleri yazmaya yarayan ( A) Demirbaş Eşya esas Defteri;

Ayniyat Yönetmeliğinin demirbaş tanımına giren, merkezin tüm görsel, işitsel ve diğer eğitim araç ve gerecini yazmaya yarayan (B) Demirbaş Eşya Esas Defteri;

Merkez kitaplığındaki kitapları yazmaya yarayan (C) Demirbaş Eşya Esas Defteri, bir süre fasikül halinde yayınlanıp sonradan cilt haline gelecek yayınlar ve peryodik eserler için, önceden Peryodik Eserler Defterlerine kayıtla biriktirilmek ve cilt tamamlandıktan sonra cilt haline getirilerek (C) Demirbaş Eşya Defterine kayıt edilmek üzere üç bölümde ayrı ayrı tutulur.

b) Kurumda, Ayniyat Yönetmeliğinin sonuna eklenen örneğe uygun olarak kullanılan ve tüketilen eşya ve gereçler defteri de tutulur.

Kullanılan ve tüketilen eşya ve gereçler defterine kayıt edilen eşya ve gereçler, mali yıl sonunda Demirbaş Eşya Muayene Teslim Alma ve Sayım Komisyonu tarafından sayılarak kontrol edilir.

Artık ya da eksik çıkan eşya ile yok edilen, kaybedilen ya da ne için alınmışsa onun dışında harcanıp kullanılan eşya ve gereç hakkında ayniyat Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Kullanılmayan Araç ve Gereçler:

Madde 128 - Merkez müdürlüklerince çeşitli nedenlerle kullanılmayan görsel işitsel ve diğer eğitim araç ve gereçleri Başkanlıkça yapılan planlama ve eşgüdüm gereği olarak, geçici bir süre (veya demirbaş kayıtları da intikâl ettirilmek koşuluyla, usulüne uygun olarak diğer bir merkezin etkinlikleri için verilebilir. Devir işleminde Ayniyat Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Demirbaş Eşyanın Kullanımı:

Madde 129 - Merkezin demirbaş eşya, araç-gereç ve makineleri Bakanlık emri olmadıkça başka bir örgüte verilmez. Merkez sınırları dışına çıkarılmaz. (Merkezce kurulan ve yönetilen kamp, tesis ve diğer etkinlikler hariç) kitaplıktaki kitaplar, merkez Müdürlüğünce düzenlenecek bir iç yönetmeliğe göre öğretmenlere ve kursiyerlere verilir. Merkezin katıldığı toplantı, gösteri etkinlikleri ile diğer etkinlikler için gerekli araç ve gereç merkezin dışına çıkarılabilir. Ancak, bunların neler olduğu ve kimin sorumluluğunda bulunacağı önceden yazılı olarak saptanır ve merkez müdürünün onayına sunulur.

Ayniyat Sorumluluğu:

Madde 130 - Ayniyat sorumluluğu ile yükümlü öğretmen ya da müdür yardımcısı, merkezden ayrılacağı zaman bu görevini ve üzerinde bulunan eşyayı teslim alacak olana, yoksa Muayene Teslim Alma ve Sayım Komisyonu bu komisyonda toplanamazsa oluşturulacak üç kişilik geçici bir komisyona devir ve teslim etmek zorunluluğundadır.

Devir ve teslim yapmayan ayniyat sorumlusuna maaş nakil belgesi verilmez ve haklarında gerekli işlem yapılır.

Ayniyat sorumlusunun ölümü halinde durum, Muayene Teslim Alma ve Sayım Komisyonunca saptanır ve yeni sorumluya devir ve teslim olunur.

Devir ve Teslim:

Madde 131 - Merkez müdürleri, demirbaş eşyanın korunması ile sorumlu olduklarından, merkezde bulunan eşya, araç-gereç ve makineleri demirbaş eşya esas defterlerindeki kayıtlara göre teslim alacak olanlara veya teslim alacak olanlar henüz işe başlamamış ise

Muayene, Teslim Alma ve Sayım Komisyonuna devir ve teslim etmek zorunluluğundadırlar.

