MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI VE ÖĞRENCİLERİ SPOR YARIŞMALARI ÖDÜL YÖNETMELİĞİ
Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 3530 -
Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 21 Kasım 1983 - Sayı: 2152

BİRİNCİ BÖLÜM


AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda yapılan, her türlü sportif faaliyetlerde, yurt içi ve yurt dışında başarı kazanan okullar ile öğrencilerin ödüllendirilmelerine ait esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel eğitim kurumları ile bu kurumlarda eğitim gören öğrencileri kapsar.

Tanımlar

Madde 3 - Bu yönetmelikte geçen:

a) "Bakanlık" sözünden, Milli Eğitim Bakanlığı,

b) "Eğitim kurumları" sözünden, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar anlaşılır.

İKİNCİ BÖLÜM

ÖDÜL VE ÖDÜL VERME ESASLARI

Madde 4 - Eğitimin bir devamı olarak yapılan sportif yarışmalarda, üstün başarı kazanan öğrencilere, okul takımlarına, il karmalarına ve öğrenci Milli takımlarına aşağıda yazılı ödüller verilir.

a) Takım ve il karmalarına verilecek ödüller:

1. Başarı belgesi,

2. Kupa, plaket, şilt, madalya, rozet vb.

b) Öğrencilere verilecek ödüller:

1. Başarı belgesi,

2. Plaket, şilt, madalya, rozet vb.

3. Spor malzemesi.

Madde 5 - Hangi derecelere ne tür ödül verileceği, faaliyeti düzenleyen kurumlar tarafından tesbit edilir.

Madde 6 - Ödüller, faaliyetlerin bitiminde milli bayramlarda ve törenlerde verilir.

Madde 7 - Takımlara verilen ödüller, ilgili kurumda, il karmalarına verilen ödüller; Milli Eğitim Müdürlüklerinde, öğrenci karma milli takımlarına verilen ödüller, Bakanlıkta kayıt altına alınarak muhafaza ve teşhir edilir.

Madde 8 - Ödüllerin kaybedilmesi halinde yenisi verilmez. Ancak kaybolması halinde başarı belgesi ikinci ve son defa olmak üzere verilir.

Madde 9 - Ödüller, kazananlara ve eğitim kurumu temsilcilerine verilir. Ancak, özürleri sebebiyle ödül töreninde bulunmayanların ödülleri yakınlarına veya sonraki bir tarihte kendilerine verilir.

Madde 10 - Ödül verildikten sonra, ödülü haketmediği tesbit edilenlerden, verilen ödülleri geri alınır ve ilgililer hakkında mevcut mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 11 - Bu faaliyetler, Merkezde Milli Eğitim Bakanlığı Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik Daire Başkanlığı, taşrada Milli Eğitim Müdürlükleri ve eğitim kurumları tarafından düzenlenir.

Madde 12 - Bu faaliyetlerin düzenlenmesinde eğitim ve öğretimin aksamaması, eğitim kurumları arası ahengin bozulmaması, yarışma uygulamalarının pedagojik kurallara, değerlendirmelerin objektif ölçülere göre yapılması esastır.

Madde 13 - Bakanlık taşra kuruluşları, bu yönetmelikte geçen faaliyetlerin düzenlenmesinde, uluslararası ve ülke düzeyinde olanlar için Milli Eğitim Bakanlığından il düzeyinde olanlar için valiliklerden izin almak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DAYANAK YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

Dayanak

Madde 14 - Bu yönetmelik, 3530 sayılı kanunun 22. ve aynı kanun hükümlerine göre düzenlenen tüzüğün 12. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

Madde 15 - 832 sayılı Kanunun 104. maddesi uyarınca Sayıştay başkanlığının görüşü alınmak suretiyle hazırlanan bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 - Bu yönetmeliği Milli Eğitim Bakanı yürütür.