Milli Eğitim Bakanlığından:
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FEN LİSELERİ YÖNETMELİĞİ
Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 1739 - 24.6.1973 / 3797 - 30.4.1992
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 10 Ocak 1999 - Sayı: 23579

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, fen liselerinin işleyişi ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, fen liselerine öğrenci seçimi, kayıt-kabulleri, öğrenci başarısının belirlenmesi, eğitim-öğretim, yönetici ve öğretmen seçimi ve yetiştirilmesi ile ilgili esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;


Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

Okul: Fen Liselerini,

Bilim Danışma Grubu: Üniversitelerden görevlendirilecek matematik ve fen alanlarındaki en az dört bilim adamından oluşan grubu,

Hazırlık Sınıfı: Fen liselerinde 9 uncu sınıftan önce öğrencilere yabancı dilde dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma becerileri kazandırmayı amaçlayan sınıfı,

Veli: Öğrencinin anne, baba veya vasisi olan kişiyi ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Fen Liselerinin Amacı

Kuruluş

Madde 5- Fen liseleri yatılı ve karma okullardır. Ancak, öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrenci de bulunabilir. Karma öğretim yapmayan fen lisesi açılamaz. Bu okulların hazırlık sınıfından sonraki eğitim-öğretim süresi üç yıldır.

Fen Liselerinin Amacı

Madde 6- Okul;


Zekâ düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamayı,

Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi,

Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamayı,

Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi,

Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamayı amaçlar.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Araştırma, Geliştirme ve Uygulama

Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Çalışmaları

Madde 7- Araştırma, geliştirme ve uygulama çalaşmalarının yapılması için Ankara Fen Lisesi pilot okul olarak seçilir. Bu okulda Bakanlıkça eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi, yönetici, öğretmen seçimi, öğretmenlerin hizmet içinde yetiştirilmeleri, eğitim alt yapısının iyileştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi çalışmaları yapılır.

Bilim danışma grubu, bu maddede öngörülen işlevlerin yerine getirilmesinde Bakanlıkla iş birliği içerisinde çalışır. Bu iş birliğinin esasları Bakanlık ve üniversitelerle yapılacak protokol ile belirlenir.

Bakanlıkça, Ankara Fen Lisesinde araştırma, geliştirme ve uygulama etkinliklerine 1999-2000 öğretim yılında başlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kontenjan, Başvuru, Giriş Sınavı, Kayıt-Kabul.

Okuldan Ayrılan Öğrenciler

Kontenjan

Madde 8- Okulda her yıl alınacak öğrenci sayısı 96’yı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24’ü geçemez.

Ancak, hazırlık sınıflarında sınıf oluşturulabilmesi için en az 8 öğrencinin bulunması gerekir.

Başvuru Koşulları

Giriş sınavına, ilköğretim 8 inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden; 6 ncı, 7 nci sınıflarda Türkçe, matematik ve fen bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notu en az 4 (Dört) olanlar başvurabilir. Madde 9- (Değişik 1. fıkra - R.G.: 7.9.2003 - 25222 / m.1) Giriş sınavına ilköğretim 8 inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden 6 ncı, 7 nci sınıflarda Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notu en az "Orta" ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 4.00 olanlar başvurabilir.

(Ek fıkra - R.G.: 11.2.1999 - 23608) Birinci fıkradaki koşullar, 6 ncı ve 7 nci sınıf öğrenimlerini yurt dışında yaparak sınavların yapılacağı öğretim yılında ilköğretim okulu 8 inci sınıfta bulunanlara uygulanmaz. Bu sınıflardan birinin öğreniminin yurt içinde yapılması durumunda, bu sınıftaki söz konusu derslerin her birinin yıl sonu notunun en az 4 olması koşulu aranır. (Değişik son fıkra - R.G.: 7.9.2003 - 25222 / m.1) Birinci fıkradaki koşullar, 6 ncı ve 7 nci sınıf öğrenimlerini yurt dışında yaparak sınavların yapılacağı öğretim yılında 8 inci sınıfta bulunanlara uygulanmaz. Bu sınıflardan birinin öğreniminin yurt içinde yapılması durumunda, bu sınıftaki derslerin her birinin yıl sonu notu en az "Orta" ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının en az 4.00 olması koşulu aranır.

Giriş Sınavı ve Kayıt-Kabul

Madde 10- Okula giriş sınavı, merkezi sistemle öğrenci alınan diğer okulların sınavları ile birlikte yapılr. Ancak fen lisesi için başvuruda bulunan öğrencilerle ilgili olarak, sınavda matematik ve fen bilgisi soruları için (4), Türkçe soruları için (3), sosyal bilgiler soruları için (1) katsayı esas alınarak gerekli değerlendirme yapılır. Ayrıca zekâ düzeyini ölçücü nitelikte sorulara da yer verilir.