İşe yeni başlayan merkez müdürü, onbeş gün içinde devir ve teslim alma işlemlerini tamamlayarak düzenlenen tutanağı üst makama sunar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER, CETVELLER, DOSYALAR

Defterler:

Madde 132 - Merkezlerde aşağıda sıralanan defterler tutulur:

a) Kursiyer Ön Kayıt Defteri,

b) Kursiyer, Yoklama, Devam, Ders Özet Defteri, (Tek defter halinde, her kurs için ayrı ayrı)

c) Kursiyer Belge Defteri,

ç) Disiplin Kurulu Defteri,

d) Denetleme Defteri,

e) Öğretmen, Memur ve Hizmetli Devam-Devamsızlık Defteri,

f) Öğretmen, Memur ve Hizmetli Sicil Defteri,

g) Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri,

zğ) Zimmet Defteri, (Posta Zimmet ve Evrak Zimmet)

h) Ödenek Defteri,

ı) Avans Defteri,

i) Aylık ve Ücret Gerçekleştirme ve Ödeme Defteri,

j) Demirbaş Eşya Esas Defteri, (A, B, C olmak üzere ayrı ayrı)

zk) Demirbaş Eşya Yardımcı Defteri,

l) Araç-Gereç Dağıtım Defteri,

m) Depo Defteri, (Kullanılan ve tüketilen eşya ve gereç için)

n) Temriklik Malzeme Sarf Defteri,

o) Peryodik Eserler Defteri,

ö) Nöbet Defteri,

Cetveller Dosyalar:

Madde 133 - Merkezlerde aşağıda sıralanan cetvel ve dosyalar tutulur:

a) Disiplin Kurulu Belgeleri Dosyası,

b) Kursiyer Kayıt Dosyası,

c) Sınıfların Kursiyer Listeleri Dosyası,

ç) İstatistik Cetveller Dosyası,

d) Toplantı, Kurul vb. Tutanaklar Dosyası,

e) Öğretmenlerin Haftalık Ders Programları Dosyası ,

f) Nöbet Çizelgeleri Dosyası,

g) Öğretmen ve Memurların Günlük İmza Çizelgeleri Dosyası,

ğ) Öğretmen, Memur, Hizmetli ve Diğer Personelin Şahıs Dosyası,

h) Merkeze Gelen ve Merkezden Giden Yazı Dosyaları, (Desimal Sisteme Göre Dosya

Usulü ve Tatbikatına Dair Yönetmelik esaslarına göre)

ı) Gizli Yazılar Dosyası,

i) Seferberlik Dosyası,

j) Satınalma İşlemleri ile İlgili Karar Dosyası,

k) Giden Gerçekleştirme Dosyası,

l) Ödeme Çizelgeleri ile Ödenekler Dosyası,

m) Maaş ve Ücret Bordroları Örnekleri Dosyası,

n) Demirbaş Eşya Sayım ve Devir Tutanakları Dosyası,

o) Demirbaş Eşya Kayıt Silme İşlemleri Dosyası,

Defterlerin, Cetvellerin-Dosyaların Kullanılması ve Saklanması:

Madde 134 - Defterlerin sayfaları numaralanır, her sayfa kurum mührü ile mühürlenir, kaç sayfa olduğu defterin birinci sayfasına yazılır ve onaylanır.

Defterler, cetveller ve dosyalar, kilit altında bulundurulur. Denetleme yetkisi olanlar ile müdür ve yardımcısı ve ayniyat saymak için toplanan komisyonlardan başkasına gösterilmez.

Banlarda silinti ve kazıntı bulunmamasına özen gösterilir.

Tutulan defterler Bakanlıktan izin alınmadıkça değiştirilemez, değiştirilen eski defterler ile cetveller ve dosyalar arşivde saklanır, görevi yeni alana usulüne göre teslim edilir.

ONUNCU KISIM

EŞGÜDÜM

Tanım:

Madde 135 - Aynı hizmetin yürütülmesi ya da alana götürülmesinde ikilemelerden doğan zaman, değer ve enerji kaybını önlemek; kesimlerarası bütünlüğü sağlamak için hizmetlerin birlikte planlanması ve gerektiğinde birlikte götürülmesi etkinliğidir.

BİRİNCİ BÖLÜM

İL HALK EĞİTİMİ PLANLAMA KURULU

İşlevi:

Madde 136 - İl Halk Eğitimi Planlama Kurulu, ilin yaygın eğitim gereksinimlerinin saptanması, planlanması, değerlendirilmesi, sorunların çözümü ile giderilmesini sağlayıcı bir karar organıdır.

