MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FEN LİSELERİ YÖNERGESİ
Karar Numarası ve Tarihi : 269 - 19 Ağustos 1999
Tebliğler Dergisi’nde Yayımı: Ekim 1999 - Sayı: 2505

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde1- Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinde belirtilen işlevlerin yerine getirilmesi ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge, Pilot Okul olarak seçilen Ankara Fen Lisesi’nde Bakanlık ve Üniversite iş birliği ile "Bilim Danışma Grubu" nun oluşturulması, eğitim-öğretim programının hazırlanması, geliştirilmesi, yönetici ve öğretmen seçimi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimden geçirilmesi, eğitimin alt yapısının iyileştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi, gerek duyulan branşlarda eğitim-öğretim desteği sağlanması ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönerge’de geçen;

a) Bakanlık:Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

c) Okul: Fen Lisesini,

d) Pilot Okul: Ankara Fen Lisesini,

e) Yönetmelik: Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğini,

f) Yönerge: Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönergesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM


Bilim Danışma Grubu, ve Proje Çalışmaları


Bilim Danışma Grubu

Madde 5- Üniversitece görevlendirilecek matematik ve fen alanlarındaki en az dört bilim adamından "Bilim Danışma Grubu" oluşturulur. Bilim Danışma Grubu:

a) Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen eğitim-öğretim; programlarının geliştirilmesi; yönetici ve öğretmen seçimi; öğretmenlerin hizmet içi eğitimden geçirilmesi; eğitimin alt yapısının iyileştirilmesi; seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi; gerek duyulan branşlarda eğitim-öğretim desteği sağlanması konularını kapsayan 5 yıllık plân ve programları Üniversite ve Bakanlık ile iş biriliği yaparak hazırlar.

b) 5 yıllık ve yıllık çalışma programlarının Bakanlık tarafından onaylanmasını takiben yukarıda belirtilen konulardaki proje çalışmalarını gerçekleştirecek komisyonları Üniversitenin ve Bakanlığın katılım ve katkıları ile oluşturur.

c) Bu komisyonların çalışmalarını yönlendirir, değerlendirir, uygulama sonuçlarını izler, gerekli görülen uyarlamaları Üniversite ve Bakanlık ile iş birliği hâlinde gerçekleştirir.

d) Diğer alanlardaki eğitim-öğretim programlarının hazırlanması ve geliştirilmesi için oluşturulacak komisyonlara Üniversiteden eleman sağlanması yönünde gerekli eş güdümü sağlar.

e) Öğretmen ve yönetici seçimi ile ilgili çalışmalara katkıda bulunur.

f) Pilot Okulun, eğitim ve fiziksel alt yapısının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili diğer çalışmalara üniversitelerle ve diğer ilgili kuruluşlarla gerekli eş güdümü sağlayarak katkıda bulunur.

g) Pilot Okulda kazanılacak birikimlerin diğer fen liselerine ve orta öğretim kurumlarına yaygınlaştırılması çalışmalarına Bakanlık ile iş birliği yaparak katkıda bulunur.

Proje Çalışmaları

Madde 6- Proje çalışmalarında göz önünde bulundurulacak ilkeler:

a) Amaçlar:

1) Teknoloji ve eğitimdeki son yeniliklere paralel olarak matematik ve fen programlarının ilkelerini saptamak,

2) İlkeler doğrultusunda eğitim programlarını geliştirmek,

3) Geliştirilen programlar paralelinde ders kitabı, öğretmen kılavuz kitapları yazmak ve geliştirmek, ilgili araç ve gerecin üretilmesini sağlamak,

4) Geliştirilmiş programları diğer fen liselerinde uygulamak,

5) Geliştirilen programlar paralelinde matematik ve fen öğretmenlerini iş başında yetiştirmek,

6) Uygulamayı değerlendirmek ve diğer okullara yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

b) Yöntem:

1) Dış ülkelerde fen eğitimindeki gelişmeler izlenir.

2) Matematik ve fen programlarının ilkeleri saptanır.

