MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KİTAP YAZMA SEFERBERLİĞİ YAYIN YÖNERGESİ (*)
Tarih: 5 Haziran 1985
(*) Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 - Bu yönergenin amacı Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Kitap Yazma Seferberliği"ne katılacak telif ve işlenme eserlerin müracaat, incelenme, seçim, basım ve yayın esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönerge Mill Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Kitap Yazma Seferberliği"ne katılacak eserleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu yönerge 5846 sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" ile 1739 sayılı "Milli Eğitim Temel Kanunun"na ve 179, 208 sayılı kanun hükmündeki kararnamelere dayalı olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu yönergede geçen "Bakanlık" sözünden, Milli Eğitim Bakanlığı anlaşılır.

İKİNCİ BÖLÜM

ESASLAR

Yayın Dizileri

Madde 5 - Bakanlıkça başlatılan "Kitap Yazma Seferberliği"ne gönderilecek müsvedde ve basılı kitaplar;

Yardıma, Destek kitaplar

a. Öğretmen kitapları,

b. Halk kitapları,

c. Çocuk kitaplarından oluşan üç ayrı dizide yayımlanır.

"Öğretmen Kitapları Dizisi" Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda öğretmenler tarafından yazılmış eserleri kapsar.

"Halk Kitapları Dizisi", yaygın eğitim programları çerçevesinde veya bu programlara paralel olarak hazırlanacak her seviyedeki okur yazarın yararlanabileceği kitapları kapsar.

"Çocuk Kitapları Dizisi", okulöncesi eğitimi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilere hitap eden hikaye ve masal türündeki öğretici, eğitici, milli ahlaki ve kültürel kitapları kapsar.

Müracaat

Madde 6 - Bakanlıkça başlatılan "Kitap Yazma Seferberliği" çerçevesinde değerlendirilecek basılı ve müsvedde kitaplar Yayımlar Dairesi" Başkanlığına gönderilecektir.

Müracaatlar dilekçe ile yapılacak, dilekçede eserin hitap edeceği öğrenci, öğretmen ve diğer toplum grupları belirtilecek, niteliği ve yazarın öz geçmişi kısaca anlatılacak, kitabın Bakanlıkça bastırılma isteği mutlaka açıkça yazılacaktır.

Basılı kitapla müracaat edecek kişiler, kitapların en son baskı üç nüshasını gönderecekler, kitap üzerinde, iç veya dış kapakta belirtilmemiş ise kitabın baskı yeri, baskı yılı ve toptan satış yerini açıklayacaklardır.

Piyasada satışı yapılan basılı kitaplar ile öğretim proğramlarına dayalı olarak hazırlanmış ders kitabı özelliğini taşıyan eserler "Kitap Yazma Seferberliği" çerçevesinde incelenmeye alınmaz.

İnceleme

Madde 7 - "Kitap Yazma Seferberliği"ne gönderilen müsvedde ve basılı kitaplar iki safhada değerlendirilecektir. Birinci safhada kitap dil, anlatım, imla ve ilmi açıdan incelenerek, hakkında istişari mahiyette rapor düzenlenir. İkinci safhada ise kitabın Bakanlıkça bastırılıp bastırılamayacağı, bastırılacak kitapların yayın dizisi kararlaştırılır.

İlk incelemeyi "Alt İnceleme Komisyonu", İkinci incelemeyi "Ana Komisyon" yapar.

Ana Komisyon

Madde 8 - Ana Komisyon Bakanın uygun göreceği sayıda ve görevlendireceği kişilerden kurulur.

Alt İnceleme Komisyonu

Madde 9 - Alt İnceleme Komisyonu, Ana Komisyonun, komisyon kararı ile teklif edeceği yeterli sayıda personelin Bakanlık Makamınca onaylanması sonunda kurulur. Alt inceleme Komisyonu her yayın dizisi için bir komisyon olabileceği gibi birden fazla da olabilir. Ana Komisyon, Alt İnceleme komisyonlarının sayısını ihtiyaca göre çoğaltır veya azaltır.

Alt İnceleme Komisyonu'nun üyeleri gerektiğinde Ana Komisyon'un yapacağı toplantılara müşavir üye olarak katılır.

Madde 10 - Ana Komisyon ile Alt İnceleme Komisyonu'nun üyeleri kendi alanlarında yetişmiş uzman kişilerden seçilir.

Madde 11 - Komisyonlarda görev alacak üyeler Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı mensuplarından seçilebileceği gibi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mensupları ile serbest meslek sahiplerinden de seçilebilir.

Alt İnceleme Komisyonunun Görevleri

Madde 12 - Alt İnceleme Komisyonu, Bakanlıkça başlatılan "Kitap Yazma Seferberliği"ne gönderilen eserleri;

a. Dil, anlatım, imla ve ilmi açıdan inceler, Ana Komisyona sunulmak üzere istişari mahiyette bir rapor düzenler.

b. Bakanlıkça belirlenen yayın dizilerinden hangisinde yayımlanacağını belirler.

Madde 13 - Bu yönergede belirtilen genel niteliklere uymayan veya içerisinde 10 (On) ilmi hata bulunan eserler Ana Komisyona sunulmadan red edilir.

Ana Komisyonun Görevleri

Madde 14 - Ana Komisyon, Alt İnceleme Komisyonu tarafından incelenen eserleri ve bu eserler hakkında düzenlenen raporu değerlendirerek kitabın Bakanlıkça bastırılıp bastırılmayacağını kararlaştırır.