Kuruluş:

Madde 137 - Kurul, halk eğitimi başkanının başkanlığında ilde görevli halk eğitimi uzmanı, halk eğitimi merkezi müdürleri ve her ilçede görevli rehber öğretmenlerden birinin katılması ile oluşur. Vali veya milli Eğitim Müdürü gerektiğinde bu kurula başkanlık edebilir.

Kararlar, Valilik makamının onayı ile kesinlik kazanır.

Yönetim:

Madde 138 - İl Halk Eğitimi Planlama Kurulu yılda üç kez başkanın çağrısı üzerine toplanır Toplantılar il merkezinde yapıldığı gibi diğer ilçelerde de sıra ile yapılabilir. Bölgenin coğrafi koşullarına göre:

a) İlk toplantıda ilin halk eğitimi ve toplum kalkınması yönünden durumu gözden geçirilir. O yıl içinde götürülecek hizmetler planlanır.

b) İkinci toplantıda götürülen hizmetler ile verimlilik durumları gözden geçirilir, değerlendirilir, aksayan yönler için gerekli önlemler alınır.

c) Üçüncü toplantıda geçen bir yılın çalışmaları değerlendirilerek alınan önlemlerin yeterlilik durumu saptanır. Bu toplantıda ayrıca gelecek yıl yapılacak hizmetler için, gerekli araştırma konuları, yöntemleri ve teknikleri saptanır.

Görevler:

Madde 139 - İl Halk Eğitimi Planlama Kurulu aşağıda yazılı işleri yapmakla yükümlüdür:

a) Kurul, ilçelerden gelen önerileri değerlendirerek planlar ve karara bağlar;

b) İl düzeyinde yaygın eğitim çalışmalarını, ilçelere göre (zaman durumunu da gözönünde bulundurarak) planlar; var olan halk eğitimi merkezlerinin olanaklarını saptar ve olanakları yeterli olamayan ilçelerin diğer ilçe olanaklarından yararlandırılmalarına çalışır.

c) Yıl içinde ilde yapılacak film gösterileri, tiyatro, konferans, seminer, açık oturum ve buna benzer çalışmaları yer, şekil ve durumlarını saptayarak planlar;

ç) Temsil edilecek tiyatro yapıtları ile halk eğitimi merkezleri ve eğitim odaları için satın alınacak kitap seçim işini inceliyerek karara bağlar;

d) Halk Eğitimi Merkezine ait çalışma program ve rapor taslaklarını inceliyerek kesinleştirir.

İKİNCİ BÖLÜM

HALK EĞİTİMİ MERKEZİ PLANLAMA KURULU

İşlevi :

Madde 140 - Halk Eğitimi Merkezi Planlama Kurulu, ilçenin Halk Eğitimi gereksinimlerinin saptanması, planlanması, değerlendirilmesi, sorunların çözümlenmesi ve giderilmesini sağlayıcı çalışma organıdır.

Kuruluş:

Madde 141 - Kurul, Halk Eğitimi Merkezi Müdürünün başkanlığında ilçede görevli Halk Eğitimi Uzman Yardımcısı, müdür yardımcıları, rehber öğretmenler, kurs öğretmenlerinden en kıdemli olan birisi ve Halk Eğitimi Merkezinde kurulmuş Eğitsel Kollar başkanlarından oluşur.

İlçelerde Kaymakam, merkez ilçede Halk Eğitimi Başkanı dilediğinde bu kurula başkanlık eder. Kararlar ilçelerde Kaymakamın, merkez ilçede Halk Eğitimi Başkanının onayından sonra kesinlik kazanır.

Yönetim:

Madde 142 - Halk Eğitimi Merkezi Planlama Kurulu yılda üç kez başkanın çağrısı üzerine toplanır. Bu toplantılar İl Halk Eğitimi Planlama Kurulu toplantılarından on gün öncesine denk getirilir. Üst kurula götürülecek öneriler saptanarak görüşülür.

a) Birinci toplantıda ilçenin halk eğitimi ve toplum kalkınması yönünden durumu gözden geçirilir ve o yıl içinde götürülecek hizmetler planlanır;

b) İkinci toplantıda götürülen hizmetler ile verimlilik dereceleri gözden geçirilir, değerlendirilir; aksıyan yönler için gerekli önlemler saptanır;

c) Üçüncü toplantıda bir yılın çalışmaları değerlendirilerek alınan önlemlerin yeterlilik dereceleri saptanır. Bu toplantıda ayrıca gelecek yıl yapılacak olan hizmetler için gerekli araştırma konuları, yöntemleri ve teknikleri saptanır.