Bakanlığın Destek ve Yönlendirmesi

Madde 7- Bakanlık, Bilim ve Danışma Grubu ve Üniversitece gerçekleştirilecek araştırma, proje hazırlama ve uygulama çalışmalarının yürütülebilmesi için gerekli bütçeyi tahsis eder, uygun çalışma ortamını hazırlar, yeterli sayıda program geliştirme, alan, ölçme ve değerlendirme uzmanı, rehber öğretmen ve diğer personel ve araç-gereç gereksinimini karşılar.

Pilot Okulda Kazanılacak Birikimlerin Yaygınlaştırılması

Madde 8- Pilot Okulda Yönergenin 2 nci maddesi (a) bendinde belirtilen konularda kazanılacak birikimler diğer fen liselerine ve orta öğretim kurumlarına yaygınlaştırılır. Bu çalışmalarda Bilim Danışma Grubu akademik danışmalık yanında üniversiteler ile gerekli eş güdümü sağlamak suretiyle katkıda bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Öğretmen ve Yönetici Seçimi, Başarı Durumları ve Atamalar,
Hizmet İçi Eğitim Etkinlikleri
Öğretmen Seçimi

Madde 9- Okullarda görevlendirilecek öğretmenler yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınavla seçilir. Sınavlarla ilgili olarak:

a) Yazılı sınavla ilgili olarak:

1) Gerek duyulan zamanlarda Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce duyuru yapılır.

2) Bakanlığa bağlı resmî orta öğretim kurumlarında, alanında en az 5 yıl öğretmenlik yapmış olan adaylar, duyuruya göre başvurularını zamanında doğrudan millî eğitim müdürlüklerine yaparlar. Başvurular, branşlarına göre düzenlenecek onaylı listeler ile birlikte zamanında Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne gönderilir.

3) Valiliklerden intikal eden başvurular, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde ilgili daire başkanının başkanlığında oluşturulacak komisyonca incelenir. Durumları Yönetmeliğin 17 nci maddesi ile Bakanlıkça yapılan duyuruda belirtilen koşullara uygun olan adayların listesi, yazılı sınavını gerçekleştirecek olan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne zamanında gönderilir.

4) Bilim Danışma Grubu alan bilgisini ölçmeye yönelik yazılı sınav sorularını Üniversiteyle ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile iş birliği yaparak hazırlar. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü sınavın gerçekleştirilmesiyle ilgili tüm iş ve işlemleri yapar ve yazılı sınav sonuçlarını Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne ve adaylara zamanında bildirir.

b) Sözlü sınavla ilgili olarak;

1) Ortaöğretim Genel Müdürünün başkanlığında, Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı ile Teftiş Kurulu Başkanlığından bir Bakanlık Müfettişi ve Bilim Danışma Grubu ile Üniversiteden 4 öğretim üyesinin katılımıyla 7 kişilik komisyon ya da komisyonlar oluşturulur. Bu komisyonlarca yazılı sınav sorularındaki puan sıralaması ve öğretmen ihtiyacı dikkate alınarak sözlü sınava alınacak adaylar belirlenir. Sözlü sınava alınacak adaylara gerekli duyuru Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yapılır.

2) Sözlü sınavda adaylar komisyonca, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük konuları ile alan bilgisi, meslekî bilgi ve becerisi, lisans üstü düzeyde öğrenim görüp görmedikleri, Kamu Personeli Dil Sınavındaki başarıları, yayınlanmış eserleri ve makaleleri, hizmet içi eğilim etkinlikleri ve almış oldukları ödüllerine göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanlamayla ilgili esaslar sınavdan önce komisyonca belirlenir.

Başarı Durumları ve Atamalar

Madde 10- Adayların başarı durumları, yazılı ve sözlü sınavında aldıkları puanlara göre değerlendirilir. Adayların, başarısı, yazılı sınavda alınan puanın %60’ı ile sözlü sınavda alınan puanın % 40’ı esas alınarak belirlenir ve her iki sınavın sonucunda 100 tam puan üzerinden 60 puan alanlar barajı aşmış sayılır. Yarım puanlar tama yükseltilir ve Bakanlıkta uygun görülen yerde listeler ilân edilir.

