MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDAKİ GÖREVLERE İLK DEFA DEVLET MEMURU OLARAK ATANACAKLAR İLE ÖĞRETMENLİK GÖREVİNE İLK DEFA ALINACAKLAR İÇİN UYGULANACAK SINAVLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (*)
Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 1739 - 24.6.1973
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 21 Ağustos 1990 - Sayı: 20614

BİRİNCİ BÖLÜM


GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez, taşra ve doğrudan Merkeze bağlı taşra teşkilatındaki görevlere ilk defa devlet memuru olarak atanacaklar ile Devlet memurlarından öğretmenliğe ilk defa atanacakların seçimi maksadıyla uygulanacak sınavlarla ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Bakanlık Merkez, taşra ve doğrudan Merkeze bağlı taşra teşkilatındaki görevlere ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar ile Devlet memurlarından öğretmenliğe ilk defa atanacakları kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilip 30.1.1986 tarih ve 19004 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar için Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğinin 25. ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 45. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sınav Yetkisi

Madde 4 - Atama yetkisi; Bakanlığa ait olanların sınavı Bakanlıkça, Valiliğe ait olanların sınavı il milli eğitim müdürlüklerince, doğrudan Bakanlığa bağlı taşra teşkilatı kurumlarına ait olanların sınavı ilgili kurumca yapılır.

Ancak, doğrudan Bakanlığa bağlı taşra teşkilatı kurumlarına alınacaklarla ilgili sınav yetkisi gerektiğinde Bakanlıkça veya Bakanlığın uygun görmesi üzerine, o kurumun bulunduğu yerin il milli eğitim müdürlüğünce kullanılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

SINAVA GİRECEKLERDE ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR VE MÜRACAAT

Özel Şartlar

Madde 5 - Atanacaklarda;

a) Hizmet göreceği sınıf için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 36 ve 41. maddesinde belirtilen eğitim ve öğretim kurumlarının birinden diploma almış olması,

b) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı İçin:

(1) Öğrenim durumu bakımından, mezun olduğu okul ve bölümün, Talim ve Terbiye Kuruluna öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararlarına göre atanacağı alana uygun olması,

(2) Sağlıklı olması, (Kekemelik; körlük, topallık, çolaklık, şaşılık, sağırlık, cücelik, kamburluk, bulaşıcı kellik, dikkati çeken tikler ve ruhi arıza gibi sağlık yönünden öğretmen olmaya engel özüründen bulunmaması)

özel şart olarak aranır.

Özel Şartların Belgelendirilmesi

Madde 6 - Atanacakların:

a) Öğrenim durumlarını; diploma veya onaylı örnekleri, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgeler,

(*) Bu yönetmelik yayımlandığında adı: "Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatındaki Görevlere İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar ile Devlet Memurlarından Öğretmenliğe İlk Defa Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Yönetmeliği" iken 20676 sayılı, 25.10.1990 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle yukarıdaki şekli almıştır.

b) Sağlık durumlarını; eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı için, her bölge ve iklim şartında çalışabileceğini belgeleyen "Öğretmen olur" kayıdı, Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu; diğer hizmet sınıfları için Sağlık Bakanlığınca tespit edilecek örneğe uygun olarak alacakları resmi tabip raporu,

ile belgelendirmeleri gerekir.

Müracaat

Madde 7 - Sınava girmek isteyenler, duyuruyu yapan kurumdan temin edecekleri İş Talep Formu (EK-1) ve son üç ay içinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğrafla duyuruda belirtilen kuruma süresi içinde müracaatta bulunurlar. Sınavdan bilgisayarla değerlendirilmesi halinde optik okumaya elverişli şekilde düzenlenen İş Talep Formu'da kullanılabilir.

Müracaatlarda ilgilinin beyanı esas olup, başkaca hiçbir belge istenmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SINAV KURULLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ

Sınav Kurullarının Kuruluşu

Madde 8 - Sınav Kurulları:

a) Bakanlık merkezinde; Müsteşarın başkanlığında, Personel Genel Müdürü ve Bakanlık Makamınca görevlendirilecek üç üyeden,

b) İllerde; İl milli eğitim müdürünün başkanlığında, bir milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdür ile il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile görevlendirilecek üç üyeden,

c) Doğrudan Bakanlığa bağlı taşra teşkilatında, kurum amirinin başkanlığında, kurum amirinin görevlendireceği dört üyeden,

kurulur.

Sınav kurullarında görevlendirileceklerin öğrenim seviyeleri sınava girecek olanların öğrenim seviyelerinden aşağı olamaz.

Sınav kurullarına kurum dışından da üye alınabilir.

(c) fıkrasında sayılan kurumların sınavı, o kurumun bulunduğu yerin il milli eğitim müdürlüğünce yapılıyorsa, bu kurumdan da sınav kuruluna bir üye alınır.

Birden fazla merkezde sınav yapılması halinde sınav kuralları, görev ve yetkilerini açıkça belirlemek kaydıyla her sınav merkezinde alt sınav komisyonu oluşturabilir.

Sınav Kurullarının Görevleri

Madde 9 - Sınav Kurulları:

a) Sınav sorularını hazırlar veya belirleyeceği esas ve usuller doğrultusunda Bakanlığın ilgili birimlerine veya Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile benzeri kurum veya kuruluşlarla yapacağı protokolle bu kurum veya kuruluşlara hazırlattırır.

b) Sınav sonuçlarını değerlendirir veya belirleyeceği esaslara göre soruları hazırlayan kurum veya kuruluşça değerlendirilmesini sağlar.

c) Sınav sonuçlarına göre bir başarı sırası düzenler veya sınav sonuçlarını değerlendiren kurum veya kuruluşlara düzenlettirir.

ç) Gerektiğinde itirazları inceleyerek sonuca bağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 10 - Bu Yönetmelikte yer verilmeyen hususlarda 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilip 30.1.1986 tarih ve 19004 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar için Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 11 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 25.8.1986 tarih ve 2215 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatındaki Görevlere İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar için Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Yönetmeliği" yürürlükten kalkar.

Yürürlük

Madde 12 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

İŞ TALEP FORMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1 - Cevaplar iş talebinde bulunanın el yazısı ile ve mürekkepli kalemle doldurulacaktır.

2 - Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.

3 - Cevaplar seçme kutularına (x) koymak suretiyle belirtilecektir.

4 - Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanların talepleri dikkate alınmayacaktır.

5 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

6 - İş talep formu'na (4,5x6) ebadında bir adet fotoğraf dışında hiçbir belge eklenmeyecektir.

7 - İş talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tesbit edilenlerin, kazanmış dahi olsalar imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.