MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ORMAN BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİNDE ÜLKE DÜZEYİNDE AVCI EĞİTİMİ DÜZENLENMESİNE DAİR ESASLARI BELİRLEYEN PROTOKOL
Tebliğler Dergisinde Yayımı: Mayıs 2000 - Sayı: 2512

AMAÇ

Madde 1- Bu Protokolün amacı, ülkemiz av ve yaban hayvanlarının korunması, geliştirilmesi ve devamlılığın sağlanması, av kaynaklarını doğrudan kullanan avcı ve avcı adaylarının eğitilmeleri, ülke düzeyinde bilinçli avlanmanın sağlanması, doğal çevrenin korunması için Millî Eğitim Bakanlığı ve Orman Bakanlığı iş birliğinde avcı eğitimi ile ilgili kurs, seminer ve toplantıların düzenlenmesine dair esas ve yükümlülükleri belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2- Bu Protokol; Millî Eğitim Bakanlığı ile Orman Bakanlığı iş birliğinde ülke düzeyinde düzenlenecek avcı ve avcı adayı eğitimine dair kurs, toplantı, eğitici eğitimi, yayın, seminer vb. faaliyetlere ilişkin esas ve yükümlülükleri kapsar.

DAYANAK

Madde 3- Bu Protokol; 1739 sayılı Millî Eğitim TemelKanunu, Yaygın EğitimKurumları Yönetmeliği ve 1996/60 sayılı Bakanlık Genelgesi hükümlerine ve 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunun’nun 16 ncı maddesine göre her yıl toplanan, Merkez Av Komisyonu Kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Madde 4-Bu Protokolde geçen;

“MEB” Millî Eğitim Bakanlığını,

“OB” Orman Bakanlığını,

“ÇYEGM” Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünü,

“MPG” Millî Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünü,

“Bölge Müdürlüğü” Orman Bakanlığı Bakanlık Bölge Müdürlüklerini,

“Müdürlük” İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerini,

“Kursiyer” 18 yaşını doldurmuş ve düzenlenecek kurslara katılacak en az okuma yazma 1. Kademe belgesine sahip kişiyi,

“Kurs” Birlikte düzenlenecek avcı ve avcı adayı kurslarını,

“Eğitici” Avcı eğitiminde eğitici olarak görev alacak kişileri,

“Başkanlık” İl Halk Eğitimi Başkanlıklarını,

“Merkez” Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerini,

“Başmühendislik” Millî Parklar ve Av Yaban Hayatı Başmühendisliklerini,

“Avcı Dernekleri” İl, Bölge ve Ülke düzeyinde örgütlü avcı derneklerini,

ifade eder.

İŞBİRLİĞİ ESASLARI

Madde 5- Millî EğitimBakanlığı ile Orman Bakanlığı bu Protokolün amaçlarını gerçekleştirmek için iş birliği yapmayı kabul ederler.

YETKİLİ BİRİMLER

Madde 6- Bu Protokolün hükümlerinin yürütülmesinde merkezde; Millî Eğitim Bakanlığı adına Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Orman Bakanlığı adına Millî Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü yetkili ve sorumludurlar. Taşrada ise Halk Eğitimi Başkanlıkları ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri ile Bölge Müdürlükleri, Başmühendislikler yetkili ve sorumludurlar.

GENEL ESASLAR

Madde 7- Her iki Bakanlıkça yerine getirilecek genel esaslar şunlardır:

7.1 Her iki Bakanlık ülke düzeyinde düzenlenecek seminer, kurs, toplantı vb. faaliyetlerle ilgili plânlama, uygulama, denetleme, değerlendirme, rehberlik, belge tanzimi vb. iş ve işlemlerin yürütülmesinde ortak sorumlu olacaklardır.

7.2 Kurs açılacak merkezler, kurs programlarının hazırlanması, kursiyer kayıt-kabul, görsel malzeme, öğretmen veya eğitici temini, görevlendirilmesi vb. işlemler kursun açılacağı yere göre ve 8 inci maddede belirtilen yükümlülüklere uygun olarak yürütülecektir.

7.3 Kurslarla ilgili faaliyetlerin, iletişim araçları yolu ile tanıtımı taraflarca karşılıklı koordine edilirek gerçekleştirilecektir.

