MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İŞ BİRLİĞİNDE SİLÂH ALTINDA BULUNAN ERBAŞ VE ERLERE YÖNELİK OKUMA, YAZMA VE MESLEK KURSLARI AÇILMASINA DAİR ESASLARI BELİRLEYEN PROTOKOL
Tarih: 22 Şubat 2000
Tebliğler Dergisinde Yayımı: Mart 2000 - Sayı: 2510

Sayı: B.08.0.ÇYGD.15.02.01/907

1.AMAÇ:

Bu Protokolün amacı; Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde her tür ve seviyede silâh altında bulunan erbaş ve erlere yönelik okuma yazma ve meslek kursları düzenlenmesine dair esas ve yükümlülükleri belirlemektir.

2.KAPSAM:

Bu Protokol; Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı ve bağlı birimlerinin iş birliğinde, her tür ve seviyedeki erbaş ve erlere yönelik olarak düzenlenecek okuma yazma ve meslek kursları hakkındaki esas ve yükümlülükleri kapsar.

3.TANIMLAR:

Bu Protokolde geçen;

a. Bakanlık ifadesi ve “MEB” kısaltması Millî Eğitim Bakanlığını,

b. “Kuvvet Komutanlıkları” Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığını,

c. “Genel Müdürlük” Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünü,

d. “Millî Eğitim Müdürlüğü” İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerini,

e. “Yetkili Komutanlık” Kuvvet Komutanlıklarının il ve ilçelerdeki bağlı birlikleri içerisindeki en yüksek rütbeli komutan olup, il veya ilçelerdeki kursların düzenlenmesinde millî eğitim müdürü ile gerekli plânlama ve uygulamayı yapacak yetkili komutanlığı,

f. “Başkanlık” İl Halk Eğitimi Başkanlıklarını,

g. “Birlik Komutanlığı” bünyesinde okuma yazma bilmeyen ve meslek kurslarına katılacak erbaş ve erler bulunan her tür ve seviyedeki askerî birlik komutanlıklarını,

ğ. “Kurs” birlik komutanlıkları iş birliğinde düzenlenecek okuma yazma ve meslek kurslarını,

h. “Kursiyer” düzenlenen kurslara katılan er ve erbaşları,

ı. “Belge” kursları başarı ile tamamlayanlara ortaklaşa tanzim edilip verilen başarı belgesini,

i. “Öğretmen” düzenlenen kurslarda görevlendirilecek Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli kadrolu branş öğretmenini,

j. “Uzman ve usta öğretici” kadrolu öğretmen yetersizliği durumunda ek ders ücreti karşılığında görevlendirilecek uzman ve usta öğretici ile silâh altında bulunan ve düzenlenecek kurslarda öğreticilik yapma şartlarını taşıyan erbaş ve erleri.

4.İŞ BİRLİĞİ ESASLARI:

Millî Eğitim Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı bu Protokolün amaçlarını gerçekleştirmek için iş birliği yapmayı kabul etmişlerdir.

5.YETKİLİ BİRİMLER:

Bu Protokol hükümlerinin yürütülmesinde merkezde; Genelkurmay Başkanlığı adına Genelkurmay Harekat Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı adına Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü yetkili ve sorumludurlar. Taşrada ise Kuvvet Komutanlıklarının taşradaki en kıdemli komutanlıkları ile halk eğitimi başkanlıkları ve merkez müdürleri yetkili ve sorumludurlar.

6.GENEL ESASLAR:

a. Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı bu Protokolün amaçlarını gerçekleştirmek için iş birliği yapmayı kabul etmişlerdir.

b. Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığı ülke düzeyinde düzenlenecek kurslarla ilgili plânlama, uygulama, denetleme, değerlendirme, rehberlik, belge tanzimi vb. iş ve işlemlerin yürütülmesinde ortak sorumludurlar.

c. Kurs açılacak birlikler ile merkezler, kurs programlarının hazırlanması, kursiyer kayıt-kabul, araç-gereç, teçhizat, öğretmen veya usta öğretici temini, görevlendirilmesi vb. işlemler kursun açılacağı yere göre ve 7 nci madde de yer alan yükümlülüklere uygun olarak, ilgili birlik veya merkez tarafından yürütülecektir.

