YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Bakanlar Kurulu Kararı Numarası ve Tarih: 7/7756 - 21.1.1974
Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı: 1 Şubat 1974 - Sayı: 14786

BÖLÜM I


GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri arttırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına gönderilecek Devlet Memurları hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 80. maddesi gereğince hazırlanmış olan bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Devlet Memurlarının Gönderilebilecekleri Kurum ve Kuruluşlar

Madde 2 - Devlet Memurları, birinci maddede sayılan amaçlarla yabancı memleketlerin:

a - Hizmetle ilgili kurum veya kuruluşlarına,

b - Yetiştirme eğitim merkezlerine; Araştırma Enstitüsü veya kuruluşlarına,

c - Üniversite, Yüksek Okul, Enstitü ve diğer öğretim kuruluşlarına,

d - Milli ve Milletlerarası resmi ve özel kuruluşlarına, gönderilebilirler.

Devlet Personel Dairesine Bildirme

Madde 3 (16570 sayılı, 6.3.1979 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7/17129 sayılı, 5.2.1979 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan değişik şekli)

Kurumlar

a - Bütçe olanaklarıyla gelecek mali yıl içinde yurt dışına, göndermek istedikleri Devlet Memurlarının sayısını, sınıfını, yaptırılacak eğitim ve öğretimin konu ve süresini, gönderilecek ülkenin eğitim veya öğretim kuruluşunun adını en geç Haziran ayı sonuna kadar,

b - Tahsisi yapılan dış kaynaklı burslar içinde, yukarıdaki fıkrada sayılan bilgileri, ilgili eğitim programının kesinleşmesini takip eden 15 gün içinde Devlet Personel Dairesine bildirirler.

BÖLÜM II

AYIRMA VE SEÇİLME USUL VE ŞARTLARI

Kurumlara Kontenjan Ayırımı

Madde 4 - (7/17929 sayılı, 5.2.1979 tarihli değişik şekli)

Kurumlar

Her yıl bütçe olanaklarıyla, gelecek mali yıl içinde yetiştirilmek, bilgileri artırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına göndermek istedikleri Devlet Memurlarına ilişkin önerilerini; (Kalkınma Planı hedeflerine uygun olarak kurumlarının fonksiyonlarını, insangücü gereksinmelerini belirleyen planlarını, dış kaynaklı burslardan yararlanma durumlarını ve benzeri diğer hususları belirten belgeleride eklemek suretiyle) Devlet Personel Dairesine gönderilirler.

Bu öneriler Devlet Personel Heyetince incelenerek karara bağlanır ve 160 sayılı Yasanın 6. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun onayına sunulmak üzere Devlet Personel Dairesinin bağlı olduğu Bakanlıkça Başbakanlığa gönderilir.

Bakanlar Kurulunun onamasından sonra Kurumlara kontenjan ayrılır.

Dış bursların sektörlere ve projelere dağılımı Devlet Planlama Teşkilatınca belirlenir, kurumlara tahsis Devlet Personel Dairesince yapılır.

Duyurma

Madde 5 (16570 sayılı, 6.3.1979 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7/17129 sayılı, 5.2.1979 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan değişik şekli)

I - Kurumlar:

a - Kendilerine ayrılan kontenjanları, gerekli öteki bilgilerle birlikte, istemde bulunulan yılın Ağustos ayında,

b - Tahsisi yapılan burslar, tahsisin yapılmasını izleyen en kısa zamanda,

Örgüt birimlerindeki ilgili bütün memurlara genelgelerle duyurulur.

II - Bu duyuru üzerine:

a - Bütçe olanaklarıyla tahsis edilen kontenjanlardan yararlanmak isteyenler Eylül ayının ilk yarısında,

b - Dış kaynaklı burslardan yararlanmak isteyenler duyuruda belirtilen süre içinde,

Bağlı bulundukları birim yöneticilerine dilekçe ile başvururlar.

Yöneticiler, bunları bütçe olanaklarından tahsis edilen kontenjanlar için en geç Eylül ayı sonunda, dış kaynaklı burslar için ise gerekli süre içinde çalıştıkları kurumun yetkili makamına ulaştırırlar.

Aranılacak Şartlar

Madde 6 - Yabancı memleketlere gönderileceklerde aşağıdaki şartlar aranır.

a - Kontenjanlarda belirtilen mesleki dallarda öğrenimini bitirmiş ve bu meslekte adaylıktan sonra en az 2 yıl çalışmış olmak,

b - Son iki tezkiye döneminde olumlu sicil almış olmak,

c - Askerlikle ilişkisi bulunmamak,

d - Öğrenim ve ihtisas yapacak Devlet Memurları için 40, diğer Devlet Memurları için 50 yaşını tamamlamamış olmak,

e - Daha önce aynı seviyede eğitim ve öğrenim görmüş olmamak,

Yukarıdaki şartlardan başka dış burslarla gönderilecekler için bursu veren memleket veya kuruluşun aradığı şartlara da sahip bulunmak gereklidir.

