MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ HİZMET YÖNERGESİ
Tarih: 8 Aralık 1992
Tebliğler Dergisi'nde yayımı: 4 Ocak 1993 - Sayı: 2373

Sayı: 420.METARGEM-92/697

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

Dayanak ve Kapsam

Madde 2 - Bu Yönerge, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu'nun 42. maddesine dayanarak kurulan Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin Tüzüğü yürürlüğe girinceye kadar bu Merkez'in görevleri ve yönetimi ile çalışma esas ve usullerini kapsar.

Tanımlar

Madde 3 - Bu Yönergede geçen:

"Bakanlık": Milli Eğitim Bakanlığı'nı,

"Birim": Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'nü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'nü, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü'nü, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü'nü,

"Metargem": Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi'ni,

"Metargem Başkanı": Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı'nı,

"Metargem Başkanlığı: Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı'nı,

"Yönetim Kurulu": Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Yönetim Kurulunu,

"Başkan Yardımcısı": Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanınca kendisine tahsis edilen görevleri METARGEM Başkanına karşı sorumlu olarak koordine eden yöneticiyi,

"Bölüm Başkanı": METARGEM çalışmaları ile ilgili olarak kendilerine verilen görevleri yürütmekte görevli, Başkan ve Başkan Yardımcısına karşı sorumlu yöneticiyi,

"Uzman": Müspet bilimler alanlarında öğrenim görmüş ve görevinin gerektirdiği bilgi ve becerileri tecrübe ile edinmiş personeli,

"Okul": Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın olarak faaliyet gösteren Çıraklık, Mesleki ve Teknik Öğretim okul ve kurumlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kuruluş ve Görevleri

a) Amaç ve Kuruluş

Madde 4 - Çıraklık, Meslekî ve Teknik Öğretim konularında Bakanlıkça ihtiyaç duyulan planlama, araştırma, geliştirme ve üretim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak amacı ile ve doğrudan Bakanlık Makamına bağlı taşra kuruluşu olarak Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi kurulmuştur.

METARGEM, bir Yönetim Kurulu, bir METARGEM Başkanı, iki METARGEM Başkan Yardımcısı ile esas olarak planlama, araştırma-geliştirme ve üretim hizmetlerini gerçekleştirecek bölümlerden meydana gelir.

b) Görevleri

Madde 5 - METARGEM, Çıraklık, Mesleki ve Teknik Öğretim alanlarında planlama, araştırma-geliştirme ve üretimle ilgili ihtiyaçları karşılamak üzere hizmet yapar.

Bu Hizmetler Şunlardır:

1. Çıraklık, Mesleki ve Teknik Öğretimle ilgili alanlarda araştırma yapmak ve sonuçlarına göre alternatif çözüm önerileri geliştirmek,

2. Çıraklık, Meslekî ve Teknik Öğretimin uzun ve orta vadeli hedeflerini belirleyecek çalışmalar yapmak, bu çalışmalar ışığında 5 yıllık kalkınma planları ile yıllık icra programlarına girecek hususlara dair tekliflerde bulunmak,

3. Çıraklık, Meslekî ve Teknik Öğretim ile ilgili "Yıllık Değerlendirme ve Geliştirme Raporu" hazırlamak,

4. Meslek analizleri hazırlamak ve geliştirmek,

5. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak meslek standartlarını belirleyecek çalışmalar yapmak ve diğer kuruluşlarca benzer konularda yapılan çalışmalara iştirak etmek,

6. Çıraklık, Meslekî ve Teknik Öğretimin planlamasına esas olmak üzere iş hayatının ileriye yönelik nitelikli insan gücü ihtiyaçlarını belirleyen araştırmalar yapmak,

7. Çıraklık, Meslekî ve Teknik Öğretimle ilgili yerli ve yabancı kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, bunların çalışmalarını izlemek,

