MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 3797 - 30.4.1992
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 21 Temmuz 1998 - Sayı: 23409

BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü döner sermaye işletmesinin faaliyet alanlarına, gelir kaynaklarına, mali ve idari işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Hukuki Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik; 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun, 4359 sayılı Kanunla değişik 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük (ETGM): Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür : Eğitim Teknolojileri Genel Müdürünü,

Döner Sermaye İşletmesi: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesini,

ifade eder.

Faaliyet Alanları

Madde 4- Döner Sermaye İşletmesi kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde açılacak ihalelere katılmak, teklif vermek yada sipariş almak suretiyle;

a) Her türlü örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan TV, radyo, bilgisayar ve benzeri eğitim programlarının yapımı için gerekli olan araştırmayı yapmak, geliştirmek, üretmek, ürettirmek, satın almak, satmak, dağıtmak ve yaygınlaştırmak,

b) Her türlü örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan her çeşit bilgisayar donanımı, yazılımı, kurulumu, işletimi ile ilgili gerekli araştırmayı yapmak, yaptırmak, satmak, satın almak,

c) Uzaktan eğitim ve kitle iletişim teknolojisi ile bunların uygulanmasına ilişkin konularda araştırma projeleri hazırlamak, hazırlatmak veya bu konularla ilgili olarak panel, kongre, konferans düzenlemek, ayrıca konsey ve ihtisas komisyonları kurmak,

d) Genel Müdürlüğün etkinlik alanına giren her konuda eğitim seminerleri düzenlemek, danışmanlık hizmetleri vermek, gerektiğinde bu hizmetleri satın almak,

e) Milli Eğitim Bakanlığının ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda her türlü resmi ve özel sınavlar ile bitirme sınavlarına ait iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

f) Açık Öğretim Lisesi ve Açık İlköğretim Okulunun yurtiçi ve yurtdışı öğrenci hizmetlerini gerçekleştirmek, öğrenci materyallerini (kitap, ders notu, TV, radyo, bilgisayar programı, CD gibi) üretmek, ürettirmek, dağıtmak. Bu okulların merkez ve bağlı birimleri arasındaki etkili iletişim ortamlarını sağlamak. Bu amaçla, yurtiçi ve yurtdışında yüzyüze eğitime destek vermek için kurulmuş olan bilgi merkezlerini geliştirmek, teknolojik açıdan donatmak ve desteklemek.

İKİNCİ BÖLÜM


Sermaye

Madde 5- Döner Sermaye İşletmesinin sermayesini, 3 üncü Akşam Sanat Okulunun Döner Sermayesi oluşturur.

Sermaye Kaynakları

Madde 6- İşletmenin sermaye kaynakları:

a) Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerden,

b) 3. Akşam Sanat Okulu Döner Sermayesinden,

c) Döner Sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlardan,

d) Bağış ve yardımlardan,

e) Hazinece verilen ayni yardımlardan,

oluşur.

Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekler, Döner Sermaye karları, bağış ve yardımlar sermaye limitine bakılmaksızın sermayeye eklenir.

Döner Sermaye İşletmesinin zararları kar/zarar hesabında bekletilir ve ertesi yıllar karları ile kapatılır.

Gelirler

Madde 7- Döner Sermaye İşletmesinin gelirleri şunlardır;

a) Faaliyet alanları ile ilgili iş ve hizmetler karşılığı alınan ücretler,

b) Diğer gelirler.

Giderler

Madde 8- Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanı ile doğrudan ilgili olarak yapacağı giderler şunlardır:

a) Kiralama, taşınır mal satın alma, tanıtma, baskı, yayın, araştırma ve eğitim giderleri,

b) Döner Sermaye işlerinde kullanılacak olan her türlü demirbaş eşya ve mefruşat alım giderleri,

c) Haberleşme, ilan ve ulaştırma giderleri ile kırtasiye giderleri,

d) Döner Sermaye hizmetlerinde kullanılan bina ve çalışma birimlerinin, araç, gereç ve taşıtların bakımı, onarımı ve tefriş giderleri ile akaryakıt, ısıtma, aydınlatma ve hizmetin gerektirdiği makine ve teçhizat alımı ile bunların bakım - onarım ve yedek parça giderleri,

