MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİ

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarih: 3797 - 30.4.1992
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 13 Ağustos 1999 - Sayı: 23785


BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; il milli eğitim müdürlüğü bünyesinde ilköğretim müfettişleri başkanlıklarını oluşturmak ve işleyişini sağlamak, müfettiş yardımcılığına alınacaklar ve müfettişliğe atanacaklarda aranan nitelikleri, bunların görev yetki ve sorumluluklarını, yetişme şekillerini, çalışma usullerini, hizmet bölgelerini, yer değiştirme suretiyle atanmalarını, değerlendirilmelerini, görevden alınma ve ayrılmalarını, müfettiş yardımcılarına uygulanacak yarışma ve yeterlik sınavları ile ilgili esas ve usulleri; hizmet gerekleri, sicil, kıdem, kariyer, liyakat, hizmet puanı, sınav ve benzeri ölçütlere göre düzenleyerek inceleme, soruşturma, teftiş ve rehberlik hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği artırmaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; ilköğretim müfettişleri başkanlıklarının kuruluş ve görevlerini; ilköğretim müfettiş yardımcılarının seçimini, yetiştirilmesini, ilköğretim müfettişliğine atanmasını; ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usulü, nitelikleri, yetişme şekli ve yer değiştirmeleri ile ilgili esas ve usullerle ilköğretim müfettişleri başkanlıkları bürosu personelinin yükümlülüklerini ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik; 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

Müsteşar: Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarını,

Başkanlık: Her ilde milli eğitim müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ilköğretim müfettişleri başkanlıklarını,

Başkan: İllerdeki ilköğretim müfettişleri başkanını,

Kurul: İllerdeki ilköğretim müfettişleri kurulunu,

Başkan Yardımcısı: İllerde başkana yardımcı olmak üzere görevlendirilen ilköğretim müfettişlerini,

Teftiş Grubu: İlköğretim müfettişleri ve ilköğretim müfettiş yardımcılarından oluşan gruplardan her birini,

Grup Başkanı: Teftiş grubunun başkanını,

İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu: Valilikçe yürütülen inceleme ve soruşturma raporları ile fezlekeleri incelemek üzere oluşturulan komisyonu,

Müfettiş: İlköğretim müfettişini,

Müfettiş Yardımcısı: İlköğretim müfettiş yardımcısını,

Yönetici: Bakanlığa bağlı resmi okul ve kurumlardaki müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki şube müdürü ve daha üst görevde bulunanları,

Kurum: Bakanlığa bağlı resmi ve özel okullar ile diğer hizmet birimlerini,

Teftiş Bölgesi: İlin teftiş gruplarının hizmet yönünden birbirine benzerlik ve yakınlık gösteren teftiş bölgesini,

Hizmet Bölgesi: Bu Yönetmeliğin 4 numaralı Ekinde yer alan "İlköğretim Müfettişlerinin Hizmet Bölgeleri ve Bu Bölgeye Dahil İlleri Gösterir Çizelge"de gösterilen il gruplarını,

Zorunlu Çalışma Süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

Yarışma Sınavı: Müfettiş yardımcılığına alınacaklara uygulanacak yazılı ve sözlü sınavları,

Değerlendirme Sınavı: Hizmet içi eğitim sonunda müfettiş yardımcılarının başarılarının ölçülmesi bakımından yapılan sınavı,

Yeterlik Sınavı: Müfettişliğe atanacaklara uygulanacak sınavı,

ifade eder.

Temel ilkeler

Madde 5- Bu Yönetmeliğin temel ilkeleri şunlardır:

a) İnceleme, soruşturma, denetim, değerlendirme ve rehberlik hizmetlerinde; kurumsal etkinlik ve verimlilik ile birlikte denetmenlik bilgi formasyonu, göreve bağlılık, iş doyumu ve yüksek moral sağlamak,

b) Görev öncesi hazırlık eğitim vermek,

c) Atama ve yükselmelerde, görev tanımına uygunluk, kariyer, liyakat, sicil, meslek içi eğitim ve kıdemi gözetmek,

d) Personel ve kurum değerlendirmesini tarafsızlık, güvenirlik, geçerlik ve açıklık ilkelerine göre yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Yarışma Sınavı

Yarışma sınavına başvuru koşulları

Madde 6- Müfettiş yardımcılığı için yarışma sınavına başvuruda bulunacaklarda aşağıda belirlenen koşullar aranır:

a) En az dört yıl süreli yüksek öğrenim görenlerden;

1) Bakanlığa bağlı resmi okul ve kurumlarda en az sekiz yıl öğretmenlik yapmış,

2) Yedi yıllık hizmet süresinin en az dört yılını resmi okul ve kurumlarda öğretmen olarak, üç yılını ise Bakanlık merkez ya da taşra teşkilatı yöneticilik görevlerinde geçirmiş,

3) Fakültelerin; eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi veya eğitim yönetimi ve denetimi bölüm/anabilim dalından mezun ya da bu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapanlardan Bakanlığa bağlı resmi okul ve kurumlarda en az üç yıl öğretmenlik ve/veya yöneticilik yapmış, olma koşullarından herhangi birini taşımak,

b) Bakanlık teşkilatında görevli olmak,

c) Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 40 yaşını doldurmamış olmak,

d) Son altı yıllık sicil notlarının ortalaması en az iyi derecede olmak,

e) Müfettişlik mesleği ile bağdaşmayacak fiillerinden dolayı memuriyete engel olacak derecede olmasa dahi hapis cezasına mahkum edilmemiş (taksirli suçlar hariç) ve son altı yıllık hizmet süresinde aylıktan kesme/maaş kesimi veya daha ağır bir disiplin cezası almamış ya da bu süre içinde idari görevi adli ve idari soruşturma sonucu üzerinden alınmamış olmak.

Yarışma sınavı için duyuru ve başvuru

Madde 7- Personel Genel Müdürlüğünce müfettiş yardımcısı ihtiyacı, başvuru koşulları, yeri, zamanı, kadro sayısı ve sınava ilişkin bilgiler genelge ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına duyurulur.

Adaylardan merkez teşkilatında görevli olanlar Personel Genel Müdürlüğüne, taşra teşkilatında görevli olanlar, görevli oldukları ilin il milli eğitim müdürlüğüne bu Yönetmeliğin 1 numaralı Ekinde yer alan İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı İçin Başvuru Formu ile başvuruda bulunurlar.

Başvuru formları, sicil dosyaları ilde tutulanların ilgili bölümleri sorumlu birimlerce doldurulduktan sonra, sicil dosyaları Bakanlıkta tutulan personelin başvuru formları ile birlikte doğrudan Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yarışma sınavına katılma koşullarını taşıyan adayların başvuru formlarını Personel Genel Müdürlüğü inceleyerek, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderir. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü sınavın yerini, zamanını ve sınavla ilgili diğer hususları içeren "Sınav Giriş Belgesi"ni sınav tarihinden en az on beş gün önce ilgililere gönderir.

Yarışma sınavına, başvuru koşullarından herhangi birini taşımayanların başvuruları kabul edilmez. Bu koşullardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların, sınav ve atama işlemleri geçersiz sayılarak durumlarına uygun görevlere döndürülürler.

Yarışma sınav komisyonu ve görevleri

Madde 8- Müsteşarın veya görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında Personel Genel Müdürü ile İlköğretim Genel Müdürlüğü, Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünden birer genel müdür yardımcısı, hukuk müşaviri ve Müsteşar tarafından belirlenen bir ilköğretim müfettişleri başkanından oluşacak Yarışma Sınav Komisyonu kurulur.

Yarışma Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Yarışma sınavı ile ilgili esas ve usulleri belirlemek,

b) Yarışma sınavı sorularını hazırlatmak,

c) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak,

d) Yarışma sınavı sonuçlarına göre başarı listesi düzenlemek veya sınav sonuçlarını değerlendiren ilgili bakanlık birimine düzenlettirmek.

Sınav komisyonunun sekreterya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Yarışma sınav konuları ve puan değerleri

Madde 9- Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır:

a) Yazılı Sınav

Yazılı sınav çoktan seçmeli test tekniği ile 100 sorudan az olmamak üzere Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yapılır. Soruların %20 si Milli Eğitim mevzuatı, %30 u öğretmenlik meslek bilgisi, %30 u özel alan bilgisi ve %20 si genel kültür konularını kapsar.

Yazılı sınavın planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ile sonuçların ilgililere ve Personel Genel Müdürlüğüne bildirilmesi, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yapılır. Bu sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar, Personel Genel Müdürlüğünce sözlü sınava çağrılırlar.

b) Sözlü Sınav

Sözlü sınavda; adayın yazılı sınav konularındaki bilgileri ile temsil yeteneği, tutum ve davranışı, anlatım ve yorumlama yeteneği ölçülür.

Sözlü sınavda adaylar, sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından yazılı sınav konularından 50 puan, temsil yeteneğinden 10 puan, tutum ve davranıştan 10 puan, anlatım ve yorumlama yeteneğinden 30 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden bu Yönetmeliğin 2 numaralı Ekinde yer alan İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma (Sözlü) Sınav Değerlendirme Formuna göre değerlendirilir. Bu sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almış olmak gerekir.

Sözlü sınav soruları Yarışma Sınav Komisyonu tarafından en az iki gün önce konu başlıklarına göre ayrı ayrı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne hazırlattırılır. Hazırlanan sorular torbalara konulduktan sonra tutanakla tespit edilerek ağızları mühürlenir. Adaylar her konudan komisyonca belirlenecek usul ve esaslara göre soruyu torbadan çekerek cevaplandırırlar.

Yarışma sınavının değerlendirilmesi

Madde 10- Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamaları alınarak sıralama yapılır. Bu sıralamada 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar sınavı başarmış sayılır. Başarılı olanların sayısının ihtiyaçtan fazla olması durumunda, en yüksek puandan başlanarak ihtiyaç kadar ilköğretim müfettiş yardımcısı belirlenir.

Puanların eşitliği durumunda aşağıdaki öncelik sırasına göre değerlendirme ve sıralama yapılır.

a) Eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi alanında doktora yapmış olmak,

b) Eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi alanında yüksek lisans yapmış olmak,

c) ISBN (Uluslararası doküman-kitap standardizasyonu numarası) normlarına uygun şiir, makale, hikaye ve benzeri eserleri bulunmak,

d) Hizmet süresi üstünlüğü bulunmak.

Yarışma sınavı sonuçlarının duyurulması

Madde 11- Yarışma sınavı sonuçları, sözlü sınavı izleyen onbeş gün içinde Bakanlıkta ve il milli eğitim müdürlüklerinde ilan edilir. Ayrıca adaylara yazılı olarak bildirilir.