8. Endüstrideki teknolojik yenilikleri ve hizmet alanlarındaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,

9. Gençlerin ve yetişkinlerin kendi ilgi ve istekleri ile ülkenin insangücü ihtiyaçlarına uygun meslek seçmelerine yardımcı olacak meslekî rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesine çalışmak,

10. Mezunların iş hayatı içindeki başarılarını gözlemek, araştırmak, bu konuda tespitler yapmak ve tekliflerde bulunmak,

11. Çıraklık, Mesleki ve Teknik Öğretim alanında ihtiyaç duyulan projeler geliştirmek ve bu alanda çalışmalar yapan birim, kurum ve kuruluşlara destek sağlamak,

12. Çalışma alanı ile ilgili konferans, seminer, sempozyum, panel gibi toplantılar düzenlemek ve bu toplantılardaki tebliğleri gerektiğinde yayımlamak,

13. Birimlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda, ilgili mevzuat çerçevesinde öğretim programları hazırlamak, uygulanmakta olan programları geliştirmek,

14. Birimlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda öğretim programlarına uygun ders kitapları, öğretmen kılavuzları, temel ders kitapları, yardımcı ders kitapları, atelye iş ve işlem-bilgi yaprakları ile benzeri diğer yayınları hazırlamak,

15. Okul ve kurumlarda görevli öğretmenler ile işyerlerindeki usta öğreticilerin hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu hususta kurs veya seminer programları hazırlamak,

16. Çıraklık, Meslekî ve Teknik Öğretimin gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunacak nitelikteki eserleri tercüme etmek yayınlamak ve ilgililere ulaşmasını sağlamak,

17. Çıraklık, Meslekî ve Teknik Öğretim konularında araştırma ve inceleme yapan kişi, kurum ve kuruluşlara destek sağlamak üzere bir Dökümantasyon Ünitesi kurmak,

18. Birimlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda, öğrencilerin, meslekî eğitim konularını daha iyi kavramalarını sağlamak amacı ile okullarda ve işyerlerinde yaptırılacak iş resimleri ve öğretim setleri hazırlamak ve prototiplerini yaptırmak,

19. Atelye ve laboratuvarların standart donatım listeleri ile teknik özelliklerini ve yerleşim planlarını hazırlamak,

20. Dergi ve haber bülteni çıkarmak ve ilgili diğer kitaplarla birlikte okul, kurum ve diğer ilgililere dağıtılmasını sağlamak,

21. İhtiyaç duyulan hizmet ve üretimi gerektiğinde METARGEM bünyesinde açılacak Akşam Sanat Okulu Dönem Sermaye İşletmesi vasıtasıyla gerçekleştirmek,

Madde 6 - METARGEM, bu Yönergenin 4. maddesinde sayılan görevlerini, gerektiğinde hizmet satınalmak suretiyle gerçekleştirebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Kurulu

a) Kuruluş

Madde 7 - Yönetim Kurulu, METARGEM'in bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında aşağıda sayılan üyelerden oluşur:

1. Talim ve Terbiye Kurulu'ndan mesleki ve teknik öğretim ile ilgili bir üye,

2. Çıraklık ve Yaygın Eğitim ile Mesleki ve Teknik Eğitim birimlerinin Genel Müdürleri veya temsilcileri,

3. METARGEM Başkanı,

4. Çıraklık ve Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu Başkanı,

5. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Dairesi Başkanı,

6. DPT temsilcisi,

7. İş ve İşçi Bulma Kurumu temsilcisi,

8. Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği temsilcisi,

9. Türkiye Esnaf ve Küçük Sanatkârları Konfederasyonu temsilcisi,

10. En çok işvereni temsil eden İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcisi,

11. En çok işçiyi temsil eden işçi Sendikaları Konfederasyonu temsilcisi.

Yönetim Kurulu Başkan'ın bulunmaması halinde Yönetim Kurulu'na Başkan'ın görevlendireceği bir üye Başkanlık eder.