e) Döner Sermaye İşletmesi kadrosunda bulunan personelin maaşları ve kanunlarla sağlanan her türlü mali haklarına ilişkin giderler ile döner sermaye hizmetlerinde çalıştırılacak personelin ücretleri, kıdem tazminatları ve diğer özlük haklarına ait giderler,

f) Üretim için gerekli hammadde, mamul madde ile hizmetin gerektirdiği nitelikli istihdam giderleri,

g) Üretime katkıda bulunanlara yapılacak fazla çalışma ücretleri (Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda verilen azami fazla çalışma ücretini aşmamak kaydıyla),

h) Üretim içinde ve üretimi geliştirmek maksadıyla yapılacak ve hazırlanacak projeler, panel, kongre, konferans, konsey ve ihtisas komisyonları giderleri ile bu konuda yapılacak her türlü geçici görevlendirmelerdeki yolluk, yevmiye, katılım ücretleri gibi giderleri,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Yönetim ve Teşkilat
Teşkilat

Madde 9- Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin hizmetleri; İta Amiri, İşletme Müdürü, tahakkuk memuru, sayman, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet ve memurlardan oluşan bir teşkilat tarafından yürütülür.

İta Amiri

Madde 10- Döner Sermaye İşletmesinin ita amiri Genel Müdür'dür. Genel Müdür bu yetkisini uygun gördüğü takdirde genel müdür yardımcılarından veya olmadığı takdirde daire başkanlarından birisine devredebilir.

İşletme Müdürü ve Görevleri

Madde 11- İşletme Müdürü, Genel Müdür tarafından atanır. İşletme Müdürünün görevleri şunlardır:

a) İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek,

b) Döner Sermaye kadrolarına atanan veya görevlendirilen memurlar ile işletmeye alınan personelin görevlerini iş bölümü esasları dahilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek,

c) Döner sermaye memurlarının atamalarını teklif etmek, personelin özlük haklarına ilişkin işleri yapmak,

d) İşletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlamak,

e) Demirbaşlar ile diğer malzemelerin iyi bir şekilde kullanılması, saklanması ve korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

f) Ambar ve ayniyat işlerinin usulüne göre yürütülmesini sağlamak, gerekli denetimi yapmak.

g) Verilen diğer görevleri yapmak.

Tahakkuk Memuru

Madde 12- İşletmece yapılacak giderler ve tahsil edilecek gelirlerle ilgili tahakkuk işlemleri ita amiri tarafından görevlendirilen tahakkuk memurunca yerine getirilir.

Tahakkuk Memurunun Görevleri

Madde 13- Tahakkuk memuru gider ve gelirlere ilişkin tahakkuk belgeleri üzerinde aşağıda belirtilen hususları aramakla yükümlüdür;

a) Yeteri kadar ödenek bulunması,

b) Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olması,

c) Gelir ve giderlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelere uygun olması,

d) Ödeme fişine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olması,

e) İstihdamın kadro dahilinde bulunması,

f) Tahakkuk belgelerinde maddi hata bulunmaması,

Sayman

Madde 14- Döner Sermayenin mali işleri ile muhasebe işlemleri, tahsis edilen kadroya, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün talebi, Maliye Bakanlığının onayı ile atanan sayman tarafından yürütülür. Saymanın atanması yapılıncaya kadar veya atanmış olan saymanın yıllık izin ve uzun süreli hastalık izni gibi nedenlerle görevi başında bulunmadığı zamanlarda, bu görev Genel Müdürlükçe muhasebe işlemlerini bilen kefalete tabi memurlar eliyle yürütülür. Saymanın belirtilen nedenlerle görevinden ayrılması halinde durum, yerine başlatılan memurun göreve başladığı tarih de belirtilmek suretiyle Maliye Bakanlığına bildirilir.