Görevler:

Madde 143 - Merkezde yapılacak çalışmalara ait, kol yönetim kurulları tarafından hazırlanan çalışma planlarını gözönüne alarak uzun ya da kısa süreli çalışma programları hazırlar ve programın hazırlanışında gereksinime göre kurul içinden veya dışından seçeceği kişilerle gerekirse özel komisyonlar kurar;

b) Uygulanan programların başarı derecelerini, karşılaşılan güçlükleri inceleyerek ilerisi için gerekli önlemleri alır;

c) Halk Eğitimi Merkezinin işletilmesine ve çalışmalarına ait gerekli iç yönetmelikleri hazırlar ya da hazırlatır. Bunun için gereksinime göre özel komisyonlar kurar ve hazırlanan yönetmelik tasarılarını onaylar;

ç) Halk Eğitimi Merkezi Müdürünün yıllık çalışma planıyla ilgili önerilerini inceler;

d) Halk Eğitimi Merkezinin yıllık gelir ve giderini gösterir bütçeyi inceler;

e) Yönetmelikte değişiklik yapılmasına gerek duyulursa Bakanlığa gerekçeli öneride bulunur;

f) Kollardan kurula iletilen diğer konuları görüşerek karara bağlar;

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EĞİTSEL KOLLAR

Kuruluş ve İşlevi:

Madde 144 - Eğitsel kollar, Halk Eğitimi Merkezinin sosyal ve kültürel etkinliklerinin verimini artırmak için hizmete inanmış, bilgi ve becerisinden yararlanılabilecek kişilerden oluşan çalışma kümeleridir.

Türleri:

Madde 145 - Çevrenin özellik ve olanakları ölçüsünde Köycülük ve Kooperatifçilik, Folklor, Tiyatro, Kültür ve Yayın, Spor Müzik ve gereksinim duyulan diğer kollar kurulur.

Yönetim:

Madde 146 - Çevrede yaygın eğitim hizmetlerine gönüllü olarak katılmak isteyen, onsekiz yaşından büyük kişilerin bilgi, ilgi ve beceri durumlarına göre 145.maddede sayılan kollar için oluşan çalışma kümeleri, kendi aralarından üç ya da beş kişilik yönetim kurulunu seçerler. Yönetim kurulu da kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçerek işbölümü yapar.

Görevleri:

Madde 147 - Merkezde yapılacak çalışmaların saptanması, planlaması ve uygulanması etkinliklerinden başka her kol kendi ilgi alanına giren konularda:

a) Kolun kuruluş, yönetim ve görevlerini belirleyen iç yönetmeliğini hazırlar, planlama kurulunun onayına sunar;

b) Çalışmaları ile ilgili plan, program, üye kayıt ve karar defterini tutar; defter ve kayıtları merkez müdürünce yapılacak denetimler için her zaman hazır bulundurur;

c) Kol yönetim kurulları, alacağı kararları merkez müdürünün onayından sonra uygular;

d) Yönetim Kurulu, kolların çalışma plan ve programlarını, Halk Eğitimi Merkezi Planlama Kurulunun onayından sonra uygular.

Üyeliğin Sona Ermesi:

Madde 148 - Yaygın eğitim hizmetleri ile ilgili yönetmelikler ve çalıştığı kolun iç yönetmeliğine aykırı davranışta bulunan üyelerin durumu Halk Eğitimi Planlama Kuruluna getirilir. Kurulun vereceği karara göre kol ile ilişkisi kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İL VE İLÇE HALK EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KURULU

Tanıtım:

Madde 149 - İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu Kalkınma ve İcra Planlarında yer alarak devamlılık gösteren konu ve tedbirleri çözmek uygulamaya koymak, ikilemeler yüzünden zaman ve değer kaybını önlemek üzere işbölümü yapmak, kaynakları birleştirmek, ortak çalışmaları birlikte gerçekleştirmek için alan çalışmaları yapan kurum temsilcilerinin oluşturduğu karar ve çalışma organıdır.