Barajı aşan adaylar, ihtiyaçlar dikkate alınarak ve puanı en yüksek olandan başlanılarak Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Atamalar puan sıralamasına göre ve başvuru sahiplerinin okul tercihleri de dikkate alınarak yapılır. Pilot Okula atanacak öğretmenler yazılı ve sözlü sınavını kazanmış olanlar arasından Bilim Danışma Kurulu ve Üniversitenin iş birliği ile belirlenir.

Yapılan sınavlar sonunda okulların öğretmen ihtiyacının karşılanamaması durumunda, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce Personel Genel Müdürlüğü ile eş güdüm sağlanarak gerekli önlemler alınır. Bu kapsamda Bakanlığa bağlı resmi kurumlarda ve branşında hâlen öğretmen olarak çalışanlardan:

a) Branşlarında yüksek lisans ve doktora yapmış olanlar,

b) Öğrenimlerinde ilk üç dereceye girerek mezun olduklarını belgelendirenler,

c) Bu okullarda çalışıp sonradan ayrılıp tekrar dönmek isteyenler,

d) Okulda geçici olarak görev yapanlar bu okullara naklen atanmak istediklerinde başvuruları valiliklerce Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir.

Başvurular, zorunlu bölge hizmetleri, okulların ihtiyacı, ile bu maddenin bentlerindeki sıralama göz önünde bulundurularak Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce değerlendirilir ve ataması yapılacaklar Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Bu yönerge esaslarına göre atanan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atanma istekleri, "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümlerine göre değerlendirilir.

Yönetici Seçimi

Madde 11- "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik"in 21 inci maddesi gereğince yapılan "Değerlendirme Sınavı"nda başarılı olanlar veya hâlen orta öğretim kurumlarında A tipi okulların müdürlerinden Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen koşulları taşıyanlar sözlü sınava alınırlar.

Bakanlıkça yapılacak duyuru sonucuna göre bu okullara müdür olarak atanmak isteyenlerin başvuruları, "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik"in 26 ıncı maddesinin (a) bendinin son fıkrası hükmü gereğince Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir. Durumları genel ve özel koşullara uygun olanlar sözlü sınavına alınırlar.

Sözlü sınavı, Ortaöğretim Genel Müdürünün başkanlığında, Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı ile Teftiş Kurulu Başkanlığında bir Bakanlık Müfettişi ve Bilim Danışma Grubunca belirlenen dört öğretim üyesinin katılımıyla oluşturulacak komisyonca yapılır.

Sözlü sınavda adaylar komisyonca, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, millî eğitim mevzuatı, eğitim yönetimi ve eğitim sistemi bilgileri ile eğitim yönetimi alanında lisans üstü düzeyde öğrenim görüp görmedikleri, Kamu Personeli Dil Sınavındaki başarıları, yayınlanmış eserleri ve makaleleri, yönetim alanındaki hizmet içi eğitim etkinlikleri ve almış oldukları ödüllerine ve temsil yeteneklerine göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Bakanlıkça uygun görülen yerde listeleri ilân edilir.

Başarılı olanlar, tercihleri de dikkate alınarak en yüksek puan alanın atanması yapılmak üzere Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Aynı okulu tercih edenlerin puanlarının eşit olması durumunda yukarıdaki ölçüler dikkate alınarak atanacak aday belirlenir.

Halen bu okullarda yönetici olanların bu hakları saklıdır. Diğer yöneticilerin atanmasında "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uyulur.

Pilot Okulda görevlendirilecek yöneticiler ile bölüm başkanları, Bilim Danışma Grubunun önerisi üzerine Üniversite ile iş birliği yapılarak seçilir. Pilot Okul yöneticisi ile matematik ve fen branşlarındaki bölüm başkanlarının matematik veya fen alanlarında akademik kariyer sahibi olmalarına özen gösterilir.

