MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ
Karar Tarihi: 13 Kasım 1993
Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 8 Kasım 1993 - Sayı: 2394

Karar Sayısı : 300.İd.Ml.Şb.Md.93/1976

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç:

Madde 1 - Bu Yönerge'nin amacı, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın kuruluş ve işleyişine ait esasları düzenlemektir.

Kapsam:

Madde 2 - Bu Yönerge, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın teşkilât, görev, yetki ve sorumluluklarına ait hükümleri kapsar.

Dayanak:

Madde 3 - Bu Yönerge 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 4 - Bu Yönerge'de geçen;

"Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığı'nı,

"Bakan", Milli Eğitim Bakanını,

"Başkanlık", Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nı,

"Başkan", Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanını,

"Kurul", Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Danışma Kurulunu,

"Kurul Üyesi", Danışma Kurulu Üyesini,

"Enstitü", Araştırma Enstitüsünü,

"Komisyon", Eğitim ve öğretimle ilgili özel ihtisas gerektiren alanlarda, bilim ve meslek kuruluşlarının iştirakini de sağlayacak şekilde araştırma, inceleme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere meydana gelen komisyonu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilât ve Görevler

Teşkilât :

Madde 5 - Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilât ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un 4. ve 32. maddesiyle kurulmuştur. Daire Başkanlığını oluşturan birimler aşağıda verilmiş olup, teşkilât yapısı EK-1'deki şemada gösterilmiştir.

a) Başkanlık,

b) Başkan Yardımcıları,

c) Proje Birimi,

ç) Şube Müdürlükleri,

d) Araştırma Enstitüsü.

Görevler:

Başkanlığın Görevleri:

Madde 6 - Başkanlığın görevleri şunlardır:

a) Eğitim ve Öğretimde uygulanan yeni teknolojilerle ilgili gelişmeleri yurt içinde ve yurt dışında takip etmek ve değerlendirmek.

b) Eğitim ve öğretim programlarını araştırmak, incelemek, geliştirmek ve Talim ve Terbiye Kurulu'na sunmak.

c) Eğitim ve öğretimle ilgili alanlarda araştırma yapmak ve sonuçlarına göre alternatif çözümler geliştirmek ve önermek.

ç) Çalışma alanı ile ilgili konferans, seminer, sempozyum, panel gibi toplantılar düzenlemek ve bu toplantılardaki tebliğleri gerektiğinde yayımlamak.

d) Eğitim ve öğretimle ilgili standartları ve kaliteyi geliştirici çalışma yapmak ve tekliflerde bulunmak.

e) Görev alanıyla ilgili konularda gerektiğinde ihtisas komisyonları kurmak ve çalıştırmak.

Başkanın Görevleri:

Madde 7 - Başkanın görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Başkanlığın görevlerinin gerektirdiği çalışmaların plânlanmasını ve plânların uygulanmasını sağlamak, çalışmaları takip etmek, değerlendirmek; buna göre gerekli tedbirleri almak ya da aldırmak.

b) Başkanlığa intikâl eden konuları inceleyerek bu konularda karar vermek.

c) EARGED Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık etmek.

ç) Dairenin bütün çalışmalarını izlemek, denetlemek ve koordine etmek.

d) İş ve görev bölümü düzenlemek, gerekli yetki ve sorumlulukları tesbit etmek ve dağıtmak.

e) Başkanlığın iş akışını düzenlemek, araştırma, geliştirme, yönetim çalışmalarını izlemek, koordineli çalışmayı sağlamak amacıyla, Başkan Yardımcıları, Proje Birimi, Şube Müdürleri ve gerektiğinde diğer personelle toplantılar yapmak.

f) Başkanlığı uhdesindeki iş ve hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi için görevlendirmelerde ehil elemanların atanması ve gerektiğinde bunların değiştirilmesi için ilgili ve yetkili makama teklifde bulunmak.

g) Dairenin yeni teknolojilere göre donatımını, personelin yurt içinde ve yurt dışında eğitilmelerini temin etmek amacıyla çalışmalar yapmak.

h) Başkanlığının görev alanını ilgilendiren konularda Bakanlığın diğer bölüm ve birimleriyle iş birliği yapmak.