İhtiyaç duyulması halinde, Kurul toplantılarına, ilgili kurum ve kuruluşların (TÜBİTAK, KÖSEM, Üniversiteler... vb.) temsilcileri ve uzmanları da çağrılabilir. Ancak, bu temsilciler oylamaya katılamazlar.

b) Görevler

Madde 8 - Yönetim Kurulu'nun görevleri şunlardır:

1. METARGEM'in yıllık çalışma programında yer alacak faaliyetleri belirlemek,

2. METARGEM'in yıllık çalışma programı ile bütçesini görüşüp karara bağlamak,

3. Sonuçlandırılan raporlar ile dökümanları inceleyerek son şeklini vermek,

4. Çıraklık, Mesleki ve Teknik Öğretim Yıllık Değerlendirme ve Geliştirme Raporu'nu incelemek ve Rapor'a son şeklini vermek,

5. Yıllık programın uygulanması sırasında ihtiyaç duyulan kararları almak.

c) Gündem

Madde 9 - Yönetim Kurulu'nun gündemi ilgili birimlerin görüşü alınarak METARGEM Başkanlığı'nca tespit edilir.

Gündem ile ilgili bilgi ve belgelerin toplantı tarihinden en az 10 gün önce kurul üyelerine incelenmek üzere gönderilmesi esastır.

Yönetim Kurulu Üyeleri gerekli gördükleri konuların gündeme alınmasını Yönetim Kurulu Başkanı'ndan isteyebilirler. Bu takdirde konunun gündeme alınıp alınmaması hususu oylamayla belirlenir.

d) Toplantı ve Çalışma Esasları

Madde 10 - Yönetim Kurulu olağan toplantılarını en az 4 ayda bir defa yapar. Gerekli görülen hallerde Bakan veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın daveti veya en az 4 üyenin gerekçeli, yazılı isteği üzerine de olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu, Başkan hariç üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

Kararlar, toplantıda bulunan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oy kullandığı taraf çoğunlukla sayılır. Üyeler çekimser oy kullanamazlar, alınan karara muhalif olan üyeler gerekçeli muhalefet şerhlerini Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yazılı olarak verirler.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar tutanakta tesbit edilir; tutanak Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar Bakan'ın onayından sonra uygulanır.

e) Toplantıya Katılma Mecburiyeti

Madde 11 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin toplantılara katılması esastır. Yerlerine vekil gönderebilirler.

Acil durumları ve geçerli mazeretleri sebebiyle toplantılara katılamayacak üyeler, durumlarını Yönetim Kurulu Başkanı'na yazılı olarak bildirirler.

f) Sekreterya

Madde 12 - Yönetim Kurulu'nun Sekreterya işleri, METARGEM Başkanlığı'nca yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

METARGEM Başkanı, Yardımcıları ve Bölüm Başkanları

METARGEM Başkanı

Madde 13 - METARGEM Başkanı olarak atanacaklarda;

1. Devlet Memurluğuna atanabilme genel şartlarına haiz, Mesleki ve Teknik alanda en az 4 yıl yükseköğrenim görmüş olmak,

2. İngilizce, Alman veya Fransızca dillerinden birini iyi derecede bilmek,

3. Çıraklık, Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumlarında en az 6 yıl yönetici olmak üzere 12 yıl çalışmış olmak, şartları aranır. Master veya Doktora ile, Mesleki ve Teknik Eğitim alanında araştırmalar yapmış olması tercih sebebidir.

METARGEM, bir Başkan tarafından Yönetim Kurulu'nun kararları doğrultusunda yönetilip, temsil edilir. METARGEM Başkanı Milli Eğitim Bakanı tarafından görevlendirilir.