Hizmet İçi Eğitim

Madde 12- Bu okullarda hâlen görev yapanlar ile yeni atanan öğretmenler, Yönetmeliğin 7nci maddesinde belirtilen öğretim yılından itibaren Yönetmeliğin 17 nci maddesi gereğince Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca her yıl hizmet içi eğitime alınırlar. Gerektiğinde bu amaçla yurt dışınada gönderilirler. Hizmet içi eğilimle ilgili programların yapılması ve etkinliklerin gerçekleştirilmesinde Bilim Danışma Grubundan yararlanır. Bilim Danışma Grubu bu konuda Üniversite ile eş güdümü sağlar. Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı hizmet içi eğitiminde başarısız olanların durumunu Yönetmeliğin 17 nci maddesi gereğince değerlendirilmek ve gereği yapılmak üzere Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Başarının Değerlendirilmesi

Madde 13- Pilot Okulda görev yapan öğretmenlerin ve yöneticilerin başarısı Bilim Danışma Grubunca sürekli olarak değerlendirilir ve bu değerlendirmenin sonuçları her öğretim yılı sonunda Bakanlığa sunulur. Başarısı yetersiz olan öğretmen ve yöneticilerin yerine Bakanlıkça bu Yönerge hükümleri doğrultusunda atama yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Eğitim-Öğretim Desteği
Eğitim-Öğretim Desteği

Madde 14- Pilot Okulun lâboratuvar okul işlevini gerçekleştirmesi ve burada elde edilecek araştırma ve uygulama sonuçlarının diğer okullara yaygınlaştırılması sırasında Bakanlıkça:

a) Pilot Okula sağlanacak öğretmen, personel, bütçe, yatırım, araç-gereç ve benzeri destekler Bilim Danışma Grubunca hazırlanıp Üniversite ve Bakanlıkça onaylanacak 5 yıllık ve yıllık programlar doğrultusunda tahsis edilir.

b) Bilim Danışma Grubunun da katkılarıyla gerekli iş birliği yapılarak üniversitelerin öğretim elemanlarından, araç-gerecinden fizikî imkânlarından ve benzeri olanaklarından Fen Liseleri ile öğretmen ve öğrencilerin yararlandırılmaları yoluna gidilir.

c) Bu okullarda yapılacak çalışmalar göz önünde bulundurularak öğretmen, personel, bütçe yatırım, araç-gereç ve benzeri yönlerden gerekli destek sağlanır.

d) Öğretmenlerin yurt içi ve yurt dışında hizmet içi eğitim etkinlikleriyle yetiştirilmeleri yönünde gerekli önlemler alınarak, branşlarına yönelik olarak dünyadaki bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izlemeleri sağlanır.

e) Pilot Okulda, ücretleri, Üniversite, okul koruma derneği, Millî Eğitim Vakfı veya Pilot Okul mezunlarının kurdukları Ankara Fen Liseleri Vakfı tarafından karşılanmak üzere sözleşmeli öğretmen ve yönetici çalıştırılabilir. Sözleşmeli olarak alınacaklarda da ilgili mevzuat hükümlerine uygunluk göz önünde bulundurulur.


BEŞİNCİ BÖLÜM


Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük

 

Madde 15- Bu Yönerge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ORTA DOĞU TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ ARASINDA FEN LİSELERİ İLE İLGİLİ OLARAK
DÜZENLENEN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Dayanak

Madde 1- 10/01/1999 gün ve 23579 sayılı Resmî Gazete yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmenliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Amacı ve Konusu

Madde 2- Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmenliğinin 7 nci maddesinde belirtilen, eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi, yönetici, öğretmen seçimi, öğretmenlerin hizmet içinde yetiştirilmeleri, eğitim alt yapısının iyileştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi çalışmalarıyla ilgili işlevlerin yerine getirilmesinde, Millî Eğitim Bakanlığı ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi arasında yapılacak iş birliğini belirlemektir. Bu iş birliğine Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesi yürürlükte olduğu sürece devam edilir.

Taraflar

Madde 3- Bu protokol Millî Eğitim Bakanlığı ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi arasında imzalanmıştır. Protokolün diğer maddelerinde taraflar kısaca Bakanlık ve Üniversite; Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği ise Yönetmelik olarak anılacaktır.