Ayrılan Öğrencilerin Durumu

Madde 11- Kendi istekleriyle okuldan ayrılan öğrenciler on gün içinde okula geri dönebilirler. Ancak, hazırlık sınıfı öğrencileri, kayıt döneminde ayrıldıkları takdirde geri dönmezler.

Hazırlık sınıfından ayrılan veya ilişiği kesilen öğrenciler kayıt-kabul koşullarını taşıdıkları diğer orta öğretim kurumlarına kayıt yaptırabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğretim Programları ve Fen Derslerinin Ağırlığı

Öğretim Programları

Madde 12- Fen liselerinde, Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Fen programlarında lâboratuvar ve uygulama çalışmalarına ağırlık verilir.

Eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Matematik ve fen grubu derslerindeki teknik terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğretilir.

Fen Derslerinin Ağırlığı

Madde 13- 10 uncu ve 11 inci sınıflarda matematik ve fen derslerinin ağırlığı, haftalık ders çizelgesindeki ders saatleri toplamının %60’ından az olmayacak şekilde düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Seviye Belirleme Sınavı, Başarının Değerlendirilmesi, Seminer ve Proje Çalışmaları

Seviye Belirleme Sınavı Sonucu Dokuzuncu Sınıfa Devam

Madde 14- Dokuzuncu sınıftaki yabancı dil dersini izleyebilecek düzeyde oldukları velileri tarafından kesin kayıt sırasında okul yönetimine yazılı olarak bildirilen öğrenciler, okul yönetimince yabancı dil öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca ders yılının başladığı tarihten itibaren bir hafta içinde hazırlık sınıfı düzeyinde yazılı ve sözlü seviye belirleme sınavına alınırlar. Bu sınıvda en az "geçer" not alan öğrenciler, başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilirler.

Başarının Değerlendirilmesi

Madde 15- Hazırlık sınıflarında yabancı dil dersi dışındaki dersler sınıf geçmeyi etkilemez. Ancak teşekkür ve takdirname verilirken bütün derslerdeki başarı durumu dikkate alınır.

Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, ikinci yıl hazırlık sınıfını tekrar ederler. Ikinci öğretim yılı sonunda da hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişikleri kesilir.

Bu okulların, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarında ağırlıklı yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf geçilebilmesi için Türk Dili ve Edebiyatı, matematik ve fen derslerinin yıl sonu başarı ortalamasının en az 3.50 olması gerekir.

Proje ve Seminer Çalışmaları

Madde 16- Her öğrencinin öğrenimi süresince bireysel veya grup halinde matematik ya da fen derslerinin en az birinden proje çalışmasına katılması zorunludur. Projeler, puanla değerlendirilir ve teslim edildiği dönemin notuna doğrudan etki ettirilir.

Yurt içi ve yurt dışı proje çalışmalarına ya da yarışmalara katılması okul yönetimince uygun bulunan öğrenciler, öğretmenlerinin sorumluluğunda bu çalışmalara katılır ve bu sürelerde izinli sayılırlar.

Seminer çalışmaları, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre bireysel ya da grup halinde öğretmen gözetiminde serbestçe yaptıkları çalışmalardır. Bu çalışmalar okulun haftalık ders çizelgesinde gösterilir. Bu saatlerde, özellikle son sınıflar için; Bilim danışma grubu veya okulun öğretmen kadrosundan sağlanacak konuşmacılar aracılığıyla okulun amaçlarına uygun konferanslar da düzenlenebilir. Okul yönetimi haftalık seminer saatlerinde öğretmen durumlarına göre değişiklik yapabilir.

Seminer ve proje çalışmalarında öğrencilerin lâboratuvar, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi olanaklardan en verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi gerekli önlemleri alır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Öğretmen ve Yönetici Seçimi, Bölüm Başkanlığı

Öğretmen Seçimi

Madde 17- Okullarda görevlendirilecek öğretmenler yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınavla seçilirler. Öğretmen seçimi ile ilgili duyuru Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce yapılır. Ayrıca okulda eğitim ve öğretimin geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde ihtiyaç duyulan branşlarda eğitim ve öğretim desteği sağlanması için gerekli tedbirler alınır.

Öğretmen Seçimiyle İlgili Olarak;


Başvurularda;

Alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

Alanında en az 5 yıl öğretmenlik yapmış olmak,

Son 3 yıllık sicil notu ortalaması en az 90 olmak,

Aylıktan kesme ya da daha ağır bir ceza almamış olmak koşulları aranır.

