MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZİ SİSTEM SINAVI YÖNERGESİ (1999)
Tebliğler Dergisi’nde Yayımı : Ocak 1999 - Sayı : 2496

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı’nca merkezî sistemle yapılan sınavlarda uyulacak usul ve esasları düzenler.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönerge, merkezî sistemle öğrenci alan resmî ve özel okulların, Bakanlığımıza bağlı Açıköğretim Lisesi ve Açık İlköğretim Okulu ile diğer Bakanlıkların bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Liselerinin ve protokolle yapılan merkezî sistem sınavlarına ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönerge , "3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve görevleri Hakkında Kanunun 4359 sayılı Kanunla değişik 24. maddesi ve 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun" ile sınavı yapılan okullarla ilgili özel yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönergede geçen;

"Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığını,

"ETEM", Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünü,

"Merkez", Ölçme Değerlendirme Dairesi Başkanlığını,

"Aday", Merkezî sistem sınavına başvuran öğrenciyi,

"Veli" , Merkezî sistem sınavına başvuran öğrencinin velisini, (Öğrenci velisi deyimi, öğrencinin ana veya babasını veya kanunen öğrencinin sorumluluğunu üstlenen kişiyi yahut mahkemece tayin edilmiş vasiyi)

"Kılavuz", Yapılan sınavlar ile ilgili gerekeli bilgileri v açıklamaları kapsayan kitapçığı,

"Özel giriş sınavı ile

öğrenci alan okullar", Merkezî sistem sınavı ile öğrenci alan; Anadolu liseleri, fen ve

Anadolu öğretmen liseleri, Anadolu meslek liseleri, Anadolu teknik liseleri ve Anadolu imam-hatip liselerini, ifade eder.

Sorumluluk

Madde 5 - Merkezî sistemle yapılacak sınavlarını aksatılmadan yürütülmesinden;

a) Sınavlar ile ilgili makro düzeyde plânlamanın yapılmasından, ilgili dairelerle koordinasyon sağlanarak yıllık sınav uygulama plânı, sınav yönergesi, sınav kılavuzları, başvuru formları, test kitapçıkları, salon yoklama listeleri ve benzeri evrakın hazırlanmasından ve süresi içerisinde illere gönderilmesinden, cevap kağıtlarının değerlendirilerek sonuçların adaylar ile ilgili birimlere duyurulmasından Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü;

b) Sınav kılavuzları, başvuru formları, salon yoklama listeleri, soru kitapçıkları, cevap kağıtları ve benzeri sınav evrakının il içerisinde dağıtılmasından, toplanmasından, Bakanlıkça görevlendirilen kuryelere eksiksiz teslim edilmesi ile sınavların güvenlik içerisinde aksatılmadan yapılmasından il millî eğitim müdürlükleri;

c) sınava kılavuzları ve başvuru formlarının okul müdürlüklerince zamanında dağıtılmasından ve başvuru süresi sonunda toplanmasından ilçe millî eğitim müdürlükleri,

d) Aday başvuru formları ile kılavuzların süresi içerisinde öğrencilere dağıtılmasından, ihtiyaç duyulması hâlinde yeteri kadar başvuru formu ile kılavuzların il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri kanalıyla temin edilmesinden ve ilgililerce doldurulduktan sonra formların yapılacak sınavların güvenlik içerisinde aksatılmadan yürütülmesinden okul müdürlükleri,

birinci derecede sorumludur.