7.4 Kurs bitirme belgeleri taraflarca birlikte tanzim edilecektir.

YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde 8- Protokol kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesinde Bakanlıkların görev ve yükümlülükleri şunlardır:

8.1 Millî EğitimBakanlığının Yükümlülükleri

8.1.1 Avcılık eğitimi programını OB iş birliğinde hazırlamak,

8.1.2 Düzenlenecek kurslarla ilgili kurs yeri ile TV, video vb. eğitim araç ve gereçlerini sağlamak,

8.1.3 Orman Bakanlığı yetkilileri ile birlikte kurslarla ilgili yönerge, genelge ve emirleri hazırlamak ve ilgili birimlere ulaştırmak,

8.1.4 Kursların düzenli bir şekilde yürütülmesi hususunda gerekli tüm önlemleri almak,

8.1.5 Kurs faaliyetlerini izlemek, denetlemek ve değerlendirmek.

8.2 Orman Bakanlığının Yükümlülükleri

8.2.1 Avcılık eğitimi programını MEB iş birliğinde hazırlamak,

8.2.2 Av ve yaban hayatına ilişkin eğitim almış veya eğitim almamış olup kendisini bu alanda yetiştirmiş usta öğreticilerin teminini sağlamak, ders ücretlerini karşılamak,

8.2.3 OB Millî Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğüne bağlı Başmühendislikler; faaliyet alanına giren illerdeki avcı dernekleri ve yaban hayatı ile ilgili mevcut gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde, eğitici eğitimine alınacak adayları ve kurslara katılacak kişilerin tespitini yapmak,

8.2.4 Kurs ve seminerler için ihtiyaç duyulacak avcılıkla ilgili kitap, broşür vb. eğitim materyallerini hazırlamak,

8.2.5 Kursların başlama ve bitiş dönemleri ile eğitim ve çalışma programlarının birlikte hazırlanıp, basımını ve dağıtımını sağlamak,

8.2.6 Avcı ve avcı adaylarının kurs ve seminerlere katılımını sağlamak,

8.2.7 İllerde kurs verecek eğiticilerin eğitimine katılacakların yol, iaşe ve ibate giderlerini Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılamak.

8.3 Başmühendisliklerin Yükümlülükleri

8.3.1 İl ve ilçe düzeyinde açılacak kursların plânlanması, uygulanması ve sonuçlandırılmasını başkanlık iş birliğinde yapmak,

8.3.2 Başkanlıkların da görüşlerini almak suretiyle düzenlenecek kurs ve seminerlerde eğitici olarak görev yapacak kişileri belirlemek,

8.3.3 Eğitime katılacak kişileri yöresel avcı dernekleri ile iş birliği içerisinde belirlemek, kayıtlarını tutmak, ilgili merkeze bildirmek ve eğitime katılımlarını sağlamak,

8.3.4 Kurs için ihtiyaç duyulacak esas malzeme dışındaki eğitim yardımcı malzemelerini temin etmek,

8.3.5 Kursların başlama ve bitiş dönemleri ile çalışma saatlerini Başkanlık iş birliğinde belirlemek ve buna göre kursların düzenlenmesini sağlamak,

8.3.6 Kurs veya seminer düzenlenecek merkezi belirlemek,

8.3.7 Eğitim için gerekli olan kitap, broşür, kaset vb. malzemelerin temin ve dağıtımını sağlamak,

8.3.8 Eğitime katılımın yüksek düzeyde olmasını sağlamak bakımından, gönüllü kuruluşlarla sürekli iş birliği içerisinde olmak,

8.3.9 İhtiyaç hâlinde, eğitici eğitimine gönderilecek olanları, başkanlık ve gönüllü kuruluşlarla iş birliğinde tespit etmek ve kursa katılımlarını sağlamak,

8.3.10 Kurslara il dışından eğitici olarak görevlendirilecek kişilerin yol, iaşe ve ibate giderlerini Harcırah Kanunu çerçevesinde karşılamak.

8.4. Başkanlıların Yükümlülükleri

8.4.1 İlgili bölge müdürlüğü-başmühendislikle sürekli iş birliği yapmak,

8.4.2 Kursiyer kayıt kabul işlemlerini bölge müdürlüğü-başmühendislik iş birliğinde yapmak, kursiyer sayısını belirlemek,

8.4.3 Kurslarla ilgili gerekli eğitim ortamını sağlamak,

8.4.4 Kursta görev yapacak öğretmen ve usta öğreticilerin görevlendirme onaylarını almak,

8.4.5 İlgili bölge müdürlüğü-başmühendislik iş birliğinde kursların düzenlenmesi, yürütülmesi, belge tanzimi, belge töreni vb. iş ve işlemleri yürütmek.