ç. Kurslarla ilgili faaliyetler basın yayın kuruluşları aracılığı ile tanıtılır. Bu konu taraflarca karşılıklı koordine edilerek gerçekleştirilir.

d. Kurs bitirme belgeleri resmî kurum ve kuruluşlarda geçerli, bir üst öğrenim için alt yapı oluşturacak şekilde düzenlenir.

7.YÜKÜMLÜLÜKLER:

Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığının faaliyetlerin yürütülmesindeki görev ve yükümlülükleri şunlardır:

a. Bakanlığın Yükümlülükleri :

(1) Düzenlenecek kurslarla ilgili kurs yeri, araç-gereç, öğretmen veya öğretici temini, kurs programı, materyal hazırlanmasını sağlamak,

(2) Kurslarla ilgili yönerge, genelge ve emirleri hazırlamak ve ilgili birimlere ulaştırmak,

(3) Kursların düzenli ve verimli şekilde yürütülmesi hususunda gerekli tüm önlemleri almak,

(4) İhtiyaç halinde diğer bakanlık kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerden destek alınması yönünde çalışmalar yapmak,

(5) Silâh altında bulunan üniversite mezunu erbaş ve erlerin ihtiyaç duyulan alanlarda öğretici olarak görevlendirilmesi için Genelkurmay Başkanlığı iş birliğinde öğretici yetiştirme kursları düzenlenmesini sağlamak,

(6) Genelkurmay Başkanlığı iş birliğinde kurs faaliyetlerini izlemek, denetlemek ve değerlendirmek,

b. Genelkurmay Başkanlığının Yükümlülükleri :

(1) Kuvvet Komutanlıkları bünyesindeki okuma yazma bilmeyen ve meslekî becerisi olmayan erlerin tespitini sağlamak,

(2) Kuvvet Komutanlıklarının bünyesindeki erlere yönelik düzenlenecek kurs türleri ve kurs yerlerinin tespit ve teminini sağlamak,

(3) İhtiyaç halinde kurslarda öğretici olarak görev yapacak erbaş ve erlerin belirlenip ilgili başkanlıklara bildirilmesini sağlamak,

(4) Kurs için ihtiyaç duyulacak esas malzeme (Kurs için gerekli esas eğitim yadımcı malzemesi İl Halk Eğitim Başkanlıklarınca karşılanacaktır.) dışındaki eğitim yardımcı malzemelerinden TSK envanterinde bulunanların imkânlar ölçüsünde sağlanması için önlem almak,

(5) Kursların başlama ve bitiş dönemleri ile haftalık çalışma programlarının hazırlanıp başkanlıklara ulaştırılmasını sağlamak,

(6) Öğreticilik belgesi bulunan erbaş ve erlerin kurslarda görevlendirilmesi, öğreticilik yapabilecek şartları taşıyan erbaş ve erlerin öğretici yetiştirme kurslarına alınmaları yönünde bakanlıkla iş birliği yapmak,

c. Başkanlıkların Yükümlülükleri:

(1) Bölgedeki Kuvvet Komutanlıklarına bağlı birliklerin sorumlu komutanı ile iş birliği yapmak,

(2) Bölgede bulunan Kuvvet Komutanlıklarına bağlı birliklerin sorumlu Komutanlıkları tarafından belirlenecek kursiyer erbaş ve erlerin mevcutları ve yetenekleri dikkate alınarak kursiyer miktar ve kimliklerini belirlemek,

(3) Kurs yerini bölgedeki Kuvvet K.lıklarına bağlı birlik K.ları ile iş birliği içinde belirlemek ve kurs için ihtiyaç duyulacak esas malzeme (Kurs için gerekli esas eğitim yardımcı malzemesi Başkanlıklarca sağlanacaktır.) dışındaki eğitim yardımcı malzemelerinden TSK. envanterinde bulunanları, imkânlar ölçüsünde, ilgili birlik K.lıkları ile koordine ederek temin etmek ve eğitime hazır hale getirmek,

(4) Bakanlıktan gelen emirler doğrultusunda kursların plânlanması, düzenlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi, denetlenmesi iş ve işlemlerini yürütmek,

(5) Kursta görev yapacak öğretmen ve usta öğreticileri temin etmek, görevlendirme onaylarını MEB.lığı ödeneğinden olacak şekilde almak,