Yarışma sınavı sonuçlarına itiraz

Madde 12- Yarışma sınavı sonuçlarına, sonuçların ilanını izleyen on gün içinde, bir dilekçe ile Personel Genel Müdürlüğü kanalıyla itiraz edilebilir. Bu itirazlar sınav komisyonu tarafından en geç on beş gün içinde incelenir. Sonuç Personel Genel Müdürlüğünce ilgiliye bildirilir.

Sınav belgelerinin saklanması

Madde 13- Yarışma sınavı ile ilgili belgeler Personel Genel Müdürlüğü ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezi)'nce izleyen bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılığına Atama ve Yetiştirilme

Müfettiş yardımcılığına atama

Madde 14- Yarışma sınavını kazananlar; görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özrünün bulunmadığını, sağlık durumunun iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına uygun olduğunu, Bakanlıkça belirlenecek sağlık kurumlarından alacakları raporla belgelendirmeleri durumunda, ihtiyaç bulunan illere kura ile atanırlar. Kura çekimi, sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra en geç bir ay içerisinde yapılır.

Ataması yapılıp kanuni süre içinde göreve başlamayanların atamaları geçersiz sayılır. Bu durumda olanların sınav sonuçları hiç bir biçimde kazanılmış hak sayılmaz. Bunların yerine, yarışma sınav sonuç listesindeki sıralama dikkate alınarak atama yapılır.

Müfettiş yardımcılarının atanamayacağı hizmet yerleri

Madde 15- Müfettiş yardımcıları, kendilerinin ve eşlerinin nüfusa kayıtlı oldukları, doğdukları ve en son görev yaptıkları illere atanamazlar.

Ancak büyük şehir statüsündeki illerde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi

Madde 16- Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme programı, hizmet içi eğitim ile bu eğitimde başarılı olanların katılacağı görev başında yetiştirme eğitimi olmak üzere iki aşamadan oluşur. Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme süresi üç yıldır.

a) Hizmet içi eğitim;

Müfettiş yardımcıları, hizmet içi eğitim merkezleri, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü veya üniversitelerde hizmet içi eğitim yolu ile yetiştirilirler.

Yüksek öğrenim durumları bakımından;

1) Eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi veya buna denkliği onaylanmış yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar ya da bu alanlarda lisans üstü eğitim görenler, Anayasa; Temel Hukuk Bilgileri; Eğitim ve İdare Hukuku ile İktisat konularından 240,

2) Birinci fıkrada sayılanların dışındaki yüksek öğrenim programlarından mezun olanlar ise, Anayasa; Temel Hukuk Bilgileri; Eğitim ve İdare Hukuku; İktisat; Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi konularından 1200,

saatten az olmamak üzere hizmet içi eğitime alınırlar. Hizmet içi eğitim sonunda yapılacak değerlendirme sınavında 100 puan üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılır. Bu Yönetmeliğin 56 ncı ve 57 nci maddelerinde belirtilen özürlerden herhangi biri nedeniyle bu sınava giremeyenler, sınav tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca belirlenecek bir tarihte değerlendirme sınavına alınırlar. Bu sınavlarda başarısız olanlar aynı usul ve esaslara göre son bir defa daha sınava alınırlar. Bu sınavda da başarılı olamamaları durumunda istek ve ihtiyaç dikkate alınarak Bakanlıkça durumlarına uygun görevlere atamaları yapılır.

Hizmet içi eğitim sonunda yapılan değerlendirme sınavı sonuç listeleri Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca, Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Yüksek öğrenimleri bakımından 240 saat hizmet içi eğitime alınan ve bu eğitimi başarıyla bitirenler, kadrosunun bulunduğu ilin teftiş bürosunda iş ve işlemleri izlemek üzere görevlendirilirler. Bu durumda olanlar 1200 saatlik hizmet içi eğitim programında başarılı olanlar ile birlikte görev başında yetiştirme eğitimine alınırlar.

b) Görev başında yetiştirme eğitimi;

Hizmet içi eğitimde başarılı olan müfettiş yardımcıları bir müfettişin rehberliğinde görev başında yetiştirme eğitimine alınırlar. Görev başında yetiştirme eğitimi ve süresi müfettiş yardımcılığı yetiştirme programında belirlenir. Bu programda; rehberlik ve iş başında yetiştirme, teftiş ve değerlendirme, inceleme ve soruşturma konuları ile tutum ve davranışlar yer alır.

Rehber müfettiş ile grup başkanı, müfettiş yardımcıları hakkında altı aylık dönemler halinde görev başında yetiştirme eğitimi programına göre bu Yönetmeliğin 3 numaralı Ekinde yer alan İlköğretim Müfettiş Yardımcısının Görev Başında Yetiştirme Eğitimi Değerlendirme Formunu düzenleyerek başkana sunar. Söz konusu forma dayalı olarak yeterli oldukları belirlenen müfettiş yardımcıları ikinci yılın sonunda başkanın önerisi, milli eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile rehberlik ve iş başında yetiştirme, teftiş ve değerlendirme, inceleme ve soruşturma hizmetlerini bağımsız olarak yürütmekle yetkili kılınabilirler.

Müfettiş yardımcılığı yetiştirme programı; Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanının başkanlığında, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü, İlköğretim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünden birer daire başkanı veya şube müdürü düzeyinde temsilciden oluşturulan bir komisyon tarafından, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı hükümleri çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığının görüşü de alınarak hazırlanır.

Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme devresinde görev yerleri değiştirilemez ve başka birim veya kurumlarda geçici olarak görevlendirilemezler.

Yeterlik sınavından önce müfettiş yardımcılığından çıkarılma

Madde 17- Rehberliklerinde çalıştıkları müfettiş ile grup başkanları tarafından altı aylık dönemler halinde verilen bu Yönetmeliğin 3 numaralı Ekinde yer alan raporlar da göz önüne alınarak Başkanlıkça yapılacak değerlendirmeye göre, müfettişlikte başarılı olamayacağı anlaşılan müfettiş yardımcıları hakkında düzenlenecek rapora dayalı olarak, valinin önerisi üzerine, yeterlik sınavı beklenmeksizin Bakanlıkça gerekli değerlendirme yapıldıktan sonra, müfettiş yardımcılığı görevinden çıkarılarak istek ve ihtiyaç da dikkate alınmak suretiyle durumlarına uygun bir yer ve göreve atanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Müfettişliğe Atanmaya İlişkin Hükümler

Yeterlik sınavı

Madde 18- Yeterlik sınavı; müfettiş yardımcılarının mevzuat bilgilerini ve buna ilişkin uygulamaları; teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma yöntemlerini; mesleki yardım, rehberlik, iş başında yetiştirme ile ilgili bilgi ve niteliği kazanma dereceleri ile genel kültürü içeren konularda üç yıllık yetişme dönemi sonunda yapılan sınavdır. Bu sınav, çoktan seçmeli test tekniği ile 100 sorudan az olmamak üzere, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yapılır.

Yeterlik sınav komisyonu ve görevleri

Madde 19- Yeterlik Sınav Komisyonu, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen Yarışma Sınav Komisyonu'ndaki başkan ve üyelerden oluşur.

Yeterlik Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Yeterlik sınavı ile ilgili esas ve usulleri belirlemek,

b) Yeterlik sınavı sonucuna göre başarı listesi düzenlemek veya sınav sonucunu değerlendiren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne düzenlettirmek,

c) Sınav sonucuna yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak.

Yeterlik Sınav Komisyonunun sekreterya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Yeterlik sınavına çağrılma

Madde 20- Müfettiş yardımcısı olarak üç yıllık yetişme dönemi sonunda, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen görev başında yetiştirme eğitiminde başarılı olanlar, Bakanlıkça belirlenen tarihte yeterlik sınavına çağrılır. Sınava katılacakların listesi Personel Genel Müdürlüğünce Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne bildirilir. Yeterlik sınavına ilişkin hususlar Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce sınav tarihinden en az bir ay önce müfettiş yardımcılarına duyurulur.

Yeterlik sınav konuları ve puan değerleri

Madde 21- Yeterlik sınav konuları ve puan değerleri şunlardır:

a) Mevzuat ve uygulamaları %25,

b) İnceleme ve soruşturma %25,

c) Mesleki yardım, rehberlik ve iş başında yetiştirme ile teftiş %40,

d) Genel kültür %10.

Yeterlik sınavının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yapılır ve sonucu Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Yeterlik sınavının değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması

Madde 22- Yeterlik sınavında 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılır. Sınav sonuçları sınavı izleyen on beş gün içinde Bakanlıkta ve il milli eğitim müdürlüklerinde ilan edilir. Ayrıca, adaylara Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yazılı olarak bildirilir.

Yeterlik sınav sonucuna itiraz

Madde 23- Sınav sonucuna, sınavın ilanını izleyen on gün içinde, bir dilekçe ile Personel Genel Müdürlüğü kanalıyla itiraz edilebilir. İtirazlar Yeterlik Sınav Komisyonu tarafından en geç on beş gün içinde incelenir ve sonuç Personel Genel Müdürlüğünce ilgiliye bildirilir.

Yeterlik sınavına girmeyenler veya başarı gösteremeyenler

Madde 24- Bu Yönetmeliğin 56 ve 57 nci maddelerinde belirtilen bir özrü olmaksızın yeterlik sınavına girmeyenler, Bakanlıkça ihtiyaç ve istekleri de dikkate alınarak durumlarına uygun bir göreve atanırlar.

Birinci fıkrada belirtilen özürlerden herhangi biri nedeniyle yeterlik sınavına giremeyenler, sınav tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Bakanlıkça belirlenecek bir tarihte sınava alınırlar. Bu sınavda başarısız olanlarla birlikte, daha önce yeterlik sınavına katılıp başarısız olanlar aynı usul ve esaslara göre son bir defa daha sınava alınırlar. Bu sınavda da başarılı olamamaları durumunda; istek ve ihtiyaç dikkate alınarak Bakanlıkça durumlarına uygun görevlere atamaları yapılır.

Yeterlik sınav belgelerinin saklanması

Madde 25- Yeterlik sınavına ilişkin belgeler, bu sınavı izleyen bir sonraki sınav tarihine kadar Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce saklanır.

Müfettişliğe atama

Madde 26- Yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcıları Personel Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine Bakanlık onayı ile bulundukları veya ihtiyaç bulunan illere müfettiş olarak atanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İlköğretim Müfettişleri Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri

İlköğretim müfettişleri başkanlığının kuruluşu

Madde 27- Her ilde doğrudan il milli eğitim müdürüne bağlı olarak, rehberlik ve iş başında yetiştirme, teftiş ve değerlendirme, inceleme, soruşturma hizmetlerini yürütme amacıyla başkan, başkan yardımcıları, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile başkanlık bürosundan oluşan ilköğretim müfettişleri başkanlığı kurulur.