8.5 Merkezlerin Yükümlülükleri

8.5.1 Kursların düzenlenmesi ve yürütülmesini sağlamak,

8.5.2 Kursiyer kayıt işlemlerini bölge müdürlüğü-başmühendislik iş birliğinde yapmak,

8.5.3 Kurslarda görev yapacak öğretmen veya usta öğreticiler ile ilgili görevlendirme onaylarını almak,

8.5.4 Kurs için gerekli eğitim ortamını hazırlamak, kurs belgesini tanzim etmek, ilgili başmühendislik ve millî eğitim müdürünün onayına sunmak,

8.5.5 Kursları yerinde izlemek, denetlemek ve değerlendirmek,

8.5.6 Gerekli bilgi, belge ve rapor vb. evrakı zamanında başkanlığa sunmak,

8.5.7 İlgi bölge müdürlüğü-başmühendislik iş birliğinde belge töreni düzenlemek.

KURSLARIN AÇILMASI

Madde 9- Kursların açılması şu esaslar doğrultusunda gerçekleşir:

9.1 Öncelikle illerde kursları verecek eğiticilerin eğitimi gerçekleştirilir,

9.2 Eğitici eğitimi tamamlandıktan sonra her iki Bakanlığın kendi birimlerine gönderecekleri direktiflerle kurs veya seminer düzenleme çalışmaları başlatılır.

9.3 Kurs veya seminerler, av teskeresi sahibi avcılar ile av teskeresi almak isteyen avcı adaylarına yönelik olarak iki şekilde düzenlenebilecektir.

9.4 Başmühendisliklerin kendi bölgelerinde yapacakları ihtiyaç belirleme çalışmalarından sonra açılacak kurslar ve kurs yerleri tespit edilir ve kurs açılma talebi başkanlığa veya merkez müdürlüğüne bildirilir. Başkan, merkez müdürü ve başmühendis kursun plânlanması, düzenlenmesi, yürütülmesi, araç-gereç ve teçhizatın karşılanması ve diğer hususları karara bağlar ve bu karar doğrultusunda işlemler yürütülür.

9.5 Kurslar Millî Eğitim Bakanlığı ve Orman Bakanlığınca birlikte hazırlanan eğitim programları çerçevesinde düzenlenir.

9.6 Kurs saatleri başmühendislik, başkanlık ve merkez müdürlüğünün plânlamasına göre düzenlenir ve uygulanır. Kurslar, çevre şartları, imkânlar ve katılımcıların özelliklerine göre akşam saatleri ve hafta sonları da olmak üzere günün her saatinde düzenlenebilir.

9.7 Kurslar eğitici eğitimini tamamlamış kişiler tarafından yürütüleceği gibi çevre özellikleri ve imkânlara göre başmühendislik tarafından yerel düzeyde temin edilecek öğreticiler tarafından da yürütülebilecektir. Kurslardaki derslerin özelliğine göre Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda görevli personelden de yararlanabilecektir.

9.8. Kursların açılış ve kapanış tarihleri başmühendislik tarafından tespit edilip başkanlık ve merkezlere bildirilecektir.

9.9 Kurslar en az 15 kişilik katılımla açılacaktır.

9.10 Kursiyer kayıt işleri Merkezler tarafından yapılacaktır.

9.11 Eğitim çalışmalarına yerel gönüllü kuruluşların katılımı için çalışmalar taraflarca birlikte yapılacaktır.

ÇEŞİTLİ HUSUSLAR

Madde 10- Protokolde yer almayan hususlar ile uygulamada doğacak problemlerin çözümü için taraflardan biri diğerini toplantıya davet edebilir. Bu toplantı sonucunda alınan karara göre işlemler yürütülür.

Madde 11- Bu Protokol çerçevesinde yürütülen kursların yıllık değerlendirilmesini, yapmak, uygulamada karşılaşılan güçlüklerin giderilmesini sağlamak, görüş alışverişinde bulunmak amacıyla, Millî EğitimBakanlığı Müsteşar Yardımcısı başkanlığında her iki bakanlığın belirleyeceği ilgili uzmanların katılımı ile her yıl kasım ayının son haftası içinde gerekli toplantılar yapılacaktır.