(6) Yetkili komutan iş birliğinde kursların düzenlenmesi, yürütülmesi, belge tanzimi, belge töreni vb. iş ve işlemleri yürütmek,

(7) Bakanlıkça çözüme kavuşturulması gereken hususları zamanında bakanlığa bildirmek,

(8) İl ve ilçelerdeki yetkili komutanlarla sürekli iş birliğinde bulunmak,

(9) Yetkili Komutanlıklar iş birliğinde düzenlenecek kurslara ilgili eğitici personel, araç, gereç ve malzeme tahsisi sağlamak,

ç. Yetkili Komutanlıkların Yükümlülükleri :

(1) Başkanlık veya merkez müdürlüğü iş birliğinde ihtiyaç duyulan kurs türlerini belirlemek,

(2) Kursun birlikler bünyesinde veya merkez bünyesinde düzenlenmesini belirlemek ve sağlamak,

(3) Kursa katılacak er ve erbaşların aday kayıtlarını kurs türlerine göre yapmak ve merkez müdürlüğüne yazılı olarak ulaştırmak,

(4) Kurslar için ihtiyaç duyulan esas eğitim yardımcı malzemesi dışında kalan ve TSK. envanterinde bulunan araç-gereç, malzeme vb. ihtiyaçların teminini mevcut imkânlar dahilinde sağlamak,

(5) Kurslarda öğretici olarak görev yapabilecek er ve erbaşları tespit etmek, başkanlığa bildirmek,

(6) Düzenlenecek kursların haftalık çalışma programını hazırlamak ve başkanlığa ulaştırmak,

(7) Başkan veya merkez müdürü iş birliğinde açılan; Protokol kapsamındaki kursları izlemek, denetlemek, denetleme ve kurs sonuçlarını Başkanlıklarla birlikte değerlendirerek gerekli raporları hazırlamak,

(8) Kurs sonunda başkanlık ve merkez müdürlüklerinin iş birliğinde ortak kurs bitirme belgesi tanzim etmek, onaylanmak ve ilgililere verilmesini sağlamak,

(9) Belge törenleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

(10) Merkezlerde kurslara devam edecek er ve erbaşların kurslara devam işlemlerini merkez müdürlüğü iş birliğinde düzenlemek,

(11) Kursların askerî birlikler içerisinde düzenlenmesi durumunda başkan ve merkez müdürü iş birliği ile gerekli eğitim ortamını hazırlamak,

d. Merkezlerin Yükümlülükleri :

(1) Yetkili komutanlık iş birliğinde düzenlenecek kursların türünü ve yerini belirlemek,

(2) Kurs programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

(3) Kursiyer kayıt işlemlerini yapmak,

(4) Kurslarda görev alacak öğretmen veya usta öğrencileri belirlemek, görevlendirme onaylarını almak,

(5) Kurs için gerekli eğitim ortamını hazırlamak,

(6) Kurs belgesini tanzim etmek, Yetkili Komutanlık ve Millî EğitimMüdürünün onayına sunmak,

(7) Kursları yerinde izlemek, denetlemek ve değerlendirmek,

(8) Gerekli bilgi, belge, rapor vb. evrakı zamanında Başkanlığa sunmak,

(9) Kurslarda meslekî konuların yanı sıra ihtiyaç duyulan genel bilgi konularının da işlenmesini sağlamak,

(10) Kursların düzenlenmesi ve yürütülmesinde karşılaşılacak güçlüklerin giderilmesi için yetkili komutanlıkla iş birliği yapmak,

(11) Yetkili komutanlık iş birliğinde belge töreni düzenlemek,

(12) Bakanlıkça gönderilecek materyallerin birliklere ulaştırılmasını sağlamak,

(13) Yetkili Komutanlıklar iş birliğinde düzenlenecek kurslara ilgili eğitici personel, araç, gereç ve malzeme tahsisini sağlamak.