Madde 14 - METARGEM Başkanı'nın görevleri şunlardır:

1. METARGEM Başkanı, Yönetim Kurulu'nca onaylanan yıllık çalışma programını gerçekleştirmek için, METARGEM'in yönetim, planlama, araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

2. METARGEM'i temsil etmek,

3. İlgili kurum ve kuruluşların görüşünü alarak METARGEM'in yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulu'na sunmak,

4. Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak METARGEM'in amaçlarını gerçekleştirmek ve etkinliğini artırmak üzere gerekli tedbirleri almak,

5. Yönetim Kurulu'nca görüşülecek konuları tespit ederek, Yönetim Kurulu Başkanına sunmak,

6. METARGEM'in gelir ve gider hesaplarını hazırlamak, Yönetim Kurulunca karara bağlandıktan sonra uygulamak,

7. METARGEM'in İta Amirliği görevini yapmak,

8. METARGEM personelinin görev ve sorumluluklarını tesbit etmek ve işbölümünü düzenlemek,

9. Bakanlığa METARGEM'in faaliyetleri ile ilgili olarak yılda en az iki defa rapor sunmak.

METARGEM Başkan Yardımcıları

Madde 15 - METARGEM'de iki başkan yardımcısı bulunur. METARGEM Başkan Yardımcısı olarak atanacaklarda;

1. Devlet Memurluğuna atanabilme genel şartlarına haiz, Mesleki ve Teknik Alanda en az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2. Çıraklık, Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumlarında en az 3 yılı yöneticilik olmak üzere 10 yıl çalışmış olmak,

3. İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birisini iyi derecede bilmek şartları aranır. Master veya Doktora yapmış olanlar tercih edilir.

METARGEM Başkan Yardımcıları METARGEM Başkanı'nın teklifi üzerine Milli Eğitim Bakanı tarafından görevlendirilir.

Madde 16 - METARGEM Başkan Yardımcısının Görevleri;

1. METARGEM'de yapılacak faaliyetlerden kendisine verilen bölümlerin planlanan esaslara göre yönetilmesini ve yürütülmesini sağlamak.

2. METARGEM Başkanı'nın mevzuat çerçevesinde vereceği diğer görevleri yapmak.

Bölüm Başkanları

Madde 17 - Bölüm Başkanı Olarak Atanacaklarda;

1. Devlet Memurluğuna atanabilme genel şartlarına haiz, Mesleki ve Teknik alanda en az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2. Çıraklık, Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumlarında 8 yıl çalışmış olmak,

3. İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birisini iyi derecede bilmek, Master veya Doktora yapmış olmak tercih sebebidir.

Bölüm Başkanları, METARGEM Başkanı'nın onayı ile görevlendirilir.

Madde 18 - Bölüm Başkanlarının Görevleri:

1. Bölümleri ile ilgili görevlerin hizmet planlamasını yaparak, yürütülmesini sağlamak,

2. Bölüm personelinin çalışmalarını takib etmek, ilgili birimlerle koordine sağlamak,

3. Bölümde yapılan çalışmalara ait aylık raporları, METARGEM Başkanı'na sunmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hususlar

a) İşbirliği

Madde 19 - METARGEM, ihtiyaç duyduğu konularda Bakanlığa bağlı birimler ile diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

b) Mal ve Hizmet Üretimi

Madde 20 - METARGEM'in görevleri ile sınırlı olmak şartıyla Bakanlık, diğer kamu kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar tarafından talep edilecek her türlü mal ve hizmet üretimini, piyasa şartlarında tespit edilecek fiyatlara uygun olarak yapılmasını sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulması halinde METARGEM bünyesinde açılacak bir Akşam Sanat Okulu Döner Sermaye İşletmesi faaliyete geçirilebilir.

c) Giderler

Madde 21 - METARGEM'in personel giderleri, genel bütçeden; diğer giderleri de genel bütçe ve Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu'ndan karşılanır.

d) İşleyiş

Madde 22 - Bu Yönerge çerçevesinde yapılacak faaliyetlerde, yürürlükte bulunan diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme

Yürürlük

Madde 23 - Bu Yönerge, Bakanlık Makamı'nın Onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24 - Bu Yönerge hükümlerini, Milli Eğitim Bakanı yürütür.


MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ
METARGEM

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________