Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden:
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU ÖĞRENİM KREDİSİ YÖNETMELİĞİ
Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 351 - 16.8.1961 / 3843 - 19.11.1992
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 18 Ocak 1997 - Sayı: 22881

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilecek öğrenim kredisi ile ilgili işlemlerin usul ve esaslarını tespit etmektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi alacak, yükseköğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere, öğrenim kredisinin hangi şartlarla verileceğini ve lüzumunda kredinin kesilmesini, bu kredinin Kuruma geri ödenmesi ile buna ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 16/8/1961 tarih ve 351 saylı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 14 ve 1/8/1996 gün ve 4160 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişik 16 ncı maddesi, 19/11/1992 tarih ve 3843 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun Uygulanmasına Ait Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Kurum : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunu,

Genel Kurul : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulunu,

Yönetim Kurulu : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulunu,

Genel Müdürlük : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünü,

Öğretim Kurumu : Öğrencinin öğretim gördüğü yükseköğretim kurumunu,

Öğrenci : Öğrenim kredisinden yararlanmak üzere, bu Yönetmelik hükümlerine göre Kuruma başvuran önlisans, lisans, yükseklisans (Master-Doktora) öğrencilerinden kredi alanları,

Kredi : Bu Yönetmelik hükümlerine göre, öğrenciye verilen borç parayı,

Borçlu : Bu Yönetmelik hükümlerine göre, aldığı krediyi ödeme durumuna gelmiş bulunanları,

Kredi Numarası : Kredi alan öğrenciye verilen numarayı,

Kredi Tahsis Kontenjanı : Her yıl ilk defa kredi verilecek öğrenci sayısını,

İhtiyaç : Öğrenci ailesinin sosyal ve ekonomik durumunu,

Yeterlik : Öğrencinin yükseköğretim kurumuna girişte aldığı puan ve puan türünü, ara sınıfta ise yıl sonu başarı durumunu, Toptan Eşya Fiyat Endeksi: Devlet İstatistik Enstitüsünce her ay açıklanan toptan eşya fiyatlarındaki artış oranını,

Dağıtım-Kabul Merkezi : Kredi müracaatlarının yapıldığı büroları,

Normal Öğrenim Süresi : Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumunun normal öğrenim süresini,

Öğretim Yılı : 1 Ekim tarihi ile müteakip yılın 30 Eylül tarihine kadar olan süreyi,

Burs : Özel veya tüzel kişiler ya da Kamu Kurum ve Kuruluşlarından her ne ad altında olur ise olsun belirli zaman dilimleriyle periyodik olarak verilen nakit öğrenim yardımını,

Ek Süre: (Ek - R.G.: 21.12.2002 - 24970 / m.1) Normal öğrenim süresini aşan süreyi,

Ödeme Dönemi: (Ek - R.G.: 21.12.2002 - 24970 / m.1) Kredinin tahsilatı ile ilgili üçer aylık süreleri, (Dönemler; Ocak, Şubat, Mart-Nisan, Mayıs, Haziran-Temmuz, Ağustos, Eylül-Ekim, Kasım, Aralık)

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kredi Tahsis Kontenjanının Tesbiti ve Değerlendirme

Kredi Tahsis Kontenjanının Tesbiti

Madde 5- Kredi tahsis kontenjanının tesbiti için, Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversite Rektörlüklerinden; kredinin öğrenim dallarına göre, dağılım oranı ile ilgili görüşleri alınır.

Alınan görüşler gözönünde bulundurularak, Kurum bütçe imkanları ölçüsünde kredinin öğrenim dallarına göre dağılım oranı ile ilk defa kredi verilecek öğrenci sayısının tesbiti Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca karara bağlanır.

Değerlendirme

Madde 6- İş programı ve finansman planı gereğince, o yıl için ayrılan kredi fonu, kredi almak için müracaat etmiş olan öğrenci sayısı ile karşılaştırılır. Müracaat eden öğrencilere verilecek kredinin toplamı ayrılan fondan fazla ise; ihtiyaç ve yeterliğin tesbiti hakkında Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre değerlendirme yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenim Kredisine Müracaat

Kredi Müracaatı

Madde 7- Krediden yararlanmak isteyen öğrenci, Kredi Müracaat Formunu dağıtım-kabul merkezlerinden temin ederek varsa istenilen diğer belgelerle birlikte dağıtım-kabul merkezlerinden herhangi birine teslim eder.