Kuruluş:

Madde 150 - İl Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu, Valinin başkanlığında:

a) Milli Eğitim Müdürü,

b) Üniversite, Akademi ve Yüksek Okullardan birer öğretim üyesi,

c) Halk Eğtimi Başkanı,

ç) Tarım Bakanlığına bağlı dairelerin başkan ya da müdürleri,

d) Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü,

e) Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına bağlı dairelerin başkan ya da müdürleri,

f) Özel İdare Müdürü,

g) Müftü,

ğ) İl Genel Meclisi üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir üye,

h) Orman Bölge veya İşletme Müdürü,

ı) İl Ziraat Odası Başkanı

i) Beden Terbiyesi Bölge Müdürü,

j) Kültür Müdürü,

k) Turizm Bakanlığı Temsilcisi (varsa),

l) Halk Eğitimi hizmeti yapan gönüllü kuruluşlardan bir üye,

m) Valinin uygun göreceği diğer kamu kuruluş temsilcilerinden oluşur.

İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu, merkez ilçede Vali Yardımcısının; ilçelerde

Kaymakamın başkanlığında:

a) Halk Eğitimi Merkezi Müdürü,

b) İlköğretim Müdürü,

c) İlköğretim Müfettişi,

ç) Ortadereceli Okul Müdürleri,

d) Belediye Başkanı,

e) Hükümet Tabibi, (Sosyalizasyon uygulaması yapılan ilçelerde Sağlık Ocağı Tabipleri)

f) İlçe Veterineri,

g) Ziraat Mühendisi,

ğ) Orman İşletme Müdürü ya da Bölge Şefi,

h) Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü,

ı) Ziraat ve Halk Bankası Müdürü,

i) Müftü,

j) İlçe Ziraat Odası Başkanı,

k) Özel İdare Memuru,

l) Kütüphane Müdürü, (varsa)

m) Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı veya Başkanları,

n) Kurul Başkanlığınca uygun görülecek diğer kuruluş temsilcilerinden oluşur.

Yönetim:

Madde 151 - İl ve ilçe planlama işbirliği kurulları, yönetmeliğin 149. maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için, özellikle kurul başkanları tarafından kurulup, yönetilir.

Kesimler arası işbirliği ve eşgüdüm de yine kurul başkanları tarafından gerçekleştirilir.

Ancak sekreterya işleri illerde Halk Eğitimi Başkanı, ilçelerde Halk Eğitimi Merkezi müdürünce yürütülür.

Halk Eğitimi Başkanı, İlçe Halk Eğitimi Planlama ve işbirliği Kurulları taplantılarına katılmak ve gerektiğinde bu toplantılarda danışmanlık görevi yapmak zorundadır.

Görevler:

Madde 152 - Planlama ve İşbirliği Kurullarının esas görevi, çalışmaların ilçe seviyesinde planlaması ve il seviyesinde eşgüdümdür. Bu nedenle, kurula katılacak üyeler toplantılar başlamadan önce yaygın eğitim konusunda ( ya da çalışma yılı başında) bir yıl içinde il ya da ilçe düzeyinde ne tür etkinliklerde bulunacaklarını ve buna dayalı olarak da çalışma programlarını hazırlamış olmalıdırlar.

a) Yaygın eğitim hizmeti yapan bütün kuruluşlar arasındaki işbirliğini sağlar, ikilemelerden doğan zaman ve enerji kaybını önler;

b) Kesimler arası bütünlüğü sağlayıcı nitelikte ilin yıllık yaygın eğitim çalışma plan ve programlarını hazırlar ve uygulamaya koyar;

c) Uygulamaları izler, değerlendirir ve sonuçlara göre geliştirici önlemleri alır;

ç) İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu, İl Halk Eğitimi Planlama Kurulunca alınan kararları ilçe düzeyinde uygular.

Toplantılar:

Madde 153 - İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu:

a) Yılın ilk toplantısını Mart ayının ilk yarısında yaparak ilçenin yıllık halk eğitimi çalışma program ve planını hazırlar. Geçen yıla ait çalışmaları da gözden geçirerek değerlendirir.

b) İkinci toplantısını Eylül ayının ilk yarısında yaparak geçen altı aylık çalışmaları değerlendirir, geliştirici önlemleri alır ve buna göre yönlendirir.

İl Halk Eğitimi planlama ve İşbirliği Kurulu:

a) Yılın ilk toplantısını Mart ayının ikinci yarısında yapar, ilçelerden gelen çalışma programlarını gözönünde bulundurarak ilin yıllık yaygın eğitim çalışma programını hazırlar ve geçen yılın çalışmaları ile ilgili değerlendirme raporu ile birlikte bir örneğini Bakanlığa sunar.

b) İkinci toplantısını Eylül ayının ikinci yarısında yapar, geçen altı aylık çalışmaları değerlendirerek geliştirici önlemleri alır, çalışmaları buna göre yönlendirir.