İKİNCİ KISIM


Sınav Türleri, Merkezleri, Kurul ve Komisyonları
Sınav Türleri

Madde 6 - Merkezi sistemle yapılacak sınavlar

a) Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı,

b) Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı,

c) Açıköğretim Lisesi Sınavı,

d) Açık İlköğretim Okulu Sınavı,

e) Kurumlara Bağlı Meslek Liseleri Sınavı,

f) Protokollü sınavlar

a) Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı

Bu sınav; Resmî ve özel Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Anadolu İmam-Hatip Liseleri, Anadolu teknik Liseleri ve Anadolu Meslek Liseleri ile Bakanlığımıza bağlı Sağlık Meslek Liselerinde okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için yapılır.

b) Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı,

İlköğretim okullarının 4, 5, 6, 7. ve 8. sınıfları ile orta öğretim kurumlarının ara sınıflarında okuyan öğrenciler için yapılır.

c) Açıköğretim Lisesi Sınavları,

Açıköğretim Lisesinde öğrenim gören öğrencilerin dönem sonu sınavlarıdır.

d) Açık İlköğretim Okulu Sınavları,

Açık İlköğretim Okulunda öğrenim gören öğrencilerin dönem sonu sınavlarıdır.

e) Kurumlara Bağlı Meslek Liseleri Sınavı,

Bu sınav; diğer Bakanlıklara bağlı Meslek Liselerinde okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için yapılır.

f) Protokollü sınavlar,

Resmî ve özel kurumlara; öğrenci seçme ve yerleştirme, personele alımı ve personel yükselme sınavları protokol çerçevesinde yapılır.

Özel giriş sınavı ile öğrenci alan resmî Anadolu ve fen liselerinde parasız yatılı okumak isteyen öğrencilerden devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavına başvuru ve yararlanma şartlarını taşıyanlar bu okulların özel giriş sınavını kazandıkları ayrıca bu okullarda cinsiyetlerini uygun pansiyon bulunması hâlinde, ilgili yönetmelik hükümleri gereğince sınavsız olarak özel giriş sınavındaki toplam puanına göre seçme ve sıralama ile devlet parasız yatılı okuma hakkı sağlanır. Bu öğrencilerde devlet parasız yatılı sınavını kazanma şartı aranmaz.

Ancak, burslu okumak isteyenler ise; devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavında bursluluğu tercih ederek kazanmaları hâlinde kayıt yaptırdıkları veya öğrenim gördükleri okullarda bu haklarını kullanırlar.

Sınav Merkezleri

Madde 7 - Altıncı maddede yazılı sınavlar, kılavuzlarında belirtilen yurt içi ve yurt dışındaki merkezlerde yapılır. Sınav merkezlerine kurye olarak gidecek personelin yurt içi görevlendirmeleri Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce, yurt dışı görevlendirmeleri ise Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık Makamının onayı ile gerçekleşir.

Sınavlarla İlgili Esas ve Usullerin Tespiti

Madde 8 - Sınavlarla ilgili esas ve usulleri "Merkezî Sistem Sınav Organizasyon Kurulu" tespit eder.

Merkezi Sistem Sınav Organizasyon Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri

Madde 9 - Organizasyon kurulunun kuruluşu ve görevleri aşağıda belirtildiği şekildedir.

1) Kuruluşu :

Eğitim Teknolojileri genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve ilgili dairelerin elemanlarından oluşturulur. ETG-Ölçme Değerlendirme Daire Başkanı, "Merkezî Sistem Sınav Organizasyon Kurulu" başkanıdır.

2) Görevleri :

a) Yıllık sınav uygulama plânını hazırlamak,

b) Sınav yönergesi, genelge ve talimatları hazırlamak,

c) Kılavuzlara esas olan genel ve özel şartları, kontenjanları tespit etmek, okul listeleri, pansiyon durumları, yabancı dil durumları ve benzeri bilgileri toplamak ve diğer işlemleri yapmak.

Sınav Sorumluları ve Görevleri

Madde 10 - Sınavların il bazında birinci derecedeki sorumlusu ve yetkilisi İl Millî Eğitim Müdürü olup, sınavlara ilişkin tüm çalışmaları yapmakla yükümlüdür. Millî Eğitim Müdürü, sorumluluk kendisinde kalmak kaydıyla yetkisini ve yükümlülüklerini sınavdan sorumlu İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısına veya Şube Müdürüne devredebilir.

Sınavların güvenlik içinde, aksatılmadan ve sağlıklı bir biçimde yürütülmesi aşağıda açıklanan esaslara göre oluşturulacak sınav kurulu ve komisyonlarında görevli kişiler ve temsilciler tarafından gerçekleştirilir.