Taahhütname

Madde 8- Kredi almaya hak kazanan öğrenci, metni Genel Müdürlükçe hazırlanan taahhütnameyi Kuruma vermekle yükümlüdür. Öğrencinin tabi olacağı mükellefiyetler, öğrencilerden alınacak taahhütnamede ayrıca belirtilir. Düzenlenen taahhütnamede; kredi alacak öğrencinin, reşit olmaması halinde ise öğrenci ile birlikte veli veya vasisinin, borçlu sıfatıyla alınacak imzaları yeterlidir.

Taahhütnamedeki Teminatın Azalması

Madde 9- Kredi borcuna güvence olarak alınan taahhütnamedeki miktarın, aylık kredi miktarının artırılması sebebiyle ileride yapılacak ödemleri karşılamaması halinde, kredinin artırılan miktar üzerinden ödenmesine devam edilebilmesi için öğrenciden azalan taahhütname miktarının tamamlatılması istenir. Azalan taahhütname istenildiği süre içerisinde tamamlanmadığı takdirde, belirlenen yeni aylık kredi miktarı üzerinden evvelce taahhüt edilen miktar kadar ödeme yapılır. Madde 9- (...) (Madde 9, 21.12.2002 tarih ve 24970 sayılı R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin 2. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kredi Tahsisinden Önceki İşlemler

Kredi Müracaatlarının Kabulü

Madde 10- Dağıtım-Kabul merkezleri tarafından teslim alınan Kredi Müracaat Formları ile varsa istenilen diğer belgeler Genel Müdürlüğe intikal ettirilir.

Kredi Verilmeyecek Haller

Madde 11- Kredi verilmeyecek haller şunlardır:

a) Burslu öğrencilere,

b) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip öğrencilere,

c) Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrencilere, (Yükseklisans öğrencileri hariç.)

d) Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrencilere,

e) Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrencilere, (İntibak programı süresince)

f) Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan öğrencilere,

g) Kurumdan daha önce kredi almış olan öğrencilere, (Yükseklisans öğrencileri hariç)

h) (Değişik ibare - R.G.: 21.12.2002 - 24970 / m.3) "Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumlarında", eklentilerinde, kalmakta olduğu yurtta, öğretim kurumu veya barındığı yurdun dışında, münferiden veya topluca her ne şekilde olur ise olsun anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici (Direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma v.s.) davranışlarda bulunan bu fiillere eksik veya tam teşebbüste bulunan, üzerinde veya kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateli silahlar, patlayıcı maddeler, bıçaklar v.s. tüm kesici, delici, yakıcı, boğucu, ezici, parçalayıcı, eza ve cefa verici olarak salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere, özel nitelikte yapılmış olan her türlü suç aletlerinden birini veya birkaçını bulunduran öğrencilere,

ı) (h) bendinde belirtilen fiillere istinaden öğretim kurumlarının disiplin kurullarınca herhangi bir ceza verilmiş olan öğrencilere,

j) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrencilere,

k) Yabancı uyruklu öğrencilere,

l) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, kredi almaya yeterli bulunmayan öğrencilere, kredi verilmez.

Kredi Müracaatının İncelenmesi

Madde 12- Kredi Müracaat Formuyla birlikte istenilen diğer belgeler incelenerek, durumları bu Yönetmelikte belirlenen hususlara uymayanların müracaatları işleme konulmaz.

Maddi Hatanın Düzeltilmesi

Madde 13- Kredi isteği yerine getirilmeyen öğrenci, Kredi Müracaat Formundaki beyanlarının, Genel Müdürlükçe konulan esaslara ve yönetmeliğe uygun olduğunu, ancak yapılan işlemde maddi hata bulunduğunu ileri sürerek, kredi almaya hak kazanan öğrencilerin listesinin öğretim kurumlarında ilan edildiği tarihten itibaren bir ay içinde, durumunun yeniden incelenmesini isteyebilir. İnceleme sonunda yapılan işlem öğrenciye bildirilir.

