YURT İÇİNDE MECBURİ HİZMET KARŞILIĞI ÖĞRENCİ OKUTMA VE İHTİSAS YAPTIRMA HAKKINDA YÖNETMELİK
Bakanlar Kurulu Kararı Numarası ve Tarih: 83/6622 - 18.5.1983
Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 657 - 14.7.1965
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 2 Temmuz 1983 - Sayı: 18095

BİRİNCİ KISIM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmelik, kurumların personel planları doğrultusunda ihtiyaç duyulan görevlere mecburi hizmet karşılığı eleman yetiştirmek üzere yurt içindeki öğretim kurumlarında öğrenci okutma ve ihtisas yaptırmadaki usul ve esasları düzenler.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanun kapsamına giren kurumlar için uygulanır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına bağlı öğretim kurumlarında mecburi hizmet karşılığı okutulan öğrenciler, özel mevzuatları hükümlerine tabidir.

Dayanak

MAdde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 221., 222., ve 223. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Öğrenim ve İhtisas

Madde 4 - Kurumlar, mecburi hizmet karşılığı öğrenci okutma ve ihtisas yaptırmada, burs verme veya parasız yatılı öğrenci okutma usullerini uygularlar.

Tanımlar

Madde 5 - Bu Yönetmelikte geçen:

I - Öğrenci Okutma: Üniversite, Fakülte, Enstitü, Yüksek Okul, Orta dereceli meslek okulları ve kurumların kendi bünyeleri içinde açtıkları mesleki okul ve hizmetöncesi kurslarda yaptırılacak öğretimi,

II - İhtisas: Tıpta Uzmanlık hariç, Yüksek Lisans veya Doktorayı,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

KONTENJAN TESPİT KOMİSYONU VE KONTENJANLAR

Okutma ve İhtisas Yaptırma

Madde 6 - Kurumlar, görevlerinin gerektirdiği nitelik ve nicelikte personel sağlayamama durumunda kendi hesaplarına ihtiyaç duyulan dallarda öğretim yapan orta dereceli meslek okullarında öğretim yapılan hizmet öncesi kurslarda veya yüksek öğretim kurumlarında öğrenci okutabilir ve ihtisas yaptırabilirler.

Kurum Teklifleri

Madde 7 - Kurumlar her yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir sonraki öğretim yılı için;

I - Hangi okulları bitirenlerden,

II - Hangi okul, hizmet öncesi kurs ve yüksek öğretim kurumlarında,

III - Hangi dallarda,

IV - Ne kadar sayıda,

V - İlk sınıftan, ara sınıftan ve son sınıftan,

Öğrenci okutacaklarını ve ihtisas yaptıracaklarını gerekçeli olarak, 5 yıllık kalkınma planı ve yıllık icra programlarını dikkate alarak Devlet Personel Dairesine bildirirler.

Bu teklifler, Nisan ayında toplanacak Kontenjan Tesbit Komisyonunda görüşülmeden önce, Devlet Personel Dairesinde bir ön incelemeden geçirilir.

Komisyonun Kuruluşu ve İşleyişi

Madde 8 - Kontenjan Tesbit Komisyonu, Devlet Personel Dairesi Başkanının koordinatörlüğü ve Başkanlığında, Milli Eğitim, Maliye Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Yüksek Öğretim Kurulu ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü temsilcilerinden oluşur. Kontenjan Tesbit Komisyonu, Komisyon Başkanından başka en az 5 üyenin katılmasıyla toplanır. Kararlar mevcudun ekseriyeti ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyuna itibar olunmak üzere, mevcudun ekseriyeti ile kabul edilir. Komisyona; kontenjan tesbiti çalışmalarında gerektiğinde danışma veya ek bilgi almak amacıyla ilgili kurumların temsilcileriyle, uzmanlar da çağrılabilir.

Komisyonun Görevleri

Madde 9 - Kontenjan Tesbit Komisyonu, mecburi hizmet karşılığı öğrenci okutma ve ihtisas yaptırma ile ilgili teklifleri:

I - Devletin Kalkınma Planı Hedefleri,

II - Memleketin ekonomik ve sosyal durumu, eğitim ve insangücü ihtiyaçları,

III - Hükümet programları, açılarından değerlendirerek, kurumların kontenjanlarını tespit eder.