A) İl Sınav Yürütme Kurulu,

B) Bina Sınav Komisyonu,

C) Salon Görevlileri,

D) Bakanlık Temsilcileri,

1) Kuruluşu ve çalışmaya başlaması :

İl Sınav Yürütme Kurulu Başkanı İl Millî Eğitim Müdürüdür. Sınavlardan sorumlu İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü de İl Sınav Yürütme kurulu Başkan Yardımcısıdır. İl Millî Eğitim Müdürü; İl Sınav Yürütme Kurulu’nun toplantısına katılamadığı zaman, kurul başkanlığını Sınavlardan Sorumlu İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü yürütür. Kurul; İlköğretim Müfettişleri Kurul Başkanı ve İl Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi Müdürü (Yalnız Açıköğretim lisesi ile Açık İlköğretim Okulu sınavlarında görev alır.) ile İl Millî Eğitim Müdürü tarafından görevlendirilecek bir İlköğretim Okulu, bir Anadolu Lisesi, bir Meslek Lisesi ve bir Lise Müdüründen oluşur. Bu kurul, Sınav Genelgesinin illere intikalinden itibaren bir hafta içerisinde Kurul Başkanının direktifi ile çalışmaya başlar.

2) Görevleri :

a) Kendi aralarında iş bölümü yapmak,

b) Merkezce hazırlanan ve gönderilen "Merkezî Sistem Yönergesi’nin" her sınav merkezine yeterli sayıda dağıtılmasını sağlamak,

c) Sınavlarda görev alacaklara ilişkin listeleri okul müdürlüklerinden almak ve gerekli görevlendirmeleri yapmak,

d) İl Sınav Yürütme Kurulu’nun en az iki üyesi, Merkez tarafından gönderilen test kitapçığı ve cevap kağıdı taşıma kutularını, üzerindeki etiket ve sınav listelerine göre kontrol edilmesini sağlamak, teslim almak ve emniyet tedbirleri alınmış bir odda, sınav günü sabahına kadar muhafaza edilmesini sağlamak, herhangi bir eksiklik veya yanlışlık varsa durumu en seri şekilde Merkez’e bildirmek ve alacağı talimata göre hareket etmek,

e) Sınava girecek özürlü, tutuklu hükümlü veya bulaşıcı hastalığı olanların ayrı bir salonda sınava girebilmeleri için gerekli tedbirleri almak. Görme özürlüler için okuyucu ve yazıcı olarak; öncelikle matematik veya fen bilgisi öğretmeni, elini kullanamayanlar için ise yazıcı görevlendirmek. Özürlüler için ayrılacak okullarda asansör, rampa, klozet bulunmasına ve sınavların giriş katlarında yapılmasına dikkat etmek. Sınav günü yatakta tedaviyi gerektiren ve sınav merkezine gidemeyeceği resmî sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporu ile belirlenmiş adayların tedavi merkezinde usulüne göre gerekli tedbirleri alarak sınavını yapmak ve sonuçtan Merkeze bilgi vermek.

f) Merkez tarafından gönderilen sınav salon yoklama listelerinin, sınavlardan en az iki gün önce, sınav yapılacak okullarda, adayların görebilecekleri bir yerde ilân edilmesini sağlamak.

g) Sınav günü test kitapçığı ve cevap kağıdı taşıma kutularını, Sınav Komisyonlarına tutanakla teslim etmek.

h) Sınav süresince Sınav Merkezleri ile salonlar denetlemek.

ı) Sınav sonunda güvenlik kilidi ile kilitlenen veya mühürlenen test kitapçığı ve cevap kağıdı taşıma kutularını teslim almak.

i) Test kitapçığı ve cevap kağıdı taşıma kutularını (sınavla ilgili tüm evrakı) Bakanlıkça görevlendirilen kuryelere tutanakla teslim etmek.

j) Basına ve kamuoyuna sınavlarla ilgili hiçbir açıklamada bulunmamak.

k) Merkezin vereceği diğer görevleri yapmak.