Beyana Güven

Madde 14- Öğrencinin beyanına güven esastır. Kurumca, beyanlara ilişkin belgelerin doğruluk bakımından araştırılması, kredi verilmesi işlemlerinin yürütülmesini durdurmaz.

Öğrenci/borçlu, beyan ettiği durumlarda sonradan meydana gelen değişiklikleri, değişikliği izleyen otuz gün içinde Kuruma yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

Öğrencinin/borçlunun adresinde meydana gelen değişikliği Kuruma bildirmemesi veya verdiği adreslerde kendisinin ve varsa müteselsil borçlu veli veya vasisinin bulunmaması halinde dosyasındaki son adreslere Kurumca yapılan tebligatlar 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35 inci maddsi gereği kendisine yapılmış sayılır.

Belge ve Durum Araştırması

Madde 15- Kurum gerekli gördüğü takdirde kredi alan öğrencilerin belge ve durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda, öğrencinin beyanında hakikate aykırı, krediden faydalanmamayı gerektirecek bir belge veya bir durum tespit edildiğinde kredisi kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Krediye Hak Kazanma

Krediye Hak Kazanma

Madde 16- İlk defa kredi almak için müracaatta bulunan öğrencilerin durumları değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda kredi tahsis edilenlerin listeleri öğrenim gördükleri öğretim kurumlarında ilan edilir.

Öğrenci, listelerde miktarı belirtilen taahhütname ile istenen diğer belgeleri, süresi içerisinde Kuruma verdiği takdirde kredi almaya hak kazanır.

Kredi Dosyası

Madde 17- Kredi almaya hak kazanan her öğrenci için bir dosya açılır.

Hesap Numarasının Verilmesi

Madde 18- Kurumca her öğrenciye bir hesap numarası verilir. Kredi alan öğrenci veya borçlu, bu hesap numarasını gerek öğrenimi, gerekse borç ödeme süresince kullanmak ve Kurumla olan işlemleri sırasında bildirmek zorundadır.

Kredi Miktarının ve Verilme Zamanının Tespit Edilmesi

Madde 19- Öğrencilere ödenecek aylık kredi miktarı ve verilme zamanı Yönetim Kurulunca tespit edilir.

(Ek fıkra - R.G.: 21.12.2002 - 24970 / m.4) Öğretim kurumlarının öğrenci bilgilerini bildirmesinden ya da Kurum iş ve işlemlerinden kaynaklanan hatalardan dolayı öğrencinin ödenmeyen kredisi geriye dönük ödenir.

ALTINCI BÖLÜM

Kredinin Ödenmesi

Öğrenciye Kredinin Ödenmesi ve Süresi

Madde 20- Öğrenciye, öğrencilik hali devam etmek ve kredi almasına engel bir durumu olmamak koşuluyla, okuduğu öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar kredi verilir. Kredi almakta iken, devam ettiği öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin kredilerinin ödenmesine devam olunur. Ancak; öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin, önceki aldığı kredi süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek kredi süresi toplamı, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresinden fazla olamaz.

Öğretim kurumunu değiştiren öğrenci kredisini, değişikliği bildirdiği tarihi izleyen ödeme döneminden başlayarak alır.

Ödeme Belgesi

Madde 21- Kredi ödemelerinin şekli, ödeme ve tahsilat usul ve esasları, Kurum ile ilgili kuruluş kararında yapılacak protokol ile belirlenir.

Kredi Ödemelerinin İptali

Madde 22- Yönetim Kurulunca belirlenen ödeme süresi içerisinde kredisini almayan öğrencilerin o süreye ait ödemeleri iptal edilir. Yönetim Kurulu iptal edilen kredilerin tekrar ödenmesine karar verebilir. Madde 22- (...) (Madde 22, 21.12.2002 tarih ve 24970 sayılı R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin 5. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

YEDİNCİ BÖLÜM

Kredinin Kesilme Durumları

Öğretim Kurumundan Ayrılma, Çıkarılma veya Geçici Olarak Uzaklaştırılma Halinde Kredinin Kesilmesi

Madde 23- Kredi almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında veya herhangi bir nedenle çıkarıldığında, kredisi kesilir. Ancak; öğretim kurumundan ayrıldığı veya çıkarıldığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde öğrenimine başlaması ve talebi halinde kredisinin ödenmesine devam edilir.