Kontenjanların Kesinleşmesi

Madde 10 - Kontenjan Tespit Komisyonunca belirlenen kurumlara ait burslu veya yatılı öğrenci okutma kontenjanı, Devlet Personel Heyetinde görüşülüp aynen veya değiştirilerek karara bağlanır. Devlet Personel Heyetince verilen bu karar, Bakanlar Kurulu onayı ile kesinleşir ve Devlet Personel Dairesi tarafından ilgili kurumlara bildirilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

GENEL ŞARTLAR, SINAV, AYIRMA VE SEÇİM

Aranılacak Genel Şartlar

Madde 11 - Kurumlarca öğrenim veya ihtisas yaptırılacak öğrencilerde;

I - Türk vatandaşı olmak,

II - Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

III - Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

IV - Özel kanunlarla affa uğramış olsalar bile herhangi bir okuldan disiplin cezası veya kanuni bir kovuşturma sonucu çıkarılmamış olmak,

V - Askerlik durumu bakımından;

- Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

- Askerlik çağına gelmiş ise, eylemli askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

VI - Öğrenimden dolayı başka bir kuruma karşı mecburi hizmetle yükümlü olmamak veya mecburi hizmetinin öğretim yaptıracak kuruma devrini sağlamış olmak,

VII - Başarıdan dolayı karşılıksız burs veya ödül alma hali hariç, almakta olduğu bursun dışında herhangi bir kaynaktan mecburi hizmet karşılığı burs, kredi veya burs seviyesinde maddi yardım almamak. (1)

VIII - Girebileceği görev için özel sağlık şartlarını taşımak.

Bu durum sağlık kurulu raporu ile belgelenir.

IX - Girebileceği görevin gerektirdiği ve kurumların yönetmeliklerinde belirtilen şartları taşımak,

X - Orta dereceli okullarda bir önceki sınıfı pekiyi veya iyi derece ile geçmiş olmak, yüksek öğretimde bir önceki sınıfın derslerinden geçmiş olmak,

XI - Öğrencilerin öğrenim kademelerine göre yaş durumlarında;

A - Orta öğrenimin çeşitli okullarında okutulacak öğrencilerin yaş sınırları bu okulların yönetmeliklerinde belirtilen yaş sınırları içinde olmak,

B _ Yüksek öğrenimin birinci sınıfında 21 yaşını geçmemiş olmak, (ara sınıflar için sınıf farkı kadar yaş eklenebilir.

C - Yüksek lisans veya Doktora yaptırılmasında 31 yaşını geçmemiş olmak,

şartları aranır.

Sınav, Ayırma, Seçim ve Sonuçların Bildirilmesi

Madde 12 - Mecburi hizmet karşılığı okutulacak öğrencilerin açılacak sınavı kazanmış olmaları şarttır.

I - Orta öğretimde; burslu veya yatılı öğrenci okutacak kurumlar özel şart ve kontenjanlarını en geç Ekim ayına kadar Milli Eğitim Bakanlığına bildirirler. Bu bildirimden sonra Milli Eğitim Bakanlığı, burslu veya yatılı öğrenci okutulacak meslek dallarını, hangi kurum adına ne sayıda öğrenci okutulacağını kapsayan bilgileri, sınavın yer, zaman şekli başvuru süresi bu yönetmeliğin II. maddesindeki genel şartları ve kurumların aradığı özel şartları ilan ederek aday kayıt ve sınav uygulama işlemlerini yürütür. Milli Eğitim Bakanlığı gerek gördüğü hallerde ilgili kurumlarla işbirliği yapar.

A - Sınav sonuçlarının değerlendirilmesini müteakip başarı sırası esas alınarak kontenjan kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday tesbit edilir.

B - Sınav sonuç listeleri asıl ve yedekleri ve adresleri ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığınca en geç Ağustos ayı başına kadar ilgili kurumlara bildirilir. Diğer işlemler kurumlarınca yürütülür.

II - Yüksek öğretimde;

A - Birinci sınıftan itibaren burs vermede, Üniversitelerarası Seçme Sınavını kazanmış olanlardan isteklilerin sayısı kontenjandan az olduğunda tüm istekliler asıl aday olarak tespit olunur. İsteklilerin sayısı kontenjandan fazla olduğundan Üniversitelerarası Seçme Sınavında aldıkları puan esas alınarak kontenjan kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday seçimi burs verecek kurumlarca yapılır.