8.KURSLARIN AÇILMASI:

a. Protokolün imzalanıp yürürlüğe girmesiyle kurslar ikinci bir emir beklenmeksizin açılmaya başlanır. İhtiyaç duyulan kurslar askerî birliklerin kendi bünyesinde, halk eğitimi merkezleri bünyesinde özel sınıflar veya halk eğitimi merkezlerinin mevcut kurslarına devam etmek şeklinde olmak üzere 3 şekilde açılır. Askerî birliklerin içerisinde ve halk eğitimi merkezleri bünyesinde erler için açılacak özel sınıflarda kursiyer katılım sayısı genel olarak en az 10 kişi olacaktır. Halk eğitimi merkezlerinin normal kursları içerisinde eğitime devam edecek er kursiyerler için bu sayı aranmaz.

b. Kurslar yetkili komutanlıkların kendi bölgelerinde yapacakları ihtiyaç belirleme çalışmalarından sonra tespit edilir ve yazı ile kurs açılma talebi başkanlığa ya da merkez müdürlüğüne bildirilir. Başkan, ilgili merkez müdürü ve yetkili komutan bir araya gelerek kursun plânlanması, düzenlenmesi, yürütülmesi, araç-gereç teçhizat ihtiyacının karşılanması ve diğer hususları karara bağlar ve bu karar doğrultusunda işlemler yürütülür.

c. Kurslar bakanlıkça hazırlanan programlar çerçevesinde düzenlenir, ancak ihtiyaca göre bölgesel uyarlama yapılabilir. Bakanlıkça programı henüz hazırlanmamış kurslar için yerel düzeyde program hazırlanır ve mülkî amir onayı ile uygulamaya konulur.

ç. Kurslar mesai dışı zamanlarda ve hafta sonlarında düzenlenir. Kursların çalışma saatleri yetkili komutanlığın teklifi, başkanlık ve merkez müdürlüğünün bu teklif doğrultusundaki plânlamasına göre düzenlenir ve uygulanır. Bu saatler dışında kurs açılması ortaklaşa kararlaştırılıp gerçekleştirilir.

d. Kurs süreleri ihtiyaç doğrultusunda azaltılıp çoğaltılabilir. Bu işlemler, kurs öğretmen ve usta öğreticisi, merkez müdürü, başkan ve yetkili komutan iş birliğinde ayrıca ihtiyaç halinde çevreden temin edilecek uzmanların görüşleri doğrultusunda yapılır. Okuma yazma 1 inci ve 2 nci kademe kursları kendi mevzuatına göre yürütülür. 1 nci kademe okuma-yazma kurslarında kursiyer salt sayısı aranmaz ancak 2 nci kademe kurslarına en az 10 kursiyerin bulunması zorunluluğu vardır.

e. Kurslarda öğreticilik yapacak er ve erbaşların belirlenmesi, yetiştirilmesi iş ve işlemleri yetkili komutanlık ve başkanlık iş birliğinde yürütülecektir.

f. Kursların kapatılması, birleştirilmesi vb. işlemler başkanlık ve yetkili komutanlık kararıyla gerçekleştirilir.

g. Kursların birliklerin dışında açılması durumunda kursiyer erlerin kurs merkezlerine götürülmesi ve kurs sonrasında birliklerine ulaştırılması iş ve işlemlerinden birlik komutanlıkları sorumludurlar.

9.ÇEŞİTLİ HUSUSLAR:

a. Protokolde yer almayan hususlar ile uygulamada doğacak problemlerin çözümü ve oluşabilecek geçerli sebepler durumunda taraflardan biri diğerini toplantıya davet edebilir. Bu toplantı sonucunda alınan karara göre işlemler yürütülür.

b. Bu Protokol çerçevesinde yürütülen kursların yıllık değerlendirmesini yapmak, uygulamada karşılaşılan güçlüklerin giderilmesini sağlamak, görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Bakanlık Müsteşarının başkanlığında ve Kuvvet Komutanlıklarınca belirlenecek birer yetkiliden oluşan bir değerlendirme kurulu oluşturulur. Kurul yıllık toplantısını her yıl Eylül ayı içerisinde yapar. Kurulun sekreterya işlemleri Genel Müdürlük Halk Eğitimi Daire Başkanı tarafından yürütülür.

c. Kurslar halk eğitim merkezleri ve çıraklık eğitimi merkezlerinde açılabilecektir.