Yürürlük:

Madde 154 - Yaygın Eğitim hizmeti yapan diğer Bakanlık ve kuruluşların il ve ilçe düzeyindeki temsilcileri ile Yaygın Eğitim yöneticileri arasındaki eşgüdüm ve işbirliği ilkelerini belirleyecek olan, Ulusal Yetişkin Eğitimi Danışma ve Koordinasyon Kurulu ile ilgili Tüzük yürürlüğe girinceye kadar, İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve işbirliği Kurulları yukarıdaki hükümler doğrultusunda oluşur ve çalışır.

ONBİRİNCİ KISIM

GENEL HÜKÜMLER

Madde 155 - Merkezin kapısı, müdürün saptayacağı saatte açılır ve kapanır. Müdür veya sorumlu nöbetçinin izni olmadıkça kapı kimseye açılmaz. (Denetleme yetkisi olanlar hariç) Çalışma saatleri dışında görev verilen personel, merkez yönetimince uygun görülen günlerde izinli sayılırlar.

Madde 156 - Kurumlarda türlü amaçlarla toplanacak kurullar ve Komisyonlar ders saatleri dışında toplanır.

Madde 157 - Kurumlarda iş kazalarına, yangın ve diğer tehlikelere karşı ilk yardım ve güvenlik önlemleri alınır ve bunların ilgililerce eksiksiz ve sürekli şekilde uygulanması sağlanır.

Madde 158 - Kurumlarda, içinde aşağıda gösterilen maddeler bulunan ilk yardım dolabı bulundurulur:

a) Arı, karınca ve benzeri böcek sokmaları için amonyak,

b) Küçük sıyrıntı, çizik gibi yaralar için oksijenli su ve tentürdiyot,

c) Bayılma olaylarında koklatılmak üzere eter,

ç) Birkaç paket gazlı bez, sargı bezi ve idrofil pamuk, Bunlardan başka iyi bir tıbbi termometre ile kullanışlı cımbız, boğaz muayenesi için bir abiselange ve tıbbi makas bulundurulur. Bunlar gerektiğinde hemen kullanılabilecek şekilde temiz ve düzenli tutulur.

Madde 159 - Merkez binalarında uygun yer bulunduğunda, misafirhanelerin de (varsa) öncelikle, yaygın eğitim görevlileri ile Bakanlık diğer görevlileri yöre mülki amirliğinin yazılı onayı ile yararlandırılır. Bunların, merkez vakit çizelgesine ve iç yönetmeliğine uymaları zorunludur.

Madde 160 - Kurum saati her gün belirli zamanda radyo ile ayar edilir. Öğretmen, memur ve kursiyerlerin bu saate uymaları zorunludur.

Madde 161 - Ulusal ve yerel bayramların, gün ve haftaların kutlanmasına, merkez içinde ve dışında yaşatılmasına kurumlar bütün varlıkları ile katılırlar. Öğretmen ve memurlar ile diğer görevlilerin bu bayramlar ile gün ve haftaların kutlama törenlerinde bulunmaları, kendilerine düşen ödevleri yapmaları en önemli görevleridir.

Madde 162 - Kursiyerlerin kıyafetleri sade ve temiz olacaktır. Bu husus yönetici ve öğretmenler tarafından sağlanmalıdır. Kursiyerlerin kılık kıyafeti konusunda (çevrenin koşullarına göre) merkez yönetici ve öğretmenleri ile kursiyerlerin kendi aralarından seçecekleri temsilcinin (en az iki) oluşturduğu en az üç, en fazla yedi kişilik kurulun birlikte alacağı karara göre davranılır. Madde 163 - Yaygın Eğitim kurumlarına ait yapılar ile eklentilerinde eğitim öğretim, bilim, sanat, kültür ve herkese açık, her türlü toplumsal çalışmalara yer verilir. Buralarda politika ile uğraşılmaz, siyasal toplantılar yapılmaz, tavla, domino, kâğıt ve benzeri oyunlar oynanmaz, alkollü içkiler içilmez.