(1) Bu benddeki "kaynaktan burs" ibaresi; 13.11.1988 tarih ve 88/13525 sayılı Kararname ile "Kaynaktan mecburi hizmet karşılığı burs" şeklinde değiştirilerek metne işlenmiştir.

Ara sınıflarda okutulacak öğrencilere burs verilirken, Üniversitelerarası Seçme Sınavında aldıkları puanla birlikte bir önceki sınıfta başarı durumları dikkate alınarak seçimleri kurumlarınca yapılır.

Üniversitelerarası Seçme Sınavına tabi olmayan eğitim kurumlarında okutulacak öğrencilerin seçme sınavı burs verecek kurumlarca yapılarak, asıl ve yedek aday tesbit edilir.

III - Yüksek Lisans veya Doktora eğitiminde; isteklilerin sayısı kontenjandan az olduğunda tüm istekliler asıl aday olarak, kontenjandan fazla olduğunda lisans üstü giriş sınavında puan esas alınarak asıl ve aynı sayıda yedek aday seçimi kurumlarınca yapılır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

KAYIT-KABUL VE BAŞLAMA

Kayıt ve Kabul Şartları

Madde 13 - Sınavı asıl ve yedek olarak kazanan burslu veya yatılı okutulacak öğrencilerle ihtisas yaptırılacaklara ilgili kurumlarınca, aşağıdaki belgelerle birlikte kuruma belli bir süre başvurmaları için yazı ile duyuruda bulunulur.

Bu Belgeler:

I - Bulunduğu öğretim kurumunda öğrencilik yaptığını veya okutulacak öğretim kurumunun sınavını kazandığını gösterir belge,

II - Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli örneği,

III - Kanunen memuriyete engel bir durumu bulunmadığını belirtir Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge,

IV - Sağlık Kurulu Raporu,

V - 18 Yaşını doldurmamış olanlar için veli beyannamesi,

VI - Noterlikçe tasdik edilmiş taahhütname ve kefalet senedi,

VII - Kurumlarca istenen sayıda vesikalık fotoğraf,

VIII - Girebileceği görevin gerektirdiği ve kurumların, yönetmeliklerindeki özel şartları taşıdığını belirten belgeler,

Yedeklerden Kayıt ve Kabul

Madde 14 - Süresi içinde, gerekli belgeleri tamamlayıp başvurmayan asıl öğrencilerin yerine aldıkları puana göre yedeklerden sırayla kayıt ve kabul yapılır.

Öğrenciliğin Başlaması

Madde 15 - Burslu veya yatılı olarak okutulacak ve ihtisas yaptırılacak öğrenciler, bu yönetmeliğin 13. maddesinde belirtilen belgeleri kuruma verdikleri günden itibaren burslu, okula başlama tarihinden itibaren yatılı olma hakkını kazanırlar.

BEŞİNCİ KISIM

YÜKÜMLÜLÜKLER, SORUMLULUKLAR VE DENETİM

Öğrencilerin Yükümlülükleri

Madde 16 - Okutulan veya ihtisas yaptırılan öğrenciler;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 224. ve 225. maddelerinde öngörülen yükümlülükler dışında ayrıca:

I - Kendiliklerinden öğrenim dalını, programını değiştiremezler.

II - Öğrenimi sağlık sebepleri hariç normal süresi içinde tamamlarlar.

III - Okula veya ihtisas öğrenimine düzenli şekilde devam ederler.

IV - Her Öğrenim döneminde katılmak zorunda oldukları sınavlara katılırlar veya gerekli vize yahut kredileri alırlar.

V - Normal öğretim süresi sonunda bitirme sınavlarını tamamlarlar.

VI - Hangi sebeple olursa olsun bir öğretim yılında toplam 15 günden fazla okuldan uzaklaştırıcı disiplin cezalarını gerektiren davranışlarda bulunamazlar.

VII - Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mevzuatına göre memleket için zararlı sayılan fiil ve hareketlerde bulunamaz ve bu çeşit faaliyetlere katılamazlar.

VIII - Öğrencilik sorumluluğuyla bağdaşmayacak şekilde yaşayamazlar.