10.PROTOKOLÜN SÜRESİ:

a. Bu Protokol imzalandığı tarihten itibaren 2 yıl süre ile geçerlidir. 2 yıl sonrasında taraflardan herhangi bir talep gelmediği takdirde protokol süresi kendiliğinden birer yıl daha uzar.

b. Protokolün süresinden önce bitirilmesine taraflar birlikte karar verirler.

11.YÜRÜRLÜK:

İşbu Protokol orijinal iki örnek olarak düzenlenmiş ve 08/02/2000 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

EKLER :

EK-A (Açılabilecek Kurslar)

EK-B (Kursları Başarıyla Tamamlayan Personele Verilecek Belge Örneği)

EK- A

AÇILABİLECEK KURSLAR

SIRA NO

KURSUN ADI

1.

Konfeksiyon (Hazır Giyim)

2.

Ayakkabı Imalat ve Onarımcılığı

3.

Karo- Fayans Döşeme Kursu

4.

Granit Montaj Elemanı Yetiştirme Kursu

5.

Sıva, Boya, Badana Kursu

6.

Betonarme Demirciliği

7.

Duvarcılık Kursu

8.

Metal Işleri

9.

Ağaç Işleri

10.

Oto Boyacılığı

11.

Mobilya Döşemeciliği

12.

Oto Elektrikçiliği

13.

Bobinajcılık

14.

Mekanik Taşıyıcılar (Asansörcülük vb.) Kursu

15.

Kalıpçılık Kursu

16.

Mobilya Iskeletçiliği

17.

Saç Işleri Kursu

18.

Kuaförlük

19.

Ev Mefruşatı Dikimi Kursu

20.

Enstrüman Yapım ve Onarımı Kursu

21.

Kalorifer Ateşçiliği Kursu

22.

Daktilo Kursu

23.

Bilgisayar Kursu

24.

Sıhhi Tesisatçılık Kursu

25.

Elektrik Tesisatçılığı Kursu

26.

Radyo Televizyon Tamirciliği Kursu

27.

Motor Bakım ve Onarım Kursu

28.

Sürveyan Kursu

29.

Elektrikli Ev Aletleri Bakım ve Onarım Kursu

30.

Taşçılık Kursu

31.

Fırıncılık Kursu

32.

Aşçılık Kursu

33.

Oto Döşemeciliği Kursu

34.

Ciltçilik ve Kitap Onarımcılığı Kursu

35.

Ev, Büro ve Kurum Temizliği Kursu

EK-A’nın devamıdır

SIRA NO

KURSUN ADI

36

Ağaç Oymacılığı Kursu

37

Turistik Eşya Yapımcılığı Kursu

38

Sabun Yapımı Kursu

39

Çorapçılık

40

İş Makineleri Kullanım (Operatörlük) Kursu

41

Sedef Kakmacılığı Kursu

42

Değerli Taş işlemeciliği Kursu

43

Fotoğrafçılık Kursu

44

Ev Pansiyonculuğu Kursu

45

Kuru Temizlemecilik Kursu

46

Hasır Bilezik Kursu

47

Yorgancılık Kursu

48

Doğalgaz Tesisatçılığı Kursu

49

Çadır, Tente ve Yelken Dikiş Elemanı Yetiştirme Kursu

50

Ağaç Mobilya Cilacısı Yetiştirme Kursu

51

Hasır Mobilya Yapımı Kursu

52

Oto Lastik Onarımcılığı Kursu

53

Bisiklet, Motosiklet Bakım ve Onarımcılığı Kursu

54

Süpürge, Fırça ve Sepet Yapımı Kursu

55

Çinicilik Kursu

56

Vitray Kursu

57

Alçıpan Kursu

58

Bakır Işlemeciliği Kursu

59

Alüminyum (Rolyef), Işlemeciliği Kursu

60

Tesviyecilik Kursu

61

Saat Tamirciliği Kursu

62

Kâğıt Yapı Kursu

63

Deri Konfeksiyon Kursu

64

Terzilik Kursu

65

Elektronik Yazı Makinesi Kullanım Kursu

66

Bilgisayar Bakım ve Onarımcılığı Kursu

67

Mum Yapımı Kursu

68

Ambalajcı Yetiştirme Kursu

69

Motorlu Taşıt Sürücü Kursu

70

Yabancı Dil Kursları

71

Okuma Yazma 1 nci ve 2 nci Kademe Kursları