YURTDIŞINDA İLKOKULU DIŞARIDAN BİTİRME İMTİHANLARI YÖNETMELİĞİ
Karar Numarası ve Tarihi: 39 - 31.1.1986
Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 1739 - 24.06.1973 , 222 - 5.1.1961
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Nisan 1986 - Sayı: 19075

BİRİNCİ BÖLÜM


GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, yurtdışında oturan vatandaşlardan isteyenlerin, ilkokul seviyesinde bilgi, beceri ve tutum kazanarak ilkokul diplomasına sahip olmalarını sağlayacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, yurtdışında ilkokulu dışarıdan bitirme imtihanlarına girmek isteyenlerin işlemlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 179 ve 208 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen,

"Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığını,

"Mecburi İlköğretim Çağı", çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın Eylül sonunda başlayan, 14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biten devreyi"

"Komisyon", imtihanları yapmak üzere görevlendirilen grubu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İMTİHANLARLA İLGİLİ ESASLAR

İmtihan Dönemleri

Madde 5 - İlkokulu dışarıdan bitirme imtihanları Ekim ve Nisan aylarında olmak üzere yılda 2 defa eğitim müşavirliklerince tespit edilecek tarihlerde yapılır.

İmtihan Yapılacak Okul

Madde 6 - İlkokulu dışarıdan bitirme imtihanları yurtdışında başkonsolosluklar veya eğitim müşavirliklerinde açılmış olan ilkokullarda veya bu ilkokul müdürlüklerinin sorumluluğu altında tespit edilen merkezlerde yapılır.

İmtihanının hangi ilkokul müdürlüğünün sorumluluğu altında ve hangi merkezlerde yapılacağı eğitim müşavirliklerinin teklifi üzerine Bakanlıkça tespit edilir.

Duyurma

Madde 7 - imtihan yapılacağı yer ve tarih, başkonsolosluklar, eğitim müşavirlikleri, eğitim ataşelikleri ve basın yoluyla ilgililere duyurulur.

İmtihana Müracaat

Madde 8 - Yurtdışında ilkokul dışarıdan bitirme imtihanına girmek isteyenler, bulundukları yere en yakın eğitim müşavirliğine veya eğitim ataşeliğine bir dilekçe ile müracaat ederler. Dilekçeye dört adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafla nüfus cüzdanı veya sureti yahut pasaportun tasdikli bir suretini eklerler.

Kayıt İşlemleri

Madde 9 - Yurtdışında ilkokulu dışarıdan bitirme imtihanına girmek üzere müracaat edenler eğitim müşavirliği veya eğitim ataşeliğinde künye defterine kaydedilirler. Kayıt edilenlerin fotoğrafları künye defterine yapıştırılarak mühürlenir.

İmtihana girmek isteyenlerin kayıtları yapıldıktan sonra, her müracaat eden için ilgili eğitim müşavirliği veya eğitim ataşeliğince, bir "İmtihana Giriş Belgesi" düzenlenir. Bu belgeye fotoğraf yapıştırılır ve belgede imtihan tarihi" yeri ve imtihana girecek olanın hüviyeti belirtilir. Eğitim müşaviri veya eğitim ataşesi, ilgilinin hüviyet cüzdanı veya pasaportundaki kayıtlarla imtihana giriş belgesindeki kayıtları karşılaştırdıktan sonra belgeyi onaylar ve ilgiliye bizzat verir.

Hazırlanan künye defteri imtihan işlerini yürütmekle görevli ilkokul müdürlüğüne gönderilir. İlkokul müdürlüğü, künye defterlerindeki bilgilere göre imtihana gireceklerin not çizelgelerini hazırlar, hazırlanan bu çizelgelerden diğer imtihan merkezlerine ait olanlarını ilgili imtihan merkezlerine gönderir.

İmtihana Girilecek Dersler

Madde 10 - İlkokulu dışarıdan bitirme imtihanları, aşağıdaki derslerden; hizalarında gösterilen usulle yapılır.

Türkçe Yazılı ve sözlü

Sosyal Bilgiler Yazılı

Fen Bilgisi Yazılı

Matematik Yazılı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı

İmtihana Girme Süresi

Madde 11 - İlkokulu dışarıdan bitirme imtihanına kabul edilenlerden girdikleri imtihanda başarı gösteremeyenler, özürlü veya özürsüz olarak imtihanlara katılamayanlar, başaramadıkları veya giremedikleri derslerden takip eden dönemlerde imtihana alınırlar. Üstüste dört dönem başarı göstermeyenlerle imtihanlara giremeyenlerin kayıtları silinir. Kaydı silinenlerden yeniden müracaatta bulunanlar bütün derslerden imtihana alınırlar.