ı) Dairenin görevleri ile ilgili alanlarda yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve diğer kurumlarla iş birliği yapmak.

i) "M.E.B.İmza Yetkileri Yönergesi'ne" göre Bakanlık Makamınca yetkili kılındığı, konulardaki yazıları Bakan adına imzalamak.

j) Yapılan iş ve işlemlerin sonuçlarını kontrol etmek.

k) Bakan'ın vereceği diğer görevleri yapmak.

Başkan Yardımcıları:

Madde 8 - Başkan yardımcılarının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kendisine bağlı şubelerin bütün iş ve işlemlerinden Daire Başkanına karşı sorumludur.

b) Sorumlu bulunduğu şubelerin iş ve çalışmalarının programlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetme, koordinasyon, plânlama ve teşkilâtlanma işlerinde Daire Başkanına yardımcı olmak.

ç) Başkan adına personeli, iş ve işlemleri denetlemek, aksaklıkları tespit etmek, giderilmesi için teklifte bulunmak.

d) Başkanının bulunmadığı zamanlarda Başkana vekâlet etmek, Başkan tarafından uygun görülecek Bakanlık içinde veya dışında toplantılara Başkan adına katılmak.

e) Kendisine bağlı personelin çalışmalarını izlemek, rehberlik yapmak. Şubelerarası koordinasyonu sağlamak.

g) Çalışmalarında diğer Başkan Yardımcıları ile işbirliği yapmak.

h) Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.

Proje Birimi:

Madde 9 - Proje Birimi'nin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Hükümetimiz ile Dünya Bankası arasında (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası IBRD) imzalanan ikraz anlaşması çerçevesinde, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi şartları içerisinde öngörülen ve Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi (EARGED)'ne verilen görevleri koordine etmek.

b) Bakanlığımızın diğer birimlerinde yürütülen ve yürütülecek olan yerli ve yabancı kaynaklı projelerle, Dairemiz içindeki şubeler arası koordinasyonu, bilgi akışını sağlamak gerektiğinde görev alanı ile ilgili toplantılar yapmak, bilgi vermek,

c) Dairemizin fonksiyonlarını güçlendirmek ve hizmeti gereği gibi verebilmesi için üniversiteler ve diğer kurumlarla iş birliği yapmak.

d) Görev alanına giren iş ve işlemleri usulüne göre uygun olarak yürütmek ve desimal dosyalama sistemine göre dosyalamak,

e) Proje Birimi'nin yıllık çalışma plânı ile haftalık ve aylık faaliyet raporunu hazırlamak,

f) Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.

Şube Müdürlerinin Görev ve Sorumlulukları:

Madde 10 - Şube müdürlerinin görevleri şunlardır:

a) Şubesi ile ilgili işleri kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirlere göre yürütmek.

b) Şubesi ile ilgili işleri plânlamak; takip etmek ve zamanında gereğinin yapılmasını sağlamak.

c) Şube personeli arasında iş akışını, iş bölümünü ve işbirliğini düzenlemek; çalışmaları takip etmek, değerlendirmek ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

d) Başkanlığın görevleriyle ilgili özel ihtisas gerektiren hususlarda çalışmalar yaptırmak maksadıyla kurulması kararlaştırılan özel ihtisas komisyonlarının teşkili için gerekli işlemleri yapmak, komisyonların düzenli ve verimli olarak çalışmaları için gerekli şartları hazırlamak.

e) Şubesinin görevleriyle ilgili hususlarda gerektiğinde proje teklifleri hazırlamak ve Başkanlığa sunmak.

f) Şubesinde görevlendirilen eğitim uzmanlarının çalışma esaslarını düzenlemek.

g) Şube görevlileri ile ilgili periyodik iş değerlendirmesi ve plânlaması yapmak.

h) Personelin devam devamsızlığını takip etmek ve bu konuda gerekli işlemi yapmak.