Saymanın Görevi

Madde 15- Saymanın başlıca görevleri şunlardır;

a) Mali işlemleri mevzuatta belirtilen usullere uygun olarak yapmak veya yaptırmak,

b) Tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planına göre muhasebe ve defter kayıtlarını tutmak, tutturmak,

c) Usulüne uygun olarak tahakkuk ettirilen istihkakları sahiplerine ödemek, gelirleri tahsil ettirmek,

d) Gelir ve giderlere ilişkin her türlü belgeleri, defterleri ve makbuzları saklamak,

e) Ayniyat, ambar ve vezne işlerinin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak,

f) Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak,

g) Banka ve kasada bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak,

h) İşletmenin bütün alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak, bu yönde gerekli takibatı yapmak,

ı) Aylık mizanları, izleyen ayın 9 una kadar düzenlemek,

i) Mali yılın bitimini izleyen 2 ay içinde İşletmenin envanterini, kesin mizanını ve bilançosunu düzenlemek ve asılları ile birlikte gelir, gider belgelerini Sayıştay'a, gönderilen bilanço ve eklerinin onaylı birer örneğini de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına göndermek,

j) Veznedar, ayniyat memuru ve ambar memurlarını, Kefalet Kanunu esasları dahilinde kontrol etmek,

k) Sayman mutemetleri ile ita amiri mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek, bu Yönetmelik hükümlerine uymalarını sağlamak,

l) Yıl sonunda düzenlenen ve aslı Sayıştay'a gönderilen bilanço ve eklerinin onaylanmış birer örneğini aynı süre içinde Genel Müdürlüğe göndermek.

m) Verilen diğer görevleri yapmak.

Saymanın Ödemeden Önce Yapacağı İşler

Madde 16- Sayman ödeme fişlerinde, aşağıdaki hususları aramak ve sağlamakla yükümlüdür:

a) Bütçede yeterli miktarda ödenek bulunması,

b) Giderlerin bütçedeki tertibe uygun olması,

c) Giderlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelere uygun olması,

d) Maddi hata bulunmaması,

e) Ödeme fişine bağlanması gereken belgelerin tamamlanması,

f) Hak sahibinin kimliği,

g) Atama ve istihdamın kadro dahilinde bulunması

Sayman, yaptığı inceleme sonunda bu hususlara uygun görmediği ödemeleri yapmayarak, ödemeye ilişkin belgeleri gerekçesiyle birlikte, tahakkuk memuruna geri gönderir. Saymanın (a, d, e, f, g) bendlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmeleri kesin olup sayman ödemeye zorlanamaz.

Bu maddenin (b) ve (c) bendlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmelerde, sorumluluk ita amirlerince yazılı olarak üstlenildiği takdirde sayman ödemeyi yapar. Bu durumda üstlenme yazıları ödeme fişine eklenir ve sorumluluk emri veren ita amirlerine ait olur.

Saymanın Sorumlulukları

Madde 17- Sayman bu Yönetmeliğin 15 ve 16 ncı maddelerinde sayılan görevlerinden dolayı ilgisine göre tek başına veya tahakkuk memuru, ita amiri ve ilgili diğer memurlarla birlikte ortaklaşa sorumludur.

Birleşmeyecek Görevler

Madde 18- İta amirliği, saymanlık ve tahakkuk memurluğu görevlerinden ikisi bir kimse üzerinde birleşemez.

Veznedar

Madde 19- Döner Sermaye İşletmesince para alımı ve kasadan yapılan ödemelere ilişkin işler kefalete tabi veznedarlar tarafından yapılır. Veznedar Genel Müdür tarafından atanır.

Veznedarın izin ve hastalık gibi nedenlerle geçici olarak ayrılması halinde bu görev, kefalete tabi muhasebe memurlarından veya kefalete tabi tutulacak diğer memurlardan birisine verilir.

Veznedarın Görevleri

Madde 20- Veznedarın görevleri şunlardır;

a) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak ödeme ve tahsilat yapmak,

b) Tahsil edilen paralarla ödemeleri günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak,

c) Döner Sermayeye ait para ve kıymetli evrakı işletmenin kasasında saklamak,

d) Tahsilata ve ödemeye ilişkin belgelerin dip koçanları ile kasa defteri vesair belgeleri saklamak,

e) Saymanın vereceği sair işleri yapmak,

f) Verilen diğer görevleri yapmak.

Veznedarın Sorumlulukları

Madde 21- Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından, veznedeki kıymetlerin ziyan ve eksilmesinden doğrudan doğruya sorumludur.

Vezne İşlemleri

Madde 22- Kasadan yapılacak ödemeler ile ertesi günü yapılacak ödemeleri karşılamak amacıyla kasada bulundurulabilecek miktarlar hakkında Maliye Bakanlığınca Genel ve Katma Bütçeli Saymanlıklar için çıkartılan Genel Tebliğdeki limitler uygulanır. Kasa fazlası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında, bu bankanın bulunmadığı mahallerde muhabiri olan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubelerinden birinde saymanlık adına açılacak hesaba yatırılır.