B) Bina Sınav Komisyonu

1) Kuruluşu :

Bina Sınav Komisyonu, sınav yapılacak her okul müdürünün başkanlığında iki yardımcısından oluşur. Müdür yardımcısının bulunmadığı okullarda ise mevcut öğretmenlerden komisyon oluşturulur.

2) Görevleri :

a) İl Sınav Yürütme Kurulundan kendi sınav merkezinde sınava gireceklerin listesini almak, sınavdan en az iki gün önce adayların görebilecekleri uygun bir yerde ilân etmek.

b) Yapılacak sınavla ilgili mevzuatı ve kılavuzu incelemek üzere toplantıya katılmak.

c) Sınavlarda Salon Başkanı ve gözcü olarak görevlendirilebilecek öğretmenlerin isimlerini İl Sınav Yürütme Kuruluna bildirmek.

d) İl Sınav Yürütme Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilen Salon Başkanı ve gözcü öğretmenlerle sınav başlamadan en az bir saat önce bir toplantı düzenlemek. Yönergede salon görevlilerinin görevleri ve sorumlulukları ile ilgili bölümü okumak ve gerekli açıklamaları yapmak. Göreve gelmeyenleri tespit ederek, yedeklerden görevlendirme yapmak.

e) Sınav Salon Başkanları ile Sınav Komisyonu arasındaki irtibatı sağlamak üzere sınav yapılacak binanın her katında bir nöbetçi öğretmen görevlendirmek.

f) Sınav salonlarının, sınavdan bir gün önce sınava hazırlanmasını sağlamak ve bunu yerinde denetlemek.

g) Bütün sınav salonlarında, sınavın aynı saatte zil sesi ile başlamasını sağlamak.

h) Adayların sınav salonuna çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu, gibi haberleşme araçları ile sözlük, hesap makinesi, silâh ve benzeri teçhizatla girilmesi yasaktır. Adayların bu gibi araç ve teçhizatı sınav komisyonu başkanına teslim etmeleri şartıyla sınava alınmamalarını sağlamak.

ı) Sınav süresince sınavda görevli olanların haricinde hiçbir kimsenin sınav merkezine alınmamasını sağlamak.

i) Binada sınava gireceklerin dışında listelerde ismi olmayan adaylar il sınav yürütme kurulunun talimatı doğrultusunda yedekler salonunda sınava almak. (Ancak mazaretleri il sınav yürütme kurulunca kabul edilenler sınava alınır.)

j) Sınavın başlatılmasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav merkezine gelen adayların sınava katılmalarını ve bu süre içerisinde hiçbir kimsenin sınav salonlarından çıkmamasını temin etmek. Bu süreden sonra gelen adayların sınav merkezine alınmamalarını sağlamak.

k) Sınav sırasında salon başkanı ve gözcülerin bir araya gelerek konuşmalarına ve sohbet etmelerine engel olmak. Sınav salonlarını denetleyerek, aksaklık varsa gerekli tedbirleri almak.

l) Sınav günü kilitli kutuları teslim almak. İçindeki güvenlik torbalarını saymak. Eksiklik veya herhangi bir aksaklık varsa derhal il sınav yürütme kuruluna bildirmek ve alınacak talimata göre hareket etmek.

m) İçinde test kitapçığı ve cevap kağıdı ile salon yoklama listeleri bulunan güvenlik torbalarını salon başkanlarına imza karşılığında teslim etmek.

n) Sınavdan hemen sonra salon başkanlarının getirdiği; içinde test kitapçıkları ile cevap kağıtları, salon yoklama listeleri ve varsa geri bildirim evrakı bulunan güvenlik torbalarını teslim almak.

o)Sınavla ilgili tutanakları tanzim ederek imzalamak.