Başkanlık bünyesinde;

a) Kurul,

b) İnceleme ve değerlendirme komisyonu,

c) Teftiş grupları,

d) Başkanlık bürosu,

bulunur.

Kurul

Madde 28- Kurul; başkan ve başkan yardımcıları ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşan bir danışma ve denetleme birimidir. İlköğretim müfettişleri başkanı, kurulun da başkanıdır.

Kurul; öğretim yılı başında, ortasında ve sonunda olmak üzere en az üç defa bir gündemle toplanır. Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, bir hafta öncesinden gündem bildirerek toplantılara çağrılır. Kurul, il milli eğitim müdürü veya başkanın yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantıya da çağrılabilir. Başkan, öğretim yılı içinde en az ayda bir defa olmak üzere grup başkanları ile toplanır.

Kurulun görevleri

Madde 29- Kurulun görevleri şunlardır.

Bakanlıkça yapılan düzenlemeler çerçevesinde;

a) Görev alanına giren okul ve kurumların teftiş ve değerlendirmesi ile bunlar hakkında alınması gereken önlemlere esas olacak inceleme ve araştırmaları yapmak, özellikle öğretmen, yönetici ve diğer personelin iş başında yetişmelerine yardımcı olmak, okul ve kurumların teftiş ve rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesine ilişkin ortak esas ve ölçüleri belirlemek,

b) Mesleki toplantı, iş başında yetiştirme ve toplantı yönetimine ilişkin programları hazırlamak,

c) Valilikçe kurulda görüşülmesi istenen konular ile kurula getirilen görüş, öneri ve verileri yürürlükteki mevzuat çerçevesinde incelemek ve değerlendirmek,

d) Okul ve kurumlarda öğretim yılı içinde yapılan rehberlik ve iş başında yetiştirme, teftiş, inceleme ve soruşturma hizmetlerinin yerine getirilmesinde amaçlara ne dereceye kadar ulaşıldığını, alınması gereken önlemlerin neler olduğunu ve varsa diğer sorunları saptamak, görüşmek ve değerlendirmek,

e) Okul ve kurumlar ile yönetici, öğretmen ve diğer personel hakkında düzenlenen teftiş raporlarının genel değerlendirmesini yapmak,

f) Teftiş gruplarınca düzenlenen öğretim yılı sonu raporlarını değerlendirmek,

g) Eğitimde niteliği artırmak, sorunları saptamak ve çözüm önerileri geliştirmek üzere araştırma konularını belirlemek,

h) Görev alanına giren okul ve kurumlarda yürütülecek mesleki çalışma programını belirlemek; gerekli görülen rehberlik çalışmalarını yürütmek,

hususlarında milli eğitim müdürüne önerilerde bulunmak.

Başkanın görevlendirilmesi

Madde 30- Valilikçe, kurul üyeleri arasından en az on yıl müfettişlik yapmış olanlar veya bu nitelikte aday bulunamaması durumunda, en kıdemli müfettişler arasından üç aday başkan olarak görevlendirilmek üzere Bakanlığa önerilir. Personel Genel Müdürlüğünce, bu adaylar arasından uygun görülen biri Bakanlık onayı ile üç yıllığına başkan olarak görevlendirilir. Ancak, birinci ve ikinci hizmet bölgelerine dahil illerde görevlendirilecek başkanın, üçüncü, dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerindeki çalışma sürelerini tamamlamış olması ya da bu bölgelerdeki çalışma sürelerini tamamlamış sayılması gerekir. Başkan olarak görevli olanlar, üçüncü yılın sonunda yeniden aynı usulle başkanlık için Bakanlığa önerilebilir.

Müfettişin başkan olarak görevlendirilemeyeceği hizmet yerleri

Madde 31- Müfettişler, kendisi veya eşinin nüfusa kayıtlı oldukları, doğdukları veya en az on beş yıl süreyle devamlı olarak oturdukları il'de başkan olarak görevlendirilemezler.

Ancak, büyük şehir statüsündeki illerde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

Başkanın görev ve yetkileri

Madde 32- Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurulun gündemini hazırlamak, toplantılara çağırmak, başkanlık etmek ve yönetmek,

b) Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen sayıları ile ilin coğrafi, idari ve ekonomik durumunu dikkate alarak, teftiş bölgeleri ile teftiş gruplarını oluşturmak, il milli eğitim müdürünün uygun görüşü ile valilik onayına sunmak, uygulanmasını sağlamak,

c) Teftiş gruplarınca hazırlanan yıllık ve aylık çalışma programlarını incelemek, uygun bulduklarını il milli eğitim müdürünün onayına sunmak ve uygulanmasını sağlamak,

d) Başkan yardımcıları, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile teftiş bürosu personelinin çalışmalarını izlemek ve denetlemek,

e) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile soruşturmacılar tarafından düzenlenen soruşturma raporları ile fezlekeleri incelemek veya incelettirmek,

f) Teftiş raporlarını onaylamak,

g) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları arasında anlayış, iş birliği ve eşgüdümü sağlamak, hizmet içinde yetiştirilmeleri konusunda gerekli önlemleri almak ve önerilerde bulunmak,

h) İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu toplantılarına katılmak,

i) İnceleme ve soruşturmalarda görevlendirilecek müfettiş ve müfettiş yardımcılarını belirlemek,

j) Başkan yardımcıları arasında iş bölümü yapmak,

k) Büro personelinin atama ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak,

l) Müfettişler ve/veya yeterli sayıda müfettiş bulunmaması durumunda müfettiş yardımcılarından ihtiyaca göre oluşturacağı komisyona, grupların hazırladığı öğretim yılı sonu raporlarını inceletmek, sonuçlarını konularına göre düzenlemek ve değerlendirmek üzere ilgili birimlere göndermek,

m) Teftiş grupları arasında eşgüdüm sağlamak amacıyla gerektiğinde bu gruplarla birlikte mesleki toplantı, rehberlik, teftiş ve inceleme gibi çalışmalara katılmak,

n) Aylık çalışma çizelgelerini ve yolluk bildirimlerini incelemek, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının geçici görev yolluklarının alınmasında tahakkuk memurluğu görevini yürütmek,

o) Kurulun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak,

p) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının düzenlediği kurum teftiş raporlarını inceleyerek veya oluşturacağı komisyona inceleterek, milli eğitim müdürüne sunmak,

r) Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde düzenlenen kurul dışındaki kurul ve komisyonlara katılacak başkan yardımcısı, müfettiş ve müfettiş yardımcılarını belirlemek ve görevlendirmek,

s) Sicil ve disiplin amiri olarak yapmakla yükümlü olduğu görevleri yerine getirmek,

t) Başkanlığın görev alanıyla ilgili veri tabanını hazırlamak ve güncelleştirmek.

Başkan yardımcılarının görevlendirilmesi

Madde 33- Müfettiş ve müfettiş yardımcısı sayısı 50 ye kadar olan illerde bir, 51 den 100 e kadar olan illerde iki, 101 den 200 e kadar olan illerde üç, 201 den fazla olan illerde dört başkan yardımcısı görevlendirilir.

Başkan yardımcıları, o ildeki kurul üyeleri arasından, en az üç yıl müfettişlik yapmış olanlardan, bulunmadığı durumlarda en kıdemli müfettişler arasından, başkanın önerisi, il milli eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile üç yıllığına görevlendirilir. Başkan yardımcısı olarak görevli olanlar üçüncü yılın sonunda yeniden aynı usulle başkan yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

Müfettişler, kendisi veya eşinin nüfusa kayıtlı oldukları, doğdukları veya en az on beş yıl süreyle devamlı olarak oturdukları İl'e başkan yardımcısı olarak görevlendirilemezler.

Ancak, büyük şehir statüsündeki illerde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

Başkan yardımcılarının görevleri

Madde 34- Başkan yardımcılarının görevleri şunlardır.

a) Başkan tarafından yapılan iş bölümüne uygun olarak verilen görevleri yürütmek,

b) Başkanın görevde bulunmadığı zamanlarda başkanlık görevlerini yürütmek.

Teftiş bölgeleri ve teftiş grupları

Madde 35- İller hizmet verimliliği ile okul ve kurumların yönetici ve öğretmen sayıları göz önünde bulundurularak, başkanın önerisi, il milli eğitim müdürünün uygun görüşü ve valilik onayı ile teftiş bölgelerine ayrılırlar.

Her teftiş bölgesinde yeterli sayıda müfettiş ve müfettiş yardımcısından meydana gelen teftiş grupları oluşturulur. Teftiş gruplarının görev bölgeleri, öğretim yılı başlamadan onbeş gün önce başkanın önerisi, il milli eğitim müdürünün uygun görüşü ve valilik onayı ile belirlenir. Müfettiş ve müfettiş yardımcıları teftiş gruplarına dengeli olarak dağıtılır. Bir teftiş bölgesinde iki öğretim yılı görev yapmak esastır. Ancak zorunlu hallerde iki yıldan önce de teftiş bölgesi değiştirilebilir. İhtiyaç halinde özel çalışma grupları oluşturulabilir.

Teftiş grubunun görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları bir yönerge ile belirlenir.

Grup başkanının görevlendirilmesi

Madde 36- Teftiş grubu üyeleri, grup başkanlığı için müfettişler arasından iki adayı seçimle belirleyerek başkana sunarlar. Bu adaylardan biri başkanın önerisi, milli eğitim müdürünün uygun görüşü ve valilik onayı ile grup başkanı olarak görevlendirilir.

Grup başkanının görevleri

Madde 37- Grup başkanının görevleri şunlardır.

a) Denetim, rehberlik ve iş başında yetiştirme, inceleme, araştırma ve soruşturma işlemleri ile ilgili grup üyeleri arasında iş bölümü ve iş birliği yapmak; işlerin zamanında, düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Grubun çalışmaları ile müfettişlerin görev sırasındaki davranışları hakkında Haziran ve Aralık ayı içinde başkana rapor vermek,

c) Bölgesinin eğitim ve öğretimi hakkında öğretim yılı ortasında ve sonunda grup üyeleri ile birlikte genel durum raporu hazırlamak ve başkana sunmak,

d) Rehber müfettişle birlikte müfettiş yardımcıları hakkında altı ayda bir görev başında yetiştirme eğitimi bu Yönetmeliğin 3 numaralı Ekinde yer alan İlköğretim Müfettiş Yardımcısının Görev Başında Yetiştirme Eğitimi Değerlendirme Formunu doldurarak başkana sunmak.