Kasadan ödenebilecek miktarı aşan ödemeler İşletme Müdürü ve sayman tarafından imzalanan çeklerle bankadan yapılır.

Kasa mevcudunun kasa defterlerine uygunluğu her gün saymanca kontrol edilerek günlük hesap ve kasa defteri, veznedar ile sayman tarafından imzalanmak suretiyle kapatılır.

Giderlerin Ödenmesine İlişkin Belgeler

Madde 23- Döner Sermaye İşletmesinden yapılacak giderler için Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Ayniyat Memuru

Madde 24- Döner Sermaye İşletmesinde ayniyat işleri saymana karşı sorumlu olan kefalete tabi ayniyat memuru tarafından yapılır. Ayniyat memuru Genel Müdürce atanır.

Ayniyat memurunun izin veya hastalık gibi nedenlerle görevi başında bulunmadığı zamanlar, bu görev işletmenin kefalete tabi diğer memurlarından birisi tarafından yerine getirilir.

Ayniyat Memurunun Görevleri

Madde 25- Ayniyat memurunun görevleri şunlardır;

a) Ayniyat talimatnamesi gereğince ayniyat işlerini yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve defterleri tutmak,

b) Ayniyat kayıtlarına ilişkin defter ve belgeleri saklamak,

c) Saymana ayniyat hesabını vermek,

d) Ambar memuru bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevlerini yapmak,

e) Ambar işlemlerini kontrol etmek,

f) Yetkililerce verilecek diğer işleri yapmak.

Ambar Memuru

Madde 26- Döner Sermaye İşletmesinin çalışma konusu ve ambar işlemlerinin hacmi gözönünde tutularak gerekli görülen hallerde aşağıda belirtilen işlerin yürütülmesi için ayrıca kefalete tabi bir ambar memuru atanır.

Ambar Memurunun Görevleri

Madde 27- Ambar memurunun görevleri şunlardır;

a) Ambarın sevk ve idaresini sağlamak,

b) Gerek hariçten satın alınarak ve gerekse işletme tarafından üretilerek veya imal edilerek ambara giren her türlü madde, eşya, makine, taşıt, malzeme ve benzeri şeylerin kaydını tutmak, muhafaza etmek, bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak, kendilerinin alamayacakları koruma tedbirleri için ilgililere yazılı olarak bilgi vermek,

c) Ambar stok kartlarının kartoteks usulü ile tutulmasını sağlamak,

d) Ambara giren malzeme ve malları tasnifli, tertipli ve iyi bir durumda muhafaza etmek,

e) Ambara giren ve (b) bendinde sayılan malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı emirlerine dayanarak, belge karşılığında ilgililere vermek,

f) Başka yerlerden gelen veya satın alınan malları muayene komisyonlarına muayene ettirmek ve ambara girişlerini düzenlemek,

g) Ambardan sevk edilecek mal ve malzemenin sevk ve belgelerini düzenlemek,

h) Ambar mizanlarını çıkarmak ve bunların muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,

ı) Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli tutanakları düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yaparak ayniyat memuruna vermek,

i) Saymanın ve diğer yetkililerin verecekleri işleri yapmak.

Ambarın Sayımı

Madde 28- Döner Sermaye İşletmesinin ambarı, her mali yılın sonunda ita amirince görevlendirilecek en az üç kişilik bir komisyon tarafından sayılır ve sayım sonuçları cetvellere yazılır. Ambar noksanı, normal fireler gözönünde tutularak saptanır. Ambar fazlası gelir kaydedilir. Ayniyat ve ambar memurları ambardan ve ambar işlemlerinden dolayı müteselsilen sorumludurlar. Ambar noksanları hakkında gerekli işlemler yapılır.

Sayman Mutemetleri

Madde 29- Saymanlıkça tahsilinde güçlük görülen döner sermaye gelirleri saymanca teklif edilen ve mutemetliği ita amirince onaylanan kefalete tabi sayman mutemetlerince tahsil edilir. Döner Sermaye gelirlerinden hangilerinin sayman mutemetlerince tahsil edileceği, saymanın teklifi ve ita amirinin oluru ile saptanır.