Bağlı bulunduğu öğretim kurumundan altı ay ve daha fazla süre ile uzaklaştırma cezası alanların kredileri, bu durumlarının öğretim kurumunca Kuruma bildirildiği tarihi takip eden kredi döneminden itibaren aldıkları ceza süresi kadar kesilir ve bu süreye ait kredi bir daha öğrenciye ödenmez.

Vazgeçme, İzin Alma Halinde Kredinin Kesilmesi

Madde 24- Kredi almaktan vazgeçen öğrencinin kredisi, başvuru tarihini izleyen ödeme tarihinden itibaren kesilir.

Öğretim kurumundan en az bir yarıyıl izin alan öğrencinin talebi halinde, izin süresince kredisi ödenmez.

Sağlık Sebebiyle Kredinin Kesilmesi

Madde 25- Sıhhi nedenlerle öğretim kurumuna en az üç ay süreyle devam edemeyen öğrenci, bu durumunu belgelemesi halinde, kredisi sıhhi izin süresi kadar kesilir. Sürenin bitiminde kredi almaya devam eder. Ancak; sıhhi sebepler mevcut olsa bile, öğrenciye okuduğu öğretim kurumunun normal. öğrenim süresinden fazla kredi verilmez. Ancak; öğrenci sağlık sebebiyle alamadığı kredisini normal öğrenim süresinin bittiği tarihten itibaren borcun geri ödeme tarihine kadar alabilir.

Öğretim Kurumunu Değiştirme Halinde Kredinin Kesilmesi

Madde 26- Devam ettiği öğretim kurumundan bir yıldan fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrencinin, yeni bir öğretim kurumuna kayıt olması halinde kredisi ödenmez.

Öğretim Kurumunun Kapatılması Halinde Kredinin Kesilmesi

Madde 27- Çeşitli nedenlerle bir yıl ve daha fazla süre ile öğretime kapalı tutulan öğretim kurumlarındaki öğrencilerin kredileri, kapatılan süre kadar kesilir ve bu süreye ait kredi bir daha öğrenciye ödenmez. Ancak; öğrenci alamadığı kredisini normal öğrenim süresinin bittiği tarihten itibaren borcun geri ödeme tarihine kadar alabilir.

Kurum Yurtlarından Çıkarılma Halinde Kredinin Kesilmesi

Madde 28- Kurumun Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alan öğrencilerin kredileri kesilir.

Burs Alma Devamlı Gelirle Çalışma Halinde Kredinin Kesilmesi

Madde 29- Kredi alan öğrencilerden; kredi almaya başladıktan sonra burs aldıkları veya en az asgari ücret düzeyinde bir gelirle sürekli çalıştıkları tespit edilenlerin kredileri kesilir.

Kesin Hükümle Mahkum Olma Halinde Kredinin Kesilmesi

Madde 30- Taksirli suçlar hariç, tecil edilmiş olsa dahi kasıtlı bir suçtan haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı verilenlerin kredileri kesilir.

Bilgi İsteme

Madde 31- Her ne şekilde olur ise olsun devam etmekte olduğu öğretim kurumundan izin alan, kayıt donduran, burs alan, ayrılan, çıkarılan, ceza alan öğrencileri tespit etmek için (Değişik ibare - R.G.: 21.12.2002 - 24970 / m.6) "...her öğretim yılı sonunda" öğretim kurumlarından bilgi istenir.

Kredinin Kesildiğinin Bildirilmesi

Madde 32- Kredinin hangi tarihten itibaren kesildiği, öğrenciye ve ilgili kuruluşa bildirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Kredi Borcunun Tesbiti ve Ödenmesi

Kredi Borcunun Tesbiti

Madde 33- Kurumdan öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, Devlet İstatistik Enstitüsünün toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilir.