ı) Şube personeline ait sicil raporlarını, yönetmeliğe uygun olarak doldurmak.

i) Şubesini ilgilendiren konularda, diğer şube müdürlükleri ve ilgili birimlerle iş birliği yapmak.

j) Şubesi ile ilgili bilgi, belge ve diğer dökümanları derlemek ve korumak.

k) Daire amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Araştırma Enstitüsünün Görevleri:

Madde 11 - Araştırma enstitüsünün görevleri hazırlanacak bir yönerge ile tespit edilir.

Eğitim Uzmanlarının Görev ve Sorumlulukları:

Madde 12 - Eğitim uzmanlarının görevleri şunlardır:

a) Amirlerince verilen eğitim öğretim ile ilgili konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, değerlendirmek ve çalışma sonuçlarını rapor halinde ilgililere sunmak.

b) Eğitim ve öğretim ile ilgili plân ve programları, ders araç ve gereçlerini hazırlamak, incelemek ve geliştirmek.

c) Ders kitapları, yardımcı ders kitapları ve kaynak kitapları ile başvuru kitaplarını incelemek ve görüş bildirmek.

d) Daire amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Şeflerin Görev ve Sorumlulukları:

Madde 13 - Şeflerin görevleri şunlardır:

a) Şube hizmetlerini zamanında ve mevzuata uygun olarak yapmak.

b) Hizmette bütünlük anlayışı içerisinde şubedeki diğer şefler ile işbirliği yapmak.

c) Şube müdürlerince verilen diğer görevler ile şubesinde görevli uzmanların vereceği işleri yapmak.

d) Şubedeki memurların çalışmalarını koordine etmek.

e) Daire amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Memurların Görev ve Sorumlulukları:

Madde 14 - Memurların görevleri şunlardır:

a) Uhdesine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelde ve emirlere uygun olarak yapmak.

b) Şube hizmetlerini şubenin diğer personeli ile koordineli ve işbirliği anlayışı içinde yürütmek.

c) Daire amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Daktilografların Görevleri ve Sorumlulukları:

Madde 15 - Daktilografların görevleri şunlardır:

a) Amirlerince verilen her türlü yazı işlerini, yazışma kurallarına uygun olarak en kısa zamanda yapmak.

b) Kullandığı makinayı ve bilgisayarı temiz, bakımlı ve hizmete hazır halde bulundurmak.

c) Daire amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Yardımcı Hizmet Personelinin Görev ve Sorumlulukları:

Madde 16 - Yardımcı hizmet personelinin görevleri şunlardır:

a) Bakanlık içi ve Bakanlık dışı il içindeki kurum ve kuruluşlara iletilmesi gereken evrakı zamanında yerine teslim etmek.

b) İl dışına gönderilecek evrakı postaya vermek.

c) Görev alanındaki temizlik işlerini düzenli bir şekilde yapmak.

d) Daire amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şube Müdürlüklerinin Görevleri

Araştırma ve Plânlama Şubesi

Madde 17 - Araştırma ve Plânlama Şubesi Müdürlüğü'nün Görevleri:

a) Araştırma görevi: Geliştirilecek bir araştırma programı çerçevesinde, öncelikler de dikkate alınarak eğitimle ilgili araştırmaları yapmak veya yapılmasını sağlamak. Bu maksatla üniversiteler, DPT, TODAİE, TÜBİTAK ve diğer resmi ve özel araştırma kurumlarıyla iş birliği yapmak.

Bunun için gerek genel bütçe imkânları gerekse döner sermayesi bulunan Araştırma Enstitüleri ve akşam sanat okulları vasıtasıyla yapılacak araştırmalara rehberlik etmek ve destek sağlamak.

b) Geliştirme Görevi: Milli Eğitim sisteminin geliştirilmesi eğitimin kalitesinin yükseltilmesi, öğretmen etkinliğinin arttırılması ve genel eğitimde başarının arttırılması ile benzeri geliştirme faaliyetleri için yönlendirici çalışmalar yapmak. Bu maksatla yapılmış veya yaptırılmış araştırma sonuçlarının uygulamaya konulması için çalışmalar yapmak.

c) Plânlama Görevi: ülke ihtiyaçlarına uygun kısa, orta ve uzun vadeli eğitim araştırma ve geliştirme plânlarını yapmak.