ö) Güvenlik torbalarını taşıma kutularına koyarak güvenlik kilidi ile kilitlemek ve il sınav yürütme kuruluna teslim etmek.

p) İl sınav yürütme kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

C) Salon Görevlileri :

Sınav yapılacak her salonda bir salon başkanı ve her 20 öğrenci için bir gözcü öğretmen bulunur. Sınav salonunda sınavın kurallarına göre yapılmasından salon başkanı birinci derecede sorumludur. Salon başkanın bu görevi yerine getirmesinde sorumluluk salon başkanında küalmak şartı ile gözcü öğretmen yardımcı olmakla yükümlüdür.

1)Salon Başkanının Görevlileri

a) Sınav günü sınavın başlamasından bir saat önce sınav yerinde hazır bulunur. Göreve geldiğini sınav komisyon başkanına bildirir ve sınav salonunda sıraların numaralanmasını sağlar.

b) Bina sınav komisyonundan kendi salonunda sınava girecek adayların sınav evraklarını alır. Gözcülerin yardımı ile giriş ve kimlik belgelerini tek tek kontrol ederek adayları daha önceden belirlenmiş olan yerlerine aday numarasına göre yerleştirir.

c) Kendi salonu ile ilgili geri bildirim evrakı varsa, ilgili adaylara hatalı bilgilerini düzelttirir, imza hanesine imzalarını alır.

d) Test kitapçığı poşetini adayların gözü önünde açar. Poşet içerisinden çıkan test kitapçıklarının kontrolünü yapar ve tutanak altına alır.

e) Salon yoklama listelerinde adı bulunup, sınav kimlik kartı bulunmayan öğrencileri fotoğraflı başka kimlik kartı ile sınava alır ve durumu tutanağa kaydeder.

f) Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli, çağrı cihazı, hesap makinesi, cep telefonu, telsiz, radyo ve benzeri özel yardımcı araçlar kullanılmasına izin vermez.

g) Adaylara test kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabileceklerini, sınav sonunda soru kitapçıklarında eksik veya yırtık sayfa olması hâlinde sınavının geçerli olmayacağını hatırlatır.

h) Adaylara ait kimlik bilgilerinin (Sınava Giriş Belgesi, Nüfus Cüzdanı ve benzeri) kontrolünü yaparak cevap kağıtlarının dağıtılmasını sağlar.

ı) Poşet içindeki test kitapçıklarını adaylara dağıtır, "AÇ"demeden test kitapçığı poşetini hiçbir suretle açmamalarını duyurur. Test kitapçığının ön ve arka sayfasında bulunan özel açıklamayı yüksek sesle okur. Örnekler üzerinde durarak, gerekli açıklamaları yapar ve adayların soruları varsa cevaplandırır.

i) Açıklamaları okuduktan ve öğrencilerin sorularını cevaplandırdıktan sonra, öğrencilere poşeti yırtarak açmalarını ve test kitapçığını çıkartmalarını sağlar (test kitapçıklarının teker teker poşete konması hâlinde). Sınavın başlama ve bitiş saatlerini her öğrencinin göreceği şekilde tahtaya yazar ve sınavı zil sesi ile başlatır.

j) Adayların, sınavın ilk ve son 15 dakikası içerisinde sınav salonundan dışarı çıkmamasını sağlar.

k) Adaylara test kitapçıklarını kontrol ettirir ve varsa bakı hatası olan kitapçıkların sınav başlamadan öce mutlaka değiştirilmesini sağlar.

l) Sınava katılmayanlar tespit ederek yoklama listesine yazar ve gözcülere imzalatır.

m) Sınav sırasında adayların tuvalete gitme ihtiyacı ve sağlık sebebi dışında dışarı çıkmasına izin vermez. İzin verilen öğrenciye bir gözcü eşlik eder. Yanında gözcü olmadan salondan çıkan adaylar tekrar sınava alınmazlar. İzin verilen adaylar için özel bir ek süre tanınmaz. Öğrencilerin test kitapçıkları ve cevap kağıtlarını beraberinde götürmelerine izin vermez.