Sınav ve Seçme

Madde 7 (16570 sayılı, 6.3.1979 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7/17129 sayılı, 5.2.1979 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan değişik şekli).

Bu Yönetmeliğin 6. maddesindeki koşulları taşıyan, bütçe olanakları veya dış burslarla yabancı ülkelere gönderilecek Devlet Memurları, kurumlarınca teşkil edilecek sınav kurullarınca yarışma sınavı veya (öğrenim, hizmetteki durumu, hizmetle ilgili belge nitelikleri gözönünde bulundurularak yapılacak) seçme suretiyle saptanır.

Hangi hallerde sınav, hangi hallerde seçmeye başvurulacağı sınav kurullarınca kararlaştırılır.

Yabancı Dil Sınavları

Madde 8 (16570 sayılı, 6.3.1979 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7/17129 sayılı, 5.2.1979 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan değişik şekli.)

Bütçe olanaklarıyla yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yabancı ülkelere gönderilecekler, yapacakları eğitim çalışması için gerekli yabancı dilden Milli Eğitim Bakanlığının göstereceği yerde sınava tabi tutulurlar.

Sınav başarı derecesinin, yapılacak eğitim çalışmasına yetecek ölçüde olması şarttır.

BÖLÜM III

PROGRAM, DENETLEME VE SÜRE UZATIMI

Eğitim Görülecek Yerlerin Kesinleşmesi

Madde 9 - (16570 sayılı 6.3.1979 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7/17129 sayılı, 5.2.1979 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan değişik şekli.)

Bütçe olanaklarıyla yabancı ülkelere gönderilmesi kararlaştırılmış olanlardan;

a - Yüksek öğrenim veya ihtisas yapmak üzere gönderileceklerin akseptanslarının sağlanması işlemi Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili kurum,

b - Öğrenim veya ihtisas dışında, yabancı ülkelerin hizmetle ilgili kurumlarına veya yetiştirme-eğitim merkezlerine gönderileceklerinki Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülür.

Dış burslarla gönderileceklerin bursu veren ülke veya kuruluşça kabul işlemlerinin yapılması, bu ülke veya kuruluşun Türkiye'deki temsilciliği ve memurun bağlı olduğu kurum aracılığı ile yerine getirilir.

Eğitim göreceği yer kesinleşmeyen hiçbir Devlet Memuru yurtdışına gönderilemez.

Denetleme ve Program Değişikliği

Madde 10 - Yurt dışına gönderilen Devlet Memurlarının çalışmaları Dışişleri Bakanlığı ve bu Bakanlık aracılığıyla kurum tarafından izlenip denetlenir.

Madde 11 - Yetiştirilmek amacıyla dış memleketlere gönderilecek Devlet Memurlarına 2 yıla kadar ayrılma izni verilebilir. Her memur kendi programını zamanında tamamlamak zorundadır. Gerekirse bu süre en çok bir katına kadar uzatılabilir.

Süre uzatımı 1416 sayılı Kanunun belirttiği şartlara uyularak kurumlarınca yapılır.

BÖLÜM IV

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Aylık Döviz

Madde 12 - Yetiştirilmek amacıyla yurtdışında gönderilen Devlet Memurları, kadrolarında bırakılırlar ve (Burslu gidenlerin 1 yılı aşan süreleri ile şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenler hariç) aylıklarını kendi kurumlarından alırlar. Burslu gidenlerin aldıkları burs miktarı, kurumlarınca gönderilenlerin transfer edilen maaş karşılıkları gittikleri ülkede öğrencilere verilen tahsisattan az ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ödenir. Bu ödemenin esasları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 79. maddesinin öngördüğü Yönetmelikle düzenlenir.

Bütçe İmkanları ile Gönderilenlerin Zorunlu Giderleri

Madde 13 - Bütçe imkanlarıyla yurtdışına gönderilenlerin;

- Gidiş-Dönüş yol giderleri,

- Yüklenme ve kefalet senedi, pasaport harcı,

- Yolculuk süresince seyahat gündeliği ile diğer zorunlu giderler,

- (83/6622 Sayılı, 18.5.1983 karar tarihli değişik şekli) Eğitim veya öğretimleri sırasında ihtiyaç duyulan kitap, defter, kalem ve kırtasiye masraflarını karşılamak için 1416 sayılı kanuna tabi öğrencilere ödenen miktarda ve zamanlarda ayrıca ek ödenek verilir.