d) Yurt içinde ve yurt dışında eğitimle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerini takip ederek bu çalışmaların olumlu sonuçlarını eğitime aktarmak için gerekli çalışmaları yapmak.

e) Üniversite ve diğer araştırma kurumlarının yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile diğer araştırma sonuçlarından faydalanmak için gerekli irtibatı sağlamak.

f) Araştırma ve geliştirme çalışmalarını değerlendirmek ve Bakanlığımız ana hizmet birimleri ile diğer birimlere bilgi vermek ve tekliflerde bulunmak.

g) Daire amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Bütçe ve Satınalma Şubesi:

Madde 18 -Bütçe ve Satınalma Şubesi Müdürlüğünün Görevleri:

a) Dairemizin yıllık yatırım bütçesini plânlayıp programlamak,

b) Başkanlığımızn hizmet birimlerinin araç gereç, kırtasiye, demirbaş ve büro malzemeleri ile bakım, onarım ve diğer tüketim malzemelerinin bütçesini hazırlayıp teklif etmek.

c) Yurt içi ve yurt dışı geçici görev yolluklarının ödenek tahakkuk işlerini ilgili dairelerle (Dış İlişkilerle, Bütçe ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ) koordine etmek.

d) Başkanlığımızın bütçe ile ilgili daireleri ile koordinasyon kurarak, serbest bırakılan harcamaların yapılmasını sağlamak.

e) Daire amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Hizmetiçi Eğitim ve Laboratuvar Okulları Şubesi:

Madde 19 - Hizmetiçi Eğitim ve Laboratuvar Okulları Şubesi Müdürlüğünün Görevleri:

a) Daire personelinin yetiştirilmesi ile ilgili ihtiyaçlarının tespitini, program ve plânın hazırlanmasını, öğretim görevlileri ve öğrenime katılacakların seçimini ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini yapmak.

b) Dairemiz personelinin mesleki yeterliliğini güçlendirmek ve hizmeti gereği gibi verebilmek için Bakanlığımız Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ve diğer birimleri, üniversiteler ve diğer kurumlarla işbirliği yapmak.

c) Personelin yurt içi ve yurt dışında hizmetiçi eğitim yoluyla yetiştirilmeleri ile ilgili işlemleri yapmak.

d) Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi'nce Dairemize ayrılan kontenjandan faydalanacak personelle ilgili iş ve işlemleri yapmak.

e) Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi adına bursiyer olarak yurt dışında eğitilecek personelle ilgili iş ve işlemleri yapmak.

f) Görev alanına giren iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yürütmek, desimal sisteme göre dosyalamasını yapmak, şube ile ilgili idari ve adli davalara ait iş ve işlemleri yürütmek.

g) Görev alanı ile ilgili konularda mevzuat geliştirmek.

h) Şubenin yıllık çalışma plânı ile haftalık ve aylık çalışma faaliyeti raporunu hazırlamak.

ı) Alan testi sürecinin başarısı için gerekli olan kalite standartlarını içeren Müfredat Laboratuvar Okulları için model geliştirmek.

i) İlköğretim, Orta Öğretim ve Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüklerinden, Müfredat, Laboratuvar Okulları modeli uygulamakta ve model için uygulama planı geliştirmekte destek sağlamak.

j) MEB Genel Müdürlüklerine ve ilgili birimlerine proje okullarının, Müfredat Laboratuvar Okullarına dönüştürülmesinde yardımcı olmak.

k) Müfredat programı, ders kitapları eğitim materyalleri ve straterjilerin alantesti yaklaşımının (test edilmesine, denenmesine, gözden geçirilmesine) Müfredat Laboratuar Okullarında geliştirilmesine yardım etmek.

l)Müfredat Laboratuvar Okullarının yöneticileri, öğretmenleri destek personeli; velileri, öğrencileri ve müfettişlerinin yanı sıra ilgili MEB Genel Müdürlükleri İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin temsilcilerini öğrenci başarısını arttıracak gerekli değişiklikleri yapmakta bilgilendirmek ve desteklemek.