Madde 15 - Ana Komisyonun kararları Bakanlık Makamınca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Madde 16 - "Kitap Yazma Seferberliği" çerçevesinde Bakanlıkça basılacak eserlerin ilmi sorumluluğu Alt İnceleme Komisyonu ile Ana Komisyona aittir.

Eserlerde Aranacak Genel Nitelikler

Madde 17 - "Kitap Yazma Seferberliği"ne gönderilecek eserlerde;

a. Kullanılan dilin Anayasa dili olmasına,

b. Belgelere dayalı bilgiler verilirken, belgelerin doğruluğunun tevsikine,

c. Anayasa ve kanunlardaki hükümler yorumlanırken kamu düzeninin korunmasına,

d. Atatürk ilke ve inkılaplarının benimsetilmesine, Türk toplumunun milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin korunmasına,

e. Öğretmen ve öğrencilere tartışma ortamı hazırlayacak yabancı görüş ve ideolojilere yer verilmemesine,

f. Bölücülüğü, kamu düzenini bozucu görüşlere, insanı, aileyi veya belirli bir zümreyi küçük düşürücü bilgi, belge ve yorumlara yer verilmemesine özen gösterilecektir.

Sekreterlik Görevleri

Madde 18 - Alt İnceleme Komisyonu ve Ana Komisyonun sekreterlik görevini Yayımlar Dairesi Başkanlığı Redaksiyon ve Kültür Şubesi yürütür.

Madde 19 - Alt İnceleme Komisyonu İdari yönden Yayımlar Dairesi Başkanlığına, Ana Komisyon ise Makama bağlıdır.

Madde 20 - Alt İnceleme Komisyonu, Yayımlar Dairesi Başkanlığının teklifi ile toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Madde 21 - Ana Komisyon, Komisyon Başkanının veya en az iki üyenin teklifleri üzerinde toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Madde 22 - "Kitap Yazma Seferberliği" çerçevesinde Bakanlıkça bastırılacak eserlere 15 Ağustos 1983 gün ve 18136 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre ücret ödenebilir. Eser sahipleri telif hakkında istisna edebilir.

Yönetmelikte belirtilen gösterge sınırları içinde esere hangi rakamın uygulanacağını Ana Komisyon kararlaştırır. Ana Komisyonca bu konuda bir karar alınmamış ise esere en düşük gösterge rakamına göre ücret ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 23 - "Kitap Yazma Seferberliği"ne katılacak müsvedde kitaplar muhteva, imla, terim, dil, harita, resim, fotokopi, şekil ve benzeri bakımlardan matbaaca dizgisine ve baskısına başlanabilecek şekilde hazırlanır. Yazı makinesi ile normal daktilo kâğıdına yazılmış üç nüsha halindeki müsvedde eserin Bakanlıkça bastırılmasına karar verilmediği takdire birinci ve ikinci nüshası yazara iade edilir. Üçüncü nüshası ise Yayımlar Dairesi Başkanlığında arşivlenir.

Madde 24 - Yazar ve Mütercim:

a. Eserinin ilk ve sonraki baskılarına ait bütün haklarını (Sahnede temsil ve icra hakları hariç) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca ödenecek telif ücreti karşılığında veya ücretsiz ve kısmi ücretli Bakanlığa devir ve temlik ettiğini,

b. Provaları, matbaaca tespit edilecek süre içinde bizzat ve muntazaman tashih edeceğini,

c. Dizgi ve provaların okunması sırasında Ana Komisyonca kabul edilen müsvedde üzerinde değişiklik yapmayacağını,

d. (b) ve (c) fıkralarında sözü edilen taahhütlerini yerine getirmediği takdirde, matbaanın uğrayacağı zarar ve ziyanı ödeyeceğini ve bu hususta matbaanın bulunduğu şehirdeki mahkemeleri merci olarak kabul ettiğini belirten bir noter senedi düzenleyerek Yayımlar Dairesi Başkanlığına verecektir.

10.000 (Onbin) liraya kadar olan telif ve tercüme ücretleri için noter senedine gerek yoktur. Yazar veya mütercimin yazılı bildirimi yeterlidir. Telif ve Tercüme ücretlerinin ödenmesi sırasında yeniden noter senedi istenmez.

Madde 25 - Bakanlıkça bastırılan her eserden yazar veya mütercime 25 (Yirmibeş) adet, eser birden fazla kişi tarafından meydana getirmiş ise her birine 10 (On)'ar adet, öğretmenler tarafından yazılan kitaplar için de kitap sahibine 150 adet parasız verilir. Şayet kitap birden fazla öğretmen tarafından hazırlanmış ise 150 kitap aralarında eşit şekilde paylaştırılır.

Ücretli az Kitap

Kısmî Ücretli orta Kitap

Ücretsiz çok Kitap

Madde 26 - "Kitap Yazma Seferberliği" çerçevesinde basılmış bir eserin yeni baskısının yapılması veya baskı hakkının eser sahibine veya başka birine devredilmesi, Bakanlıkça yapılmış baskının 9/10'unun bitmiş olmasına ve Ana Komisyonun kararına bağlıdır. Ana komisyonun görevi sona ermiş ise bu konudaki kararı Talim ve Terbiye Kurulu verir. Yeniden telif ücreti ödenmez. (24. a da düzelecek)

Geçici Madde 1 - "Kitap Yazma Seferberliği" çerçevesinde gönderilecek kitapların yazarları, telif ücreti talebinde bulunmadıkları takdirde eserleri öncelikle incelenir.

Yürürlük

Madde 27 - Bu yönerge Bakanlık Makamınca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28 - Bu yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.