n) Sınav süresince gözcülerin görevlerini yapıp yapmadıklarını denetler. Özellikle kitap, gazete vb. okuyan, belirli öğrencilerin başında durarak test sorularını okumaya çalışan gözcüleri uyarır. Öğrencilere yardım eden veya öğrencilerin dikkatini dağıtan gözcüleri sınav komisyonuna bildirir. Sınav süresinin bitimine 15 dakika kala adaylara "15 dakikanız kaldı" şeklinde sözlü, işitme engelli öğrencilerede yazılı uyarıda bulunur.

o) Kopya çekmeye teşebbüs eden adayı uyarır. kopya çektiği belirlenen adayın cevap kağıdını alır. Durumu bir tutanakla tespit ederek adayı dışarı çıkarır ve bu durumu salon yoklama listesinde belirtir.

ö) Sınav süresi bitiminde sınavı durdurur. Cevap kağıtları ve test kitapçıklarının toplanmasını sağlar. Cevap kâğıtları ve test kitapçıklarının eksiksiz toplanması ve uygun şekilde paketlenmesinden sorumludur.

p) Sınavı biten adaya salon yoklama listesini tükenmez veya dolmakalemle imzalatır.

r) Test kitapçıkları, cevap kağıtları, salon yoklama listeleri, yırtılan güvenlik poşetleri ve varsa tutulan tutanaklar vb. evrakı güvenlik torbası içerisine yerleştirir ağzını kapatır ve sınav komisyonuna imza karşılığında teslim eder. Sınav salonunda unutularak kutuya konulmayan cevap kâğıtları işleme alınmayacaktır. Unutulan cevap kâğıtlarının tüm sorumluluğu salon başkanı ve gözcüye aittir.

s) Bina sınav komisyon başkanının vereceği diğer görevleri yapar.

2) Gözcülerin Görevleri :

a) Sınavın başlamasından bir saat önce görev yerinde hazır bulunur. Sınav salonundaki sıraların numaralandırılmasını yapar.

b) Bina sınav komisyonunun yapacağı genel toplantıya katılır.

c)Salon başkanının gösterdiği şekilde adayları salona alarak yerleştirir.

d) Varsa geri bildirim evrakının dağıtılması, düzeltilmesi ve toplanmasından sonra test kitapçığını ve cevap kâğıdını adaylara dağıtır.

e) Testlerle ilgili açıklamalar salon başkanı tarafından yapılırken adayların test kitapçıklarını açmamalarını sağlar.

f) Adayların sınav süresince kopya çekmelerine engel olur.

g) Sınav kurallarına uymayanları uyarır ve bu durumu salon başkanına bildirir.

h) Sınav sırasında yanlış anlamaya meydan verebilecek (test kitapçıkları ile ilgilenme ve benzeri) ve adayların dikkatini dağıtan davranışlardan kaçınır. Kesinlikle sigara ve çay içmez. Yüksek sesle konuşmaz. Gazete, kitap ve dergi okumaz.

ı) Sınav sırasında adayların karalama kâğıdı, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, telsiz, çağrı cihazı, cep telefonu, radyo ve benzeri özel yardımcı araç kullanmalarına izin vermez.

i) Sınavın bitiminde salon başkanının direktiflerine göre adaylardan test kitapçığı ve cevap kâğıtlarını eksiksiz olarak toplar. Salon yoklama listesinin ilgili sütununu sınava girenlere mutlaka imzalattırır. Sınava katılmayanların isimlerinin karşısına "GİRMEDİ" diye yazar.

j) Cevap kâğıtlarını aday numarası sırasına göre dizer ve salon başkanına teslim eder.

k) Cevap kâğıdı ve test kitapçıklarını ayrı ayrı sayar paketler salon aday yoklama listesini imzalar. Cevap kâğıdı ve test kitapçıklarının eksiksiz olarak toplanması ve uygun şekilde paketlenmesinden sorumludur.

l) Salon başkanının vereceği diğer görevleri yapar.

