MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI REHBERLİK VE TEFTİŞ YÖNERGESİ
Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 28 Ekim 1991 - Sayı: 2346

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ilköğretim kurumlarının teftişi ve teftiş gruplarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî ve özel ilköğretim kurumlarının teftişi ile teftiş gruplarının çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu yönerge; Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Kurulu Yönetmeliğine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu yönergede geçen;

"Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığını,

"Bakan", Millî Eğitim Bakanını,

"Genel Müdürlük", Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünü,

"Genel Müdür", Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürünü,

"Yönetmelik", Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Kurulu Yönetmeliğini,

"Kurul", İlköğretim Müfettişleri Kurulunu,

"Başkan", İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanını,

"Başkan Yardımcısı" İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkan Yardımcısını,

"Teftiş Grubu", İlköğretim Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları'ndan meydana gelen gruplardan herbirini,

"Alt Grup", Teftiş grubu içinde Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarından meydana gelen en az iki kişilik grubu,

"Grup Başkanı", Teftiş Grubunun Başkanını,

"Grup Sorumlusu", Grup Başkanınca belirlenen altı grup sorumlusu Müfettişi,

"Müfettiş", İlköğretim Müfettişlerini,

"Müfettiş Yardımcısı", İlköğretim Müfettiş Yardımcılarını,

"Yıllık Çalışma Programı", Her grubun kendi teftiş bölgesinde durum ve şartlara göre hazırladığı yıllık çalışma programını,

"Aylık Çalışma Programı", Her grubun kendi teftiş bölgesinde durum ve şartlara göre hazırladığı yıllık çalışma programını,

"İlköğretim Kurumları", 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 6 ncı maddesinde sayılan resmi kurumları,

"Özel İlköğretim Kurumları", Özel anaokulu, anasınıfı, ilkokul, ortaokul, ilköğretim okulu, ilköğretim seviyesindeki kurs ve dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerini,

"Yönetici", Resmî ve özel İlköğretim kurumlarını yöneten müdür yetkili öğretmen, müdür ve müdür yardımcılarını,

"Öğretmen", Resmî ve özel İlköğretim kurumlarında görevli anaokulu, anasınıfı özel sınıf, sınıf, branş ve rehber öğretmenlerini,

"Diğer Personel", Resmî ve özel İlköğretim kurumlarında eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevli personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ, GÖREVLİLER VE GÖREVLERİ

Kuruluş

Madde 5 - Bu yönergede belirtilen görevlerin yerine getirilebilmesi için, yönetmeliğindeki usul ve esaslara uygun olarak illerde;

"İlköğretim Müfettişleri Kurulu",

"İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanlığı",

"Teftiş Grubu",

"Teftiş Grubu Başkanlığı",

teşkil edilir.

Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının Görev alanları

Madde 6 - Müfettiş ve müfettiş yardımcıları; resmî ve özel ilköğretim kurumlarında rehberlik ve teftiş hizmetlerini yürütmekle görevlidir.

Kurul

Madde 7 - Kurul, Yönetmeliğin 28 inci maddesindeki usul ve esaslara göre toplanır.

Kurulun görevleri şunlardır:

a) İldeki resmî ve özel ilköğretim kurumlarını teftiş etmek, özellikle bu kurumlardaki öğretmen, yönetici ve diğer personelin işbaşında yetişmelerine yardımcı olmak gibi hizmetlerin uygulanıp değerlendirilmesinde ortak esas ve ölçüleri belirlemek,

b) İl genelinde uygulanacak meslekî toplantı ve işbaşında yetiştirme programlarını hazırlamak,

c) Teftiş raporları ve açıklamaları hakkında kurula getirilen görüş ve teklifleri incelemek ve değerlendirmek,

d) Öğretim yılı içinde yapılan rehberlik, işbaşında yetiştirme ve teftiş hizmetlerinin yerine getirilmesinde amaçlara ne dereceye kadar ulaşıldığını ve alınması gereken tedbirlerin neler olduğunu, varsa teftişle ilgili problemleri araştırıp tespit etmek, görmek ve değerlendirmek,

e) Öğretim yılı sonu raporlarını hazırlamak.

Kurul Başkanı

Madde 8 - Kurul başkanının, resmi ve özel ilköğretim kurumlarının teftişi ve teftiş gruplarına ilişkin görevleri şunlardır:

a) Resmî ve özel ilköğretim kurumlarının, bu kurumlardaki yönetici ve öğretmenlerin sayıları ile ilin coğrafi, idarî ve ekonomik durumuna gözönünde bulundurarak "il Teftiş Bölgeleri" ile teftiş bölgelerindeki görevlendirilecek teftiş grubu başkan ve üyelerini öğretim yılı başlamadan önce tespit ederek, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile uygulanmasını sağlar.

b) Öğretim yılı içinde teftiş gruplarının yapacakları çalışmalara ilişkin rehberlik ve teftiş yapılacak kurumları, kurumların tür ve sayısını, bu kurumlardaki yönetici ve öğretmen durumunu içeren "ilköğretim Kurumlarına Ait İstatistik Çizelgesi"ni (EK-1), müfettiş ve müfettiş yardımcılarından teşkil edeceği bir komisyon marifetiyle hazırlattırır. Bu çizelgeyi, İlköğretim kurumları eğitim-öğretime başlamadan en az bir hafta önceden grup başkanlarına teslim eder.

c) Teftiş gruplarının yıllık ve aylık çalışma programlarını inceler, İl millî eğitim müdürüne onaylatıp uygulamasını sağlar.

d) Teftiş çalışmalarını takip ve kontrol eder.

e) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları tarafından düzenlenen teftiş raporlarını onaylar.

f) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları arasında uzlaşma, dayanışma, anlayış, işbirliği ve koordinasyonu sağlar; çalışma düzenini ve teftiş hizmetlerini amacına uygun yürütmek üzere müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile yılda en az üç defa, gerektiğinde de grup başkanları ile toplantılar yapar.

g) Teftiş hizmetlerinin geliştirilmesi, ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarının hizmet içinde yetiştirilmeleri hususunda teklifte bulunur.

h) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görevlendirilmelerine dair teklif ve takipte bulunur.

ı) Müfettişlerden kuracağı bir komisyon vasıtasıyla teftiş gruplarının hazırladığı öğretim yılı sonu raporlarını inceler, birleştirilmesini ve tek rapor halinde İlköğretim Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesini sağlar.

i) Uygun gördüğü teftiş gruplarının meslekî toplantı, rehberlik ve teftiş çalışmalarına katılır.

j) Aylık çalışma çizelgeleri ile yolluk ve yevmiye tahakkuklarını inceler; müfettiş ve müfettiş yardımcılarının geçici görev yolluklarının alınmasında tahakkuk memurluğu görevini yürütür.

k) Teftiş grupları arasında koordinasyonu sağlar, gerekli görüldüğü hallerde müfettiş ve müfettiş yardımcılarının grubu ve bölgesi dışında geçici olarak görevlendirir.

l) Teftiş hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan branşta müfettiş ve müfettiş yardımcısı ihtiyacının karşılanması hususunda durumun Bakanlığa bildirilmesini sağlar.

m) Disiplin ve sicil amiri durumunda bulunduğu başkan yardımcısı, müfettiş ve müfettiş yardımcısı ile teftiş bürosu personelinin izin, sağlık, özlük gibi sosyal ve ekonomik hakları ile ilgili iş ve işlemleri yürüterek gerekli dosya ve defterlerin usulüne uygun tutulmasını sağlar.

Başkan Yardımcısı

Madde 9 - Kurul başkan yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Kurul başkanınca yapılan işbölümüne göre ve lüzumu halinde ihtiyaç duyulan teftiş gruplarının mesleki toplantı, rehberlik ve teftiş çalışmalarına katılır.

b) Kurul başkanının teftişle ilgili vereceği diğer görevleri yapar.

c) Başkan yardımcılığı görevini aksatmamak şartıyla durumuna uygun herhangi bir teftiş grubunda görev alır.