Madde 12-Kurslar halk eğitimi merkezlerinin yanısıra ihtiyaç hâlinde çıraklık eğitim merkezlerinde de açılabilecektir.

Madde 13- Bakanlıklarca hazırlanan eğitim programının süresi çevre özelliklerine göre % 15 oranında azaltılıp çoğaltılabilecektir.

Madde 14-Kurs sonu sınavları test usulü yapılacak ve sınav komisyonuna sınav merkezinde görevli Başmühendislik, Müdürlük ve Merkez elemanları katılacaktır.

Madde 15- Gönüllü kuruluşların eğitim çalışmalarına yüksek düzeyde katılımlarının sağlanması için Orman Bakanlığı ve bağlı birimleri gerekli çalışmaları yapacaklardır.

PROTOKOLÜN SÜRESİ

Madde 16- Bu Protokol imzalandığı tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerlidir. 3 yıl sonrasında taraflardan herhangi bir talep gelmediği takdirde protokol süresi kendiliğinden birer yıl daha uzar.

YÜRÜKLÜK

Madde 17- İş bu Protokol orjinal bir örnek olarak düzenlenmiş ve 01/05/2000 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Metin BOSTANCIOĞLU

Millî Eğitim Bakanı

Prof.Dr. Nami ÇAĞAN

Orman Bakanı

 

:

  1. Kurs Belgesi Örneği

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C.

ORMAN BAKANLIĞI


AVCI EĞİTİMİ KURS BİTİRME BELGESİ

Adı Soyadı:.................................

Baba Adı:....................................

Anne Adı:....................................

Doğum Yeri ve yılı:........................

İkametgah Adresi:.........................

Nüfus Cüzdanı No:.........................

Av Teskeresi No:..........................


Belge No:................

Belge Tarihi:............

Yukarıda açık kimliği yazılı ...................... ......................., ...................... Halk Eğitimi Merkezi ile .......................................Başmühendis işbirliğinde ..../..../...., ..../..../.... tarihleri arasında düzenlenen Avcı Eğitimi Kursunu Başarı ile bitirdiğinden iş bu belge verilmiştir.

........................... Halk Eğitim Merkezi Müdürü ........................... Başmühendis

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ORMAN BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİNDE ÜLKE DÜZEYİNDE AVCI EĞİTİMİ DÜZENLENMESİNE DAİR ESASLARI BELİRLEYEN PROTOKOL

AMAÇ

Madde 1- Bu Protokolün amacı, ülkemiz av ve yaban hayvanlarının korunması, geliştirilmesi ve devamlılığın sağlanması, av kaynaklarını doğrudan kullanan avcı ve avcı adaylarının eğitilmeleri, ülke düzeyinde bilinçli avlanmanın sağlanması, doğal çevrenin korunması için Millî Eğitim Bakanlığı ve Orman Bakanlığı iş birliğinde avcı eğitimi ile ilgili kurs, seminer ve toplantıların düzenlenmesine dair esas ve yükümlülükleri belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2- Bu Protokol; Millî Eğitim Bakanlığı ile Orman Bakanlığı iş birliğinde ülke düzeyinde düzenlenecek avcı ve avcı adayı eğitimine dair kurs, toplantı, eğitici eğitimi, yayın, seminer vb. faaliyetlere ilişkin esas ve yükümlülükleri kapsar.

DAYANAK

Madde 3- Bu Protokol; 1739 sayılı Millî Eğitim TemelKanunu, Yaygın EğitimKurumları Yönetmeliği ve 1996/60 sayılı Bakanlık Genelgesi hükümlerine ve 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunun’nun 16 ncı maddesine göre her yıl toplanan, Merkez Av Komisyonu Kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Madde 4-Bu Protokolde geçen;

“MEB” Millî Eğitim Bakanlığını,

“OB” Orman Bakanlığını,

“ÇYEGM” Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünü,

“MPG” Millî Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünü,

“Bölge Müdürlüğü” Orman Bakanlığı Bakanlık Bölge Müdürlüklerini,

“Müdürlük” İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerini,

“Kursiyer” 18 yaşını doldurmuş ve düzenlenecek kurslara katılacak en az okuma yazma 1. Kademe belgesine sahip kişiyi,

“Kurs” Birlikte düzenlenecek avcı ve avcı adayı kurslarını,

“Eğitici” Avcı eğitiminde eğitici olarak görev alacak kişileri,

“Başkanlık” İl Halk Eğitimi Başkanlıklarını,

“Merkez” Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerini,

“Başmühendislik” Millî Parklar ve Av Yaban Hayatı Başmühendisliklerini,

“Avcı Dernekleri” İl, Bölge ve Ülke düzeyinde örgütlü avcı derneklerini,

ifade eder.