m) Daire amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

İdari İşler Şubesi:

Madde 20 - İdari İşler Şubesi Müdürlüğünün Görevleri:

a) Daireye gelen her türlü evrakı Başkana sunmak, ilgili yerlere sevk etmek. Havale edilen şubeye sevkini yapmak, defterlerini işletmek ve takip etmek.

b) Başkanlığımızın hizmet birimlerinin temizlik, aydınlatma, ısınma, haberleşme, taşıma, araç-gereç, kırtasiye ve diğer tüketim malzemeleri, büro malzemeleri, mefruşat, demirbaş eşya, bakım onarım gibi iş ve işlemleriyle fotokopi ve teksir ile ilgili işlemleri yürütmek.

c) Daireye ait hesap, mutemetlik, ayniyata ait iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Dairemiz hizmet birimleri arasında yazılı ve sözlü haberleşmeye ait iş ve işlemleri yapmak.

d) Makam'dan alınan onayları dosyalamak, gizli yazıları muhafaza etmek, gereğini yapmak.

e) Görev alanı ile ilgili konularda mevzuat geliştirmek, idari ve adli davalara ait iş ve işlemleri yürütmek; yazışmalarında desimal sisteme göre dosyalamasını yapmak.

f) Şubenin yıllık çalışma plânı ile haftalık ve aylık çalışma faaliyet raporunu hazırlamak.

g) Dairemizin sivil savunma, koruma, güvenlik nöbet iş ve işlemlerini yürütmek.

h) Personelin öğle yemeği ile diğer kültürel ve sosyal faaliyetlerini yürütmek.

ı) Başkanlığımız hizmet otolarının bakım, onarım, tamirat işleri ile benzin, mazot temini, bu araçların görevlendirilmeleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

i) Şoförlerin, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin, teknisyenlerin, geçe bekçilerinin görevlendirilmeleri ve nöbet görevi ile ilgili işlemlerini düzenlemek, yürütmek ve takip etmek, hizmetin sağlıklı yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

j) Personelin kimlik, daimi giriş kartı, toplu taşım kartı ile sağlık karnesi vb. işlemleri düzenlemek.

k) Daire amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

İstatistik, Yayın Dokümantasyon ve Kütüphane Şubesi:

Madde 21 - İstatistik, Yayın Dokümantasyon ve Kütüphane Şubesi Müdürlüğünün Görevleri:

a) Dairemizin yıllık çalışma programını hazırlamak.

b) Eğitim öğretimle ilgili her türlü istatistiki bilgileri temin etmek, daire çalışma ve amaçları doğrultusunda yorumlayıp, değerlendirmek, gerektiğinde istifadeye sunmak.

c) Daireye ait arşivi usul ve esaslara uygun olarak düzenlemek arşive ait iş işlemleri yürütmek.

ç) Devlet İstatistik Enstitüsü ve Bakanlığın ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde çalışmak.

d) Süreli yayınlar için doküman hazırlamak.

e) Eğitim öğretim ve müfredat programları ve ders kitapları ile ilgili yurt içinde ve yurt dışındaki gelişmeleri ve bütün yayınları takip etmek. Gerektiğinde toplumun istifadesine sunmak.

f) Bakanlığımız ve diğer bakanlıkların yayımlar dairesi başkanlıkları ve üniversiteler ile yayın çalışmaları konusunda iş birliği yapmak.

g) Bakanlığımıza bağlı kurumlarda kullanılmakta olan basılı evrakların incelenmesi ve standart hale getirilmesine ait iş ve işlemleri yapmak.

h) Eğitim öğretim ve müfredat programları ile ilgili bugüne kadar Bakanlığımız ve üniversiteler tarafından basılan kitapları, üniversitelerde yüksek lisans ve doktora tezi çalışmalarından faydalanmak için gerekli irtibatı sağlamak, temin edilen dökümanları arşivlemek, gerektiğinde istifadeye sunmak.