İmtihana Gireceklerin Kontrolu

Madde 12 - İmtihan başlamadan önce imtihan yapılan merkezlerdeki görevliler, sorumlu ilkokul müdürlüğünce hazırlanarak gönderilen not çizelgeleriyle imtihana gireceklerin belgelerini karşılaştırarak imtihana alırlar.

İmtihan Komisyonu

Madde 13 - İmtihanlar; eğitim müşaviri, eğitim ataşesi veya okul müdürünün başkanlığında, yurtdışına Bakanlıkça görevli olarak gönderilmiş en az iki öğretmenden, bunların bulunmaması halinde mahallen atanan öğretmenlerden eğitim müşavirliğince görevlendirilen en az iki öğretmenden kurulan komisyonca yapılır. Komisyonun her imtihan döneminde değişik öğretmenlerden meydana gelmesine dikkat edilir. Eğitim müşavirliğince kurulan komisyon dışındaki komisyonlar eğitim müşavirliğinin onayından sonra kesinlik kazanır.

Soruların Hazırlanması

Madde 14 - İmtihan komisyonu, imtihan günü sabahı, imtihan saatinden en az iki saat önce toplanarak, komisyon başkanının gözetimi altında soruları hazırlar. Ezbere dayalı sorular sorulmaz, genel bir başlıktan ibaret olan sorulardan kaçınılır ve bütün konuların önemleri oranında soruların yer almasına dikkat edilir. Fen Bilgisi ile Sosyal Bilgiler derslerinin yazılı imtihan soruları her ders için 20 soru, diğer dersler için ise 10 sorudan aşağı olmayacak ve en fazla iki saatte cevaplandırılacak şekilde düzenlenir.

Sorular hazırlandıktan hemen sonra cevap anahtarı hazırlanır. İmtihan soruları ve cevap anahtarları, komisyon üyeleri tarafından imzalanır.

İmtihanın başlama ve bitiş saati ile not baremi imtihan salonundaki tahtaya yazılır.

Sorular, çoğaltılarak imtihana başlamadan önce dağıtılır veya tahtaya okunaklı bir şekilde yazılır. Cevaplandırmaya geçilmeden önce de bir öğretmen tarafından bir defa okunur. Sorular dağıtıldıktan veya yazıldıktan sonra gelenler imtihana alınmazlar.

İmtihan odasına komisyon başkanı, komisyon üyesi öğretmenler ve denetleme yetkisi olanlardan başka kimse giremez.

Değerlendirme

Madde 15 - Yazılı imtihanlarda hüviyet kısmı kapatılabilen mühürlü özel cevap kâğıtları kullanılır. İmtihan kâğıtları, imtihan komisyonu tarafından birlikte okunup notları takdir edilir. Türkçe yazılı imtihanında ortadan aşağı derece not alanlarla diğer derslerden "başarısız" derece notu takdir edilen kâğıtlar ikinci defa incelendikten ve not verildikten sonra bütün cevap kâğıtlarının notları imtihan not çizelgelerine geçilerek komisyonca imza edilir. İmtihana girmeyenlerin durumu not çizelgelerinde belirtilir.

Not çizelgeleri, imtihan evrakıyla birlikte imtihan yapılan merkezlerden, imtihan işleriyle ilgili ilkokul müdürlüğüne gönderilir.

Komisyonun takdir ettiği nota itiraz edilmez.

Başarı değerlendirilirken kesirli not verilmez. Yarım ve yarımdan büyük olan kesirler tama yükseltilir. Yarımdan küçük olan kesirler dikkate alınmaz.

Notlar aşağıdaki şekilde derecelendirilir.

Derece ile

Pekiyi

İyi

Orta

Geçer

Başarısız

Rakamlar

5

4

3

2

1

İmtihan Sonuçlarının İlanı

Madde 16 - Değerlendirme işlemi, en geç üç gün içinde sonuçlandırılır. Değerlendirme sonuçlarına göre hazırlanan listeler eğitim müşavirliği, eğitim ataşeliği, sorumlu ilkokul müdürlüğü ile imtihan merkezlerinde herkesin görebileceği bir yere asılarak ilan edilir.