İŞBİRLİĞİ ESASLARI

Madde 5- Millî EğitimBakanlığı ile Orman Bakanlığı bu Protokolün amaçlarını gerçekleştirmek için iş birliği yapmayı kabul ederler.

YETKİLİ BİRİMLER

Madde 6- Bu Protokolün hükümlerinin yürütülmesinde merkezde; Millî Eğitim Bakanlığı adına Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Orman Bakanlığı adına Millî Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü yetkili ve sorumludurlar. Taşrada ise Halk Eğitimi Başkanlıkları ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri ile Bölge Müdürlükleri, Başmühendislikler yetkili ve sorumludurlar.

GENEL ESASLAR

Madde 7- Her iki Bakanlıkça yerine getirilecek genel esaslar şunlardır:

7.1 Her iki Bakanlık ülke düzeyinde düzenlenecek seminer, kurs, toplantı vb. faaliyetlerle ilgili plânlama, uygulama, denetleme, değerlendirme, rehberlik, belge tanzimi vb. iş ve işlemlerin yürütülmesinde ortak sorumlu olacaklardır.

7.2 Kurs açılacak merkezler, kurs programlarının hazırlanması, kursiyer kayıt-kabul, görsel malzeme, öğretmen veya eğitici temini, görevlendirilmesi vb. işlemler kursun açılacağı yere göre ve 8 inci maddede belirtilen yükümlülüklere uygun olarak yürütülecektir.

7.3 Kurslarla ilgili faaliyetlerin, iletişim araçları yolu ile tanıtımı taraflarca karşılıklı koordine edilirek gerçekleştirilecektir.

7.4 Kurs bitirme belgeleri taraflarca birlikte tanzim edilecektir.

YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde 8- Protokol kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesinde Bakanlıkların görev ve yükümlülükleri şunlardır:

8.1 Millî EğitimBakanlığının Yükümlülükleri

8.1.1 Avcılık eğitimi programını OB iş birliğinde hazırlamak,

8.1.2 Düzenlenecek kurslarla ilgili kurs yeri ile TV, video vb. eğitim araç ve gereçlerini sağlamak,

8.1.3 Orman Bakanlığı yetkilileri ile birlikte kurslarla ilgili yönerge, genelge ve emirleri hazırlamak ve ilgili birimlere ulaştırmak,

8.1.4 Kursların düzenli bir şekilde yürütülmesi hususunda gerekli tüm önlemleri almak,

8.1.5 Kurs faaliyetlerini izlemek, denetlemek ve değerlendirmek.

8.2 Orman Bakanlığının Yükümlülükleri

8.2.1 Avcılık eğitimi programını MEB iş birliğinde hazırlamak,

8.2.2 Av ve yaban hayatına ilişkin eğitim almış veya eğitim almamış olup kendisini bu alanda yetiştirmiş usta öğreticilerin teminini sağlamak, ders ücretlerini karşılamak,

8.2.3 OB Millî Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğüne bağlı Başmühendislikler; faaliyet alanına giren illerdeki avcı dernekleri ve yaban hayatı ile ilgili mevcut gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde, eğitici eğitimine alınacak adayları ve kurslara katılacak kişilerin tespitini yapmak,

8.2.4 Kurs ve seminerler için ihtiyaç duyulacak avcılıkla ilgili kitap, broşür vb. eğitim materyallerini hazırlamak,

8.2.5 Kursların başlama ve bitiş dönemleri ile eğitim ve çalışma programlarının birlikte hazırlanıp, basımını ve dağıtımını sağlamak,

8.2.6 Avcı ve avcı adaylarının kurs ve seminerlere katılımını sağlamak,

8.2.7 İllerde kurs verecek eğiticilerin eğitimine katılacakların yol, iaşe ve ibate giderlerini Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılamak.

8.3 Başmühendisliklerin Yükümlülükleri

8.3.1 İl ve ilçe düzeyinde açılacak kursların plânlanması, uygulanması ve sonuçlandırılmasını başkanlık iş birliğinde yapmak,

8.3.2 Başkanlıkların da görüşlerini almak suretiyle düzenlenecek kurs ve seminerlerde eğitici olarak görev yapacak kişileri belirlemek,

8.3.3 Eğitime katılacak kişileri yöresel avcı dernekleri ile iş birliği içerisinde belirlemek, kayıtlarını tutmak, ilgili merkeze bildirmek ve eğitime katılımlarını sağlamak,

8.3.4 Kurs için ihtiyaç duyulacak esas malzeme dışındaki eğitim yardımcı malzemelerini temin etmek,

8.3.5 Kursların başlama ve bitiş dönemleri ile çalışma saatlerini Başkanlık iş birliğinde belirlemek ve buna göre kursların düzenlenmesini sağlamak,

8.3.6 Kurs veya seminer düzenlenecek merkezi belirlemek,

8.3.7 Eğitim için gerekli olan kitap, broşür, kaset vb. malzemelerin temin ve dağıtımını sağlamak,

8.3.8 Eğitime katılımın yüksek düzeyde olmasını sağlamak bakımından, gönüllü kuruluşlarla sürekli iş birliği içerisinde olmak,

8.3.9 İhtiyaç hâlinde, eğitici eğitimine gönderilecek olanları, başkanlık ve gönüllü kuruluşlarla iş birliğinde tespit etmek ve kursa katılımlarını sağlamak,

8.3.10 Kurslara il dışından eğitici olarak görevlendirilecek kişilerin yol, iaşe ve ibate giderlerini Harcırah Kanunu çerçevesinde karşılamak.

8.4. Başkanlıların Yükümlülükleri

8.4.1 İlgili bölge müdürlüğü-başmühendislikle sürekli iş birliği yapmak,

8.4.2 Kursiyer kayıt kabul işlemlerini bölge müdürlüğü-başmühendislik iş birliğinde yapmak, kursiyer sayısını belirlemek,

8.4.3 Kurslarla ilgili gerekli eğitim ortamını sağlamak,

8.4.4 Kursta görev yapacak öğretmen ve usta öğreticilerin görevlendirme onaylarını almak,

8.4.5 İlgili bölge müdürlüğü-başmühendislik iş birliğinde kursların düzenlenmesi, yürütülmesi, belge tanzimi, belge töreni vb. iş ve işlemleri yürütmek.

8.5 Merkezlerin Yükümlülükleri

8.5.1 Kursların düzenlenmesi ve yürütülmesini sağlamak,

8.5.2 Kursiyer kayıt işlemlerini bölge müdürlüğü-başmühendislik iş birliğinde yapmak,

8.5.3 Kurslarda görev yapacak öğretmen veya usta öğreticiler ile ilgili görevlendirme onaylarını almak,

8.5.4 Kurs için gerekli eğitim ortamını hazırlamak, kurs belgesini tanzim etmek, ilgili başmühendislik ve millî eğitim müdürünün onayına sunmak,

8.5.5 Kursları yerinde izlemek, denetlemek ve değerlendirmek,

8.5.6 Gerekli bilgi, belge ve rapor vb. evrakı zamanında başkanlığa sunmak,

8.5.7 İlgi bölge müdürlüğü-başmühendislik iş birliğinde belge töreni düzenlemek.

KURSLARIN AÇILMASI

Madde 9- Kursların açılması şu esaslar doğrultusunda gerçekleşir:

9.1 Öncelikle illerde kursları verecek eğiticilerin eğitimi gerçekleştirilir,

9.2 Eğitici eğitimi tamamlandıktan sonra her iki Bakanlığın kendi birimlerine gönderecekleri direktiflerle kurs veya seminer düzenleme çalışmaları başlatılır.

9.3 Kurs veya seminerler, av teskeresi sahibi avcılar ile av teskeresi almak isteyen avcı adaylarına yönelik olarak iki şekilde düzenlenebilecektir.

9.4 Başmühendisliklerin kendi bölgelerinde yapacakları ihtiyaç belirleme çalışmalarından sonra açılacak kurslar ve kurs yerleri tespit edilir ve kurs açılma talebi başkanlığa veya merkez müdürlüğüne bildirilir. Başkan, merkez müdürü ve başmühendis kursun plânlanması, düzenlenmesi, yürütülmesi, araç-gereç ve teçhizatın karşılanması ve diğer hususları karara bağlar ve bu karar doğrultusunda işlemler yürütülür.

9.5 Kurslar Millî Eğitim Bakanlığı ve Orman Bakanlığınca birlikte hazırlanan eğitim programları çerçevesinde düzenlenir.

9.6 Kurs saatleri başmühendislik, başkanlık ve merkez müdürlüğünün plânlamasına göre düzenlenir ve uygulanır. Kurslar, çevre şartları, imkânlar ve katılımcıların özelliklerine göre akşam saatleri ve hafta sonları da olmak üzere günün her saatinde düzenlenebilir.

9.7 Kurslar eğitici eğitimini tamamlamış kişiler tarafından yürütüleceği gibi çevre özellikleri ve imkânlara göre başmühendislik tarafından yerel düzeyde temin edilecek öğreticiler tarafından da yürütülebilecektir. Kurslardaki derslerin özelliğine göre Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda görevli personelden de yararlanabilecektir.

9.8. Kursların açılış ve kapanış tarihleri başmühendislik tarafından tespit edilip başkanlık ve merkezlere bildirilecektir.

9.9 Kurslar en az 15 kişilik katılımla açılacaktır.

9.10 Kursiyer kayıt işleri Merkezler tarafından yapılacaktır.

9.11 Eğitim çalışmalarına yerel gönüllü kuruluşların katılımı için çalışmalar taraflarca birlikte yapılacaktır.

ÇEŞİTLİ HUSUSLAR

Madde 10- Protokolde yer almayan hususlar ile uygulamada doğacak problemlerin çözümü için taraflardan biri diğerini toplantıya davet edebilir. Bu toplantı sonucunda alınan karara göre işlemler yürütülür.

Madde 11- Bu Protokol çerçevesinde yürütülen kursların yıllık değerlendirilmesini, yapmak, uygulamada karşılaşılan güçlüklerin giderilmesini sağlamak, görüş alışverişinde bulunmak amacıyla, Millî EğitimBakanlığı Müsteşar Yardımcısı başkanlığında her iki bakanlığın belirleyeceği ilgili uzmanların katılımı ile her yıl kasım ayının son haftası içinde gerekli toplantılar yapılacaktır.

Madde 12-Kurslar halk eğitimi merkezlerinin yanısıra ihtiyaç hâlinde çıraklık eğitim merkezlerinde de açılabilecektir.

Madde 13- Bakanlıklarca hazırlanan eğitim programının süresi çevre özelliklerine göre % 15 oranında azaltılıp çoğaltılabilecektir.

Madde 14-Kurs sonu sınavları test usulü yapılacak ve sınav komisyonuna sınav merkezinde görevli Başmühendislik, Müdürlük ve Merkez elemanları katılacaktır.

Madde 15- Gönüllü kuruluşların eğitim çalışmalarına yüksek düzeyde katılımlarının sağlanması için Orman Bakanlığı ve bağlı birimleri gerekli çalışmaları yapacaklardır.

PROTOKOLÜN SÜRESİ

Madde 16- Bu Protokol imzalandığı tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerlidir. 3 yıl sonrasında taraflardan herhangi bir talep gelmediği takdirde protokol süresi kendiliğinden birer yıl daha uzar.

YÜRÜKLÜK

Madde 17- İş bu Protokol orjinal bir örnek olarak düzenlenmiş ve 01/05/2000 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Metin BOSTANCIOĞLU

Millî Eğitim Bakanı

Prof.Dr. Nami ÇAĞAN

Orman Bakanı

 

    1) Kurs Belgesi Örneği

    AVCI EĞİTİMİ KURS BİTİRME BELGESİ

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C.

ORMAN BAKANLIĞI

Adı Soyadı:.................................

Baba Adı:....................................

Anne Adı:....................................

Doğum Yeri ve yılı:........................

İkametgah Adresi:.........................

Nüfus Cüzdanı No:.........................

Av Teskeresi No:..........................


Belge No:................

Belge Tarihi:............

Yukarıda açık kimliği yazılı ...................... ......................., ...................... Halk Eğitimi Merkezi ile .......................................Başmühendis işbirliğinde ..../..../...., ..../..../.... tarihleri arasında düzenlenen Avcı Eğitimi Kursunu Başarı ile bitirdiğinden iş bu belge verilmiştir.

........................... Halk Eğitim Merkezi Müdürü ........................... Başmühendis