İnceleme ve değerlendirme komisyonu

Madde 38- İllerde üç müfettişten oluşan "İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu" oluşturulur. İhtiyaç duyulması durumunda, inceleme ve değerlendirme komisyonu sayısı, başkan yardımcısı sayısı kadar artırılabilir. Komisyon üyeleri, öğretim yılı başında başkanın önerisi, milli eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile bir yıl için görevlendirilir.

İnceleme ve değerlendirme komisyonunun görevleri

Madde 39- Başkan tarafından gönderilen inceleme ve soruşturma raporları ile fezlekeleri usul ve esas yönünden incelemek ve sonucu yazılı olarak ilgili dosya ile birlikte başkana sunmakla görevlidir.

Başkanlık bürosu

Madde 40- Başkanlık bürosu; yeter sayıda şef, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni, memur ve diğer personelden oluşur.

Başkanlık bürosu personelinin görev ve sorumlulukları

Madde 41- Başkanlık bürosunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarından gelen teftiş, inceleme ve soruşturma raporları ile fezleke ve diğer yazılarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, raporları ve fezlekeleri ilgili bölümlere göndermek,

b) Başkanlığın diğer işleri ile ilgili kayıtları ve defterleri tutmak, dosyaları usulüne uygun olarak düzenlemek ve korumak,

c) Motorlu araç, malzeme ve kırtasiye işlerini başkanın bilgisi dahilinde izlemek ve demirbaşların korunmasını sağlamak,

d) Başkan tarafından verilecek büro ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak.

Büro görevlileri iş ve işlemlerle ilgili edindikleri bilgileri açıklayamaz, gizlilik dereceli olan defter, rapor, fezleke ve diğer evrakı başkanın izni olmadan kimseye gösteremez ve veremez.

ALTINCI BÖLÜM

Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının

Görev Alanları, Yetkileri, Görev Emirleri ve İkamet Merkezleri

Görev alanları

Madde 42- Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının, rehberlik ve iş başında yetiştirme, teftiş ve değerlendirme, inceleme, soruşturma hizmetlerine yönelik olarak;

a) İlköğretim okulları,

b) Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar,

c) Özel eğitime muhtaç çocuklar için açılmış okullar ve sınıflar,

d) Okul öncesi eğitim kurumları, uygulama sınıfları ile tamamlayıcı sınıflar ve kurslar,

e) Halk eğitim merkezi ve akşam sanat okulları ile bunlara bağlı kurslar,

f) Çıraklık eğitim merkezleri,

g) Eğitim araçları ve donatım merkezi ve akşam sanat okulu müdürlükleri,

h) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde ve akşam sanat okulu müdürlükleri,

i) Öğretmenevi ve akşam sanat okulları, öğretmenevi, lokalleri ve sosyal tesisleri,

j) Milli eğitim yayınevleri,

k) Sağlık eğitim merkezleri,

l) Hizmetiçi Eğitim Enstitüleri ve Akşam Sanat Okulları ile Hizmetiçi Eğitim Merkezleri,

m) Spor ve izcilik okulları,

n) Gençlik ve izcilik eğitim tesisleri,

o) Öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursları,

p) Özel öğretim kurumlarına bağlı, dershane ve okulları ile her türlü özel yaygın eğitim kursları,

r) Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kursları,

s) Dernek ve vakıflarca açılan ve Bakanlığın denetimi ve gözetimi altında bulunan gerçek ve tüzel (şirket) kişilere ait öğrenci yurtları,

t) Valilikçe denetimi uygun görülen diğer okul ve kurumlar,

görev alanlarını oluşturur.

Müfettişlerin görev ve yetkileri

Madde 43- Müfettişlerin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Rehberlik ve iş başında yetiştirme;

1) Her öğretim yılı başında ve sonunda, ayrıca gerektiğinde öğretim yılı içinde, öğretmenlerle mesleki toplantılar düzenlemek, eğitim öğretim ve yönetim ile ilgili olarak sorunların belirlenmesinde ve çözümünde rehberlik etmek,

2) Okul ve kurumlarda rehberlik amaçlı çalışmalarda belirlenen konuları, önerileri ile birlikte rehberlik tebliğine ve kurum teftiş defterine yazmak, tebliğin bir örneğini başkanlığa vermek,

3) Okul ve kurumların teftişinden sonra öğretmen ve yöneticilerle birlikte toplantı yapmak, eğitim öğretim ve yönetim ile ilgili sorunların çözümüne yönelik rehberlik etmek,

4) Mesleki yayınları ve meslekle ilgili gelişmeler ile mevzuat değişikliklerini izlemek, başkanlık veri tabanına katkıda bulunmak ve bu kapsamda bölgesindeki öğretmen ve yöneticilere rehberlik etmek,

5) Aday memurların yetiştirilmesine rehberlik etmek ve bu konuda verilen diğer görevleri yapmak,

6) Teftişi ile yükümlü bulunduğu öğretmenlere ve yöneticilere mesleki yardımlarda bulunmak ve iş başında yetişmelerine rehberlik etmek,

7) Teftiş, değerlendirme, inceleme ve soruşturma hizmetlerinde müfettiş yardımcılarının katılımını sağlamak ve yetişmelerine yardımcı olmak.

b) Teftiş ve Değerlendirme;

1) Türk milli eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak, okul ve kurumların amaçlarına göre öğrencilerin yetiştirilmeleri ile yetenek, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi durumunu,

2) Görev alanlarındaki okul ve kurumların eğitim, öğretim, yönetim ve diğer görevlilerinin mevzuata göre çalışmalarını,

3) Atatürk İlke ve İnkılapları'nın, İstiklal Marşı'nın, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin ve Öğrenci Andı'nın öğretilme ve kavratılma durumunu,

4) Bayrak, anma ve kutlama törenlerinin, eğitici çalışmaların mevzuatına uygun şekilde yapılıp yapılmadığını,

5) Her yönü ile eğitim-öğretim ve yönetim çalışmalarını,

6) Kurumun ve kurumdaki personelin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve programlarda belirtilen amaçları gerçekleştirme durumunu,

7) Eğitim-öğretim ve yönetim görevlilerinin çevre ile ilişkilerini,

8) Okul veya kurum personelinin yeterlilik ve verimliliklerini,

9) Okul aile birliği, okul kooperatifi ve kantininin kuruluş ve çalışmalarının mevzuatına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini,

teftiş etmek ve değerlendirmek.

10) Okul ve kurumlara ait bina uygulama bahçesi, arsa, arazi ve tesislerin amaca ve projeye uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını teftiş etmek ve değerlendirmek; sonucunda belirlenen hususları önerileri ile birlikte okul veya kurumun teftiş defterine yazmak; gerektiğinde ayrıca kurum teftiş raporu düzenleyerek başkanlığa sunmak.

11) Teftiş edilen okul ve kurumlarda yönetici, öğretmen ve gerektiğinde diğer personel hakkında ayrı ayrı teftiş raporu düzenlemek.

12) Sicil amiri oldukları personel hakkında sicil raporu düzenlemek.

13) Teftiş bölgelerindeki okul ve kurumlar hakkında saptanan bilgileri zamanında ve eksiksiz olarak başkanlığa sunmak.

c) İnceleme;

1) Başkanlıkça verilen veya teftiş sırasında karşılaşılan konularla ilgili inceleme yapmak,

2) Okul, öğretmen ve diğer personel ile ders araç ve gereçlerine ilişkin ihtiyaçları belirleyerek başkanlığa bildirmek,

3) Okul ve kurumların açılma ve kapatılmalarına ilişkin inceleme raporu düzenlemek,

4) Bölgesinde okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık nedenlerini araştırmak ve bu nedenlerin giderilmesi yönünde önerilerde bulunmak,

5) Okul ve kurumlardaki teftiş sistemi, eğitim ve öğretim yöntemleri, teftiş ve değerlendirme raporları ile diğer basılı defter ve kayıtların geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, konu ile ilgili görüş ve önerilerinin kurul gündemine alınma isteğini başkanlığa bildirmek,

6) Okul ve kurumlar ile ilgili mevzuatın ve programların uygulanması sırasında karşılaşılan aksaklıkları, güçlükleri belirlemek ve başkanlığa bildirmek,

7) Okul ve kurumlarda özel eğitime yönelik uygulamaları mevzuatı çerçevesinde incelemek ve başkanlığa bilgi vermek,

8) Eğitimin sorunlarını belirlemek, çözüm önerileri geliştirmek ve niteliğini artırarak etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesine yönelik inceleme ve araştırma yapmak.

d) Soruşturma;

1) İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre, valilikçe verilecek soruşturma emirleri gereğince resmi ve özel okul ile kurumlarda görevli öğretmen, yönetici ve diğer personel hakkında soruşturma yapmak,

2) İnceleme ve soruşturmaya yönelik çalışmalarında kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapmak,

3) Verilen soruşturmaya zamanında başlamak ve kısa süre içinde tamamlayarak önerilerini fezleke veya rapora bağlayıp başkanlığa sunmak,

4) Bir olayın soruşturmasını yaptıkları sırada, aynı konuda başka soruşturmacı veya soruşturmacıların görevlendirilmesi durumunda; soruşturmanın birleştirilmesi için durumu bir yazı ile başkanlığa bildirmek,

5) Başlanılan bir soruşturmayı çeşitli nedenlerle tamamlayamama durumunda, gerekçesini yazılı olarak başkanlığa bildirmek,

6) Gerekli görülen defter, evrak, belge ve bilgileri, ilgili dairelerden istemek, incelemek sübut delil teşkil edenlerin asıllarını, diğer belgelerin örneklerini almak; asılları alınan belgelerin yerine mühür ve imzası ile onaylı birer örneğini dosyasında saklamak üzere ilgili daireye vermek,

7) Soruşturma alanına giren ilgililerin koruma ve sorumluluğu altındaki gizlilik dereceli de olsa her türlü evrak ve defterleri, para ve para hükmündeki senet, demirbaş eşya, ambar ve depolar ile kasa ve vezneyi görmek, incelemek, saymak ve gerekirse mühürlemek,

8) Soruşturmalarda, muhbir, şikayetçi, sanık ve tanıkların celbi ve dinlenmesi gibi soruşturmanın gerektirdiği her türlü işlemlerin yerine getirilmesinde, "Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat" ile "Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu" hükümlerine göre hareket etmek,

9) Görev alanı ile ilgili aldıkları şikayet ve ihbar üzerine veya bizzat görmeleri durumunda, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplayarak, olaya el koymak ve soruşturma emri istemek,

10) Düzenledikleri teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarının birer örneğini özel dosyalarında saklamak,

11) Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat kapsamına girmeyen konularda doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak ve başkanlığa bilgi vermek.

Görev emirleri ve ikamet merkezleri

Madde 44- Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına inceleme ve soruşturmaya yönelik görev emirleri başkanın önerisi milli eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile verilir.

Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının ikamet yeri il merkezidir, büyükşehir bulunan illerde ise büyükşehir belediye sınırlarıdır.

Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına vali, milli eğitim müdürü ve başkanın dışında hiç kimse görev ve emir veremez.

Müfettiş yardımcılarının görevleri

Madde 45- Müfettiş yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Müfettiş yardımcılarına, bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen, rehberlik ve iş başında yetiştirme görevi bağımsız olarak verilebilir.

b) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen görev başında yetiştirme eğitiminde yeterli oldukları anlaşılan müfettiş yardımcıları, ikinci yılın sonunda, başkanın önerisi, milli eğitim müdürünün uygun görüşü ve valiliğin onayı ile teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturmaları bağımsız olarak yürütme görevi ile yetkili kılınabilirler.

Görevden uzaklaştırma

Madde 46- Müfettişlerce yönetici, öğretmen ve diğer personelden;

a) Teftiş, değerlendirme, inceleme ve soruşturma sırasında suç kanıtları henüz elde edilmemiş olmakla beraber, kamu hizmetinin yürütülmesi bakımından görevi başında kalmasının sakıncalı olduğu sonucuna varılanlar,

b) Teftiş sonucunda gizli veya açık zimmet ile önemli yolsuzluğu görülen veyahut para ve para hükmündeki kağıtlar, ayniyat, defter ve belgeleri göstermeyen veya bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınanlar,

hakkında, görevden uzaklaştırma önerisinde bulunulur. Görevden uzaklaştırma önerisinde, görevden uzaklaştırılması gereken kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğu açık bir biçimde ortaya konulur.

Görevden uzaklaştırma isteği, gerekçesiyle birlikte başkan tarafından milli eğitim müdürünün önerisi ile yazılı olarak valiliğe bildirilir. Görevden uzaklaştırma önerisi teftiş ve soruşturmanın her aşamasında yapılabilir.

Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılabilmesi için müfettişin düzenleyeceği rapor başkanlık aracılığıyla ilgili makama yazılı olarak bildirilir.

Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına yardım yükümlülüğü

Madde 47- Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, görevleriyle ilgili yetkilerini kullanırken birim amirleri ve ilgililer her türlü yardımı yapmakla yükümlüdürler.

Birim ve kuruluşların amir ve memurları, kendilerini ilgilendiren teftiş, inceleme ve soruşturmanın bitimine kadar yıllık izin kullanamazlar. İzin vermeye yetkili amirler bu hususu dikkate alırlar. Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, zorunluluk durumunda, yıllık iznini kullanmakta olan personelin görevi başına dönmesini yetkili amirden isterler. Bu istekler geciktirilmeden yerine getirilir.

Tutulacak defter ve dosyalar

Madde 48- Görev yetki ve sorumlulukları ile ilgili olarak, müfettiş ve müfettiş yardımcıları;

a) Gelen ve giden evrak defterini,

b) İnceleme ve soruşturma raporlarını,

c) Çalışma programı, çalışma çizelgeleri ve geçici görev yolluklarını,

içeren dosyaları tutarlar.

Müfettiş ve müfettiş yardımcılarınca tutulacak defter, dosya ve gerekli diğer malzemeler başkanlıkça sağlanır.

Müfettişlerin hizmet içi eğitimi

Madde 49- Müfettişler, mesleki bilgilerini yenilemek, geliştirmek ve uzmanlıklarını artırmak amacıyla Bakanlığın hizmet içi eğitimle ilgili mevzuatında belirtilen hedefler doğrultusunda hizmet içi eğitime alınırlar. Görev alanına giren hizmet birimlerinin görüşü ve Personel Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak bir plan dahilinde müfettişlerin hizmet içi eğitimden geçirilmeleri esastır. Ayrıca müfettişler, Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlık Programına alınabilirler, gerektiğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 ve 79 uncu maddeleri çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.


YEDİNCİ BÖLÜM

İllerin Müfettiş İhtiyacı ve Yer Değiştirme Suretiyle Atama

Hizmet bölgeleri

Madde 50- Bu Yönetmelik kapsamındaki müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere, coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım koşulları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden birbirine benzerlik ve yakınlık gösteren iller bu Yönetmeliğin 4 numaralı Ekinde yer alan İlköğretim Müfettişlerinin Hizmet Bölgelerini ve Bu Bölgelere Dahil İlleri Gösterir Çizelge'de gösterildiği şekilde gruplandırılmak suretiyle "beş" hizmet bölgesine ayrılır.

İllerin müfettiş ihtiyacının belirlenmesi

Madde 51- İllerin müfettiş ihtiyacı en çok; birinci ve ikinci hizmet bölgelerinde 90, üçüncü hizmet bölgesinde 80, dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerinde 70 öğretmene bir müfettiş görevlendirilecek şekilde belirlenir. Buna göre yeterli müfettiş sayısına ulaşılıncaya kadar, illerde bulunması gereken müfettiş sayısı her yıl atama ve yer değiştirme döneminden önce makam onayı ile belirlenir.

Bölge hizmeti

Madde 52- Müfettişlerin hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süreleri, birinci ve ikinci hizmet bölgelerinde beşer yıl, üçüncü ve dördüncü hizmet bölgelerinde dörder yıl, beşinci hizmet bölgesinde üç yıldır.

Bir hizmet bölgesinde çalışılan sürenin, çalışılması gereken süreden fazla olması durumunda, fazla olan süre öncelikle görev yapmadığı bir alt hizmet bölgesinde değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda alt bölge hizmetlerinden artan süreler varsa çalışması gereken bir üst bölgeden sayılır.

Müfettişler, hizmet bölgeleri itibarıyla toplam zorunlu çalışma sürelerini dolduruncaya kadar her hizmet bölgesinde görev yapmakla yükümlüdürler. Müfettişlerin hizmet bölgeleri arasındaki zorunlu yer değiştirme işlemleri, müfettiş ihtiyacı da göz önüne alınarak Bakanlıkça her yıl bir plan dahilinde yürütülür.

Müfettişlerin bu göreve atanmadan önce Devlet memurluğunda geçen süreleri bu Yönetmelikte belirtilen bölge hizmetinde değerlendirilir.

Hizmet puanı

Madde 53- Hizmet puanı, bu Yönetmeliğin 5 numaralı Ekinde yer alan İllerin Puanlarını Gösterir Çizelge'de belirtilen illerin karşılarındaki puanların, o illerde Devlet memuru olarak çalışılan hizmet yılı ile çarpımı sonucu bulunan puandır. Hizmet puanlarının hesaplanmasında görev yapılan ilde, yıldan artan her ay için o ilde bir yıllık süreye denk gelen puanın 1/12 si esas alınır. Aydan artan süreler ile aya isabet eden puanın belirlenmesinde bölme işlemi sonucu artan kesirler dikkate alınmaz.

657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinde belirtilen aylıksız izinde geçirilen süreler puanlamada dikkate alınmaz.

Görev mahallinin dışında geçirilen sürelere ait hizmet puanları bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesi çerçevesinde değerlendirilir.

Buna göre;

a) Her müfettiş ve müfettiş yardımcısı için Başkanlıkça bu Yönetmeliğin 6 numaralı Ekinde yer alan İlköğretim Müfettişleri Hizmet Puan Kartı düzenlenir. Bu karta müfettiş ve müfettiş yardımcısının görev yeri değişikliğine ilişkin bilgiler ile elde ettiği puanlar kaydedilir. Görev yeri değişikliklerinde İlköğretim Müfettişleri Hizmet puan Kartı özlük dosyaları ile birlikte yeni görev yerlerine gönderilir.

b) Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü hizmet bölgelerinde görevli olanlardan beşinci hizmet bölgesine dahil illerden birine kendi isteğiyle atananların puanlarına bir kez olmak üzere on puan ilave edilir.

İsteğe bağlı yer değiştirme

Madde 54- Görevli bulunduğu ilde müfettiş unvanı ile 1 Eylül tarihi itibarıyla iki yılını tamamlayacaklardan;

a) Hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlayanlar istediği illere,

b) Görevli olduğu ilin dahil olduğu bölge hizmetini tamamlayanlar, görev yapmadıkları diğer bölgelerdeki illere,

c) Görevli olduğu ilin dahil olduğu bölge hizmetini tamamlamayanlar aynı hizmet bölgelerinde yer alan diğer illere,

d) Birinci veya ikinci hizmet bölgelerine dahil illerde görevli bulunanlardan bu bölgelerden her hangi birinde bölge hizmetini tamamlamamış olanlar bu bölge illerinin dışındaki diğer hizmet bölgelerine,

yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

Yer değiştirme suretiyle atamalar Temmuz ayında sonuçlandırılır.

Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirme

Madde 55- Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler aşağıda belirtilen biçimde yapılır.

a) Bulunduğu ilde 1 Eylül tarihi itibarıyla iki yılını ve o ilin yer aldığı bölge hizmetini tamamlamakla birlikte hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamayanlardan yer değiştirme isteğinde bulunmayanların atamaları, görev yapmadıkları hizmet bölgelerine dahil illerden birine Bakanlıkça yapılır. Bu bend hükmü başkanlar için uygulanmaz.

b) Başkan, başkan yardımcıları, müfettişler ve müfettiş yardımcılarından, haklarında yapılan soruşturma sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi kamu veya kendi yararı bakımından gerekli veya uygun görülenler ile iki kez üst üste olumsuz sicil alanların görev yerleri, bulunduğu il ve bölge hizmetini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın aynı hizmet bölgesine ya da görev yapmadıkları başka hizmet bölgesine dahil bir il olacak biçimde Bakanlıkça değiştirilir.

c) Soruşturma sonucu görev yeri değiştirilenler, yeni görev yerlerine başladıkları tarihten itibaren üç yıl geçmeden eski görev yerlerine atanamazlar.

Sağlık özrüne dayalı yer değiştirme

Madde 56- Müfettiş ve müfettiş yardımcılarından kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birisinin, bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını, tam teşekküllü Devlet veya üniversite hastanelerinden son altı ay içinde ilgili mevzuatında belirtilen usule ve fenne uygun olarak alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenlerin durumları, Bakanlık Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca da değerlendirildikten sonra görev yerleri; tedavi imkanı ve müfettiş ihtiyacının birlikte bulunduğu il olarak değiştirilir veya aynı ilde bırakılır.

Sağlık özrüne dayalı olarak görev yeri değiştirilenlerden hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamamış olanlar özürlerinin devam ettiğini iki yılda bir belgelendirmek zorundadırlar. Özrünü belgelendiremeyenler hakkında genel hükümler uygulanır.


Diğer nedenlere dayalı yer değiştirme

Madde 57- Eşleri veya çocukları şehit olan müfettiş ve müfettiş yardımcılarının yer değiştirmeleri, bu durumlarını olayın oluştuğu tarihten itibaren altı ay içinde belgelendirmeleri koşuluyla istekleri dikkate alınarak işlem yapılır.