İmtihan çizelgelerinin aslı imtihan işleri ile sorumlu ilkokul müdürlüğünde saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİPLOMA VE DİPLOMA DEFTERİ

Diplomalar

Madde 17 - İmtihanlarda başarı gösterenlere ilkokul diploması verilir. Ancak, diplomanın kapak sayfasındaki ilkokul diploması yazısının altına (okuldışı) yazılır.

İlkokul müdürlüğü tarafından hazırlanan diplomalar komisyon tarafından imza edilir ve eğitim müşavirliğince onaylanır. Ayrıca, diplomalar soğuk damgadan geçirilerek sahiplerine verilmek üzere imtihan işlerini yürüten ilkokul müdürlüğüne gönderilir.

Diplomalar, künye defterindeki kayıtlara göre düzenlenir. İmza sahiplerinin ad ve soyadları diplomadaki ilgili yerlere yazılır.

Diploma Defteri

Madde 18 - Diploma defteri fotoğraflı olarak üç nüsha halinde düzenlenir. defterlerdeki fotoğraflar ilkokul mühürü ile mühürlenir ve bu defterler eğitim müşavirliğince onaylanır. Onaylanan defterlerin bir nüshası ilkokul müdürlüğünde, bir nüshası eğitim müşavirliğinde bir nüshası da Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Eğitimi ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nda saklanır.

Diploma Numarası

Madde 19 - Her diplomaya bir diploma numarası verilir. Bu numara okulun açılışından itibaren mezunlar için düzenlenen diplomaların sırasını gösterir ve gelecek yıllarda da devam eder.

Diplomanın Verilmesi

Madde 20 - Diplomalar, diploma defterinin ilgili hanesi imzalatılmak suretiyle sahibine verilir.

Yazılı müracaat halinde diploma posta ile gönderilir. Diploma defterinin imza yerine de yazının tarih ve sayısı yazılır.

Diplomanın Kaybedilmesi

Madde 21 - İlkokul diplomasını kaybedenler gerekli bilgileri içine alan bir dilekçe ile yurtdışında ilgili ilkokul müdürlüğüne, Türkiye'de ise Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Eğitimi ve Dışilişkiler Dairesi Başkanlığı'na müracaat ederler. Müracaatçının durumu incelenir ve dilekçenin arkasına veya altına dilekçe sahibinin fotoğrafı yapıştırılır.

Fotoğrafın altına diploma kayıt defterindeki bilgilere göre aşağıdaki (EK-1) kayıt örneği hazırlanır.

Hazırlanan kayıt örneği eğitim müşavirliğine gönderilir. Eğitim Müşavirliğince de onaylandıktan ve soğuk damgadan geçirildikten sonra dilekçe sahibine verilmek üzere ilgili ilkokul müdürlüğüne gönderilir.

İlkokul müdürü diploma kayıt defteri ile künye defterine diploma kaydının kaçıncı defa verildiğini işaret eder.

Aldıkları bu örneği de kaybedenlere aynı yoldan gidilmek şartıyla ikinci bir kayıt örneği daha verilir.

Üçüncü defa diploma kayıt örneği şahsa verilmez, ancak bir daire veya müessese tarafından gönderilen yazıya karşılık olarak, ilgilinin ilkokuldan mezun olduğu resmi bir yazı ile bildirilir.

Düzeltmeler

Madde 22 - Sürekli olarak saklanması gereken kayıtların düzenlenmesi sırasında yapılmış olan yanlışlıklar, silinti ve kazıntı yapılmaksızın, yanlışlık okunacak şekilde çizilerek üst kısmına yazılmakla düzeltilir ve eğitim ataşeliği veya eğitim müşavirliğince düzeltmenin yapıldığına dair açıklama, düzeltme tarihi ve düzeltmeyi yapanın adı ve soyadı yazılarak onaylanır.

Diğer Hususlar

Madde 23 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda ilkokul yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

Kaldırılan Mevzuat

Madde 24 -12.12.1977 tarih ve 16137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yurt Dışında, Temel Eğitim Birinci Kademe (İlkokul) Dışardan Bitirme Sınav Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 25 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

EK-1

KAYIT ÖRNEĞİ

Dilekçe

sahibi

.............

doğumlu

...............

Kız/Erkek ...............'nin ...................... İlkokul Müdürlüğünden ............ tarih ve ....................... sayılı diplomayı almaya hak kazandığı kayıtların incelenmesinden anlaşılmıştır.

........./......../19....

.............. İlkokul Müdürlüğü

Resmi Mühür ve İmza

Adı Soyadı