Yukarıdaki hallerin aksini yapan veya gireceği görev için özel sağlık koşullarını kaybeden öğrencilerin burslu iseler bursları kesilir, yatılı iseler yatılıkları kaldırılır.

Öğretim kurumlarının mevzuat hükümleri de dikkate alınarak, hastalığı sebebi ile bir öğretim yılında toplam iki aya kadar öğrenime devam edemeyenlerin bursları ödenir yatılılıkları devam eder.

Hastalıklarından dolayı bir öğretim yılında toplam iki aydan fazla öğrenimine devam edemeyenler izinli sayılırlar. İzinli sayılanların izinlerinin bitiminde öğrenime başladıkları tarihi takip eden günden itibaren burslulukları veya yatılılıkları devam eder.

Ancak, bu izinli sayılma bir öğretim yılında bir defadan fazla olamaz.

Bu durumda öğrencilerin bursluluk ve yatılılık durumları geçici olarak kaldırılır. Bu gibilerin kesilen bursluluk ve yatılılıkları müteakip öğretim yılından itibaren devam eder.

Sorumluluk

Madde 17 - Sağlık sebebi hariç, yükümlülüklere uyulmamasından dolayı bursu kesilen veya yatılılğı kaldırılanlar hakkında ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 223. maddesi ile öğrenci taahhüt senedindeki hükümler uygulanır.

Öğrencilerin İzlenip Denetlenmesi

Madde 18 - Burslu veya yatılı okuyan yahut ihtisas yapan öğrencilerin;

I - Öğretim kurumlarıyla ilişki kurularak, derslere ve uygulamalara devamları, sınavlara katılmaları ve sınavda aldıkları sonuçlar, disipline uyma ve bunun gibi durumları,

II - Yurt Müdürleriyle kurulacak ilişki sonucu sosyal ilişkileri ve yaşayış durumları,

ilgili kurumların eğitim birimi görevlilerince izlenir ve denetlenir.

Yeniden Bursluluğa veya Yatılılığa Kabul

Madde 19 - Bütün öğrenim süresince bir defaya mahsus olmak üzere, 16. maddenin IV. ve V. bendlerine göre bursu kesilen veya yatılılıktan çıkarılanlardan ertesi dönemde başarılı olanların başarı belgelerini kurumlarına ibraz ettiği tarihten itibaren bursluluğu veya yatılılığı devam eder. Bu durum öğrenimin son yılında meydana gelmişse bir yıllık süre tanınır. Bu süre içinde mezun olanlara da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 224 ve 225. maddeleri, mezun olamayanlara ise bu yönetmeliğin 17. maddesi hükümleri uygulanır.

ALTINCI KISIM

İZİNLER

Tatil ve Mazeret İzni

Madde 20 - Öğrencilerin tatil ve mazeret izinleri, bağlı bulundukları öğretim kurumlarının yönetmeliklerinde belirtilen hükümlerine göre verilir.

Tatil ve mazeret izinlerini kullanan öğrencilere, burs veya harçlıkları ödenir.

Staj ve Araştırma İzni

Madde 21 - Staj ve araştırma amacıyla öğrenciler, öğrenim gördükleri öğretim kurumlarınca, yönetmeliklerinde belirtilen süre kadar izinli sayılırlar. Bu durumlarda, öğrencilere staj ve araştırmanın gerektirdiği zaruri giderler kurumlarınca ödenir.

(Ek fıkra:88/13525-13.11.1988) İfası staj şartına bağlı olan mesleklere ait staj süreleri, öğrenim sürelerine dahil edilir ve fiili staj süresince bursun ödenmesine devam olunur.

YEDİNCİ KISIM

YER DEĞİŞTİRMELER

Yer Değiştirme Şartları

Madde 22 - Burslu veya yatılı öğrencilerin:

I - Sağlık Kurulu raporu ile yer değiştirmelerine gerek gösterilmesi halinde,

II - Baba, anne veya vesayeti altında bulunduğu kimsenin yer değiştirmesi halinde-Bu durumunun emniyet kuruluşlarından alınacak belge ve oturma kâğıdı ile kanıtlanması gerekir. Memur çocukları için dairelerinden bu konuda alacakları yazı yeterlidir-veya eğitim-öğretim gerekleri gibi sebeplerle okulların bölüm ve kapasiteleri de dikkate alınarak öğretim yılı sonu ile yeni öğretim yılı öğrenci kayıt süresinin bitimi arasında,

yerlerini değiştirmeye kurumları yetkilidir.