Eğitim-öğretim kurumları ile kamu kuruluşlarının yapacağı resmi toplantılar dışında yukarıda sayılan konularda yapılacak toplantı ve çalışmalar için gerekli başvuru Valiliğe yapılır. İstenen günlerde bina ve eklentilerinde başka bir faaliyet bulunup bulunmadığı ilgili kaymakamlık ve halk eğitimi merkezinden sorulur; bina elverişli olduğu takdirde başvuru incelenerek karara bağlanır.

ONİKİNCİ KISIM

YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

Kaldırılan Hükümler:

Madde 164 - 1 Haziran 1963 gün ve 11417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Halk Eğitimi Merkezleri; 4 Haziran 1963 gün ve 11419 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Halk Eğitimi Başkanlığı; 23 Mart 1970 gün ve 13452 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Eğitim Odaları; 2 Ağustos 1958 gün ve 224 sayılı Bakanlık Müdürler Komisyonu Kararı ile yürürlüğe giren Köy Kursları Yönetmeliği; 10 Eylül 1962 gün ve 1220 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Halk Dersaneleri Yönetmeliği ve Müfredat Programı ek ve değişiklikleri ile "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Uygulama Anaokulları, Temel Eğitimi İkinci Kademe Okulları (ortaokul), ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Tayin, Nakil ve Karşılıklı Yerdeğiştirme Yönetmeliği"nin yaygın eğitimle ilgili bölümleri yürürlükten; bu yönetmeliğe aykırı genelge ve emirler de uygulamadan kaldırılmıştır.

Yürürlük:

Madde 165 - Bu Yönetmelik yayımı gününde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 166 - Bu Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanı yürütür.

  
  PUAN ÇİZELGESİ
  Puanlama yapılanın adı, soyadı:
  Yöneticiliğin adı:

  İli:
  İlçesi:

  A - ÖĞRENİM DURUMU Puan
  a) Halk Eğitimi Bölümü Mezunu 5
  b) Mesleki ve Teknik Öğretim çıkışlı 4
  c) Eğitim veya Kamu Yönetimi Mezunu 4
  ç) Diğer bölümler çıkışlı 3
  d) Temel Eğitim 1. kademe öğretmeni 2

  B - TOPLAM HİZMET SÜRESİ
  a) Yöneticilik dahil tüm hizmetinin onbeş yılına kadar her yılı için 1
  b) Halk Eğitimindeki hizmetinin her yılı için 2
  c) Köylerde geçen hizmetinin tamamlanmış her yılı için 1
  C - YÖNETİCİLİK HİZMET SÜRESİ
  a) İlk beş yılı için 3
  b) Sonraki her yıl için 1
  Ç - DİĞER KURUMLARDA GEÇEN YÖNETİCİLİK HİZMETİNİN
  a) İlk beş yılı için 2
  b) Sonraki her yılı için 1
  D - BAŞARI DURUMU
  a) Takdirname 3
  b) Teşekkürname 1
  E - DİĞER ÖLÇÜTLER
  a) Halk Eğitimi Konusunda bilimsel araştırması veya yazılı olanların her biri  için 5
  b) Yabancı dil bilen 4
  c) Katıldığı kurs ve hizmet-içi seminerlerinin her biri için 2
  ç) Eğitim alanında master yapanlar 6
  d) Eğitim alanında doktora yapanlar 8
  Değerlendirme Komisyonu Başkanı
  Üye Üye Üye
  Üye
  Takdir puanı.............................................................puan
  Toplam puan............................................................
 
  
  EK : 2
  NAKİL FORM DİLEKÇESİ

Halen Çalıştığı Okulun Adı   Yılı
Bulunduğu İl   Öğretim
Bulunduğu İlçe  
Bulunduğu Kaba veya Köy  
Öğretmenin Adı ve Soyadı    
Doğum Yeri ve Tarihi    
Özgür Grubu veya nakil nedeni      
Nakli için istenilen iller (En fazla 5 İl yazılabilir.)      
Geçen Yıldan Başvurusu Var mı? Varsa Yerleri      
Bu Dilekçeye Eklenen Belgelerin Cinsi ve Sayısı      


  ..................................... Müdürlüğüne
  Yukarıda belirttiğim özürden dolayı naklim için gereğini izinlerinize sunarım.
  ...../...../.....
  Adı ve Soyadı ve İmzası
  (Bu bölüm merkez müdürlüğünce doldurulacak)
 
