MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ADALET BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİNDE CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUK EVLERİNDEKİ HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARA YÖNELİK ÇEŞİTLİ EĞİTİM FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Tarih: 21 Şubat 2000
Tebliğler Dergisinde Yayımı: Mart 2000 - Sayı: 2510

Sayı: B.08.0.ÇYGD.15.02.01/992

AMAÇ

Madde 1- Bu Protokolün amacı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı iş birliğinde, ceza infaz kurumları ve tutuk evlerindeki hükümlü ve tutuklulardan okur yazar olmayanların okur yazar hale getirilmeleri, eksik eğitimlerini tamamlamaları, bir üst öğretim sınavlarına hazırlanmaları, sosyal ve kültürel bakımdan geliştirilmeleri, tahliyeden sonra bir işe girebilmelerine kolaylık ve destek sağlayacak düzeyde bir meslek ve beceri öğrenmeleri gibi yeniden sosyal yaşama hazırlanmaları için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarına katkılar sağlamaktır.

KAPSAM

Madde 2- Bu Protokol, Millî Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı iş birliğinde ceza infaz kurumları ve tutuk evlerindeki hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak düzenlenecek çeşitli kurs ve etkinliklere ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

TARAFLAR

Madde 3- Bu Protokolün tarafları, Millî Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığıdır.

YETKİLİBİRİMLER

Madde 4- Bu Protokol hükümlerinin yürütülmesinden, Millî Eğitim Bakanlığı adına Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı adına Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü yetkili ve sorumludurlar.

Taşrada Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Başkanlıkları ve Halk Eğitimi Merkezleri, Adalet Bakanlığına bağlı Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Ceza Evi Müdürlükleri bu Protokol çerçevesindeki iş ve işlemleri yürütmekle yetkili ve sorumludurlar.

Millî Eğitim Bakanlığındaki ilgili diğer Genel Müdürlükler arasındaki koordinasyon Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülecektir.

GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde 5- Protokol hükümlerinin yürütülmesinde tarafların görev ve yükümlülükleri şunlardır:

5.1 Millî Eğitim Bakanlığının Görev ve Yükümlülükleri

5.1.1 Ceza evleri ile hükümlü ve tutukluların bulundukları çevre özelliklerine uygun kurs programları, yayın ve diğer eğitici materyali hazırlamak, geliştirmek.

5.1.2 Kurs programlarının uygulanmasını sağlamak, denetlemek.

5.1.3 Düzenlenecek kurs ve etkinliklerle ilgili ihtiyaç duyulan öğretmen ve usta öğretici görevlendirilmesini sağlamak.

5.1.4 Kursları başarı ile bitirenlere “Kurs Bitirme Belgesi”, kursları tamamlayamadan tahliye olanlara ise “Kursa Katılım Belgesi” düzenlemek.

5.1.5 Açık ilköğretim, açık lise kayıt, kabul, devam, sınav vb. işlemlerinin, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

5.1.6 Adalet Bakanlığının kadrolu öğretmenlerinin İlköğretim Müfettişleri tarafından periyodik olarak teftiş ve denetimlerinin yapılmasını, ihtiyaç halinde bu öğretmenlerin çeşitli kurs ve seminerlere alınmasını sağlamak.

5.1.7 İlköğretim Müfettişleri tarafından denetlenen, Adalet Bakanlığının kadrolu öğretmenleri için düzenlenen denetim ve teftiş raporlarının bir örneğinin, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne ulaştırılmasını sağlamak.

5.1.8 Adliye personeli ve ceza infaz kurumu personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim çalışmalarına imkânlar ölçüsünde destek sağlamak.

5.2 Adalet Bakanlığının Görev ve Yükümlülükleri

5.2.1 Kurum içinde eğitim ve kurs çalışmalarının yürütülebileceği uygun bir yerin dershane ve atölye haline getirilmesini sağlamak.

5.2.2 Hükümlü ve tutukluların eğitim programlarına katılımlarını ve devam etmelerini sağlayacak önlemleri almak.

5.2.3 Kurs ve etkinliklerin düzen içerisinde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak.

5.2.4 Düzenlenecek kursları ve kurslara katılacak kişileri belirlemek.

5.2.5 Kurs ve etkinliklerde görevlendirilecek öğretmen, usta öğretici ve diğer personelin emniyetli ve huzurlu bir ortamda çalışmaları için gerekli önlemi almak.

5.2.6 Kurs ve etkinliklerde görev alacak öğretmen ve usta öğreticilere, Millî Eğitim Bakanlığınca ödenen ders ücretine bakılmaksızın bu orandan az olmamak kaydıyla ders ücreti ödemek.

5.2.7 Ceza İnfaz Kurumları ile Tutuk Evlerinde yapılacak açık ilköğretim ve açık lise sınavlarının güvenli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.

5.2.8 Her yıl öğretim yılı başında Adalet Bakanlığının ildeki kadrolu öğretmenlerinin listesini ve görev yerlerini Millî Eğitim Müdürlüğü İlköğretim Müfettişler Başkanlığına bildirilmesini sağlamak.