Hastalık, Tedavi ve Dinlenme

Madde 23 - (Değişik:89/14356-21.7.1989) Burslu, yatılı öğrencilerin hastalanmaları halinde tedavileri kurumlarınca sağlanır.

Tedavinin sağlanması ve masraflarının karşılanmasında Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. maddeleri ile 26. maddesinin (A) bendinin (a), (B) bendinin (a) fıkrası ve 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44. maddelerinde öngörülen usul ve esaslar geçerlidir.

Hasta öğrencinin tedavi için bulunduğu yerden başka yere gönderilmesi halinde, yol giderleri ve yevmiyeleri dokuzuncu derecenin birinci kademesinde bulunan Devlet memurunun durumu esas alınarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre hesaplanır. Hasta öğrenciye bir kimsenin refakat etmesinin doktor raporu ile gerekli görülmesi halinde, eşlik edene de öğrenciye ödenen miktarda yol gideri ve yevmiye ödenir.

Resmi sağlık kurumlarında tedavi edilen öğrenciler 9. derece kadroda bulunan memurların yatak sınıfında yatırılır.

İzinlerini geçirmek üzere yurt dışına giden öğrencilerin yurt dışında yapılan tedavi masrafları, Sağlık Bakanlığı yataklı tedavi kurumları resmi fiyat tarifesinde aynı tedavi için belirlenen miktar ile sınırlı olmak kaydıyla Türkiye'de Türk parası olarak kurumlarınca öğrencilere ödenir.

Öğrenciye organ veya doku nakline gerek görülmesi halinde, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınmak suretiyle verici durumunda bulunan kimsenin (bu Yönetmelik kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın) bu işlemle ilgili tedavi giderleri de, alıcı durumundaki öğrencinin kurumu tarafından aynen karşılanır.

Tedavi için doktorlarca gerekli görülen ilaçların bedelinin tamamı kurumlarınca karşılanır.

Burslu, yatılı öğrenciler bu sıfatlarından dolayı veya başka bir nedenle mevzuatın sağlık yardımı öngören diğer hükümlerinden yararlanamazlar.

Hastalık Halini Bildirme

Madde 24 - Hastalanan veya hastalık izni bittiği halde iyileşememek yüzünden öğrenimine veya ihtisasına devam edemeyenler, durumlarını kurumlarına engeç 7 gün içinde bildirmek ve 20 gün içinde raporlarını göndermek zorundadırlar.

SEKİZİNCİ KISIM

MALİ HÜKÜMLER

Burs Miktarları veÖdenmesi

Madde 25 - (Değişik:87/11895-4.6.1987)

Burslu öğrencilere bursları; orta öğretim için 175, yüksek öğretim için 250 rakamının memur maaş katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilece miktar üzerinden, bursluluğa hak kazandıkları tarihten itibaren ve her ay peşin olarak ödenir (1)

Eğitim-Öğretim Giderleri

Madde 26 - Öğrencinin eğitim-öğretim, sınav, laboratuvar, uygulama ve ders kitapları gibi öğretimle ilgili tüm giderleri ilgili kurumlarınca karşılanır.

Kurumlar, yukarıda belirtilen giderlerle ilgili bilgi ve belgeleri öğrenci okuttukları öğretim kurumlarından alırlar.

Yatılı Öğrenci Giderleri

Madde 27 - Yatılı öğrencilerin eğitim-öğretim, yiyecek, giyecek, yatacak gibi tüm giderleri kurumlarınca, parasız yatılı standartlarına uygun olarak karşılanır. Yatılı öğrencilere ayrıca harçlıkları her ay peşin olarak verilir.

Taahhütname ve Kefalet Senedi

Madde 28 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 221. maddesinin (A) ve (B) bentlerine göre ilgili kurumlarca Devlet hesabına okutulacak olanlardan EK' deki örneğe uygun, taahhütname ve kefalet senedi alınır.

Öğrenimden Sonraki Yükümlülük Süresi

Madde 29 - Kurumlarınca okutulanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 224. maddesinde belirtilen süre kadar tatiller dahil kendi meslekleri ile ilgili gösterilecek görevde çalışmakla yükümlüdürler.

