MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
Bakanlar Kurulu Kararının Numarası ve Tarihi: 671 - 19.12.1994
Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 657 - 14.7.1965 / 1739 - 24.6.1973 / 3797 - 30.4.1992
Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı: 4 Ocak 1995 - Sayı: 22161

BİRİNCİ BÖLÜM


GENEL HÜKÜMLER

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı hizmetiçi eğitim merkezlerinin çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik; Milli Eğitim Bakanlığı hizmetiçi eğitim merkezlerinde görevli müdür, müdür yardımcısı ve eğitim görevlisinin görev ve sorumluluklarını, merkezin çalışma usul ve esaslarını, eğitim ve öğretim görecek Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı personelini, hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılan özel öğretim kurumlarında görevli personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşları personelini kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 216 ncı, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 48 inci ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun'un 35 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen:

"Bakanlık" Milli Eğitim Bakanlığı'nı,

"Daire Başkanlığı" Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı'nı,

"Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri" Personeli hizmetiçi eğitim ile yetiştirmek amacıyla düzenlenen kurs, seminer gibi faaliyetleri,

"Öğretim Programı" Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin amaçlarını, muhtevasını, öğrenme ve öğretme faaliyetlerini ve değerlendirme işlemlerini kapsayan programı,

"Eğitim Merkezi" Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yapıldığı Hizmetiçi Eğitim Enstitüleri ve Akşam Sanat Okullarını,

"Geçici Eğitim Merkezi" Eğitim merkezlerinin kapasitesinin yeterli olmadığı durumlarda, hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yapıldığı okul ve diğer kurumları,

"Eğitim Yöneticisi" Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmesinden sorumlu kişiyi,

"Özel Ya da Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşu Personeli" Milli Eğitim Bakanlığı personeli dışında hizmetiçi eğitime katılan özel kuruluşların personeli ile diğer kamu kurum ve kuruluşları personelini,

"Eğitim Görevlisi" Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde öğretici olarak görevlendirilen bir kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Atama Görevlendirme ve Görevler

Kuruluş

Madde 5 - Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı personelini yetiştirmek amacıyla eğitim merkezleri açılır. Bu merkezler, eğitim, öğretim, yönetim ve sosyal ihtiyaçlara yönelik tüm görev ve hizmetleri yürütmek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak üzere Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürürler.

Atama

Madde 6 - Eğitim merkezi müdürü ve eğitim görevlileri Bakanlıkça, diğer görevliler ise valilikçe atanır.

Görevlendirme

Madde 7 - Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin eğitim, yöneticileri ile eğitim görevlileri Bakanlıkça belirlenir ve görevlendirilir. Mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde görev alacak eğitim yöneticileri ile eğitim görevlileri valilikçe belirlenir ve görevlendirilir.

Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin geçici eğitim merkezlerinde yapılması halinde, bu kurumların müdürü, müdür yardımcıları ve diğer personeli de görevlendirilebilir. Görev verilmesi halinde, geçici eğitim merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürünün, müdür yardımcıları da eğitim merkezi müdür yardımcılarının görev ve sorumluluklarını yerine getirirler.

Müdürün Görevleri

Madde 8 - Eğitim merkezi müdürünün görevleri şunlardır:

a) Eğitim merkezi yönetiminin birinci derecede sorumlusu, düzenleyicisi ve amiridir.

b) Eğitim merkezinin her türlü imkânlarını hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde yararlanmak amacıyla hizmete hazır hale getirilmesini ve bu hizmetlerin sürekli hazır tutulmasını sağlar.

c) Eğitim merkezinin ödenek ihtiyacı hakkında Daire Başkanlığı'na öneride bulunur ve verilen ödeneğin yasal hükümlere uygun olarak kullanılmasını sağlar.

d) Gerektiği hallerde öğretmen ihtiyacı için Bakanlığa, diğer görevlilerin atanması için de valiliğe öneride bulunur.

e) Müdür yardımcıları ve diğer personel arasında işbölümü yapar.

f) Eğitim merkezinin çalışmaları hakkında Daire Başkanlığı'na her 6 bitiminde rapor verir,

g) Merkezdeki kurul ve komisyonlara başkanlık eder.

h) Gerektiği hallerde, kursiyerin sağlık kuruluşuna sevk işlemlerini yürütür.