DÜZENLENECEK KURSVEETKİNLİKLER

Madde 6- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutuk Evlerinde, Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim GenelMüdürlüğünün 25/10/1984 tarih ve 6637 sayılı yazıları ile uygun görülen meslekî ve sosyal-kültürel kurs programları ile gelişen ve değişen şartlara göre ihtiyaç duyulan diğer kurs ve etkinlikler, açık ilköğretim, açık lise ve açık yüksek öğretime hazırlık, destek, okuma-yazma I. ve II. kademe kursları düzenlenecektir.

Aynı şekilde ihtiyaç halinde sergi, konser, gösteri, yarışma, konferans vb. etkinliklere de yer verilecektir.

KURS VEETKİNLİKLERİN DÜZENLENMESİ

Madde 7- Ceza İnfaz Kurumları ile Tutuk Evlerindeki kurs ve etkinlikler Cumhuriyet Başsavcılıklarının mülkî amirliğe talebi, bu talebin değerlendirilerek İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve mülkî amirin onayı ile düzenlenir. Kurs ve etkinliklerde Adalet Bakanlığının kadrolu öğretmenlerinin yanısıra il ve ilçedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmen ve usta öğreticiler görevlendirilebilir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 8- Kurslar; okuma-yazma ve unutulmaya yüz tutmuş Türk el sanatları dallarındaki kurslar hariç, en az 10 kişilik katılımın tamamlanmasıyla düzenlenir.

Madde 9- Kursların belirlenen tarihten önce bitirilmesi, kapatılması, birleştirilmesi, ertelenmesi vb. iş ve işlemler, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Millî Eğitim Müdürlüğünün ortak kararı ile gerçekleştirilir.

Madde 10- Açık ilköğretim ve açık lise öğrencisi hükümlü ve tutukluların, sınav hakkını kaybetmemeleri için Ceza İnfaz Kurumları ve Tutuk Evleri arasındaki nakilleri, sınav tarihinden en az 15 gün önce ilgili kuruma bildirilecektir.

Madde 11- Kurs ve etkinlikler kapsamında yapılacak sınavlar ile açık ilköğretim ve açık lise sınavlarının Ceza İnfaz Kurumları ve Tutuk Evlerinin bünyesinde yapılması için ilgili sınav komisyonlarının oluşturulması, görevlendirme vb. işlemler İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğinde gerçekleştirilecektir.

Madde 12- Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce üretilen eğitim araç ve gereçleri, bedeli karşılığında Adalet Bakanlığınca satın alınıp, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutuk Evlerine gönderilecektir.

Madde 13- Kurslarla ilgili okuma-yazma materyalleri hariç, diğer temrinlik giderler Adalet Bakanlığınca karşılanacaktır.

Madde 14- Millî Eğitim Bakanlığının ilgili Genel Müdürlükleri kendi görev ve sorumlulukları içerisinde; bu Protokol çerçevesinde yürütülen kurs ve etkinlikleri ilgilendirecek tüm mevzuatın dağıtımının, Cumhuriyet Başsavcılıklarına da yapılmasını sağlayacaklardır.

Madde 15- Kurs ve etkinliklere devam ederken bir başka Ceza İnfaz Kurumu ve Tutuk Evine nakil olanlar, ilgili Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Ceza İnfaz ve Tutuk Evi Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenecek kurs nakil raporu çerçevesinde nakil olduğu Ceza İnfaz Kurumu ve Tutuk Evindeki aynı tür kursa devam edebilecektir.

Madde 16- Ceza İnfaz Kurumu ve Tutuk Evindeki hükümlü ve tutuklulardan, açık ilk- öğretim veya açık liseye devam edeceklerden kayıt harcı, sınav ücreti, kitap-yayın vb. giderler talep edilmez. Bu giderler Millî Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanır.

UYULACAKMEVZUAT

Madde 17- Ceza ve İnfaz Kurumları ve Tutuk Evlerindeki kurs ve etkinliklerin plânlanması, düzenlenmesi, denetim, teftiş, belge tanzimi vb. iş ve işlemlerinde Millî Eğitim Bakanlığının ilgili Genel Müdürlüklerince hazırlanan mevzuat doğrultusunda hareket edilecektir.

Bu Protokolde ve ilgili mevzuatta yer almayan hususlarda, Millî Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının benzer genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON KURULU

Madde 18- Bu Protokol çerçevesinde yürütülen kurs ve etkinliklerin değerlendirmesini yapmak, uygulamada karşılaşılan güçlükler ve buna dair çözüm önerileri geliştirmek, güçlüklerin giderilmesini sağlamak, yeni gelişim ve değişimlere göre plânlama yapmak amacıyla her yıl Ekim ayı içerisinde Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürü, Ortaöğretim Genel Müdürü, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü ve bu dairelerin ilgili Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve Şube Müdürlerinin katılacakları değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapılır.

Toplantının sekreterya işlemleri Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilir. Alınan kararlar uygulamaya konulur. İhtiyaç halinde taraflardan birinin daveti üzerine olağanüstü toplantılar da yapılabilir.

PROTOKOL SÜRESİ

Madde 19- Bu Protokol imzalandığı tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerlidir. Üçüncü yıldan sonra; taraflardan herhangi bir talep gelmediği takdirde protokol kendiliğinden birer yıl daha uzar.

Protokolün süresinden önce bitirilmesine veya tamamen bitirilmesine taraflar birlikte karar verirler.

YÜRÜRLÜK

Madde 20- Bu Protokol 21/02/2000 tarihinde 2 suret imzalanarak yürürlüğe girmiştir.