Teftiş Grupları

Madde 10 - Teftiş grubu bir başkan ile yeteri kadar müfettiş ve müfettiş yardımcısından meydana gelir. Grup sayısı her ilin durumuna göre değişebilir.

Teftiş Gruplarının Teşkili

Madde 11 - Grupların teşkilinde aşağıdaki esaslar gözönünde bulundurulur.

a) Teftiş grubunun sayısı, teftiş bölgelerindeki resmî ve özel ilköğretim kurumları ile bu kurumlarda görevli yönetici ve öğretmen sayıları da dikkate alınarak kurul başkanlığınca belirlenir.

b) Bir teftiş grubunda her branştan müfettiş ve müfettiş yardımcısının bulunmasına dikkat edilir.

c) Grup kendi içinde alt gruplara ayrılabilir. Bu alt gruplarda, grup sorumlusu müfettişi grup başkanı belirler.

d) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları bir teftiş bölgesinde en az 2 yıl görev yaparlar. Ancak, grupların çalışmalarını engelleyici durumlar karşısında ve zorunlu hallerde kurul başkanının teklifi, Millî Eğitim Müdürünün görüşü ve Valiliğin onayı ile gerekli değişiklikler yapılabilir.

e) Bir öğretmenli köy ilkokullarının teftişi en az iki müfettiş veya iki müfettiş yardımcısı tarafından yapılabileceği gibi, bir müfettiş ve bir müfettiş yardımcısı tarafından da yapılır.

f) Öğretmen sayısı 3 ve 3'den az olan bağımsız ortaokulların teftişi en az iki müfettiş yardımcısı tarafından yapılabileceği gibi bir müfettiş ve bir müfettiş yardımcısı tarafından da yapılır.

g) Stajyer öğretmenlerin teftişinin, müfettiş ve müfettiş yardımcısından meydana gelen en az iki kişilik alt grup tarafından yapılması esastır. Ancak bu mümkün olmadığı hallerde bir müfettiş veya müfettiş yardımcısı tarafından da yapılabilir.

h) Teftiş sırasında, üstün başarı veya yetersizliği görülen yönetici ve öğretmenlerin teftişi, grup başkanının bilgisi dahilinde en az iki müfettiş tarafından yapılarak ortak rapor düzenlenir. Bu durumdaki yönetici ve öğretmenlerin branş öğretmeni olması halinde, teftişleri biri branş müfettişi olmak şartıyla iki müfettiş veya müfettiş yardımcısı tarafından yapılır. Bir önceki yıl yetersiz rapor alan öğretmenin teftişi en az iki müfettiş tarafından yapılır.

Teftiş Gruplarının Sorumluluğu

Madde 12 - Her teftiş grubu hazırlanan yıllık çalışma programına göre teftiş bölgesindeki resmî ve özel ilköğretim kurumlarının rehberlik ve teftişinden sorumludur.

Grup Başkanı

Madde 13 - Grup başkanının görevleri şunlardır:

a) Grubu temsil eder ve yönetir. Grubun bir üyesi olarak başkanlık görevini aksatmayacak şekilde rehberlik ve teftiş yapar.

b) Kurulun öğretim yılı başı toplantısından önce, öğretim yılının başlamasından itibaren bir ay içinde teftiş bölgesinde eğitim-öğretim etkinlikleri ile rehberlik ve teftiş işlerinin yıllık ve aylık programlarını grup üyeleri ile birlikte yaparak kurul başkanlığına sunar. Bu programda Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri ile ilköğretim kurumlarının program, amaç ve işleyişine ait usul ve esasları dikkate alır.

c) Bir teftiş grubunda her branştan müfettiş ve müfettiş yardımcısının bulunmadığı hallerde, grup başkanının görevlendireceği müfettiş veya müfettiş yardımcıları ile hizmet yürütülür. Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına asıl ve ek branşları dışınad da teftiş görevi verilir.

d) Grup başkanının mecburi sebeplerle bulunmadığı hallerde, grup başkanının önceden belirleyeceği müfettiş grup başkanlığını yürütür. Bu durum bir yazı ile kurul başkanlığına bildirilir. İstisnaî hallerde kurul başkanı gerekli tedbirleri alır.

e) Grubun ve bölgesindeki yönetici ve öğretmenlerin toplantılarına başkanlık eder, gerektiğinde bir müfettiş veya müfettiş yardımcısını bu iş için görevlendirir.

f) Kurum teftişi sonunda grupta görevli müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görüşlerini alarak, her kurum için ayrı ayrı kurum teftiş raporu düzenlenmesini sağlar ve kurul başkanlığına sunar.

g) Grupta görevini aksatan, olumsuz davranışlarda bulunan müfettiş ve müfettiş yardımcılarını önce sözlü olarak uyarır, olumsuz tutumlarında ısrar edenleri kurul başkanlığına yazılı olarak bildirir.

h) Grubundaki müfettiş ve müfettiş yardımcılarının aylık çalışma çizelgesi (EK-4) ile yolluk ve yevmiye tahakkuklarını inceler, imzalar ve kurul başkanlığına sunar.

Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları

Madde 14 - Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının rehberlik ve teftişle ilgili görevleri, şunlardır:

a) Yıllık çalışma programına göre, her öğretim yılı başında ve sonunda, ayrıca gerektiğinde öğretim yılı içinde teftiş grubu kapsamına giren resmî ve özel ilköğretim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile meslekî toplantılar düzenlenir. Bu toplantılarda eğitim-öğretim ve yönetim ile ilgili olarak problemlerin tespit ve çözümünde rehberlik eder.

b) Kurum teftişinden sonra, grupça öğretmen ve yöneticilerle toplantı yapar. Eğitim-öğretim ve yönetimle ilgili problemler varsa çözümüne rehberlik eder.

c) Meslekî yayınları, meslekle ilgili gelişmeleri ve mevzuat değişikliklerini takip eder. Bu konuda teftiş bölgesindeki yönetici ve öğretmenlere rehberlik eder.

d) Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve genel ilkeleri ile ilköğretimin amaçlarına göre öğrencilerin yetişme durumlarını, yetenek, bilgi ve becerilerini esas alarak teftiş eder ve değerlendirir.

c) Resmî ve özel ilköğretim kurumlarındaki yönetici, öğretmen ve diğer personelin yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalışmalarını teftiş eder ve değerlendirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

REHBERLİK VE TEFTİŞ

Rehberlik ve Teftişin Amaçları

Madde 15 - Yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmeliklerle rehberlik ve teftiş ilköğretim müfettişlerine ve müfettiş yardımcılarına görev olarak verilen resmî ve özel ilköğretim kurumlarının; rehberlik ve Teftişinde aşağıdaki amaçlar gözönünde bulundurulur.

a) Amaçlarına ne dereceye kadar ulaştıklarını tespit etmek,

b) Mevcut mevzuata göre çalışma durumlarını kontrol etmek,

c) Bu kurumlarda görevli yönetici, öğretmen ve diğer personelin çalışmalarını objektif olarak tespit etmek ve değerlendirmek,

d) Bu kurumlarda görevli yönetici, öğretmen ve diğer personeli işbaşında yetiştirmek için gerekli meslekî yardımı yapmak ve rehberlikte bulunmak,

e) İlköğretim hizmetlerinin yürütülmesinde karşılaşılan problemleri ortaya koymak,

f) İlköğretim kurumlarında görevli yönetici, öğretmen ve diğer personelin işbirliği ve koordineli bir biçimde çalışmasına yardımcı olmak,

g) Bu kurumlarda görevli yönetici, öğretmen ve diğer personelin yetişmesi için hizmetiçi eğitime yer ve önem vermek,

h) Türk Millî Eğitim Sisteminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak ilköğretimin amaçlarının gerçekleştirilmesinde yönetici, öğretmen ve diğer personelin çalışmalarını yönlendirmektir.

Rehberlik ve Teftiş İlkeleri

Madde 16 - Resmî ve özel ilköğretim kurumlarının rehberlik ve teftişinde aşağıdaki ilkeler gözönünde bulundurulur. Rehberlik ve teftiş;

a) Belli bir amaç için yapılır.

b) Demokratik liderliği gerektirir.

c) Mevcut şartları dikkate alır.

d) Eğitim, öğretim ve yönetim faaliyetlerinin hepsi ile ilgilidir.

e) Müşterek planlama, karar verme ve problemleri çözmede çalışmaları koordine eder.

f) Sorumlulukların paylaşılmasına ve birlikte çalışmaya önem verir.

g) Yönetici, öğretmen ve diğer personelin meslekteki yeterliliğini ve geliştirmesine yardım eder.

h) Rehberlik ve teftişte bütünlük, devamlılık, değerlendirme ve geliştirme esastır.

ı) Ferdi farkları gözönüne alır.

i) Her şeyden önce iyi bir insanlık ilişkisini şart koşar.

j) Millî Eğitim hizmetlerini geliştirir.

k) Sadece problemleri tespitle yetinmez, alınması gerekli tedbirleri ve çözüm yollarını da ortaya koyar.

l) Eğitim ve öğretim tekniklerinin geliştirilmesini sağlayacak inceleme ve araştırmalara önem verir.

m) Teftiş faaliyetlerini değerlendirir ve teftiş tekniklerini de geliştirir.

n) Daima bilimsel ve objektif esaslara dayanır.

o) Kurumların ve öğretmenlerin her öğretim yılında rehberlik ve teftiş amacıyla en az bir defa görülmesini esas alır.

Teftiş Çeşitleri

Madde 17 - Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ilköğretim kurumlarında aşağıdaki teftiş çeşitlerine yer verilir.

a) Kurum Teftişi

(1) Yönetici teftişi

(2) Öğretmen teftişi

(3) Diğer personelin teftişi

b) İmtihan Teftişi

Kurum Teftişi

Madde 18 - Kurum teftişi, resmî ve özel ilköğretim kurumlarının kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir ve kararları, eğitim-öğretim ve çalışma programlarının uygulanmasını, yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer görevlilerin çalışma düzenleri, başarı ya da başarısızlıkları ile verimliliklerini değerlendirmektir.

Kurum Teftişinin Amaçları

Madde 19 - Resmî ve özel ilköğretim kurumlarının teftişinde aşağıdaki genel amaçların gerçekleşme derecesi tespit edilir.

a) Kurumun amaçlarını açıklığa kavuşturma, geliştirme yollarını inceleme ve bulmada yönetici, öğretmen ve diğer personele yardımda bulunmak, yol göstermek,

b) Kurumun teşkilât yapısını dikkate alarak amaçları gerçekleştirmek üzere plânlama ve uygulama ile ilgili olarak yönetici, öğretmen ve diğer personelin çalışmalarını yönlendirmek,

c) Kurumun çalışma programının, hizmet ettiği çevre ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmesine yardımcı olmak,

d) İlköğretim hizmetlerinin nitelik ve niceliğini ortaya koymak, eksiklikleri yönetici, öğretmen ve diğer personel ile ilgililere açıklamak,

e) Kurumda hizmetlerin yürütülmesindeki aksaklık ve eksiklikleri ortaya koymak, düzeltme yollarını yönetici, öğretmen ve diğer personelle birlikte bulmak,

f) Kurumda çalışan personel arasında kuvvetli bir grup moralinin sağlanmasına yardımcı olmak, yapılan çalışmaya herkesin katılımını sağlamak,

g) Kurumda teftişi bir eğitim aracı olarak kullanmak, kurum personelinin yetişme ve geliştirilmesine yardımcı olmak,

h) Kurumda çalışan personelin çalışmasını objektif olarak değerlendirmek, başarılı ve yetenekli olanların yükselmelerine imkân sağlamak.

Kurum Teftişinin İlkeleri

Madde 20 - Kurum teftişinde aşağıdaki ilkeler gözönünde bulundurulur:

a) Kurum teftişi bir teftiş grubu tarafından yapılır.

b) Eğitim-öğretim ve yönetim faaliyetlerinin hepsini kapsar.

c) Yıllık ve aylık çalışma programlarına dayalı olarak yürütülür.

d) Eğitim-öğretim ve yönetimle ilgili problemlerin çözümünde rehberlik yapılır.

Kurum Teftişi Yapılırken Dikkate Alınacak Esaslar

Madde 21 - Resmî ve özel ilköğretim kurumlarında kurum teftişi yapılırken aşağıdaki esaslar gözönünde bulundurulur:

a) Kurumun genel ve özel amaçları,

b) Teftişin genel ve özel amaçları ile görevi,

c) Kurumun teşkilât yapısı, yönetim fonksiyonlarının işlerlik derecesi, kademeler ve görevlerin dağılımı,

d) Eğitim ve ilköğretim alanındaki sosyal, siyasî, kültürel ve ekonomik gelişmeler,

e) Değişme ve gelişme sonucu uygulanan metodlar,

f) Öğrencilerin sayı ve nitelik bakımından durumu,

g) Kurumun fiziki imkânlarını kullanması,

h) Kurumun personel kaynakları ve personelin yeterlilikleri,

ı) Personelin çalışma şartları ve sorumlulukları,

i) Kurumun bulunduğu çevrenin yapısı, özellikleri ve çevrenin kurumdan beklentileri.

Madde 22 - Kurum teftişi yapılırken aşağıdaki usul ve esaslara göre hareket edilir:

a) Programa uygun olarak kurumlara gidildiğinde, grup başkanı rehberlik ve teftiş çalışmalarından önce grup üyeleriyle toplantı yapar. Bu toplantıda fikir alışverişinde bulunur. Böylece tutum, davranış, değerlendirme ve muhtemel gelişmeler karşısında hareket tarzı belirlenir.

b) Grup başkanı, yönetici, öğretmen ve diğer personelin teftişi ve kurum raporunun yazılması konularında müfettiş ve müfettiş yardımcıları arasında iş bölümü yapar.

c) Kurumların teftiş defterleri incelenerek önceki teftişlerde görülen başarılı durumların devam edip etmediği, belirlenen eksikliklerin tamamlanması için ne gibi çalışmalar yapıldığı kontrol edilir.

d) Kurum teftişi içinde yöneticiler, öğretmenler ve diğer personelin teftişi yapılır.

e) Yöneticilerin teftişi, grup başkanı ila birlikte en az iki müfettiş veya müfettiş yardımcısı tarafından yapılır.

Kurum Teftişinde İncelenecek Durumlar

Madde 23 - Resmî ve özel ilköğretim kurumlarında kurum teftişi yapılırken kurumun aşağıdaki durumları incelenir ve değerlendirilir;

a) Fiziki Durum

(1) İdare odaları, dershaneler, müzik, resim-iş, sosyal bilgiler, yabancı dil dershaneleri, anasınıfı, alt özel sınıf gibi özellik taşıyan dershaneler, laboratuar, atölye, kitaplık, konferans salonu, beden eğitimi salonu veya çok amaçlı salon, eğitici kol çalışma odaları, oyun sahaları ve spor tesisleri, lavabo-WC, aydınlatma, ısıtma ve su tesisleri ile yatılı ve pansiyonlu okullarda bunlara ilaveten yatakhane, revir, yemekhane, mutfak, bulaşık yıkama yeri, banyo-duş ve lavabolar, çamaşırhane, depo, ambarlar, etüt salonları ve garaj gibi yerlerin ihtiyacı karşılar nitelik ve nicelikte olması,

(2) Yangından korunma ve sivil savunma tedbirlerinin alınması,

(3) Genel temizliğe, mevcut eşya, ders araç ve gereçlerinin bakımına, tertip ve düzenine gereken ilginin gösterilmesi,

(4) Okul, sınıf ve bölümlerinin adlarının levhalara yazılıp uygun yerlere asılması,

(5) Okul bahçelerinin ihata duvarı, ağaçlandırılması, uygulama bahçesi ve sportif faaliyetler için düzenlenmesi,

(6) Türk Bayrağı Mevzuatını uygulama, Atatürk ve şeref köşelerinin hazırlanmış olması,

(7) Varsa motorlu araçların bakım, kullanma ve onarım durumları, gibi fiziki şartların eğitim-öğretimi geliştirecek düzeyde olması değerlendirilir.

b) Eğitim-Öğrenim Durumu

Eğitim çalışmaları ile ilgili kayıtların incelenmesi, okul-çevre ilişkilerinin etkinliği, öğrencilerin bu eğitimden kazandıkları davranışlar incelenir. Bu konuda:

(1) Sosyal faaliyetler,

(2) Rehberlik ve eğitici kol çalışmaları,

(3) Yıllık, ünite ve günlük planların hazırlanması, yıllık ders dağıtım çizelgelerinin programa uygunluğu,

(4) Seçmeli derslerin tespitinde okul ve çevre şartlarını dikkate alması,

(5) Ders araç ve gereçlerinin temini, bakımı ve korunması,

(6) Yatılı ve pansiyonlu okullarda etüt saatlerinin program ve mevzuat doğrultusunda planlanması,

değerlendirilir.

c) Büro İşleri

(1) Kurumlarda tutulması gerekli defter, dosya ve kayıtların usulüne uygunluğu,

(2) Yazışmalarda desimal sistemin kullanılışı,

(3) Özel öğretim kurumları bilgi formlarının öğretim yılının ilk ayı içinde gönderilmesi,

(4) İlânlar dosyası tutulması.

d) Öğrenci İşleri

(1) Öğrenci kayıtları, künye defterleri, okullararası öğrenci nakilleri ve yabancı öğrencilerin kayıtlarının mevzuatına uygunluğu,

(2) Öğrenci devam takip işlemleri, öğrenci ruhsal dosyalarının işlenmesi,

(3) Sınıf geçme defterlerine yıl sonu, yıl sonu başarı ve ağırlıklı yıl sonu notları ile genel başarı ortalamalarının işlenmesi,

(4) Diploma, kurs belgesi, takdirname, yoklama fişleri, tezkere, rapor, kayıt silme, dosya isteme-gönderme ile ilgili işlerin gereğince yürütülmesi,

(5) Kanaat, imtihan not cetvellerinin temiz ve doğru bir şekilde düzenlenmesi,

(6) Yıl sonu sınıf öğretmenleri kurulu tutanaklarının usulüne uygunluğu, yıl sonu sınıf geçme durumlarının öğrencilere duyurulması,

(7) Müzik ve Beden Eğitimi derslerinden muaf tutulan öğrencilere ilişkin işlemler ve öğrenci istatistikleri,

e) Personel İşleri

(1) Öğretmen, memur ve diğer personel için usulüne uygun devam-devamsızlık ve sicil defterlerinin, kişisel dosyalarının tutulması,

(2) Öğretmen ve yöneticilerin işe başlayış ayrılışlarının ilgili makamlara bildirilmesi,

(3) Ders dağıtım çizelgelerinin Kasım ayı başında, öğretim yılı içerisinde yönetici ve öğretmenlerin ders saatlerinde yapılan değişikliklerin İl veya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne zamanında bildirilmesi,

(4) Stajyer öğretmenlerin yetiştirilmelerinin ilgili mevzuata uygunluğu,

(5) Yöneticiler, memur ve personel arasında işbölümü ve görevlilerin değişmesi halinde devir teslim işlerinin yapılması,

(6) Mutfak, yemekhane, çamaşırhane, kantin ve benzeri yerlerde çalışan personelin periyodik sağlık muayenelerinin yaptırılması,

(7) Maiyetindeki personelle ilgili teftiş defterlerinin tutulması,

(8) Özel okullarda, öğretmen, yönetici, memur ve hizmetlilerin inha (özlük) ve tayin işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun şekilde yapılması,

(9) Görevlilerin açıklanan haftalık ders saatlerine ve branşlarına uygun şekilde çalıştırılması,

(10) Yabancı uyruklu öğretmen (varsa) görevlendirilmeleriyle ilgili çalışma izinlerinin olup olmadığı,

(11) Rehber öğretmenlerin mevzuatına uygun çalıştırılması,

(12) Ders saati karşılığı çalıştırılan öğretmenlerin ders saatlerinin Bakanlar Kurulu Kararına uygunluğu,

(13) Görevlilerin-nöbet çizelgelerinin usulüne uygunluğu.

f) Hesap, Ayniyat ve Döner Sermaye İşleri

(1) Kurumlarda bütçe tekliflerinin yapılmış olması, ödenek defterlerinin tutulması,

(2) İhale yolu ile yapılan satınalmaların mevzuata uygunluğu,

(3) Teslim alma, sayım komisyonlarının ve çalışmalarının usulünce yürütülmesi,

(4) Ücretli okutulan dersleri gösteren aylık müfredat cetvellerinin hazırlanması,

(5) Maaş ve ücret bordroları ile vergi iade çizelgelerinin mevzuatı doğrultusunda düzenlenmesi,

(6) Yatılı ve pansiyonlu okullarda ödenek defteri, ambar kontrol defteri, temrinlik malzeme sarf ve takım dağıtım defterleri, pansiyon taksit defteri, yatılı öğrenci yoklama defteri, parasız yatılı öğrenci eşya ve kitap dağıtım defterlerinin usulüne uygun düzenli bir şekilde tutulması,

(7) Revir, hasta kayıt ve ilaç defterlerinin zamanında işlenmesi,

(8) Özel okullarda, öğrencilerin alınan ücretlerin Yönetmeliğine uygunluğu, mali raporların her altı ayda bir Bakanlığa gönderilmesi,

(9) Özel okullarda özel yönetmeliğinde belirtilen belge, defter ve dosyaların usulüne uygun olarak tutulması,

(10) Öğrenci taşıt ve yemek ücretlerinin tespit edilerek basın yoluyla ilan edilmesi.

g) Demirbaş

(1) (A), (B), (C) demirbaş eşya defterlerinin tutulması,

(2) Demirbaş eşya üzerine demirbaş numaralarının yazılması,

(3) Demirbaş eşyanın kayıttan düşülmesi ve Millî Emlak Dairesine intikâlinin yapılması,

(4) Kullanılmaya ve yoğaltılmaya mahsus eşya ve malzemenin ilgili defterlere kaydedilmesi, depo giriş çıkış işlemlerinin mevzuat doğrultusunda yapılması,

(5) Özel okullarda esas defterlere geçirilmemiş eşyanın okul adına fatura edilmesi, görevliler arasında devir teslim işleminin yapılması,

(6) Döner sermaye işlerinin mevzuatına göre yürütülmesi,

değerlendirilir.

Bu değerlendirmelerin sonucunda "Kurum Teftiş Raporu" (Ek-9) düzenlenir.

Yönetici Teftişi

Madde 24 - Resmî ve özel ilköğretim kurumlarında görevli müdür yetkili öğretmen, müdür ve müdür yardımcılarının teftişinde "Yönetici Teftiş Formu" (Ek5) kulanılır.

Öğretmen Teftişi

Madde 25 - Resmî ve özel ilköğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin başarı durumları sınıf veya ders deftişi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Sınıf veya ders teftişleri ilköğretimin amaçlarını gerçekleştirmek için eğitim ve öğretim faaliyetlerinin meydana gelişini gözlemek üzere dershane, salon, laboratuar, atelye ve işliklerde yapılır. Ders veya sınıf teftişi, teftişin genel amaçlarına uygun olarak, aşağıdaki amaçların gerçekleştirilme derecesini tespit etmek üzere yapılır.

a) Öğretmenin öğretimindeki başarı derecesi hakkında bilgi edinmek,

b) Öğretmenin özellikle olumlu ve ümit verici karekteristik davranışlarını tespit etmek,

c) Öğretmeni görevini en iyi biçimde yapmaya özendirmek ve teşvik etmek,

d) Kurumda eğitim-öğretim birliğini sağlamak üzere rehberlik ve yardımda bulunmak,

e) Kurumda öğretmenlerin uyguladıkları öğretim metot ve tekniklerini geliştirmek,

f) Öğretim araç ve gereçlerinin sağlanmasında ve kullanılmasında yardımcı olmak,

g) Öğrenci başarasının bilimsel nedenler ile ölçülmesi ve değerlendirilmesinde yardım etmek,

h) Öğretmenin karşılaştığı problemlerin çözümünde yol göstermek.

Sınıf ve Ders Teftişinin İlkeleri

Madde 26 - Resmî ve özel ilköğretim kurumlarında sınıf veya ders teftişi yapılırken aşağıdaki ilkeler gözönünde bulundurulur.

a) Öğretmenlerin öğrencilerini, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeler ile ilköğretimin amaçları ve derslerin amaçları doğrultusunda yetiştirmesi esastır.

b) Anasınıfı öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve özel sınıf öğretmenlerinin çalışmaları değerlendirilirken sınıfın genel durumuna bakılır. Okuttuğu bütün derslerde öğrencilere kazandırdığı bilgi, beceri ve davranışlar değerlendirilir.

c) Branş öğretmenlerinin teftişinde, okuttukları derslerde öğrencilerin kazandıkları bilgi, beceri ve davranışlar değerlendirilir. Birden fazla ders okutan branş öğretmenlerinin okuttukları her derste teftiş edilmeleri esastır.

d) Rehber öğretmenlerin çalışmaları diğer öğretmenlere göre özellik taşıdığından teftişleri "Rehber Öğretmen Teftiş Formu"ndaki (Ek-7) davranışlar değerlendirilerek yapılır.

Sınıf ve Ders Teftişinde Gözönünde Bulundurulacak Esaslar

Madde 27 - Resmî ve özel ilköğretim kurumlarında görevli sınıf ve ders öğretmenlerinin teftişinde aşağıdaki esaslar gözönünde bulundurulur.

a) Teftiş grupça yapılan planlamaya uygun olarak yürütülür.

b) Sınıf ve ders teftişi değerlendirmek üzere "Öğretmen Teftiş Formu" (Ek-6) kullanılır.

c) Öğretmenin teftişinden önce, yöneticiden öğretmen hakkında bilgi alınır.

d) Teftişi yapılacak öğretmen ile teftişten önce görüşülür.

e) Müfettiş ve müfettiş yardımcısı sınıfa öğretmenle birlikte girer.

f) Müfettiş veya müfettiş yardımcısı teftiş sırasında sınıfın bir üyesi gibi davranır.

g) Müfettiş veya müfettiş yardımcısı sınıftan öğretmenle birlikte çıkar.

h) Öğretmenin birden fazla dersi ve sınıfı varsa en az ikisindeki öğretimi gözlenir.

ı) Teftişte çevre şart ve imkânları dikkate alınır.

i) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, teftiş sonunda öğretmenle görüşür.

j) Teftiş sonunda yapılan değerlendirmeler kesin olarak belirlenir.

k) Teftiş sonunda zümre ve şube öğretmenleri ile ayrı ayrı veya birlikte toplantılar düzenlenir.

l) Gözlenen davranışlarla ilgili olarak gerektiğinde öğretmen ve öğrencilere soru sorulabilir, açıklama yapılabilir, bilgi ve belge istenebilir.

m) Sınıf ve branş öğretmenlerinin teftişinde stajyer öğretmenlerin en az üç ders saati, diğer öğretmenlerin en az iki ders saati teftişi esastır.

Diğer Personelin Teftişi

Madde 28 - Kurumda çalışan yönetici ve öğretmenlerin dışında kalan diğer personelin çalışmaları, kurum teftişi içinde değerlendirilir. Her personelin başarı durumu kurum teftiş raporunun "Genel Değerlendirme Bölümü"nde isimleri ayrı ayrı belirtilir.

Kurum Teftiş Raporunun Yazılması

Madde 29 - Kurum teftişi yapıldıktan sonra yönetici ve öğretmenler için düzenlenen teftiş formlarındaki bilgiler dikkate alınarak "Kurum Teftiş Raporu" (Ek-9) dört nüsha olarak düzenlenir.

a) Kurum Teftiş Raporunun; fiziki durum, büro işleri ve eğitim öğretim bölümleri yönetici teftiş formlarındaki bilgiler değerlendirilerek yazılır.

b) Genel değerlendirme bölümünde yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin çalışmaları değerlendirilir. Başarı durumları puan ve derece itibariyle isimleri yazılarak belirtilir. Ödüllendirilmesi uygun görülenler hakkında grup başkanınca teklif yapılır.

Kurum ihtiyaçları bölümünde teftiş sırasında tespit edilen öğretmen, memur, hizmetli, malzeme, kitap, ödenek ve onarım gibi ihtiyaçları belirtilir. Bunların giderilmesi ile ilgili tekliflerde bulunulur.

c) Dört nüsha düzenlenen kurum teftiş raporu, yönetici ve öğretmen teftiş formları ile birlikte Kurul Başkanlığına sunulur. Kurul Başkanlığınca incelenen raporların bir nüshası İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, bir nüshası grup başkanına, bir nüshası da ilgili kuruma gönderilir. Dördüncü nüsha, saklanır. Süre bitiminde yönetici ve öğretmen teftiş formları ilgililerin özlük dosyalarına konulmak üzere sicile gönderilir. Yönetici ve öğretmen teftiş formları ilgili kurumlara gönderilmez.

Kurum teftiş raporundaki bilgiler esas alınarak her kurum için teftiş tebliği hazırlanır ve bu tebliğ kurumun Teftiş Defterine yazılır ve imza altına alınır.

İmtihan Teftişi

Madde 30 - Resmî ve özel ilköğretim kurumlarından ortaokul ve ilköğretim okullarının ikinci kademesinde öğrenci başarısı ile ilgili ölçme ve değerlendirme çalışmalarını, devam-devamsızlık durumları hakkında yapılacak işlemleri değerlendirmek amacıyla imtihan teftişi yapılır.

İmtihan Teftişinin İlkeleri

Madde 31 - İmtihan teftişinde aşağıdaki ilkeler gözönünde bulundurulur:

a) Ölçme ve değerlendirme çalışmalarında, programlarda belirtilen genel ve özel amaçlar, açıklamalar ve konular esas alınır.

b) Ölçme ve değerlendirme çalışmalarında okul ve yurt çapında birlik ve beraberlik ön plânda tutulur.

c) Öğrenci başarısının tespiti derslerin özelliklerine göre; yazılı, sözlü ve uygulamalı imtihanlarla ödev ve projelere dayandırılır.

d) Öğrencilerin ders, ödev, atelye, uygulama, laboratuar çalışmalarına ve imtihanlara katılmaları zorunludur.

e) Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçlarının geçerli, güvenilir ve kullanışlı olması esastır.

İmtihan Teftişinde İncelenecek Durumlar

Madde 32 - İmtihan teftişi kurumun özelliğine göre öğretim yılı içinde bir defa olmak üzere, grubun tamamı tarafından yapılacağı gibi alt gruplar tarafından da yapılır.

Kurumların mevzuatında belirtilen tarihlere göre yapılacak olan imtihan teftişlerinde aşağıdaki durumlar incelenip değerlendirilir.

a) Öğretim programlarının uygulama durumu, öğretmensiz geçen derslerin durumu, alınan tedbirler,

b) Sınıf geçme ile kayıt-kabul iş ve işlemlerinin yönetmeliklerde belirlenen esaslara uygunluğu,

c) Öğrenci başarı seviyesinin yükseltilmesi, branşsız öğrenciler ve sınıfların durumu ile ilgili olarak yapılacak çalışmaların öğretmenler kurulunun yıl sonu toplantısında görüşülmesi ve alınan kararlar,

d) İmtihan öncesi yapılan toplantı tutanakları,

e) Uygulanacak imtihanların şekli, başlama saati ve imtihanda kullanılacak araç ve gereçlerin tespiti ile imtihan çizelgelerinin ilân edilmesinin usulüne uygunluğu,

f) imtihan programlarının zamanında ve gereği gibi hazırlanmış olması,

g) Soruların ölçme ve değerlendirme esaslarına göre hazırlanıp değerlendirilmesi,

h) Yazılı imtihanlar için sorularla birlikte bir "cevap anahtarı" ve "puanlama baremi" hazırlanmış olması,

ı) İmtihan komisyonlarınca hazırlanmış olan imtihan esaslarına ait tutanakları,

i) İmtihan evrakının değerlendirilmesinde gerekli titizliğin gösterilerek yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uyulması,

j) İmtihanlarla ilgili tutanakların düzenlenmesi ve dosyalanması,

k) İmtihan not cetvellerinin düzenli ve doğru bir şekilde hazırlanması,

l) İmtihanlarla ilgili bilgilerin zamanında öğrencilere duyurulması,

m) Öğrencilerin genel bilgi seviyesinin belirlenmesi,

n) Varsa okul dışından bitirme imtihanına girenlere ilgili iş ve işlemlerin mevzuat doğrultusunda yapılması,

o) Not defteri, not çizelgeleri ve imtihan evrakının okul müdürlüğüne zamanında teslim edilmesi,

Değerlendirme sonucunda "İmtihan Teftiş Raporu (Ek-9)" düzenlenir. Dört nüsha düzenlenen imtihan teftiş formlarının biri Grup Başkanında, birisi Kurul Başkanlığında kalır, bir nüshası İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ve bir nüshası da ilgili kuruma gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1 - Bakanlık, resmî ve özel ilköğretim kurumlarının objektif, rasyonel ve fonksiyonel bir biçimde teftişinin yapılmasını sağlamak üzere, müfettiş ve müfettiş yardımcısı ihtiyacı karşılanıncaya kadar Valilikçe ihtiyaç gösterilen branşta müfettiş ve müfettiş yardımcısını (Ek-10)'da gösterilen bölge kapsamındaki iller arasından, bu mümkün olmadığı takdirde bölgelerarası geçici olarak görevlendirebilir. Bu görevlendirmeyle ilgili iş ve işlemleri illerde kurul başkanı yürütür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 33 - Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren "Grup Teftiş Rehberi" ile İlköğretim kurumlarının teftişinde kullanılan "Teftiş Formları" yürürlükten kalkar.

Yürürlük

Madde 34 - Bu yönerge Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 35 - Bu yönerge Millî Eğitim Bakanı tarafından yürütülür.


T.C.

…………….VALİLİĞİ

İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanlığı

………………. Teftiş Bölgesi

OKUL VE KURUMLARA AİT İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Okul Türü

Okul Sayısı

Toplam

 

Branşlar

Yönetici

Öğretmen

Toplam

Şehir Kasaba Köy Müdür Müdür Yrd.

1. Anaokulu

        1. Anaokulu        
2. Anasınıfı        
3. Özel Sınıf        
4. Özel Eğitim        

2. İlkokul

        5. Sınıf Öğrt.        
6. Rehber Öğrt.        
7. Türkçe        
8. Matematik        

3. Özel Eğitim Kurumları

        9. Fen Bilgisi        
10. Sosyal Bil.        
11. Tarih        
12. Coğrafya        

4. Bağımsız Ortaokullar

        13. Almanca        
14. Fransızca        
15. İngilizce        
16. Din Kül. Ve Ahlak Bil.        

5. İlköğretim Okulları

        17. Resim-iş        
18. Müzik        
19. Beden Eğt.        

20. İş Eğitimi
(İş ve Teknik)

       

6. Yatılı İlköğretim Bölge Okulları

       

21. İş Eğitimi
(Tarım)

       

22. İş Eğitimi
(Ticaret)

       

23. İş Eğitimi

(Ev Ekono.)

       
24.        

7. Özel İlköğretim Kurumları

                 
         
         
         
Toplam         Toplam        


2. Genel (Kurum) Teftiş Yapılıcak okullar:

3. İmtihan Tetişi Yapılacak Okullar:

4. Teftişi Yapılacak Özel İlköğretim Kurumları:

5. Stajyer ve Yetersiz Rapor Alan Öğretmenler:

İncelenmiştir.Kayıtlarımıza uygundur.

…../……/19…..……./……/19……

……………………..………………………………

İlköğ.Müf. Krl. Bşk.…………….Milli Eğitim Müdürü

(Resmi Mühür ve İmza)(Resmi Mühür ve İmza)


T.C.

……………………..VALİLİĞİ

İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanlığı

…………………..Teftiş Bölgesi

…………………………..Grup İlköğretim Müfettişliği
19 ………… 19…… ÖĞRETİM YILI

YILLIK ÇALIŞMA RAPORUTEFTİŞ BÖLGESİ

İL:

İLÇE:
………………….

Grup BaşkanıÜye

EK-2YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

 1. AMAÇLAR
 2. (Rehberlik, Teftiş, inceleme ve Soruşturma Yönünden)


 3. ETKİNLİKLER

 4. DEĞERLENDİRME

 5. TEFTİŞ GEZİ PLANI
  (Aylara Göre)

……………19……İşgünü (………)


Rehberlik Yapılacak Okullar

1 ………………………………………………………………………………………….

2 ………………………………………………………………………………………….

Kurum (Genel) Teftişi Yapılacak Okullar

1 ………………………………………………………………………………………….

2 ………………………………………………………………………………………….

İmtihan Teftişi Yapılacak Okullar
1 ………………………………………………………………………………………….

2 ………………………………………………………………………………………….

Teftişi Yapılacak Özel İlköğretim Kurumları

1 ………………………………………………………………………………………….

2 ………………………………………………………………………………………….


……………19……İşgünü (………)ÜyeÜyeÜyeÜyeÜye


İncelenmiştir.UYGUNDUR

…../…./19….…../…../19…Grup Başkanıİlköğ. Müf. Krl. Bşk.Milli Eğitim Müdürü

(Resmi Mühür ve İmza)(Resmi Mühür ve İmza)

EK-3

T.C.

…………………….VALİLİĞİ

İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanlığı

……………….. Teftiş Bölgesi

…………………..Grup İlköğretim Müfettişliği

………………………AYI AYLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

Hafta
(Tarih ve Günler)


YAPILACAK ÇALIŞMALAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıllık Çalışma Programına uygun olarak tarafımızdan düzenlenmiştir.İlköğ. Müf. İlköğ. Müf. İlköğ. Müf. İlköğ. Müf. İlköğ. Müf.İncelenmiştir. …./…/19….
…../…../19………………..
……………….Milli Eğitim Müd.
İlk. M. Krl. Bşk.(Res. Müh. Ve İm.)
(Res. Müh. Ve İm.)
Uygundur.EK-3

T.C.

…………………….VALİLİĞİ

İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanlığı

……………….. Teftiş Bölgesi

…………………..Grup İlköğretim Müfettişliği

………………………AYI AYLIK ÇALIŞMA PROGRAMIHafta
(Tarih ve Günler)


YAPILACAK ÇALIŞMALAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıllık Çalışma Programına uygun olarak tarafımızdan düzenlenmiştir.İlköğ. Müf. İlköğ. Müf. İlköğ. Müf. İlköğ. Müf. İlköğ. Müf.İncelenmiştir. …./…/19….
…../…../19………………..
……………….Milli Eğitim Müd.
İlk. M. Krl. Bşk.(Res. Müh. Ve İm.)
(Res. Müh. Ve İm.)
Uygundur.T.C.

………….. VALİLİĞİ

İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanlığı

………………… Teftiş Bölgesi

………………… Grup İlköğretim Müfettişliği

………………….AYI ÇALIŞMA ÇİZELGESİ


Tarih
Günler Nereden Nereye Gidildiği YAPILAN İŞLER

 
 

     

…………………………. Ayı Aylık Çalışma Programı

uygun olarak düzenlenmiştir.


……/…./19…..……/…./19…..……/…./19…..

………………..……………………………………

İlköğ. Müf.Grup Başkanıİlköğ. Müf. Krl.Bşk.

(Resmi Mühür ve İmza)
YÖNETİCİ TEFTİŞ FORMU

(Resmi ve özel ilköğretim kurumlarında görevli müdür yetkili öğretmen, müdür ve müdür yardımcılarının teftişinde kullanılacaktır.)

1. İli 2. İlçesi

10. Mesleki Kıdemi

Kadrosu

3. Kasabası 4. Köyü

11. En Son Mezun

Olduğu Okul

5. Okulun Adı   12. Branşı-ek branşı
6. Adı Soyadı   13. Okuttuğu Sınıf Ders

7. Kurum-Sigorta
Sicil No.

 

14. Haftalık Ders

Saati Sayısı

8. Öğretmenliğe

Başladığı Tarih

 

15. Teftiş Edilen

Sınıf-Ders

9. Yöneticiliğe

Başladığı Tarih

  16. Teftiş Tarihi


GÖZLENEN DAVRANIŞLAR
Puan Değeri Verilen Puan

Fisiki Durumu

 1. Okul, bahçe, tesislerin bakımı, onarımı ve kullanma durumu
8  
 • Yangından korunma ve Sivil Savunma tedbirlerini alma durumu
 • 3  
 • Anasınıfı ve özel eğitime muhtaç çocuklar için gerekli tedbirleri alma ve yürütme durumu (*)
 • 4  
 • Ders araç gereçlerinin temini ve kullanma durumu
 • 3  
 • Okul ve sınıf kitaplarını oluşturma ve öğrencileri faydalandırma durumu
 • 3  
 • Türk Bayrağı Mevzuatını uygulama ve Şeref Köşelerinin hazırlanması durumu
 • 3  

  Yönetim, Eğitim-Öğretim Durumu

 • Yıllık çalışma programını hazırlama, uygulama ve değerlendirme başarısı
 • 10  
 • Mevzuatı izleme, uygulama başarısı
 • 4  
 • Kendini yetiştirme, yeni eğitim-öğretim akımlarını izleme ve maiyetindekileri faydalandırma başarısı
 • 6  
 • Yöneticiler, öğretmenler ve diğer personel ile işbirliği yapma ve iyi bir çalışma düzeni kurma başarısı
 • 6  
 • Müdür Yardımcıları, öğretmenler ve diğer personeli izleme, geliştirme ve objektif değerlendirme başarısı
 • 4  
 • Törenler, belirli gün ve haftalar, eğitici kol çalışmaları yürütme başarısı
 • 3  
 • Rehberlik hizmetleri, disiplin kurulu, onur kurulu çalışmalarını yürütme başarısı
 • 3  
 • Koruma derneği, okul aile birliği, okul kooperatifi kurma ve yürütme başarısı
 • 3  
 • Kültür, sosyal ve sportif faaliyetleri planlama uyguyama başarısı
 • 3  
 • Zümre öğretmenlerine ders planlarını birlikte hazırlama ve uygulama ile sınavlarla ilgili iş ve işlemlerinde gerekli rehberliği yapma başarısı
 • 4  
 • Eğitim-öğretim problemlerini tesbit etme, öğretmenler kurulunda görüşme ve alınan kararları uygulama başarısı
 • 5  
 • Okutmakta olduğu derse hazırlık, planlama uygulama, öğrencilerini yetiştirme başarısı
 • 5  
 • Velilerle iyi ilişkiler kurma, çevreyi tanıtma, çevre imkanlarından eğitim-öğretimde faydalandırma başarısı
 • 5  

   
  Büro İşleri
 • Kurumlarda tutulması gerekli defterleri, demirbaş eşya defterini, desimal dosya sistemini ve kayıtları usulüne uygun tutma başarısı
 • 6  
 • Öğrenci devam-takip işlemlerini yürütme başarısı
 • 3  
 • Hesap, ayniyat ve döner sermaye işlerindeki başarısı (***)
 • 3  
 • Yönetici, öğretmen, memur ve personel arasında iş bölümü yapma, nöbet işlerini usülüne uygun yürütme başarısı
 • 3  
    TOPLAM PUAN 100  
    BAŞARI PUANI    

  BAŞARI DERECESİ (………)

  UYGUNDUR

  İlköğ. Müfettişiİlköğ. Müfettişiİlköğ. Müfettişi…./…./19…

  İlköğ. Müf.Kur.Bşk.
  (Mühür ve İmza)


  

  (*) Anasınıfı ve özel eğtim sınıfı açılmamaış okullarda ikişer puan, ikisi de açılmamışsa

  4 puan 1. Maddeye eklenir.

  (**) Döner sermayesi olmayan kurumlarda 1 puan hesap ve ayniyat işlerine eklenir.

  (***) Müdür Yardımcılarının görevleri arasında bulunmadığı takdirde değerlendirme 12 nci

  davranışın puanı 10’a 15nci davranışın puanı da 16’ya eklenir.


  EK-6


  ÖĞRETMEN TEFTİŞ FORMU

  (Resmi ve özel anaokulu, anasınıfı ilkokul, ortaokul, ilköğretim okulu ile Özel Sınıf Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu, Öğretilibilir Çocuklar Okulu, Sağırlar ve Ağır İşiten okulları ve körler okullarında görevli sınıf ve branş öğretmenlerinin teftişinde kullanılacaktır.)

  1. İli   2. İlçesi  

  10. En son Mezun Olduğu
  Okul ve Böl.

   
  3. Kasabası   4. Köyü   11. Branşı-Ek Branşı  
  5. Okulun Adı       12. Okuttuğu Sınıf-Ders  
  6. Adı Soyadı      

  13. Haftalık Ders
  Saati Sayısı

   

  7. Kurum-Sigorta
  Sicil No.

       

  14. Teftiş Edilen
  Sınıf-Ders

   

  8. Öğretmenliğe
  Başladığı Tarih

        15. Sınıf Mevcudu  

  9. Mesleki Kıdemi
  Kadrosu

        16. Teftiş Tarihi    GÖZLENEN DAVRANIŞLAR

  Puan Değeri Verilen Puan
  1. Dersliğin ve diğer bölümlerin donanımı, bakımı, temizliği ve hazırlanması
  4
   
  2. Seviyeye uygun, ders/oyun, araç-gereçlerini, atölyeleri kullanma, kullandırma, koruma ve bakımındaki başarısı 4  
  3. Kütüphane, kitaplık, laboratuar, atölye, işlik ve salon gibi bölmelerden öğrencileri faydalandırma başarısı 4  
  4. Derse (faaliyette) hazırlık, planlama ve uygulama başarısı 8  
  5. Derslerin (faaliyetlerin) işlenişinde konulara uygun metot ve teknikleri kullanma başarısı 6  
  6. Konu ile ders (faaliyet) saati arasında denge kurma, zamanı uygun şekilde kullanma başarısı 4  
  7. Sınıfı veya branşı ile ilgili öğrencilere rehberlik etme, bilgi ve becerilerini geliştirme başarısı 10  
  8. Eğitim-öğretimde gezi-gözlem, inceleme ve deneylerden faydalanma ve faydalandırma başarısı 4  
  9. Öğrenci başarısını davranışını ölçme ve değerlendirmedeki başarısı 6  
  10. Öğrencilere, İstiklal Marşını, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini, öğrenci andını, Atatürk İlke ve İnkilaplarını öğretme başarısı 5  
  11. Türk Dilini kullanma ve kullandırma başarısı 8  
  12. Öğrencilerini tanıma ferdi farklılıklarını dikkate alma, grup ve ferdi çalışmalara yöneltme, sorumluluk ve güven duygusu kazandırmadaki başarısı 10  
  13. Öğrencilere örnek olma, çevreye uyum sağlayacak iyi davranışlar kazandırma, davranış problemi olan öğrencilere yardımcı olmadaki başarısı 5  
  14. Yönetici ve öğretmenlerle işbirliği sağlama, verilen görevleri yapma başarısı 6  
  15. Okuttuğu ders ve sınıflarla ilgili defter, kayıt ve dosyaları tutma 3  
  16. Kendini yetiştirme, mevzuatı izleme ve uygulamadaki başarısı 4  
  17. Törenlere, mesleki toplantılara ve eğitici kol faaliyetlerine katılma başarısı 3  
  18. Velilerle iyi ilişkiler kurma, çevreyi tanıma, çevre imkanlarından eğitim-öğretimde faydalanma başarısı 6  
  TOPLAM 100  
  BAŞARI PUANI    
  BAŞARI DERECESİ    

  İlköğretim Müfettişiİlköğretim Müfettişiİlköğretim Müfettişiİlköğretim Müfettişi
  1. İli 2. İlçesi 9. Mesleki Kademi Kadrosu
  3. Kadrosu 4. Köyü 10. En son Mezun Olduğu Okul ve Bölümü

  5. Okulun Adı

  11. Branşı (varsa) ek Branşı

  6. Adı Soyadı

  12. Rehberlikte Bulunduğu Öğrenci Mev.

  K E T

  .... ..... ......

  7. Kurum - Sigorta Sicil No

  13. Okulun Öğren Mevcudu

  K E T

  .... ..... ......

  8. Oğretmenliğe Başladığı Tarih

  14. Teftiş Tarihi

  GÖZLENEN DAVRANIŞLAR

  Puan Değeri Verilen Puan

  1. Rehberlik servisinin donanımı, bakımı ve temizliği

  4

  2. Yıllık çalışmalarını planlama ve uygulama başarısı

  8

  3. Yönetici, öğretmen ve diğer per sonelle işbirliği sağlama ve verilen görevleri zamanında yapma başarısı

  6

  4. Sınıf rehber öğretmenleriyle işbirliği yaparak öğrencileri, eğitim-öğretim rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri hakkında bilgilendirme başarısı

  6

  5. Öğrenci tanıma ve bilgi toplama formlarını düzenleme ve sonuçlandırma yararlanma başarısı

  6

  6. Rehberlik hizmetlerinde kullanılacak test, envanter, anket, topla dosya gibi araçları hazırlama, geliştirme ve uygulama başarısı

  8

  7. Öğrencilere karşılaştıkları güçlüklerde psikolojik danışmanlık yapma ve takip etme başırısı

  10

  8. Problemli ve rehberliğe muhtaç öğrencileri tespit etme, bu öğrencilerin ailesi, çevresi ve yakınlarıyla iletişim sağlama ve sonuçlarından yararlanma başarısı

  8

  9. Psikolojik tedavi görmesi gereken öğrencileri sağlık kurumlarına göndermeyle ilgili iş ve işlemlerini yapma başarısı

  4

  10. üstün kekalı, üstün özel yetenekli ve özel eğitime muhtaç olan öğrencileris tespit etme ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yapma başarısı

  5

  11. Öğrencilerin gidebileceği üst okullar, çalışabileceği iş ve meslekler hakkında bilgi toplama ve onları mesleğe yöneltme başarısı başarısı

  6

  12. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili kayıtları tutma, yazılara cevap hazırlama ve istenen raporları düzenleme başarısı

  6

  13. Öğrencilerine örnek olma, güvenlerini kazanma, iyi davranışlar kazandırma başarısı

  6    14. Kendini yetiştirme, mesleki yayınları izleme, mevzuatı kavrama başarısı
  6
   

  15.Törenlere, mesleki toplantılara ve eğitici kol faaliyetlerine
  katılma başarısı

  4  

  16. Velilerle iyi ilişkiler kurma, çevreyi tanıma, çevre imkanların-
  dan mesleki konularda faydalanma başarısı

  5  

  17.Öğretim yılı raporunu hazırlama ve aksaklıkları giderici
  teklifler getirme başarısı

  4  
    TOPLAM PUAN 100  
    BAŞARI PUANI    

  BAŞARI DERECESİ (………)

  UYGUNDUR

  İlköğ. Müfettişiİlköğ. Müfettişiİlköğ. Müfettişi…./…./19…

  İlköğ. Müf.Kur.Bşk.
  (Mühür ve İmza)


  EK-8


  T.C.

  …………………..VALİLİĞİ

  İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanlığı


  RESMİ VE ÖZEL İLKÖĞRETİM KURUMLARI KURUM TEFTİŞ RAPORU

  Teftiş edilen okul:

  Teftişin başladığı tarih:

  Teftişin bitirildiği tarih:

  Okulun son genel teftiş tarihi:

  Kurucu veya kurucu temsilcisi (özel okullar):

  Okul müdürünün adı-soyad, sicil numarası:

  Bina mülkiyetinin kime ait olduğu:

  Bina kiralık ise yıllık kira ücreti:

  Kurum açma izin yazısının tarih ve sayısı:

  Öğretime başlama izin yazısının tarih ve sayısı:

  Varsa lojman sayısı ve durumu:

  Aydınlanma, su ve kanalizasyon durumu:

  Okul bahçesindeki bayrak direği:

  Özel derslik, laboratuvar ve atölyeler:

  Kitaplık ve okuma salonu:

  Spor salonu, oyun alanı ve spor tesisleri:

  Öğretim şekli (özel okullarda takviyeli yabancı
  dil, bir kısım derslerin öğrenimini yabancı dille
  yapma gibi durumlar):

  Okutulan yabancı diller:

  Okulda mevcut bölümler:

  Varsa açık geçen dersler:

  Kadrolu öğretmen sayısı:

  Ücretsiz okuyan öğrenci sayısı (özel okullar):

  a) Bakanlık kontejanı:
  b) Kurum kontejanı:
  c) Toplam:

  Yatılı - Gündüzlü Toplam
  K EK EK E

  KURUM TEFTİŞ RAPORU

  1. Fiziki Durum: …………………………………………………………………………………….

  2. Eğitim - Öğretim Durumu : ……………………………………………………………………

  a) Eğitim Durumu: …………………………………………………………………

  b) Öğretim Durumu: …………………………………………………………………

  3. Büro İşleri :

  a) Yazı İşleri: …………………………………………………………………

  b) Personel İşleri : …………………………………………………………………

  c) Personel İşleri : …………………………………………………………………

  d) Hesap Ayniyat ve Döner Sermaye İşleri : …………………………………………

  4. Genel Değerlendirme :

  1. Yöneticilerin Değerlendirilmesi : ……………………………………………………
  2. Müdür …………………………………………………………………

   Müdür Yardımcısı …………………………………………………………………

  3. Öğretmenlerin Değerlendirilmesi:
  4. Anasınıf Öğretmenleri: …………………………………………………………
   Özel Sınıf Öğretmenleri: …………………………………………………………
   Sınıf Öğretmenleri: …………………………………………………………
   Branş Öğretmenleri: …………………………………………………………
   Rehber Öğretmenler …………………………………………………………
   …………………………………………………………

   …………………………………………………………

  5. Diğer Personelin Değerlendirilmesi
   Memurlar …………………………………………………………
   Hizmetliler …………………………………………………………

  5. Kurumun İhtiyaçları …………………………………………………………

  …………………………………………………………

  Teftişe görev alan müfettiş ve müfettiş yardımcıları
  1. …………………………………………………………

  2. …………………………………………………………

  3. …………………………………………………………

  4. …………………………………………………………

  5. …………………………………………………………

  6. …………………………………………………………

  7. …………………………………………………………


  ÜyeÜyeÜyeÜyeÜye

  İncelenmiştir.UYGUNDUR
  …./…./19….…./…./19…

  ………………………………

  Grup Başkanıİlköğ. Müf. Krl. Bşk.

  (Resmi Mühür ve imza)(Resmi Mühür ve imza)

  EK-10

  TEFTİŞ BÖLGELERİ LİSTESİ


  1. BÖLGE2. BÖLGE3. BÖLGE4. BÖLGE5.BÖLGE

  BartınAfyonAntalyaAmasyaAksaray

  BoluBalıkesirAydınAnkaraKaraman

  EdirneBilecikBurdurÇankırıKayseri

  İstanbulBursaDenizliÇorumKırşehir

  KırklareliÇanakkaleIspartaKastamonuKonya

  KocaeliEskişehirİzmirKırıkkaleNevşehir

  SakaryaKütahyaManisaSivasNiğde

  TekirdağMuğlaTokat

  ZonguldakUşakYozgat
  6.BÖLGE7.BÖLGE8.BÖLGE9.BÖLGE10.BÖLGE

  BingölAdanaBatmanAğrıArtvin

  BitlisAdıyamanDiyarbakırBayburtGiresun

  ElazığGaziantepMardinErzincanOrdu

  Hakkari.Hatay Şanlıurfa Erzurum Rize Malatya İçel Şırnak Gümüşhane Samsun Muş Kahramanmaraş Sinop Tunceli Trabzon Van