MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FİLM RADYO TELEVİZYONLA EĞİTİM BAŞKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATLANMA YÖNERGESİ
Tarih: 13 Ekim 1994
Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 21 Kasım 1994 - Sayı: 799

Sayı: APK.D.04-460/1552


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kuruluş, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun'da Bakanlık bağlı kuruluşu olarak gösterilen Film Radyo Televizyonla Eğitim Merkezi'ni, kuruluş kanununun çıkmasına kadar geçecek sürede, Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı şeklinde, hizmet yeteneğini geliştirici bir teşkilât yapısına kavuşturarak yürütülen hizmetlerde azami verimliliği sağlamaktır.

Kuruluş

Madde 2 - Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı; örgün eğitimi açıköğretim teknikleriyle desteklemek, medya eğitim materyallerini hazırlamak, sağlamak ve dağıtmak üzere çalışmalar yapmayı amaçlayan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir hizmet birimidir.

Kapsam

Madde 3 - Bu yönerge, Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığının görev alanlarıyla teşkilâtlanma düzenine ilişkin ilke ve esasları kapsar.

Tanımlar

Madde 4 - Bu yönergede geçen;

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Başkanlık: Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığını,

c) Başkan: Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanını,

d) Medya materyali: Kitle eğitimine yönelik olarak üretilen her türlü görselişitsel nitelikli programlar ile basılı malzemeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevler ve Teşkilâtlanma

Görevler

Madde 5 - Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Gerek duyulan öğretim düzeylerindeki açıköğretim hizmetlerini yürütmek;

b) İlgili Bakanlık birimleriyle işbirliği içinde kitle iletişim teknolojileri alanında ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünü, örgün ve yaygın eğitim programları yoluyla yetiştirici çalışmalar yapmak;

c) Eğitim medyasına yönelik teknolojilerle ilgili yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri yakından izlemek, değerlendirmek ve bu teknolojilerden eğitim sisteminde yararlanılmasını sağlamak;

d) Eğitim kurumlarının ihtiyacı olan medya materyalini geliştirmek, uyarlamak, üretmek, üretilmesini sağlamak, satınalmak, dağıtmak;

e) İlgili kuruluşlarla işbirliği içinde radyo ve televizyonla eğitim yayın hizmetlerine ilişkin görevleri yürütmek;

f) Uygulanan açıköğretim ve kitle eğitim teknolojilerinin verimlilik düzeylerini araştırmak, değerlendirmek.

Teşkilâtlanma

Madde 6 - Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı hizmet birimleri daire başkanlıklarıdır. Başkanlık bünyesindeki daire başkanlıkları şunlardır: Araştırma Planlama ve Değerlendirme Dairesi, Medya Üretim Dairesi, Tanıtım ve Medya Dağıtım Dairesi, Destek Hizmetleri Dairesi.

Daire Başkanlıklarının görevleri, ilgili şube müdürlükleri eliyle yürütülür.

Açıköğretim Lisesi, Üçüncü Akşam Sanat Okulu ve Radyo Televizyon Anadolu Teknik Lisesi Başkanlıkla ilgili birimlerdir.

Araştırma Plânlama ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

Madde 7 - Araştırma Plânlama ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Başkanlık görevleriyle ilgili plânlama ve koordinasyon görevlerini yürütmek;

b) Başkanlığın bütçe ve yatırım programını hazırlamak, bütçe uygulamasını izlemek;

c) Başkanlık görev ve hizmetlerine ilişkin yönetimi geliştirme çalışmalarını yürütmek;

d) İlgili istatistikleri toplamak ve değerlendirmek;

e) Başkanlık görevleriyle ilgili inceleme, araştırma ve değerlendirme çalışmalarını yapmak;

f) Görev alanında verilen diğer işleri yapmak.

Araştırma Plânlama ve Değerlendirme Dairesi; Plânlama Şubesi, Araştırma ve Değerlendirme Şubesi ile Yönetimi Geliştirme Şubesi Müdürlüklerinden kurulur.

Medya Üretim Dairesi Başkanlığı

Madde 8 - Medya Üretim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Medya materyallerinin plânlanması, yazımı ile ilgili tasarım görevlerini yürütmek;

b) Görsel-işitsel nitelikli medya materyallerinin audio, video, video-grafik, foto-grafik, çekim, kayıt, dublaj, çoğaltma ve benzeri üretim işlemlerini yapmak, yaptırtmak;

c) Basılı eğitim materyallerinin tasarım ve üretimi ile ilgili görevleri yürütmek;

d) Yapım ünitelerindeki makine ve teçhizatın montaj, işletme, ölçü-test işlemlerini ve üretilen veya satınalınan araç ve malzemenin teknik yönden kalite-kontrol işlemlerini yapmak, yaptırtmak;

e) Program ön denetimlerini yapmak; Yayın Denetleme Kurulunun sekreterya çalışmamak, yaptırtmak;

f) Görev alanında verilen diğer işleri yapmak.

Medya Üretim Dairesi Başkanlığı; Tasarım Şubesi, Prodüksiyon Şubesi ve Teknik İşler Şubesi Müdürlüklerinden kuruludur.

Tanıtım ve Medya Dağıtım Dairesi Başkanlığı

Madde 9 - Tanıtım ve Medya Dağıtım Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Eğitim medya materyalleriyle ilgili yeni teknolojileri ve ürünleri araştırmak;

b) Halkla ilişkiler görevleri ile protokol işlerini yürütmek;

c) Üretilen medya materyallerinin dağıtımını yapmak;

d) Medya materyal dokümantasyon hizmetlerini yürütmek;

e) Medya materyal üretimiyle ilgili eğitim hizmetlerini yürütmek, insangücünü geliştirici eğitim programları düzenlemek;

f) Görev alanında verilen diğer işleri yapmak.