Üniversite

Madde 4- Yönetmeliğin 7 nci maddesinde öngörülen işlevlerin yerine getirilebilmesi ve Ankara Fen Lisesin’de "Bilim Danışma Grubu"nun oluşturulabilmesi için Üniversitesi matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında birer olmak üzere dört bilim adamı görevlendirir. Bunlardan görevden ayrılanların yerine yeniden görevlendirme yapılır.

Bilim Danışma Grubu

Madde 5- Bilim Danışma Grubu:

a) Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen, eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi; yönetici ve öğretmen seçimi; öğretmenlerin hizmet içi eğitimden geçirilmesi; eğitimin alt yapısının iyileştirilmesi; seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi; gerek duyulan branşlarda eğitim-öğretim desteği sağlanması konularını kapsayan 5 yıllık ve yıllık plân ve programları Üniversite ve Bakanlık ile iş birliği yaparak hazırlar.

b) 5 yıllık ve yıllık çalışma programlarının Bakanlıkça onaylanmasını takiben yukarıda belirtilen konulardaki proje çalışmalarını gerçekleştirecek komisyonları Üniversitenin ve Bakanlığın katılım ve katkıları ile oluşturur,

c) Bu komisyonların çalışmalarını yönlendirir, değerlendirir, uygulama sonuçlarını izler gerekli görülen uyarmaları Üniversite ve Bakanlık ile iş birliği halinde gerçekleştirir.

d) Eğitim-öğretim programlarının hazırlanması ve geliştirilmesi için oluşturulacak komisyonlara Üniversite’den eleman sağlanması yönünde gerekli eş güdümü sağlar.

e) Öğretmen ve yönetici seçimi ile ilgili çalışmalara katkıda bulunur.

f) Pilot okulun eğitim ve fiziksel alt yapısının iyileştirilmesi geliştirilmesi ile ilgili diğer çalışmalara üniversitelerle ve diğer ilgili kuruluşlarla gerekli eş güdümü sağlayarak katkıda bulunur.

g) Pilot okulda kazanılacak birimlerin diğer fen liselerine ve orta öğretim kurumlarına yaygınlaştırılması çalışmalarına Bakanlık ile iş birliği yaparak katkıda bulunur.

Bakanlık

Madde 6- Yönetmeliğin 7 nci, 17 nci ve 18 inci maddeleri hükümlerine göre;

a) Eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi,

b) Gerek duyulan zamanlarda yönetici ve öğretmen seçimi,

c) Öğretmenlerin hizmet içinde yetiştirilmesi,

d) Eğitim alt yapısının iyileştirilmesi,

e) Seminer ve projelerin nitelik bakımından geliştirilmesi, yönündeki çalışmaları Üniversite ile iş birliği içerisinde yapar. Bu amaçla, Yönetmeliğin 7 nci maddesinde öngörülen işlevlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan çalışma ortamını sağlar.

Bununla ilgili gerekli teknik donanım ve personel ihtiyacını karşılar. Ayrıca, Bilim Danışma Gurubuyla koordineli olarak;

- Protokol imzalandıktan sonra gerekli düzenlemeleri yaparak araştırma, geliştirme ve uygulama etkinliklerini başlatır.

- İhtiyaç duyulan branşlardaki eğitim-öğretim desteğinin sağlanması için önlem alır.

- Yönetmelikte öngörülen iş ve işlevlerin yerine getirilebilmesi için komisyon ya da komisyonları oluşturur.

- Öğretmenlerin hizmet içinde yetiştirilmelerine ilişkin etkinlikleri Üniversite ile iş birliği içerisinde gerçekleştirir.

- Ankara Fen Lisesi’ndeki pilot uygulamanın koşullarının diğer fen liselerinde de yaygınlaştırılması çalışmalarını Üniversite ile iş birliği içerisinde gerçekleştirir.

Yürürlük

Madde 7- Bu Protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 09 Eylül 1999


Metin BOSTANCIOĞLU

Millî Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Suha SEVÜK

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü