MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE
Tarih: 6 Temmuz 2000
Tebliğler Dergisinde Yayımı: Ağustos 2000 - Sayı: 2515

Sayı:B.08.DİGM.0.08.02.03.020/8010

BİRİNCİBÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak,

Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün eğitim-öğretim, yönetim, plânlama, inceleme, araştırma, projelendirme, bütçe, yatırım, görevlerine ilişkin çalışmalarını verimli ve etkili bir biçimde düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-Bu Yönerge,Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün teşkilât, görev, yetki, sorumlulukları ile personelin görev, yetki ve sorumluluk ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3-Bu Yönerge, 1739 sayılı Millî EğitimTemelKanunu, 222 sayılı İlköğretim ve EğitimKanunu ile 3797 sayılı Millî EğitimBakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-Bu Yönergede yer alan;

“Bakanlık”, Millî Eğitim Bakanlığını,

“Bakan”, Millî Eğitim Bakanını,

“Genel Müdürlük”,İlköğretim Genel Müdürlüğünü,

“Genel Müdür”, İlköğretimGenelMüdürünü,

“Genel Müdür Yardımcısı”, İlköğretim Genel Müdür Yardımcısını,

“Daire Başkanı”, İlköğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanını,

“Şube Müdürü”, İlköğretim Genel Müdürlüğü Şube Müdürünü,

“Uzman”, İlköğretim Genel Müdürlüğü Eğitim Uzmanını,

“Şef”, İlköğretim Genel Müdürlüğü Şefini,

“Memur”, İlköğretim Genel Müdürlüğü Memurunu,

“Daktilograf”, İlköğretim Genel Müdürlüğü Daktilografını,

“V.H.K.İ.”, İlköğretim Genel Müdürlüğü Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenini,

“Hizmetli”,İlköğretim Genel Müdürlüğü Hizmetlisini,

“Dağıtıcı”,İlköğretim Genel Müdürlüğü Dağıtıcısını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Görevler

Kuruluş

Madde 5-İlköğretim Genel Müdürlüğü, bir genel müdür, iki genel müdür yardımcısı, yeterli sayıda daire başkanı, şube müdürü, eğitim uzmanı ve diğer personelden oluşur.Gerekli görülmesi hâlinde yeterli sayıda inceleme, araştırma-geliştirme birimleri de oluşturulabilir.

Daire Başkanlıkları aşağıdaki biçimde oluşturulur:

a)Eğitim ve Öğretim Daire Başkanlığı

b)Mevzuat, Disiplin ve Denetim Daire Başkanlığı

c)Bütçe,Yatırım Daire Başkanlığı

d)Yürütme ve Okullar Daire Başkanlığı

Genel MüdürlüğünGörevleri

Madde 6-İlköğretim Genel Müdürlüğünün görevleri 3797 sayılı Kanunu’nun 11. maddesi’nde aşağıdaki şekliyle belirlenmiştir:

a)Zorunlu eğitim çağındaki çocukların öğrenim gördüğü ilköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmek,

b)Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını ders kitapları ile eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kurulu’na sunmak.

Genel Müdürün Görev,Yetki ve Sorumlulukları

Madde 7-Genel müdürlük, 1739 sayılı Millî EğitimTemelKanunu’nun genel ve özel amaçları, temel ilkeleri; 222 sayılı İlköğretim ve EğitimKanunu, 3797 sayılı Kanunu’nun 11.maddesi ile kalkınma plânları ve hükûmet programları, yıllık programlarda belirtilen ilke, politika ve hedefler doğrultusunda Genel Müdür tarafından yürütülür.

Genel Müdür

•Eğitim ve öğretim,

•Plânlama ve programlama,

•Yönetim ve uygulama,

•İnceleme, araştırma ve geliştirme,

•Denetleme ve değerlendirme,

hizmetlerini, Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordine ve iş birliği yaparak verimli bir biçimde gerçekleştirilmesinden sorumludur.

Buna göre;

a) Genel müdür yardımcıları ile daire başkanları arasında koordinasyonu sağlar, iş bölümü yapar.Gerektiğinde yeni şubeler, birimler oluşturur veya mevcutlar arasında düzenlemeler yapar.Değişen ve gelişen şartlara göre şube görevlerini yeniden belirler, genel müdürlük hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için çalışma grupları kurar.

b) Yetkili kılındığı yazıları Bakan adına imzalar.Yetkisinde bulunan konularda genel müdür yardımcılarına ve daire başkanına imza yetkisi verebilir.

c) GenelMüdürlüğünün her türlü tasarruf, karar ve prensiplerini ilgililere duyurur.Yönetim konusunda plân, prensip ve politika tespiti amacıyla uygun göreceği zamanlarda genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürleri ile toplantı yapar.

d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

Genel Müdür Yardımcılarının Görev,Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8-Genel müdür yardımcıları, genel müdürün yardımcıları olup, yetki kademesinde birinci sırada yetki ve sorumluluklar taşırlar.

GenelMüdür Yardımcısı:

a) Eğitim ve öğretim, plânlama, programlama, yönetme ve koordinasyon işlerinde genel müdüre yardımcı olur.

b) Sorumluluğundaki daire ve şubelerin mevzuat, iş ve çalışma programına uygun olarak hizmet vermelerini ve uyum içinde çalışmalarını sağlar.

c) Çalışmaları genel müdür adına izler ve denetler, görülen aksaklıkları belirler ve bunların giderilmesi için önlemler alır.

d) Genel müdürlüğün gelişmesi için bilimsel, teknolojik, ekonomik ve toplumsal gelişmeler ışığında öneriler hazırlar.

e) Genelmüdürün bulunmadığı zamanlarda genel müdürlüğe vekâlet eder, bakanlık içinde veya dışında yapılacak toplantılara genel müdür adına katılır.

f) Yetkili kılındığı yazıları Bakan adına imzalar.

g) Personelin özlük işlerinde genel müdüre yardımcı olur.

h) Genel müdürün vereceği diğer görev ve hizmetleri yerine getirir.

Daire Başkanlarının Görev,Yetki ve Sorumlulukları

Madde 9-Daire başkanları, genel müdürlüğün yetki kademesinde ikinci sırada yetki ve sorumluluk taşıyan yardımcılardır.

Daire Başkanı:

a) Bağlı şube müdürlükleri arasında gerekli eş güdümü sağlar, uygulamaları izler ve denetler; sonuçları bağlı bulunduğu genel müdür yardımcısına, gerektiğinde genel müdüre bildirir.

b) Bağlı şube çalışmalarını kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve emirlere uygun olarak yürütülmesini sağlar. Bu çalışmaları izler, değerlendirir ve sonuçlandırır.

c) Çalışmalarında diğer daire başkanları ile iş birliği ve eş güdümü sağlar.

d) Personeli görevi başında yetiştirir, rehberlik eder, personelin çalışmalarını, günlük devam-devamsızlığını izler ve verimli çalışmaları için gerekli önlemleri alır.

e) Bilimsel, teknolojik, ekonomik ve toplumsal gelişmeler ışığında dairesinin gelişmesi için öneriler hazırlar.

f) Genel müdürün veya genel müdür yardımcısının uygun göreceği toplantı, panel, seminer, sempozyum ve diğer oturumlara genel müdürlüğü temsilen katılır.

g) Bağlı bulunduğu genel müdür yardımcısının onayını alarak dairesi personeli arasında görev değişikliği yapar.

h) Yetkili kılındığı yazıları imzalar.

i) Genel müdürün ve genel müdür yardımcılarının vereceği diğer görevleri yerine getirir.

Şube Müdürlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 10-Şubeyi, şube müdürü yönetir.Şube müdürleri mevzuat kapsamında olan üst amirlerin verdiği diğer görevleri yürütmekle yükümlüdür.

Şube Müdürü:

a) Şubenin görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirlere uygun olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.

b) Şube personeli arasında iş bölümü yapar ve bunları ilgililere yazılı olarak bildirir.

c) Peroneli görevi başında yetiştirir, rehberlik eder, verimli çalışmaları için gerekli önlemleri alır.

d) Personelinin günlük devam, devamsızlığını izler, izin ve hasta sevk kâğıdını imzalar, sicil raporu, ödül, taltif teklifleri ile tecziye yazılarını yazar.

e) Şubesi ile ilgili her türlü kayıtların günü gününe tutulmasını, istatistikî bilgileri, evrakı, görevleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve ilgili diğer mevzua-tın desimal sisteme göre dosyalanarak kullanıma hazır konumda bulundurulmasını sağlar.

f) Şubesinin görevlerini, yıllık çalışma takvimi ile icra plânlarına dayalı olarak, diğer şubelerle eş güdüm ve iş birliği anlayışı içinde sürdürür, şubesindeki kırtasiye ve diğer araç-gereç gibi ihtiyaçların karşılanmasını sağlar.

g) Şubesine teslim edilen bilgisayar, hesap makinesi, yazı makinesi, vb. cihazlar ile bunların ekipmanlarının ve diğer demirbaş eşyaların bakımlı ve her an kullanıma hazır konumda bulunmasını sağlar ve bunların kötü kullanılmasını önler.

h) Şubesinin çalışmalarıyla ilgili yıl sonu çalışma raporunu ve izleyen yılın çalışma programını hazırlar.

j) Bilimsel, teknolojik, ekonomik ve toplumsal gelişmeler ışığında şubesinin gelişmesi için öneriler hazırlar.

k) Yetkili kılındığı yazıları imzalar.

l) Genelmüdür, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarınca verilen diğer görevleri yerine getirir.

Eğitim Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 11-GenelMüdürlük bünyesinde eğitim-öğretim alanında yeterli sayıda eğitim uzmanı bulunur.

EğitimUzmanı:

a) Eğitim ve öğretimle ilgili inceleme, araştırma, geliştirme ve mevzuatla ilgili çalışmaları kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirlere göre yerine getirir.

b) Eğitim ve öğretimle ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izler, genel müdürlüğün çalışmaları açısından yeni gelişmeleri değerlendiren üç aylık ve yıllık rapor hazırlar.

c) Eğitim ve öğretimle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge hazırlık çalışmaları yapar, ekip çalışmalarına katılır.

d) Çalışmasının gerektirdiği kaynak kişi, bilgi ve belgelere ulaşır.

e) Gerektiğinde diğer uzmanlarla iş birliği yapar.

f) Kendisine verilen işleri plânlar, yürütür ve sonuçlandırır.

g) Daire amirlerince verilen diğer görevleri yerine getirir.

Şeflerin Görev,Yetki ve Sorumlulukları

Madde 12-GenelMüdürlük bünyesinde şubelere bağlı yeterli sayıda şef bulunur.

Şef:

a) Görevlerin, zamanında ve mevzuatına uygun olarak yürütülmesi, izlenmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi, personelinin yönetimi, onlara rehberlik edilmesi için yürütme, inceleme, araştırma, geliştirme ve diğer çalışmalarda şube müdürüne yardımcı olur ve bu amaçla şube müdürünün verdiği görevleri yerine getirir.

b) Şube müdürünün izinli olması ve rahatsız olması durumunda, şubenin görevlerini yürütür.

c) Gerektiğinde diğer şubelerle iş birliği yapar.

d) Görevi ile ilgili demirbaş malzemeleri her an kullanıma hazır konumda tutar.

e) Üst yöneticilerce verilen diğer görevleri yerine getirir.

Memurların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 13-GenelMüdürlük bünyesinde yeterli sayıda memur bulunur.

Memur:

a) Şube müdürü ve şef tarafından kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgeler ile yazılı veya sözlü emirleri uygun olarak yerine getirir.

b) Görevlerin yürütülmesinde şubenin diğer personeli ile koordinasyon içinde çalışır.

c) Şubesi ile ilgili kayıtları tutar, evrak ve mevzuatı arşivler.

d) Görevi ile ilgili demirbaş malzemeleri her an kullanıma hazır konumda tutar.

e) Üst yöneticilerce verilen diğer görevleri yerine getirir.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenleri ile Daktilografların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 14-GenelMüdürlük bünyesinde yeterli sayıda veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile daktilograf bulunur.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf:

a) Genel müdürlüğün her türlü yazılarını, yazışma kurallarına uygun olarak en kısa zamanda, daktilo veya bilgisayarla yazar ve ilgililere teslim eder.

b) Kullandığı yazı makinesi, bilgisayar, yazıcı ve diğer cihazların günlük bakımını yapar ve bunları her an kullanıma hazır konumda tutar.

c) Üst yöneticilerce verilen diğer görevleri yerine getirir.

Dağıtıcıların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 15-GenelMüdürlük bünyesinde yeterli sayıda dağıtıcı bulunur.

Dağıtıcı:

a) Genelmüdürlük şubelerinden çıkan evrakın kaydını yapar.

b) Kaydı yapılan evrakınBakanlık içi ve dışındaki dağıtımını yapar, postalama ve pul zimmetini düzenli olarak tutar.

c) Üst yöneticiler ve personel tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

Hizmetlilerin Görev,Yetki ve Sorumlulukları

Madde 16-Genel Müdürlük bünyesinde yeterli sayıda hizmetli bulunur.

Hizmetli:

a) Üst yöneticiler ile diğer personel tarafından verilen görevleri yerine getirir.

b) Göreviyle ilgili sarf malzemelerini ekonomik şekilde kullanır, demirbaş malzemelerin günlük bakımını yapar ve her an kullanıma hazır konumda bulundurur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şubelerin Görevleri

Program Şubesi

Madde 17-Program Şubesinin görevleri şunlardır:

a) Program taslaklarının ve yayımların hazırlanması için ilgili sınıf ve branş öğretmenleri, okul yöneticileri ve ilköğretim müfettişlerinden oluşan ihtiyaç duyulan sayıda sürekli ekipler ile inceleme, araştırma ve geliştirme çalışmaları için uzman ve akademisyenlerden oluşan özel ihtisas komisyonları oluşturur.

b) İlköğretim okulu ve ilköğretimle ilgili diğer kurumların ders programlarıyla ilgili ihtiyaç belirleme, hazırlama, inceleme, araştırma, değerlendirme ve program geliştirme çalışmalarının yürütülmesini ve çalışma ekipleri arasındaki koordinasyonu sağlar.

c) Ders dağıtım çizelgelerinin hazırlanması ve onaylanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

d) Programlara uygun olarak her dersle ilgili sınıflara göre öğrenci ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitabı, bilgisayar yazılımı, eğitim araç-gereç seti gibi her türden eğitim-öğretim materyalinin hazırlanmasında Yayımlarve Ders Araç-Gereçleri Şubesiyle ve ilgili birimlerle iş birliği ve eş güdüm içinde çalışmalara katılır.

e) Avrupa Birliği ülkeleri ile diğer ülkelerin ilköğretim programlarını incelenmesini, sonuçlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesini sağlar.

f) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yürütür.

Yayımlar ve DersAraç-Gereçleri Şubesi

Madde 18-Yayımlar ve Ders Araç-Gereçleri Şubesinin görevleri şunlardır:

a) İlköğretimde derslere ve sınıflara göre eğitim-öğretim materyali standartlarının hazırlanmasını sağlar.

b) Öğrenci ders kitapları, yardımcı kitaplar, öğrenci çalışma kılavuzları, elektronik kitaplar, ders yazılımları, internet, web sayfaları gibi her türden eğitim-öğretim materyali için standartların geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi yönünde çalışmalar yapar.

c) Eğitim-öğretim materyali taslaklarının hazırlanması için sınıf öğretmeni, branş öğretmeni, okul yöneticisi ve ilköğretim müfettişlerinden ihtiyaç duyulan sayıda ekipler oluşturur.

d) İlköğretim okullarında kullanılacak öğrenci ders kitapları, öğrenci çalışma kitapları, iş ve işlem yaprakları, öğretmen kılavuz kitapları, bilgisayar yazılımları gibi her türden eğitim-öğretim materyalinin ilgili ekipler tarafından hazırlanmasını ve bunların konu alanıyla ilgili uzmanlar ve akademisyenler tarafından standartlara uygun olarak incelenmesini, değerlendirilmesini ve bu süreçteki koordinasyonu sağlar.

e) İlköğretim okullarında kullanılan her türden eğitim-öğretim materyalinin programlara uygunluğuna ve onaylanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütür.

f) Ücretsiz dağıtılacak ders kitapları ile ilgili işlemleri yürütür.

g) İlköğretim kurumlarında kullanılan basılı evrak ve materyalleri hazırlar.

h) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yürütür.

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Şubesi

Madde 19-Araştırma Plânlama ve Geliştirme Şubesinin görevleri şunlardır:

a) Kalkınma plânları, Hükûmet programları, yıllık programlar ve icra plânlarında yer alan ilke ve politikalar doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için gerekli plân ve programları hazırlar.

b) GenelMüdürlüğün brifing dosyasını hazırlar ve güncelleştirir ve genel müdürlüğün veri tabanını oluşturur.Ayrıca, genel müdürlüğün icra plânı, çalışma programı ve iş takvimini hazırlar.

c) Bakanlık içi ve dışı kurum ve kuruluşlardan gelen ilköğretimle ilgili bilgileri değerlendirir, sonuçlarını rapor ederek ilgili birimlere ulaştırır.

d) GenelMüdürlüğün haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık faaliyet raporlarını şubelerle iş birliği yapılarak hazırlar ve ilgili birimlere gönderir.

e) Sekiz yıllık zorunlu ilköğretimle ilgili Bakanlık ve valiliklerde yürütülen çalışmaları izler, değerlendirir ve sonuçlarını hizmete sunar.

f) TBMMBaşkanlığından gelen yazılı ve sözlü soru önergelerini şubelerle iş birliği yaparak cevaplar.

g) Genel müdürlük hizmetlerine yönelik araştırma projeleri hazırlar ve ilköğretime yönelik araştırma yapmak isteyen kurum ve kuruluşların araştırma önerilerini inceler, uygun olanlara izin verir.

h) Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığına gidecek raporları diğer şubelerle koordineli olarak hazırlar.

ı) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yürütür.

Avrupa Birliği ve Projeler Şubesi

Madde 20-Avrupa Birliği ve Projeler Şubesinin görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük hizmetlerinin etkin ve verimli bir biçimde geliştirilmesine yönelik proje faaliyetlerini plânlar, uygular ve sonuçlandırır.

b) İlköğretimle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kuruluşlar tarafından önerilen veya hazırlanan projeleri inceler, gerektiğinde iş birliği yaparak uygulamaya koyar.

c) İlköğretim alanında çeşitli kuruluşlarca yapılmış araştırma ve projeleri izler ve sonuçlarını değerlendirir ve yayımlar.

d) Birleşmiş Milletler,UNICEF,UNESCO, ILOgibi uluslar arası kuruluşlarla iş birliği yapılarak eğitim projeleri hazırlar.

e) Avrupa Birliği (AB) ile ülkemiz arasında uyum sürecinde, eğitim sektöründe belirlenecek ilke ve politikalara uygun olarak yapılacak çalışmalara ilişkin gerekli alt yapıyı oluşturur ve bu tür çalışmalara katılır.

f) Avrupa Birliği eğitim sektörü projeleri olan ve meslekî teknik eğitimi içeren “Leonarda da Vinci”, genel eğitimi içeren“Sokrates” ile “Gençlik ve Eğitim” ve diğer projelere ilişkin çalışmaları yürütür.

g) Avrupa Birliği projelerini finanse eden“Avrupa EğitimFonu” ile diğerAvrupa fonlarından yararlanmak amacıyla uygun projeler hazırlar ve bu konuda iş birliği yapar.

h) Avrupa Birliği uyum sürecinde, eğitim alanında faaliyette bulunan üniversiteler, enstitüler ve diğer sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapar.

ı) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yürütür.

İlköğretim Okulları Şubesi

Madde 21-İlköğretim Okulları Şubesinin görevleri şunlardır:

a) İlköğretim okullarının açılması, kapatılması, tabelâ, başlık ve mühür sağlanması ile ilgili işlemler ile isim değişikliği ve ad verilmesine ait iş ve işlemleri yürütür.

b) Öğrencilerin ilköğretim okullarına kayıt, kabul, nakil, devam-devamsızlık, ödev, başarı durumları ve mezuniyet belgeleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

c) Müfredat Laboratuvar Okullarından elde edilen standartların yaygınlaştırılmasına benzer eğitim-öğretimde niteliği artırıcı uygulamaların yaygınlaştırılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

d) İlköğretim okullarının personel ihtiyacı ve fazlalığını belirler.

e) İlköğretim okullarında açık bulunan okul müdürlüklerini belirler ve müdür atamalarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütür.

f) İlköğretim okullarına ait bina ve tesislerin sivil savunma, koruma, güvenlik, bakım, temizlik, yerleştirme ve düzen ile ilgili iş ve işlemler ile yanan, yıkılan ve doğal afete uğrayan okullara ait iş ve işlemleri yürütür.

g) İlköğretim okullarında faaliyet gösteren okul aile birliği, koruma derneği, kooperatif ve kantinlerle ilgili iş ve işlemleri yürütür.

h) İlköğretim okullarının araç-gereç ihtiyaçlarının tespiti ve temini için gerekli tedbirleri alır, ayniyat iş ve işlemlerini yapar.

ı) İlköğretim kurumlarıyla ilgili yurt içi ve yurt dışı eğitim hareketlerini izler.

i) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yürütür.

Yatılı İlköğretimBölge Okulları ve Pansiyonlu İlköğretimOkulları Şubesi

Madde 22-Yatılı İlköğretimBölge Okulları (YİBO) ve Pansiyonlu İlköğretimOkulu (PİO)Şubesinin görevleri şunlardır:

a) Yatılı ve pansiyonlu ilköğretim okullarının açılması, kapatılması, tabelâ, başlık ve mühür sağlanması ile ilgili işlemler ile isim değişikliği ve ad verilmesine ait iş ve işlemleri yürütür.

b) Öğrencilerin ilköğretim okullarına kayıt, kabul, nakil, devam-devamsızlık, ödev, başarı durumları ve mezuniyet belgeleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

c) Yatılı ve pansiyonlu ilköğretim okullarına alınacak öğrencilerle ilgili plânlama, kontenjan tespiti, dağıtımı, yerleştirilmesi, nakil, kayıt-kabul vb. işlemleri yürütür.

d) Müfredat Laboratuvar Okullarından elde edilen standartların yaygınlaştırılmasına benzer eğitim-öğretimde niteliği artırıcı uygulamaların yaygınlaştırılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

e) Yanan, yıkılan ve tabiî afete uğrayan okulların onarım ödeneklerinin gönderilmesini sağlar.

f) Yatılı ve pansiyonlu ilköğretim okulu yatırımların plânlanması, yapımı devam edenlerin izlenmesi ve sonuçlandırılmasını sağlar.

g) Okulların demirbaş, ayniyat, araç-gereç ihtiyaçlarını belirler ve bunların sağlanması için gerekli önlemleri alır.

h) Yatılı ve pansiyonlu ilköğretim okullardaki pansiyon giderlerini,Bütçe Şubesi ile birlikte koordineli olarak plânlar.

ı) Yatılı ve pansiyonlu ilköğretim okullarında açık bulunan okul müdürlüklerini belirler ve müdür atamalarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütür.

i) Okulların bünyesinde bulunan döner sermaye faaliyetlerine ait iş ve işlemleri yürütür.

j) Okullara ait bina ve tesislerin sivil savunma, koruma, güvenlik, bakım, temizlik ve düzenlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütür.

k) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yürütür.

Mevzuat Şubesi

Madde 23-MevzuatŞubesinin görevleri şunlardır:

a) Genelmüdürlüğün ihtiyaç duyduğu kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge tasarı ve taslaklarını ilgili birimlerle iş birliği yaparak hazırlar.

b) İlköğretimle ilgili mevzuatın işleyişine ilişkin inceleme ve araştırma yapar.

c) Bakanlık içi veya dışı kuruluşlardan görüş almak üzere gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer tasarı ve teklifleri inceleyerek genel müdürlük görüşü oluşturur.

d) Bakanlık birimlerince hazırlanacak mevzuat çalışmalarına katılır.

e) Genel müdürlükle ilgili her türlü mevzuat, doküman, belge ve bilgiyi derler, değerlendirir. Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile diğer kurum ve kuruluşlarınca sorulan konularda görüş bildirir.

f) Disiplin konuları dışında kalan mevzuatla ilgili uygulamalardan doğan sorunların giderilmesi yönünde gerekli önlemleri alır.

g) Disiplin konuları dışında kalan genel müdürlüğün hizmetlerinin ilgili olarak idarî yargıya intikal eden konularda savunma yazılarını hazırlar.

h) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yürütür.

Disiplin Şubesi

Madde 24-Disiplin ve Teftiş Değerlendirme Şubesinin görevleri şunlardır:

a) İlköğretimokullarındaki yönetici ve öğretmen hakkında yapılan şikâyet ve başvurulara ait iş ve işlemleri yürütür.

b)İlköğretim okullarındaki yönetici ve öğretmen hakkında inceleme, idarî ve adlî soruşturma sonucunda getirilen teklifler ile ilgili iş ve işlemlerini yürütür.

c) İlköğretim okullarındaki yönetici ve öğretmenlerin“DevletMemurluğundanÇıkarma” ve “MeslektenÇıkarma” teklifi getirilen soruşturma dosyalarını yüksek disiplin kuruluna sunar ve sonuçlarını uygular.

d) Gerektiğinde inceleme ve soruşturma yaptırmak için bakanlık müfettişi görevlendirilmesi için makam onayı alır.

e) İlköğretim okullarındaki yönetici ve öğretmenlerin“İlMillî EğitimDisiplinKurulu” ve YüksekDisiplinKurulu’nca verilen kararların uygulanmasına ait iş ve işlemleri yürütür.

f) İlköğretim kurumlarında yönetici ve öğretmenlerle ilgili 657 sayılı Kanunun 48/A-5 ve 98/B maddelerine göre gerekli iş ve işlemleri yürütür.

g) Aday öğretmenlerin 657 sayılı DevletMemurları Kanunu’nun 56. maddesi gereğince görevine son verme onaylarını alır ve illere gönderir.

h) Görev alanına giren disiplin işlemleri ve sonuçlarına ait istatistikleri toplar ve değerlendirir.

ı) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yürütür.

Teftiş ve Değerlendirme Şubesi

Madde 25- Teftiş ve Değerlendirme Şubesinin görevleri şunlardır:

a) Gerektiğinde inceleme ve soruşturma yaptırmak için bakanlık müfettişi görevlendirilmesi için makam onayı alır.

b) Bakanlık müfettişleri tarafından yapılan genel denetim sonucunda düzenlenen raporları inceler, değerlendirir ve getirilen öneriler hakkında gerekli işlemleri yapar.

c) Valiliklerce gönderilen ilköğretim kurumlarının yıl sonu raporlarını inceler, değerlendirir ve gerekli önlemleri alır.

d) Geçmiş yıllarda ilköğretim müfettiş yardımcılığı sınavından dolayı açılan davalara ilişkin iş ve işlemleri yürütür.

e) Kardeksler PersonelGenelMüdürlüğüne devredilinceye kadar ilköğretim müfettişlerine ait sicil raporlarını kardeks fişlerine işler ve sicil raporlarını Personel Genel Müdürlüğüne gönderir.

f) PersonelGenelMüdürlüğü ile iş birliği yapılarak illerin ilköğretim müfettiş ve ilköğretim müfettiş yardımcısı ihtiyacı belirlenir.

g) İlgili birimlerle iş birliği yaparak ilköğretim müfettişlerinin hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilmesi yönünde gerekli önlemleri alır.

h) İlköğretim okullarında çağdaş rehberlik ve denetim teknikleri konusunda yeni yaklaşımları belirler ve uygulamasını sağlar.

ı) İlköğretim müfettiş ve ilköğretim müfettiş yardımcısı sayısına göre sürekli ve geçici görev yollukları ödeneklerini plânlar ve bütçe şubesine bildirir.

i) Şube mevzuatı ile ilgili çalışmaları yapar.

j) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yürütür.

Yatırım Plânlama Şubesi

Madde 26- YatırımPlânlama Şubesinin görevleri şunlardır:

a) İlköğretim çağ nüfusuna göre yerleşim birimlerinin okul ve derslik ihtiyacını belirler.

b) İlköğretimde Çağı Yakalama 2000 Projesi hedeflerine göre derslik, okul ve yatırım hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik çalışmaları yürütür.

c) İlköğretim kurumlarına ait bina, tesis, arsa ve arazilerin başka kurum ve kuruluşlara tahsisi ile diğer kurum ve kuruluşlardan sağlanan, bina, tesis, arsa ve arazilerin ilköğretim kurumlarına devredilmesi ile ilgili işlemleri yürütür.

d) İlköğretim kurumları yıllık yapım programı genelgesini Yatırımlar ve Tesisler Daire Başkanlığı ile birlikte hazırlar.

e) Valiliklerce önerilen ek yapım programları ve onarımlar ile ilgili işlemleri yürütür.

f) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yürütür.

Bütçe ve Donatım Şubesi

Madde 27-Bütçe ve DonatımŞubesinin görevleri şunlardır:

a) GenelMüdürlüğün merkez ve taşra teşkilâtının carî ve transfer tertiplerine ait yıllık bütçe tekliflerini hazırlar.

b) Bütçe Kanunları ile kabul edilen ödenekleri önceden belirlenen kıstaslara göre;

• İlköğretim müfettişlerinin ve ilköğretim kurumlarında görevli öğretmen ve personelin geçici ve sürekli görev yolluklarını valiliklerden gelen istek ve tahakkukları dikkate alarak gönderir.

• İlköğretim kurumlarının yakacak, elektrik, su, ulaştırma vb. mal ve hizmet alımları ile ilgili gderleri için 300 ve 400 harcama kaleminden tahsis edilen ödenekleri, valiliklerin il özel idare katkı payları ve 222 sayılı Kanunun 76. maddesi’nde belirtilen gelir kaynaklarını da dikkate alarak gerekli plânlamaları yapar.

• Yeni hizmete açılan ilköğretim okullarının donatımı ve mevcut ilköğretim kurumlarının demirbaş malzeme ihtiyacı için 500 ve 600 harcama kalemlerinden tahsis edilen ödeneklerin dağıtımını, illerden gelen talepleri, donatım maliyetlerini ve DMO birim fiyatlarını da dikkate alarak plânlar.

• YİBO ve PİO’ların pansiyon bütçesi gelir-gider cetvellerini Bütçe Kanununa bağlı “Mcetveli”ndeki limitler ve Pansiyon Kanunundaki hükümlerine göre hazırlar, onaylar ve uygulaması ile ilgili işlemleri yürütür, yatılı öğrenci sayılarının belirlenmesinde ilgili şubelerle iş birliği yapar.

• Yatılı ve pansiyonlu ilköğretim okullarında okuyan yatılı öğrencilerin giyim kuşam ödeneklerini, Maliye Bakanlığınca belirlenen limitlere ve yatılı öğrenci sayılarına göre gönderir.

• Yeni hizmete açılan yatılı ve pansiyonlu ilköğretim okulu donatım ödeneklerini ilgili birimlerle koordine ederek plânlar ve gönderir.

• Taşımalı ilköğretim ödeneklerini,Taşımalı İlköğretimŞubesinin yapacağı plânlamalar çerçevesinde koordineli olarak illere gönderir ve ödeme emri talep formlarını ilgili birimlere bildirir.

c) Mevcut ödeneklerle karşılanamayan ödenek ihtiyacı için finansman (fon)Başkanlığından veya Maliye Bakanlığı yedek ödenekler tertibinden ödenek talebinde bulunur, gerektiğinde diğer kamu kuruluşları ile sözleşme yaparak, ihtiyaçların kredili olarak karşılanmasını sağlar.

d) 4306 sayılı Kanun gelirlerindenAraştırma, Plânlama ve KoordinasyonKurulu Başkanlığınca özel ödenek kaydı yapılan ödeneklerin kullanımı konusunda gerekli iş ve işlemleri yürütür.

e) 4306 sayılı Kanun gelirlerinden ve yatırım harcama kalemlerinden yapılan harcamaları dönemler itibariyle Araştırma, Plânlama ve KoordinasyonKurulu Başkanlığına bildirir.

f) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yürütür.

Hizmet İçi Eğitim Şubesi

Madde 28-Hizmet İçi EğitimŞubesiningörevleri şunlardır:

a) Hizmet içi eğitim programlarını hazırlar, öğretim elemanlarını belirler ve Hizmet- içi EğitimDairesi Başkanlığına bildirir.

b) İlköğretim müfettişi, müfettiş yardımcıları, yönetici ve öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu hizmet içi eğitim konularını belirler.

c) Hizmet içi eğitim kurslarına katılacak yönetici, yönetici yardımcısı ve öğretim görevlileri, genel müdürlük elemanlarının kurs ve seminer tarihlerine göre görevlendirmelerini hazırlar.

d) Genel Müdürlüğe bağlı yönetici ve öğretmenlerden hizmet içi eğitime alınacakları belirler ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür.

e) Hizmet içi eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi amacıyla test, anket, değerlendirme formu gibi değerlendirme araçları geliştirir, uygular, sonuçlarını raporlar.

f) Hizmet içi eğitim plânlamasını bir önceki yılın değerlendirme sonuçlarına göre plânlar.

g) Devlet Lisan Okulu ile diğer kurumlara yapılacak başvurularını değerlendirir ve sonuçlarını ilgili birimlere bildirir.

h) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yürütür.

Taşımalı İlköğretim Şubesi

Madde 29-Taşımalı İlköğretimŞubesinin görevleri şunlardır:

a) Çeşitli nedenlerle okulu kapalı bulunan veya birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okullarındaki öğrenciler ile okulu bulunmayan nüfusu az ve dağınık yerleşim birimlerinde bulunan ilköğretim çağındaki öğrencilerin, seçilen merkezdeki ilköğretim okullarına günü birlik taşınarak, bağımsız sınıflarda eğitim-öğretim görmelerini ve ilköğretimde kalitenin yükseltilmesini sağlayıcı önlemleri plânlar ve uygulanmasını sağlar.

b) İllerde taşımalı ilköğretim kapsamına alınan yerleşim birimlerine ait taşımalı ilköğretim bilgi formları inceler, yönetmeliğe uygun olmayan yerleşim birimlerinin yeniden değerlendirilmesini yapar veya gerektiğinde iptal işlemlerini yürütür.

c) İllerin taşımalı ilköğretim kapsamına alınan yerleşim birimlerinin taşımayla ilgili ihale sözleşmelerini inceler, öngörülen koşullara uymayan ihale sözleşmelerinin iptali için gereğini yapar.

d) Taşımalı ilköğretim ihalelerine göre illerin ihtiyaç duyduğu ödeneklerin gönderilmesini plânlar ve bütçe şubesi ile koordineli olarak çalışır.

e) İllerin taşımalı ilköğretim kapsamına alınan yerleşim birimlerinin ödenek formundaki çizelgeye göre, taşıma yapılan ilçe sayısı, taşıma yapılan merkez okul sayısı, öğrencisi taşınan okul sayısı, taşınan öğrenci sayısını belirler ve istatistikî bilgileri hazırlar.

f) Her eğitim öğretim yılına ait taşımalı ilköğretim kapsamına alınan yerleşim birimlerinin il haritasını hazırlar.

g) Taşımalı ile ilgili sorunların bulunduğu okulları belirleyerek gerektiğinde yerinde incelemek için plânlama yapar ve konuya ilişkin raporları hazırlar.

h) Taşımalı ile ilgili inceleme konusu olabilecek sorunları belirler, uyuşmazlıkların çözümü için gerekli önlemleri alır.

ı) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yürütür.

İstatistik Şubesi

Madde 30-İstatistik Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) İlköğretim kurumlarına ilişkin her türlü veriyi Araştırma,Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’ndan sağlar veya gerektiğinde bu Kurulla koordineli olarak veri toplar, elde ettiği verileri bilgisayar ortamında değerlendirir.

b) Öğretim yılı itibariyle ilköğretim kurumlarına ait istatistiklerin değerlendirilmesi ve eğitim plânlamasıyla ilgili yatırım tekliflerinin ve bütçe tekliflerinin hazırlanmasında, ayrıca ders programları çerçevesinde öğretmen ihtiyaçlarının belirlenmesi için söz konusu istatistikî bilgileri derler.

c) Yatılı ilköğretim bölge okulu ve pansiyonlu ilköğretim okuluna ilişkin istatistikî verileri ilgili şubeden sağlar.

d) İllere göre ilköğretim müfettişleri sayılarını şubesinden sağlar.

e) İlköğretim kurumlarına ait istatistikî verileri tablo, grafik hâlinde özetler ve yorumlar.

f) Genel nüfus sayımı sonuçlarını eğitim hizmetleri yönünden değerlendirmek, eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sayısal verileri toplar ve ilgili şubelere bildirir.

g) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yürütür.

Kültür ve Haberleşme Şubesi

Madde 31-Kültür ve Haberleşme Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) İlköğretim kurumlarındaki eğitici çalışmalar, belirli gün ve haftalara ait iş ve işlemleri yürütür.

b) İlköğretim kurumlarındaki personel, öğretmen ve öğrencilerin yurt içi ve yurt dışına yapacakları gezi, gözlem, inceleme ve çeşitli nitelikteki faaliyetlere yönelik iş ve işlemleri yürütür.

c) Kardeş okul uygulamalarına ait iş ve işlemleri yürütür.

d) Millî Bayramlardaki kutlamalara ait iş ve işlemleri yürütür.

e) İlköğretim kurumlarında çeşitli kamu, kurum ve kuruluşlarca düzenlenen yarışmalar, sergiler, konserle vb. konulara ait iş ve işlemleri yürütür.

f) Yazılı ve görsel basında yer alan ilköğretim ile ilgili bilgileri inceler, değerlendirir ve gerekli yerlere bildirir.

g)Genel Müdürlüğün elektronik postasına gelen iletileri izler ve değerlendirerek ilgililerce cevaplanmasını sağlar. İnternet üzerinde Genel Müdürlüğü tanıtıcı web sayfası tasarlar ve bu sayfayı sürekli günceller.

İlköğretim

GenelMüdürlüğünü ilgilendiren toplantı, brifing, konferans, açılış, kapanış törenleri vb. konularla ilgili hazırlıkları yapar, uygular ve değerlendirir.

ı)İlköğretim kurumlarında çeşitli kamu, kurum ve kuruluşlarca yapılan sosyal yardım ve kampanyalara ilişkin iş ve işlemleri yürütür.

i) Her yıl eylül ayının üçüncü haftasında kutlanmakta olan“İlköğretimHaftası”na yönelik genelge ve kutlama programlarını hazırlar.

j)İlköğretim kurumlarında çıkan kültürel yayınları gazete, dergi, yıllık vb. izler, inceler ve değerlendirir.

k)Sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilgili ihtiyaç duyulan mevzuat hükümlerini hazırlar.

l)GenelMüdürlüğün faaliyetlerini tanıtıcı afiş, pankart, broşür hazırlar ve gerekli işlemleri yürütür.

m)Film, radyo, televizyon ile eğitim-öğretim hizmetlerine ait işleri ilgili şube ve dairelerle iş birliği içerisinde yürütür.

n)Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yürütür.

Temel Eğitim Programı Şubesi

Madde 32-TemelEğitimProgramı Şubesinin görevleri şunlardır:

a) Bilgi teknolojisi sınıflarının seçimi yapar ve sınıfların alt yapılarının hazırlanmasını sağlar; bilgi teknolojilerinin yaygınlaştırılmasına ilişkin iş ve işlemleri izler ve yerine getirilmesini sağlar.

b) TemelEğitimProgramı kapsamındaki okul, ek tesis ve ek derslik yapı işleri ve iyileştirme plânları ile ilgili iş ve işlemleri ilgili birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde yerine getirilmesini sağlar.

c)Kırsal kesim okullarına öğretme ve öğrenme materyalleri sağlanması ile ilgili iş ve işlemleri ilgili birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde yerine getirilmesini sağlar.

d)TemelEğitimProgramı kapsamında yapılacak olan hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri ilgili birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde yerine getirilmesini sağlar.

e)Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yürütür.

İdarî Şube

Madde 33-İdarî Şubenin görevleri şunlardır:

a)Bakan,Rektör, Müsteşar,Dekan,Genel Müdür,Özel Kalem gibi özellik arz eden yazıları genel müdüre veya genel müdür yardımcılarına sunar.

b)GenelMüdürlüğümüze atanan veya ayrılan personelin göreve başlama ve ayrılma yazılarını ilgili birimlere gönderir, personel dosyaları ile kadro işlemlerine ilişkin işleri yürütür.

c)Gelen-giden evrak akışını izler, şubelerce kapatılmayan evrak ve dosyaları izler ve sonuçlandırır.

d)Pesonelin izin, rapor ve mazeret izinlerine ilişkin işlemlerini yürütür.

e)Genel müdür, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ile şube müdürlerinin izinli, görevli ve hastalanmaları hâlinde yerine bakacak personel için vekâlet onayı hazırlar.

f)Genel Müdürlük personel özlük işlemlerini mevzuata uygun olarak yürütür.

g)Personeli ilgilendiren genelge ve sosyal faaliyetleri imza karşılığı duyurur.

h)Çıkma yazıları ilgili birimlere gönderir.

ı)Personelin günlük mesai devam takiplerini izler ve bu konuda gerekli değerlendirme yapar.

i)Aylıkla ödüllendirme iş ve işlemlerini yürütür.

j)Nöbet, temizlik, düzen ve yerleşim işlemlerini yerine getirir.

k)Sivil savunma ile ilgili iş ve işlemleri yapar.

l) GenelMüdürlüğün hizmetinde kullanılan elektrikli ve elektronik cihazların (Fotokopi Makinesi,Bilgisayarlar, Yazıcılar, Faks, Telefonlar) düzenli olarak bakımlarını yaptırır ve bunlara ait malzemelerini sağlar.

m) Genel Müdürlüğün mevcut demirbaşlarının kayıtlarının tutulması ve demirbaş kayıtlarından düşülmesi ile ilgili iş ve işlemleri yerine getirir.

n)Genel Müdürlük personeli ile komisyonlarda ve çalışma ekiplerinde görev yapan çalışanlara toplu-taşım kartı veya bilet verilmesini sağlar.

o)Personelin maaş bordrosu, ek ders ücreti, vergi iadesi işlemlerini yapar, fazla mesai ücretlerinin verileceği personeli belirler, gerekli çizelgeleri hazırlar ve sonuçlandırır.

ö)GenelMüdürlüğün arşiv ile ilgili işlemlerini yürütür.

p)Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yürütür.

Diğer Hükümler

Sorumluluk

Madde 34- GenelMüdürlük personeli kendilerine verilen görevlerin usulüne ve mevzuatına uygun olarak, en iyi şekilde yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından bir üst amire karşı sorumludur.

Koordine

Madde 35-GenelMüdürlük personeli kendilerine verilen görevlerin yürütülmesindenGenelMüdürlüğün bütün birimleriyle koordineli çalışmayı esas alır.

Yürürlük

Madde 36-Bu Yönerge, onay tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 37-Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.