Dış Burslar ile Gönderilenlerin Zorunlu Giderleri

Madde 14 - Dış burslardan faydalanılmak suretiyle gönderilenlere 13. maddede sayılan giderlerden bursu veren memleket veya örgütçe karşılanmayanlar, kurumlarınca ödenir.

Diğer Haklar ve Yükümlülükler

Madde 15 - Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilecek Devlet Memurlarının kademe ilerlemesi, emeklilik ve diğer bütün hak ve yükümlülükleri devam eder.

Sağlık Sigortası

Madde 16 - Bu Yönetmeliğe göre Devlet Memurlarına, başka memleket veya teşkilat tarafından sağlık sigortası imkanlarının sağlanmaması halinde ilgili kurumlarca sağlık sigortası yaptırılır.

Belgeler

Madde 17 - Kurumlarınca Devlet Memurlarından, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış örneklerine uygun yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınır.

Bu belgeleri tamamlamayanların yurtdışına çıkmalarına izin verilmez.

Çalışma Raporu

Madde 18 - Kurumlarınca önceden tespit edilen zamanlarda Devlet Memurları, gördükleri eğitim veya öğretim niteliği ve süresine göre hazırlayacakları çalışma raporlarını dış memleketlerde kendilerini denetleyen makamlara vermek ve bu makamlar da görüşlerini eklemek suretiyle aldıkları raporu, memurların mensup oldukları kurumlara yollamak zorundadırlar.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Madde 19 - Devlet Memurları, kendilerini izleyip denetlemekle görevli dış temsilcilikler ile daimi teması muhafaza etmek ve değişikliklerden bu makamlara zamanında bilgi vermek zorundadırlar.

Mecburi Hizmet

Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre yurtdışına gönderilenler yurt dışında kaldıkları sürenin iki katı kadar kurumlarına mecburi hizmet görmekle yükümlüdürler. Evvelce yüklendiği mecburi hizmeti tamamlamadan, yönetmeliğe göre yurtdışına gönderilenlerin, eski yükümlülüklerinin artan kısmı yenisine eklenir.

Mecburi hizmetlerini tamamlamadan görevlerinden ayrılanlar veya bir ceza nedeni ile memurluktan çıkarılmış olanlar, hizmetlerinin eksik kalan kısmına ait giderleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mecburi hizmetle ilgili bölümünde belirlenen esaslara göre öderler. Askerlikte geçen süreler mecburi hizmetten sayılamaz.

Göreve Dönme

Madde 21 - Eğitim amacıyla yurtdışına gönderilen Devlet Memurları, sürelerinin bitiminde yol süresi hariç olmak üzere 15 gün içinde görevlerine dönerler.

Bu sürenin bitiminde özürsüz olarak görevlerine başlamayanlar görevlerinden çekilmiş sayılırlar ve haklarında yukarıdaki madde hükmü tatbik olunur.

BÖLÜM V

Disiplin Kovuşturması

Madde 22 - Dış memleketlerde bulunan Devlet Memurlarından çalışma programlarının gerektirdiği ödevleri veya uymakla yükümlü bulundukları hususları yerine getirmedikleri veya yasaklanan işleri yaptıkları, kurumlarca doğrudan doğruya öğrenilen veya ilgili makamlarca verilen bilgilerden anlaşılanlar hakkında, Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uygulanır.

BÖLÜM VI

Geri Çağırma

Madde 23 - Eğitim amacıyla yurtdışına gönderilen Devlet Memurlarından;

a - Vatandaşlık ve memurluk şeref ve haysiyetini kıracak hareketlerde bulunanlar,

b - Meşru ve zorunlu sebepler dışında çalışma programını gerçekleştirmeyen, geciktiren, kendiliğinden programdaki yer, kurum veya kuruluşları veya çalışma konularını değiştirenler,

c - Eğitim gördüğü kurum ve kuruluşa muntazam devam etmeyenler,

d - Devam ettiği kurum veya kuruluşlarla kendi kusurları sebebiyle ilişiği kesilenler,

e - Memleket için zararlı sayılan eylem ve davranışlarından ötürü Türk temsil makamlarınca o memlekette kalmasında sakınca görülenler,

f - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28. maddesine aykırı hareket edenler,

g - Hastalığı sebebiyle programını gerçekleştiremeyeceği tespit edilenler,

Kurumların yetkili disiplin kurulları kararı ile geri çağırılırlar. Geri çağrılma işlemine itiraz bu işlemi durdurmaz.

BÖLÜM VII

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Geçici Madde - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, yabancı memleketlere gönderilmek üzere işlemleri tamamlanmış olanlar bu Yönetmeliğin 11. Bölümü dışındaki hükümlere tabidirler.

Yürürlük Tarihi

Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.