Sayman mutemetlerine uygun görülecek sayıda sayman mutemedi alındısı verilir. Sayman mutemetlerince tahsil edilen paralar, sayman mutemedi alındılarının tarih ve numarası itibariyle, kasa defterine kaydedilir.

Mutemetlerce yapılan tahsilat Maliye Bakanlığınca Genel ve Katma Bütçeli Saymanlıklar için çıkartılan Genel Tebliğlerde belirtilen süre ve miktarlar dahilinde döner sermaye saymanlığına yatırılır. Tahsilat miktarının Maliye Bakanlığınca tesbit edilen miktara ulaşması halinde tahsil edilen para en geç izleyen gün saymanlığa yatırılır.

Saymanlıkça para tahsil edilirken mutemetçe tutulan kasa defterlerine " .......... numaradan .......... numaraya kadar sayman mutemedi alındısı ile kasa kayıtları karşılaştırılmış, kasa kayıtlarının doğru olduğu görülmüş ve fişlerin kapsamı olan .......... lira .......... tarihli ve .......... sayılı vezne alındısı ile tahsil edilmiştir" şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır. Ayrıca, son tahsilata ilişkin sayman mutemedi alındısının arkasında da ".......... numaradan .......... numaraya kadar olan sayman mutemedi alındıları kasa defterine tam ve hatasız kaydedilmiş ve bu alındılara tahsil edilen toplam .......... lira .......... tarihli ve .......... sayılı vezne alındısı karşılığında saymanlığa yatırılmıştır." şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır.

Sayman her zaman sayman mutemetlerini kontrol edebilir ve işyerlerinde bulunan paranın saymanlığa yatırılmasını isteyebilir.

Devir Teslim İşleri

Madde 30- Sayman, veznedar, ambar memuru gibi para ve mali işleriyle görevli memurlar arasındaki devir teslim işlemlerinde "Devlet Muhasebesi Yönetmeliği", devir-teslim süreleri yönünden de Bakanlar Kurulunun 12/11/1974 tarihli ve 7/9044 sayılı kararı ile yürürlüğe giren "Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

Avans İşlemleri

Madde 31- Tahakkuk ve ödeme belgeleri ile ilgili işlemlerin tamamlanmasını beklemeyecek kadar ivedi olan çeşitli giderler için, ita amirlerince görevlendirilen mutemetlere her yıl Genel Bütçe Kanunu ile saptanan miktarları geçmemek üzere avans verilebilir.

Bir iş için verilen avans yalnız o iş için harcanır. Mahsup edilecek avans miktarı kadar mutemede aynı bölümden veya başka bölümden avans verilebilir.

Mutemet aldığı avansa ilişkin harcama belgelerini, işin tamamlanması halinde bir aylık sürenin bitimini beklemeden saymanlığa vermek ve üzerinde kalan avans artığını nakden ödemek zorundadır. Aldığı avansı bu süre içerisinde, mali yılın son ayında alınan avansları ise bir aylık süreye bakılmaksızın en geç mali yılın son günü tamamen kapatmak zorundadır.

Mali yılın sonuna kadar mahsubu yapılmamış avans artıkları mutemet adına ilgili borçlu hesaba alınır. Harcama belgeleri mali yılı izleyen 15 gün içerisinde tekemmül ettirilerek saymanlığa verilir ve hesap kapatılır. Kullanılmayan avans artığı 15 inci günün sonunda mutlaka tahsil edilir.

Kredi İşlemleri

Madde 32- Saptanan avans miktarını aşan belirli giderler için ita amirinden alınacak onaya dayanılarak, mutemet adına banka nezdinde kredi açılabilir.

Kredi;

a) Saymanlığın cari hesaplarının bulunduğu bankada,

b) Saymanlığın bulunduğu yerdeki herhangi bir milli bankada,

c) Saymanlığın bulunduğu yer dışındaki herhangi bir bankada açılabilir.

Adına kredi açılan mutemet, bu krediden kendi adına çek düzenleyerek para alamaz.

Banka, mutemedin göstereceği istihkak sahibine doğrudan doğruya ödeme yapar. Krediden sadece mutemet tarafından düzenlenen çekler uyarınca banka ödeme yapabilir.

Adına kredi açılan mutemet harcamalarından sonra artan paranın iadesi için bankaya talimat vermek zorundadır. Aynı şekilde kredi konusu ortadan kalktığında mutemet krediyi iptal ettirmek zorundadır.