ı) Eğitim merkezinin sevk ve idaresi ile ilgili gereken diğer çalışmaları yerine getirir.

Müdür Yardımcısının Görevleri

Madde 9 - Eğitim merkezi müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Öğretmen, personel ve eğitime katılanlarla ilgili her türlü kayıtları ve bunlara ilişkin defterlerin tutulmasını sağlar.

b) Merkeze ait satınalma, muayene, hesap ve istatistik işlerinin yürütülmesini sağlar.

c) Demirbaş eşya sayımı komisyonu ve muayene komisyonunun tabii üyeliği görevini yürütür.

d) Depo ve demirbaş işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

e) Merkez binası, bahçe ve diğer tesislerin bakımı, temizlik ve yangından korunmasıyla ilgili işleri yürütür.

f) Merkezin günlük işlerinin düzenli yürütülmesi için nöbet tutar.

g) Merkez müdürünün vereceği merkezle ilgili diğer görevleri yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

Eğitim Faaliyetlerinin Uygulanması

Madde 10 - Eğitim merkezinde;

a) Yıllık eğitim planında yeralan eğitim faaliyetleri yapılır.

b) Yıllık eğitim planında olmayıp acil ihtiyaçlar doğrultusunda sonradan planlanan eğitim faaliyetleri yapılır.

c) Bakanlıkça hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin uygulanmadığı tarihlerde valilikçe mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetleri yapılabilir.

Eğitim Süresi

Madde 11 - Eğitim merkezinde uygulanacak olan eğitim faaliyetlerinin tarihi ve süresi yıllık eğitim planına göre, günlük çalışma süresi ise Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre tespit edilir.

Öğretim Programı

Madde 12 - Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde uygulanacak öğretim programları Bakanlıkça belirlenir. Mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetleri öğretim programları ise valilikçe belirlenir. Gerektiğinde, Bakanlığın ya da valiliğin onayı alınarak öğretim programında değişiklik yapılabilir.

Eğitime Katılacak Personelin Seçimi

Madde 13 - Eğitim merkezlerinde eğitime katılacak personel Bakanlıkça, mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde eğitime katılacak personel ise valilikçe seçilir ve görevlendirilir.

Eğitim Merkezi Kurulu

Madde 14 - Eğitim merkezi kurulu, eğitim merkezi müdürü, müdür yardımcısı ve eğitim görevlilerinden oluşur. Kurul her 3 ayda bir müdürün başkanlığında olağan toplanır. Gerekli hallerde ise eğitim merkezi müdürünün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Geçici eğitim merkezlerinde eğitim merkezi kurulu oluşturulmaz.

Eğitim Merkezi Kurulunun Görevleri

Madde 15 - Eğitim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Eğitim merkezinin, eğitim faaliyetlerine hazırlanması için alınacak tedbirleri belirler.

b) Bakanlıkça ve valilikçe yapılması istenen konuları inceler, araştırır ve sonuçlandırır.

c) Eğitim merkezinde karşılaşılan sorunları tespit eder ve çözümü için gerekli tedbirleri alır. Çözemediği konularda il milli eğitim müdürlüğüne ve Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı'na önerilerde bulunur.

d) Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirir, başarıyı artırmak için karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm yolları arar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Mevzuat

Madde 16 - Eğitim faaliyetlerinin yönetimi, hizmetiçi eğitim merkezi personelinin izin durumu, hizmetiçi eğitime katılan personelin izin ve devam durumları ile disiplin işlerinde "Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği" hükümleri esas alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Madde 17 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.