D) Bakanlık Temsilcileri

Bakanlık, sınavın yapılacağı gerekli gördüğü illere kuryelerin dışında en az bir kişiyi Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirebilir. Bakanlık temsilcisi, sınavların Merkezî Sistem Sınav Yönergesi esaslarına uygun bir şekilde yürütülmesini denetler. Sınavlarla ilgili tavsiyelerine uyulur. Görevleri ile ilgili denetimleri engellenemez. İl sınav yürütme kurulu başkanı, Bakanlık temsilcilerine görevlerini yürütmede yardımcı olur.

Bakanlık Temsilcisinin Görevleri :

a) Sınav gününden iki gün önce görevlendirildiği ilde hazır bulunur.

b) İl sınav yürütme kurulunun çalışmalarına katılır.

c) Sınav sabahı, sınav evrakının sınav merkezlerine sevkiyatında hazır bulunur ve tutanakları imzalar.

d) Sınav yürütme kurulu başkanı veya yardımcısı ile birlikte sınav merkezlerini denetler.

e) Gerektiğinde her salona girer, sınav uygulamasına ilişkin ayrıntıları ve adayların kimliklerini inceler.

f) Sınavdan sonra sınav evrakının kuryelere tesliminde hazır bulunur ve tutanakları imzalar.

g) Sınavla ilgili gözlemlerini değerlendirir ve gelecek yıllar için tekliflerini kapsayan bir rapor hazırlar ve bir hafta içinde Merkeze verir.

Taşra Teşkilâtının Sınavlarla İlgili Görevleri

Madde 11 - İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Görevleri :

a) Başvuruların başlamasından önce ilçe millî eğitim müdürlükleriyle toplantı yaparak, başvuru ve sınavlarda uygulanacak esaslar açıklar. Ayrıca, merkez ilçedeki (İl merkezindeki) okul müdürlüklerine de sınavlarla ilgili gerekli açıklamalar yapar.

b) Bakanlıkça gönderilen aday başvuru formlarını, sınav kılavuzlarını, salon yoklama listelerini, test kitapçıklarını ve sınavlarla ilgili her türlü evrakı süresi içerisinde okullara ulaştırır.

c) aday başvuru formlarını süresi içerisinde toplatır ve Merkezin görevlendirdiği kuryelere eksiksiz olarak teslim eder.

d) Test kitapçıkları, cevap kâğıtları ve diğer sınav evrakını kuryelerden teslim alarak, sınav günü sabahına kadar kilitli ve mühürlü odalarda güvenlik içerisinde muhafaza eder.

e) Sınavdan sonra her türlü güvenlik önlemleri alınarak muhafaza edilen cevap kâğıtları, test kitapçıkları ve diğer sınav evrakını Merkezden görevlendirilen personele teslim eder.

f) Sınavların güvenliğini sağlamak için İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlanarak sınav yapılacak her binada yeterince emniyet mensubunun görevlendirilmesini sağlar.

g) Başvuru tarihinin başlamasından itibaren ilk 5 (beş) gün içinde ek başvuru form ihtiyaçlarını tespit ederek topluca Merkezden ister.

Madde 12 - İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Görevleri

a) İl millî eğitim müdürlüğünce sınavlarla ilgili olarak verilecek görevler süresi içerisinde yerine getirilir.

b) Başvuruların başlamasından önce ilgili okul müdürlükleriyle toplantı yapılarak başvuru ve sınavlarda uyulacak esaslar açıklar.

c) Başvuru formu veya sınav kılavuzlarının yetmediği durumlarda, okul müdürlüklerinin bu konudaki isteklerini başvuru tarihini başlamasından itibaren ilk 4 (dört) gün içerisinde Merkeze ulaştırmak üzere il millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. (Doğrudan Merkeze yapılan başvurular dikkate alınmaz.)

d) İl millî eğitim müdürlüğünce temin edilen adaya başvuru formları ve sınav kılavuzlarını süresi içinde okul müdürlüklerine dağıtır.

e) İlgililerce doldurulmuş başvuru formlarını sınav takviminde belirtilen süre içerisinde toplayarak il millî eğitim müdürlüğüne eksiksiz olarak teslim eder.