Meslekteki Kıdemi (Kursların bitim tarihine göre hesaplanacaktır.
Merkezde göreve başladığı tarih
Merkezdeki hizmet süresi
Bulunduğu il ve dahilindeki hizmet süresi
Merkeze nereden ve ne şekilde geldiği (İl onayı, ilk defa yeniden, naklen, mecburi nakil, 16. Madde ile nakli)  Kayıtlarımıza uygundur.
  ...../...../.....
  Halk Eğitimi Merkezi Müdürü

  EK : 3
  KURS ÖĞRETMENEVLERİNİN İL İÇİ DAĞITIMLARINDA ESAS OLACAK
  PUANLAMA

 

NOT : Bu puanlamaya yöresi bir takım özelliklerde yer değiştirme komisyonunca saptanarak ilave edilebilir. Ayrıca aynı puanlamalar ışığında eş durumu ve Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün onayından geçmiş acil sağlık kurulu raporlarına öncelik tanınabilir.

1 İl emrendeki her yılı için   1
2 Aynı ilçedeki görevinin her yılı 1
3 Taktirname 5
4 Teşekkürname 2
5 Bir yaşından küçük çocuğa olması 1
  KURSUN AÇILDIĞI YÖRENİN İL İLE OLAN BAĞLANTISINA GÖRE a) Oto ile ulaşım imkanı bulunmayan yöreler için 3
b) Stablize yoktur 0-50 Km için 1
0-100 Km 2
c) Asfalt yolun 0-50 Km 0.5
0-100 Km 1
  KURSUN AÇILDIĞI YÖRENİN İLÇE İLE OLAN BAĞLANTISINA GÖRE a) Oto ile ulaşım imkanı bulunmayan yöreler için 5
b) Stabilize yolun 0-50 Km 2
0-100 Km 4
c) asfalt yolun 0-50 Km 1
0-100 Km 2
 
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KURS BİTİRME BELGESİ Belge Numarası : Adı, Soyadı: İli: Baba Adı: İlçesi: Doğum Yeri, Yılı : Köyü: ................................... Halk Eğitimi Merkezi nce ........./......./......... ......./...../....... tarihleri arasında açılan ...................... saatlik ................................ kursuna devam eden yukarıda kimliği yazılı ................................. kurs sonunda yapılan sınavda başarı göstererek bu belgeyi alıcıya hak kazanmıştır. Milli Eğitim Müdürü Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kürs Öğretmeni .................................. .................................... ..........................
  EK : 5

 
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KURSA DEVAM BELGESİ Belge Numarası : Adı, Soyadı: İli: Baba Adı: İlçesi: Doğum Yeri, Yılı : Köyü: ................................... Halk Eğitimi Merkezi nce ........./......./......... ......./...../....... tarihleri arasında açılan ...................... saatlik ................................ kursuna devam eden yukarıda kimliği yazılı ................................. kurs sonunda yapılan sınavda başarı göstererek bu belgeyi alıcıya hak kazanmıştır. Milli Eğitim Müdürü Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kürs Öğretmeni .......................... ......................................... ..........................
 (YÖNETİCİLİKLERE ATANACAKLAR İÇİN FORM DİLEKÇE)
  ............................................................ VALİLİĞİNE
  1 - İstenilen yöneticilik görevi:
  2 - İsteklinin,
  a) Adı ve Soyadı:
  b) Görevi ve yeri:
  3 - Puanlamada değerlendirilecek hususlarla ilgili bilgiler,
  a) Öğrenim durumu
  1 - En son mezun olduğu okul:
  2 - Bölüm:
  b) Toplam hizmet süresi,
  1 - Yöneticilik dahil tüm hizmeti:
  2 - Halk Eğitiminde geçen hizmeti:
  3 - Köylerde geçen hizmeti
  c) Başarı durumu,
  1 - Aldığı ödül ve takdirname:
  2 - Teşekkür:
  ç) Yöneticilik hizmet süresi:
  d) Değerlendirmeye ölçüt olacak yapıtları ve isimleri:
  e) Katıldığı hizmet-içi kurs ve seminerler:
  f) Yabancı dil durumu
  g) Diğerleri:
  ADRES:
  (Bütün bilidirimler bu adrese yapılacaktır.)

  Tarih- İmza
  Not: Puanlamaya esas olacak bilgilere ait belgeler ya da onanmış örnekleri eklenecektir.