MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MENSUPLARININ VEFATINDA YAPILACAK TÖREN YÖNERGESİ
Kabul Tarihi: 28 Ocak 1985
Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 11 Mart 1985 - Sayı: 2184

SAYI: 85/328

Amaç

Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı mensuplarından birinin vefatı halinde, müteveffanın ailesinin ve yakınlarının acılarını paylaşmak, onlara maddi ve manevi destekte bulunmak, bu münasebetle yapılacak olan Resmi Töreni düzenlemek, Dini Töreni koordine etmek, gerekli araç ve gereci temin etmektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönerge Milli Eğitim Bakanlığı mensuplarının vefatları halinde yapılacak olan tören ve diğer hususları kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu yönerge, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürütme Birimi

Madde 4 - Vefat eden personelin ailesi ile irtibatı, Resmi Tören hazırlıklarını, Dini Törenin koordinesini ve diğer hususları yapmak üzere Merkezde; Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü, İl ve İlçelerde Kültür Hizmetleri Şubeleri görevlendirilmiştir.

Yürütme Birimleri gerekli gördükleri hallerde diğer Daire ve Şube personelinden yararlanacaklardır.

Yürütme Biriminin Görevleri

Madde 5 - Yürütme Birimi;

a - Vefat haberinin düzenlenecek bültende teşkilata duyurulması,

b - Merhumun ailesi ile irtibat kurulması,

c - Merhumun defni işlemleriyle ilgili olarak Belediye ve Mezarlıklar Müdürlüğü ile temasa geçilmesi,

d - Yeterli sayıda vasıta temin edilmesi,

e - Gerekli görülen hallerde tören için çelenk yaptırılması,

f - Törenler için foto ve kamera sağlanması,

g - Protokol işlerinin düzenlenmesi,

h - Merhumun ailesine bağış toplanması vb. işlerin yapılmasını,

yerine getirmekle sorumludur.

Hizmetlerin Yürütülmesi

Madde 6 - Tören Faaliyetlerinden olmak üzere;

a - Merkezde;

(1) Törene katılacak personel ve diğer görevliler için vasıtalar İdari ve Malî İşler Dairesi Başkanlığınca,

(2) Fotoğraf çekimleri Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığınca,

(3) Filme alma işleri İşletmeler Dairesi, (Film, Radyo ve Televizyon Eğitim Merkezi) Başkanlığınca,

(4) Fotoğraf basımları Yayımlar Dairesi Başkanlığınca,

(5) Çelenk yaptırma ve diğer işler Özel Kalem Müdürlüğünce,

yerine getirilecektir.

b - Taşrada;

Mahallin Mülkî Amirlerince ilgili birimler görevlendirilerek yerine getirilir.

Törenler

Madde 7 - Kurumumuz personelinden birinin vefatı halinde ve ailesinin isteği üzerine;

a - Merkezde: Bakanlık, İl ve İlçelerde Milli Eğitim Müdürlükleri önünde tören yapılır. Ancak, Bakan, Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürler, Bağımsız Daire Başkanları ile İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri bu görevlerinden ayrılmış olsalar dahi vefatları halinde tören yapılır.

b - Üst görevde bulunan personelin biyografileri, sicil dosyalarında hazır bulundurulur.

Madde 8 - Yedinci maddede belirtilen Makamlarda görev yapmış olanlar ile bu görevlerde fiilen görevli bulundukları sırada vefat edenlere yapılacak törenlere, kimlerin ne şekilde katılacakları yürütme birimlerince belirlenir.

Törenlerin Yapılması

Madde 9 - Resmi Tören esnasında;

a - Saygı duruşu,

b - Merhumun kısa biyografisini anlatan konuşma,

yapılır.

Yürürlük Tarihi

Madde 10 - Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 - Bu yönergeyi Milli Eğitim Bakanı yürütür.