Tanıtım ve Medya Dağıtım Dairesi; Halkla İlişkiler Şubesi, Eğitim Şubesi, Medya Materyal Araştırma Şubesi ile Medya Dağıtım Şubesi Müdürlüklerinden kuruludur.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Madde 10 - Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Başkanlık personelinin görevlendirme, özlük ve disiplin konularındaki işlemlerini yürütmek;

b) Bütçe uygulamasını yapmak, muhasebe ve tahakkuk işlerini gerçekleştirmek;

c) Ayniyat, ambar, depo ve donatım işlemlerini düzenlemek ve yürütmek;

d) Genel evrak, arşiv ve haberleşme işlerini yapmak;

e) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bina bakım onarım ve çevre düzenleme işlerini yürütmek;

f) Döner sermayeye yönelik işleri yürütmek;

g) Görev alanında verilen diğer işleri yapmak.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; Personel ve İdari İşler Şubesi, Donatım ve Mali İşler Şubesi ile Döner Sermaye İşletme Şubesi Müdürlüklerinden kuruludur.

Ürün Denetleme Kurulu

Madde 11 - Ürün Denetleme Kurulu, medya materyallerini denetlemekle görevlidir. Ürün Denetleme Kurulu kararı olmadan eğitim medya materyali dağıtılamaz.

Ürün Denetleme Kurulu, Başkan tarafından görevlendirilen dört ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca kendi uzmanları arasından görevlendirilen bir üye olmak üzere, eğitim alanında çalışmalarıyla uzmanlaşmış beş üyeden oluşur.

Gerektiğinde aynı usulle yedek üyeler görevlendirilebilir.

Ürün Denetleme Kurulunun çalışma esasları bir iç yönerge ile düzenlenir.

Medya Danışmanlığı

Madde 12 - Medya üretim stratejilerinin belirlenmesi, yeni uygulama projelerinin geliştirilmesi, mevcut yapım tam kapasite ile kullanılması, insangücü eğitim programlarının uygulanması ve yeni teknolojilere uyumun sağlanmasına yönelik olmak üzere ihtiyaç duyulan konularda danışmanlık hizmeti sağlamak amacıyla medya danışmanları görevlendirilebilir.

Açıköğretim Lisesi

Madde 13 - Açıköğretim Lisesi, uzaktan ve gerektiği zaman da yüzyüze eğitim programları yoluyla eğitim öğretim veren, doğrudan Başkanlığa bağlı taşra kuruluşu niteliğinde bir ortaöğretim kurumudur.

Radyo Televizyon Anadolu Teknik Lisesi

Madde 14 - Radyo Televizyon Anadolu Teknik Lisesi, kitle iletişim alanında nitelikli ara insangücünü yetiştirmeyi amaçlayan bir mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu olup, eğitim öğretim ve yönetimi, ilgili öğretim dairesiyle işbirliği içerisinde yürütülür. Bu işbirliği esasları ilgili birimler arasında düzenlenecek bir protokolle tespit edilir.

Üçüncü Akşam Sanat Okulu

Madde 15 - Üçüncü Akşam Sanat Okulu, 3423 Sayılı Ertik Okulları Döner, Sermaye Kanunu hükümlerine göre döner sermayesi olan doğrudan Başkanlığa bağlı taşra kuruluşu niteliğinde bir okuldur.

Başkanlıkça yürütülen eğitim öğretim ve üretimle ilgili faaliyetlerden döner sermayeye ilişkin olanlar, bu okulun döner sermayesince gerçekleştirilir.

Döner sermayeye yönelik uygulama usul ve esasları, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli hükümler

Başkanın Görevleri

Madde 16 - Başkan, Başkanlık hizmetlerini mevzuata, plan ve programlara ve Bakanlık Makamınca verilen direktiflere uygun olarak düzenleyip yürütmek ve koordine etmekle; personelin görev ve sorumluluklarını tespit ederek iş bölümü ve iş akışını sağlamak, izlemek ve denetlemekle görevlidir.

Başkan Yardımcısı

Madde 17 - Başkan Yardımcısı birimler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasında ve ilgili hizmetlerin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmakla görevlidir.

Sorumluluk

Madde 18 - Başkanlıkta görevli her düzeydeki yöneticiler kendilerine verilen görevleri ilgili mevzuat, plan esasları ve emirler doğrultusunda bağlı oldukları üst yöneticiye karşı yürütmekle sorumludurlar.

Görevlendirme

Madde 19 - Başkan, Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı ve Şube Müdürlüğüne görevlendirme Bakanlık Makamınca yapılır.

İşbirliği ve Koordinasyon

Madde 20 - Başkanlık, görev alanına giren konularda Bakanlığın ilgili birimleri ve diğer resmi ve özel kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlar.

Görevlendirilen Personelin Özlük Hakları

Madde 21 - Başkanlıkta görevlendirilen personelin kadroları kendi kurumlarında saklı tutulur. Bunların kadrolarının bulunduğu kurumlardaki her türlü özlük hakları olduğu gibi korunur ve devam ettirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Kaldırılan Hükümler

Madde 22 - Bakanlık Makamının 24.2.1993 gün ve Film Radyo Televizyonla Eğitim Merkezi 93/461/321 sayılı Onayı eki "Milli Eğitim Bakanlığı Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı Görev ve Teşkilâtlama Yönergesi" ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 23 - Bu yönerge Milli Eğitim Bakanının onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24 - Bu yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür