MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI REHBERLİK VE TEFTİŞ YÖNERGESİ (2001)

Tarihi: 1 Şubat 2001
Tebliğler Dergisinde Yayımı: Şubat 2001 - Sayı: 2521


Sayı: B.08.0.İGM/1323

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin "görev alanları" başlıklı 42 inci maddesinde belirtilen kurumların rehberlik, teftiş, teftiş gruplarının görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge; Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinde belirtilen kurumların rehberliklerini, teftişlerini, teftiş gruplarının görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge; Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

Yönetmelik: Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğini,

Başkanlık: Her İl’de Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ilköğretim müfettişleri başkanlıklarını,

Başkan: İllerdeki İlköğretim Müfettişleri Başkanını,

Kurul: İllerdeki İlköğretim Müfettişleri Kurulunu,

Başkan Yardımcısı: İllerde başkana yardımcı olmak üzere görevlendirilen ilköğretim müfettişini,

Müfettiş: İlköğretim müfettişini,

Yetkili Kılınan Müfettiş Yardımcısı: Görev başında yetiştirme eğitimi sonunda yeterli oldukları anlaşılan müfettiş yardımcılarını,

Müfettiş Yardımcısı: İlköğretim müfettiş yardımcısını,

Teftiş Grubu: İlköğretim müfettişleri ve ilköğretim müfettiş yardımcılarından teftiş bölgelerine göre oluşturulan her bir grubu,

Grup Başkanı: Teftiş grubunun başkanını,

Alt Grup : Teftiş grubu içinde müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşan en az iki kişilik grubu.

Grup Sorumlusu: Alt grup sorumlusunu,

Kurum: Bakanlığa bağlı resmî ve özel okullar ile diğer hizmet birimlerini

Teftiş Bölgesi: İl teftiş gruplarının, hizmet yönünden birbirine benzerlik ve yakınlık gösteren çalışma alanlarını,

Yıllık Çalışma Programı: Her grubun kendi teftiş bölgesinde durum ve koşullara göre hazırladığı yıllık çalışma programını,

Yıl Sonu Raporu : Her grubun kendi teftiş bölgesindeki çalışma durumunu değerlendiren raporu, 

Aylık Çalışma Programı: Her grubun kendi teftiş bölgesinde yapacağı çalışmaya ilişkin programını,

Yönetici: Okul ve kurumlarda görevli müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmeni,

Diğer Personel: Kurumlarda görevli eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Rehberlik ve Teftişin Amaç ve İlkeleri

Amaçlar

Madde 5- Kurumların rehberlik ve teftişi aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için yapılır.

Genel Amaçlar

 1) Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak, kurum amaçlarının gerçekleştirilmesinde yönetici, öğretmen ve diğer personelin çalışmalarını yönlendirmek,

2) Kurumların program ve düzenleyici kurallara uygun çalışıp çalışmadıklarını denetlemek, değerlendirmek, düzeltici ve geliştirici  önlemler almak.

3) Kurum personelinin görevi başında yetişmelerini sağlamak, çalışmalarını objektif olarak ölçmek ve değerlendirmek.

4) Kurum personeli arasında birlik ve dayanışmaya, hizmetin yürütülmesinde,  planlama, eş güdüm ve uygulamaya katkıda bulunmak.

5) Eğitim öğretimle ilgili sorunları belirlemek ve çözümüne yardımcı olmak.

6) İnsan gücü, tesis, araç-gereç ve zamanın ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak,

7) Kurumun çevreyle bütünleşmesine, yönetici, öğretmen ve veliler arasında uyumlu ilişkiler kurulmasına katkıda bulunmak.

8) Güdülemeyi ve morali artırmak; iş doyumu sağlamak, üretim ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak.

Özel Amaçlar

1) Kurum ve yöneticiler yönünden

Yasa, yönetmelik, yönerge, genelge, program, emir ve eğitim bilimlerinin  verilerine dayanarak; kurumların amaçlarını gerçekleştirmek üzere yöneticilerin;

 a) Kurum binası ve bölümlerinin, okul bahçesi, oyun alanları ve araçları ile diğer tesislerin temizlik, bakım ve onarımı, hizmete uygun eşya ve araçla donatılması ve kullanılmasını,

 b) Yangından korunma ve sivil savunma önlemlerini alma ve uygulamasını,

 c) Türk Bayrağı mevzuatını uygulama, Atatürk ve şeref köşelerini hazırlama, koridorları mevzuata ve hizmetin niteliğine uygun olarak düzenlenmesini,

 d) Ders araç gereçlerini sağlama, kullanma ve koruma, okul ve sınıf kitaplıklarını oluşturma, öğrencilerin etkin olarak yararlanmasını,

 e) İş takvimi, yıllık çalışma program ve okutmakta olduğu dersin  planlarını hazırlama ve uygulama, öğrencilerine programların öngördüğü bilgi, beceri ve duyuşsal davranışları kazandırmasını,

 f) Kurumun gereksinim duyduğu sayı ve nitelikte düzenleyici kuralları ve ders programları ile bunların kullanılmasını sağlama, kendini yetiştirme, yeni öğretim yaklaşımlarını öğrenme, eğitim  teknolojisi alanındaki gelişmelerden yararlanmasını,

 g) Eğitim ve öğretim sorunlarını belirleme, öğretmenler kurulunda görüşme ve alınan kararları uygulama; şube ve zümre öğretmenlerinin eğitim-öğretimle ilgili plânlama, uygulama ve öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmelerinde birlikteliğin sağlanmasını, 

 h) Personel arasında iş birliğini sağlama, sevgi ve saygıya dayalı bir çalışma ortamı oluşturma, müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personeli yetiştirme, çalışmalarını izleme ve objektif değerlendirmesini,

 ı) Törenler, belirli gün ve haftalar, eğitici kol çalışmaları , sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ile ders dışı etkinlikleri, plânlama ve yürütmesini,

 i) Okul öncesi eğitimi özendirmek, okullaşma oranını artırma, dersliklerin mevzuatı ile öğretim programlarına uygun donatımını sağlama; defter ve dosyaların tutulması ve personel işlemlerini  kuralına uygun yürütmesini,

 j) Rehberlik hizmetlerinin anlam ve önemini bilme, etkinliklerinin plânlı bir biçimde yapılmasını sağlama ve sonuçlarından yararlanma; öğrenci başarısızlığının nedenlerini araştırma, çözüm yolları önerme, özel eğitimi gerektiren öğrenciler için gerekli önlemlerin alınmasını,

 k) Kurumlarda tutulması gerekli defter ve dosyaları düzenleme, kurallara ve mevzuata uygun işleme, arşivleri düzenli tutma; hesap, ayniyat ve döner sermaye iş ve işlemlerini düzenli yürütmesini,

 l) Öğrencilerin kayıt işleri ile devam ve devamsızlıklarını  izleme, başarıyı ölçme ve değerlendirme, öğrenci kişilik, sağlık ve beslenme hizmetlerini plânlama ve yürütmesini,

 m) Personelin göreve başlama ve ayrılmaları ile devam ve devamsızlık,  nöbet, izin ve raporlar ile sağlık ve özlük haklarına ilişkin işlemleri mevzuatına uygun yürütme, gerekli kayıt ve belgeleri düzenli tutmasını,

 n) Millî Eğitim Vakfı, Koruma Derneği ve Okul Aile Birliği ile uyumlu ve etkili çalışması; okul kooperatifi ve kantinlerinin mevzuatına uygun işlemesini sağlamasını,

 o) Okul ile çevre arasında olumlu ilişkiler kurma, kurumu çevreye açma ve eğitim öğretim için çevre olanaklarından yararlanmasını,

 ö) Verimliliği artırmak üzere araştırmalar yapma, Okul Gelişim Proğramı ve Projeler hazırlama, uygulama, vizyon ve misyonun geliştirilmesini,

 izleme/değerlendirme/sağlama,

2- Öğretmenler yönünden

Yasa, yönetmelik, yönerge, genelge, program, emir ve eğitim bilimlerinin verilerine dayanarak; kurumların amaçlarını geliştirmek üzere  öğretmenlerin;

 a) Dershaneyi düzenleme, derse hazırlama ders araç ve gereçlerini bulundurma, kütüphane, kitaplık, lâboratuvar , atölye bilgisayar  dersliği ve salon gibi bölümleri kullanması ve öğrencilerine kullandırmasını,

 b) Yıllık Çalışma Programı, Yıllık, ünite, günlük ve ders plânlarını  hazırlama, derse hazırlıklı gelme ve plânlı çalışmasını,

 c) Derslerin işlenişine uygun çeşitli yöntem ve teknikleri yerinde ve zamanında etkili kullanarak öğrencilere araştırma ve bilgiye ulaşma yollarını öğretmesini,

 d) Öğrencilere düzeylerine uygun olarak, Atatürk İlke ve İnkılâplarını, İstiklâl Marşını, Atatürk’ün gençliğe hitabesini, öğrenci andını  öğretmesini,

 e) Öğrencilere okuma zevk ve alışkanlığı kazandırma, Türkçeyi etkili ve doğru biçimde kullanma ve kullandırmasını,

 f) Öğrencilere, programların öngördüğü bilgi, beceri değer yargıları ve olumlu alışkanlıklar kazandırmasını, öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmesini,

 g) Öğrencilere rehberlik yapma bireysel farklılıkları dikkate alma, grup ve bireysel etkinliklere yöneltme,sorumluluk ve grup duygusu kazandırmasını,

 h) Öğrencileri, okulu ve eğitimi sevme, mesleğe saygı duyma, öğrencilerine örnek olma, belirlenen kılık ve kıyafete uymasını,

 ı) Kendini yetiştirme mesleki eserleri ve mevzuatı izleme ve uygulamasını,

 i) Yönetici ve öğretmenlerle iş birliği yapma, verilen görevleri yapmaya istekli olma, tören, mesleki toplântı, eğitici kol ve sınıf rehber öğretmenliği gibi etkinliklerde örnek davranışlar göstermesini,

 j) Öğretmenler kurulu, şube ve zümre öğretmenler kurulu ile ilgili toplântılara katılma, görüşlerini açıklama, kararlar alma ve uygulamasını,

 k) Çevreyi tanıma, çevre olanaklarından yararlanma, veliler ile uyumlu ilişkiler kurabilme ve aile eğitimine katkıda bulunmasını,

 l) Sınıf ve dersi ile ilgili defter, kayıt ve dosyaları düzenleme ve işlemesini, izleme/değerlendirme/sağlama.

Rehberlik ve Teftişin İlkeleri

 Madde 6- Kurumların, rehberlik ve teftişinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur;

 a) Rehberlik ve teftiş; kontrol, düzeltme ve geliştirme amaçlı yapılır.

 b) Rehberlik ve teftiş demokratik bir süreçtir.

 c) Yetkiden çok etkiyi, özendirmeyi , ödülü, işbirliğini ve katılmayı içerir.

 d) Eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin bütünü ile ilgilidir.

 e) Sorunları paylaşma, belirleme ve çözümlemede birlikte karar verme, plânlama, uygulama, değerlendirmeyi ve gerekirse bir gelişim plânı yapmayı gerektirir.

 f) Sorumlulukların paylaşılmasına ve insanî ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunur.

 g) Yönetici, öğretmen ve diğer personelin meslekteki yeterliliğini  geliştirmesine yardım eder.

 h) Bütünlük ve devamlılığı gerektirir.

 ı) Bireysel farklılıkları ve çevre koşullarını dikkate alır.

 i) Millî eğitim hizmetlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine hizmet eder.

 j) Eğitim öğretim yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesini sağlayacak inceleme ve araştırmalara önem verir.

 k) Öğretme ve öğrenme sürecinin geliştirilmesini esas alır.

 l) Bilimsel ve objektif esaslara dayanır.

 m) Teftiş etkinliklerini değerlendirir ve teftiş sistemlerinin gelişmesini sağlar.

 n) Açıklık ve güvenilirliği gerektirir, müfettiş öğretmenin gereksinim duyduğu konuları birlikte belirler, teftiş sonrası görüşlerini öğretmenle paylaşır.

 o) Ekonomiklik ve verimliliği gerektirir.

 ö) Sistemi amaçlarına uygun olarak yaşatmayı , madde ve insan kaynaklarının en verimli bir biçimde kullanılmasını esas alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teftiş Grubunun Görev Alanları,

Sorumlulukları, Teftiş Çeşitleri, Çalışma Usul ve Esasları

Teftiş Grubunun Görev Alanları

Madde 7- Her teftiş grubu, grupça hazırlanan ve onaylanan yıllık ve aylık çalışma programına göre teftiş bölgesindeki;

a) İlköğretim okullarının,

b) Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslarının,

c) Özel eğitime muhtaç çocuklar için açılmış okullar ve sınıflarının,

d) Okul öncesi eğitim kurumları, uygulama sınıfları ile tamamlayıcı sınıflar ve kurslarının,

e) Halk eğitim merkezi ve akşam sanat okulları ile bunlara bağlı kurslarının,

 f) Çıraklık eğitim merkezlerinin,

g) Eğitim araçları ve donatım merkezi ve akşam sanat okulu müdürlükleri,

h) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde ve akşam sanat okulu müdürlüklerinin,

 ı) Öğretmenevi ve akşam sanat okulları, öğretmenevi, lokalleri ve sosyal tesislerinin,

 i) Millî eğitim yayınevlerinin,

 j) Sağlık eğitim merkezlerinin,

 k) Hizmetiçi Eğitim Enstitüleri ve Akşam Sanat Okulları ile  Hizmetiçi Eğitim Merkezlerinin,

 l) Spor ve izcilik okullarının,

m) Gençlik ve izcilik eğitim tesislerinin,

n) Öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kurslarının,

o) Özel öğretim kurumlarına bağlı, dershane ve okulları ile her türlü özel yaygın eğitim kurslarının, 

ö) Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an kurslarının,

p) Dernek ve vakıflarca açılan ve Bakanlığın denetimi ve gözetimi altında bulunan gerçek, tüzel (şirket) kişilere ait öğrenci yurtlarının,

r) Valilikçe denetimi uygun görülen diğer okul ve kurumlarının,

rehberlik ve teftişinden sorumludur.

Teftiş Grupları

Madde 8- Teftiş Grubu bir başkan ve yeteri kadar müfettiş ve müfettiş yardımcısından oluşur. Grup sayısı her ilin durumuna göre değişebilir.

Teftiş Grubunun Oluşumu

Madde 9-Teftiş grubunun oluşumunda aşağıdaki esaslar gözönünde bulundurulur.

a) Teftiş grubunun müfettiş sayısı, teftiş bölgelerindeki kurum, kurumlarda görevli yönetici, öğretmen ve diğer personel sayıları da dikkate alınarak başkanlıkça belirlenir. Müfettiş ve müfettiş yardımcıları gruplara dengeli olarak dağıtılır.

b) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları bir teftiş bölgesinde en az iki yıl görev yapmaları esastır. Ancak, grupların çalışmalarını engelleyici durumlar karşısında ve zorunlu hallerde başkanının önerisi, millî eğitim müdürünün görüşü ve valinin onayı ile değişiklik yapılabilir.

c) Teftiş grubu kendi içinde alt gruplara ayrılabilir. Alt grup sorumlusunu grup başkanı belirler.

d) Teftiş bölgeleri, eğitim bölgesi/yerleşim alanının bütünlüğü dikkate alınarak oluşturulur.

Teftiş Gruplarının Sorumluluğu

Madde 10- Bir teftiş grubu, hazırlanan yıllık çalışma programına göre teftiş bölgesindeki kurumların rehberlik ve teftişinden sorumludur.

Grup Başkanının Görevlendirilmesi

Madde 11- Teftiş grubu üyeleri, grup başkanlığı için müfettişler arasından iki adayı seçimle belirleyerek başkana sunarlar. Bu adaylardan biri başkanın önerisi, millî eğitim müdürünün uygun görüşü ve valilik onayı ile grup başkanı olarak görevlendirilir.

Grup Başkanının Görevleri

Madde- 12 Grup başkanının görevleri şunlardır.

a) Denetim, rehberlik ve işbaşında yetiştirme, inceleme, araştırma ve soruşturma işlemleri ile ilgili grup üyeleri arasında iş bölümü ve işbirliği yapmak; işlerin zamanında, düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Grubun çalışmaları ile müfettişlerin görev sırasındaki davranışları hakkında Haziran ve Aralık ayı içinde başkana rapor vermek.

c) Bölgesinin eğitim ve öğretimi hakkında öğretim yılı ortasında ve sonunda grup üyeleri ile birlikte genel durum raporu hazırlamak ve başkanlığa sunmak.

d) Rehber müfettiş ile birlikte müfettiş yardımcıları hakkında altı ayda bir görev başında yetiştirme eğitimi, İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı Yönetmeliği’nin 3 numaralı ekinde yer alan İlköğretim Müfettiş Yardımcısının Görev Başında Yetiştirme Eğitimi Değerlendirme Formunu doldurarak başkanlığa sunmak.

e) Grubu temsil etmek ve yönetmek, grubun bir üyesi olarak başkanlık görevini aksatmayacak biçimde rehberlik ve teftiş yapmak.

f) Başkanlıkça grubuna verilen kurumlara ilişkin istatistikî bilgiler ile bölge onayına dayalı olarak yıllık ve aylık çalışma programlarını grup üyeleri ile birlikte hazırlayarak başkanlığa sunmak.

 g) Grup başkanının bulunmadığı durumlarda, grup başkanlığını yürütmek üzere grup sorumlusu müfettişi belirlemek ve başkanlığa bildirmek.

h) Grubun ve teftiş bölgesindeki yönetici ve öğretmenlerin toplântılarına başkanlık etmek yada bu görevi yürütmek üzere bir müfettiş veya bir müfettiş yardımcısını görevlendirmek.

 ı) Grup üyeleri ile birlikte bölgesinde eğitim öğretimi geliştirmeye yönelik inceleme ve araştırma yapmak.

 i) Yönetici ve öğretmen teftiş formlarını onaylayarak, kurum teftiş raporları ile birlikte başkanlığa sunmak.

 j) Yapılan denetim sonucunda eğitim bölgesi veya yerleşim alanı bazında üstün başarılı olarak belirlenen kurumlar ile teftiş bölgesine giren yönetici ve öğretmenleri ödüllendirmek üzere başkanlığa öneride bulunmak.

Teftiş Çeşitleri

Madde 13- Kurumlarda;

a) Kurum teftişi

 1) Yönetici teftişi

 2) Öğretmen teftişi

 3) Diğer personel teftişi

b) Seminer ve kurs teftişi

yapılır.

Kurum Teftişi

 Madde 14- Kurum teftişi, kurumların sistemindeki yeniliklerin ilgili kurumlara iletilmesi, kurumun çalışmalarını güçleştiren veya zayıflatan nedenlerin belirlenmesi, gerekli önlemlerin yerinde ve zamanında alınması, kurumun amaçlarını gerçekleştirmede insan ve madde kaynakları ile bunlardan yararlanılma durumunun gözlenerek yerinde ve etkili bir biçimde kullanılmasının sağlanması, eğitim-öğretim ve yönetim etkinliklerinin geliştirilmesi, öğretme-öğrenme ve yönetim sürecinin etkili duruma getirilmesi için objektif verilere, yasa, tüzük, yönetmelik, genelge emir ve kararlara dayalı olarak gözlenmesi, kontrol edilmesi ve ölçütlere göre değerlendirilerek geliştirilmesidir.

Kurumun özelliğine göre kurum teftiş raporu yazılır.

Kurumlarda Rehberlik ve Teftişin Usul ve Esasları

Madde 15-Kurumların teftişinde aşağıdaki usul ve esaslar göz önünde bulundurulur.

a) Kurumun teftişi bir teftiş grubu ya da bir alt grup tarafından yapılır.

b) Yıllık ve aylık çalışma programlarına ve yapılan araştırmalara dayalı olarak yürütülür.

c) Eğitim-öğretim ve yönetim etkinliklerinin tümünü kapsar.

d) Eğitim-öğretim ve yönetimle ilgili sorunların çözümünde meslekî yardım, iş başında yetiştirme hizmetleri verilir. 

e) Çalışma programlarına uygun olarak kurumlara gidildiğinde; grup başkanı veya grup sorumlusunun başkanlığında rehberlik ve teftiş çalışmaları öncesi grup üyeleri ile toplântı yapılır. Bu toplântıda tutum, davranış, değerlendirme ve olası gelişmeler hakkında durum belirlenir.

f) Grubun rehberlik ve teftiş çalışmalarını rahat yürütebilmeleri için kurumun uygun bir odası kurum yöneticisi tarafından bu çalışmalar için ayrılır ve düzenlenir.

g) Grup başkanı veya sorumlusu, grup üyelerinin yetişme alanları veya katıldıkları hizmetiçi etkinlikleri de dikkate alarak, kurum çalışmalarının rehberlik ve teftişinde dengeli bir görev dağılımı yapar.

h) Kurumların teftiş defteri ve geçmiş yıllara ilişkin kurum teftiş raporu incelenerek önceki rehberlik ve teftiş çalışmalarında görülen başarı durumlarının devam edip-etmediği ve belirlenen eksikliklerin tamamlanması için ne gibi çalışmaların yapıldığı kontrol edilir.

ı) Kurum teftişi ile birlikte yöneticiler, öğretmenler ve diğer personelin teftişinin yapılması esastır. Ancak zorunlu hallerde yönetici ve öğretmenlerin teftişi, kurum teftişi dışında da yapılabilir.

i) Yönetici teftişi, en az iki müfettiş veya bir müfettiş ile  yetkili kılınan bir müfettiş yardımcısı tarafından yapılır.

j) Kurum rehberlik ve teftişi sonunda kuruma ilişkin iki adet teftiş veya rehberlik tebliği hazırlanarak biri teftiş defterine yapıştırılır, diğeri ise başkanlığa sunulur.

k) Kurum teftişi sonunda; eğitim ve öğretim aksatılmadan teftişle ilgili değerlendirme toplântısı yapılır.

l) Öğretmen sayısı üç ve üçten az olan kurumların teftişi en az iki müfettiş tarafından veya bir müfettiş ve yetkili kılınan  müfettiş yardımcısı tarafından yapılır.

m) Aday öğretmenlerinin teftişi en az bir müfettiş veya yetkili kılınan iki müfettiş yardımcısı tarafından yapılır.

n) Teftiş sırasında üstün başarı veya yetersizliği görülen yönetici ve öğretmenlerin teftişi, en az iki müfettiş tarafından veya bir müfettiş ve yetkili kılınan bir müfettiş yardımcısı tarafından  yapılır.

o) Grup Başkanınca; aylık çalışma programında plânlanan rehberlik yapılacak kurumların rehberlik tarihleri en az bir hafta önceden ilgili kurumlara bildirilir.

ö) Kurumların, yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin her yıl rehberlik veya teftiş amacıyla en az bir defa görülmesi esastır. Hiçbir kurum, yönetici, öğretmen ve diğer personel iki takvim yılı üst üste teftişsiz bırakılamaz. Ancak açık ilköğretim okulunda görevli olanlar ile Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı örgütü ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilenlere bu fıkra hükmü uygulanmaz.

p) Rehberlik çalışmalarının; aday öğretmenler ile bir önceki yılda yapılan teftişe göre, yetersiz veya orta düzeyde değerlendirilen öğretmenlerden başlanarak yapılması esastır.

r) Rehberlik çalışmalarına başlamadan önce kurum yöneticisinden kurum ve çalışanlarının hangi konularda rehberliğe gereksinim duyduğu konusunda bilgi alınır ve çalışmalarda göz önünde bulundurulur.

Kurumların Rehberlik ve Teftişinde Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 16 -Kurumların; rehberlik ve teftişi yapılırken;

a) Genel ve özel amaçları,

b) Yönetim süreçleri ve yöneticilerin etkinlikleri,

c) Kurumların yapılarındaki sosyal, yönetsel, kültürel, ekonomik, teknolojik ve eğitim politikalarının geliştirilmeleri,

d) Gelişmeyi engelleyen unsurları,

e) Sorunlara yaklaşımda yararlı yöntemleri,

f) Özel yönetmelik ve yönergelerindeki hükümleri,

g) Eğitim-öğretim ve yönetimdeki değişme ve gelişme sonucu uygulanacak  yöntem ve teknikleri,

h) Personelin mesleki performansını geliştirmeleri,

 ı) Öğrencilerin sayı ve nitelik düzeyleri,

 i) Fizikî durumları,

 j) İnsan ve madde kaynaklarının etkili ve verimli kullanmaları,

k) Kurum çalışanlarının kararlara katılma görev yetki ve sorumlulukları,

l) Çevre ve toplum gereksinimlerini karşılamaları,

 göz önünde bulundurulur.

Kurum Teftişinde İncelenecek Durumlar 

Madde 17- Kurumların, kurum teftişi yapılırken kurumun aşağıdaki durumları incelenerek;

a) Fizikî durum

 1) Yönetim odaları, derslikler, lâboratuvarlar, atölye, (işlik) okul kooperatifi, kantin, kitaplık, konferans salonu, beden eğitimi salonu veya çok amaçlı salon, eğitici kol çalışma odaları, oyun sahaları ve spor tesisleri, okul bahçesi ve ayrılan oyun alanı, lavabo-tuvalet, aydınlatma, ısıtma ve su tesisleri ile yatılı ve pansiyonlu okullarda bunlarla birlikte yatakhane, revir, yemekhane, mutfak, bulaşık yıkama yeri, banyo-duş ve lavabolar, çamaşırhane, depo, ambarlar, etüt salonları ve garaj gibi yerlerin gereksinimi karşılar nitelik ve nicelikte olması, 

 2) Yangından korunma ve sivil savunma önlemlerinin alınması,

 3) Kurumun fizikî yapısında yapılacak değişiklikler için gerekli iznin alınması,

 4) Genel temizliğe, mevcut eşya, ders araç ve gereçlerinin bakımına ve düzenine gereken ilginin gösterilmesi,

 5) Okul, sınıf ve bölümlerinin adlarının levhalara yazılıp uygun yerlere asılması, 

 6) Okul çevre duvarı, bahçesinin ağaçlandırılması, uygulama bahçesi ve sportif etkinlikler için düzenlenmesi,

 7) Türk Bayrağı ile ilgili yasal gerekleri uygulama, Atatürk ve şeref köşelerini hazırlama, derslik ve koridorların mevzuatına ve hizmetin niteliğine göre düzenlenmesi,

 8) Varsa motorlu araçların bakım, kullanma ve onarım durumları, gibi fizikî koşulların eğitim ve öğretimi geliştirecek düzeyde olması,

 değerlendirilir.

 b) Eğitim ve öğretim durumu

 1) Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler,

 2) Törenler, anma ve kutlama etkinlikleri,

 3) Rehberlik ve eğitici kol çalışmaları,

 4) Yıllık, ünite, günlük ve ders plânları ile ders dağıtım çizelgelerinin hazırlanması ve uygulanması,

 5) Seçmeli derslerin belirlenmesinde okul ve çevre koşulların dikkate alınması,

 6) Ders araç ve gereçlerinin sağlanması, bakımı ve korunması  yatılı ve pansiyonlu okullarda etüt saatlerinin program ve mevzuat doğrultusunda plânlanması,

 7) Okul ve sınıf kitaplıklarının oluşturulması,

 8) Özel eğitim gerektiren çocukların eğitiminde alınması gereken önlemleri ve özel eğitim uygulamalarına yer verilmesi,

 9) Öğretmenler, zümre öğretmenler ve şube öğretmenler kurulu çalışmaları,

 10) Okul çevre ilişkileri, okul aile birliği, okul, sınıf ve veli toplântısının yapılması,

 değerlendirilir.

c) Büro işleri

 1) Kurumlarda tutulması gerekli defter, dosya ve kayıtların  kuralına uygun tutulması,

 2) Yazışmalarda desimal dosya sisteminin kullanılması, resmî yazışma kurallarının uygulanması,

 3) Duyurular dosyası tutulması

 değerlendirilir. 

d) Öğrenci işleri

 1) Öğrenci kayıtları, künye defterleri, okullar arası öğrenci yer değiştirmeleri ve yabancı öğrencilerin kayıtlarının mevzuatına uygunluğu,

 2) Öğrenci devam devamsızlık işleri, öğrenci gelişim dosyalarının  işlenmesi,

 3) Sınıf geçme defteri, yıl sonu ve ağırlıklı yıl sonu notları ile yıl sonu başarı ortalaması ve ağırlıklı yıl sonu başarı ortalamalarının  işlenmesi,

 4) Diploma, karne, kurs belgesi, takdirname, teşekkür, yoklama  fişleri, sicil, rapor, kayıt silme, dosya isteme-gönderme ile ilgili işlerin gereğince yürütülmesi,

 5) Dönem ve sınav çizelgelerinin temiz ve doğru bir biçimde düzenlenmesi,

 6) Sınıfını geçen ve sınıf tekrarına karar verilen öğrencilerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi,

 7) Zümre ve şube öğretmenler kurulu tutanaklarının kuralına uygunluğu, sınıf geçme durumlarının öğrencilere duyurulması,

 8) Müzik ve Beden Eğitimi derslerinden sorumlu olmayan öğrencilere ilişkin işlemler ve öğrenci istatistiklerinin izlenmesi,

 9) Rehberlik hizmetlerinin yürütülme durumu ve rehberlik hizmetleri verilen öğrenci sayısı,

 değerlendirilir.

e) Personel işleri

 1) Öğretmen, memur ve diğer personel için kuralına uygun devam- devamsızlık ve sicil defterlerinin, kişisel dosyalarının tutulması,

 2) Öğretmenlerin, yöneticilerin ve diğer personelin işe başlayış  ve ayrılışlarının ilgili makamlara bildirilmesi,

 3) Ders dağıtım çizelgelerinin Kasım ayı başında, öğretim yılı  içersinde yönetici ve öğretmenlerin ders saatlerinde yapılan değişikliklerin il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne zamanında bildirilmesi,

 4) Aday memurların yetiştirilmelerinin ilgili mevzuata uygunluğu,

 5) Yöneticiler, öğretmenler ve diğer personel arasında iş bölümü ve görevlerin değişmesi durumunda devir teslim işlerinin yapılması,

 6) Mutfak, yemekhane, çamaşırhane, kantin ve benzeri yerlerde çalışan personelin kurum özelliğine göre belirlenen aralıklarla  kontrollerinin yaptırılması,

 7) Yönetici tarafından personelin çalışmalarını izleme defterinin tutulması,

 8) Öğretmen, yönetici, memur ve hizmetlilerinin özlük ve atama  işlerinin zamanında kuralına uygun olarak yürütülmesi,

 9) Görevlilerin haftalık ders saatlerine ve branşlarına uygun biçimde çalıştırılması,

 10) Yabancı uyruklu öğretmen (varsa) görevlendirilmeleriyle ilgili çalışma izinlerinin olup olmadığının izlenmesi,

 11) Rehber öğretmenlerin mevzuatına uygun çalıştırılması,

 12) Ders saati karşılığı çalıştırılan öğretmenlerin ders saatlerinin Bakanlar Kurulu Kararına uygunluğu,

 13) Personel nöbet çizelgesinin ve nöbet defterinin hazırlanması,

 14) Kuruma gelen Tebliğler Dergileri, genelge ve yazıların zamanında duyurulması,

 değerlendirilir.

f) Hesap, ayniyat ve döner sermaye işleri

 1) Kurumlarda; bütçe önerilerinin yapılmış olması, ödenek defterlerinin tutulması,

 2) İhale yolu ile yapılan satınalmaların mevzuata uygunluğu,

 3)Teslim alma, sayım komisyonlarının çalışmalarının kuralınca  yürütülmesi,

 4) Millî Eğitim Vakfı katkı payları ile ilgili işlemlerin kurallara uygun yürütülmesi,

 5) Ücretli okutulan dersleri gösteren aylık çizelgelerin kuralına uygun hazırlanması,

 6) Aylık ve ücret bordroları ile özel gider indirimi mevzuatı doğrultusunda düzenlenmesi,

 7) Ana sınıfı ücretlerinin kuralına uygun toplanması ve harcanması,

 8) Yatılı ve pansiyonlu okullarda ödenek defteri, ambar kontrol defteri , temrinlik malzeme sarf ve takım dağıtım defterleri pansiyon taksit defteri, yatılı öğrenci yoklama defteri, parasız yatılı öğrenci eşya, kitap ve parasız yatılı öğrencilere verilen aylık harçlık defterlerinin usulüne uygun düzenli bir biçimde tutulması,

 9) Kooperatif veya kantin hizmetlerinin yürütülmesi,

 10) Revir, hasta kayıt ve ilaç defterlerinin zamanında işlenmesi,

 11) Özel eğitim okul ve kurumları, özel yönetmeliğinde belirtilen belge, defter ve dosyaların kuralına uygun olarak tutulması,

 12) Öğrenci taşıma ve beslenme hizmetlerinin mevzuatına uygun yapılması, 

 değerlendirilir.

g) Demirbaş

 1) A, B, C, demirbaş eşya defterlerinin tutulması,

 2) Demirbaş eşya üzerine demirbaş numaralarının yazılması ve bulunduğu bölü-

me listenin asılması,

 3) Demirbaş eşyanın kayıttan düşmesi ve Millî Emlâk Dairesi’ne gönderilmesi,

 4) Kullanılmaya ve yoğaltılmaya özgü araç ve gereçlerin, ilgili defterlere kaydedilmesi ve depo giriş çıkış işlemlerinin mevzuat doğrultusunda yapılması,

 5) Demirbaş eşya sayım ve dökümünün zamanında yapılarak, görevliler arasında devir teslim işleminin yapılması,

 6) Döner sermaye işlerinin mevzuatına göre yürütülmesi,

 değerlendirilir. 

Bu değerlendirmelerin sonucunda kurum teftiş raporu düzenlenir.

Kurum Teftiş Raporunun Yazılması

Madde 18- Teftiş süresince gözlenen ve belirlenen durumların rapor biçiminde yazılmasıdır.

 a) Kurum teftiş raporu; bu yönergenin ekindeki öğretmen ve yönetici  teftiş formlarındaki bilgiler ile kurum teftiş raporundaki başlıklar altında toplânan veriler esas alınarak değerlendirilir.

b) Yöneticilerin ve öğretmenlerin başarı durumları puan ve derece olarak isimleri karşısına yazılarak belirtilir. Yapılan denetim sonucunda üstün başarılı olarak değerlendirilen yönetici ve öğretmenlerin ödüllendirilmesine ilişkin öneriler teftişini yapan müfettişlerce yapılır. Diğer personelin değerlendirilmesi olumlu-olumsuz ifadelerle açıklanır.

c) Kurum gereksinimleri bölümünde teftiş sırasında belirlenen personel, araç-gereç, ödenek ve onarım gibi gereksinimleri belirtilir. Bunların giderilmesi ile ilgili önerilerde bulunulur

d) Kurum teftiş raporuna, teftişe katılan bütün müfettiş ve müfettiş yardımcılarının isimleri yazılır. Rapor yönetici teftişini yapan müfettiş ve müfettiş yardımcıları tarafından yazılır ve teftişe katılan tüm müfettişler ve müfettiş yardımcıları tarafından imzalanır.

e) Kurum Teftiş raporundaki başlıklar esas alınarak (değerlendirme bölümü hariç) her kurum için teftiş bitiminde iki adet "Teftiş Tebliği" hazırlanır. Tebliğ müfettiş ve müfettiş yardımcıları tarafından imzalanarak teftiş defterine yapıştırılır, diğeri ise başkanlığa verilir.

 f) Kurum teftiş raporu ve formları en geç onbeş gün içinde yazılır ve başkanlığa sunulur.

g) İki örnek olarak düzenlenen kurum teftiş raporu ile yönetici ve öğretmen teftiş formları başkanlığa sunulur. Başkanlık; kurum teftiş raporunun değerlendirme bölümü ile yönetici ve öğretmen teftiş formlarının bir örneğini teftiş edilen kuruma, kurum teftiş raporunun diğer bölümlerini gereği için millî eğitim müdürlüğünün ilgili birimlerine gönderir. Kurum teftiş raporunun bir örneği başkanlıkta saklanır. Öğretmen ve yönetici teftiş formlarının diğer örneklerini ise ilgililerin sicil dosyalarına konulmak üzere sicil hizmetleri bürosuna gönderir.

Yönetici Teftişi

Madde 19- Kurumlarda görevli yöneticilerin gözlenen çalışmalarının değerlendirilmesidir. Yöneticilerin teftişinde kurumların özelliğine göre "Yönetici Teftiş Formu" kullanılır. Yönetici teftiş formu olmayan kurum yöneticilerinin durumu, kurum teftiş raporu ile birlikte değerlendirilir.

Öğretmen Teftişi

Madde 20- Kurumlarda görevli öğretmenlerin başarı durumları, teftiş yapılarak belirlenir. Öğretmenlerin teftişinde kurumun özelliğine göre "Öğretmen Teftiş Formu" kullanılır. Öğretmen teftişi, Millî Eğitimin amaçlarını gerçekleştirmek için düzenledikleri etkinliklerin süresini ve niteliğini gözlemlemek üzere; dershane, salon, laboratuar, atölye ve işliklerde;

a) Eğitim öğretimindeki başarı derecesi hakkında bilgi edinmek,

b ) Olumlu davranışlarını belirlemek,

c) Görevini en iyi biçimde yapmaya özendirmek,

d) Eğitim ve öğretimde birliği sağlamak üzere rehberlik ve yardımda bulunmak,

e) Kurumda uyguladıkları öğretim yöntem ve tekniklerini geliştirmek,

f) Öğretim araç ve gereçlerinin sağlanmasında ve kullanmasında yardımcı olmak,

g) Öğrenci başarısının bilimsel yöntemler ile ölçülmesi ve değerlendirilmesinde yardım etmek,

h) Karşılaştığı sorunların çözümünde yol göstermek.

ı) Özel eğitim gerektiren öğrenciler için aldığı önlemleri geliştirmek ve yönlendirmek,

i) Sınıf içi ve çevredeki eğitimsel liderliğini belirlemek,

 için yapılır.

 Eğitim Öğretimde Rehberlik ve Teftişin Usul ve Esasları

 Madde 21- Rehberlik ve teftiş yapılırken aşağıdaki usul ve esaslar  gözönünde bulundurulur.

a) Öğrencilerin, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri  doğrultusunda yetiştirilmeleri değerlendirilir.

b) Ana sınıfı öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve özel eğitim sınıfı öğretmenlerinin çalışmaları sınıfın genel durumuna bakılarak bütün derslerde öğrencilere kazandırdığı bilgi, beceri ve davranışlara göre değerlendirilir.

 c) Branş öğretmenlerinin rehberlik ve teftişinde, okuttukları derslerde öğrencilerine kazandırdığı bilgi, beceri ve davranışları değerlendirilir. Birden fazla ders okutan branş öğretmenlerinin  ana branşları esas alınmak üzere okuttukları en az iki dersin rehberlik ve teftişleri yapılarak değerlendirilir.

 d) Rehber öğretmenlerinin rehberlik ve teftişleri "Rehber Öğretmen Teftiş Formu"ndaki davranışlar değerlendirilerek yapılır. Rehberlik Araştırma Merkezlerinde görev yapan rehber öğretmenlerin çalışmaları ise kurum teftişi ile birlikte değerlendirilir.

e) Rehberlik ve teftiş, grupça yapılan plânlamaya uygun olarak yürütülür.

f) Rehberlik ve teftişten önce ve sonra öğretmenle görüşülür.  Öğretmenin rehberlik ve teftişinde gerekli görülürse yöneticiden bilgi alınır.

g) Müfettiş veya yetkili kılınmış müfettiş yardımcısı sınıfa öğretmenle birlikte girer ve birlikte çıkar.

h) Müfettiş veya yetkili kılınmış müfettiş yardımcısı teftiş sırasında sınıfın bir üyesi gibi davranır.

I) Rehberlik ve teftişte çevre koşulları ve olanakları dikkate alınır.

i) Teftiş sonunda yapılan değerlendirmeler kesin olarak belirlenir.

j) Rehberlik ve teftiş sonunda zümre ve şube öğretmenleri ile ayrı ayrı görüşülür gerekirse birlikte toplântılar düzenlenir.

k) Gözlenen davranışlarla ilgili olarak gerektiğinde öğretmen ve öğrencilere soru sorulabilir, açıklama yapılabilir, bilgi ve belge istenebilir.

l) Öğretmenler ile aday öğretmenlerin teftişi en az iki ders saati içinde yapılır.

Diğer Personelin Teftişi 

Madde 22- Kurumda çalışan yönetici ve öğretmenlerin dışında kalan diğer personelin çalışmaları, kurum teftişi ile yapılarak, olumlu veya olumsuz ifadelerle değerlendirilir.

Hizmetiçi Eğitim Gereksinimi

Madde 23- Yapılan teftiş sonucu kurum teftiş raporu veya teftiş formlarında hizmet içi eğitim gereksinimi belirlenen yönetici, öğretmen ve diğer personelin hizmet içi eğitim gereksinimi, alanlarına  göre gruplândırılarak Mayıs ayının son haftası içerisinde grup başkanınca başkanlığa sunulur. Başkanlık, eğitim ve öğretim etkinliklerinin yapılmadığı bir zamanda, ilgili birimlerle eş güdüm yaparak yerel olanaklarla hizmet içi eğitim gereksinimlerinin giderilmesini sağlar.

Kurum Başarı Puanı

Madde 24- Kurumlarda görevli ve değerlendirmeye alınan bütün yönetici ve öğretmenlerin almış oldukları puanlarının toplamının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

Kurumların Ödüllendirilmesi

Madde 25- Yapılan denetim sonucunda eğitim bölgesi veya yerleşim alanı bazında kurum başarı puanına göre en yüksek puanla değerlendirilen kurum, valilikçe bu Yönergenin 11 numaralı ekinde yer alan "Başarı Belgesi" ile ödüllendirilir. Ancak, aynı eğitim bölgesi veya yerleşim alanının farklı teftiş gruplarınca denetlenmesi halinde en başarılı kurumun belirlenmesi, teftiş sonuçlarına göre en yüksek puan alan kurum ödüllendirilir.

Seminer ve Kurs Teftişi

Madde 26- Öğretmenlerin, öğretim yılı başı ve sonunda belli bir plân ve programa bağlı olarak yaptıkları çalışmalar ile öğrenci başarısını artırmak amacıyla yapılan ders dışı kurslar teftiş edilir.

Teftiş sonunda yapılan çalışmalarla ilgili "Seminer ve Kurs Teftişi" rapor düzenlenir.

Madde 27- Seminer ve Kurs Teftişinde İncelenecek Durumlar

a) Seminer ve kurs programı ile plânların incelenmesi,

b) Çalışmaların belirlenen plân ve programlarına göre yürütülmesi,

c) Kurs ve seminerle ilgili iş ve işlemlerin amacına uygun yürütülmesi,

 değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 28- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Ocak 2000 tarih ve 2508 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan Millî  Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi ve Teftiş Formları yürürlükten kalkar.

Geçici Madde 1- Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre norm kadrosu fazlası olup, sınıf veya ders sorumluluğu verilmeyen öğretmenlere bu Yönergenin 15 inci maddesinin (ö) fıkrası hükmü uygulanmaz.

Yürürlük

Madde 29- Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 30- Bu Yönerge Millî Eğitim Bakanı tarafından yürütülür.

EK-1

T.C.

.......................... VALİLİĞİ

Millî Eğitim Müdürlüğü

İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı

Grup İlköğretim Müfettişliği

KURUMLARA İLİŞKİN İSTATİSTİKÎ BİLGİLER

Kurum Türü

Kurum Sayısı

 Branşlar

Yönetici

Öğretmen

Diğer Personel

Toplam

Kent

Belde

Köy

Toplam

Müdür

Müdür Yrd.

1. Anaokulu

       

1-Anaokulu

         

2-Ana Sınıfı

         

2. ilköğretim Okulları

       

3- Uygulama Sınıfı

         

4- Özel Eğitim Sınıfı

         

3. Yatılı ilköğretim Bölge Okulları

       

5- Ozel Eğitim

         

6- Rehber Oğretmen

         

4. Pansiyonlu İlköğretim Okulları

       

7- Sınıf Oğretmeni

         

8- Türkçe

         

5. Özel Eğitim Okulları

       

9- Matematik

         

10- Fen Bilgisi

         

6. Özel Öğretim Okulları

       

11- Sosyal Bilgiler

         

12-Tarih

         

7. Halk Eğitim Merkezleri ve Ak.San.Oku.

       

13- Coğrafya

         

14-Almanca

         

8. Çıraklık Eğitim Merkezi

       

15- Fransızca

         

16- İngilizce

         

9. Eğitim Araç ve Dont.Mrk.Ak.San.Oku.

       

17- Din Kültürü ve Ah. BİI.

         

18- Resim-lş

         

10. Reh. veArş.Mrk. ve Akş.San.Ok.

       

19-Müzik

         

11. Oğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmenevi, Lokal ve Sosyal Tesisleri

       

20- Beden Eğitimi

         

21- Iş Eğıtımi (İş ve Tek.)

         

12. Millî Eğitim Yayınevi

       

22- Iş Eğitimi (Ticaret)

         

23- Iş Eğıtimi (Tarım)

         

13. Sağlık Eğitim Merkezleri

       

24- Iş Eğitimi (Ev Ekon.)

         

14. Hizmetiçi Eğt.Enst.veAkş.San.Okullan

       

25- Bilgisayar

         

15. Hizmetiçi

Eğitim Merkezleri

       

26- Diğer Personel

         

16. Spor ve İzcilik İzcilik Okulları ve Gençlik ve İzcilik EğitimTesisleri

                   

17. Dershane ve Kurslar

                   

18. Kur'an Kursları

                   

19. Öğrenci Yurtları

                   

TOPLAM

       

TOPLAM

         

 

1- Rehberlik Yapılan/Yapılacak Kurumlar

2- Kurum Teftişi Yapılan/Yapılacak Kurumlar

3- Seminer, Yetiştirici ve Tamamlayıcı Kurslarla İlgili Teftişi Yapılan/Yapılacak Kurumlar

4- Aday ve Yetersiz Rapor Alan Öğretmenler

 

İncelenmiştir.

UYGUNDUR

.../.../200..

.../.../200..

.../.../200..

Grup Başkanı

........................

İlköğretim Müfettişleri Başkanı

............................

Millî Eğitim Müdürü

............................

 

EK-2

T.C.

......................... VALİLİĞİ

Millî Eğitim Müdürlüğü

İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı

.......... Grup İlköğretim Müfettişliği

200...-200... ÖĞRETİM YILI

YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

 TEFTİŞ BÖLGESİ

 İL :

 İLÇE :

YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

A) AMAÇLAR

 (Rehberlik, Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Yönünden)

B)ETKİNLİKLER

C) DEĞERLENDİRME

D) REHBERLİK VE TEFTİŞ GEZİ PLÂNI

 (Aylara Göre)

 

................../200....

 İş günü (............)

1) Rehberlik Yapılacak Kurumlar :

 a) ...............................................................................................................................................................

 b) ...............................................................................................................................................................

 c) ...............................................................................................................................................................

2) Kurum Teftişi Yapılacak Kurumlar :

 a) ...............................................................................................................................................................

 b) ...............................................................................................................................................................

 c) ...............................................................................................................................................................

3) Seminer, Yetiştirici ve Tamamlayıcı Kurslarla İlgili Teftişi Yapılacak Kurumlar :

 a) ...............................................................................................................................................................

 b) ...............................................................................................................................................................

 c) ...............................................................................................................................................................

4) Aday ve Yetersiz Rapor Alan Öğretmenler :

 a) ...............................................................................................................................................................

 b) ...............................................................................................................................................................

 c) ...............................................................................................................................................................

 

   

.../.../200..

.............................

İlköğretim Müfettişi

.............................

İlköğretim Müfettişi

.............................

İlköğretim Müfettişi

.............................

Grup Başkanı

 

İncelenmiştir.

UYGUNDUR .../.../200...

.../.../200..

.../.../200..

................................

..........................................

İlköğretim Müfettişleri Başkanı

Millî Eğitim Müdürü

EK-3

T.C.

........................ VALİLİĞİ

Millî Eğitim Müdürlüğü

İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı

.......... Grup İlköğretim Müfettişliği

........... AYI AYLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

Aylık Çalışma Süresi

YAPILACAK ÇALIŞMALAR

   

.................................... Ayı programında yapılan değişiklikler ve nedenleri:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yıllık çalışma programına uygun olarak tarafımızdan düzenlenmiştir.

       

.../.../200..

...........................

İlköğ.Müf.

...........................

İlköğ.Müf.

...........................

İlköğ.Müf.

...........................

İlköğ.Müf.

...........................

Grup Başkanı

İncelenmiştir

.../.../200...

..........................

İlköğretim Müfettişleri Başkanı

 

UYGUNDUR.

../.../200...

...........................

Millî Eğitim Müdürü

 

EK-4

T.C.

......................... VALİLİĞİ

Millî Eğitim Müdürlüğü

İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı

........ Grup İlköğretim Müfettişliği

................. AYI ÇALIŞMA ÇİZELGESİ

Tarih/Günler

Nereden Nereye Gidildiği/Yapılan Çalışmalar

     

........................................ Ayı aylık çalışma programına uygun olarak düzenlenmiştir.

.../.../200..

   

.................

   

İlköğretim Müfettişi

   

İncelenmiştir

 

UYGUNDUR

.../.../200..

 

.../.../200..

...............................

 

.................................

Grup Başkanı

 

İlköğretim Müfettişleri Başkanı

 

 

 

 EK-5

RESMÎ VE ÖZEL OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ, İLKÖĞRETİM VE ÖZEL EĞİTİM OKULLARI 

YÖNETİCİ TEFTİŞ FORMU

1-lli/llçesi:

2-Okulu:

3. Adı ve Soyadı:

4. Mebsis No:

5. Yöneticiliğe Başladığı Tarih: 

6-Mesleki Kıdemi ve Kadrosu : 

7. Branşı /Ek Branşı :

8. Görevi : 

 9. Teftiş Tarihi: 

GÖZLENEN DAVRANIŞLAR

A- KURUMUN FIZIKI DURUMU

·  Okul bahçesi, bina ve bölümleri, oyun-spor alanları ve tesislerini düzenleme, bakım onarım ve kullanımını sağlama,

·  Bina ve tesisleri yerleşim plânına uygun adlandırma ve kullanımını sağlama,

·  Yangından korunma ve sivil savunma önlemlerini alma, elektrik tesisat ve panosunun bakımını yapma,

 kullanım şeması ve açıklamaları ilgili bölümlere asma.

·  Türk Bayrağı mevzuatını uygulama. Atatürk ve şeref köşesini hazırlama, koridorları mevzuata ve hizmetin niteliğine uygun düzenleme,

·  Dershane ve diğer bölümlerde mevzuatına uygun donanım ve düzenlemeleri yapma,

·  Ders, spor ve sosyal etkinliklerde kullanılacak araç gereçleri ve demirbaş eşyaları edinme, koruma ve kullanımını sağlama.

·  Sınıf ve okul kitaplıkları/kütüphane, öğretmen çalışma odası, ana sınıfı, rehberlik servisi, lâboratuvar, atölye, teknoloji derslikleri gibi bölümleri oluşturma.

B- EĞİTİM ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME

·  İş takvimi, yıllık çalışma programı ve okuttuğu dersin plânlarını hazırlama ve uygulama.

·  Haftalık ders dağıtım çizelgesini, okulun ve çevrenin koşullarına uygun, öğrencilerin gelişim düzeyleri

 ve verimlilik esaslarını gözeterek hazırlama,

·  Öğrencilere, okuttuğu dersin öngördüğü hedef ve hedef davranışları kazandırma, öğrenci başarısını

 ölçme ve değerlendirme.

·  Eğitim vb öğretimle ilgili sorunları belirleme. öğretmenler kurulunda görüşme ve alınan kararları uygulama.

·  Öğretmenlerin; plânlama, uygulama ve öğrenci başarısını ölçme-değerlendirme etkinliklerinde birliği sağlama.

·  Törenler, belirli günler ve haftalar, eğitici kol çalışmaları, sosyal, kültürel, sportif etkınlikler ile ders dışı etkinliklerini plânlama ve yürütme,

·  Rehberlik hizmetlerinin amaca uygun yürütülmesini sağlama.

·  Öğrenci başarısızlığının nedenlerini araştırma, çözüm yolları önerme, gerekli önlemleri alma, özel eğitim ve kaynaştırma eğitimine

·  İhtiyaç duyan öğrencilerle ilgili iş ve etkinlikleri yürütme.

·  Okul öncesi eğitimini özendirme ve gelişmesini sağlama.

·  Yönetici ve öğretmenlerin yararlanacağı mevzuat, ders programları, kaynak kitapları, görsel, işitsel ve hareketli sunu araçlarım edinme ve kullanılmasını sağlama.

·  Derslerin/etütlerin zamanında ve verimli olarak yapılmasını sağlama.

C. BURO IŞLERI

·  Kurumlarda tutulması gereken defter ve dosyalar ile desimal dosya sistemini ve kayıtları usulüne uygun düzenleme, işletme ve arşivleme.

·  Öğrenci kayıt. nakil, sağlık, izin, rapor, belge, devam-devamsızlık, not çizelgeleri, karne, sınıf geçme, diploma vb. işleri yürütme,

·  Personelin göreve başlama-ayrılma, görevlendirme. sağlık, izin, rapor, özlük hakları, devam-devamsızlık, sicil, disiplin vb. işlemlerini yürütme,

·  Yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun aylık-haftalık yemek listelerini hazırlama ve uygulama,

·  Öğrenci ve öğretmenlerin nöbet çizelgelerini ve görev talimatını hazırlama ve uygulama,

·  Demirbaş alımı. kayıt, sayım, düşüm, devir-teslim işlerini mevzuatına uygun yürütme.

·  Aylık, ücret. özel gider indirimi, anasınıfı ücretleri, MEV payları, kantin ve okul kooperatifleri ile ilgili iş ve işlemleri mevzuatına uygun yürütme,

·  Bütçe, ödenek, ihale, döner sermaye ve ambara ait iş ve işlemleri mevzuatına uygun yürütme,

D. YÖNETİM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

·  Eğitim öğretim ve yönetim görevlerini yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir ve çalışma plân ve programlarına uygun olarak yürütme,

·  Eğitim öğretim ve yönetim verimliliğini/kalitesini artırmak üzere araştırmalar yapma, okul geliştirme programı, plân, projeler hazırlama ve uygulama.

·  Kurumda demokratik kuralların uygulandığı, iş birliği, iş bölümü ve koordinasyonun sağlandığı, sevgi ve saygıya dayalı uyumlu bir çalışma ortamı oluşturma.

·  Personelin derslerini ve diğer etkinliklerini denetleme. rehberlik yapma ve motivasyonu sağlama,

·  Öğretmenlerin, aday öğretmenlerin ve hizmet içi eğitim ihtiyacı bildirilen personelin iş başında yetiştirilmesini sağlama,

·  Rehberlik ve teftiş çalışmaları sonunda bildirilen önerileri ve kurumun ihtiyaçlarını ilgili kurullarda değerlendirme ve yerine getirme.

·  Servis araçları ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin taşınma, güvenlik ve beslenmesi ile ilgili önlemleri alma ve uygulama,

·  Kurum kültürünü geliştirme becerilerini. kurum misyonunu yerine getirme vizyonunu oluşturma.

 

E. KENDİNİ YETİŞTİRME

·  Eğitim ve öğretim etkinliklerini planlarken okulun, öğrencinin, personelin ve çevrenin ihtiyaçlarını gözönünde bulundurma. Okulu çevresini. kültür ve eğitim merkezi yapma, velilerle iş birliği sağlama, çevre olanaklarından yararlanma. okulu için vizyon ve misyon geliştirme.

·  Koruma derneği, okul aile birliği ve okul kooperatifini kurma. iş birliği içinde verimli çalışmalarını sağlama.

·  Üniversiteler, yerel yönetimler, özel-kamu kurum ve kuruluşları, sicil toplum örgütleri ile ilişki kurma,

·  Veli toplantılarının ve ana-baba eğitiminin yapılmasına imkan sağlama.

·  Çevreyi tanıma ve koruma, bulaşıcı hastalıklara karşı önlemler alma.

·  Kendini yetiştirme, çağdaş öğretim stratejileri ve yönetim yaklaşımlarını izleme, teknolojik gelişmelerden yararlanma ve yararlandırma.

·  Mesleğinin ve görevinin gerektirdiği kurallara uyma ve örnek olma.

F. HIZMET IÇI EGİTİM GEREKSINIMI

G. DEĞERLENDİRME

BÖLÜM

A

B

C

D

E

TOPLAM

Puan Değeri

15

40

15

15

15

100

Başarı Puanı

           
             

 

   

UYGUNDUR

.../.../200

İlköğretim Müfettişi

İlköğretim Müfettişi

Grup Başkanı

   

Resmî Mühür ve İmza

EK-6

ÖĞRETMEN TEFTİŞ FORMU

 

1. lli/llçesi 

2. Okulu 

3. Adı ve Soyadı

4. Mebsis No

5. Meslekî Kıdem ve Kadrosu

6. Branşı/ Ek Branşı

7. Okuttuğu Sınıf/ Ders

8. Teftiş Edilen Sınıf/ Ders

9. Teftiş Tarihi

GÖZLENEN DAVRANIŞLAR

A.DERSLİĞİN EĞİTİM-ÖĞRETİME HAZIRLIK DURUMU

·  Dersliğin düzenlenmesi, bakımı ve temizliği,

·  Derslikte gerekli olan etkinlik ve ilgi köşelerini oluşturma,

·  Derslikte seviyeye uygun ders/oyun,araç,gereç ve materyalleri bulundurma,

·  Sınıf kitaplığı/ kitap köşesi oluşturma ve gerekli kayıtları tutma,

 B. EGİTİM OĞRETİM DURUMU

·  Yıllık,ünite,günlük ve diğer öğretim plânlarını hazırlama ve uygulama,

·  Öğrenme ilkelerini gözetme, dersin/etkinliğin araç ve konusuna uygun strateji. Yöntem,teknik ve araçları seçme,etkili kullanma ve kullandırma. Derslikteki etkinlik ve ilgi köşelerini etkili kullanma ve kullandırma, Gezi,gözlem,inceleme ve araştırma ile deneylere yer verme,

·  Öğrencilerin öğrenme etkinliklerine aktif katılımını sağlayacak ortam ve süreçleri hazırlama. öğrencilerle etkili iletişim kurma ve sürdürme,

·  Öğrenci seviyesine ve mevzuatına uygun ödev verme,araştırma yaptırma,bilgiye ulaşma yollarını öğretme,öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirme,

·  Öğrencilerde ulusal bilinci ve ulusal değerlere saygı ve sevgiyi geliştirme, seviyelerine uygun olarak istiklâl Marşı, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi. Öğrenci Andı, Atatürk İlke ve inkılâplarını öğretme. Öğrencilere okuma zevki ve alışkanlığı kazandırma, Türkçe'yi etkili ve doğru kullanma ve kullandırma.

·  Öğrencilere ders programlarının öngördüğü hedef ve hedef davranışları kazandırma, sorumluluk ve güven duygusu kazandırma,

·  Sınıflarda özel eğitimi gerektiren öğrencilerle ilgili etkinlikleri yürütme,

·  Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme,

·  Öğretmenin sınıf içi çevredeki eğitimsel liderliği becerisi,

C.YÖNETIM-ÇEVRE İLİŞKİLERİ VE MESLEKİ GELIŞIMI

·  Yönetici. öğretmen ve diğer personel ile iş birliği içinde verilen görevleri yapma,

·  Okuttuğu sınıf ve dersle ilgili defter,dosya ve kayıtları tutma,

·  Törenlere, meslekî toplantı, eğitici kol etkinlikleri, öğretmenler kurulu. şube öğretmenleri kurulu ve zümre öğretmenleri toplantılarına katılma. kararlar alma ve uygulama,

·  Çevreyi tanıtma ve koruma, velilerle uyumlu ilişkiler kurma, eğitim öğretim etkinliklerinde çevreden yararlanma.

·  Öğrencileri. okulunu ve öğretmenlik mesleğini sevme, benimseme ve örnek olma,

·  Mesleğin ve görevinin gerektirdiği ilke ve kurallara uyma,

·  Kendini yetiştirme, eğitimle ilgili eserleri okuma mevzuatı ve çağdaş öğretim stratejilerini izleme, öğrenme ve uygulama,

D.HİZMETİÇİ EĞİTİM GEREKSİNİMİ

E.DEĞERLENDİRME

BÖLÜM

A

B

C

TOPLAM

Puan Değeri

10

70

20

100

Başarı Puanı

       

Başarı Derecesi

       
   

UYGUNDUR

.../.../200

İlköğretim Müfettişi

İlköğretim Müfettişi

Grup Başkanı

   

Resmî Mühür ve İmza

EK-7

REHBER ÖĞRETMEN TEFTİŞ FORMU

 

1-lli/llçesı

2-Okulun Adı

3-Adı ve Soyadı

4-Mebsis No

5-Meslekî Kıdemi ve Kadrosu

6-Branş/Ek Branş

7-Okuttuğu Sınıf/Ders

8- Teftiş Edilen Sınıf/Ders

9- Teftiş Tarihi

GÖZLENEN DAVRANIŞLAR

 

A-REHBERLİK HIZMETLERINI PLÂNLAMA VE DÜZENLEME DURUMU

·  Rehberlik servisini etkinliklere hazırlama, düzen ve temizliğini sağlama

·  Yıllık çalışmalarını plânlama ve bu plânlamada okul ve çevrenin ihtiyaçlarını gözetme.

·  Rehberlik programının uygulanmasında yönetici, öğretmen ve velilerle iş birliği yapma.

·  Öğrencileri. eğitim-öğretim, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri hakkında bilgilendirme.

·  Öğrencilerin okulu tanımalarını sağlama, sınıf rehber öğretmenlerine yardımcı olma.

·  Rehberlik hizmetleri ile ilgili kaynak kitap, yayın ve ilgili mevzuatı bulundurma.

B- REHBERLİK VE PSİKOLOJIK DANIŞMA HİZMETLERINI YÜRÜTME DURUMU 

·  Rehberlik hizmetlerinde kullanılacak test, envanter, anket. bilgi formları gibi araçları hazırlama, geliştirme ve uygulama, öğrenci tanıma fişlerini düzenleme.

·  Öğrencilere zamanı plânlama, kaynaklardan ve kitaplardan yararlanma, etkili, verimli ders çalışma teknikleriyle ilgili yol gösterme.

·  Sorunlu öğrencileri belirleme, bu öğrencilerin ailesi, çevresi ile görüşme toplanan bilgilerle sorunu çözmeye yardımcı olma.

·  Öğrencinin sorunlarını görebilmesi ve çözebilmesi için seçenekler oluşturma ve uygulamasına yardımcı olma.

·  Öğrencilerin gidebilecekleri üst okullar, çalışabilecekleri iş ve meslekler hakkında bilgi toplama ve bir mesleki tasarım geliştirebilmeive mesleğe yönelmelerine yardımcı olma,

·  Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirme ve kendilerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunma,

·  Öğrencilere örnek olma, güvenlerini kazanma, olumlu davranışlar kazanmalarına yardımcı olma,

·  Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencileri belirleme. bunlarla ilgili iş ve işlemleri yapma,

·  Grup etkileşimi yoluyla öğrencinin gelişimine katkıda bulunma,

·  Öğrencilerin karşılaştıkları öğrenme güçlükleri ve diğer kişisel sorunlarla ilgili psikolojik danışma yapma.

·  Psikolojik tedaviye ihtiyaç duyan öğrencileri sağlık kuruluşuna gönderme,

·  Kaynaştırma eğitimi ve özel sınıf eğitimi gerektiren öğrencilerle ilgili etkinlikleri yürütme

 

C- YÖNETIM VE ÇEVRE İLIŞKILERİ VE MESLEKİ GELIŞIMİ

·  Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili kayıtlan tutma. usulüne uygun işleme ve istenen raporları hazırlama.

·  Törenlere, meslekî toplantılara ve eğitici kol etkinliklerine katılma ve katkı yapma, Mesleği ile ilgili gelişmeleri izleme, kendini yetiştirme, mevzuatı kavrama ve uygulama,

·  Velilerle ilişki kurma, çevrenin değer yargılarını ve koşullarını anlama, çevrenin imkânlarından yararlanma.

·  Mesleğinin ve görevinin gerektirdiği kurallara uyma.

D.HIZMETIÇI EGITIM GEREKSINIMI

E.DEĞERLENDİRME

BÖLÜM

A

B

C

TOPLAM

Puan Değeri

10

70

20

100

Başarı Puanı

       

Başarı Derecesi

       
   

UYGUNDUR

.../.../200

İlköğretim Müfettişi

İlköğretim Müfettişi

Grup Başkanı

   

Resmî Mühür ve İmza

EK-8

T.C.

.....................VALİLİĞİ

Millî Eğitim Müdürlüğü

İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı

KURUM TEFTİŞ RAPORU

(Özel Öğretim Kurumları Hariç)

Teftiş edilen kurum ve telefon no :

     

Teftişin başladığı tarih :

     

Teftişin bitirildiği tarih :

     

Kurumun son genel teftiş tarihi :

     

Kurum müdürünün adı-soyadı, mebsis no :

     

Bina mülkiyetinin kime ait olduğu :

     

Lojman sayısı ve durumu :

     

Isınma aydınlanma, su ve kanalizasyon durumu :

     

Özel derslik, lâboratuvar ve atölyelerin durumu :

     

Kitaplık ve okuma salonu durumu :

     

Spor salonu, oyun alanı ve spor tesisleri :

     

Öğretim şekli :

     

Okutulan yabancı diller :

     

Mevcut bölümlerin durumu :

     

Açık geçen dersler :

     

Kadrolu yönetici sayısı :

     

Kadrolu öğretmen sayısı :

     

Memur ve hizmetli sayısı :

     

(Kadrolu/sözleşmeli) :

     

Öğrencisayısı :

Yatılı

Gündüzlü

Genel Toplam

 

K

E

K

E

K

E

Devam eden

           

Devamsız

           

KURUM TEFTİŞ RAPORU

1) Fizikî Durum:

2) Eğitim-Öğretim Durumu

3) Büro İşleri

4) Öğrenci işleri

5) Personel işleri

6) Hesap, ayniyat ve döner sermaye işleri.

7) Demirbaş

8) Değerlendirme

Adı ve Soyadı

......................

Görevi

............

Branşı

...........

Puanı

...........

Derecesi

..............

Hizmetiçi Eğitim İhtiyacı

......................................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

         

 Kurum başarı puanı : .........

9) Kurumun ihtiyaçları ve fazlalıkları

 a) Personel (yönetici, yönetici yardımcısı, öğretmen ve diğer personel)

 .........................

 ........................

 b) Yatırım ve onarım

 .............................

 .............................

 c) Donatım

 ............................

 ............................

10) Teftişte görev alan müfettiş ve müfettiş yardımcıları

 a) ................................................................

 b) ................................................................

 c) ................................................................

 d) ................................................................

11) Teftiş ile ilgili görüş ve öneriler

.......................

İlköğ.Müf.

.......................

İlköğ.Müf.

.......................

İlköğ.Müf.

.......................

İlköğ.Müf.

.......................

İlköğ.Müf.

         

İncelenmiştir.

.../.../200 

.....................

Grup Başkanı

 

UYGUNDUR

.../.../200

........................

İlköğretim Müfettişleri Başkanı

EK-9

HALK EĞİTİMİ VE ÇIRAKLIK EĞİTİMİ MERKEZLERİ

YÖNETİCİ TEFTİŞ FORMU

1- İli: 

2-ilçesi: 

3-Merkezin Adı: 

4-Adı ve Soyadı : 

5-Mebsis No/ Sicil No: 

6-Öğretmenliğe Başladığı Tarih: 

7-Yöneticiliğe Başladığı Tarih: 

8-En Son Mezun Olduğu Okul: 

9-Meslekî Kıdemi ve Kadrosu: 

10-Branşı Ek Branşı: 

11 -Merkezin Öğrenci /Kursiyer Sayısı: K E T

 12- Teftiş Tarihi: 

GOZLENEN DAVRANIŞLAR

A.KURUMUN FIZIKİ DURUMU

·  Okul. Bahçe, bina ve tesislerin bakımı .onarımı ve kullanımını sağlama.

·  Yangından korunmaya sivil savunma önlemlerini alma.

·  Türk Bayrağı Mevzuatını uygulama, Atatürk ve şeref köşesini hazırlama ve koridorları mevzuata uygun olarak düzenlenme.

·  Ders araç gereçlerini ve demirbaş eşyaları edinme, koruma ve kullanımını sağlama.

Merkezin ve dersliklerin kitaplıklarını oluşturma.

B. EGITIM VE OGRETIM DURUMU

·  Yıllık çalışma programını hazırlama ve uygulama.

·  Eğitim öğretim problemlerini belirleme, öğretmenler kurulunda görüşme ve alınan kararları uygulama.

·  Şube ve zümre öğretmenleri ile planlarını birlikte hazırlama, uygulama ve sınavlarla ilgili iş ve işlemlerde gerekli rehberlikte bulunma.

·  Müdür yardımcıları, öğretmenler ve diğer personeli izleme. yetiştirme ve objektif değerlendirme.

·  Törenler, Belirli gün ve haftalar, eğitici kol çalışmalarını yürütme.

·  Rehberlik hizmetlerini yürütme.

·  Çevrenin ve yetişkinlerin eğitim ihtiyaçlarına uygun program geliştirme ve uygulama. Alan çalışması ile açılan kursların sosyal, ekonomik ve sanatsal yönden çevre halkını faydalandırma, kurs yerleri ile sayılarını belirleme.

·  Kurs yerleri ve türlerini belirleme, gelir getirici ve bölge kalkınmasında özellik arz eden kursları düzenleme.

·  Bakanlıkça hazırlanmış programları çevrenin ve yetişkinlerin ihtiyaçlarına uyarlayarak uygulama.

·  Ustalık, usta öğreticilik ve meslek kurslarının düzenlenmesini başarma.

·  Halk eğitimi planlama kurullarında görüşme vs alınan kararları uygulamaya koyma. Kültür, sosyal ve sportif etkinlikleri planlama ve uygulama.

·  Merkezdeki kursiyer/öğrenci başarısızlığının nedenlerini araştırma, ortaya koyma ve gerekli önlemleri alma. 

·  3308 sayılı kanunun geçici 1. ve 2. Madde işlemlerini yürütme.

·  Kalfalık ve ustalık sınavlarını mevzuatına uygun şekilde yapma ve değerlendirme.

C. BURO IŞLERI

·  Kurumlarda tutulması gereken defter ve dosyalar ile desimal dosya sistemini ve kayıtlan usulüne uygun tutma.

·  Kursiyer/öğrenci, aday çırak ve çırak kayıtları, devam izleme işlemlerini yürütme.

·  Çıraklık ve meslek eğiliminde belge ve diplomaları değerlendirme işlemlerini mevzuata uygun şekilde yürütme.

·  (sadece il çıraklık ve mesleki eğitim kurulu sekreteryasını yürüten merkezlerde)

·  II çıraklık ve meslekî eğitim kurulu sekreterya işlemlerini yürütme. (Sekreterya görevi olanlar için)

·  Hesap ayniyat ve döner sermaye işlerini yürütme.

·  Yönetici, öğretmen, memur ve diğer personel arasında yapılan iş bölümü ve nöbet işlerini usulüne uygun yürütme.

·  Arşiv işlemlerini usulüne uygun yürütme.

·  Kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerini düzenleme ve hak sahiplerine dağıtma.

D. YONETIM, VE ÇEVRE ILIŞKILERI

·  Yöneticiler, öğretmenler ve diğer personel arasında işbölümü yapma, işbirliği sağlama ve iyi bir çalışma ortamı oluşturma.

·  Mevzuatı izleme, bulundurma ve uygulama.

·  Kendini yetiştirme, yeni eğitim öğretim akımlarını izleme, yönetici ve öğretmenleri bilgilendirme.

·  Okul sanayii iş birliği çalışmalarını mevzuatına uygun yürütme.

·  Kadrolu personelle ücretli usta öğreticilerin mevzuata uygun görevlendirme ve bunlardan en verimli şekilde yararlanma.

·  Koruma derneği, okul aile birliği ve okul kooperatifi kurma ve yürütme.

·  Kurumu çevreye açma, etkinlilerle ilgili bilgilendirme, yönlendirme ve çevrenin kurumdan faydalanmasını sağlama.

E. HİZMETİÇİ EĞİTIM GEREKSİNIMI

F.DEĞERLENDİRME

BÖLÜM

A

B

C

D

TOPLAM

Puan Değeri

20

40

20

20

 100

Başarı Puanı

         

Başarı Derecesi

         
   

UYGUNDUR

.../.../200

İlköğretim Müfettişi

İlköğretim Müfettişi

Grup Başkanı

   

Resmî Mühür ve İmza

 EK-10

HALK EĞİTİMİ VE ÇIRAKLIK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ÖĞRETMEN VE USTA ÖĞRETİCİ

TEFTİŞ FORMU

Halk eğitimi ve çıraklık eğitimi merkezlerinde görevli öğretmen, kadrolu usta öğretici, ücretli usta öğretici

ve gönüllü öğreticilerin teftişinde kullanılacaktır

1-lli 

2-ilçesi 

3-Merkezin Adı 

4-Adı ve Soyadı

5-Mebsis No/ Sicil No

6-Öğretmenliğe Başladığı Tarih 

7-En Son Mezun Olduğu Okul 

8-Meslekî Kıdemi ve Kadrosu 

9-Branşı Ek Branşı

10-Öğretmen/Usta Öğretici

11-Haftalık Ders Saati Sayısı

12-Teftiş Edilen Kurs/ Ders

13- Sınıf Mevcudu K E T

 14-Teftiş Tarihi 

GÖZLENEN DAVRANIŞLAR

A. DERSLIGIN EGITIM-OGRETIME HAZIRLIK DURUMU

·  Dersliğin bakım ve temizliği

·  Derslikte Türk Bayrağı, Atatürk resmi, İstiklâl Marşı, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Öğrenci Andı vb. tabloları bulundurma

·  Derslikte gerekli olan etkinlik köşelerini oluşturma.

·  Derslik, atölye ve lâboratuvarlarda gerekli araç ve gereçleri bulundurma

·  Sınrf kitaplığını oluşturma ve gerekli kayıtları tutma

·  Kütüphane, lâboratuvar, atölye, işlik ve salon gibi bölümleri kursiyerlere/ öğrencilere kullandırma ve faydalandırma.

 B. EGITIM OGRETIM DURUMU

·  Yıllık, ünite ve günlük plânlan hazırlama ve uygulama

·  Dersin (etkinliğin) işlenişinde konulara uygun yöntem ve teknikleri seçme ve zamanı amaca uygun şekilde kullanma

·  Eğitim ve Öğretimde gezi gözlem, inceleme, araştırma ve deneylere yer verme.

·  Kursiyerlere/öğrencilere, istiklâl Marşını, Atatürk ilke ve inkılaplarını öğretme.

·  Türk dilini etkin ve doğru biçimde kullanma ve kullandırma.

·  Kursiyerlerini/öğrencilerini tanıma, bireysel farklılıklarını dikkate alma, grup ve bireysel çalışmalara yöneltme, sorumluluk ve güven duygusu kazandırma.

·  Kursiyerlere/öğrencilere kursu ve branşı ile ilgili rehberlikte bulunma, bilgi ve becerilerini geliştirme.

·  işlenilen ünite ve konularla ilgili hedef davranışlarını gerçekleştirme.

·  Kursiyerleri/öğrencileri tanıma tekniklerini uygulama, gerekli kayıtları tutma ve yararlanma,

·  Derslerin (etkinliklerin) işlenişinde araç-gereç kullanma, derslikteki eğitim köşelerini kullanma.

·  Yetişkin Eğitimi ilke-yöntem ve tekniklerini uygulama.

·  Kursiyer/öğrenci başarısını ve davranışını ölçme, değerlendirme.

·  Eğitim öğretim etkinliklerinde genel ve özel öğretim yöntemlerini uygulama.

 C. YÖNETIM, ÇEVRE ILIŞKILERI VE MESLEKİ GELIŞIMİ

·  Kursiyerlere/öğrencilere ve çevreye örnek olma, kendini yetiştirme, mesleki yayınlan ve mevzuatı izleme

·  Kursu ve dersi ile ilgili defter, kayıt ve dosyaları tutma

·  Törenlere, mesleki toplantılara, eğitici kol etkinliklerine katılma

·  Yönetici ve öğretmenlerle işbirliği sağlama, verilen görevleri yapma

·  Merkezde uygulanan ve uygulanması plânlanan programlar ile kursu/branşı hakkında çevre halkını aydınlatma,

·  ilgi ve talebi yükseltme.

·  Zümre ve şube öğretmenleri toplantılarına katılma, kararlar alma ve uygulama

·  Kendini yetiştirme, mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri izleme.

D. HIZMETIÇI EGİTIM GEREKSINİMİ

E. DEGERLENDIRME

BÖLÜM

A

B

C

TOPLAM

Puan Değeri

15

70

15

100

Başarı Puanı

       

Başarı Derecesi

       
   

UYGUNDUR

.../.../200

İlköğretim Müfettişi

İlköğretim Müfettişi

Grup Başkanı

   

Resmî Mühür ve İmza

BAŞARI BELGESİ

BELGE NO:

TARİH: ../../2001

KURUMUN ADI:

 

Yapılan denetim sonucuna göre "Eğitim Bölgesi/Yerleşim Alanı"nda en başarılı kurum olarak belirlenmiş bulunuyorsunuz.

Gösterdiğiniz bu başarıdan dolayı kurum çalışanlarına teşekkür eder, yararlı çalışmalarınızın bundan böyle de devam etmesini dilerim.