Endeks uygulanmasına, kredi boçlarının geri ödenmesine ve taksitlendirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeye, öğrencilerin borçlarından birinci fıkraya göre hesaplanan endeks artışından ilave edilen miktarın % 50 sine kadar indirim yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

İndirim uygulandıktan sonra öğrencilerin ödeyecekleri bakiye kredi borcu, öğrencilerin eğitimi süresince Kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçemez.

Kredi Borcunun Ödenmesi

Madde 34- Önlisans, lisan öğrencileri veya ara verecek master/doktora öğrenimi yapan öğrenciler borçlarını; öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,

Lisans öğreniminden sonra öğrenimine ara vermeden master öğrenimine devam eden öğrenciler, borçlarını lisans öğreniminin bitiminden itibaren dört yıl sonraki aydan başlamak üzere.

Lisans ve/veya master öğreniminden sonra, öğrenimine ara vermeden doktora öğrenimine devam eden öğrenciler, borçlarını doktora öğreniminin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,

Kredi aldığı sürenin yarısı kadar sürede ve üçer aylık dönemler halinde ödemek zorundadırlar.

Devam ettiği öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin öğrenim sürelerinin bitiş ve borçlarının tahsilat başlangıç tarihi yeni öğretim kurumlarının normal öğrenim süresine göre hesap edilir.

Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler de borçlarını yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümlere göre öderler.

Öğretim Kurumundan Ayrılma Halinde Borcun Ödenmesi

Madde 35- Sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren (Değişik ibare - R.G.: 21.12.2002 - 24970 / m.7) "bir yıl sonraki tarihi takip eden ödeme döneminden başlamak üzere" ve bir yıl içinde üçer aylık dönemler halinde borcunu öder.

Öğretim kurumunu değiştirdikten veya kredi almaktan vazgeçtikten sonra öğretim kurumundan ayrılan veya çıkarılanlar hakkında da aynı borç ödeme kuralları uygulanır.

Diğer Hallerde Borcun Ödenmesi

Madde 36- Hakikate aykırı beyanda bulunma, burs alma, en az asgari ücret düzeyinde sürekli bir işte çalışarak bir gelire sahip olma, kesin hükümle mahkum olma ve Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma sebebiyle kredinin kesilmesi halinde öğrenci borcunu; kredisinin kesildiği tarihten itibaren (Değişik ibare - R.G.: 21.12.2002 - 24970 / m.8) "bir yıl sonraki tarihi takip eden ödeme döneminden" başlamak suretiyle bir yıl içinde üçer aylık dönemler halinde öder. Bu durumda olan öğrenciler için 33 üncü maddeye göre belirlenen endeks artışından ilave edilen miktarlardan herhangi bir indirim uygulanmaz.

Taksitlerin Ödenme Zamanı

Madde 37- Borçlu her dönemin taksidini dönemin son ayının en geç sonuncu iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür. Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar.

Ödeme günü (Borcun aylıklardan kesilmesi hali hariç) taksidin havalesi ile ilgili banka dekontu, PTT makbuz ve çeklerinin veya Kurum teşkilatına ait vezne makbuzlarının taşıdığı tarihtir. Ödeme gününü kanıtlama yükümlülüğü borçluya ait olup, ödemelerde bir ihtilaf halinde Kurum kayıtları esas alınır.
Taksitlerin Ödenme Yeri ve Zamanı

Madde 37- (Değişik madde ve başlığı - R.G.: 21.12.2002 - 24970 / m.9) Borçlu her dönemin taksitini Kurumca belirlenen banka ve hesaba adı soyadı, kredi numarası ve ödeme miktarını belirtmek suretiyle ödeme döneminin son iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür.

Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler, zamanında ödememiş sayılırlar. Ödeme gününü kanıtlama yükümlülüğü borçluya ait olup, ödemelerde bir ihtilaf halinde Kurum kayıtları esas alınır.