Madde 13 - Okul Müdürlüklerinin Görevleri

a) Başvuru ve sınav tarihleri ile başvuru şartlarını ilân ederek öğrencilere duyurur.

b) Sınav kılavuzlarını, başvuru formlarını ve posta çeklerini set halinde belirlenen ücret karşılığında adaylara verir.

c) Başvuru formları ve kılavuzların başvuracak öğrenci sayısından az olması hâlinde durumu ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirir ve teminini sağlar.

d) Öğrenciler tarafından doldurulup verilmesi gereken başvuru formlarının, kılavuzlardaki açıklamalara gör doldurulması hususunda gerekli açıklamalar yapar. Parasız yatılı veya burslu öğrenim görmek için başvuran öğrencilerin aile ve geçim durumunu gösterir örneğine uygun maddi durum beyannamesi ekleri ile birlikte incelenerek durumları uyan öğrencilerin Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavına başvurularını kabul eder. (Başvuruları uygun olan öğrencilere maddî durum beyannamesinin tasdikli bir örneği ekleri ile birlikte kayıt kabulde kullanılmak üzere, öğrenci velisine verilir.) Ayrıca; öğretmen çocuğu, korunmaya muhtaç veya yetiştirme yurdunda kalanlar ile oturduğu yerde devam edeceği düzeyde ve türde okul bulunmayan yerlerdeki çocuklardan bu durumlarını belgelendirenlerin başvuru kılavuzlarında kodlamalarını yaptırarak başvuru formlarını teslim alır.

e) Doldurulmuş başvuru formları toplanarak süresi içerisinde eksiksiz olarak ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim eder.

f) Okulunda yapılacak sınavların güvenlik içinde ve aksatılmadan yürütülmesi için her türlü tedbiri alır. Sınav sonunda sınav evrakının il sınav yürütme kuruluna tutanakla eksiksiz olarak teslim edilmesini sağlar.

g) Sınavlarla ilgili başvuru formlarının öğrenci velisi tarafından doldurulup imzalanmasını sağlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM


Çeşitli Hükümler

Madde 14 - Her sınav için hazırlanan sınav kılavuzlarındaki esaslar yalnız ait olduğu sınav türü ve o yılki sınav için geçerlidir.

Madde 15 - Okulların öğrenci alımına ilişkin genel ve özel şartlar, ilgili sınav kılavuzlarında belirtilir.

Madde 16 - Başvuru formlarının hatalı, yanlış ve eksik doldurulmasından veya kodlanmasından doğrudan aday ve velisi sorumludur.

Madde 17 - Yönerge ve sınav kılavuzlarında belirtilen şartları taşımayan adayların kazanmış olsalar dahi sınavı geçersiz sayılır.

Madde 18 - Adaylar tarafından sınav salonlarında unutularak, güvenlik poşetine konmayan cevap kâğıtları geçersiz sayılı ve değerlendirmeye alınmaz.

Madde 19 - Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, başarı sağlayamayan, sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ödedikleri ücretler kesinlikle geri ödenmez.

Madde 20 - Sınavlarda görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ücret ödenir.

Madde 21 - Merkezî sistem sınav yönergesi hükümleri çerçevesinde sınavlarla ilgili her türlü iş ve işlemler Merkez tarafından yürütülür.

Madde 22 - Sınavlara ait kılavuzların satışı, adaylardan alınacak sınav ücretleri ile kılavuzlara alınacak ilânlardan (reklamlardan) elde edilecek gelirlerin toplanması ve sınavlara ait her türlü harcamaların yapılması gibi malî konularda, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü yetkilidir.

Madde 23 - Merkez tarafından gerektiğinde açılacak kurs, seminer ve diğer toplantılara millî eğitim müdürü veya sınavlardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı (şube müdürü) katılır.

Madde 24 - İsimleri sınav kılavuzunda bulunmayan okullara öğrenci kayıtları, ilgili dairelerce gönderilen genelge esaslarına göre yapılır.

Madde 25 - Bu Yönergede bulunmayan hususlarda yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ KISIM


Yürürlük, Yürütme
Yürürlük

Madde 26 - Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 - Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.