Atamalarda;

Alanında lisans üstü düzeyde öğrenim görmüş olanlara,

Kamu personeli yabancı dil bilgisi seviye belirleme sınavında en az "C" düzeyinde başarılı olanlara,

Alanlarında eser vermiş olanlar ile bilimsel yayın organlarında makaleleri yayımlanmış bulunanlara,

Teşekkür ve takdir belgesi ya da aylıkla ödüllendirilmiş olanlara
öncelik tanınır.

Bu okullarda halen görev yapanlar ile yeni atanan öğretmenlerin her yıl hizmet içi eğitime katılmaları ve beş yıllık süre içerisinde lisans üstü eğitim yapmaları zorunludur.

Gerçekleştirilen hizmet içi eğitim çalışmalarında başarısızlığı görülenler veya lisans üstü eğitimlerini tamamlamayanlar Bakanlıkça uygun görülen okullar veya kurumlarda görevlendirilirler.

Öğretmenlerin yazılı ve sözlü sınavlarla seçimleri, yurt içi ve yurt dışında hizmet içi eğitimle yetiştirilmeleri ile ilgili esaslar 7 nci maddede öngörülen doğrultuda yönerge ile belirlenir.
Madde 17- (Değişik - R.G.: 7.9.2003 - 25222 / m.2) Okullarda görevlendirilecek öğretmenler, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınavla seçilir. Öğretmen seçimi ile ilgili duyuru, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce yapılır.

Okulda, eğitim-öğretimin geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde ihtiyaç duyulan branşlarda eğitim-öğretim desteği sağlanması için gerekli tedbirler alınır.

Öğretmen seçimiyle ilgili olarak;

a) Başvurularda;

1) Alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

2) Alanında en az beş yıl öğretmenlik yapmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 80 olmak,

4) Aylıktan kesme ya da daha ağır bir ceza almamış olmak,

koşulları aranır.

b) Atamalarda;

l) Alanında lisans üstü düzeyde öğrenim görmüş olanlara,

2) Alanlarında eser vermiş olanlar ile bilimsel yayın organlarında makaleleri yayımlanmış bulunanlara,

3) Kamu personeli yabancı dil bilgisi seviye belirleme sınavında en az 'C' düzeyinde başarılı olanlara,

4) Aylıkla ya da takdir veya teşekkür belgesi ile ödüllendirilmiş olanlara,

yukarıdaki sıralama dikkate alınarak öncelik tanınır.

Bu okullarda görev yapan öğretmenlerin her yıl bir hizmet içi eğitime katılmalarının sağlanması esastır. Çeşitli nedenlerle herhangi bir yılda hizmet içi eğitime alınamayanların ikinci yılda bu eğitime alınmaları sağlanır.

Öğretmenlerin yazılı ve sözlü sınavlarla seçimleri, yurt içi ve yurt dışında hizmet içi eğitimle yetiştirilmeleri ile ilgili esaslar 7 nci madde doğrultusunda yönerge ile belirlenir.


Yönetici Seçimi

Yönetici atamalarında, öğretmen görevlendirilmesindeki koşullar göz önünde bulundurulur. Müdür olarak görevlendirileceklerin bu okullarda müdür yardımcısı veya öğretmen olarak çalışmış olmaları esastır. Ayrıca müdür atamalarında fen dersleri ve matematik branşında alanlara öncelik tanınır. Madde 18- (Değişik 1. fıkra - R.G.: 7.9.2003 - 25222 / m.3) Yönetici atamalarında, öğretmen görevlendirilmesindeki koşullar göz önünde bulundurulur. Müdür olarak görevlendirileceklerden bu okullarda müdür yardımcısı veya öğretmen olarak çalışmış olanlar ile fen bilimleri ve matematik branşlarında olanlara öncelik tanınır.

Müdür yardımcıları okulların öğretmenleri arasında seçilir.

Yönetici seçiminde, "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine ilişkin Yönetmelik" uyarınca yapılan yazılı sınavda başarılı olanların sözlü sınavları bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde öngörülen doğrultuda gerçekleştirilir.

Bölüm Başkanı

Madde 19- Aynı branştan üç veya daha fazla öğretmen olması halinde, koordinasyon yeteneği, verimliliği, öğrenim durumu ve kıdemini dikkate almak suretiyle zümre öğretmenlerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretmen, okul müdürü tarafından bölüm başkanı olarak görevlendirilir. Bölüm başkanı, aynı zamanda o dersin zümre öğretmenleri başkanıdır.

Bölüm başkanı, zümre öğretmenleri başkanlığı görevinin yanı sıra eğitimin niteliğinin geliştirilmesi yönünde aşağıda belirtilen görevleri de yapar:


Yönetim, bilim danışma grubu ve ders öğretmenleri arasında koordinasyonu sağlar.