Borcun Aylıklardan Kesilmesi

Madde 38- Kamu kurumları ve özel kurumlarda görev alanların borç taksitleri, bu kurumlarca, ilgililere ödenecek aylıklardan kesilerek Kuruma veya Kurumun göstereceği bir banka veya posta çeki hesabına isim, hesap numarası ve taksit tutarını taşıyan bir liste ile birlikte en geç izleyen ayın 15 inci gününe kadar yatırılır. Banka dekontunun ve listenin veya posta havalesi ve posta yatırma havalesinin örnekleri ayrıca Kuruma gönderilir.

Borcun kamu kurumları ve özel kurumlarca aylıklardan kesilmesi durumunda, kurumların hatası borçluyu sorumlu kılmaz, taksit zamanında ödenmiş sayılır. Taksidi aylıktan kesmeyen, geç kesen ve Kuruma süresinde göndermeyen kurumlar genel hükümlere göre sorumlu olurlar.
Madde 38- (Değişik - R.G.: 21.12.2002 - 24970 / m.10) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlarda görev alanların borç taksitleri, bu kurumlarca, ilgililere ödenecek aylıklardan kesilerek Kurumca belirlenen banka ve hesaba adı soyadı, kredi numarası ve ödeme miktarını taşıyan bir liste ile birlikte en geç izleyen ayın 15 inci gününe kadar yatırılır. Ödeme belgesi örnekleri ayrıca Kuruma gönderilir.

Borcun kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlarca aylıklardan kesilmesi durumunda, kurumların hatası borçluyu sorumlu kılmaz, taksit zamanında ödenmiş sayılır. Taksiti aylıktan kesmeyen, geç kesen ve Kuruma süresinde göndermeyen kurumlar genel hükümlere göre sorumlu olurlar.


Taksitlerin Diğer Ödenme Şekilleri

Madde 39- Kamu kurumları ve özel kurumlarda görev almayan borçlular, borç taksitlerini banka ve posta havalesi veya posta çek yatırma havalesi ile gönderebilecekleri gibi, Kurum teşkilatının veznesine makbuz karşılığında yatırabilirler. Havale masrafları borçluya aittir.

Bu madde gereğince, borç taksidi ödenirken borçlu ödeme ile ilgili olarak Kuruma gelecek belgeye isim ve soyadından başka hesap numarasını ve taksidin hangi aya ait olduğunu yazdırmakla yükümlüdür. Bu bilgilerdeki noksanlık yüzünden ödemenin özel hesabına geçirilmemesi durumunda borçlu, borç taksitini zamanında ödememiş sayılır. Madde 39- (...) (Madde 39, 21.12.2002 tarih ve 24970 sayılı R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin 11. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)


Zamanında Ödenmeyen Taksitler

Madde 40- Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı muacceliyet kazanır ve bu tarihten başlayarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun Hükümlerine göre Mal Sandıklarınca tahsil olunarak Kuruma ödenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Borcun Silinmesi ve Terkini

Borcun Silinmesi

Madde 41- Öğrenim sırasında veya öğrenimden sonra vefat ettikleri veya çalışamayacak derecede sürekli sakat kalmış oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin borçları silinir.

Borçların Terkini

Madde 42- Maddi ve hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları Bütçe Kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilir.

ONUNCU BÖLÜM

Öğretim Kurumlarına Ait İşler

Bilgi Verme

Madde 43- Öğretim kurumları, öğrenim kredisi verilmesi işlemleri ile ilgili olarak, gerek öğrenciler hakkında, gerekse diğer konularda Kurumun istediği bilgileri belirlenen süre içerisinde bildirilir.

Duyurma

Madde 44- Öğretim kurumları, Kurumun öğrenciye duyurmak istediği bilgileri zamanında ve Kurumca belirlenen süre kadar ilan eder.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 45- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, Kanun ve Yönetmelik Hükümleri de gözetilerek gerekli kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürüklükten Kaldırma

Madde 46- 11.12.1983 gün ve 18248 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kredi Yönetmeliği, tüm değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- 1 Ocak 1995 tarihinden önce kredi alanlar hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz, önceki yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

Madde 47- Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 48- Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.