Yükümlü olanlar yeterlik ve yarışma sınavlarından geçirilmeksizin atanırlar.

Ek Madde 1 - (5.12.1992 - 92/3835) Kurumlara bağlı okullarda sınava girerek gündüzlü okuyan öğrencilerden;

1 - Yangın, sel, deprem gibi tabii afetler sonucunda, eğitim-öğretimin sürdürülmesine imkan kalmaması halinde bu okullarda okuyanlar,

2 - Birinci derece yakını tabii afetlerde vefat edenler,

3 - Yurt içinde veya dışında görevlerini ifa ederken veya sıfatları kalkmış olsa dahi bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak sakatlanan, ölen veya öldürülen kamu görevlilerinin çocuklarından bu okullarda okuyanlar,

istekleri üzerine sınavsız olarak yatılıya geçirilebilirler. İlgili kurumun kendi okullarında hangi sınıfa kaç öğrenci alınacağını bildirmek kaydı ile Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alması şarttır.

DOKUZUNCU KISIM

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde I - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce öğrenim ve ihtisasa başlayanlar hakkında daha önce tabi bulundukları mevzuatın lehte olan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde II - Bu yönetmelik hükümlerine göre belirlenen kontenjanlardan kurumlar adına ilk defa okutulacak öğrencilerin öğrenime başlayacakları tarihe kadar, yapılacak her türlü işlemlerde kurumların kendi yönetmeliklerinin uygulanmasına devam olunur.

ONUNCU KISIM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik Hükümleri

MAdde 30 - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kurum ve kuruluşların bu yönetmeliğe aykırı olan yönetmelik hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 31 - 5.6.1980 tarihli ve 8/1013 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamına Giren Kurumların Yurt İçinde Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma Yönetmeliği" ek ve değişiklikleri ile yürürlükten kaldırılmıştır.

(1) Bu maddede yer alan 125 ve 200 rakamları 13.11.1988 tarih ve 88/13525 sayılı Kararname ile sırasıyla 175 ve 250 olarak değiştirilerek metne işlenmiştir.

Yürürlük

Madde 32 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 33 - Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.

BELGELERİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA TAAHHÜTNAMEDE

1 - 1. boşluğa nüfus cüzdanındaki kayda göre öğrencinin ad ve soyadı yazılacaktır.

2 - 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9. ............................. boşluklara, hesabına öğrenim yapılacak Bakanlık veya kurumun adı yazılacaktır.

3 - 3. boşluğu öğrenim dalı ve seviyesi yazılacaktır.

4 - 10. boşluğa öğretim kurumunun bulunduğu il adı yazılacaktır.

5 - 11. boşluğa devamlı adresi açık olarak yazılacaktır.

KEFALETNAMEDE

1 - 1., 3., 7., 9., 10., boşluklara hesabına öğrenim yapılacak Bakanlık veya kurumun adı yazılacaktır.

2 - 2. boşluğa taahhüt senedi veren öğrencinin nüfus cüzdanına göre adı, soyadı yazılacaktır.

3 - 4. boşluğa taahhüt senedinin yapıldığı noterliğin adı yazılacaktır.

4 - 5. boşluğa taahhüt senedinin noterlikçe tasdik tarihi yazılacaktır.

5 - 6. boşluğa taahhüt senedinin numarası yazılacaktır.

6 - Faiz kısmına % ............ faiz yazılacaktır.

7 - 8. boşluğa kefalet miktarı yazılacaktır.

8 - 11. boşluğa öğretim kurumunun bulunduğu il adı yazılacaktır.

KEFİLLERİN DURUMU

1 - Kefaletnâme asgari iki kefil tarafından düzenlenir.

2 - Kefillerin mali durumları, bursu namına okuduğu kurum tarafından tetkik olunur. Uygun görüldüğü takdirde kabul edilir. Aksi halde, mali kudreti kefalet senedindeki miktarı ödeyebilecek yeni kefiller bulması ilgiliden istenir.