Bu görevlerin mutemetçe yerine getirilmemesi halinde saymanlıkça ilgili bankaya talimat verilerek, açılan kredi saymanlığın banka cari hesabına aktarılır.

Adına kredi açılan mutemedin herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde birinci fıkrada belirtilen esaslara göre kredi, yeni mutemet adına aktarılır.

Her mutemet adına açılan krediye ait harcama belgelerini en çok üç ay içinde saymanlığa vermek zorundadır. Bu süre dolduğu halde verilmeyen harcama belgeleri, ita amiri kanalıyla mutemetten alınır. Adına açılan kredinin mahsubu konusunda gerekli işlemleri süresinde yapmayan mutemet adına bir daha kredi açılamaz.

Kayıt Usulleri

Madde 33- Döner Sermaye Saymanlığınca tutulacak defterler ve muhasebe kayıtları Maliye Bakanlığınca çıkarılan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri hükümlerine göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Mali İşlemler
Hesap Dönemi

Madde 34- Döner Sermaye İşletmesinin hesap dönemi mali yıldır.

Bütçe ve Uygulama

Madde 35- Döner Sermaye İşletmesinin bütçe tasarısı işletme müdürü ve sayman tarafından hazırlanarak en geç Ekim ayı başında Genel Müdür'ün onayına sunulur. Bütçe, Genel Müdürün onayı ile kesinleşir. Bütçenin bir örneği Maliye Bakanlığına gönderilir.

Döner Sermaye gelirleri bütçedeki harcama kalemleri ile program hedefleri dışındaki amaçlara tahsis edilemez. Yıl içindeki bütçe tertipleri arasındaki aktarmalar Genel Müdür onayı ile yapılır.

Mali Denetim

Madde 36- Hazırlanan bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri Sayıştay denetimi için mali yılın bitiminden başlayarak iki ay içinde 832 sayılı Sayıştay Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin onaylı birer örneği de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM


Çeşitli Hükümler
Ücret Tarifesinin Tespiti

Madde 37- Genel Müdürlükçe üretilen mal ve hizmetler veya yapılan işlerin maliyeti; hammadde ve malzeme, personel giderleri ve yollukları, çeşitli işletme masrafları, amortisman payları ve kardan oluşturulmak suretiyle maliyet fiyatlarının altında olmamak şartıyla, aynı iş ve hizmetleri yapan kuruluşlardaki fiyat listeleri de gözönünde tutularak İşletme Müdürlüğünce hazırlanan ücret tarifeleri Genel Müdür'ün kararı ile kesinleşir. Genel Müdür, maliyetlerin altında olmamak kaydıyla tarifelerde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Siparişin Bedeli, Malzeme ve Tahsis

Madde 38- Sipariş bedeli ne olursa olsun iş sözleşmeleri, İşletme Müdürlüğü ile sipariş veren arasında yapılır. Sipariş veren yaptıracağı işin bedelini sözleşmedeki şartlar dahilinde İşletme namına gösterilen bankaya yatırmaya mecburdur.

İşletme Müdürü siparişin yapılması için lüzumlu malzemelerin tamamının veya bir kısmının sipariş sahibi tarafından verilmesini isteyebilir.

İşin yapılması için gerekli malzeme arasında tahsisli malzeme mevcut ise, tahsisin sipariş veren tarafından yaptırılması lazımdır.

Siparişlerin Gecikmesi

Madde 39- Ani çıkacak Genel Müdürlük hizmetleri sebebiyle siparişlerin gecikmesi halinde sipariş verenler bir hak iddia edemez. Bu husus tüm iş sözleşmelerinde belirtilir.

Çift İmza İşlemi

Madde 40- Bankadan para çekmeye mahsus çek, vezneye girecek ve vezneden çıkacak paralara ait tahsil ve tediye fişlerinin ve makbuzlarının "çift imzalı" olması ve İşletme Müdürü ile sayman tarafından imza edilmesi gerekir.

Alım ve Satım İşleri

Madde 41- İşletmenin alım ve satım işlemleri 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak çıkarılan ve Bakanlar Kurulunun 15/6/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan "Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılır.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 42- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda, 15/2/1968 tarihli ve 12827 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM


Yürürlük, Yürütme
Yürürlük

Madde 43- Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 44- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.