Yer değiştirmelerde sıra

Madde 58- Hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlayan müfettişlerden bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre yer değiştirmek istediği illere ataması yapılamayanlar o il veya iller için sıraya alınma isteğinde bulunabilirler. Sıra istekleri bu Yönetmeliğin 7 numaralı Ekinde yer alan İlköğretim Müfettişlerine Ait Yer Değiştirme İstek Formu ile her yıl yer değiştirme döneminde yenilenir. Yenilenmeyen sıra istekleri düşer. Sıradan vazgeçme isteklerine ilişkin dilekçeler en geç 1 Temmuz'da Bakanlığa ulaşacak şekilde gönderilir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.

Ancak, istek veya istek dışı olarak herhangi bir şekilde görev yeri değişenlerin sıraları düşer.

Sıra işlemleri, bu Yönetmeliğin 8 numaralı Ekinde yer alan İlköğretim Müfettişleri İçin İller Arası Sıra Kayıt Defteri ile izlenir.

Bölge hizmetinden sayılacak süreler

Madde 59- Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının;

a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

b) Yılda toplam 90 iş gününü geçmeyen geçici görev süreleri,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekalet ile aynı Kanunun değişik Ek-9 uncu maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi durumunda bu sürelerin tamamı,

d) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi durumunda bu sürelerin tamamı,

e) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

f) Hizmetin gereği olarak, üniversitelerde Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü veya Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezinde başarılı geçen sürelerin tamamı,

bölge hizmetinden sayılır. Ancak, bunlardan bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen süreler ile müfettiş yardımcılarının yetişme dönemlerinde geçirdikleri süreler müfettişin görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer fıkralarda belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

Yurt dışında geçirilen süreler birinci bölge hizmetinden sayılır.

Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler

Madde 60- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108 inci maddesi uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler ile askerlik hizmeti bölge hizmetinden sayılmaz.

Yer değiştirme işlemlerinde gözönünde bulundurulacak hususlar

Madde 61- Müfettişlerin bölgeler ile iller arası yer değiştirme işlemleri Bakanlıkça önceden hazırlanan bir plana göre yapılır.

Buna göre;

a) Şubat ayı içinde illerin müfettiş ihtiyacı valiliklere duyurulur.

b) Yer değiştirme başvurusu bu Yönetmeliğin 7 numaralı Ekinde yer alan İlköğretim Müfettişlerine Ait Yer Değiştirme İstek Formu ile, 15-31 Mart tarihleri arasında başkanlığa yapılır. Bu formlar başkanlıkça incelendikten sonra 15 Nisan tarihine kadar Bakanlığa gönderilir.

c) Hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamayan müfettişler görev yapmaları gereken diğer hizmet bölgelerinden en fazla iki bölgeye dahil üçer il, tamamlayan müfettişler ise, hizmet bölgesine bağlı olmadan en fazla üç il isteğinde bulunabilirler.

d) Yer değiştirme istekleri ve hizmet puanları dikkate alınarak;

1) Sırada bulunanlar,

2) Hizmet bölgesi itibarıyla zorunlu çalışma sürelerini tamamlayanlar,

3) Hizmet bölgesi itibarıyla zorunlu çalışma sürelerini tamamlamamış olanlardan, yer değiştirme isteğinde bulunanlar,

4) Bu Yönetmeliğin 55 inci maddesinin (a) bendinde belirtilenler,

öncelik sırasına göre atanırlar.

Müfettişlerin atanamayacağı hizmet yerleri

Madde 62- Müfettişler, müfettişliğe atanma tarihinden itibaren üç yıl geçmeden nüfusa kayıtlı oldukları, doğdukları veya yönetici ya da öğretmen olarak en son görev yaptıkları illere atanamazlar.

Ancak, büyük şehir statüsündeki illerde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

Yer değiştirme işleminin ertelenmesi ve iptali

Madde 63- Yer değiştirme işleminin gerçekleştirilmesinden sonra, zamanla sınırlı özrü oluşanların atamaları özrü ile sınırlı olarak o ilin müfettiş ihtiyacı da dikkate alınarak ertelenir. Erteleme süresi bir yılı geçemez. Hiçbir biçimde ikinci defa erteleme yapılamaz.

Zorunlu bölge hizmetlerini tamamlayan veya sıradan yer değiştirme isteğinde bulunup ataması yapılanlardan 1 Eylül tarihine kadar atandıkları ilde göreve başlamayanların bulundukları ilde müfettiş ihtiyacı bulunması durumunda atamaları iptal edilir ve sıraları düşer.


SEKİZİNCİ BÖLÜM

Müfettişlik ve Müfettiş Yardımcılığı Görevinden Alınma

ve Müfettişliğe Yeniden Atanma

Görevden alınma

Madde 64- Müfettiş ve müfettiş yardımcıları;

a) Müfettişlik mesleği ile bağdaşmayacak fiillerden dolayı; Devlet memurluğuna engel olmasa bile (taksirli suçlar hariç) hapis cezası ile mahkum edilmiş olanlar,

b) Tam teşekküllü devlet hastanesi, üniversite hastaneleri veya hakem hastanece düzenlenen sağlık kurulu raporu ile bu görevi yapamayacağı belirlenenler,

c) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının uyacağı hususlara ilişkin bu Yönetmeliğin 73 üncü maddesinde sayılan hususlardan biri veya birkaçına aykırı davranışlarda bulunduğu soruşturma sonucu belirlenenler,

Bakanlıkça görevlerinden alınarak durumlarına uygun görevlere atanırlar.

Müfettişlik güvencesi

Madde 65- Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden müfettiş ve müfettiş yardımcıları kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleri ile bağdaşmayan sağlık, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri belirlenmedikçe görevden alınamaz diğer görevlere atanamazlar.

Sağlık, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu veya soruşturma raporu gibi belgelerle belgelendirilmesi esastır.

Müfettişliğe yeniden atanma

Madde 66- Bu Yönetmeliğin 64 üncü maddesi kapsamına girmemek kaydıyla;

a) Yeniden görev verilmesi için, haklarında yargı kararı olanların,

b) Sağlık nedeniyle görevinden ayrılanlardan, Bakanlıkça belirlenecek sağlık kurumlarından yeniden müfettişlik görevini yapabileceklerine ilişkin sağlık kurulu raporu alanların,

c) 4359 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce veya bu Yönetmeliğe göre atanan müfettişlerden çeşitli nedenlerle görevlerinden ayrılanlardan yeniden göreve dönme isteğinde bulunanların,

d) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını geçmemiş ve sağlık durumunun iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına uygun olduğunun Bakanlıkça belirlenecek sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmiş olması koşulu ile, emekli dönüşü atama isteğinde bulunanların,

(a) ve (b) bendlerinde belirtilenler doğrudan, diğerleri ise kadro bulunması halinde istekleri de dikkate alınarak, ihtiyaç olan illere Bakanlıkça müfettiş olarak yeniden atamaları yapılabilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kadroların saklı tutulması

Madde 67- Müfettiş yardımcısı sayısı kadar müfettiş kadrosu boş tutulur.

Düzenleme görev ve yetkisi

Madde 68- Bu Yönetmelikte yer verilmeyen hususlar ile ihtiyaç duyulan konularda Bakanlık; 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 53 üncü maddesine aykırı olmamak koşuluyla yönerge, genelge ve tebliğ çıkarabilir.

Demirbaşların teslimi

Madde 69- Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına kullanılmak üzere bir yazım aracı, evrak dolabı, resmi mühür ve benzeri araç, gereç verilir. Görev yeri değişenler ile görevden ayrılanlar, kendilerine teslim edilen malzemeden demirbaş niteliğinde olanları başkanlık bürosuna teslim ederler.

Araç tahsisi

Madde 70- Valilikçe hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere imkanlar ölçüsünde başkanlığa araç tahsisi yapılır.

Yayınlar

Madde 71- Başkanlık bürosunda; Resmi Gazete, Tebliğler Dergisi ve ilgili mevzuat ile programlar ve genelgeler bulundurulur. Bakanlıkça, başkanlıklara müfettiş ve müfettiş yardımcısı sayısı kadar Tebliğler Dergisi, mesleki yayınlar ile öğretim programları gönderilir.

Başka görev yasağı

Madde 72- Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına bu Yönetmelikte belirtilen görevleri dışında başka görev verilemez. Ancak, başkanın önerisi, milli eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile öğretmen ve diğer personelin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen kurs ve seminerlerde eğitici olarak verilecek görevler bunun dışındadır.

Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının uyacağı hususlar

Madde 73- Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının uyacağı hususlar şunlardır:

a) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları meslek ve statülerinin gerektirdiği saygınlığı, güven duygusunu ve tarafsızlığı zedeleyecek davranışlarda bulunamazlar.

b) Teftiş, inceleme ve soruşturma için gidecekleri yeri ve yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri gizli içerikli bilgileri açıklayamazlar.

c) Görevleri sırasında mesleki yardım hizmeti dışında yürütme işlerine fiilen karışamazlar.

d) Defter ve evrak üzerinde teftiş yapıldığını gösterir belirti ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar.

e) Teftiş, inceleme ve soruşturma ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kişilerle özel ilişkilerde bulunamazlar, bunlarla alışveriş yapamazlar. Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır.

f) Kendilerine ve başkalarına ait araç, gereç ve yayınları öğretmenlere satamazlar veya bunların satışına aracı olamazlar.

Yetiştirme döneminde görevinden ayrılanlar

Madde 74- Müfettiş yardımcılarının üç yıllık yetiştirme döneminin herhangi bir aşamasında çeşitli nedenlerle bu görevlerinden ayrılmaları durumunda, yarışma sınavı sonuçları ile müfettiş yardımcılığında geçen süreler yeniden başvurularında kazanılmış hak sayılmaz.

İşlerin süresinde bitirilememesi ve işin devri

Madde 75- İşlerin süresinde bitirilememesi ve işin devri hususunda dikkat edilmesi gereken hususlar;

A) Müfettişler veya yetkili kılınan müfettiş yardımcıları kendilerine verilen işleri ara vermeden, belirtilen süreler içinde bitirirler.

B) Müfettişlere veya yetkili kılınan müfettiş yardımcılarına verilen işin devredilmemesi asıldır. Geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa müfettişler veya yetkili kılınan müfettiş yardımcıları ellerindeki işleri, başkanın önerisi, milli eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile başka bir müfettişe veya yetkili kılınan müfettiş yardımcısına devredebilirler.