3 - Kefillerin Emekli Sandığına iştirakçi, işçi sigortalarına bağlı sigortalı veya BAĞ-KUR üyesi olan ve asgari ücret alan şahıslar ile Ticaret ve Sanayi Odasında kayıtlı tüccar, sanayici, serbest meslek erbabı (Avukat, Doktor, Eczacı, Dişçi gibi) olmaları, şirket veya ortaklıklarda çalışmakta olup bu şirket veya ortaklıklara Medeni Kanunun tesis hakkındaki hükümlerine bağlı kurulmuş emekli aylığı tesis senedine tabi ve emeklilik aylığı almaya hak kazanmış memur bulunmaları lazımdır.

SAĞLIK KURULU RAPORU

1 - Rapordaki noktalı olan işyeri ile ilgili boşluğa yapılacak öğrenim dalı yazılacaktır.

NOTER ÖNÜNDE RE'SEN TANZİM EDİLECEK TAAHHÜTNAME

(1) ....................... söze başlayarak (2) ............................. (3) ............................. öğrenimi yapmak üzere girdiğim öğretim kurumu ile ilgili kanuna, tüzük ve yönetmeliklere öğrenim planına göre öğrenim yapacağımı (4) ...................................'da müessese ve iştiraklerinde veya (5) ...................................'nin devredeceği Bakanlık, Genel Müdürlük, Özel İdare ve kurumlar ve bunların göstereceği yerlerde tüm çalışma şartlarına uyarak, tahsilde bulunduğum süre (tatil dahil) kadar mecburi hizmet yapmayı, hesabına okuduğum kurumda öncelikle görev almayı, aşağıda yazılı hususlarla birlikte şimdiden kabul ve taahhüt ederim.

ÖĞRENİMİM SIRASINDA

1. Kendi isteğimle öğrenimi bıraktığım,

2. Başka Bakanlıklar ve Kurumlar hesabına geçtiğim veya hesabına okuduğum kurumun izni dışında öğrenim yerimi ve dalımı değiştirdiğim,

3. Okutmakta olduğum okuldan yönetmelikte kabul edilmeyen sıhhi sebeplerine veya başka sebeplerle ayrıldığım,

4. Kanun, tüzük, yönetmeliklerde ve öğrenim planında yazılı sertifika veya devamsızlığım yahut cezalı bulunmam sebebiyle giremediğim veya girip de başaramadığım ve diplomamı alamadığım,

5. İlgili Kanun, tüzük, yönetmelik ve öğrenim planında yazılı hususlara riayet etmediğim,

6. Hesabına öğrenim yaptığım kurumun iznini almadan yabancı veya yerli bir müesseseden burs aldığım, (Karşılıksız burslar hariç)

7. Öğrenim sonu meslek stajını yapmakta olduğum müesseseden, bu çalışmalarımın karşılığında öğrenci tahsisatından fazla bir ücret aldığım takdirde bursun tamamen kesilmesini, aldığım ücret öğrenci bursundan tenzil olduktan sonra geri kalanının adıma tahakkuk ettirilmesini kabul etmediği tardirde,

(6) .................................. nın benim için yapmış olduğu bütün masrafların herbiri için tediye veya sarf tarihinden itibaren (yıl sonu hesapları dikkate alınmak kaydıyla) tahakkuk ettirilecek % ................. kanuni faizi vesair ve kanuni ödemelerle birlikte, ilgili kurum veya Hazine emrine hüküm istihsaline hacet kalmaksızın nakden ve def'aten tediye edeceğimi,

ÖĞRENİMİMİ BİTİRDİKTEN SONRA

9. Kanun, tüzük, yönetmeliklerle tayin edilmiş müddet içinde vazife talebinde bulunmadığım,

10. Verilen görevi ve ücreti kabul etmediğim veya ihtirazi kayıtla kabulden imtina ettiğim,

11. Tayin edildiğim görevlerde mecburi hizmet süremi doldurmadan mazeretsiz ve izinsiz işimi bıraktığım,

12. Mecburi hizmet sürem sona ermeden meslekten, memurluktan veya hizmetinde bulunduğum müesseseden ihraç olunduğum,

13. İşbu tahsil ve mecburi hizmet taahhütümle ilgili olarak çıkmış veya çıkacak olan tüm kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymadığım ve yükleyecekleri mükellefiyetlere rıza göstermediğim,

14. Askere çağırılmam halinde, askerlikte geçirdiğim sürenin mecburi hizmet müddetinden sayılmayacağını, terhisimden sonra en geç iki ay içinde (7) ..................'ne yazı ile müracaat edip vazife istemediğim,