ı) Görev alanına giren iş ve işlemleri mevzuatına uygun olarak yürütmek, desimal sisteme göre dosyalamaları yapmak.

i) Görev alanı ile ilgili konularda mevzuat geliştirmek.

j) Şubenin yıllık çalışma plânı ile haftalık ve aylık çalışma faaliyet raporunu hazırlamak.

k) Daire amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Ölçme ve Değerlendirme Şubesi:

Madde 22 - Ölçme ve Değerlendirme Şubesi Müdürlüğünün Görevleri:

a) Eğitim sistemimizde uygulanmakta olan sınıf geçme, ders geçme ve kredi sistemi vb. öğrenci başarısını değrlendirmedeki ölçüleri geliştirip, yeni sistemler üretmek.

b) Yıl içi öğrenci öğrenme seviyeleri ve başarılarının ölçülmesinde derslere uygun test teknikleri geliştirmek; örnek okullar seçilerek geliştirilen testlerin uygulanması çalışmalarını yapıp, sonucu değerlendirmek.

c) Gerektiğinde komisyon çalışmaları yaparak test ve soru bankaları oluşturmak ve çalıştırmak.

ç) Öğretmen ve öğrenci başarısını artırmaya yönelik yayınlar hazırlamak. (Broşür, test kitapcıkları vb.)

d) Görev alanına giren konularla ilgili mevzuat geliştirmek.

e) Görev alanına giren Bakanlık ve diğer kurum ve kuruluşlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek desimal sisteme göre dosyalamasını yapmak.

f) Anayasa, Kanunlar, Kalkınma Plânları ve Hükümet Programı doğrultusunda eğitimde başarının yükseltilmesi için çeşitli çalışmalar yapmak.

g) Öğrencilerin bilgi, beceri, kavrama kabiliyeti ve yeteneklerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, standartlar geliştirilmesi; elde edilen bilgilere ve test sonuçlarına göre öğrenme zorluklarını belirlemek, sınıf pedagojisini geliştirmek ve Program Geliştirme Şubesine bilgi vermek için analiz etmek.

h) Test ve değerlendirme için bir kalite kontrol sistemi geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak.

ı) Ülkemizde ve diğer ülkelerdeki okul çocuklarının başarı seviyelerini karşılaştırmak ve değerlendirmek.

i) Görev alanına giren iş ve işlemleri mevzuatına uygun olarak yürütmek, desimal sisteme göre dosyalama yapmak.

j) Şubenin yıllık çalışma planı ile haftalık ve aylık çalışma faaliyet raporunu hazırlamak.

k) Daire amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Personel Şubesi :

Madde 23 - Personel Şubesi Müdürlüğünün Görevleri:

a) Dairemizde görev yapan personelle ilgili başlama, ayrılma, atama, nakil, görevlendirme, adaylık, özlük hakları, sicil ve disiplin, sağlık, güvenlik ve askerlik, devam takip, izin ve rapor iş ve işlemlerini yürütmek.

b) Dairemizce hazırlanan toplantı tutanaklarını hazırlamak, dosyalamak, dağıtım plânlarına uygun genelge vb. yazıları imza karşılığı personele tebliğ etmek.

c) Her ay görevli personelin günlük devam devamsızlık cetvellerini hazırlamak. İlgili şube müdürlerine vermek, sonuçları kontrol etmek. Gerektiğinde bu hususta Başkan Yardımcısı veya Başkan'a bilgi vermek.

ç) Resmi Gazete ve Tebliğler Dergisi'nin personel tarafından okunmasını sağlamak.

d) Daire personelinin yetiştirilmesi için Hizmetiçi Eğitim ve Laboratuvar Okulları Şubesi ile müşterek çalışmalar yapmak.

e) Görev alanı ile ilgili mevzuat geliştirmek ve yazışmaların desimal sisteme göre dosyalamasını yapmak.

f) Şubenin yıllık çalışma plânı ile haftalık ve aylık çalışma faaliyet raporunu hazırlamak.

g) Daire amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Program Şubesi:

Madde 24 - Program Şubesi Müdürlüğünün Görevleri:

a) Müfredat programları ile öğretim materyallerini araştırmak, yenileştirmek, geliştirmek ve değerlendirmek.

b) Milli Eğitim Şûrası ve Bakanlığımızın diğer birimlerince müfredat programları ile ilgili karar ve tavsiyeleri değerlendirmek, bu hususta gereken çalışmaları yapmak.

c) Teknolojik değişme ve gelişmeler doğrultusunda programları yenilemek, hazırlamak, taslak programları geliştirmek.