Ders öğretiminin daha iyi yapılabilmesi için zümre öğretmenleriyle yıllık çalışma plânı hazırlar ve uygulanmasını gerçekleştirir.

Dersle ilgili programların, dersin amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek şekilde uygulanmasını sağlayarak, ders öğretmenleri arasındaki iş birliğini geliştirir.

Ders öğretiminde verimliliğin artırılması amacıyla ders öğretmenlerince gerekli araştırmaların yapılmasını sağlar ve benzeri sonuçların değerlendirilmesini izler.

Lâboratuvar, proje ve seminer çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlayıcı işlevleri üstlenir.

Diğer derslerin zümre öğretmenleri başkanları ile yakın iş birliği yaparak öğrencilerin daha iyi yetişmelerine yardımcı olur.

Ders öğretmenleriyle birlikte çevredeki eğitim kurumları ile iş birliği yapılmasını sağlar. Eğitim programlarının uygulanması ve geliştirilmesi yönünde oluşan görüşleri okul yönetimine bildirir.

Diğer bölüm başkanları ile yapılan toplantılarda alınan kararları ders öğretmenlerine ulaştırır. Programların ve çalışmaların aynı doğrultuda yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

Okul müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapar.


SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 20- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde orta öğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri esas alınır.

Nakil

Madde 21- Bu okullar arasında genel olarak öğrenci nakli yapılmaz. Ancak can güvenliği ve doğal afetler nedenleri ile sağlık durumlarının acil olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendiren öğrencilerin nakli sınıf ve okulun genel kontenjanının aşılması ve öğrencinin giriş puanının nakletmek istediği okulun giriş taban puanından az olmaması halinde Bakanlıkça yapılır.
Madde 21- (Değişik - R.G.: 7.9.2003 - 25222 / m.4) Bu okullar arasında öğrenci nakilleri, okul ve sınıf kontenjanlarının aşılmaması ve öğrencinin giriş puanının naklen gitmek istediği okulun sınavını kazandığı yıldaki giriş taban puanından az olmaması koşuluyla, aşağıdaki öncelik sırasına göre;

a) Doğal afet,

b) Can güvenliğinin olmaması,

c) Anne veya babanın ölümü,

d) Öğrenci velisinin her hangi bir göreve atanması, görev yeri değişikliği, görevine son verilmesi, emekli olması,

e) Anne-babanın boşanması,

f) Öğrencinin öğrenim gördüğü yerdeki sağlık kuruluşlarından sağlık kurulu raporu alması,

g) Velisinin iş yerini nakletmesi veya iş yeri açmış olduğu tarihten itibaren en az 6 ay geçmiş olması ve bu süre için sigorta veya bağ-kur primini yatırmış olması,

gibi durumlarda yapılır. Doğal afet, can güvenliğinin olmaması ve sağlık kurulu raporu alınması gibi acil durumlarda öğrenci nakli, genel liselerde nakillerin yapıldığı zamanlarda, acil durumlar dışında ise yarıyıl ve yaz tatilinde okul müdürlüklerince yapılır.

Nakil için başvuru, öğrenci velisi tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne yapılır. Okul müdürünün başkanlığında okul müdür yardımcısı ile öğretmenler kurulunca seçilecek bir öğretmen ve okul-aile birliğini temsilen bir veliden oluşturulacak nakil komisyonunca nakille ilgili belgeler incelenerek uygun bulunması durumunda nakledilmek istenen okul müdürlüğüne gönderilir.

Nakil yapılacak okul müdürlüğündeki nakil komisyonunca da belgeleri incelenerek naklinin yapılması uygun bulunan öğrencinin tasdiknamesi ile öğrenci dosyası okulundan istenir.


Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 22- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 29/5/1993 tarihli ve 21595 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Fen Liseleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan remî/özel ilköğretim kurumlarından mezun olan ve koşulları taşıyan öğrenciler doğrudan 9 uncu sınıfa devam ettirilirler.


Geçici Madde 2- (Ek - R.G.: 11.2.1999 - 23608) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü 1999-2000 Öğretim Yılından itibaren uygulanır.

1998-1999 Öğretim Yılında 6 ncı ve 7 nci sınıflarda okutulan Türkçe, matematik ve fen bilgisi derslerinden her birinin yıl sonu notunun en az 2, bu üç dersin yıl sonu notları toplamının en az 10 olması koşulu aranır.

Yürürlük

Madde 23 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Ancak 15 inci maddenin üçüncü fıkrası 1999/2000 öğretim yılında kayıt yaptıracak olan öğrencilerden başlamak üzere uygulanır.

Yürütme

Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.