Takdirde (8) ........................................'in benim için yapmış olduğu bütün masrafların % 50 fazlasıyla ve herbiri için tediye veya sarf tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek % ................ Kanuni faiz vesair kanuni ödemelerle birlikte ilgili kurum veya hazine emrine hüküm istihsaline hacet kalmaksızın nakden ve def'aten tediye edeceğimi, ancak, mecburi hizmet sürem dolmadan görevdimden ayrıldığım takdirde işbu taahhütname gereyğince namıma tahakkuk ettirilen borcun yekûnundan ifa ettiğim mecburi hizmet süresine tekabül eden miktar tenzil olduktan sonra bakiyesini % 50 fazlası ve % ................. Kanuni faiz vesair kanuni ödemelerle birlikte hüküm istihsaline hacet kalmaksızın nakden ve def'aten tediye edeceğimi şimdiden kabul ve taahhüt ederim.

15. Bu taahhütnameden doğacak borç ve hesaplar için (9) ..............'nin kayıt ve defterleri muteber ve makbul olup; "Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 287. maddesi gereğince esas ve delil olarak kabul edilip ve başkaca sübut delilleri aranmayacaktır."

16. Bu taahhütnamede yazılı bütün hususlar hakkında doğabilecek uyuşmazlıkların halinde (10) ............... Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili bulunduklarını şimdiden kabul ve taahhüt ederim.

17. Bu taahhütname ile ilgili ihtilaflarda bana yapılacak tebligat için açık adresim (11) ....................dir. Adresimdeki değişiklikleri taahhütlü mektupla derhal bildirmeyi, bildirmediğim takdirde, yukarıdaki adrese çıkarılacak bila tebliğ iade edilse dahi bütün tebligatı şahsıma yapılmış olarak kabul ve beyan ederim.

Adı, Soyadı

Adres

İmza

KEFALET SENEDİ

(1) ......................................................nam ve hesabına öğrenim yapmak üzere (2) ...................................... tarafımdan (3) ..........................................na

verilmiş olan

(4) ........................................ Neterliğinden tanzim ve tasdik edilmiş (5) .............................. tarih ve (6) ....................... sayılı taahhütnameyi okuyarak hükümlerini aynen kabul ettiğimizi ve mezkûr taahhütnamenin herhangi bir şartının ihlalinden mes'ul olduğumuzu beyan ederiz.

Taahhüdün ihlali içinde (7) ..................................'nın adı geçen öğrenci için yaptığı bütün masrafların (8) ................. liraya kadar olan kısmını ve ayrıca bunların herbirisi için tediye veya sarf tarihinden itibaren hesap ve tahakkuk ettirilecek % ...................... Kanuni faiz vesair masrafları, mezun olduktan sonra taahhütün ihlali işbu kefalet senedi gereğince namımıza tahakkuk ettirilen borcun yekününden adı geçen öğrencinin ifa ettiği mecburi hizmet süresine tekabül eden miktar tenzil olduktan sonra yapılan tüm masrafın % 50 fazlası ve % ................... Kanuni faiz vesair masrafları da kabul ederek asıl borçlu ile birlikte müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla zamin olduğumuzu her birimiz borcun tamamından müteselsilen mes'ul olmayı ve (9) ..................... tarafından yazılı olarak talep edildiği takdirde bu meblağı protesto keşidesine hüküm istihsaline ve asıl borçlunun rızasını almaya hacet kalmaksızın nakden ve def'aten ödeyeceğimizi, ödemediğimiz takdirde talep tarihinden ödeme tarihine kadar da borcumuzun ayrıca % ............. Kanuni faize tabi tutulmasını, bize yapılacak tebligata esas olan bu kefaletnamede yazılı adresimizde vuku bulacak değişikliği (10) ..................'na vaktinde taahhütlü olarak bildirmediğimiz takdirde aşağıdaki adresimize çıkarılacak-bila tebliğ iade edilse dahi- bütün tebligatı şahsımıza yapılmış olarak kabul ettiğimizi ve bu taahhütname ile kefaletnameden doğacak ihtilafın hallinde (11) .......................... Mahkemelerini ve İcra Dairelerinin selâhiyetli olacağını kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

Kefil

(Veli veya Vasi)

Adı, Soyadı, Adresi

Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil

Adı, Soyadı, Adresi