C) Devredilecek işler için devri yapacak olan müfettiş veya yetkili kılınan müfettiş yardımcısı bir "Devir Notu" hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna;

a) Devredilen işin ne olduğu,

b) Devir gününe kadar;

1) İşin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği,

2) İş hakkında ne gibi görüş veya kanaata varıldığı,

3) Beliren görüş ve kanaat olarak o işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği,

hakkındaki düşüncelerini yazar.

Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte, işi devralan müfettiş veya yetkili kılınan müfettiş yardımcısına imza karşılığı verir.

Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden müfettiş veya yetkili kılınan müfettiş yardımcısı tarafından, başkanlığa gönderilir. Üçüncü nüsha devreden müfettiş veya yetkili kılınan müfettiş yardımcısında kalır.

İdari ve mali işlemler

Madde 76- Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının idari işlemleri Personel Genel Müdürlüğünce, mali işlemleri ise İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 77- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 27/10/1990 tarihli ve 20678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Kurulu Yönetmeliği ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kalkar.

Geçici Madde 1- 4/3/1998 tarihli ve 4359 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte müfettiş yardımcısı olarak görev yapmakta olanların hizmet süreleri, müfettiş yardımcılığında geçirilecek sürede değerlendirilir. Bunlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde yetiştirilirler. Ancak, bu yetiştirme programı sonunda değerlendirme sınavına tabi tutulmazlar. Bu kişilerin, yeterlik sınavları, göreve başlama tarihi itibarıyla üçüncü yılın sonunda Bakanlıkça belirlenecek bir tarihte bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Geçici Madde 2- 4359 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte müfettiş yardımcısı olarak görev yapanların yetki ve sorumlulukları müfettiş yardımcılıkları süresince 27/10/1990 tarihli ve 20678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Kurulu Yönetmeliğine göre devam eder.

Geçici Madde 3- 4359 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra müfettiş yardımcılığına atananlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 4- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görev yapmakta olan teftiş grupları, grup başkanları ile oluşturulan inceleme komisyonu görevlerine devam ederler.

Geçici Madde 5- Bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinde belirtilen yönerge hazırlanıncaya kadar, rehberlik ve iş başında yetiştirme ile teftiş ve değerlendirme hizmetleri, yürürlükteki "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Rehberlik ve Teftiş Yönergesine göre yürütülür.


Geçici Madde 6- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce müfettiş yardımcılığı sınavında başarılı olup, göreve başlamayanlar ile müfettiş yardımcısı olarak görev yapmakta iken, çeşitli nedenlerle ayrılanlardan yeniden müfettiş yardımcılığına atanmak isteyenler, bu Yönetmelikte belirtilen koşulları taşımak kaydıyla 1999 yılı sonuna kadar başvurmaları durumunda yarışma sınavına alınmadan müfettiş yardımcısı olarak atamaları yapılır.

Geçici Madde 7- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte ilköğretim müfettişleri kurulu başkanı veya başkan yardımcısı olarak görev yapanlardan bu Yönetmeliğin başkan ve başkan yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranan koşulları taşıyanlar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bu Yönetmelik hükümlerine göre başkan ve başkan yardımcısı olarak görevlerine devam ederler.

Ancak ilköğretim müfettişleri kurulu başkanı veya başkan yardımcısı olarak görev yapanlardan bu Yönetmelikte başkan veya başkan yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranan koşulları taşımayanlar ise bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde görevlendirmeye yetkili makamlarca müfettişliğe döndürülürler.

Geçici Madde 8- Bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinde belirtilen teftiş grubunun görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönerge; İlköğretim Genel Müdürlüğünün başkanlığında, Okul Öncesi Eğitimi, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri, Özel Öğretim, Çıraklık ve Yaygın Eğitim ve Personel Genel Müdürlükleri ile Yayımlar, Sağlık İşleri, Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler, Orta Öğretim Burs ve Yurtlar, Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik, Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlıklarından en az şube müdürü veya uzman düzeyinde katılacak birer temsilciden oluşan bir komisyon tarafından üç ay içinde hazırlanır.

Geçici Madde 9- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde 16 ncı maddede belirtilen müfettiş yardımcılığı yetiştirme programı hazırlanır.

Geçici Madde 10- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte müfettiş olarak görev yapanlara, hizmetin gereği olarak yapılacak yerdeğiştirmeye ilişkin bu Yönetmeliğin 55 inci maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz.

Geçici Madde 11- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte müfettiş olarak görev yapanlara bu Yönetmeliğin 62 nci maddesi hükmü uygulanmaz.

Geçici Madde 12- 27/10/1990 tarihli ve 20678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Kurulu Yönetmeliği çerçevesinde, yer değiştirme suretiyle atamaları planlanan, ancak sonuçlandırılamayan ilköğretim müfettişlerine ilişkin 1999 yılı yer değiştirme işlemleri, daha önce planlandığı şekilde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde sonuçlandırılır.

Yürürlük

Madde 78- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 79- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.


İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI İÇİN BAŞVURU FORMU


BÖLÜM - I

Bu bölüm ilköğretim müfettiş yardımcılığına başvuran aday tarafından doldurulacaktır.

EK-1

1- Adı Soyadı   2- Baba Adı  

3. Doğum Yeri ve Yılı

(Gün-Ay-Yıl)

 

4- Nüfusa Kayıtlı

Olduğu

İli :

İlçesi :

5- Cinsiyeti

Bay ( )

Bayan ( )

6- Medeni

Durumu

Evli :

Bekar :

7- Mezun Olduğu Yüksek

Öğretim Kurumu ve

Bölümü/Anabilim Dalı

Lisans
Yüksek Lisans

8- Branşı

Esas
Yardımcı (Varsa)
9- Kadro Derecesi 10- Mebsis no:
11- M.E.B. daki Toplam Hizmet Süresi YIL : AY : GÜN :
12- Öğretmenlikteki Hizmet Süresi YIL : AY : GÜN :
13- Yöneticilikteki Hizmet Süresi YIL : AY : GÜN :
14-Yurtdışındaki Hizmet Süresi YIL : AY : GÜN :

15- Halen Görevli Bulunduğu

Okulun - Kurumun Adı
Yeri (İl - İlçe)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA / MÜDÜRLÜĞÜNE

……………………..

İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı yarışma sınavına girmek istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

…/…/….

TEBLİGAT ADRESİ :…/…./….

İmza

Adı Soyadı

BÖLÜM - II

Bu bölüm sicil dosyalarının tutulmasından sorumlu birimlerce doldurulacaktır.

İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ YARDIMCISI

ADAYININ

BAŞVURUDA BULUNULAN YILDAN BAŞLAYARAK

GERİYE DOĞRU SON ALTI YILLIK SİCİL NOTLARI

6. YIL

( )

5. YIL

( )

4. YIL

( )

3. YIL

( )

2. YIL

( )

1. YIL

( )

ORTALAMASI

( )

Son altı yıllık hizmet süresinde aylıktan kesme / maaş kesimi ve daha ağır disiplin cezası alıp - almadığı  
İdari görevi adli ve idari soruşturma sonucu üzerinden alınıp - alınmadığı  

Yukarıdaki bilgiler kayıtlarımıza uygundur.

…/…./….

İmza

Adı Soyadı

EKLER :

1- Öğrenim Belgesi

2- Hizmet Çizelgesi

3- Adli Sicil Durum Belgesi (Sabıka Kaydı)

4- Aile Nüfus Kayıt Örneği.

İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI YARIŞMA (SÖZLÜ) SINAV

DEĞERLENDİRME FORMU

BÖLÜM - 1 KİMLİK BİLGİLERİ EK - 2
1- ADI VE SOYADI  
2- DOĞUM YERİ VE TARİHİ  

3- MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU VE

BÖLÜMÜ / ANABİLİM DALI

 
4- ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE BAŞLADIĞI TARİH  
5- ÖĞRETMENLİKTEKİ HİZMET SÜRESİ YIL : AY : GÜN :
6- YÜRÜTTÜĞÜ GÖREV VE GÖREV YERİ  

BÖLÜM - 2

SÖZLÜ SINAV KONULARI

PUAN DEĞERİ Değerlendirme Puanı Puan Tipi

YAZILI SINAV

KONULARI

1- Milli Eğitim Mevzuat Bilgisi 10
2- Öğretmenlik Meslek Bilgisi

15

3- Özel Alan Bilgisi

15

4- Genel Kültür Bilgisi

10

TEMSİL YETENEĞİ

10

TUTUM VE DAVRANIŞ

10

ANLATIM VE YORUMLAMA YETENEĞİ

30

TAKDİR EDİLEN PUANLAR TOPLAMI

100

KOMİSYON ÜYELERİNCE VERİLEN PUANLAR TOP. ARİTM. ORT.
YAZILI SINAVINDA ALDIĞI PUAN
BAŞARI PUANI

SINAV KOMİSYON KARARI

 

KOMİSYON BAŞKANI

……………………..

Müsteşar Yardımcısı


ÜYE

…………………….

Personel Genel Müd.

ÜYE

…………………….………

Okul Önc.Eğt.Gen.Müd.Yrd.

ÜYE

………………………….

İlköğretim Gen.Müd.Yrd.

ÜYE

………………………

Özel Öğr.Kur.Gen.Müd.Yrd.

ÜYE

……………………….

Eğt.Tek.Gen.Müd.Yrd.


ÜYE

……………………….

Personel Gen.Müd.Yrd.

ÜYE

………………….

Hukuk Müşaviri

ÜYE

…………………………….

Ilköğr. Müfettişleri Başkanı

AÇIKLAMALAR

1- Bu form Sözlü Sınava çağrılan her kişi için 10 (on) nüsha olarak hazırlanacak ve her üyeye birer adet verilecektir. Diğer nüsha Komisyon Sekreteryasınca kullanılacaktır.

2- Bu formun Bölüm - 2 deki "Sözlü Sınav Konuları" karşısında "Değerlendirme Puanı" sütunu Komisyon Üyelerince ayrı ayrı doldurulacak ve imzalanacaktır.

3- Komisyon Üyelerinin her kişi için düzenledikleri puanlanmış formlar, Komisyon Sekreteryası tarafından birleştirilecektir.

4- Komisyon Sekreteryası;

a) Komisyon Üyelerince verilen puanlar toplamının aritmetik ortalamasını alarak karşısındaki sütuna rakam ve yazıyla işleyecektir.

b) Adayın yazılı sınavında aldığı puanı, karşısındaki sütuna rakam ve yazıyla işleyecektir.

c) (a) ve (b) fıkralarında belirtilen puanlar toplamının aritmetik ortalamasını alarak "Başarı Puanı" bölümüne rakamla ve yazıyla işleyecektir.

d) (a), (b), (c) fıkralarında belirtilen işlemler tamamlandıktan sonra söz konusu form Komisyon Başkanı ve Üyelere İmzalattırılacaktır.

İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ YARDIMCISININ

GÖREV BAŞINDA YETİŞTİRME EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU

EK - 3

SOYADI   BABA ADI  
ADI   GÖREV YERİ  
DOĞUM YERİ - YILI   SİCİL NUMARASI  
MÜFETTİŞ YARDIMCISI OLARAK GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ  
HİZMETİ Çİ EĞİTİMDE ALDIĞI PUAN  

İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ YARDIMCISININ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İlköğretim müfettiş yardımcısının rehberlik ve iş başında yetiştirme, teftiş ve değerlendirme, inceleme ve soruşturma ile tutum ve davranışları hakkında görev başında yetiştirme programı uyarınca yaptığı çalışmalara ait düşünceler.


1- REHBER MÜFETTİŞİN DÜŞÜNCELERİ

1- Rehberlik ve İş Başında Yetiştirme :


Yeterli ( )

Yetersiz ( )
2- Teftiş ve Değerlendirme : Yeterli ( )

Yetersiz ( )

 


3- İnceleme ve Soruşturma :

Yeterli ( )

Yetersiz ( )

 


4- Tutum ve Davranışları :

Yeterli ( )


Yetersiz ( )

…../…./….

İmza

Adı Soyadı2- GRUP BAŞKANININ DÜŞÜNCELERİ

1- Rehberlik ve İş Başında Yetiştirme :


Yeterli ( )

Yetersiz ( )
2- Teftiş ve Değerlendirme : Yeterli ( )

Yetersiz ( )

 


3- İnceleme ve Soruşturma :

Yeterli ( )

Yetersiz ( )

 


4- Tutum ve Davranışları :

Yeterli ( )


Yetersiz ( )

…../…./….

İmza

Adı Soyadı

Bu form altı aylık dönemler halinde rehber müfettiş ve grup başkanı tarafından doldurulur.


İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNİN HİZMET BÖLGELERİNİ VE BU BÖLGELERE DAHİL İLLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE

EK - 4

I. BÖLGE II. BÖLGE III. BÖLGE IV. BÖLGE V. BÖLGE
Adana Antalya Afyon Adıyaman Ağrı
Ankara Çanakkale Aksaray Artvin Ardahan
Aydın Denizli Amasya Diyarbakır Bayburt
Balıkesir Edirne Bartın Elazığ Batman
Bursa Eskişehir Bilecik Erzincan Bingöl
Gaziantep Hatay Bolu Erzurum Bitlis
Içel Isparta Burdur Giresun Gümüşhane
Istanbul Kayseri Çankırı Kahramanmaraş Hakkari
Izmir Kırıkkale Çorum Kastamonu Iğdır
Kocaeli Kırklareli Karabük Malatya Kars
Tekirdağ Konya Karaman Sinop Mardin
Yalova Manisa Kütahya Sivas Muş
  Muğla Kırşehir Şanlıurfa Siirt
  Sakarya Kilis Yozgat Şırnak
  Uşak Nevşehir   Tunceli
    Niğde   Van
    Ordu    
    Osmaniye    
    Rize    
    Samsun    
    Trabzon    
    Tokat    
    Zonguldak    

İLLERİN PUANLARINI GÖSTERİR ÇİZELGE

EK - 5

NO İLİN ADI PUANI NO İLİN ADI PUANI
01 ADANA 15 41 KOCAELİ 11
02 ADIYAMAN 17 42 KONYA 14
03 AFYON 14 43 KÜTAHYA 16
04 AĞRI 20 44 MALATYA 17
05 AMASYA 14 45 MANİSA 13
06 ANKARA 11 46 KAHRAMANMARAŞ 15
07 ANTALYA 13 47 MARDİN 18
08 ARTVİN 16 48 MUĞLA 11
09 AYDIN 12 49 MUŞ 19
10 BALIKESİR 13 50 NEVŞEHİR 12
11 BİLECİK 14 51 NİĞDE 14
12 BİNGÖL 17 52 ORDU 15
13 BİTLİS 16 53 RİZE 15
14 BOLU 13 54 SAKARYA 12
15 BURDUR 12 55 SAMSUN 15
16 BURSA 12 56 SİİRT 19
17 ÇANAKKALE 12 57 SİNOP 16
18 ÇANKIRI 15 58 SİVAS 16
19 ÇORUM 16 59 TEKİRDAĞ 11
20 DENİZLİ 15 60 TOKAT 16
21 DİYARBAKIR 18 61 TRABZON 15
22 EDİRNE 12 62 TUNCELİ 18
23 ELAZIĞ 16 63 ŞANLIURFA 20
24 ERZİNCAN 17 64 UŞAK 13
25 ERZURUM 17 65 VAN 17
26 ESKİŞEHİR 13 66 YOZGAT 17
27 GAZİANTEP 14 67 ZONGULDAK 12
28 GİRESUN 17 68 AKSARAY 14
29 GÜMÜŞHANE 17 69 BAYBURT 15
30 HAKKARİ 18 70 KARAMAN 15
31 HATAY 12 71 KIRIKKALE 13
32 ISPARTA 13 72 BATMAN 19
33 İÇEL 13 73 ŞIRNAK 20
34 İSTANBUL 10 74 BARTIN 13
35 İZMİR 11 75 ARDAHAN 19
36 KARS 18 76 IĞDIR 18
37 KASTAMONU 16 77 YALOVA 10
38 KAYSERİ 12 78 KARABÜK 15
39 KIRKLARELİ 12 79 KİLİS 19
40 KIRŞEHİR 13 80 OSMANİYE 12

İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ HİZMET PUAN KARTI

A. KİMLİK BİLDİRİMİ

EK - 6

SOYADI   MEBSİS NO  
ADI   GÖREVİ  
DOĞUM YERİ - YILI  

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU VE BÖLÜMÜ / ANABİLİM

DALI

 
İLİ  

B. HİZMET DURUMU

SIRA NO

HİZMET BÖLGESİ İLİ GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ GÖREVDEN AYRILMA TARİHİ

GÖREV

SÜRESİ

YIL / AY

EK PUAN

(x)

HİZMET PUANI TOPLAM HİZMET PUANI
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

C. ZORUNLU ÇALIŞMA SÜRESİ

HİZMET BÖLGESİ

I

İL KODU

YIL / AY

II

İL KODU

YIL / AY

III

İL KODU

YIL / AY

IV

İL KODU

YIL / AY TOPLAM HİZMET SÜRESİ (YIL / AY)
I. BÖLGE                  
II. BÖLGE                  
III. BÖLGE                  
IV. BÖLGE                  
V. BÖLGE                  
TOPLAM                  

NOT: Müfettiş ve müfettiş yardımcıları bu görevlere atanmadan önce Devlet memuru olarak çalıştıkları yerlerin hizmet puanları hesaplanırken bu Yönetmelik ekindeki illerin karşısında gösterilen puanlar esas alınacaktır.

Yurt dışında geçirilen süreler I. bölge hizmetinden sayılır.

(x) Bu Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre bir kez verilen puandır.

İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNE AİT YER DEĞİŞTİRME İSTEK FORMU

EK - 7

1- ADI   2- DOĞUM YERİ - YILI  
3- SOYADI   4- MEBSİS NO  
5- MEZUN OLDUĞU OKUL VE BÖLÜMÜ  
6- BRANŞI   7- YARDICI BRANŞI (Varsa)  
8- GÖREVLİ BULUNDUĞU İL   9- DERECESİ - KADEMESİ  
10- I. GÖREV YAPTIĞI İLDE GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ

YIL

( )

AY

( )

GÜN

( )

10- 2. HİZMET SÜRESİ 1 EYLÜL İTİBARİYLE

YIL

( )

AY

( )

GÜN

( )

11- BULUNDUĞU GÖREVE ATAMA BİÇİMİ

İlk Atama (Kur’a)

( )

Sağlık Özürü

( )

İsteğe Bağlı

( )

Diğer Nedenler

( )

Hizmet Gereği

( )

Kurum İçi / Açıktan

( )

12- BULUNDUĞU GÖREV YERİNE GELDİĞİ HİZMET BÖLGESİ VE İLİ

12-1. HİZMET BÖLGESİ
12-2. İLİN ADI

13- HİZMET BÖLGELERİNDEKİ ÇALIŞMA SÜRELERİ

I. Hizmet Böl. II. Hizmet Böl. III. Hizmet Böl. IV. Hizmet Böl. V. Hizmet Böl.

Yıl - Ay

( ) ( )

Yıl - Ay

( ) ( )

Yıl - Ay

( ) ( )

Yıl - Ay

( ) ( )

Yıl - Ay

( ) ( )

14- HİZMET SÜRESİ (Yıl Olarak)

ÖĞRETMEN İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİ DİĞER TOPLAM
15- ATANMAK İSTEDİĞİ HİZMET BÖLGESİ VE İLLER
I. Hizmet Böl. II. Hizmet Böl. III. Hizmet Böl. IV. Hizmet Böl. V. Hizmet Böl.

( ) ( )

( )

( ) ( )

( )

( ) ( )

( )

( ) ( )

( )

( ) ( )

( )


16- YER DEĞİŞTİRME NEDENİ

1- Istek ( )
2- Çalışması Gereken Bölge Hizmeti İçin İstek ( )
3- Hizmetin Gereği ( )
4- Sağlık Özürü ( )
5- Diğer Nedenler ( )
17- ZORUNLU ÇALIŞMA SÜRESİNİ Tamamladı ( ) Tamamlamadı ( )
18- SIRAYA ALINMAK İSTEDİĞİ İLLER İl Kodu ( ) İl Kodu ( ) İl Kodu ( )
19- TOPLAM HİZMET PUANI ( )

…………………………….. VALİLİĞİNE

Yer değiştirme şekliyle atamanın yapılması için gereğini arz ederim.

.../…./….

Adı Soyadı

İmza

ADRES :

Bu formdaki bilgilerin doğruluğunu onaylarım İlköğretim Müfettişleri Başkanı

…/…/…

Adı ve Soyadı

Mühür ve İmza

EKLER :

1- Aile nüfus kayıt örneği,

2- Hizmet çizelgesi,

3- Eşi çalışıyorsa eşine ait görev belgesi,

4- Sağlık Kurulu Raporu (Sağlık özürü olanlar)

19. sırada belirtilen toplam hizmet puanı ilköğretim müfettişleri başkanınca doldurulacaktır.

İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ İÇİN İLLER ARASI


SIRA KAYIT DEFTERİ

İLİ :

EK - 8

SIRA NO

ADI

SOYADI

MEBSİS NO GÖREVLİ OLDUĞU İL TOPLAM PUANI SIRA İÇİN BAŞVURU YILI TOPLAM HİZMET SÜRESİ YIL / AY