ç) Yıllık icra plânlarında eğitim programlarıyla ilgili işleri yapmak.

d) Müfredat programları geliştirme konusunda Bakanlığımızın diğer birimleri ile işbirliği yapmak, programlarla ilgili ihtisas komisyonları oluşturmak.

e) Bütün ders alanlarında müfredat değişiklikleri ve tekliflerini takip etmek, her bir ders alanında eğitim uzmanları ve üniversiteler ile düzenli ve devamlı irtibat kurmak.

f) İlgili birimler arasında entegre edilmiş tasarım ve müfredat programları ile destekleyici materyallerin geliştirilmesi konusunda işbirliği yapmak.

g) Görev alanına giren iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak, yürütmek, desimal sisteme göre dosyalamaları yapmak.

h) Görev alanı ile ilgili konularda mevzuat geliştirmek.

ı) Şubenin yıllık çalışma plânı ile haftalık ve aylık çalışma faaliyet raporunu hazırlamak.

i) Daire amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Teknik Hizmetler Şubesi:

Madde 25 - Teknik Hizmetler Şubesi Müdürlüğünün Görevleri:

a) Program Şubesine genel eğitim kurumları için hazırlanan müfredat programlarına uygun olarak örnek temel ve yardımcı ders kitapları ile öğretmen kılavuz kitapları hazırlamak.

b) Bakanlığımız teşkilatında görevli elamanlara ve bu elemanlardan kurulacak komisyonlara programlara uygun örnek kitap hazırlatmak.

c) İlgili konu alanlarında uygun özelliklere sahip yazarları belirlemek, onlarla irtibat sağlamak; mevcut müfredatla ilgili olarak yazılması gereken kitapların amaç ve öncelikleri hakkında komisyon üyelerini ve yazarları bilgilendirmek.

ç) Genel eğitim kurumlarında ihtiyaç duyulan derslik, işlik spor salonu, laboratuar gibi bölümlerin araç gereçleri ile basılı öğretim materyallerini programlarına göre incelemek, gerekli tespitleri yapmak, ilgili birimlere tekliflerde bulunmak. Araç ve gereçlerin kullanılması için kılavuzlar hazırlamak.

d) Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında olan laboratuvar okulları için hazırlanan plân ve programlar doğrultusunda bu okulların donanımını sağlamak.

e) Eğitim filmleri, bilgisayar disketleri, video ve teyp kasetlerini incelemek, yenilerini değişen programalara göre yapmak, geliştirmek, yenileştirmek. Bu konuda TRT, FRTEM, DAYM ve Yayımlar Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak.

f) Görev alanlarına giren iş ve işlemler ile ilgili mevzuat geliştirmek.

g) Şubenin yıllık çalışma plânı ile haftalık ve aylık çalışma faaliyet raporunu hazırlamak.

h) Bölüm için personelin yetişmesine yardım etmek, onlara sorumlulukları görevleri ve önemli faaliyetleri hakkında bilgi vermek.

ı) Milli Eğitim Basımevinde veya diğer basım merkezinde bulunan basım makinalarına uygun olacak şekilde disk üzerinde son düzeltilmiş çıktıları sağlamak.

i) EARGED iş ve işlemleri ile ilgili tercüme birimi oluşturmak.

j) Diğer şubelerden gelen destek hizmet taleplerini karşılamak.

k) Daire amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Sorumluluk:

Madde 26 - Daire personeli kendilerine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak en iyi şekilde yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından amirlerine karşı sorumludur.

Koordinasyon:

Madde 27 - Daire personeli kendilerine verilen görevlerin yürütülmesinde koordineli olarak çalışmayı esas alır.

Yürürlük:

Madde 28 - Bu Yönerge, Bakanlık Makamının onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 29 - Bu Yönerge hükümlerini Daire Başkanı yürütür.